DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA"

Transkrypt

1 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009

2 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr Maria Wójcik ISBN Wydano nakładem ŚlOIIB w Katowicach 2

3 SPIS TREŚCI: Wstęp. 4 I. ZAKŁADANIE FIRMY W POLSCE Podstawa zakładania firm w Polsce Formy prawne działalności gospodarczej Rejestracja działalności gospodarczej Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw Obowiązujące podatki i ubezpieczenia...23 II. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE III. UZNAWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W POLSCE PRZYDATNE ADRESY I LINKI...60 USŁUGI TRANSGRANICZNE.61 3

4 WSTĘP Na temat działalności gospodarczej dostępnych jest wiele informacji, opracowań i szczegółowych przepisów, które dla zainteresowanych stanowić mogą materiał zbyt obszerny i czasem trudny do praktycznego wykorzystania. Istnieje więc potrzeba popularyzacji istniejących przepisów w sposób bardziej zrozumiały oraz udzielenia wskazówek dotyczących podejmowania działalności gospodarczej w sposób pragmatyczny, tj. zapewniający pełną uŝyteczność wykonywanych działań. Sposobem na dostarczenie wyczerpujących informacji ułatwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej ma być udostępnienie niniejszego poradnika, który przedstawia kolejne kroki niezbędne do realizacji poszczególnych procedur. Oprócz tych informacji w poradniku przedstawiono m.in. istniejące formy prawne działalności gospodarczej, tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce, procedury dotyczące zamówień publicznych oraz informacje o obowiązujących podatkach i innych opłatach. Poradnik przeznaczony jest zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw zatrudniających inŝynierów budownictwa. W ramach współpracy z Czeską Izbą Uprawnionych InŜynierów i Techników (CKAIT) dąŝymy do tego, aby poradnik słuŝył takŝe naszym kolegom inŝynierom z Republiki Czeskiej. Poradnik moŝe być równieŝ przydatny dla wszystkich inŝynierów budownictwa zainteresowanych tą tematyką z innych krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Ma więc znaczenie szersze jest przydatny przy wykonywaniu usług transgranicznych. W poradniku zamieszczono takŝe informacje o uznawaniu kwalifikacji zawodowych obcokrajowców w Polsce oraz poŝyteczne adresy stron internetowych i linki do stron branŝowych. Stan prawny opisany w poradniku obowiązuje na dzień r. Zespół redakcyjny 4

5 I. ZAKŁADANIE FIRMY W POLSCE 1. Podstawa zakładania firm w Polsce Podejmowanie, wykonywanie, zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla kaŝdego na równych prawach, przy zachowaniu warunków określonych przepisów prawa. Ogólne zasady podejmowania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 14 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (jednolity tekst w Dz.U z późniejszymi zmianami). Zgodnie z nią działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, wspomaganie i wydobywanie kopalin ze złóŝ, a takŝe działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Cytowana ustawa w rozdziale 13 zawiera katalog osób zagranicznych, które mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Przedsiębiorca moŝe podjąć działalność gospodarczą w dniu złoŝenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Zasady ich rejestracji określa ustawa z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U z późniejszymi zmianami). Pozostali przedsiębiorcy podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst w Dz.U z późniejszymi zmianami). 5

6 Ewidencja działalności gospodarczej: - forma prawna: osoby fizyczne indywidualnie oraz jako wspólnicy spółek cywilnych, - organ ewidencyjny: wójt, burmistrz (prezydent). Dokument potwierdzający wpis: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Rejestr przedsiębiorców: - forma prawna: spółki jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, fundacje, oddziały i przedstawicielstwa, etc. - organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy; formularz wpisowy dostępny na stronie internetowej: Dokument potwierdzający wpis: - postanowienie sądu rejestrowego o zarejestrowaniu. 2. Formy prawne działalności gospodarczej Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się takŝe wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 6

7 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza swobodę podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla osób zagranicznych na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Osobą zagraniczną jest między innymi osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego. NaleŜą do nich: art.13 ust.1 Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. art.13 ust.2 Obywatele innych państw niŝ wymienione w ust.1, którzy: - posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: a) zezwolenie na osiedlenie się, b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U z późniejszymi zmianami), d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 7

8 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f, e) status uchodźcy, f) ochronę uzupełniającą, g) zgodę na pobyt tolerowany, h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małŝeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i) wizę, o której mowa wart. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeŝeli przed wydaniem tej wizy byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie lit. c: - korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, - posiadają waŝną Kartę Polaka, - są członkami rodziny, w rozumieniu art.2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U oraz z Dz.U ), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1 lub przebywającymi z nimi. Osoby fizyczne Osoba fizyczna jest zawsze jednym przedsiębiorcą, a więc moŝe posiadać tylko jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego w obrocie prawnym samodzielnie uczestniczyć moŝe jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Działalność gospodarcza, musi być bowiem prowadzona 8

9 na własny rachunek i na własną odpowiedzialność podmiotu gospodarczego. Pełna zdolność do czynności prawnych przysługuje osobom pełnoletnim wskutek osiągnięcia 18 roku Ŝycia lub zawarcia małŝeństwa (art.10 i 11 kc). Spółka cywilna Spółkę o stałym składzie osobowym tworzą osoby na zasadzie umowy, w której wspólnicy zobowiązują się dąŝyć do osiągnięcia wspólnego celu. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Podmiotami prawa pozostają jej wspólnicy. W związku z tym spółka cywilna nie ma własnego mienia nabywane prawa i zaciągane zobowiązania wchodzą do wspólnego majątku wspólników, stanowiącego ich współwłasność łączną, która powstaje z praw wniesionych w postaci wkładów oraz z usług wspólników. Za zobowiązania zaciągnięte w związku z działalnością spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie, zarówno majątkiem spółki, jak i majątkiem indywidualnym. Prawo do udziału w zyskach i obowiązek pokrywania strat mają wszyscy wspólnicy. Spółka jawna Spółka jawna jest osobową spółką prowadzącą przedsiębiorstwo. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej. MoŜe zawierać umowy. Posiada swój majątek, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. W spółce jawnej odpowiedzialność za jej zobowiązania ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie całym swoim majątkiem. 9

10 Spółka komandytowa Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada całym swoim majątkiem co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do określonej w umowie kwoty (sumy komandytowej). Spółka partnerska Spółkę partnerską tworzą wspólnicy (partnerzy) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec tego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niŝ wykonywanie wolnego zawodu, a takŝe w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu. Wspólnikami w spółce partnerskiej zwanymi partnerami mogą być tylko osoby fizyczne. Utworzyć takiej spółki nie mogą zatem osoby prawne, spółki cywilne czy inne handlowe spółki osobowe, choćby tworzyli je reprezentanci wolnych zawodów. Spółka komandytowo-akcyjna Jest to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki. 10

11 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jest to określony umową związek kilku podmiotów (wspólników), w którym odpowiadają oni wobec wierzycieli spółki tylko do wysokości imiennych udziałów w spółce, zapisanych w umowie spółki (wyjątkiem jest zadłuŝenie podatkowe). Prawo nie ogranicza liczby wspólników. Wspólnikiem moŝe być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna czy jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej (np. spółka jawna). Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a ich "ograniczoną" odpowiedzialność moŝna co najwyŝej odnieść do ryzyka ekonomicznego związanego z inwestycją w spółkę. Spółka posiada osobowość prawną z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy wynosi minimum zł. Spółka akcyjna Kapitał zakładowy składa się z wkładów załoŝycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki (akcjonariuszami). Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ryzyko ponoszą jedynie do wysokości wniesionego kapitału oraz czerpią zyski (dywidendy). Minimalny kapitał akcyjny wynosi zł. Zysk dzielony jest proporcjonalnie do wysokości posiadanych udziałów. 3. Rejestracja działalności gospodarczej. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Właściwość miejscową określa się według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Miejscem zamieszkania jest 11

12 miejscowość, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. Dla zachowujących miejsce stałego pobytu poza terytorium RP obywateli polskich oraz osób zagranicznych właściwość miejscową ustala się według głównego miejsca wykonywania działalności. Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wymaga złoŝenia przez osobę fizyczną wniosku na urzędowym formularzu. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do: krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany (ZUS) albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS). Wniosek o wpis składa się z kilku części, wypełnianych przez przedsiębiorcę dla potrzeb odpowiednich organów. Zgłoszenie osoby ubezpieczonej, w tym prowadzącej działalność gospodarczą, do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego następuje niezaleŝnie od złoŝenia wniosku w gminie, w formie zgłoszenia ZUS ZUA albo ZUS ZZA, przekazywanego w formie elektronicznej lub pisemnej bezpośrednio do ZUS. Szczegóły dostępne są na stronie Wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej złoŝone przed 1 lipca 2011 r. podlegają rozpatrzeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia r.- Prawo działalności gospodarczej Dz.U. z 1999 r.nr 101, poz We wniosku przedsiębiorca podaje m.in. dane wymagane w w/w przepisie tj.: - oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada; oznaczeniem jest firma i ewentualnie nazwa pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza; firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, 12

13 - numer NIP o ile posiada, - oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeŝeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - równieŝ wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca, - określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007); do rejestrów podaje się rodzaj działalności na poziomie podklasy, - datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, - numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada. Wniosek o wpis oraz o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu - doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie. Wniosek o wpis moŝe być wysłany listem poleconym, w takim przypadku podpis przedsiębiorcy musi być poświadczony przez notariusza. Wniosek o wpis przedsiębiorca moŝe równieŝ złoŝyć w wersji elektronicznej (podpisany podpisem elektronicznym) za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej gminy. Przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać do organu ewidencyjnego zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej - w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian. Procedura jest taka sama jak przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników moŝe zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania 13

14 działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie moŝe wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieŝących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niŝ w dniu złoŝenia wniosku, i trwa do dnia złoŝenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji, zmianę danych we wpisie, zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej obowiązuje ten sam druk, w którym wypełnia się odpowiednie rubryki. Przedsiębiorca jest zobowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagroŝeniem Ŝycia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a takŝe ochrony środowiska. JeŜeli przepisy szczególne nakładają obowiązek odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. Pieczątka firmowa powinna zawierać pełną nazwę firmy, dane teleadresowe, NIP i REGON. Wyrobienie pieczątki 14

15 wiąŝe się z kosztem rzędu zł i terminem kilku godzin lub dni. Czas załoŝenia konta w banku to przewaŝnie kilka dni. Wszelkie zmiany dotyczące konta bankowego naleŝy zgłosić odpowiednim organom do 14 dni od daty powstania zmiany. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w kaŝdym przypadku, gdy: 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano transakcji. Gdy konto firmowe zakłada spółka cywilna, konieczne jest przedstawienie w banku umowy spółki. Z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i inne spółki handlowe muszą przedłoŝyć wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i aktu notarialnego powołującego spółkę. Spółki zobowiązane są takŝe do ustanowienia w banku pełnomocnictw do wykonywania określonych operacji bankowych przez poszczególnych udziałowców przedsiębiorstwa. Gdy w zakładanej firmie mają być zatrudnieni takŝe pracownicy, istnieje obowiązek w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej - zawiadomienia 15

16 na piśmie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. NaleŜy takŝe pamiętać o tym, aby informować PIP o wszelkich zmianach w firmie lub o jej likwidacji. Wojewódzka lub powiatowa stacja sanitarno- -epidemiologiczna (Sanepid) jest instytucją, która czuwa nad higieną pracy w zakładach pracy. Zakładający firmę jest zobowiązany do powiadomienia, w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności, właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie zatrudnianych pracowników. NaleŜy takŝe przedłoŝyć na piśmie informację o środkach i procedurach jakie zostały przyjęte, aby spełnić wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z daną dziedziną działalności gospodarczej. Zgłoszenie do Sanepidu obejmuje : - złoŝenie wniosku, - przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym, - przedstawienie planów architektonicznych pomieszczenia, - udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczenia: powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itp. Koszt: Zarówno zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy jak i Sanepidu nie wiąŝe się z Ŝadnymi opłatami. Wzory dokumentów, które naleŝy przedłoŝyć znajdują się na stronach internetowych tych instytucji. 16

17 Inne waŝne informacje Przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terenie RP zobowiązany jest do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w języku polskim zawierających: - firmę przedsiębiorcy i jego adres, - nazwę towaru, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. JeŜeli sprzedaŝ towarów następuje na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu: sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych naleŝy w ofercie podać: - firmę przedsiębiorcy, - numer NIP, - siedzibę i adres przedsiębiorcy. Płatności związane z prowadzeniem działalności następują za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w kaŝdym przypadku, gdy: - stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, - jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość ,00 euro przeliczonych na złote wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić ksiąŝkę kontroli, a upowaŝnienia i protokoły kontroli udostępniać na Ŝądanie organu kontroli. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli po okazaniu legitymacji słuŝbowej upowaŝniającej do wykonywania takich czynności 17

18 oraz po doręczeniu upowaŝnienia do przeprowadzenia kontroli, z którego wynika: - wskazanie podstawy prawnej, - oznaczenie organu kontroli, - data i miejsce wystawienia, - imię i nazwisko kontrolera, nr leg. słuŝbowej, - firma przedsiębiorcy objętego kontrolą, - określenie zakresu przedmiotowego kontroli, - wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia kontroli, - podpis osoby udzielającej upowaŝnienia. Zakres kontroli nie moŝe wykraczać poza zakres wskazany w upowaŝnieniu. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności przedsiębiorcy kontrolowanego lub osoby przez niego upowaŝnionej. Nie moŝna prowadzić równocześnie więcej niŝ jednej kontroli przedsiębiorcy. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie moŝe przekraczać czterech tygodni. Wyjątki od tych zasad omówione są w artykułach ustawy. 4. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestracji w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w ramach Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) podlegają m.in.: 1. spółki jawne, 2. spółki partnerskie, 3. spółki komandytowe, 4. spółki komandytowo-akcyjne, 18

19 5. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 6. spółki akcyjne, 7. spółki europejskie, 8. przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, 9. oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o wpis do rejestru składa się na odpowiednim urzędowym formularzu, w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba Ŝe przepis szczególny stanowi inaczej. Formularz jest dostępny w siedzibach sądów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku o wpis do KRS naleŝy dołączyć: uwierzytelnione notarialnie albo złoŝone przed sędzią lub upowaŝnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upowaŝnionych do reprezentowania podmiotu lub prokurenta, dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości), w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem, odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) bądź jako oryginały, bądź jako uwierzytelnione urzędowo odpisy lub wyciągi, dowody uiszczenia opłaty sądowej od wpisu sądowego oraz opłaty na rzecz Biura do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 19

20 5. Tworzenie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw Przedsiębiorca zagraniczny moŝe utworzyć oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce z dopiskiem: Oddział w Polsce" lub Przedstawicielstwo w Polsce". Przedsiębiorca tworzący oddział moŝe wykonywać działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego (mówi o tym art. 86 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Ponadto przedsiębiorca jest obowiązany ustanowić osobę upowaŝnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorstwa. Rejestracja oddziału odbywa się na zasadach określonych w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wraz z wnioskiem rejestracyjnym przedsiębiorca zobowiązany jest do złoŝenia: poświadczonego notarialnie wzoru podpisu osoby upowaŝnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa w oddziale, jeŝeli działa na podstawie aktu załoŝycielskiego, umowy lub statutu - odpisów do akt rejestrowych oddziału wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski (jeŝeli przedsiębiorca utworzył na terenie RP więcej niŝ jeden oddział, złoŝenie tych dokumentów moŝe nastąpić w aktach jednego z oddziałów, natomiast w aktach rejestrowych pozostałych oddziałów naleŝy wskazać oddział, w którym zostały złoŝone wskazane dokumenty wraz z oznaczeniem sądu, jeŝeli istnieje lub wykonuje działalność na podstawie wpisu do rejestru, naleŝy dołączyć odpis z tego 20

21 rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Oddział przedsiębiorcy moŝe podjąć działalność zaraz po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. W utworzonym oddziale przedsiębiorca jest zobligowany do prowadzenia rachunkowości w języku polskim oraz zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zmiany stanu faktycznego i prawnego, a w szczególności otwarcia, likwidacji lub utraty prawa wykonywania działalności, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. Przedsiębiorca tworzący przedstawicielstwo z siedzibą w Polsce (art. 93 ustawy o swobodzie działalności), moŝe prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorstwa zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpisu dokonuje się na podstawie wniosku, złoŝonego w języku polskim. Wniosek powinien zawierać: nazwę, siedzibę, formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego, imię, nazwisko i adres na terytorium RP osoby ustanowionej do reprezentowania w przedstawicielstwie przedsiębiorcy zagranicznego, adres przedstawicielstwa na terytorium RP. 21

22 Do wniosku naleŝy dołączyć następujące dokumenty: odpis aktu załoŝycielskiego, umowy lub statutu, na podstawie którego przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność, odpis z rejestru, jeŝeli przedsiębiorca zagraniczny istnieje lub prowadzi działalność na podstawie wpisu, oświadczenie przedsiębiorcy o ustanowieniu przedstawicielstwa, dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu (nieruchomości), w którym działalność będzie wykonywana. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy przedłoŝyć wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Po dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru zostaje wydane zaświadczenie potwierdzające wpis. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, obowiązany jest prowadzić rachunkowość w języku polskim oraz zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie prowadzonej działalności. Przedsiębiorca zagraniczny zarówno w przypadku prowadzenia oddziału jaki i przedstawicielstwa powinien uŝywać oryginalnej nazwy przedsiębiorstwa zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski formą prawną, jak równieŝ przez dodanie wyrazów: Oddział w Polsce", Przedstawicielstwo w Polsce". Wnioski rejestracyjne dostępne są na stronie internetowej: Tworzenie spółek handlowych Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wyróŝniamy następujące formy organizacyjno - prawne wykonywania działalności: 22

23 spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), spółka akcyjna (SA). Jedynie osoby zagraniczne z państw członkowskich UE oraz z państw członkowskich EFTA mogą prowadzić działalność we wszystkich formach prawnych przyjętych w polskim systemie prawnym. Osoba zagraniczna jest zobowiązana przedłoŝyć wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowymi załącznikami (umowa spółki, statut, oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału, dokument o powołaniu członków organizowanej spółki, wzory podpisów, lista wspólników). Rejestracja spółki odbywa się na podobnych zasadach jak rejestracja oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego. 6. Obowiązujące podatki i ubezpieczenia System podatkowy Rzeczpospolitej Polskiej Podatki są najwaŝniejszą formą dochodów współczesnych budŝetów. Ordynacja Podatkowa z 1997 r. definiuje podatek jako publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pienięŝne na rzecz Skarbu Państwa lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Obowiązki i uprawnienia podatkowe są określone w Konstytucji RP, ustawach podatkowych oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych 23

24 (tzn. umowach w sprawie uniknięcia podwójnego opodatkowania). Tabela nr 1 - Rodzaje podatków Podatki bezpośrednie Podatki pośrednie 1. Podatek dochodowy od 1. Podatek od towarów osób fizycznych i usług 2. Podatek dochodowy od 2. Podatek akcyzowy osób prawnych 3. Podatek od czynności 3. Cło cywilnoprawnych 4. Podatek od nieruchomości 4. Podatek od gier 5. Podatek od środków transportowych 6. Podatek od spadków i darowizn 7. Podatek rolny 8. Podatek leśny Źródło: Wydawnictwo podatkowe- Biuletyn informacyjny dla słuŝb ekonomiczno-finansowych nr 17 z dnia r Podatki bezpośrednie Podatek dochodowy od osób fizycznych &sub=sub1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. - Personal Income Tax,) to podatek obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne. Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany jest według kilku wariantów. a). pobierany na zasadach ogólnych od dochodów z działalności gospodarczej w wysokości 18% i 32% 24

25 od podstawy opodatkowania według skali podatkowej, która w 2009r. kształtuje się następująco: - do ,00 zł. 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł ( kwota zmniejszająca miesięczna = 46,33 zł); - ponad ,00 zł. = ,02 zł % nadwyŝki ponad ,00 zł. Podstawa prawna: art.27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym przez art.1 pkt 28 lit.a (Dz.U ). Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi zł. Istnieje moŝliwość wspólnego opodatkowania małŝonków z zastosowaniem odpowiednich ulg podatkowych. MoŜna stosować równieŝ formę podatku liniowego, który wynosi 19 % podstawy opodatkowania. Zaliczkę naleŝy wpłacać comiesięcznie do 20-go dnia następnego miesiąca, natomiast roczne rozliczenie naleŝy dokonać do 30 kwietnia następnego roku, stosując właściwe formularze odpowiednio PIT-36 i PIT-36L. b). pobierany ryczałtowo od niektórych przychodów: eb_ryczalt.pdf - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy stawkach podatkowych 3,0%, 5,5 % oraz 8,5 % - zgodnie z uwarunkowaniami wymienionymi w art. 6 ust. 1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Roczne rozliczenie na podstawie PIT-28 do 31 stycznia następnego roku po roku podatkowym. - karta podatkowa, decyzję wydaje Urząd Skarbowy, podatek pomniejszany jest o ubezpieczenie zdrowotne. Roczna deklaracja 16-A składana do 31 stycznia następnego roku. 25

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Podatek rolny i leśn y 345 050 zł Podatek rolny Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Systemu Zarządzania Jakością

KARTA INFORMACYJNA Systemu Zarządzania Jakością I. Kogo dotyczy Osób fizycznych nabywających własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentów stwierdzających toŝsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE. Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE. Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty 2 150 000 zł 1 900 000 250 000 Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/401/2014 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/401/2014 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 stycznia 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/401/2014 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, powinien zawierać: Oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B lub C), Oznaczenie przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

KARTA USŁUGI PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH pokój nr7 BF-1 PODATEK ROLNY, OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH Stanowisko odpowiedzialne: Małgorzata Kusek- Podinspektor ds. podatkowych, Marzena Krempa Inspektor ds. podatkowych Tryb odwoławczy:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki i opłaty lokalne Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2012 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inż. Henryk Nowak mgr inż..dorota Przybyła mgr inż. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr Maria

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podstawowe informacje, dotyczące podatku od środków transportowych, które pozwolą lepiej zrozumieć przepisy dotyczące tego podatku. Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, należności i różne opłaty Wysokość dochodów z odsetek z nieterminowych wpłat z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Dlaczego trzeba się rejestrować? Prowadzenie działalności gospodarczej wiąŝe się z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje (np. zakupy, sprzedaŝ, zatrudnianie) konieczna

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 1. NIP PESEL 2. Nr dokumentu... 3. Status... DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 4. Na rok Podstawa prawna: Art. 9 z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego 2 sierpnia 2010r. Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Regulacja prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: 168275-2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/2 obowiązuje od 21.03.2011r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY PODATKOWE. Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY PODATKOWE. Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty 3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH 3.2.1. DOCHODY BIEśĄCE 3.2.1.1. DOCHODY PODATKOWE Odsetki od podatków, naleŝności i róŝne opłaty - Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji 2 150 000 zł 1 900 000 250 000

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN MINISTERSTWO FINANSÓW Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złoŝyć wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

W N I O S E K O PRZYZNANIE NA OKRES 12 MIESIĘCY REFUNDACJI WYNAGRODZEŃ ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-07-15 10:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych

UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, działając na podstawie 61 ust. 2 w związku z postanowieniami 20 oraz 41

Bardziej szczegółowo

Poznań: Sporządzenie operatów szacunkowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Sporządzenie operatów szacunkowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-02-16 12:13 Poznań: Sporządzenie operatów szacunkowych Numer ogłoszenia: 55029-2011; data zamieszczenia: 16.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Wyrzysk: Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Numer ogłoszenia: 365333-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz. 2680 UCHWAŁA NR XXII/159/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I

S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 490. S P R A W O Z D A N I E K O M I S J I G O S P O D A R K I o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, Bełchatów Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, 97 400 Bełchatów... (pieczęć Pracodawcy) Bełchatów, dnia...... (data wpływu wniosku do PUP) POWIATOWY URZĄD PRACY W BEŁCHATOWIE WNIOSEK O ORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych: - protezy naczyniowe; - probówki

Bardziej szczegółowo

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK

. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) WNIOSEK .... Miejscowość, data. Numer rejestru wniosku... (pieczęć firmowa) Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

W N I O S E K. o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia . znak sprawy: CI.5123..2015 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo