Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL /09 Moja firma moje miejsce pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia, warunki naboru, proces rekrutacji i warunki udzielania wsparcia w ramach projektu: Moja firma moje miejsce pracy, który jest realizowany przez Fundację KOOPERACJA w ramach działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Projekt jest realizowany od r. do r. 2. Słownik terminów 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: 1) Projekt - projekt pt.: Moja firma moje miejsce pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 2) Beneficjent - Fundacja KOOPERACJA 3) Beneficjent ostateczny (BO) Uczestnik projektu osoba fizyczna zakwalifikowana do projektu, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, otrzymująca wsparcie od Beneficjenta w wyniku realizacji projektu. 4) Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej). 5) Jednorazowe wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczejwsparcie kapitałowe, ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 6) Komisje: Komisja Rekrutacyjna (KR) zespół powołany przez Fundację KOOPERACJA do rekrutacji uczestników projektu oraz Komisja Oceny Wniosków (KOW) powołana przez Fundację KOOPERACJA oceniająca składane przez BO wnioski o dofinansowanie.

2 7) Osoby nieaktywne zawodowo oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie jest zarejestrowana jako bezrobotna w PUP. 8) Wsparcie pomostowe udzielane Beneficjentowi Pomocy wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż zł przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (podstawowe wsparcie pomostowe). 9) Wydatki kwalifikowane koszty kwalifikujące się do finansowania ze środków dotacji, w ramach których powyższy projekt jest realizowany. 10) Zasada de minimis określona w rozporządzeniu 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. Zgodnie z tą zasadą, pomoc nie może być udzielana podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych według kursu NBP obowiązującego w dniu udzielania pomocy. 11) Zespół zarządzajacy projektem zespół realizujący projekt, powołany przez Fundację KOOPERACJA. 12. Punkt Informacyjno-Doradczy miejsce prowadzenia rekrutacji oraz bloku szkoleniowo-doradczego w Kozienicach, ul. Warszawska Formy wsparcia 1. Zakłada się udzielenie następującego wsparcia: a) Wsparcie szkoleniowo-doradcze: - szkolenie z podstaw przedsiębiorczości przed uruchomieniem działalności gospodarczej 32 godz. - zaawansowane szkolenie z przedsiębiorczości po uruchomieniu działalności gospodarczej 40 godz. - zajęcia grupowe z Indywidualnym Doradcą(doradcą zawodowym) 56 godz. - zajęcia indywidualne z Indywidualnym Doradcą 100 godz.(10 godz./osobę) - wsparcie psychologiczne kobiet godz. - doradztwo grupowe 24 godz. - konsultacje specjalistyczne 80 godz.(8 godz./osobę) b) Wsparcie finansowe: - wsparcie pomostowe 1200,00 PLN/osobę wypłacane przez okres 6-u miesięcy po uruchomieniu działalności gospodarczej - wsparcie inwestycyjne do ,00 PLN/osobę po uruchomieniu działalności gospodarczej i po pozytywnej ocenie wniosku BO, dokonanej przez KOW. Wsparcie szkoleniowo-doradcze realizowane będzie w Punkcie Informacyjno Doradczym w Kozienicach przy ul Warszawskiej 47

3 Projekt zakłada, że wszyscy uczestnicy(10 osób) otrzymają takie samo wsparcie. 4. Uczestnicy Projektu Beneficjenci Ostateczni W Projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które: a) nie spełniają warunków określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 6 maja 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach PO KL (Dz. U. Nr 90, poz. 557); b) posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu (tj. przed podpisaniem Deklaracji udziału w projekcie); c) były karane za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, d) są zatrudnione w Fundacji KOOPERACJA, bądż pozostają w pokrewieństwie z osobami realizującymi projekt; e) ubiegają się o przyznanie środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w innym podmiocie lub instytucji (np. Urzędzie Pracy). f) Uczestnik projektu, ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach Poddziałania 8.1.2, na rozpoczęcie działalności gospodarczej g) Warunki, o których mowa powyżej, kandydujący do uczestnictwa w projekcie potwierdzają składając Beneficjentowi odpowiednie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej. W przypadku weryfikacji warunku niewykonywania działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu dopuszcza się żądanie od uczestnika zaświadczenia wydanego przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe i mające zameldowanie w powiecie kozienickim w woj. mazowieckim. Mogą to być osoby bezrobotne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby zatrudnione ale zamierzające uruchomić działalność gospodarczą. Projekt zakłada udział 10-u uczestników: - 5 osób bezrobotnych w tym 3 długotrwale bezrobotne - 2 osoby nieaktywne zawodowo - 3 osoby zatrudnione

4 5.1 Procedura rekrutacji 5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: a. Zgłoszenie udziału w projekcie na Formularzu Rekrutacyjnym. b. Weryfikacja formularzy - ocena formalna. c. Ocena formularzy merytoryczna. d. Rozmowy kwalifikacyjne. e. Zatwierdzenie ostatecznej listy uczestników projektu. Ad a) Zgłoszenie udziału w Projekcie - złożenie w Punkcie informacyjno Doradczym wypełnionego i podpisanego oryginalnego Formularza rekrutacyjnego. Wzór Formularza dostępny będzie w Punkcie Informacyjno - Doradczym. Formularz musi zostać złożony w miejscu i w terminie określonym w ramach procesu rekrutacji. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Formularze, które wpłyną do Beneficjenta będą rejestrowane poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego. Złożenie Formularza zostanie potwierdzone poprzez pisemne poświadczenie jego złożenia. Przyjmowane będą tylko Formularze kompletnie wypełnione i podpisane. Ad b) Weryfikacja formularzy (ocena formalna) wyznaczeni przez Koordynatora pracownicy dokonują kwalifikacji do drugiego etapu rekrutacji na podstawie oceny zgodności danych zawartych w Formularzach kwalifikacyjnych uwzględniając kryteria określone w 4 (spełnia/nie spełnia). W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej Zespół w skład, którego wejdą dwie osoby, sporządzi protokół oraz listę osób zakwalifikowanych do następnego etapu procesu rekrutacyjnego. Ad c) Merytoryczna ocena formularzy Ocena ta dokonana zostanie w Punkcie Informacyjno-Doradczym. przez 3 osobową Komisję Rekrutacyjną (KR). Każdy z Formularzy Zgłoszeniowych zostanie oceniony niezależnie przez dwóch członków KR. Oceniane kryteria wraz z punktacją są następujące: - wartość merytoryczna projektu od 1 do 10 pkt. - dopasowanie branży projektu do lokalnego rynku od 1 do 10 pkt. - możliwość trwałego zaistnienia projektowanej firmy na rynku od 1 do 10 pkt. - posiadane kwalifikacje i umiejętności od 1 pkt. do 5 pkt. - posiadane zasoby(lokal, urządzenia) od 1 pkt do 5 pkt. Dodatkowa punktacja: - wiek kobiet powyżej 45 lat 5 pkt. - działalność zostanie uruchomiona na terenie wiejskim 5 pkt. Maksymalna ilość punktów 50. Po ocenie merytorycznej grupa 15 osób która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie poproszona na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne w Punkcie Informacyjno-Doradczym w Kozienicach. Spośród osób które uzyskają taką samą ilość punktów do następnego etapu zostaną zakwalifikowane te osoby które uzyskają większą

5 ilość punktów w pozycji możliwość trwałego zaistnienia projektowanej firmy na rynku. Rozmowy te przeprowadzi koordynator projektu wspólnie z doradcą zawodowym i asystentem. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych zostanie wybranych 10 osób uczestników projektu oraz 3 osoby rezerwowe. Osoby z listy ostatecznej podpisują Deklarację udziału w projekcie. Dzień podpisania powyższej deklaracji traktowany jest jako dzień przystapienia do projektu, tj. jako rozpoczęcie udziału uczestnika w projekcie. 6.1 Blok szkoleniowo-doradczy 6. Wsparcie udzielane Beneficjentom Ostatecznym Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu 10 osób - zostanie zawarta Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. W przypadku rezygnacji na wniosek Beneficjenta Ostatecznego, lub skreślenia uczestnika z listy Uczestników Projektu na wniosek Beneficjenta, wolne miejsce zajmie kolejna osoba z listy osób rezerwowych, która osiągnęła najwiekszą liczbę punktów. Blok szkoleniowo-doradczy jest pierwszym etapem realizacji projektu. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich jego uczestników. Udział w 80% przewidzianych godzin szkoleniowych stanowi o zaliczeniu bloku szkoleniowego. Zaliczenie szkolenia z podstaw przedsiębiorczości jest warunkiem uzyskania wsparcia finansowego. Ilości godzin wsparcia zostały przedstawione w paragrafie Wsparcia pomostowe. 6.2 Wsparcie finansowe W celu otrzymania dotacji Beneficjent Ostateczny składa właściwy wniosek o dotację wraz z załącznikami w Punkcie Informacyjno - Doradczym. Wniosek wraz z kompletem załączników jest rejestrowany w rejestrze wniosków o dotację wraz z datą jego wpływu. Decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego/pomostowego podejmuje Beneficjent. Wsparcie to może być wypłacane przez okres 6-ciu miesięcy od daty rozpoczęcia działalności, w maksymalnej wysokości 1200 zł brutto/osobę miesięcznie. Wsparcie pomostowe finansowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wsparcie to może zostać przeznaczone na pokrycie nastepujących kosztów: a) daniny publicznoprawne, z wyjątkiem kar i grzywien, b) koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet itp.), c) wydatki na media: woda, gaz, elektryczność itp.), d) koszty dzierżawy,czynszu, najmu lokali, e) koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń, f) koszty ubezpieczeń majątkowych i osobistych,

6 g) koszty zlecenia usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej, prowadzenie strony internetowej itp.) Jednorazowe wsparcie finansowe inwestycyjne Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego inwestycyjnego na uruchomienie działalności gospodarczej może być złożony przez uczestnika projektu po zakończeniu szkolenia z podstaw przedsiębiorczości. O terminie skadania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego decyduje Beneficjent. Pomoc w przygotowaniu i opracowaniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego stanowi element bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego w pierwszym etapie projektu i należy do obowiązków Indywidualnego Doradcy. Wnioskowana wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej, jednakże nie może przekroczyć zł. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, stanowiącymi element dokumentacji konkursowej, przeznaczenie jednorazowego wsparcia finansowego może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego. W pierwszym etapie wypłacana jest kwota równa 80% przyznanej dotacji. Pozostała kwota(20% dotacji) jest wypłacana po rozliczeniu pierwszej transzy. Kwota aktywów obrotowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694) nabytych ze środków otrzymanego wsparcia nie powinna przekroczyć 40% wartości przyznanego wsparcia. Kwota powyższa winna być w szczególności przeznaczona na zakup surowców i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. 6.3 Ocena wniosków Ocena wniosków odbywa się dwuetapowo i składa się z oceny formalnej i merytorycznej. Ocena wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego oraz jednorazowego wsparcia finansowego odbywa się w tym samym czasie i dokonywana jest przez ten sam skład KOW.

7 6.3.1 Ocena formalna Podczas oceny formalnej wyznaczony przez Koordynatora projektu pracownik sprawdza czy wnioski są poprawnie wypełnione i kompletne. W razie braków formalnych (brak załączników lub informacji), Wnioskodawca jest wzywany do Biura projektu (listownie) w celu ich uzupełnienia w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o brakach. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie powoduje, że wniosek otrzymuje klauzulę Odrzucony z przyczyn formalnych i nie jest rozpatrywany przez Komisję Oceny Wniosków Ocena merytoryczna Beneficjent dokonuje oceny wniosku w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków (KOW), którą powołuje Beneficjent projektu. O tym, czy BO otrzymają dotacje zadecyduje ostatecznie KOW poprzez utworzenie listy rankingowej biznesplanów stanowiących załączniki do wniosków o dofinansowanie. Do oceny wniosków zostanie opracowany odrębnie regulamin oceny wniosków i karta oceny złożonych wniosków i biznes planów. 6.4 Procedura odwoławcza Uczestnikom przysługiwać będzie prawo do odwołania się do Prezesa Fundacji KOOPERACJA, w przypadku uznania oceny KR czy też KOW za krzywdzącą. Termin na złożenie odwołania - 2 dni robocze, oraz 5 dni roboczych na odpowiedź Prezesa Fundacji. 6.5 Rejestracja działalnosci gospodarczej Uczestnik projektu może zarejestrować działalność gospodarczą po zakończeniu szkolenia z podstaw przedsiębiorczości i otrzymaniu Zaświadczenia o ukończeniu tego szkolenia. Beneficjent pomocy ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy od momentu zarejestrowania działalności Formy prowadzenia działalności gospodarczej Dopuszczalną formą w jakiej uczestnicy projektu mogą prowadzić działalność gospodarczą jest samodzielna działalność gospodarcza. Nie jest możliwe prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego ani innego podmiotu zbiorowego (np. fundacja, stowarzyszenie). Uczestnicy mogą natomiast zawrzeć umowę spółki cywilnej. Niedopuszczalne jest przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy (poza zawarciem umowy spółki cywilnej) w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej Rozliczenie wsparcia finansowego 7.

8 Beneficjent pomocy ma obowiązek rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe. W tym celu przedkłada zestawienie poniesionych wydatków wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie takimi jak: a) kopie faktur lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, b) kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, c) w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania, d) potwierdzone przez bank kopie wyciągów bankowych z rachunku beneficjenta pomocy lub przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności, e) kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie wsparcia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kopie dokumentów o których mowa wyżej powinny spełniać następujące warunki: a) muszą być oznaczone datą i potwierdzone przez Beneficjenta Pomocy za zgodność z oryginałem, data sprzedaży, płatności i data wystawienia faktury nie mogą być wcześniejsze niż data rejestracji działalności gospodarczej ani późniejsze niż ostatni dzień realizacji projektu. b)dokumenty dotyczące kosztów poniesionych w walutach obcych powinny być opisane na odwrocie z podaniem przeliczenia kwoty na złote polskie po średnim kursie obowiązującym w dniu określonym na dokumencie. W przypadku stwierdzenia przez realizatora projektu nieprawidłowości formalnych w zestawieniu lub dokumentach, powinien on wezwać (pisemnie) Beneficjenta Pomocy do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Nieuzupełnienie braków w terminie powoduje wstrzymanie refundacji do czasu złożenia uzupełnienia. Uporczywe uchylanie się Beneficjenta Pomocy od realizacji obowiązków związanych z rozliczeniem wsparcia finansowego stanowi przesłankę do rozwiązania umowy o udzielenie wsparcia finansowego. 8.1 Archiwizacja dokumentów 8. Za prowadzenie i archiwizację dokumentów w ramach projektu odpowiedzialny jest projektodawca Fundacja KOOPERACJA. Wsparcie finansowe uzyskane przez Beneficjenta Ostatecznego oraz pomoc doradcza otrzymana już po zarejestrowaniu działalności jest pomocą publiczną udzielaną zgodnie z zasadą de minimis. Beneficjent Ostateczny otrzyma od Fundacji KOOPERACJA, jako realizatora Projektu, zaświadczenie o jej udzieleniu zgodne z właściwym rozporządzeniem. Zaświadczenie to powinno być przez Beneficjenta Ostatecznego przechowywane wraz z dokumentacją dotacyjną. Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia projektu i dopełnieniu związanych z tym procesem formalności, wszystkie dokumenty projektowe zostają umieszczone w oddzielnej teczce i są przechowywane w siedzibie Fundacji KOOPERACJA przez okres 10 lat.

9 9. Postanowienia końcowe 1. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz środków budżetu państwa (15%). Uczestnik projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie. 2. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do stosowania postanowień zapisanych w niniejszym Regulaminie oraz zawartych umowach w ramach Projektu. Uczestnik Projektu ma obowiązek powiadomienia Fundację KOOPERACJA o wszystkich zmianach w danych przekazanych podczas procesu rekrutacyjnego. 3. Brak aktywnego uczestniczenia w Projekcie, bądź niestosowanie się do postanowień Regulaminu Projektu będzie podstawą do skreślenia z listy uczestników i rozwiązania umowy o wsparcie szkoleniowo-doradcze. Ostateczną decyzję podejmuje Prezes Zarządu na wniosek Koordynatora Projektu po zaciągnięciu opinii u indywidualnego doradcy. 4. Zgodnie z Wytycznymi dz. 6.2 POKL wszyscy Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 5. Pomoc udzielana po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, podlega regułom pomocy de minimis określonym w rozporządzeniu 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE. 6. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Zarząd Fundacji KOOPERACJA. 7. Fundacja KOOPERACJA, jako Beneficjent działania 6.2 POKL nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych oraz różne interpretacje zapisów prawnych mogące pojawić się w trakcie realizacji projektu. 8. W kwestiach spornych Beneficjent będzie podejmować decyzje zgodne z umowami zawartymi z uczestnikami projektu. 9. Fundacja KOOPERACJA zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnień w tekście Regulaminu jednakże nie później niż po ogłoszeniu naboru uczestników projektu.

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy

Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Aktywizacja zawodowa pracowników sektora oświaty na dolnośląskim rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETAPY REALIZACJI PROJEKTU Udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego

Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin Funduszu Pożyczkowego Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Pożyczkowego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo