Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy. Product Description: Interest Rate Swap"

Transkrypt

1 Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Product Description: Interest Rate Swap

2 Opis produktu: jednowalutowy swap odsetkowy Niniejszy opis przedstawia ogólne informacje na temat jednowalutowych odsetkowych kontraktów swap, jakie można zawierać za pośrednictwem Danske Banku. Na czym polega jednowalutowy swap odsetkowy: Jednowalutowy swap odsetkowy to umowa zawierana pomiędzy dwiema stronami na wymianę płatności odsetkowych w tej samej walucie. Oto kilka sposobów wykorzystania jednowalutowych odsetkowych kontraktów swap: Zapłata stałej stawki oprocentowania w zamian za zmienną stawkę oprocentowania; Otrzymanie stałej stawki oprocentowania i zapłata zmiennej stawki oprocentowania; Zapłata zmiennej stawki oprocentowania w zamian za inną zmienną stawkę oprocentowania; lub Zapłata stałej stawki oprocentowania w zamian za inną stałą stawkę oprocentowania. Przystępując do jednowalutowego odsetkowego kontraktu swap, ustala się datę rozpoczęcia, datę zakończenia, nominał transakcji i ewentualnie profil rozliczenia, a także częstotliwość wymian odsetkowych. Product Description: Interest Rate Swap This fact sheet provides general information about interest rate swaps that can be traded through Danske Bank. What is an interest rate swap? An interest rate swap is an agreement between two parties to swap interest payments in the same currency. These are some of the ways an interest rate swap can be used: to pay a fixed rate of interest and receive a floating rate of interest; to receive a fixed rate of interest and pay a floating rate of interest; to pay a fixed rate of interest and receive a different fixed rate of interest; or to pay a floating rate of interest and receive a different floating rate interest. When entering into an agreement to trade an interest rate swap, you determine the starting date, the end date, the principal and possibly the settlement profile and the payment frequency of interest swaps. Stała stawka jednowalutowego swapu odsetkowego odzwierciedla stopę rynkową na kwotowany okres, gdy tymczasem zmienna stawka ustalana jest według stopy referencyjnej, którą w przypadku polskiej złotówki jest WIBOR. Strony mogą ustalić płatności odsetkowe na poziomie innym niż poziom stóp procentowych w dniu zawarcia kontraktu. W takiej sytuacji, w celu kompensowania, dokonywana jest płatność z góry w dniu zawarcia kontraktu przez stronę, na której korzyść stawki zostały ustalone. Z chwilą przystąpienia do kontraktu nie dokonuje się wymiany kwot nominału transakcji, jednak w okresie trwania kontraktu dokonywana jest wymiana odsetek netto. Zastosowanie jednowalutowego swapu odsetkowego Oto dwa przykłady zastosowania jednowalutowych odsetkowych kontraktów typu swap: Zamiana zmiennej stopy oprocentowania kredytu na stopę stałą lub odwrotnie. W tym przykładzie strona A zaciągnęła kredyt z dziesięcioletnim terminem spłaty. Stopa oprocentowania kredytu jest zmienna, ustalana co kwartał. Co trzy miesiące strona A płaci odsetki w wysokości równej stopa WIBOR plus marża kredytowa. The fixed rate of an interest rate swap reflects the market rate for the selected term while the floating rate is determined relative to a reference rate, which for Polish Zloty is WIBOR. Interest payments may be agreed that do not correspond to the interest rate level at the time the contract is entered into. This would then be offset by an upfront payment at the time the contract is entered into by the party in whose favour the rates have been fixed. The principal amounts are not swapped when the transaction is set up, but net interest amounts will be swapped during the term of the contract. Using interest rate swaps Here are two examples of how interest rate swaps can be used. Changing floating rate on loan to fixed rate or conversely. In the example, A has raised a loan with a maturity of ten years. The interest rate is floating and fixed every three months. A has an overall interest payment every third month equal to the WIBOR rate plus a loan margin. 2

3 Przystępując do swapa odsetkowego strony uzgadniają kwartalną płatność stałej stopy oprocentowania przez okres dziesięciu lat na rzecz strony B. W zamian strona B płaci stopę WIBOR, co umożliwia stronie A zamrożenie stopy kredytu z chwilą zawarcia jednowalutowego odsetkowego kontraktu swap. A zatem, odsetkowe płatności netto przez następne dziesięć lat będą równe przyjętej stałej stopie oprocentowania plus marża kredytowa. When entering into the interest rate swap, the parties agree on a quarterly payment of a fixed interest for ten years to B. By way of consideration, B pays the WIBOR rate enabling A to freeze the rate of the loan on the establishment of the interest rate swap. Hence, the net interest payment for the following ten years will be the fixed rate plus the loan margin. Wykorzystanie konkretnych oczekiwań dot. zmian krótko i długoterminowych stóp procentowych W sytuacjach, kiedy stopy procentowe rosną wraz z datą zapadalności, mówimy o normalnej krzywej rentowności. Jeśli przewidywany jest natomiast spadek długoterminowych stóp procentowych w stosunku do stóp krótkoterminowych, to jednowalutowy swap odsetkowy może być skonstruowany następująco: Exploiting specific expectations to developments in short and long-term interest rates In situations where interest rates increase with the maturity, we speak of a normal yield curve. If you expect long-term rates to decline relative to short-term rates, the interest rate swap may be constructed as shown below. *) Strona A płaci ustalaną co kwartał 10-letnią stawkę swapową. Okres trwania kontraktu mógłby, na przykład, wynosić pięć lat. Ponieważ rynek zakłada wzrost stóp procentowych wraz z terminem zapadalności, zmienna stopa referencyjna będzie skorygowana o dodatni spread (premię), lub 10- letnia stawka swapowa będzie skorygowana o ujemny spread (dyskonto). *) A pays the 10-year swap rate as determined every third month. The term of the contract could be five years, for example. As interest rates increase with the maturity when the contract is entered into, there will be a positive interest premium (spread) indicated relative to the floating reference rate. Alternatively, the spread may be calculated as a deduction (discount) relative to the 10-year swap rate. 3

4 Elastyczny instrument Jednowalutowy swap odsetkowy można dostosowywać do indywidualnych potrzeb. Oto przykłady parametrów, które strony mogą uzgadniać podczas zawierania transakcji: Konwencja bazy odsetkowej dla strumienia ze stałą stopą procentową; Częstotliwość ustalania stopy zmiennej oraz forma płatności odsetek z góry lub z dołu; Częstotliwość płatności stałej i zmiennej stopy oprocentowania; Profil rozliczenia; Konwencja bazy odsetkowej pozwala ustalić wysokość płatności wynikającej z ceny ustalonej przez strony. Inaczej mówiąc, wysokość płatności zależy od tego, czy do jej wyliczenia przyjęto rok odsetkowy liczący 360 dni, czy też rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym. Profil rozliczenia Może to być tzw. profil bullet (spłata jednorazowa), co oznacza, że nominał transakcji nie podlega żadnym odpisom w czasie trwania transakcji. Jego alternatywą jest profil z amortyzacją, który przewiduje odpisywanie równych kwot od nominału transakcji w okresie ważności kontraktu. Ponadto, profil rozliczenia również można ustalać indywidualnie, tak że nominał jednowalutowego swapa odsetkowego początkowo rośnie, a następnie maleje przykładowo. Wycena jednowalutowych kontraktów odsetkowych swap, zmienność ceny Podstawową zasadą ustalania ceny jednowalutowych swapów odsetkowych jest to, że wartość obu strumieni pieniężnych (z uwzględnieniem ewentualnej płatności z góry) powinna być taka sama, a więc transakcja nie ma żadnej wartości rynkowej w chwili, kiedy zostaje zawarta. Wysokość stopy zmiennej w całym okresie transakcji nie jest oczywiście znana, jednak wykorzystując strukturę krzywej rentowności w chwili zawarcia transakcji, można przewidzieć jej rozwój w czasie. Natomiast stawka stała ustalana jest jako średnia (efektywna stopa rentowności) przewidywanych zmian stopy zmiennej. W związku z tym, że stawka jest stała, bieżące wartości obu strumieni pieniężnych są identyczne. Kiedy stopy stałe i zmienne zostaną już przyjęte, do transakcji dodawana jest marża, co powoduje powstanie ujemnej wartości rynkowej w chwili przystąpienia do transakcji, odpowiadającej bieżącej wartości marży w całym okresie ważności kontraktu. Okres ważności kontraktu Okres ważności kontraktu w przypadku jednowalutowego swapa odsetkowego waha się w zależności od waluty, jednak zazwyczaj może wynosić do 30 lat. A flexible instrument An interest rate swap may be adjusted to suit individual needs. Examples of parameters that can be agreed at the establishment of the contract include: the day-count convention for the fixed interest rates leg; the frequency for determining the floating rate and whether interest should be paid in advance or in arrears; the frequency for payment of the floating and the fixed rate; the settlement profil; The day-count convention determines the payment resulting from the price fixed by the parties. In other words, there is a difference whether the payment is calculated on the basis of a 360-day interest year or the actual number of days in the calendar year. the Settlement profile This may be a so-called bullet profile, for which the principal is not written down during the term of the contract. An alternative is a serial profile, for which the principal is written down by equal amounts during the term. The settlement profile may also be fixed individually so that the principal of the interest rate swap increases initially and then declines e.g.. Pricing interest rate swaps, fluctuation of prices The basic principle of determining the price of interest rate swaps is that the values of the two cash flows (with addition of a possible upfront payment) should be identical so that the contract has no market value when it is set up. The floating rate during the term of the interest rate swap is of course unknown, but using the structure of the yield curve at the time the contract is set up, you can develop an expectation of how the floating rate will develop. The fixed rate is then determined as an average rate (effective yield) of the expected development in the floating rate. The rate is fixed so the present values of the two cash flows are identical. After the floating and fixed rates have been fixed, a client margin is added to the contract, which results in a negative market value at the time the contract is set up, corresponding to the present value of the client margin during the entire term of the contract. Term The term of an interest rate swap varies from currency to currency but is typically up to 30 years. 4

5 Jeśli transakcja zostaje rozliczona przed ustaloną datą zapadalności, to jej wartość rynkowa może być ujemna. Strona, dla której kontrakt ma ujemną wartość rynkową musi skompensować to drugiej stronie poprzez zapłacenie kwoty będącej wartością absolutną ujemnej wartości rynkowej. Czynniki ryzyka i jego wpływ na ryzyko utraty inwestycji, możliwość zaciągnięcia przez Klienta zobowiązań finansowych oraz ewentualnych zobowiązań dodatkowych Ryzyko towarzyszące jednowalutowym odsetkowym kontraktom swap związane jest z kształtowaniem się długo- i krótkoterminowych stóp procentowych. Największym ryzykiem, z jakim powinien liczyć się płatnik stałej stopy procentowej w swapie walutowym, jest ogólny spadek krótko- i długoterminowych stóp procentowych, który zwiększyłby bieżącą wartość przyszłego zobowiązania płatniczego. Odwrotność tego ma miejsce podczas wzrostu stóp procentowych. Opisany powyżej kontrakt swapowy o zmiennej, ustalanej co 3 miesiące stawce oprocentowania i 10-letniej zmiennej stopie oprocentowania, nie wydaje się szczególnie narażony na zasadnicze wzrosty lub spadki stóp procentowych. Większe ryzyko, w tym wypadku, stwarza ewentualny wzrost długoterminowych stóp procentowych, wyższy niż wzrost stóp krótkoterminowych. Taki rodzaj kontraktu jest bardziej narażony na zmiany położenia i kąta nachylenia krzywej rentowności niż na równoległe przesunięcia krzywych. Opodatkowanie Opodatkowanie zysków i strat wynikających z jednowalutowych swapów odsetkowych zależy od tego, czy strona transakcji jest osobą fizyczną czy firmą. Ze względu na złożony charakter odpowiednich przepisów podatkowych sugerujemy, aby osoby i podmioty zainteresowane transakcjami skonsultowały się z księgowym, doradcą podatkowym lub innym profesjonalistą w tej dziedzinie w celu wyjaśnienia podatkowych i księgowych implikacji. If a transaction is settled prematurely, the market value may be negative. The party whose contract has a negative market value must compensate the other party by an amount equal to the absolute value of the negative market value. Risk factors and its impact on the risk of the loss of the investment or the on the possibility of additional financial obligations from the Customer s side The risk of an interest rate swap relates to the future development in short and longterm interest rates. The greatest risk for a payer of fixed interest in an interest rate swap is a general decline in short and long-term interest rates, which would increase the present value of the future payment obligation. The opposite applies when interest rates go up. In the example of a swap of a floating 3-month rate and a floating 10-year rate, such contract would not be notably sensitive to a general increase or decline in interest rates. The greatest risk relates to long-term interest rates increasing by relatively more than short-term rates. This type of contract is much more sensitive to changes in the slope and bend of the yield curve than to parallel shifts. Taxation The tax treatment of a gain or a loss on an interest rate swap depends on whether you are dealing as a private individual or on behalf of a company. Due to the complex nature of the relevant tax rules, we recommend that you consult an accountant or other professional adviser to clarify the tax and accounting consequences. 5

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe. dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH instrumenty liniowe dr Piotr Mielus Szkoła Główna Handlowa DATA WALUTY (value date) Data, w której następuje rozliczenie transakcji walutowej (poprzez dostawę walut lub rozliczenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013. Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Zastosowanie metod ilościowych w naukach ekonomicznych 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 2(34)/2013 Quantitative

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 2. Modele FX&MM... 3

Wstęp... 2. Modele FX&MM... 3 Wstęp... 2 Modele FX&MM... 3 Money Sector (wersja 3.1.0.44)... 4 FXSpot (wersja 3.1.0.86)... 7 STIR (wersja 3.1.1.59)... 9 SWAPS (wersja 3.1.0.41)... 11 FX Volatility (wersja 2.1.0.52)... 12 Currency Options

Bardziej szczegółowo

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE

EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE EWA LESZCZYŃSKA RYNEK KONTRAKTÓW SWAP W POLSCE Składam serdeczne podziękowania prof. dr hab. Witoldowi Małeckiemu za cenne rady dotyczące treści merytorycznych oraz konstrukcji pracy. 2 Streszczenie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE

Rynki finansowe Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE Rynki finansowe 1 Współczesne rynki finansowe: róg obfitości OBLIGACJE CIRS WALUTY AKCJE REPO 2 Copyright SGH, Rynki Finansowe, Materiały Ćwiczeniowe,2015, 1 Program Ćwiczeń Bloki tematyczne Rynek terminowy

Bardziej szczegółowo

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex

Metody zabezpieczeń pozycji walutowych model Garmana-Kohlhagena oraz rynek Forex 87 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 2(34)/2013 Mariusz Czekała Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Agnieszka Szpara Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Metody zabezpieczeń pozycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

raport końcowy Warszawa, czerwiec 2013 r.

raport końcowy Warszawa, czerwiec 2013 r. Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020 raport końcowy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Kontrakty forward i futures.

Kontrakty forward i futures. Kontrakty forward i futures. 1.1 Charakterystyka transakcji walutowych SPOT Walutowa transakcja spot polega na zakupie waluty obcej za walutę krajową na termin spot (dokładnie za dwa dni robocze). Zakup

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r.

Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. Wrzesień 2013 r. Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce Warszawa, 2013 r. Opracował: Departament Systemu Finansowego Copyright

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TEORII GIER I WARTOŚCI LIKWIDACYJNEJ

MODELOWANIE OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TEORII GIER I WARTOŚCI LIKWIDACYJNEJ Andrzej Paliński AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE OPROCENTOWANIA KREDYTÓW BANKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TEORII GIER I WARTOŚCI LIKWIDACYJNEJ Wprowadzenie Powszechnie akceptowaną w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo