DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA"

Transkrypt

1 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009

2 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr Maria Wójcik ISBN Wydano nakładem ŚlOIIB w Katowicach 2

3 SPIS TREŚCI: Wstęp. 4 I. ZAKŁADANIE FIRMY W POLSCE Podstawa zakładania firm w Polsce Formy prawne działalności gospodarczej Rejestracja działalności gospodarczej Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw Obowiązujące podatki i ubezpieczenia...23 II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE III. UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W POLSCE PRZYDATNE ADRESY I LINKI...60 USŁUGI TRANSGRANICZNE.61 3

4 WSTĘP Na temat działalności gospodarczej dostępnych jest wiele informacji, opracowań i szczegółowych przepisów, które dla zainteresowanych stanowić mogą materiał zbyt obszerny i czasem trudny do praktycznego wykorzystania. Istnieje więc potrzeba popularyzacji istniejących przepisów w sposób bardziej zrozumiały oraz udzielenia wskazówek dotyczących podejmowania działalności gospodarczej w sposób pragmatyczny, tj. zapewniający pełną uŝyteczność wykonywanych działań. Sposobem na dostarczenie wyczerpujących informacji ułatwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej ma być udostępnienie niniejszego poradnika, który przedstawia kolejne kroki niezbędne do realizacji poszczególnych procedur. Oprócz tych informacji w poradniku przedstawiono m.in. istniejące formy prawne działalności gospodarczej, tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce, procedury dotyczące zamówień publicznych oraz informacje o obowiązujących podatkach i innych opłatach. Poradnik przeznaczony jest zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw zatrudniających inŝynierów budownictwa. W ramach współpracy z Czeską Izbą Uprawnionych InŜynierów i Techników (CKAIT) dąŝymy do tego, aby poradnik słuŝył takŝe naszym kolegom inŝynierom z Republiki Czeskiej. Poradnik moŝe być równieŝ przydatny dla wszystkich inŝynierów budownictwa zainteresowanych tą tematyką z innych krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Ma więc znaczenie szersze jest przydatny przy wykonywaniu usług transgranicznych. W poradniku zamieszczono takŝe informacje o uznawaniu kwalifikacji zawodowych obcokrajowców w Polsce oraz poŝyteczne adresy stron internetowych i linki do stron branŝowych. Stan prawny opisany w poradniku obowiązuje na dzień r. Zespół redakcyjny 4

5 I. ZAKŁADANIE FIRMY W POLSCE 1. Podstawa zakładania firm w Polsce Podejmowanie, wykonywanie, zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla kaŝdego na równych prawach, przy zachowaniu warunków określonych przepisów prawa. Ogólne zasady podejmowania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 14 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (jednolity tekst w Dz.U z późniejszymi zmianami). Zgodnie z nią działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, wspomaganie i wydobywanie kopalin ze złóŝ, a takŝe działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Cytowana ustawa w rozdziale 13 zawiera katalog osób zagranicznych, które mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Przedsiębiorca moŝe podjąć działalność gospodarczą w dniu złoŝenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady ich rejestracji określa ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U z późniejszymi zmianami). Pozostali przedsiębiorcy podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst w Dz.U z późniejszymi zmianami). 5

6 Ewidencja działalności gospodarczej: - forma prawna: osoby fizyczne indywidualnie oraz jako wspólnicy spółek cywilnych, - organ ewidencyjny: wójt, burmistrz (prezydent). Dokument potwierdzający wpis: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Rejestr przedsiębiorców: - forma prawna: spółki jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, fundacje, oddziały i przedstawicielstwa, etc. - organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy; formularz wpisowy dostępny na stronie internetowej: Dokument potwierdzający wpis: - postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu. 2. Formy prawne działalności gospodarczej Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się takŝe wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 6

7 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza swobodę podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla osób zagranicznych na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Osobą zagraniczną jest między innymi osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego. NaleŜą do nich: art.13 ust.1 Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. art.13 ust.2 Obywatele innych państw niŝ wymienione w ust.1, którzy: - posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: a) zezwolenie na osiedlenie się, b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U z późniejszymi zmianami), d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 7

8 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f, e) status uchodźcy, f) ochronę uzupełniającą, g) zgodę na pobyt tolerowany, h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małŝeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i) wizę, o której mowa wart. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeŝeli przed wydaniem tej wizy byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie lit. c: - korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, - posiadają waŝną Kartę Polaka, - są członkami rodziny, w rozumieniu art.2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U oraz z Dz.U ), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1 lub przebywającymi z nimi. Osoby fizyczne Osoba fizyczna jest zawsze jednym przedsiębiorcą, a więc moŝe posiadać tylko jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego w obrocie prawnym samodzielnie uczestniczyć moŝe jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Działalność gospodarcza, musi być bowiem prowadzona 8

9 na własny rachunek i na własną odpowiedzialność podmiotu gospodarczego. Pełna zdolność do czynności prawnych przysługuje osobom pełnoletnim wskutek osiągnięcia 18 roku Ŝycia lub zawarcia małŝeństwa (art.10 i 11 kc). Spółka cywilna Spółkę o stałym składzie osobowym tworzą osoby na zasadzie umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dąŝyć do osiągnięcia wspólnego celu. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Podmiotami prawa pozostają jej wspólnicy. W związku z tym spółka cywilna nie ma własnego mienia nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność łączną, która powstaje z praw wniesionych w postaci wkładów oraz z usług wspólników. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie, zarówno majątkiem spółki, jak i majątkiem indywidualnym. Prawo do udziału w zyskach i obowiązek pokrywania strat mają wszyscy wspólnicy. Spółka jawna Spółka jawna jest osobową spółką prowadzącą przedsiębiorstwo. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej. MoŜe zawierać umowy. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. W spółce jawnej odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie całym swoim majątkiem. 9

10 Spółka komandytowa Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada całym swoim majątkiem co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do określonej w umowie kwoty (sumy komandytowej). Spółka partnerska Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec tego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niŝ wykonywanie wolnego zawodu, a takŝe w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Wspólnikami w spółce partnerskiej zwanymi partnerami mogą być tylko osoby fizyczne. Utworzyć takiej spółki nie mogą zatem osoby prawne, spółki cywilne czy inne handlowe spółki osobowe, choćby tworzyli je reprezentanci wolnych zawodów. Spółka komandytowo-akcyjna Jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. 10

11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jest to określony umową związek kilku podmiotów (wspólników), w którym odpowiadają oni wobec wierzycieli spółki tylko do wysokości imiennych udziałów w spółce, zapisanych w umowie spółki (wyjątkiem jest zadłuŝenie podatkowe). Prawo nie ogranicza liczby wspólników. Wspólnikiem moŝe być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna czy jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (np. spółka jawna). Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a ich "ograniczoną" odpowiedzialność moŝna co najwyŝej odnieść do ryzyka ekonomicznego związanego z inwestycją w spółkę. Spółka posiada osobowość prawną z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy wynosi minimum zł. Spółka akcyjna Kapitał zakładowy składa się z wkładów załoŝycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki (akcjonariuszami). Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego kapitału oraz czerpią zyski (dywidendy). Minimalny kapitał akcyjny wynosi zł. Zysk dzielony jest proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów. 3. Rejestracja działalności gospodarczej. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Właściwość miejscową określa się według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest 11

12 miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Dla zachowujących miejsce stałego pobytu poza terytorium RP obywateli polskich oraz osób zagranicznych właściwość miejscową ustala się według głównego miejsca wykonywania działalności. Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wymaga złoŝenia przez osobę fizyczną wniosku na urzędowym formularzu. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do: krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany (ZUS) albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS). Wniosek o wpis składa się z kilku części, wypełnianych przez przedsiębiorcę dla potrzeb odpowiednich organów. Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezaleŝnie od złoŝenia wniosku w gminie, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Szczegóły dostępne są na stronie Wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złoŝone przed 1 lipca 2011 r. podlegają rozpatrzeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia r.- Prawo działalności gospodarczej Dz.U. z 1999 r.nr 101, poz We wniosku przedsiębiorca podaje m.in. dane wymagane w w/w przepisie tj.: - oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada; oznaczeniem jest firma i ewentualnie nazwa pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, 12

13 - numer NIP o ile posiada, - oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeŝeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - równieŝ wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, - określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007); do rejestrów podaje się rodzaj działalności na poziomie podklasy, - datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, - numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Wniosek o wpis oraz o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu - doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie. Wniosek o wpis moŝe być wysłany listem poleconym, w takim przypadku podpis przedsiębiorcy musi być poświadczony przez notariusza. Wniosek o wpis przedsiębiorca moŝe równieŝ złoŝyć w wersji elektronicznej (podpisany podpisem elektronicznym) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej gminy. Przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać do organu ewidencyjnego zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej - w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. Procedura jest taka sama jak przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników moŝe zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania 13

14 działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie moŝe wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieŝących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niŝ w dniu złoŝenia wniosku, i trwa do dnia złoŝenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji, zmianę danych we wpisie, zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej obowiązuje ten sam druk, w którym wypełnia się odpowiednie rubryki. Przedsiębiorca jest zobowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagroŝeniem Ŝycia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a takŝe ochrony środowiska. JeŜeli przepisy szczególne nakładają obowiązek odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Pieczątka firmowa powinna zawierać pełną nazwę firmy, dane teleadresowe, NIP i REGON. Wyrobienie pieczątki 14

15 wiąŝe się z kosztem rzędu zł i terminem kilku godzin lub dni. Czas załoŝenia konta w banku to przewaŝnie kilka dni. Wszelkie zmiany dotyczące konta bankowego naleŝy zgłosić odpowiednim organom do 14 dni od daty powstania zmiany. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w kaŝdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano transakcji. Gdy konto firmowe zakłada spółka cywilna, konieczne jest przedstawienie w banku umowy spółki. Z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i inne spółki handlowe muszą przedłoŝyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i aktu notarialnego powołującego spółkę. Spółki zobowiązane są takŝe do ustanowienia w banku pełnomocnictw do wykonywania określonych operacji bankowych przez poszczególnych udziałowców przedsiębiorstwa. Gdy w zakładanej firmie mają być zatrudnieni takŝe pracownicy, istnieje obowiązek w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej - zawiadomienia 15

16 na piśmie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. NaleŜy takŝe pamiętać o tym, aby informować PIP o wszelkich zmianach w firmie lub o jej likwidacji. Wojewódzka lub powiatowa stacja sanitarno- -epidemiologiczna (Sanepid) jest instytucją, która czuwa nad higieną pracy w zakładach pracy. Zakładający firmę jest zobowiązany do powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie zatrudnianych pracowników. NaleŜy takŝe przedłoŝyć na piśmie informację o środkach i procedurach jakie zostały przyjęte, aby spełnić wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z daną dziedziną działalności gospodarczej. Zgłoszenie do Sanepidu obejmuje : - złoŝenie wniosku, - przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym, - przedstawienie planów architektonicznych pomieszczenia, - udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczenia: powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itp. Koszt: Zarówno zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy jak i Sanepidu nie wiąŝe się z Ŝadnymi opłatami. Wzory dokumentów, które naleŝy przedłoŝyć znajdują się na stronach internetowych tych instytucji. 16

17 Inne waŝne informacje Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terenie RP zobowiązany jest do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w języku polskim zawierających: - firmę przedsiębiorcy i jego adres, - nazwę towaru, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. JeŜeli sprzedaŝ towarów następuje na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu: sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych naleŝy w ofercie podać: - firmę przedsiębiorcy, - numer NIP, - siedzibę i adres przedsiębiorcy. Płatności związane z prowadzeniem działalności następują za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w kaŝdym przypadku, gdy: - stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, - jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość ,00 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ksiąŝkę kontroli, a upowaŝnienia i protokoły kontroli udostępniać na Ŝądanie organu kontroli. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu legitymacji słuŝbowej upowaŝniającej do wykonywania takich czynności 17

18 oraz po doręczeniu upowaŝnienia do przeprowadzenia kontroli, z którego wynika: - wskazanie podstawy prawnej, - oznaczenie organu kontroli, - data i miejsce wystawienia, - imię i nazwisko kontrolera, nr leg. słuŝbowej, - firma przedsiębiorcy objętego kontrolą, - określenie zakresu przedmiotowego kontroli, - wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli, - podpis osoby udzielającej upowaŝnienia. Zakres kontroli nie moŝe wykraczać poza zakres wskazany w upowaŝnieniu. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności przedsiębiorcy kontrolowanego lub osoby przez niego upowaŝnionej. Nie moŝna prowadzić równocześnie więcej niŝ jednej kontroli przedsiębiorcy. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie moŝe przekraczać czterech tygodni. Wyjątki od tych zasad omówione są w artykułach ustawy. 4. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracji w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) podlegają m.in.: 1. spółki jawne, 2. spółki partnerskie, 3. spółki komandytowe, 4. spółki komandytowo-akcyjne, 18

19 5. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 6. spółki akcyjne, 7. spółki europejskie, 8. przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, 9. oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wpis do rejestru składa się na odpowiednim urzędowym formularzu, w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. Formularz jest dostępny w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku o wpis do KRS naleŝy dołączyć: uwierzytelnione notarialnie albo złoŝone przed sędzią lub upowaŝnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upowaŝnionych do reprezentowania podmiotu lub prokurenta, dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości), w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem, odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) bądź jako oryginały, bądź jako uwierzytelnione urzędowo odpisy lub wyciągi, dowody uiszczenia opłaty sądowej od wpisu sądowego oraz opłaty na rzecz Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 19

20 5. Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw Przedsiębiorca zagraniczny moŝe utworzyć oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce z dopiskiem: Oddział w Polsce" lub Przedstawicielstwo w Polsce". Przedsiębiorca tworzący oddział moŝe wykonywać działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego (mówi o tym art. 86 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Ponadto przedsiębiorca jest obowiązany ustanowić osobę upowaŝnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorstwa. Rejestracja oddziału odbywa się na zasadach określonych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wraz z wnioskiem rejestracyjnym przedsiębiorca zobowiązany jest do złoŝenia: poświadczonego notarialnie wzoru podpisu osoby upowaŝnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa w oddziale, jeŝeli działa na podstawie aktu załoŝycielskiego, umowy lub statutu - odpisów do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski (jeŝeli przedsiębiorca utworzył na terenie RP więcej niŝ jeden oddział, złoŝenie tych dokumentów moŝe nastąpić w aktach jednego z oddziałów, natomiast w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów naleŝy wskazać oddział, w którym zostały złoŝone wskazane dokumenty wraz z oznaczeniem sądu, jeŝeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru, naleŝy dołączyć odpis z tego 20

21 rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Oddział przedsiębiorcy moŝe podjąć działalność zaraz po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. W utworzonym oddziale przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia rachunkowości w języku polskim oraz zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zmiany stanu faktycznego i prawnego, a w szczególności otwarcia, likwidacji lub utraty prawa wykonywania działalności, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. Przedsiębiorca tworzący przedstawicielstwo z siedzibą w Polsce (art. 93 ustawy o swobodzie działalności), moŝe prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorstwa zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpisu dokonuje się na podstawie wniosku, złoŝonego w języku polskim. Wniosek powinien zawierać: nazwę, siedzibę, formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego, imię, nazwisko i adres na terytorium RP osoby ustanowionej do reprezentowania w przedstawicielstwie przedsiębiorcy zagranicznego, adres przedstawicielstwa na terytorium RP. 21

22 Do wniosku naleŝy dołączyć następujące dokumenty: odpis aktu załoŝycielskiego, umowy lub statutu, na podstawie którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność, odpis z rejestru, jeŝeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub prowadzi działalność na podstawie wpisu, oświadczenie przedsiębiorcy o ustanowieniu przedstawicielstwa, dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu (nieruchomości), w którym działalność będzie wykonywana. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy przedłoŝyć wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Po dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru zostaje wydane zaświadczenie potwierdzające wpis. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, obowiązany jest prowadzić rachunkowość w języku polskim oraz zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie prowadzonej działalności. Przedsiębiorca zagraniczny zarówno w przypadku prowadzenia oddziału jaki i przedstawicielstwa powinien uŝywać oryginalnej nazwy przedsiębiorstwa zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski formą prawną, jak równieŝ przez dodanie wyrazów: Oddział w Polsce", Przedstawicielstwo w Polsce". Wnioski rejestracyjne dostępne są na stronie internetowej: Tworzenie spółek handlowych Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wyróŝniamy następujące formy organizacyjno - prawne wykonywania działalności: 22

23 spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), spółka akcyjna (SA). Jedynie osoby zagraniczne z państw członkowskich UE oraz z państw członkowskich EFTA mogą prowadzić działalność we wszystkich formach prawnych przyjętych w polskim systemie prawnym. Osoba zagraniczna jest zobowiązana przedłoŝyć wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowymi załącznikami (umowa spółki, statut, oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału, dokument o powołaniu członków organizowanej spółki, wzory podpisów, lista wspólników). Rejestracja spółki odbywa się na podobnych zasadach jak rejestracja oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego. 6. Obowiązujące podatki i ubezpieczenia System podatkowy Rzeczpospolitej Polskiej Podatki są najwaŝniejszą formą dochodów współczesnych budŝetów. Ordynacja Podatkowa z 1997 r. definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pienięŝne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Obowiązki i uprawnienia podatkowe są określone w Konstytucji RP, ustawach podatkowych oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych 23

24 (tzn. umowach w sprawie uniknięcia podwójnego opodatkowania). Tabela nr 1 - Rodzaje podatków Podatki bezpośrednie Podatki pośrednie 1. Podatek dochodowy od 1. Podatek od towarów osób fizycznych i usług 2. Podatek dochodowy od 2. Podatek akcyzowy osób prawnych 3. Podatek od czynności 3. Cło cywilnoprawnych 4. Podatek od nieruchomości 4. Podatek od gier 5. Podatek od środków transportowych 6. Podatek od spadków i darowizn 7. Podatek rolny 8. Podatek leśny Źródło: Wydawnictwo podatkowe- Biuletyn informacyjny dla słuŝb ekonomiczno-finansowych nr 17 z dnia r Podatki bezpośrednie Podatek dochodowy od osób fizycznych &sub=sub1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. - Personal Income Tax,) to podatek obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany jest według kilku wariantów. a). pobierany na zasadach ogólnych od dochodów z działalności gospodarczej w wysokości 18% i 32% 24

25 od podstawy opodatkowania według skali podatkowej, która w 2009r. kształtuje się następująco: - do ,00 zł. 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł ( kwota zmniejszająca miesięczna = 46,33 zł); - ponad ,00 zł. = ,02 zł % nadwyŝki ponad ,00 zł. Podstawa prawna: art.27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art.1 pkt 28 lit.a (Dz.U ). Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi zł. Istnieje moŝliwość wspólnego opodatkowania małŝonków z zastosowaniem odpowiednich ulg podatkowych. MoŜna stosować równieŝ formę podatku liniowego, który wynosi 19 % podstawy opodatkowania. Zaliczkę naleŝy wpłacać comiesięcznie do 20-go dnia następnego miesiąca, natomiast roczne rozliczenie naleŝy dokonać do 30 kwietnia następnego roku, stosując właściwe formularze odpowiednio PIT-36 i PIT-36L. b). pobierany ryczałtowo od niektórych przychodów: eb_ryczalt.pdf - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy stawkach podatkowych 3,0%, 5,5 % oraz 8,5 % - zgodnie z uwarunkowaniami wymienionymi w art. 6 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Roczne rozliczenie na podstawie PIT-28 do 31 stycznia następnego roku po roku podatkowym. - karta podatkowa, decyzję wydaje Urząd Skarbowy, podatek pomniejszany jest o ubezpieczenie zdrowotne. Roczna deklaracja 16-A składana do 31 stycznia następnego roku. 25

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo