AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie woj. małopolskiego w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2

3 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz

4 Wydawca: Stowarzyszenie B 4 Pl. Kilińskiego Rzeszów krakow.b4ngo.pl

5 Spis treści Część 1. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU Charakterystyka projektu: WIEDZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Geneza i podstawy projektu Główny cel projektu Rekrutacja uczestników Realizacja projektu Rezultaty...13 Część 2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Wprowadzenie Przedsiębiorczość akademicka w świetle prawa Pomoc dla przedsiębiorczych Część 3. JAK ZAKŁADAĆ DZIAŁALNOŚĆ TYPU SPIN OFF LUB SPIN OUT Zakładanie nowej firmy Wybór formy działalności Procedura rejestracji działalności gospodarczej Numer REGON Firmowe konto bankowe i pieczątka Urząd Skarbowy NIP i wybór formy opodatkowania Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy Przepisy sanitarne, przeciwpożarowe i inne Wybór formy opodatkowania i rejestracja dla celów VAT

6 6 11. Zasady ogólne % podatek dochodowy podatek liniowy Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa Rejestracja na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT)... 34

7 1OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 1. Charakterystyka projektu: WIEDZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Cel projektu: Wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej typu spin off lub out na terenie województwa małopolskiego poprzez szkolenia, doradztwo oraz rozpropagowanie idei komercjalizacji nowoczesnych technologii. Ponadto wyposażenie pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów lub studentów idei w wiedzę i kompetencje konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej. Okres realizacji: r r. Miejsce realizacji: województwo małopolskie Biuro projektu: Stowarzyszenie B 4 al. Krasińskiego 11a/pok Kraków tel.: wip krakow.b4ngo.pl Źródło finansowania: realizacja projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne 7

8 kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałania Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy Województwa Małopolskiego, pełniącym w programie rolę Instytucji Pośredniczącej. Adresaci projektu: studenci/tki, absolwenci/tki (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktoranci/tki oraz pracownicy naukowi, naukowo dydaktyczni uczelni a także pracownicy naukowi jednostek naukowych (w tym 16 kobiet i 14 mężczyzn), zamieszkali/łe na terenie województwa małopolskiego; zainteresowani/ne działalnością typu spin off i spin out. 2. Geneza i podstawy projektu Ośrodki akademickie i placówki naukowo badawcze to ogromny, lecz w dalszym ciągu niewykorzystany w pełni i niedoceniany potencjał. Zaplecze intelektualne, kreatywność oraz innowacyjne pomysły osób związanych ze sferą nauki, mogą stanowić podstawę do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej. Jednak niski poziom wiedzy, wśród pracowników naukowych i studentów na temat możliwości komercjalizacji technologii i zakładania firm typu spin off i spin out, a także mała ilość takich firm, mogących być podstawą wymiany doświadczeń, stanowią poważną barierę w rozwoju tego typu działalności. Na obszarze województwa małopolskiego, wśród licznie i prężnie działających ośrodków akademickich oraz placówek naukowo badawczych, zidentyfikowano 94 jednostek, które spełniają kryteria przyjęte dla instytucji B + R (instytucje badawczo rozwojowe). Pracują lub studiują w nich osoby, posiadające dorobek naukowy, który może być wdrożony na rynek. Dane wskazują na dysproporcje w sferze naukowo badawczej biorąc pod uwagę liczbę kobiet i mężczyzn. W sektorze tym wciąż mało aktywne są kobiety, co wiąże się z ich wykształceniem i przygotowaniem zawodowym przed wejściem na rynek pracy. Kobiety często wybierają kierunki kształcenia humanistyczne, co przekłada się na mniejszą ilość kobiet zatrudnionych w sektorze naukowo badawczym. Dodatkowym utrudnieniem jest godzenie życia rodzinnego i zawodowego, gdyż to często kobiety pozostają w domach i zajmują się wychowaniem dziećmi lub osobami zależnymi. W związku z zaistniałym zapotrzebowaniem i w odpowiedzi na przedstawiony problem, w ramach działalności Stowarzyszenia B 4, powstał projekt, który uwzględnia powyższe potrzeby środowisk akademickich. Końcowym rezultatem tych działań, ma być rozwój przedsiębiorstw typu spin off i spin out, wynikający ze ściślejszych związków nauki i gospodarki. Bowiem dorobek naukowy daje zwielokrotnione efekty, kiedy jest wspierany finansami na inwestycje oraz wiedzą w dziedzinie 8

9 rynku i zarządzania. 3. Główny cel projektu Głównym celem projektu, było wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczych typu spin off i out, poprzez szkolenia i doradztwo, oraz rozpropagowanie idei komercjalizacji nowoczesnych technologii i wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje konieczne do rozpoczęcia, a następnie prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tematyką projektu, grupę docelową stanowiły osoby aktywne w sferze nauki: studenci/tki, absolwenci/tki (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktoranci/tki oraz pracownicy naukowi, naukowo dydaktyczni uczelni, a także pracownicy naukowi jednostek naukowych, zamieszkali/łe na terenie województwa małopolskiego, posiadający/e dorobek i wiedzę, które mogły zostać wdrożone na rynek. 4. Rekrutacja uczestników Rekrutacja uczestników została przeprowadzona na terenie województwa małopolskiego na uczelniach wyższych. Akcję rekrutacyjną wspierała kampania informacyjno promocyjna. Obejmowała ona przede wszystkim przygotowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych, w tym: ulotek, plakatów zawierających opis projektu oraz korzyści, wynikające z uczestnictwa w projekcie. Materiały te były 9

10 rozpowszechniane głównie wśród osób indywidualnych oraz instytucji m.in. przyuczelnianych Biur Karier, które przyczynić się mogły do powodzenia rekrutacji uczestników projektu. W ramach działań promocyjnych współpracowano z takimi instytucjami jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Biura Karier uczelni publicznych i prywatnych. Do wymienionych jednostek (łącznie ok. 20 instytucji) przesłano drogą pocztową i elektroniczną komplet materiałów informacyjno promocyjnych z prośbą o umieszczenie ich na tablicach i słupach ogłoszeniowych oraz przesłanie informacji o projekcie do potencjalnych uczestników. Plakaty i ulotki rozwieszano i wykładano także w szkołach językowych, punktach ksero, pubach i barach, gdzie bywają studenci. Kampania promocyjna wsparta została również przez lokalne media. Zlecono opracowanie i zamieszczenie ogłoszeń prasowych w: Gazecie Wyborczej, Gazecie Metro, Gazecie Krakowskiej. Ponadto, pracownicy stowarzyszenia oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia, udzielały niezbędnych informacji o projekcie oraz źródłach jego finansowania, wszystkim zainteresowanym osobom. Na wszystkich materiałach informacyjno promocyjnych umieszczono informacje o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 Utworzono ponadto stronę Internetową projektu krakow.b4ngo.pl oraz stronę projektu na portalu Facebook: i przedsi%c4%99biorczo%c5%9b%c4%87/ Umieszczono tam informacje, dotyczące projektu, w tym: zasady uczestnictwa w projekcie, dokumenty zgłoszeniowe, informacje z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności oraz transferu technologii. Warunkiem uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach projektu, było spełnienie poniższych wymogów formalnych: zamieszkiwanie na terenie województwa małopolskiego, przejawianie zainteresowania otworzeniem własnej działalności typu spin off, spin out, oraz spełnianie jednego z poniższych warunków: posiadanie statusu studenta lub absolwenta (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) lub posiadanie statusu doktoranta lub pracownika naukowego, naukowo dydaktycznego uczelni lub pracownika naukowego jednostki naukowej a ponadto: złożenie dokumentów rekrutacyjnych, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym. O zakwalifikowaniu do projektu, oprócz powyższych kryteriów decydowała rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której zainteresowani udziałem w projekcie, mogli zaprezentować swoją aktywność w sferze nauki oraz posiadany dorobek naukowy. W czasie rozmowy sprawdzano również motywację kandydata i predyspozycje do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Realizacja projektu Działania w projekcie ukierunkowane były na rozpowszechnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie funkcjonowania spółek typu spin off i spin out, wśród osób zajmujących się działalnością naukową i badawczą. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały szkolenia oraz doradztwo indywidualne o następującej tematyce: Szkolenie Transfer technologii poświęcone możliwości komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz charakteryzujące działalność typu spin off/out 8 godz. Szkolenie Wycena wartości niematerialnej poświęcone technikom wyceny m.in. marki, patentu, praw autorskich, know how 16 godz. 11

12 103 godzinne akredytowane szkolenie biznesowe z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, obejmujące następujące zagadnienia: prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość i prawo podatkowe w małej firmie, marketing i promocja, analiza ekonomiczno finansowa planowanej działalności gospodarczej, zasady budowy i sporządzania biznesplanów, fundusze UE dla przedsiębiorstw. Zostało również zorganizowane spotkanie z przedsiębiorcą, który założył działalność typu spin off i osiągnął sukces. Szkolenie Źródła finansowania poświęcone tematyce pozyskiwania finansowania na rozwój powstałego spin off/out m.in. z funduszy venture/seed capital, od anioła biznesu, z funduszu pożyczkowego czy dotacji z UE 24 godz. Szkolenie Tworzenie biznesplanów poświęcone tematyce opracowania biznesplanu (założenia, struktura ogólna segmentów firmy typu spin off/out 52 godz. Indywidualne konsultacje (6 godz. na osobę), wsparcie komplementarne i uzupełniające dla prowadzonych szkoleń; uczestnicy otrzymali pomoc w określeniu skali i zakresu planowej działalności gospodarczej typu spin off/out, przygotowaniu biznesplanu i innej dokumentacji niezbędnej do oszacowania realnej szansy powodzenia na rynku skomercjalizowanego rozwiązania badawczego. Szkolenia odbywały się w soboty i niedziele, i/lub w godzinach popołudniowych w dni robocze, w terminach dopasowanych do potrzeb uczestników, w dwóch piętnastoosobowych grupach. Na zakończenie każdego ze szkoleń każdy uczestnik otrzymał dyplom. Ponadto wszystkim uczestnikom zapewniono: wykwalifikowaną kadrę wykładowców i doradców zawodowych, komplet materiałów szkoleniowych, catering w formie obiadów i serwisu kawowego. W ramach dobrych praktyk uruchomiona została platforma internetowa, służąca wymianie doświadczeń i pomysłów dotyczących przedsiębiorczości akademickiej. Na stronie udostępnione zostały wszelkie informacje pomocne przy zakładaniu własnej działalności typu spin out/off oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zorganizowany został także konkurs na najlepsze biznesplany. Prace konkursowe przyjmowano od do r. Wyłonione przez komisję najlepsze biznesplany uczestników, otrzymały nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas konferencji, mającej na celu podsumowanie projektu i promocję idei zakładania firm typu spin off i spin out. 12

13 6. Rezultaty W ramach realizacji założeń projektu przeprowadzone zostały następujące szkolenia: 16 godzin z Transferu technologii, 203 godziny z Prowadzenia działalności gospodarczej, 32 godziny z Wyceny wartości niematerialnych, 48 godzin z Źródeł finansowania, 104 godziny z Tworzenia biznesplanu. Ponadto przeprowadzono 180 godzin doradztwa indywidualnego. Transfer technologii Doradztwo indywidualne Prowadzenie działalności gospodarczej Wycena wartości niematerialnych Tworzenie biznesplanu Źródła finansowania Powyższe szkolenia i działania, przyniosły uczestnikom szereg korzyści, wśród których warto wymienić: zdobycie wiedzy i kwalifikacji potrzebnych do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej typu spin off/out, możliwość wykorzystania opracowanych przez siebie rozwiązań na rynku, przygotowanie biznesplanu planowanego przedsięwzięcia i ocena z pomocą doradcy realnych możliwości jego wykonania, uczestnictwo w konkursie na biznesplan, i możliwość wygrania cennych nagród, nawiązanie kontaktów z osobami ze środowiska akademickiego innych uczelni z województwa i możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy, podniesienie wiedzy z zakresu ram prawnych dotyczących funkcjonowania firm spin off/out i komercjalizacji wiedzy. 13

14 14

15 2PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA 1. Wprowadzenie Rola ośrodków naukowych, jednostek naukowo badawczych zmienia się, a naukowość i badawczość nabiera nowego znaczenia. Jako producenci wiedzy i nowoczesnych technologii ludzie nauki stają się uczestnikami rynku. Komercjalizując wiedzę wprowadzają w życie głoszoną od lat potrzebę bliskiego kontaktu i wzajemnej współpracy świata nauki i biznesu. Przedsiębiorczość akademicka staje się/jest integralnym czynnikiem procesu budowania międzynarodowej innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Powstanie pierwszych firmy typu spin off w Polsce datuje się na 1990 r. 1. Od początku akademickim problemem okazała się już sama definicja wg, której w wąskim ujęciu rozróżnia się: 1. Firmy spin off, w odniesieniu do przedsięwzięć niezależnych i niezamierzonych przez organizację macierzystą. 2. Firmy spin out, w przypadku przedsięwzięć zależnych, powiązanych kapitałowo lub w inny sposób z podmiotem macierzystym. 1 na pdst. Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin off w Polsce, Piotr Tamowicz, PARP, Warszawa 2006, s.7. 15

16 Literatura przedmiotu nie podaje spójnej i powszechnie akceptowanej charakterystyki firm off, out. Problemem stało się rozstrzygnięcie, która z nazw oddaje mechanizm powstawania firmy w sposób zamierzony przez organizację macierzystą, a która odnosi się do procesu niezamierzonego. W poszczególnych pozycjach literatury można znaleźć oba podejścia, z przewagą powyższej charakterystyki. W praktyce (polskiej), w związku z inicjatywami towarzyszącymi powstawaniu spin off, out nie można przydawać szczególnego znaczenia dywagacjom na temat problemów nazewnictwa (pochodnych genezy powstania). Powstaniu wielu z działalności towarzyszyły bowiem często bardzo skomplikowane okoliczności, które nie pozwalały jednoznacznie kwalifikować ich jako spin off, lub spin out w momencie tworzenia i tuż po. Także, w wyniku późniejszych przekształceń i na przestrzeni kolejnych lat działania sprawa nie zawsze była klarowna. W Polsce przedsiębiorczość akademicką pojmuje się szeroko, nie tylko jako proces zakładania własnego przedsiębiorstwa. To wszelka aktywność biznesowa osób związanych zawodowo z uczelnią: pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów, studentów, dla których uczelnia jest stałym, jedynym miejscem jej przejawów (aktywności) oraz tych spośród wymienionych, dla których pobyt na uczelni jest pewnym etapem w życiu. Ponadto wspomniana aktywność obejmuje promocję przedsiębiorczości, edukację dotyczącą przedsiębiorczości, aktywizowanie przedsiębiorczości. W Polsce przedsiębiorczość akademicka, określana również jako technologiczna powinna uwzględniać przynajmniej cztery aspekty 2 : rodzaj przenoszonej wiedzy, sposób transferu wiedzy (główny jej nośnik), typ powiązania nauki z biznesem, model transferu. W polskiej rzeczywistości powiązania środowiska naukowego z biznesem noszą znamiona formalnych (nalezą do nich m.in. firmy spin off, wspólne laboratoria ośrodków naukowych i przedsiębiorstw, kontrakty na badania naukowe, usługi konsultingowe, transakcje handlowe dotyczące praw własności intelektualnej (sprzedaż patentów itp.), oraz nieformalnych: wspólne publikacje naukowców i przedsiębiorców, przepływ absolwentów wyższych uczelni do biznesu (w tym firmy zakładane przez studentów i absolwentów, tzw. firmy start up). Do tej pory (na podstawie informacji uczelni) zasadnicza część powiązań nauki i biznesu ma charakter nieformalny. Przyczyną takiego stanu rzeczy było m.in. prawodawstwo 2 M.A. Weresa, Formy i metody powiązań nauki i biznesu, [w:] Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze, red. M.A. Weresa, Warszawa 2007, s

17 stanowiące jeden z głównych problemów. Spin offy upadają znacznie rzadziej niż przeciętne firmy, a po okrzepnięciu łatwiej od innych firm uzyskują dostęp do kapitału ryzyka. Dzięki spin offom zyskuje dydaktyka, wykładowcy a studenci bogatsi są o doświadczenia przedsiębiorczości. Ponadto, uzyskują one dodatkowe źródło dochodu (z reguły znacznie wyższe w porównaniu z zyskami pochodzącymi z udzielania licencji). 2. Przedsiębiorczość akademicka w świetle prawa Przedsiębiorczość akademicka w Polsce znalazła odzwierciedlenie w ustawodawstwie dopiero w 2005 roku. Zapisy zawarte w Prawie o szkolnictwie wyższym mówią o tym, że szkoły wyższe współpracują z otoczeniem gospodarczym i szerzą ideę przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Przy czym, uczelnie zachowują autonomię we wszystkich obszarach swojego działania i mogą wybierać odpowiadające im narzędzia rozwoju przedsiębiorczości, które zależą od profili kształcenia oraz uwarunkowań regionalnych. Uczelnie mogą także prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej. Przywołana ustawa, Prawo o szkolnictwie wyższym, pozwala uczelniom na tworzenie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (AIP) oraz centrów transferu technologii (CTT). Jednostki te mogą być tworzone w formie jednostek ogólnouczelnianych oraz w formie spółek handlowych lub fundacji. Możliwość tworzenia AIP w formie spółek powinna być rozpatrywana także w kontekście ustawy o finansach publicznych, która, jak się okazało, była niespójna z Prawem o szkolnictwie wyższym, nie pozwalając jednostkom finansów publicznych na obejmowanie udziałów w spółkach. 17

18 Art Jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 2, nie mogą posiadać, obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach ani nabywać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także udziałów w spółdzielniach, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2. (Ustawa o Finansach Publicznych tekst ujednolicony z Dz.U. z 2011 nr 201 poz. 1183). Opisywana ustawa (Prawo o szkolnictwie wyższym) wprowadziła także obowiązek informowania rektora o podejmowaniu przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia. W przypadku więcej niż jednego miejsca pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem, wymagana jest zgoda rektora. Ustawa nie wprowadza jednak rozróżnienia między dodatkowym zatrudnieniem, a prowadzeniem własnej firmy (opartej np. na komercjalizacji wyników badań) przez pracowników nauki. Obecnie Finansowanie nauki odbywa się na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Do najważniejszych obszarów objętych finansowaniem należą: strategiczne badania naukowe i prace rozwojowe zarządzane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz inne zadania realizowane przez Centrum; działalność statutowa jednostek naukowych, w tym badania własne oraz utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych; inwestycje służące badaniom naukowym i pracom rozwojowym; współpraca naukowa z zagranicą; działalność wspomagająca badania (zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki); programy lub przedsięwzięcia określane przez Ministra (m.in. programy PA- TENT PLUS wsparcie patentowania wynalazków, Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców ); co regulują m.in. artykuły ustawy: Art. 3. Finansowanie nauki obejmuje finansowanie działań na rzecz realizacji polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa, w szczególności badań naukowych, prac rozwojowych oraz realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa. 18

19 Art. 5. Środki finansowe na naukę przeznacza się na: 8) zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); Art. 9. Minister przyznaje środki finansowe na naukę: 5) innym jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącym jednostkami naukowymi na realizację zadań określonych w art. 5 pkt. 8 oraz art. 18 ust. 1 pkt. 4; (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Dziennik Ustaw Nr 96). Wskazana sytuacja prawna niespójność ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z ustawą o finansach publicznych nie sprzyjały działalności gospodarczej pracowników nauki. Innym ograniczeniem był także brak uregulowań wewnętrznych na uczelniach, związanych m.in. z zarządzaniem własnością intelektualną. Poza tym, rozwój przedsiębiorczości technologicznej zależał także od ustaw regulujących zasady ubezpieczeń społecznych, działalności gospodarczej (ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, kodeksu spółek handlowych) oraz ustaw podatkowych. Ich częste zmiany i związane z tym ryzyko działalności nie sprzyjały podejmowaniu decyzji o prowadzeniu własnej firmy, w tym spin off, out. Mimo jednak dosyć późnego uregulowania w ustawodawstwie zagadnienia przedsiębiorczości akademickiej już w połowie lat 90. powstały pierwsze jednostki uczelniane centra transferu technologii i inkubatory przedsiębiorczości, które zapoczątkowały ruch przedsiębiorczości akademickiej owocujący powstającymi firmami. W wyniku uprawnień, jakie zostały nadane Senatom uczelni w zakresie tworzenia spółek prawa handlowego (art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit b obowiązującej ustawy PSW) oraz zachęt do tworzenia centrów transferu technologii i inkubatorów technologicznych (art. 62 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 86 obowiązującej ustawy PSW), nie wytworzyły uczelnie mechanizmów instytucjonalnych dla komercjalizacji dorobku naukowego za pośrednictwem firm odpryskowych (ang. spin off) lub umów licencyjnych 3. Proponowanym w reformie rozwiązaniem jest umożliwienie uczelniom tworzenie spółek celowych prawa handlowego, które w ich imieniu będą zarządzały portfelem udziałów w firmach odpryskowych tworzonych w oparciu o wyniki badań uczelni. 3 off.utp.edu.pl 19

20 Spółkom celowym uczelnia powinna powierzyć prawo do obejmowania udziałów i zarządzania nimi na warunkach rynkowych. Dodatkowo, uczelnia będzie musiała powierzyć spółce celowej zarządzanie całą własnością przemysłową uczelni (patentami, wzorami przemysłowymi, licencjami itd.) w przypadku jej komercjalizacji, realizując w ten sposób zadania centrum transferu technologii. Zarządzanie własnością przemysłową, wspierające procesy wdrażania wyników badań w zakresie finansowym, prawnym i marketingowym, wymaga specjalistycznej wiedzy i działania w warunkach rynkowych, dlatego konieczne jest utworzenie podmiotu prawnego (należącego do jednej lub kilku uczelni), który będzie się wyłącznie tym zajmować. Zobowiązanie uczelni do opracowania i przyjęcia regulaminów ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych wraz z rozwiązaniami organizacyjnymi w zakresie zarządzania własnością intelektualną i komercjalizacją wyników badań naukowych przyczyni się do zwiększenia wykorzystania potencjału badawczego uczelni w gospodarce. Nowe regulacje kładą nacisk na możliwość komercjalizacji wyników badań naukowych, dodając do istniejących rozwiązań możliwość zakładania i wstępowania do istniejących spółek typu spin off. Uniwersyteckie firmy odpryskowe wprowadzając na rynek nowe produkty i usługi, rozszerzają rynek dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, pobudzają inwestycje technologiczne uczelni, są katalizatorem regionalnych klastrów zaawansowanych technologii. Nałożenie konieczności posiadania przez uczelnię specjalnej spółki służącej zarządzaniu udziałami firm odpryskowych oraz zarządzaniu całą własnością przemysłową uczelni może doprowadzić do bardziej dynamicznego, elastycznego sposobu komercjalizacji efektów badań naukowych. Proponowane zmiany powinny zacząć obowiązywać przed rozpoczęciem roku akademickiego 2011/2012, po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także niektórych innych ustaw (Założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, przyjętej przez Radę Ministrów 28 października 2009 r.) 3. Pomoc dla przedsiębiorczych Dobre przykłady najczęściej dotyczące mariażu nauki i biznesu europejskiego i światowego przekonywały do zainteresowania, nie od razu jednak do działania. 20

21 Od 2008 r. odnotowuje się wzrost zainteresowania działalnością spin off, out niewątpliwie za sprawą wsparcia dla innowacji Programów Operacyjnych, m.in., dzięki którym pozyskiwano środki finansujące działalność spin of, out. Programy wsparcia przedsiębiorczości akademickiej są realizowane przez centra transferu technologii, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości (j/w) oraz inne instytucje w ramach programów operacyjnych. W okresie poprzedzającym perspektywę działania te były realizowane dzięki Zintegrowanemu Programowi Operacyjnemu Rozwoju Regionalnego, Sektorowemu Programowi Operacyjnemu Rozwój Zasobów Ludzkich i Sektorowemu Programowi Operacyjnemu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. W perspektywie finansowej na lata , przedsiębiorczość akademicka jest dofinansowywana w ramach programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz dzięki Regionalnym Programom Operacyjnym dla 16 województw. Wsparcie na promocję działań innowacyjnych oraz na promowanie przedsiębiorczości akademickiej, a także szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych, studentów, absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (firmy typu spin off) przewidziano m.in. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzkim w priorytecie 8 Regionalne Kadry Gospodarki działanie 8.2 Transfer Wiedzy. Działanie to ma na celu zwiększenie innowacyjności i powiązań pomiędzy biznesem a sferą badań i rozwoju. Rozwój przedsiębiorczości akademickiej jest celem poddziałania Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości. W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka zostało przewidziane m.in. wsparcie na innowacje, badania i rozwój, ochronę własności przemysłowej oraz na działania służące wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej zostało przewidziane w Priorytecie III Kapitał dla innowacji. W ramach priorytetu realizowane są instrumenty niezbędne z punktu widzenia inicjowania działalności innowacyjnej MSP oraz wsparcia jej w początkowych etapach wzrostu z wykorzystaniem funduszy kapitałowych i sieci inwestorów (np. Sieci Aniołów Biznesu). Warto przypomnieć w związku z tym czym charakteryzuje się pomoc oferowana m.in. przez Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz Sieć Aniołów Biznesu. Pieniądze KFK pochodzą ze środków działania 3.2 Wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka Programu Innowacyjna Gospodarka. Korzystają z nich mikro, małe i średnie firmy, znajdujące się na początkowych etapach rozwoju. KFK preferuje fundusze inwestujące w przedsiębiorstwa innowacyjne lub prowadzące działalność badawczo rozwojową. Przewidziane instrumenty są adresowane w szczególności 21

22 do firm, których inwestycje charakteryzują się: wysokim poziomem innowacyjności, stosunkowo niską wartością, dużym potencjałem rynkowym oraz wysokim ryzykiem. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać innowacyjne pomysły, mogą wybierać w bogatej ofercie różnego rodzaju źródeł kapitału, w tym funduszy venture capital. Krajowy Fundusz Kapitałowy nie inwestuje bezpośrednio w przedsiębiorstwa, ale udziela wsparcia funduszom kapitałowym, wyłonionym w drodze konkursowej, które następnie inkubują pomysły przedsiębiorców. W momencie podejmowania próby pozyskania środków, zainteresowana osoba ma możliwość przeprowadzenia analizy profilu i strategii inwestycyjnej funduszu. Dodatkowo przedsiębiorca może przeanalizować dotychczasowe doświadczenia danego funduszu we współpracy z innymi firmami. Aby skutecznie realizować wytyczone cele, oprócz środków finansowych, potrzebny jest też stabilny i doświadczony partner, którym w tym przypadku jest właśnie fundusz kapitałowy. Firmy poszukujące kapitału w funduszach z portfela KFK mogą mieć pewność, że znajdą tam wiarygodne i doświadczone wsparcie w określonej dziedzinie. KFK poprzez szczegółową ocenę filtruje fundusze i dodaje do swojego portfela tylko te spełniające wyznaczone kryteria. Fakt ten wpływa na gwarancję najwyższej jakości obsługi kapitału finansowego. Ta forma zapewnienia środków jest bardzo potrzebna na rynku źródeł finansowania inwestycji MSP, znajdujących się we wczesnych fazach wzrostu. 22

23 Na polskim rynku można mówić o funkcjonowaniu luki kapitałowej utrudniającej realizację projektów o wysokim poziomie ryzyka. Trudności w pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych wynikają m. in. ze słabej bazy kapitałowej przedsiębiorstw, braku dłuższej historii działalności lub restrykcyjnych wymogów otrzymania kredytu bankowego. Dane statystyczne potwierdzają niewielką liczbę funduszy kapitału podwyższonego ryzyka inwestujących w Polsce w obszarze ww. luki kapitałowej. To jedna z barier w rozwoju polskich przedsiębiorstw, w tym spin off, out. W kontekście opisanych utrudnień możliwości jakie stwarza Krajowy Fundusz Kapitałowy stanowią znaczne ułatwienie w finansowaniu innowacji i realizacji zaawansowanych projektów. Należy podkreślić, że według ostatnich danych środki KFK przeznaczone na inwestycje wyniosły 785 mln zł (w tym 591 mln zł z PO IG.) 4 Wg definicji 5 Anioł biznesu (ang. business angel w Europie, angel investor w USA) jest zamożną osobą, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. Rosnąca grupa aniołów biznesu w Polsce skupia się przede wszystkim w sieciach aniołów biznesu, które umożliwiają im zachowanie anonimowości, zajmują się selekcją projektów, ich odpowiednim przygotowaniem, szkoleniem przedsiębiorców i inwestorów. Inne formy organizacyjne aniołów biznesu to kluby, fundusze i grupy. Ponieważ aniołowie biznesu inwestują swój prywatny kapitał, decyzje o wejściu kapitałowym podejmują w pełni samodzielnie i subiektywnie. Środki oferowane przez aniołów biznesu wypełniają lukę kapitałową pomiędzy finansowaniem pozyskiwanym od przyjaciół, rodziny i z własnych oszczędności (w wersji angielskiej mowa o 4F friends, family, founder and fools) a funduszami venture capital. Pozyskanie kwoty większej niż 100 tys. zł od przyjaciół i rodziny na rozpoczęcie działalności jest sporym problemem, a jednocześnie większość tradycyjnych funduszy venture capital nie jest zainteresowana inwestycjami na kwoty poniżej 10 mln zł. Inwestycje aniołów są narażone na ekstremalnie wysokie ryzyko, dlatego też wymagają bardzo wysokich stóp zwrotu. Ponieważ statystycznie 6 na 10 firm wspartych kapitałem anielskim upada, 3 pozwalają przynajmniej na odzyskanie zainwestowa- 4 Na podst.: 5 Na pdst.: 23

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011 Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2 nr 7-8 (88-89) 2011 OD REDAKCJI Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo