AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie woj. małopolskiego w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2

3 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz

4 Wydawca: Stowarzyszenie B 4 Pl. Kilińskiego Rzeszów krakow.b4ngo.pl

5 Spis treści Część 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU Charakterystyka projektu: WIEDZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Geneza i podstawy projektu Główny cel projektu Rekrutacja uczestników Realizacja projektu Rezultaty...13 Część 2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wprowadzenie Przedsiębiorczość akademicka w świetle prawa Pomoc dla przedsiębiorczych Część 3. JAK ZAKŁADAĆ DZIAŁALNOŚĆ TYPU SPIN OFF LUB SPIN OUT Zakładanie nowej firmy Wybór formy działalności Procedura rejestracji działalności gospodarczej Numer REGON Firmowe konto bankowe i pieczątka Urząd Skarbowy NIP i wybór formy opodatkowania Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy Przepisy sanitarne, przeciwpożarowe i inne Wybór formy opodatkowania i rejestracja dla celów VAT

6 6 11. Zasady ogólne % podatek dochodowy podatek liniowy Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa Rejestracja na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT)... 34

7 1OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 1. Charakterystyka projektu: WIEDZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Cel projektu: Wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej typu spin off lub out na terenie województwa małopolskiego poprzez szkolenia, doradztwo oraz rozpropagowanie idei komercjalizacji nowoczesnych technologii. Ponadto wyposażenie pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów lub studentów idei w wiedzę i kompetencje konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej. Okres realizacji: r r. Miejsce realizacji: województwo małopolskie Biuro projektu: Stowarzyszenie B 4 al. Krasińskiego 11a/pok Kraków tel.: wip krakow.b4ngo.pl Źródło finansowania: realizacja projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne 7

8 kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy Województwa Małopolskiego, pełniącym w programie rolę Instytucji Pośredniczącej. Adresaci projektu: studenci/tki, absolwenci/tki (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktoranci/tki oraz pracownicy naukowi, naukowo dydaktyczni uczelni a także pracownicy naukowi jednostek naukowych (w tym 16 kobiet i 14 mężczyzn), zamieszkali/łe na terenie województwa małopolskiego; zainteresowani/ne działalnością typu spin off i spin out. 2. Geneza i podstawy projektu Ośrodki akademickie i placówki naukowo badawcze to ogromny, lecz w dalszym ciągu niewykorzystany w pełni i niedoceniany potencjał. Zaplecze intelektualne, kreatywność oraz innowacyjne pomysły osób związanych ze sferą nauki, mogą stanowić podstawę do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Jednak niski poziom wiedzy, wśród pracowników naukowych i studentów na temat możliwości komercjalizacji technologii i zakładania firm typu spin off i spin out, a także mała ilość takich firm, mogących być podstawą wymiany doświadczeń, stanowią poważną barierę w rozwoju tego typu działalności. Na obszarze województwa małopolskiego, wśród licznie i prężnie działających ośrodków akademickich oraz placówek naukowo badawczych, zidentyfikowano 94 jednostek, które spełniają kryteria przyjęte dla instytucji B + R (instytucje badawczo rozwojowe). Pracują lub studiują w nich osoby, posiadające dorobek naukowy, który może być wdrożony na rynek. Dane wskazują na dysproporcje w sferze naukowo badawczej biorąc pod uwagę liczbę kobiet i mężczyzn. W sektorze tym wciąż mało aktywne są kobiety, co wiąże się z ich wykształceniem i przygotowaniem zawodowym przed wejściem na rynek pracy. Kobiety często wybierają kierunki kształcenia humanistyczne, co przekłada się na mniejszą ilość kobiet zatrudnionych w sektorze naukowo badawczym. Dodatkowym utrudnieniem jest godzenie życia rodzinnego i zawodowego, gdyż to często kobiety pozostają w domach i zajmują się wychowaniem dziećmi lub osobami zależnymi. W związku z zaistniałym zapotrzebowaniem i w odpowiedzi na przedstawiony problem, w ramach działalności Stowarzyszenia B 4, powstał projekt, który uwzględnia powyższe potrzeby środowisk akademickich. Końcowym rezultatem tych działań, ma być rozwój przedsiębiorstw typu spin off i spin out, wynikający ze ściślejszych związków nauki i gospodarki. Bowiem dorobek naukowy daje zwielokrotnione efekty, kiedy jest wspierany finansami na inwestycje oraz wiedzą w dziedzinie 8

9 rynku i zarządzania. 3. Główny cel projektu Głównym celem projektu, było wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczych typu spin off i out, poprzez szkolenia i doradztwo, oraz rozpropagowanie idei komercjalizacji nowoczesnych technologii i wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje konieczne do rozpoczęcia, a następnie prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tematyką projektu, grupę docelową stanowiły osoby aktywne w sferze nauki: studenci/tki, absolwenci/tki (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktoranci/tki oraz pracownicy naukowi, naukowo dydaktyczni uczelni, a także pracownicy naukowi jednostek naukowych, zamieszkali/łe na terenie województwa małopolskiego, posiadający/e dorobek i wiedzę, które mogły zostać wdrożone na rynek. 4. Rekrutacja uczestników Rekrutacja uczestników została przeprowadzona na terenie województwa małopolskiego na uczelniach wyższych. Akcję rekrutacyjną wspierała kampania informacyjno promocyjna. Obejmowała ona przede wszystkim przygotowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych, w tym: ulotek, plakatów zawierających opis projektu oraz korzyści, wynikające z uczestnictwa w projekcie. Materiały te były 9

10 rozpowszechniane głównie wśród osób indywidualnych oraz instytucji m.in. przyuczelnianych Biur Karier, które przyczynić się mogły do powodzenia rekrutacji uczestników projektu. W ramach działań promocyjnych współpracowano z takimi instytucjami jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Biura Karier uczelni publicznych i prywatnych. Do wymienionych jednostek (łącznie ok. 20 instytucji) przesłano drogą pocztową i elektroniczną komplet materiałów informacyjno promocyjnych z prośbą o umieszczenie ich na tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz przesłanie informacji o projekcie do potencjalnych uczestników. Plakaty i ulotki rozwieszano i wykładano także w szkołach językowych, punktach ksero, pubach i barach, gdzie bywają studenci. Kampania promocyjna wsparta została również przez lokalne media. Zlecono opracowanie i zamieszczenie ogłoszeń prasowych w: Gazecie Wyborczej, Gazecie Metro, Gazecie Krakowskiej. Ponadto, pracownicy stowarzyszenia oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia, udzielały niezbędnych informacji o projekcie oraz źródłach jego finansowania, wszystkim zainteresowanym osobom. Na wszystkich materiałach informacyjno promocyjnych umieszczono informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 Utworzono ponadto stronę Internetową projektu krakow.b4ngo.pl oraz stronę projektu na portalu Facebook: i przedsi%c4%99biorczo%c5%9b%c4%87/ Umieszczono tam informacje, dotyczące projektu, w tym: zasady uczestnictwa w projekcie, dokumenty zgłoszeniowe, informacje z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności oraz transferu technologii. Warunkiem uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu, było spełnienie poniższych wymogów formalnych: zamieszkiwanie na terenie województwa małopolskiego, przejawianie zainteresowania otworzeniem własnej działalności typu spin off, spin out, oraz spełnianie jednego z poniższych warunków: posiadanie statusu studenta lub absolwenta (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) lub posiadanie statusu doktoranta lub pracownika naukowego, naukowo dydaktycznego uczelni lub pracownika naukowego jednostki naukowej a ponadto: złożenie dokumentów rekrutacyjnych, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym. O zakwalifikowaniu do projektu, oprócz powyższych kryteriów decydowała rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której zainteresowani udziałem w projekcie, mogli zaprezentować swoją aktywność w sferze nauki oraz posiadany dorobek naukowy. W czasie rozmowy sprawdzano również motywację kandydata i predyspozycje do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Realizacja projektu Działania w projekcie ukierunkowane były na rozpowszechnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie funkcjonowania spółek typu spin off i spin out, wśród osób zajmujących się działalnością naukową i badawczą. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały szkolenia oraz doradztwo indywidualne o następującej tematyce: Szkolenie Transfer technologii poświęcone możliwości komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz charakteryzujące działalność typu spin off/out 8 godz. Szkolenie Wycena wartości niematerialnej poświęcone technikom wyceny m.in. marki, patentu, praw autorskich, know how 16 godz. 11

12 103 godzinne akredytowane szkolenie biznesowe z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, obejmujące następujące zagadnienia: prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość i prawo podatkowe w małej firmie, marketing i promocja, analiza ekonomiczno finansowa planowanej działalności gospodarczej, zasady budowy i sporządzania biznesplanów, fundusze UE dla przedsiębiorstw. Zostało również zorganizowane spotkanie z przedsiębiorcą, który założył działalność typu spin off i osiągnął sukces. Szkolenie Źródła finansowania poświęcone tematyce pozyskiwania finansowania na rozwój powstałego spin off/out m.in. z funduszy venture/seed capital, od anioła biznesu, z funduszu pożyczkowego czy dotacji z UE 24 godz. Szkolenie Tworzenie biznesplanów poświęcone tematyce opracowania biznesplanu (założenia, struktura ogólna segmentów firmy typu spin off/out 52 godz. Indywidualne konsultacje (6 godz. na osobę), wsparcie komplementarne i uzupełniające dla prowadzonych szkoleń; uczestnicy otrzymali pomoc w określeniu skali i zakresu planowej działalności gospodarczej typu spin off/out, przygotowaniu biznesplanu i innej dokumentacji niezbędnej do oszacowania realnej szansy powodzenia na rynku skomercjalizowanego rozwiązania badawczego. Szkolenia odbywały się w soboty i niedziele, i/lub w godzinach popołudniowych w dni robocze, w terminach dopasowanych do potrzeb uczestników, w dwóch piętnastoosobowych grupach. Na zakończenie każdego ze szkoleń każdy uczestnik otrzymał dyplom. Ponadto wszystkim uczestnikom zapewniono: wykwalifikowaną kadrę wykładowców i doradców zawodowych, komplet materiałów szkoleniowych, catering w formie obiadów i serwisu kawowego. W ramach dobrych praktyk uruchomiona została platforma internetowa, służąca wymianie doświadczeń i pomysłów dotyczących przedsiębiorczości akademickiej. Na stronie udostępnione zostały wszelkie informacje pomocne przy zakładaniu własnej działalności typu spin out/off oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zorganizowany został także konkurs na najlepsze biznesplany. Prace konkursowe przyjmowano od do r. Wyłonione przez komisję najlepsze biznesplany uczestników, otrzymały nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas konferencji, mającej na celu podsumowanie projektu i promocję idei zakładania firm typu spin off i spin out. 12

13 6. Rezultaty W ramach realizacji założeń projektu przeprowadzone zostały następujące szkolenia: 16 godzin z Transferu technologii, 203 godziny z Prowadzenia działalności gospodarczej, 32 godziny z Wyceny wartości niematerialnych, 48 godzin z Źródeł finansowania, 104 godziny z Tworzenia biznesplanu. Ponadto przeprowadzono 180 godzin doradztwa indywidualnego. Transfer technologii Doradztwo indywidualne Prowadzenie działalności gospodarczej Wycena wartości niematerialnych Tworzenie biznesplanu Źródła finansowania Powyższe szkolenia i działania, przyniosły uczestnikom szereg korzyści, wśród których warto wymienić: zdobycie wiedzy i kwalifikacji potrzebnych do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin off/out, możliwość wykorzystania opracowanych przez siebie rozwiązań na rynku, przygotowanie biznesplanu planowanego przedsięwzięcia i ocena z pomocą doradcy realnych możliwości jego wykonania, uczestnictwo w konkursie na biznesplan, i możliwość wygrania cennych nagród, nawiązanie kontaktów z osobami ze środowiska akademickiego innych uczelni z województwa i możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy, podniesienie wiedzy z zakresu ram prawnych dotyczących funkcjonowania firm spin off/out i komercjalizacji wiedzy. 13

14 14

15 2PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA 1. Wprowadzenie Rola ośrodków naukowych, jednostek naukowo badawczych zmienia się, a naukowość i badawczość nabiera nowego znaczenia. Jako producenci wiedzy i nowoczesnych technologii ludzie nauki stają się uczestnikami rynku. Komercjalizując wiedzę wprowadzają w życie głoszoną od lat potrzebę bliskiego kontaktu i wzajemnej współpracy świata nauki i biznesu. Przedsiębiorczość akademicka staje się/jest integralnym czynnikiem procesu budowania międzynarodowej innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Powstanie pierwszych firmy typu spin off w Polsce datuje się na 1990 r. 1. Od początku akademickim problemem okazała się już sama definicja wg, której w wąskim ujęciu rozróżnia się: 1. Firmy spin off, w odniesieniu do przedsięwzięć niezależnych i niezamierzonych przez organizację macierzystą. 2. Firmy spin out, w przypadku przedsięwzięć zależnych, powiązanych kapitałowo lub w inny sposób z podmiotem macierzystym. 1 na pdst. Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin off w Polsce, Piotr Tamowicz, PARP, Warszawa 2006, s.7. 15

16 Literatura przedmiotu nie podaje spójnej i powszechnie akceptowanej charakterystyki firm off, out. Problemem stało się rozstrzygnięcie, która z nazw oddaje mechanizm powstawania firmy w sposób zamierzony przez organizację macierzystą, a która odnosi się do procesu niezamierzonego. W poszczególnych pozycjach literatury można znaleźć oba podejścia, z przewagą powyższej charakterystyki. W praktyce (polskiej), w związku z inicjatywami towarzyszącymi powstawaniu spin off, out nie można przydawać szczególnego znaczenia dywagacjom na temat problemów nazewnictwa (pochodnych genezy powstania). Powstaniu wielu z działalności towarzyszyły bowiem często bardzo skomplikowane okoliczności, które nie pozwalały jednoznacznie kwalifikować ich jako spin off, lub spin out w momencie tworzenia i tuż po. Także, w wyniku późniejszych przekształceń i na przestrzeni kolejnych lat działania sprawa nie zawsze była klarowna. W Polsce przedsiębiorczość akademicką pojmuje się szeroko, nie tylko jako proces zakładania własnego przedsiębiorstwa. To wszelka aktywność biznesowa osób związanych zawodowo z uczelnią: pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów, studentów, dla których uczelnia jest stałym, jedynym miejscem jej przejawów (aktywności) oraz tych spośród wymienionych, dla których pobyt na uczelni jest pewnym etapem w życiu. Ponadto wspomniana aktywność obejmuje promocję przedsiębiorczości, edukację dotyczącą przedsiębiorczości, aktywizowanie przedsiębiorczości. W Polsce przedsiębiorczość akademicka, określana również jako technologiczna powinna uwzględniać przynajmniej cztery aspekty 2 : rodzaj przenoszonej wiedzy, sposób transferu wiedzy (główny jej nośnik), typ powiązania nauki z biznesem, model transferu. W polskiej rzeczywistości powiązania środowiska naukowego z biznesem noszą znamiona formalnych (nalezą do nich m.in. firmy spin off, wspólne laboratoria ośrodków naukowych i przedsiębiorstw, kontrakty na badania naukowe, usługi konsultingowe, transakcje handlowe dotyczące praw własności intelektualnej (sprzedaż patentów itp.), oraz nieformalnych: wspólne publikacje naukowców i przedsiębiorców, przepływ absolwentów wyższych uczelni do biznesu (w tym firmy zakładane przez studentów i absolwentów, tzw. firmy start up). Do tej pory (na podstawie informacji uczelni) zasadnicza część powiązań nauki i biznesu ma charakter nieformalny. Przyczyną takiego stanu rzeczy było m.in. prawodawstwo 2 M.A. Weresa, Formy i metody powiązań nauki i biznesu, [w:] Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze, red. M.A. Weresa, Warszawa 2007, s

17 stanowiące jeden z głównych problemów. Spin offy upadają znacznie rzadziej niż przeciętne firmy, a po okrzepnięciu łatwiej od innych firm uzyskują dostęp do kapitału ryzyka. Dzięki spin offom zyskuje dydaktyka, wykładowcy a studenci bogatsi są o doświadczenia przedsiębiorczości. Ponadto, uzyskują one dodatkowe źródło dochodu (z reguły znacznie wyższe w porównaniu z zyskami pochodzącymi z udzielania licencji). 2. Przedsiębiorczość akademicka w świetle prawa Przedsiębiorczość akademicka w Polsce znalazła odzwierciedlenie w ustawodawstwie dopiero w 2005 roku. Zapisy zawarte w Prawie o szkolnictwie wyższym mówią o tym, że szkoły wyższe współpracują z otoczeniem gospodarczym i szerzą ideę przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Przy czym, uczelnie zachowują autonomię we wszystkich obszarach swojego działania i mogą wybierać odpowiadające im narzędzia rozwoju przedsiębiorczości, które zależą od profili kształcenia oraz uwarunkowań regionalnych. Uczelnie mogą także prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej. Przywołana ustawa, Prawo o szkolnictwie wyższym, pozwala uczelniom na tworzenie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (AIP) oraz centrów transferu technologii (CTT). Jednostki te mogą być tworzone w formie jednostek ogólnouczelnianych oraz w formie spółek handlowych lub fundacji. Możliwość tworzenia AIP w formie spółek powinna być rozpatrywana także w kontekście ustawy o finansach publicznych, która, jak się okazało, była niespójna z Prawem o szkolnictwie wyższym, nie pozwalając jednostkom finansów publicznych na obejmowanie udziałów w spółkach. 17

18 Art Jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, nie mogą posiadać, obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach ani nabywać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także udziałów w spółdzielniach, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2. (Ustawa o Finansach Publicznych tekst ujednolicony z Dz.U. z 2011 nr 201 poz. 1183). Opisywana ustawa (Prawo o szkolnictwie wyższym) wprowadziła także obowiązek informowania rektora o podejmowaniu przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia. W przypadku więcej niż jednego miejsca pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem, wymagana jest zgoda rektora. Ustawa nie wprowadza jednak rozróżnienia między dodatkowym zatrudnieniem, a prowadzeniem własnej firmy (opartej np. na komercjalizacji wyników badań) przez pracowników nauki. Obecnie Finansowanie nauki odbywa się na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Do najważniejszych obszarów objętych finansowaniem należą: strategiczne badania naukowe i prace rozwojowe zarządzane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz inne zadania realizowane przez Centrum; działalność statutowa jednostek naukowych, w tym badania własne oraz utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych; inwestycje służące badaniom naukowym i pracom rozwojowym; współpraca naukowa z zagranicą; działalność wspomagająca badania (zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki); programy lub przedsięwzięcia określane przez Ministra (m.in. programy PA- TENT PLUS wsparcie patentowania wynalazków, Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców ); co regulują m.in. artykuły ustawy: Art. 3. Finansowanie nauki obejmuje finansowanie działań na rzecz realizacji polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa, w szczególności badań naukowych, prac rozwojowych oraz realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa. 18

19 Art. 5. Środki finansowe na naukę przeznacza się na: 8) zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); Art. 9. Minister przyznaje środki finansowe na naukę: 5) innym jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącym jednostkami naukowymi na realizację zadań określonych w art. 5 pkt. 8 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 4; (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dziennik Ustaw Nr 96). Wskazana sytuacja prawna niespójność ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z ustawą o finansach publicznych nie sprzyjały działalności gospodarczej pracowników nauki. Innym ograniczeniem był także brak uregulowań wewnętrznych na uczelniach, związanych m.in. z zarządzaniem własnością intelektualną. Poza tym, rozwój przedsiębiorczości technologicznej zależał także od ustaw regulujących zasady ubezpieczeń społecznych, działalności gospodarczej (ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, kodeksu spółek handlowych) oraz ustaw podatkowych. Ich częste zmiany i związane z tym ryzyko działalności nie sprzyjały podejmowaniu decyzji o prowadzeniu własnej firmy, w tym spin off, out. Mimo jednak dosyć późnego uregulowania w ustawodawstwie zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej już w połowie lat 90. powstały pierwsze jednostki uczelniane centra transferu technologii i inkubatory przedsiębiorczości, które zapoczątkowały ruch przedsiębiorczości akademickiej owocujący powstającymi firmami. W wyniku uprawnień, jakie zostały nadane Senatom uczelni w zakresie tworzenia spółek prawa handlowego (art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit b obowiązującej ustawy PSW) oraz zachęt do tworzenia centrów transferu technologii i inkubatorów technologicznych (art. 62 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 86 obowiązującej ustawy PSW), nie wytworzyły uczelnie mechanizmów instytucjonalnych dla komercjalizacji dorobku naukowego za pośrednictwem firm odpryskowych (ang. spin off) lub umów licencyjnych 3. Proponowanym w reformie rozwiązaniem jest umożliwienie uczelniom tworzenie spółek celowych prawa handlowego, które w ich imieniu będą zarządzały portfelem udziałów w firmach odpryskowych tworzonych w oparciu o wyniki badań uczelni. 3 off.utp.edu.pl 19

20 Spółkom celowym uczelnia powinna powierzyć prawo do obejmowania udziałów i zarządzania nimi na warunkach rynkowych. Dodatkowo, uczelnia będzie musiała powierzyć spółce celowej zarządzanie całą własnością przemysłową uczelni (patentami, wzorami przemysłowymi, licencjami itd.) w przypadku jej komercjalizacji, realizując w ten sposób zadania centrum transferu technologii. Zarządzanie własnością przemysłową, wspierające procesy wdrażania wyników badań w zakresie finansowym, prawnym i marketingowym, wymaga specjalistycznej wiedzy i działania w warunkach rynkowych, dlatego konieczne jest utworzenie podmiotu prawnego (należącego do jednej lub kilku uczelni), który będzie się wyłącznie tym zajmować. Zobowiązanie uczelni do opracowania i przyjęcia regulaminów ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych wraz z rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacją wyników badań naukowych przyczyni się do zwiększenia wykorzystania potencjału badawczego uczelni w gospodarce. Nowe regulacje kładą nacisk na możliwość komercjalizacji wyników badań naukowych, dodając do istniejących rozwiązań możliwość zakładania i wstępowania do istniejących spółek typu spin off. Uniwersyteckie firmy odpryskowe wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi, rozszerzają rynek dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, pobudzają inwestycje technologiczne uczelni, są katalizatorem regionalnych klastrów zaawansowanych technologii. Nałożenie konieczności posiadania przez uczelnię specjalnej spółki służącej zarządzaniu udziałami firm odpryskowych oraz zarządzaniu całą własnością przemysłową uczelni może doprowadzić do bardziej dynamicznego, elastycznego sposobu komercjalizacji efektów badań naukowych. Proponowane zmiany powinny zacząć obowiązywać przed rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012, po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także niektórych innych ustaw (Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, przyjętej przez Radę Ministrów 28 października 2009 r.) 3. Pomoc dla przedsiębiorczych Dobre przykłady najczęściej dotyczące mariażu nauki i biznesu europejskiego i światowego przekonywały do zainteresowania, nie od razu jednak do działania. 20

21 Od 2008 r. odnotowuje się wzrost zainteresowania działalnością spin off, out niewątpliwie za sprawą wsparcia dla innowacji Programów Operacyjnych, m.in., dzięki którym pozyskiwano środki finansujące działalność spin of, out. Programy wsparcia przedsiębiorczości akademickiej są realizowane przez centra transferu technologii, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości (j/w) oraz inne instytucje w ramach programów operacyjnych. W okresie poprzedzającym perspektywę działania te były realizowane dzięki Zintegrowanemu Programowi Operacyjnemu Rozwoju Regionalnego, Sektorowemu Programowi Operacyjnemu Rozwój Zasobów Ludzkich i Sektorowemu Programowi Operacyjnemu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W perspektywie finansowej na lata , przedsiębiorczość akademicka jest dofinansowywana w ramach programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz dzięki Regionalnym Programom Operacyjnym dla 16 województw. Wsparcie na promocję działań innowacyjnych oraz na promowanie przedsiębiorczości akademickiej, a także szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych, studentów, absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (firmy typu spin off) przewidziano m.in. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzkim w priorytecie 8 Regionalne Kadry Gospodarki działanie 8.2 Transfer Wiedzy. Działanie to ma na celu zwiększenie innowacyjności i powiązań pomiędzy biznesem a sferą badań i rozwoju. Rozwój przedsiębiorczości akademickiej jest celem poddziałania Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości. W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka zostało przewidziane m.in. wsparcie na innowacje, badania i rozwój, ochronę własności przemysłowej oraz na działania służące wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej zostało przewidziane w Priorytecie III Kapitał dla innowacji. W ramach priorytetu realizowane są instrumenty niezbędne z punktu widzenia inicjowania działalności innowacyjnej MSP oraz wsparcia jej w początkowych etapach wzrostu z wykorzystaniem funduszy kapitałowych i sieci inwestorów (np. Sieci Aniołów Biznesu). Warto przypomnieć w związku z tym czym charakteryzuje się pomoc oferowana m.in. przez Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz Sieć Aniołów Biznesu. Pieniądze KFK pochodzą ze środków działania 3.2 Wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka Programu Innowacyjna Gospodarka. Korzystają z nich mikro, małe i średnie firmy, znajdujące się na początkowych etapach rozwoju. KFK preferuje fundusze inwestujące w przedsiębiorstwa innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo rozwojową. Przewidziane instrumenty są adresowane w szczególności 21

22 do firm, których inwestycje charakteryzują się: wysokim poziomem innowacyjności, stosunkowo niską wartością, dużym potencjałem rynkowym oraz wysokim ryzykiem. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać innowacyjne pomysły, mogą wybierać w bogatej ofercie różnego rodzaju źródeł kapitału, w tym funduszy venture capital. Krajowy Fundusz Kapitałowy nie inwestuje bezpośrednio w przedsiębiorstwa, ale udziela wsparcia funduszom kapitałowym, wyłonionym w drodze konkursowej, które następnie inkubują pomysły przedsiębiorców. W momencie podejmowania próby pozyskania środków, zainteresowana osoba ma możliwość przeprowadzenia analizy profilu i strategii inwestycyjnej funduszu. Dodatkowo przedsiębiorca może przeanalizować dotychczasowe doświadczenia danego funduszu we współpracy z innymi firmami. Aby skutecznie realizować wytyczone cele, oprócz środków finansowych, potrzebny jest też stabilny i doświadczony partner, którym w tym przypadku jest właśnie fundusz kapitałowy. Firmy poszukujące kapitału w funduszach z portfela KFK mogą mieć pewność, że znajdą tam wiarygodne i doświadczone wsparcie w określonej dziedzinie. KFK poprzez szczegółową ocenę filtruje fundusze i dodaje do swojego portfela tylko te spełniające wyznaczone kryteria. Fakt ten wpływa na gwarancję najwyższej jakości obsługi kapitału finansowego. Ta forma zapewnienia środków jest bardzo potrzebna na rynku źródeł finansowania inwestycji MSP, znajdujących się we wczesnych fazach wzrostu. 22

23 Na polskim rynku można mówić o funkcjonowaniu luki kapitałowej utrudniającej realizację projektów o wysokim poziomie ryzyka. Trudności w pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych wynikają m. in. ze słabej bazy kapitałowej przedsiębiorstw, braku dłuższej historii działalności lub restrykcyjnych wymogów otrzymania kredytu bankowego. Dane statystyczne potwierdzają niewielką liczbę funduszy kapitału podwyższonego ryzyka inwestujących w Polsce w obszarze ww. luki kapitałowej. To jedna z barier w rozwoju polskich przedsiębiorstw, w tym spin off, out. W kontekście opisanych utrudnień możliwości jakie stwarza Krajowy Fundusz Kapitałowy stanowią znaczne ułatwienie w finansowaniu innowacji i realizacji zaawansowanych projektów. Należy podkreślić, że według ostatnich danych środki KFK przeznaczone na inwestycje wyniosły 785 mln zł (w tym 591 mln zł z PO IG.) 4 Wg definicji 5 Anioł biznesu (ang. business angel w Europie, angel investor w USA) jest zamożną osobą, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. Rosnąca grupa aniołów biznesu w Polsce skupia się przede wszystkim w sieciach aniołów biznesu, które umożliwiają im zachowanie anonimowości, zajmują się selekcją projektów, ich odpowiednim przygotowaniem, szkoleniem przedsiębiorców i inwestorów. Inne formy organizacyjne aniołów biznesu to kluby, fundusze i grupy. Ponieważ aniołowie biznesu inwestują swój prywatny kapitał, decyzje o wejściu kapitałowym podejmują w pełni samodzielnie i subiektywnie. Środki oferowane przez aniołów biznesu wypełniają lukę kapitałową pomiędzy finansowaniem pozyskiwanym od przyjaciół, rodziny i z własnych oszczędności (w wersji angielskiej mowa o 4F friends, family, founder and fools) a funduszami venture capital. Pozyskanie kwoty większej niż 100 tys. zł od przyjaciół i rodziny na rozpoczęcie działalności jest sporym problemem, a jednocześnie większość tradycyjnych funduszy venture capital nie jest zainteresowana inwestycjami na kwoty poniżej 10 mln zł. Inwestycje aniołów są narażone na ekstremalnie wysokie ryzyko, dlatego też wymagają bardzo wysokich stóp zwrotu. Ponieważ statystycznie 6 na 10 firm wspartych kapitałem anielskim upada, 3 pozwalają przynajmniej na odzyskanie zainwestowa- 4 Na podst.: 5 Na pdst.: 23

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Akademia Innowacji

Regulamin projektu Akademia Innowacji Regulamin projektu Akademia Innowacji 1. Przepisy ogólne 1. Szkolenia przeznaczone są dla studentów, absolwentów wyższych uczelni (do 1 roku od ukończenia studiów) i doktorantów z województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa dr Maciej Pawłowski Uniwersytet Szczeciński 13. kwietnia 2017 r. PLAN WYKŁADU 1. Podstawowe pojęcia 2. Źródła finansowania 3. Kapitał własny a kapitał

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ Rozdział 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii współpracy z biznesem

Tworzenie strategii współpracy z biznesem Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie strategii współpracy z biznesem Plan prezentacji 1. Dlaczego współpraca nauki z biznesem? 2. Uwarunkowania prawne 3. Modele współpracy nauki z biznesem 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy /Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM na styku nauki i gospodarki Jacek Wajda Dzień Przedsiębiorczości Akademickiej na UAM 8 marca 2010 r. Misja Misją UCITT UAM jest służyć lepszemu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom

Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom Model komercjalizacji pośredniej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Po pierwsze nie szkodzić jak pomagać startupom XII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM: WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA W INNOWACYNEJ GOSPODARCE KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej projektu www.vip.paip.pl/lubuskie oraz w siedzibie Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE Poznań, 15.10.2010r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie PAIP stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem będzie wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi

Bardziej szczegółowo

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur PI Innowacje Przyszłością Regionu Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur - Celem głównym projektu jest ułatwienie powstawania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo