Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Pracę wykonała Renata Szuwart Uczennica klasy Va Liceum Ekonomicznego pod kierunkiem mgr Beaty Janik

2 Tomaszów Mazowiecki, Marzec 2005r. Spis treści Streszczenie Podziękowania Wstęp ROZDZIAŁ I Motywy podjęcia działalności gospodarczej.str.5 ROZDZIAŁ II Mój pomysł na samozatrudnienie.str.7 ROZDZIAŁ III Samoocena spojrzenie z dystansem na moją osobowość.str.10 ROZDZIAŁ IV Badanie ankietowe w celu przeprowadzenia pomysłu na działalność gospodarczą.str.14 ROZDZIAL V Biznes plan wybranego przedsięwzięcia.str.20 ROZDZIAŁ VI Plan wprowadzenia w Ŝycie harmonogram realizacji przedsięwzięcia.str.34 Bibliografia.str.35 Załączniki Ankieta Struktura organizacyjna Logo i hasło przedsiębiorstwa Plakat/ulotka

3 W współczesnej rzeczywistości bezrobocie naleŝy do największych negatywnych zjawisk występujących w Polsce. O znaczeniu tego zjawiska, a właściwie o spustoszeniu, jakie robi w społeczeństwie i gospodarce, przekonały się juŝ miliony naszych rodaków. Dramat bezrobocia dotyczy coraz częściej ludzi młodych i dobrze wykształconych, co jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem, które z pewnością będzie rzutować na przyszłość i rozwój naszego kraju. Wiele młodych osób ma liczne obawy dotyczące ich przyszłości zawodowej. Zdobycie ciekawej pracy jest bardzo trudne w warunkach panujących obecnie na lokalnym rynku. Osobiście zamierzam wybrać taką drogę zawodową, z której będę zadowolona. Dlatego teŝ podjęłam decyzję związaną z załoŝeniem w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu szkoły średniej zamierzam studiować i pracować. Dzięki temu będę mogła poprawić swoją sytuację materialną i usamodzielnić się. To, bowiem da mi poczucie bycia osobą niezaleŝną. Głównym celem mojego projektu jest ukazanie motywów podejmowania działalności gospodarczej oraz czynników wpływających na podjęcie tak waŝnej decyzji w Ŝyciu człowieka.

4 Problem skutecznego poruszania się na współczesnym rynku pracy w niedalekiej przyszłości będzie dotyczył wszystkich absolwentów pragnących rozpocząć pracę zawodową. W obecnej rzeczywistości na rynku pracy jest więcej osób poszukujących pracy, niŝ tych, którzy mogą ją zaoferować. Dlatego teŝ podjęcie działalności gospodarczej jest w znacznym stopniu rozwiązaniem tej niekorzystnej dla społeczeństwa sytuacji. W sporządzonym przeze mnie projekcie ukazałam motywy rozpoczęcia działalności na własny rachunek, biznes plan wybranego przedsięwzięcia i czynniki, które wpłynęły na jego wybór. W tym celu wykorzystałam metody i techniki badań marketingowych. Na terenie mojego miejsca zamieszkania i najbliŝszych okolic przeprowadziłam badanie ankietowe, którego celem miało być stwierdzenie czy istnieje zapotrzebowanie na oferowaną przeze mnie sprzedaŝ uŝywanych artykułów dziecięcych. Ponadto opierałam się na takich źródłach informacji jak: literatura fachowa i Internet. Dzięki przeprowadzonym badaniom sformułowałam wniosek końcowy. UwaŜam, Ŝe wykonany przeze mnie projekt będzie materiałem pomocniczym dla innych osób zamierzających rozpocząć działalność na własny rachunek.

5 Podziękowania Chciałabym podziękować Dyrekcji mojej szkoły za umoŝliwienie mi startu w konkursie. Serdeczne słowa podziękowania chcę złoŝyć na ręce pani mgr Beaty Janik za cenną pomoc, udzielone wskazówki i pracę nad poprawą mojego rękopisu. Dziękuję gorąco pani mgr Danucie Piechocie za wszystkie cenne uwagi oraz umoŝliwienie mi wzięcia udziału w ubiegłorocznym konkursie. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania mojej pracy chcę powiedzieć: serdecznie dziękuję. Autorka Renata Szuwart

6 ROZDZIAŁ I Motywy podjęcia działalności gospodarczej

7 Działalność gospodarcza oznacza sytuację, w której osoba fizyczna podejmuje samozatrudnienie na własny rachunek i na własne ryzyko. Decyzję taką podejmują trzy grupy osób: 1) ci, którzy pragną stworzyć od podstaw przedsiębiorstwo, rozwijać je, zarabiając w ten sposób na Ŝycie i czerpiąc z tego satysfakcję zawodową 2) ci, którzy pragną wykorzystać swoją działalność jak wolny zawód, na rzecz wielu zleceniodawców, korzystając ze swobody, jaką daje samodzielna organizacja pracy 3) ci, którzy ze względu na spodziewane korzyści ekonomiczne albo nakłonieni do tego przez pracodawcę, podejmują czy kontynuują karierę pracowniczą, działając formalnie w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej Zasadniczą korzyścią, jednoosobowej działalności gospodarczej jest praca w ogóle, czyli fakt posiadania źródła dochodów. Osobiście uwaŝam, Ŝe zawsze lepiej pracować, niŝ być bezrobotnym. Inną powaŝną korzyścią, jaką daje samozatrudnienie, jest moŝliwość samodzielnego zorganizowania swojej pracy. W tym roku ukończę Liceum Ekonomiczne. Po skończeniu szkoły średniej chciałabym studiować i jednocześnie pracować na własny rachunek, gdyŝ gotowość podjęcia samozatrudnienia daje większe szanse na znalezienie pracy. Jestem osobą lubiącą działać na własny rachunek. Ciągle poszukuję lepszych sposobów rozwiązywania swoich problemów. Na tej podstawie wywnioskowałam, Ŝe firma jednoosobowa to prawie idealna dla mnie forma prowadzenia działalności gospodarczej. DuŜą rolę przy podjęciu przeze mnie decyzji o samozatrudnieniu odegrały zalety charakteryzujące firmy jednoosobowe: -brak uciąŝliwych formalności przy zakładaniu -moŝliwe wszystkie formy opodatkowania działalności Kolejnym czynnikiem motywującym mnie jest fakt, Ŝe największą zaletą tak prowadzonej działalności są proste metody zarządzania. Jest to, bowiem firma przedsiębiorcy, dlatego w moim przedsiębiorstwie jako właściciel będę podejmować wszystkie decyzje. Dzięki takiej formie moje przedsiębiorstwo będzie reagowało na zmieniające się potrzeby rynku i działało elastycznie. Innym czynnikiem, który skłonił mnie do podjęcia decyzji o samozatrudnieniu są stosunkowo niskie koszty załoŝenia jednoosobowego przedsiębiorstwa. Nie ma teŝ Ŝadnych ograniczeń przy wyborze sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Decydując się na własne przedsięwzięcie liczę się z tym, Ŝe sama będę odpowiadać za własne błędy, jak równieŝ nie będę miała stałego wynagrodzenia. To jednak mnie nie zniechęca, poniewaŝ jestem osobą ambitną i przedsiębiorczą. Moim priorytetowym celem jest rozwinięcie własnego przedsiębiorstwa oraz zapewnienie miejsca pracy innym ludziom. Mam cichą nadzieję, Ŝe napisana przeze mnie praca ujrzy w przyszłości światło dzienne i nie pozostanie tylko projektem pracy na konkurs.

8 ROZDZIAŁ II Mój pomysł na samozatrudnienie

9 Rozpoczynając działalność gospodarczą musiałam zdecydować, w jakim sektorze gospodarki chcę startować, poniewaŝ istnieją trzy moŝliwości takie jak: 1.Produkcja-wytwarzanie produktów. 2.Handel-sprzedaŜ towarów, czyli dostarczenie ich od producenta do konsumenta. MoŜna go podzielić na: a) hurtowy b) detaliczny 3.Usługi-świadczenie usługi, np. naprawa samochodów. Najbardziej zainteresowała mnie działalność handlowa. Chcę zająć się sprzedaŝą uŝywanych artykułów dziecięcych. Zdecydowałam się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, poniewaŝ chcę zainwestować w siebie i w swoje umiejętności. Do podjęcia decyzji o samozatrudnieniu zmusiła mnie teŝ sytuacja, która panuje na lokalnym rynku pracy. W tej decyzji umocniła mnie jeszcze informacja dotycząca programu, który pomaga absolwentom szkół średnich na lepszy start w dorosłe Ŝycie. Program Pierwsza Praca ma pomóc młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy. Celem wszystkich działań jest nie dopuszczenie do tego, aby absolwenci szkół stawali się i pozostawali bezrobotnymi. Oprócz poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, program Pierwsza Praca opiera się na promowaniu zatrudnienia w: małych i średnich przedsiębiorstwach, samozatrudnienia, kształcenia, wolontariatu. Dla zwiększenia moŝliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej program Pierwsza Praca zakłada: a) ograniczenie przeszkód i kosztów tworzenia przedsiębiorstw; b) uruchomienie w duŝej skali programu udzielania takich kredytów, poręczeń kredytowych i systemu dopłat do kosztów oprocentowania i związanego z nimi profesjonalnego doradztwa; c) okresowe zawieszenia pobierania od absolwentów zakładających własne przedsiębiorstwo emerytalno-rentowej części składki na ubezpieczenie społeczne. Na mocy tej ustawy absolwent w okresie 12 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej moŝe uzyskać z Funduszu Pracy dofinansowanie składek w części przeznaczonej na ubezpieczenie wypadkowe oraz rentowe. Stanowi to ogółem 14,62% podstawy (tj. najniŝszego wynagrodzenia), czyli kwotę 111 złotych. W warunkach panujących obecnie na rynku pracy zdobycie ciekawej pracy jest bardzo trudne. Dlatego teŝ zdecydowałam się na samozatrudnienie. Zamierzam sprzedawać uŝywane produkty dziecięce. Pomysł ten narodził się na podstawie własnych przemyśleń, rozmów z najbliŝszą rodziną i przyjaciółmi. Znaczny wpływ na podjęcie decyzji o rodzaju działalności gospodarczej miała obserwacja rodzin, u których sprawowałam opiekę nad dziećmi. Na podstawie przeprowadzonych rozmów, wiem, Ŝe znaczna część osób byłaby zainteresowana kupowaniem uŝywanych artykułów dziecięcych. Z kolei innych interesowałaby

10 odsprzedaŝ tych produktów. I tak oto narodził się mój pomysł na samozatrudnienie. Podejmując działalność na własny rachunek zamierzam usamodzielnić się. Zamierzam pokazać się jako osoba przedsiębiorcza i potrafiąca wykorzystać zdobyte dotychczas umiejętności. W przyszłości pragnę zrealizować plany dotyczące wybranej przeze mnie działalności gospodarczej.

11 ROZDZIAŁ III Samoocena - spojrzenie z dystansem na moją osobowość

12 Przed podjęciem decyzji o samozatrudnieniu zastanawiałam się, czy posiadam osobowość, która zezwoli mi i ułatwi to przedsięwzięcie. Bazę osobowości tworzy tzw. wielka piątka, obejmująca dwubiegunowe wymiary osobowości. Ma ona podstawowy charakter, poniewaŝ istnieją dane empiryczne wskazujące, iŝ cechy tworzące ten zbiór są w duŝym zakresie uwarunkowane biologicznie (genetycznie). Ocenia się, Ŝe zakres wpływu genetycznego wynosi od 41 do 61%. Lp. Wielka piątka - pięć podstawowych wymiarów osobowości 1. ekstrawersja - introwersja gadatliwy stanowczy aktywny energiczny dominujący entuzjastyczny towarzyski spokojny powściągliwy nieśmiały milczący wycofujący się osamotniony 2. ugodowość - nieustępliwość Ŝyczliwy oschły uprzejmy chwalący serdeczny ufający sympatyczny współpracujący wrogi kłótliwy twardy nieuprzejmy okrutny niewdzięczny 3. sumienność - chaotyczność zorganizowany niedbały skrupulatny nieporządny skuteczny lekkomyślny odpowiedzialny nieodpowiedzialny rzetelny niezręczny praktyczny zapominalski rozwaŝny pracowity 4. stabilność emocjonalna - labilność stateczny spokojny napięty niespokojny

13 zadowolony odpręŝony nie pobudliwy niewzruszony nerwowy o złym nastroju zamartwiający się draŝliwy bojaźliwy wybuchowy niestabilny obwiniający się przygnębiony 5. otwartość - zamkniętość na doświadczenie o szerokich banalny zainteresowaniach o wąskich z wyobraźnią zainteresowaniach inteligentny prosty oryginalny płytki z intuicją niezbyt inteligentny ciekawy świata artystyczny z inwencją wnikliwy Źródło: Opracowanie własne na podstawie ksiąŝki Psychologia decyzji kadrowych Czesław S. Nosal, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999 r. W wielu rodzajach pracy dobieranie ludzi pod względem cech ich osobowości jest równie waŝne, jak dobieranie ich pod względem kompetencji umysłowych. Powodem rozszerzenia zbioru kryteriów o cechy osobowości są wymagania stawiane przez pracę lub rolę organizacyjną. Jednak poszczególne wymiary osobowości są zróŝnicowane do tego stopnia, Ŝe sprzyjają wykonywaniu róŝnych zawodów. Młodzi ludzie (np. maturzyści) w toku nauki szkolnej nie uzyskują ściślejszego wglądu w swoje zainteresowania, preferencje i zdolności. Często wartościowe osoby nie trafiają do wielu zawodów i na stanowiska pracy zgodnie z ich cechami osobowości. Przyczyną jest fakt, Ŝe ludzie juŝ wcześniej dokonują innych niekorzystnych wyborów lub teŝ system nie daje im szans rozwoju. Wiele osób wybiera drogę swojej edukacji przez czysty przypadek, pod wpływem nacisku grupy rówieśniczej, w zgodzie lub na przekór tradycji rodzinnej, itp. Przy wyborze drogi rozwoju zawodowego naleŝy poznać swoje zainteresowania, zdolności umysłowe oraz cechy osobowości. Ukończenie przeze mnie w tym roku Liceum Ekonomicznego i zdobycie umiejętności, a takŝe kwalifikacji zawodowych ułatwi mi znacznie prowadzenie działalności na własny rachunek. W szkole średniej zapoznałam się

14 z zagadnieniami z zakresu rachunkowości, marketingu oraz elementów prawa. Dzięki tym zagadnieniom wiem, jaka jest procedura uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Potwierdzenie moich umiejętności jest widoczne w ubiegłorocznym Konkursie Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim, w którym zajęłam drugie miejsce. Jestem osobą Ŝyczliwą, lubiącą kontakty z innymi ludźmi - chętnie z nimi współpracuję. Nie lubię konfliktów i staram się ich unikać. DuŜą rolę przywiązuję do potrzeb ludzkich. Jestem osobą przyjaźnie nastawioną do Ŝycia, a takŝe bezpośrednią. Rówieśnicy odbierają mnie jako dobrego słuchacza, do którego przychodzą po wsparcie. Słabą stroną mojej osobowości jest problem z zachowaniem asertywnymi szybkim podejmowaniem decyzji. W miarę moŝliwości staram się zwalczać swoje słabości, aby w przyszłości nie przeszkodziły mi one w dąŝeniu do określonych celów i zamierzeń. Mam cichą nadzieję, Ŝe praca nad moją osobowością przyczyni się w znacznym stopniu do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

15 ROZDZIAŁ IV Badanie ankietowe w celu przeprowadzenia pomysłu na działalność gospodarczą

16 ROZDZIAŁ V Biznes plan wybranego przedsięwzięcia

17 BIZNES PLAN DLA JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BABY 1. Dane o właścicielu: Nazwisko i imię: Adres zamieszkania: Tel: Data urodzenia: Wykształcenie: 2. Nazwa i lokalizacja (siedziba) I Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Szuwart Renata Kochanów Lubochnia r. średnie ekonomiczne zawód technik ekonomista Baby Kochanów 30A Lubochnia Biorąc pod uwagę potrzeby klientów, miejscem lokalizacji do prowadzenia firmy jest lokal znajdujący się na terenie mojej posiadłości. Dlatego teŝ nie poniosę kosztów związanych z wynajmem lokalu. 3. Forma organizacyjno- -prawna Firma Baby występuje jako przedsiębiorstwo jednoosobowe. Ten rodzaj formy prawnej uprawnia mnie do samodzielnego podejmowania decyzji i prowadzenia

18 4. Obszar działania 5. Przedmiot działalności 6. Podstawowe cele działalności spraw związanych z moim przedsiębiorstwem oraz jego reprezentacji. Z tą formą działalności gospodarczej wiąŝe się równieŝ łatwa procedura załoŝenia, co przyczyniło się do jej wyboru. Poza tym nie trzeba dysponować duŝym kapitałem, aby rozpocząć taką formę działalności gospodarczej. Obszarem działania jest głównie miejsce mojego zamieszkania i jego najbliŝsze okolice. W miarę rozwoju firmy i większego zapotrzebowania moŝe on się znacznie zwiększyć. Zamierzam zająć się odsprzedaŝą i handlem (sprzedaŝą) uŝywanych ubranek dziecięcych. Początkowo będę zajmowała stanowisko zarówno pracownika, jak i dyrektora firmy. Do wyboru tego przedmiotu działalności skłoniła mnie m.in. sytuacja materialna wielu rodzin wychowujących małe dzieci. Zamierzam zaspokoić oczekiwania i potrzeby poszczególnych klientów przy uwzględnieniu ich pozycji majątkowej. Będę starać się jak najlepiej wywiązywać z moich obowiązków, co przyczyni się do wzrostu postępów w mojej pracy. Cele mojego przedsiębiorstwa: A) obecne: - zdobycie rynku młodego konsumenta na produkty o dobrej jakości uŝytkowej (uŝywane artykuły dziecięce); - zaspokojenie oczekiwań oraz potrzeb ludzi zainteresowanych oferowanymi przeze mnie produktami; - przetrwanie na lokalnym rynku: 1. połoŝenie nacisku na organizację (promocja przedsiębiorstwa); 2. ukształtowanie odpowiedniego wizerunku firmy; B) przyszłe: - połoŝenie większego nacisku na promocję; - powiększenie rynku zbytu; - zdobycie większej liczby klientów; - wzrost zainteresowania oferowanymi przeze mnie produktami; - osiągnięcie znacznych efektów finansowych; - wybudowanie nowoczesnego lokalu- zadanie inwestycyjne.

19 Jednak najwaŝniejszym celem tego przedsięwzięcia jest zmniejszenie bezrobocia na rynku lokalnym poprzez zatrudnienie pracowników. WaŜnym celem jest teŝ zapewnienie sobie miejsca pracy oraz stopniowe usamodzielnienie się. II Informacje o oferowanych produktach Mój sklep został przeznaczony dla dzieci w okresie poniemowlęcym. Oferuje szereg uŝywanych, niezniszczonych i kolorowych produktów w dobrej jakości. Osobiście zamierzam dołoŝyć wszelkich starań, aby oferta mojego sklepu pokrywała się z róŝnymi gustami i upodobaniami klientów. Do współpracy planuję zachęcić zarówno osoby chcące sprzedać róŝnego rodzaju artykuły dziecięce, jak teŝ potencjalnych nabywców, którzy mogą kupić wiele produktów w dobrym stanie, a przy tym po znacznie niŝszych cenach. Oto oferta sprzedaŝy przedsiębiorstwa Baby : 1. odzieŝ dziecięca: - bluzeczki - kombinezony - koszulki - kurtki - body - komplety - kaftaniki - spodenki - piŝamki - sweterki - czapki - buty - sukienki 2. łóŝeczka 3. pościel: - koce - poszewki - kołderki - prześcieradła - poduszki - śpiworki do łóŝeczek 4. wózki 5. foteliki samochodowe 6. zabawki - grające - przytulanki - grzechotki - pluszaki - grzechotki do wózków - lalki - pojazdy dziecięce - maskotki Przedstawiona oferta sprzedaŝy będzie ulegać ciągłym modyfikacjom, zgodnie z panującą modą, potrzebami, a takŝe oczekiwaniami nabywców. Produkty wystawione do sprzedaŝy komisowej będą często jedyną i niepowtarzalną okazją. Dlatego teŝ będę sugerować klientom ciągłe śledzenie tych zmian oraz zachęcać ich do skorzystania z mojej oferty. III Analiza rynku i plan marketingowy 1.Podmioty działające w branŝy W mojej najbliŝszej okolicy nie istnieje Ŝadna firma, która zajmowałaby się sprzedaŝą uŝywanych ubranek dziecięcych, co przyczyni się do załoŝenia danej firmy.

20 głównie konkurenci 2. Oferta rynkowa Podobne przedsiębiorstwa znajdują się w oddalonym o kilkanaście kilometrów sąsiednim mieście Tomaszowie Mazowieckim. Jednak zajmują się one sprzedaŝą odzieŝy uŝywanej, a zamiarem mojej firmy jest handel uŝywanymi ubrankami dla małych dzieci. Na tej podstawie mogę wnioskować, Ŝe konkurencja na lokalnym rynku jest nieduŝa. Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe jedynym powodem mogącym stanowić problem jest brak zaufania otoczenia do firmy zajmującej się sprzedaŝą uŝywanej odzieŝy. Istnieje pewna część klientów (32% - na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego), którzy nie akceptują punktów sprzedaŝy odzieŝy uŝywanej. W związku z tym zamierzam podjąć działania mające na celu zdobycie odpowiedniej liczby nabywców i wzrost zainteresowania moją firmą. Wielkim plusem mojej działalności jest stworzenie właściwego wizerunku przedsiębiorstwa jako nieduŝego nie duŝego oferującego klientom artykuły o dobrej jakości. Moje przedsiębiorstwo będzie zajmowało się sprzedaŝą i odsprzedaŝą uŝywanych: - ubranek dziecięcych, - zabawek dziecięcych, - wózków dziecięcych, - pościeli dziecięcej, - łóŝeczek dziecięcych. 3. Rynek zbytu W celu podjęcia decyzji związanej z sprzedaŝą uŝywanej odzieŝy (produktów) dziecięcych przeprowadziłam badanie ankietowe wśród 50 osób. Na jego podstawie doszłam do wniosku, Ŝe większość badanych osób jest skłonna dokonać zakupu uŝywanych ubranek (produktów) dla małych dzieci. Ustaliłam, Ŝe zainteresowanie sprzedaŝą, którą mam zamiar zrealizować jest duŝe. Klienci byliby w stanie zapłacić za oferowane produkty w granicach od 50 do 100 złotych. Cena ta jest uzaleŝniona od rodzaju produktu (ubranka, zabawki, wózki, itp.) oraz od ogólnego ich stanu i jakości. Głównymi klientami mojej działalności są ludzie pracujący i osiągający przeciętne dochody. 4. Odbiorcy i ich potrzeby Klientami przedsiębiorstwa mogą być zarówno pojedyncze osoby planujące w przyszłości narodziny i wychowywanie dzieci, jak równieŝ rodziny wychowujące dzieci w okresie poniemowlęcym. Na podstawie przeprowadzonej ankiety mogę

21 5. Ceny oferowanych dóbr 6. Plan marketingowy stwierdzić, Ŝe nabywcami są głównie młode kobiety (74%) mieszkające w moich najbliŝszych okolicach. Jednak nie oznacza to, Ŝe konsumentami nie mogą być męŝczyźni. Według przeprowadzonego badania ich udział jest znaczny, gdyŝ wynosi 26%. Jako przedsiębiorstwo działające na rynku będę dąŝyć do tego, aby oferowane przez siebie produkty sprzedać jak największej liczbie klientów. W tym celu zamierzam poznać motywy postępowania potencjalnych nabywców, które powodują, Ŝe dokonują oni zakupów. W procesie ustalania cen uwzględniłam wiele czynników, które wpływają na ich poziom. NajwaŜniejsze to: - oczekiwania nabywców, - istniejący na rynku popyt na produkty dla których ustaliłam cenę, - ceny podobnych produktów zaspokajających tę samą potrzebę (klient moŝe zrezygnować z jednego produktu na rzecz innego, sprzedanego po niŝszej cenie), - jakość i wygląd oferowanych produktów. Podstawowym celem mojej działalności jest dąŝenie do osiągnięcia określonego poziomu rozwoju przedsiębiorstwa, w związku z tym ustalone przeze mnie ceny powinny zapewnić mi realizację tego celu. W mojej firmie cena uzaleŝniona jest od jakości i stanu ogólnego produktów. Oferowane przeze mnie artykuły będą niezniszczone i średniej jakości, dlatego teŝ ich cena będzie średniej wartości w porównaniu do cen nowych produktów u konkurenta. Uogólniając, moje przedsiębiorstwo będzie stosowało strategię średniej wartości, skierowaną głównie do osób osiągających przeciętne dochody. W celu zwiększenia sprzedaŝy zamierzam zastosować rabat ilościowy, czyli obniŝenie ceny w wysokości 10% dla nabywców, którzy dokonają zakupu w grupie powyŝej 5 osób. Biorąc pod uwagę dochody osiągane przez nabywców najbliŝszych okolic tj. od 1100 do 1500 złotych (według przeprowadzonych badań) zamierzam zastosować rabat przestrzenny w wysokości 5% zniŝki. Jednym z celów mojej działalności gospodarczej jest wejście na rynek uŝywanych artykułów dziecięcych oraz utrzymanie się na nim w długim czasie. W celu stworzenia harmonii między produktem i jego

22 7. Dystrybucja i jej sposoby 8. Reklama i promocja konsumentem opracowałam plan marketingowy, który zawiera następujące przedsięwzięcia: 1. ciągłe badanie i oddziaływanie na preferencje nabywców poprzez: a) promocję produktów - konkursy - ceny promocyjne (np. niŝsze o 10%) b) kampanię reklamową: - np. w prasie - w miejscach publicznych o duŝym ruchu ludności - w miejscu sprzedaŝy 2. wydawanie kolorowych informatorów handlowych i ofert ( np. ulotek, plakatów) 3. dokonywanie częstych zmian asortymentowych produktów, jako reakcja na zmiany w modzie i innych czynników popytotwórczych 4. oferowanie produktów o dobrej jakości i uŝyteczności przy zachowaniu poziomu cen rynkowych na towary niŝszej jakości w jednostkach konkurencyjnych 5. budowa nowoczesnego lokalu. Sporządzenie planu marketingowego i jego realizacja pozwoli uniknąć mojemu przedsiębiorstwu wielu problemów. Wraz z upływem czasu planuję modyfikację planu. Moje przedsiębiorstwo charakteryzuje strategia wyłącznej dystrybucji, która polega na tym, Ŝe określony produkt jest oferowany w jednym punkcie sprzedaŝy. W moim przypadku miejscem tym jest sklep. Oferowaną przeze mnie sprzedaŝ uŝywanych artykułów dziecięcych charakteryzuje pośredni kanał dystrybucji (producent -hurtownik - detalista - - konsument- sprzedawca detaliczny - konsument). Jest on równieŝ wąskim kanałem dystrybucji. Rozwijanie kanałów dystrybucji będzie jedną z mocnych stron mojego przedsiębiorstwa np. poprzez wybudowanie nowego lokalu. Warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku jest oferowanie wysokiej jakości produktu bądź świadczenie usługi przy moŝliwie niskich kosztach oraz sprzedawanie go po cenie akceptowanej przez klientów. Jest to warunek konieczny, lecz nie wystarczający do duŝej sprzedaŝy i znacznego udziału

23 w rynku. Niezwykle waŝne jest takŝe informowanie społeczeństwa o wytwarzanych produktach oraz poszukiwanie nabywców poprzez akcję reklamową. W tym celu dokonałam wyboru takich środków i form reklamy za pomocą, których uda się mi dotrzeć do najszerszej grupy nabywców przy najniŝszych kosztach. W przypadku nie dostarczenia odpowiednich informacji przez moje przedsiębiorstwo klienci nie wiedzieliby o jego istnieniu. W związku z tym niezbędny jest proces przekazywania informacji, który zwiększy zapotrzebowanie na oferowaną przeze mnie sprzedaŝ. W ramach reklamy mojego przedsiębiorstwa sporządziłam własne logo firmy. Przygotowałam kilkaset ulotek i broszur reklamowych. Umieściłam je na tablicach informacyjnych znajdujących się w mojej najbliŝszej okolicy i w Tomaszowie Mazowieckim. Udało mi się równieŝ przygotować hasło reklamowe. Swoje ogłoszenie zamieściłam w regionalnej prasie. Jako nośnik reklamy wykorzystałam Internet, gdyŝ umoŝliwia on łatwy dostęp do potencjalnych klientów. Zamieściłam w nim własną stronę Na tej stronie umieściłam informacje o przedsiębiorstwie i o oferowanych przeze mnie produktach. Ponadto zamieszczenie na stronie www adresu umoŝliwi poszczególnym klientom natychmiastowe skontaktowanie się z moim przedsiębiorstwem. Dodatkową reklamę zewnętrzną stanowią przygotowane przeze mnie plansze i plakaty. Dla zdobycia duŝego udziału w rynku waŝne są wszelkie działania firmy związane z promocją produktów. W celu zdobycia klientów zamierzam zastosować rabat ilościowy polegający na obniŝeniu ceny w wysokości 10% dla konsumentów, którzy dokonują zakupu w grupie powyŝej 5 osób. Ze względu na dochody osiągane przez nabywców przewiduję równieŝ wprowadzenie rabatu przestrzennego (5% zniŝki). Zamierzam wprowadzić obniŝenie ceny dla tych klientów, którzy będą posiadać określoną ilość kuponów wręczanych w momencie kolejnych zakupów lub publikowanych w prasie. IV Plan funkcjonowania przedsiębiorstwa i struktura organizacyjna

24 1. Kadra zarządzająca 2. Schemat organizacyjny Sukces firmy zaleŝy głównie od jej kierownictwa. Ono, bowiem zarządza przedsiębiorstwem, czyli wykonuje czynności związane z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem oraz kontrolowaniem, a takŝe decyduje o strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W początkowej fazie rozwoju mojego przedsiębiorstwa będę zajmowała stanowisko pracownika, jak równieŝ dyrektora. Dzięki ukończeniu Liceum Ekonomicznego i zdobyciu umiejętności z zakresu rachunkowości mogę sama zająć się sprawami rozliczania firmy z tytułu podatku. Zdobyte w szkole średniej kwalifikacje ułatwią mi prowadzenie działalności gospodarczej. Moje wynagrodzenie z pewnością nie będzie stałe, gdyŝ związane jest z uzyskanymi dochodami. Do prowadzenia mojego przedsiębiorstwa nie muszę wynajmować lokalu, tym samym nie poniosę na ten cel Ŝadnych wydatków. Dodatkowym plusem jest posiadanie przeze mnie prawa jazdy. Dzięki moŝliwości skorzystania z samochodu rodziców będę mogła dojechać w dowolne miejsce, na czym równieŝ zaoszczędzę. We współczesnej gospodarce rynkowej, ze względu na jej ogromne skomplikowanie, zmienność i niepewność, przedsiębiorstwo, które chce nie tylko przetrwać, ale rozwijać się, musi nieustannie obserwować swoje otoczenie oraz planować swój sposób postępowania w przyszłości. W przypadku powodzenia mojego przedsięwzięcia i uzyskania spodziewanych korzyści, przewiduję zatrudnienie w przyszłości pracowników. Dlatego teŝ opracowałam strukturę organizacyjną w ramach, której przebiegają procesy zarządzania przedsiębiorstwem. Struktura ta jest rezultatem dokonanego w przedsiębiorstwie podziału pracy oraz rozmieszczenie uprawnień do podejmowania decyzji. Jest ona stosunkowo prosta, gdyŝ w nie duŝych punktach sprzedaŝy właścicielowi podlegają bezpośrednio sprzedawcy i inni pracownicy. Nie występują tu ogniwa pośrednie między kierującymi a sprzedawcami. Jako właścicielka przedsiębiorstwa zamierzam wyznaczać zadania i korygować je w razie potrzeby. Zajmując najwyŝsze stanowisko będę równieŝ kierować podległym mi personelem

25 i odpowiadać za całość pracy w przedsiębiorstwie. Kwalifikacje zatrudnionych przeze mnie pracowników będą odpowiadać wymaganiom zawodowym na danych stanowiskach pracy. Przy wyborze pracowników będę zwracać szczególną uwagę na ich zdolności, skłonność do doskonalenia umiejętności w zawodzie. Do zadań pracowników będzie naleŝało m.in. uzgadnianie ze mną najwaŝniejszych decyzji i spraw finansowych. Dzięki temu moje przedsiębiorstwo będzie charakteryzować sprawny system informacji. Pracownicy będą przekazywać mi informacje oraz raporty o stanie finansowym mojego przedsiębiorstwa. Wraz ze zmianami zadań, wielkości oraz otoczenia przedsiębiorstwa przewiduję wprowadzenie zmian w strukturze. V Analiza finansowo - ekonomiczna Koszty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej: - przystosowanie posiadanego lokalu na sklep 500 zł. - pozostałe wydatki (ubezpieczenie, ulotki i plakaty reklamowe) 700 zł. Razem inwestycje pochłoną 1200 zł. Ustalenie ceny oferowanego produktu. Ze względu, Ŝe oferuję sprzedaŝ uŝywanych artykułów dziecięcych przy ustalaniu ceny biorę pod uwagę następujące elementy: - ogólny wygląd artykułów, - jakość produktów, - stopień zuŝycia wyrobów, - obowiązującą modę. W celu pokrycia kosztów związanych z rozpoczęciem działalności muszę sprzedać na przykład: - łóŝeczka i wózki o wartości 650 zł. - odzieŝ dziecięcą (kaftaniki, spodenki, buty, bluzeczki) o łącznej wartości 250 zł. - poduszki, poszewki i śpiworki do łóŝeczek o łącznej wartości 180 zł. - zabawki (grzechotki do wózka, przytulani, lalki) o łącznej wartości 120 zł. Razem: 1200 zł. Przewidywane koszty miesięczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa: - zakup artykułów dziecięcych 400 zł. - pozostałe wydatki (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, energia, telefon, reklama) 900 zł.

26 Razem: 1300 zł. Aby pokryć miesięczne koszty muszę dokonać sprzedaŝy następujących produktów: - foteliki samochodowe 350 zł. - zabawki (maskotki, pojazdy dziecięce, grzechotki) 150 zł. - odzieŝ dziecięca (koszulki, komplety, kurtki) 250 zł. - łóŝeczka o łącznej wartości 550 zł. MoŜe to być równieŝ inne zestawienie artykułów dziecięcych. Bilans otwarcia przedsiębiorstwa Baby na dzień r. AKTYWA PASYWA 1. Materiały potrzebne do wykonywania działalności 500 zł. 1. Kapitał podstawowy 1200 zł. 2. Kasa 700 zł. RAZEM 1200 zł. RAZEM 1200 zł. Źródło: opracowanie własne Zaplanowałam, Ŝe mój miesięczny przychód będzie wynosił 1800 złotych. ZYSK BRUTTO = przychody koszty miesięczne 500 zł. = 1800 zł zł. W celu osiągnięcia zaplanowanego przychodu muszę dokonać sprzedaŝy artykułów dziecięcych o wartości 1800 złotych, czyli równej planowanemu przychodowi. Jako absolwentka podejmująca działalność gospodarczą zamierzam skorzystać z programu Pierwsza Praca, w którym jest dofinansowanie składek w części przeznaczonej na ubezpieczenie wypadkowe oraz rentowe. Stanowi to ogółem 14,62% podstawy tj. najniŝszego wynagrodzenia, czyli kwotę 111 złotych. 1. Mocne strony przedsięwzięcia Dobra opinia u klientów Brak silnej presji konkurencji VI Analiza S.W.O.T. 2. Słabe strony przedsięwzięcia Brak środków na finansowanie zmian

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5

Powiat Wejherowski Lider projektu BIZNES PLAN (WZÓR) SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...3 SEKCJA C PLAN MARKETINGOWY.5. C-1 Opis produktu/usługi 5 Zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczośi : Wzór biznesplanu BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie

BIZNES PLAN. Konkurs Stawiam na siebie POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax (71) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl; www.pupstrzelin.pl infolinia dla klientów urzędu pracy tel. 19524 BIZNES PLAN Konkurs

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN

Przykładowy biznes plan firmy komputerowej BIZNES PLAN BIZNES PLAN W swojej pracy przedstawię biznes plan dla firmy internetowej. Obszarem mojej działalności będzie miasto Opole. 1. Planuje się zająć usługami internetowymi zanotowanymi poniŝej. Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Biznes Planu

Tworzenie Biznes Planu Tworzenie Biznes Planu Opracowanie: GraŜyna Pawlisz Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku BIZNES PLAN STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Do kogo jest adresowany, o jakie środki zabiegam, na co zostaną przeznaczone (mój wkład własny), dla kogo przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE Wzór biznes planu. BIZNES PLAN (WZÓR) ŚRODKI FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDISEBIORCZOŚCI PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUśONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:... Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Apteka ESKULAP. Grzegorz Zapała

BIZNESPLAN. Apteka ESKULAP. Grzegorz Zapała BIZNESPLAN Apteka ESKULAP Grzegorz Zapała 1 SPIS TREŚCI I. Streszczenie II. Informacje ogólne III. Opis działaności IV. Analiza marketingowa V. Analiza SWOT VI. Analiza finansowa VII. Zakończenie 2 I.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN. Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo) Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu na Najlepszy Biznes Plan FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURS NA NAJLEPSZY BIZNES PLAN Imię Nazwisko PESEL Adres zameldowania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu

Biznes plan dla. projektu Własna firma przepustką do świata biznesu Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu: NR WNIOSKU:.. (wypełnia realizator projektu) Biznes plan dla projektu Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy...

Biznesplan NR WNIOSKU:.. SPIS TREŚCI SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...2. A-1 Dane przedsiębiorstwa...2. A-2 Życiorys zawodowy wnioskodawcy... Załącznik nr 3 Biznesplan W ramach Projektu: Rozwój i kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, realizowanego przez Województwo Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Załącznik nr 2 WZÓR BIZNES PLANU WZÓR BIZNES PLANU (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia SPIS

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str... Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU

AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU AKADEMIA MŁODEGO MENADŻERA KONCEPCJA NOWEGO BIZNESU Nazwa powstałego projektu: UCZESTNIK: 1. IMIĘ... 2. NAZWISKO. 3. NR INDEKSU. Data i miejsce opracowania: STRESZCZENIE/ZAŁOŻENIA Proszę opisać w kilku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu

BIZNES PLAN. NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Załącznik nr 2 : Wzór biznesplanu na okres 3 lat działalności przedsiębiorstwa BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. wypełnia realizator projektu Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO Lesko, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia

Biznesplan. Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy w kontekście przydatności dla proponowanego przedsięwzięcia Biznesplan 1.Dane adresowe planowanej działalności Nazwa firmy... Adres... Telefon... Wykształcenie wnioskodawcy / ukończone szkolenia (rodzaj, uzyskane tytuły). Doświadczenie zawodowe i umiejętności wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ . (imię i nazwisko bezrobotnego/wnioskodawcy) KALKULACJA EKONOMICZNA PROJEKTOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Krótki opis działalności Projekt opracowany przez Doradców Zawodowych PUP w Jarosławiu na wyłączny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

Data wpływu... Nr rejestru...

Data wpływu... Nr rejestru... Data wpływu... Nr rejestru... WNIOSEK O POśYCZKĘ ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ALBO ROLNICZEJ Uwaga: Prosimy o staranne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia BIZNESPLAN Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia A. UCZESTNIK PROJEKTU CURRICULUM VITAE UCZESTNIKA PROJEKTU Dane osobowe:

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN

Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN BIZNES PLAN ZAŁĄCZNIK NR 8 DO REGULAMINU 1. DANE WNIOSKODAWCY 1.1 PODSTAWOWE DANE Nazwisko i imiona PESEL, miejsce urodzenia NIP Adres zamieszkania Telefon E-mail 1.2 DODATKOWE INFORMACJE W tym miejscu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ

STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ Beata Kuźmińska - Sołśnia Politechnika Radomska Katedra Informatyki Wstęp STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ Przedmiot elementy informatyki na dobre zadomowił się w polskich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko:

Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Projekt: Moja firma mój sukces! Wsparcie dla mieszkańców Szczecina oraz powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego Nr projektu: POKL/1/6.2/24/08 realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa akademicka, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. W Inkubatorach funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. Zrzeszają

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Ankieta jest anonimowa. Uzyskane informacje w Ŝaden sposób nie będą kojarzone z osobą udzielającą wywiadu. Zostaną wykorzystywane wyłącznie do

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 6 Biznes plan BIZNESPLAN Projekt Od pomysłu do sukcesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią?

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA. 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 1. Na czym polega program Szkołą z dobrą energią? Program Szkoła z dobrą energią polega na zmianie sprzedawcy energii elektrycznej przez placówkę oświatową, a jego cel to obniŝenie

Bardziej szczegółowo

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu I Informacje ogólne Dane firmy Pełna nazwa Wnioskodawcy BIZNES PLAN DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES

BIZNESPLAN 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.1 PRZEDMIOT PRZEDSIĘWZIĘCIA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA, PRZEDMIOT I ZAKRES Załącznik nr 2 Wzór biznesplanu BIZNESPLAN Reaguj szybko! nr projektu RPLD.10.02.02-10-0012/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Adaptacyjność

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne

WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.. WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:...

BIZNESPLAN 1. DANE WNIOSKODAWCY. Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Data i miejsce urodzenia:... Numer i rodzaj dokumentu tożsamości:... Ulica:... Strona1 BIZNESPLAN w ramach projektu Od zwolnienia do zatrudnienia kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy Nr RPLD.10.02.02-10-0025/16-00 Realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD Wypełnia osoba przyjmująca wniosek Data wpływu wniosku Numer wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU PT. NOWE SZANSE NA RYNKU PRACY NR RPLD.10.02.02-10-0016/16

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. nr wniosku:..

Biznesplan. nr wniosku:.. Biznesplan nr wniosku:.. AKTYWNI PRZEDSIĘBIORCZY. Program kompleksowego wspierania rozpoczynania działalności gospodarczej dla osób od 30 r.ż., bez pracy, zamieszkujących na obszarach o wysokiej stopie

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:...

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Data i miejsce urodzenia:... FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU MY KOBIETY! Nazwisko...Imię (imiona)... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia:... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu... Miejscowość...

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan Strona 1 1

Biznes Plan Strona 1 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Pierwsze kroki młodego biznesu Biznes Plan Strona 1 1 NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Start do biznesu,

BIZNES PLAN. pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą Start do biznesu, Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

NIRWANA. Opracowanie: Weronika Pikusa Justyna Wantuch Tobiasz Rolak (Gimnazjum w Zagórzanach)

NIRWANA. Opracowanie: Weronika Pikusa Justyna Wantuch Tobiasz Rolak (Gimnazjum w Zagórzanach) NIRWANA Opracowanie: Weronika Pikusa Justyna Wantuch Tobiasz Rolak (Gimnazjum w Zagórzanach) SPIS TREŚCI 1. STRESZCZENIE BIZNES PLANU... 3 2. CHARAKTERYSTYKA FIRMY... 3 2.1.NAZWA I ADRES FIRMY...... 3

Bardziej szczegółowo

/WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku. Nr w rejestrze

/WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku. Nr w rejestrze /WYPEŁNIA PUP KOŁOBRZEG/ Data wpływu wniosku Nr w rejestrze Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego osobie do 30 roku Ŝycia Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców).

Ankietę wysłano do 131 absolwentów (do czterech osób, ankieta nie dotarła, ze względu na zmianę adresu mailowego odbiorców). ul. Pstrowskiego 3a, - Gniezno tel. 1 7 7, fax: 1 3 http://milenium.edu.pl Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Nauk Społecznych, kierunków: zarządzanie i pedagogika (Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu

PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu PR-owcy nie pracują dla pieniędzy. Ale pracę zmieniają właśnie z tego powodu Kobiety chcą być samodzielne, a męŝczyzn interesują media. PR-owcy deklarują takŝe, Ŝe pozostaną w obecnym miejscu pracy na

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo