Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Biznes Plan dla Jednoosobowego Przedsiębiorstwa Pracę wykonała Renata Szuwart Uczennica klasy Va Liceum Ekonomicznego pod kierunkiem mgr Beaty Janik

2 Tomaszów Mazowiecki, Marzec 2005r. Spis treści Streszczenie Podziękowania Wstęp ROZDZIAŁ I Motywy podjęcia działalności gospodarczej.str.5 ROZDZIAŁ II Mój pomysł na samozatrudnienie.str.7 ROZDZIAŁ III Samoocena spojrzenie z dystansem na moją osobowość.str.10 ROZDZIAŁ IV Badanie ankietowe w celu przeprowadzenia pomysłu na działalność gospodarczą.str.14 ROZDZIAL V Biznes plan wybranego przedsięwzięcia.str.20 ROZDZIAŁ VI Plan wprowadzenia w Ŝycie harmonogram realizacji przedsięwzięcia.str.34 Bibliografia.str.35 Załączniki Ankieta Struktura organizacyjna Logo i hasło przedsiębiorstwa Plakat/ulotka

3 W współczesnej rzeczywistości bezrobocie naleŝy do największych negatywnych zjawisk występujących w Polsce. O znaczeniu tego zjawiska, a właściwie o spustoszeniu, jakie robi w społeczeństwie i gospodarce, przekonały się juŝ miliony naszych rodaków. Dramat bezrobocia dotyczy coraz częściej ludzi młodych i dobrze wykształconych, co jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem, które z pewnością będzie rzutować na przyszłość i rozwój naszego kraju. Wiele młodych osób ma liczne obawy dotyczące ich przyszłości zawodowej. Zdobycie ciekawej pracy jest bardzo trudne w warunkach panujących obecnie na lokalnym rynku. Osobiście zamierzam wybrać taką drogę zawodową, z której będę zadowolona. Dlatego teŝ podjęłam decyzję związaną z załoŝeniem w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu szkoły średniej zamierzam studiować i pracować. Dzięki temu będę mogła poprawić swoją sytuację materialną i usamodzielnić się. To, bowiem da mi poczucie bycia osobą niezaleŝną. Głównym celem mojego projektu jest ukazanie motywów podejmowania działalności gospodarczej oraz czynników wpływających na podjęcie tak waŝnej decyzji w Ŝyciu człowieka.

4 Problem skutecznego poruszania się na współczesnym rynku pracy w niedalekiej przyszłości będzie dotyczył wszystkich absolwentów pragnących rozpocząć pracę zawodową. W obecnej rzeczywistości na rynku pracy jest więcej osób poszukujących pracy, niŝ tych, którzy mogą ją zaoferować. Dlatego teŝ podjęcie działalności gospodarczej jest w znacznym stopniu rozwiązaniem tej niekorzystnej dla społeczeństwa sytuacji. W sporządzonym przeze mnie projekcie ukazałam motywy rozpoczęcia działalności na własny rachunek, biznes plan wybranego przedsięwzięcia i czynniki, które wpłynęły na jego wybór. W tym celu wykorzystałam metody i techniki badań marketingowych. Na terenie mojego miejsca zamieszkania i najbliŝszych okolic przeprowadziłam badanie ankietowe, którego celem miało być stwierdzenie czy istnieje zapotrzebowanie na oferowaną przeze mnie sprzedaŝ uŝywanych artykułów dziecięcych. Ponadto opierałam się na takich źródłach informacji jak: literatura fachowa i Internet. Dzięki przeprowadzonym badaniom sformułowałam wniosek końcowy. UwaŜam, Ŝe wykonany przeze mnie projekt będzie materiałem pomocniczym dla innych osób zamierzających rozpocząć działalność na własny rachunek.

5 Podziękowania Chciałabym podziękować Dyrekcji mojej szkoły za umoŝliwienie mi startu w konkursie. Serdeczne słowa podziękowania chcę złoŝyć na ręce pani mgr Beaty Janik za cenną pomoc, udzielone wskazówki i pracę nad poprawą mojego rękopisu. Dziękuję gorąco pani mgr Danucie Piechocie za wszystkie cenne uwagi oraz umoŝliwienie mi wzięcia udziału w ubiegłorocznym konkursie. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania mojej pracy chcę powiedzieć: serdecznie dziękuję. Autorka Renata Szuwart

6 ROZDZIAŁ I Motywy podjęcia działalności gospodarczej

7 Działalność gospodarcza oznacza sytuację, w której osoba fizyczna podejmuje samozatrudnienie na własny rachunek i na własne ryzyko. Decyzję taką podejmują trzy grupy osób: 1) ci, którzy pragną stworzyć od podstaw przedsiębiorstwo, rozwijać je, zarabiając w ten sposób na Ŝycie i czerpiąc z tego satysfakcję zawodową 2) ci, którzy pragną wykorzystać swoją działalność jak wolny zawód, na rzecz wielu zleceniodawców, korzystając ze swobody, jaką daje samodzielna organizacja pracy 3) ci, którzy ze względu na spodziewane korzyści ekonomiczne albo nakłonieni do tego przez pracodawcę, podejmują czy kontynuują karierę pracowniczą, działając formalnie w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej Zasadniczą korzyścią, jednoosobowej działalności gospodarczej jest praca w ogóle, czyli fakt posiadania źródła dochodów. Osobiście uwaŝam, Ŝe zawsze lepiej pracować, niŝ być bezrobotnym. Inną powaŝną korzyścią, jaką daje samozatrudnienie, jest moŝliwość samodzielnego zorganizowania swojej pracy. W tym roku ukończę Liceum Ekonomiczne. Po skończeniu szkoły średniej chciałabym studiować i jednocześnie pracować na własny rachunek, gdyŝ gotowość podjęcia samozatrudnienia daje większe szanse na znalezienie pracy. Jestem osobą lubiącą działać na własny rachunek. Ciągle poszukuję lepszych sposobów rozwiązywania swoich problemów. Na tej podstawie wywnioskowałam, Ŝe firma jednoosobowa to prawie idealna dla mnie forma prowadzenia działalności gospodarczej. DuŜą rolę przy podjęciu przeze mnie decyzji o samozatrudnieniu odegrały zalety charakteryzujące firmy jednoosobowe: -brak uciąŝliwych formalności przy zakładaniu -moŝliwe wszystkie formy opodatkowania działalności Kolejnym czynnikiem motywującym mnie jest fakt, Ŝe największą zaletą tak prowadzonej działalności są proste metody zarządzania. Jest to, bowiem firma przedsiębiorcy, dlatego w moim przedsiębiorstwie jako właściciel będę podejmować wszystkie decyzje. Dzięki takiej formie moje przedsiębiorstwo będzie reagowało na zmieniające się potrzeby rynku i działało elastycznie. Innym czynnikiem, który skłonił mnie do podjęcia decyzji o samozatrudnieniu są stosunkowo niskie koszty załoŝenia jednoosobowego przedsiębiorstwa. Nie ma teŝ Ŝadnych ograniczeń przy wyborze sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Decydując się na własne przedsięwzięcie liczę się z tym, Ŝe sama będę odpowiadać za własne błędy, jak równieŝ nie będę miała stałego wynagrodzenia. To jednak mnie nie zniechęca, poniewaŝ jestem osobą ambitną i przedsiębiorczą. Moim priorytetowym celem jest rozwinięcie własnego przedsiębiorstwa oraz zapewnienie miejsca pracy innym ludziom. Mam cichą nadzieję, Ŝe napisana przeze mnie praca ujrzy w przyszłości światło dzienne i nie pozostanie tylko projektem pracy na konkurs.

8 ROZDZIAŁ II Mój pomysł na samozatrudnienie

9 Rozpoczynając działalność gospodarczą musiałam zdecydować, w jakim sektorze gospodarki chcę startować, poniewaŝ istnieją trzy moŝliwości takie jak: 1.Produkcja-wytwarzanie produktów. 2.Handel-sprzedaŜ towarów, czyli dostarczenie ich od producenta do konsumenta. MoŜna go podzielić na: a) hurtowy b) detaliczny 3.Usługi-świadczenie usługi, np. naprawa samochodów. Najbardziej zainteresowała mnie działalność handlowa. Chcę zająć się sprzedaŝą uŝywanych artykułów dziecięcych. Zdecydowałam się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, poniewaŝ chcę zainwestować w siebie i w swoje umiejętności. Do podjęcia decyzji o samozatrudnieniu zmusiła mnie teŝ sytuacja, która panuje na lokalnym rynku pracy. W tej decyzji umocniła mnie jeszcze informacja dotycząca programu, który pomaga absolwentom szkół średnich na lepszy start w dorosłe Ŝycie. Program Pierwsza Praca ma pomóc młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy. Celem wszystkich działań jest nie dopuszczenie do tego, aby absolwenci szkół stawali się i pozostawali bezrobotnymi. Oprócz poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, program Pierwsza Praca opiera się na promowaniu zatrudnienia w: małych i średnich przedsiębiorstwach, samozatrudnienia, kształcenia, wolontariatu. Dla zwiększenia moŝliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej program Pierwsza Praca zakłada: a) ograniczenie przeszkód i kosztów tworzenia przedsiębiorstw; b) uruchomienie w duŝej skali programu udzielania takich kredytów, poręczeń kredytowych i systemu dopłat do kosztów oprocentowania i związanego z nimi profesjonalnego doradztwa; c) okresowe zawieszenia pobierania od absolwentów zakładających własne przedsiębiorstwo emerytalno-rentowej części składki na ubezpieczenie społeczne. Na mocy tej ustawy absolwent w okresie 12 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej moŝe uzyskać z Funduszu Pracy dofinansowanie składek w części przeznaczonej na ubezpieczenie wypadkowe oraz rentowe. Stanowi to ogółem 14,62% podstawy (tj. najniŝszego wynagrodzenia), czyli kwotę 111 złotych. W warunkach panujących obecnie na rynku pracy zdobycie ciekawej pracy jest bardzo trudne. Dlatego teŝ zdecydowałam się na samozatrudnienie. Zamierzam sprzedawać uŝywane produkty dziecięce. Pomysł ten narodził się na podstawie własnych przemyśleń, rozmów z najbliŝszą rodziną i przyjaciółmi. Znaczny wpływ na podjęcie decyzji o rodzaju działalności gospodarczej miała obserwacja rodzin, u których sprawowałam opiekę nad dziećmi. Na podstawie przeprowadzonych rozmów, wiem, Ŝe znaczna część osób byłaby zainteresowana kupowaniem uŝywanych artykułów dziecięcych. Z kolei innych interesowałaby

10 odsprzedaŝ tych produktów. I tak oto narodził się mój pomysł na samozatrudnienie. Podejmując działalność na własny rachunek zamierzam usamodzielnić się. Zamierzam pokazać się jako osoba przedsiębiorcza i potrafiąca wykorzystać zdobyte dotychczas umiejętności. W przyszłości pragnę zrealizować plany dotyczące wybranej przeze mnie działalności gospodarczej.

11 ROZDZIAŁ III Samoocena - spojrzenie z dystansem na moją osobowość

12 Przed podjęciem decyzji o samozatrudnieniu zastanawiałam się, czy posiadam osobowość, która zezwoli mi i ułatwi to przedsięwzięcie. Bazę osobowości tworzy tzw. wielka piątka, obejmująca dwubiegunowe wymiary osobowości. Ma ona podstawowy charakter, poniewaŝ istnieją dane empiryczne wskazujące, iŝ cechy tworzące ten zbiór są w duŝym zakresie uwarunkowane biologicznie (genetycznie). Ocenia się, Ŝe zakres wpływu genetycznego wynosi od 41 do 61%. Lp. Wielka piątka - pięć podstawowych wymiarów osobowości 1. ekstrawersja - introwersja gadatliwy stanowczy aktywny energiczny dominujący entuzjastyczny towarzyski spokojny powściągliwy nieśmiały milczący wycofujący się osamotniony 2. ugodowość - nieustępliwość Ŝyczliwy oschły uprzejmy chwalący serdeczny ufający sympatyczny współpracujący wrogi kłótliwy twardy nieuprzejmy okrutny niewdzięczny 3. sumienność - chaotyczność zorganizowany niedbały skrupulatny nieporządny skuteczny lekkomyślny odpowiedzialny nieodpowiedzialny rzetelny niezręczny praktyczny zapominalski rozwaŝny pracowity 4. stabilność emocjonalna - labilność stateczny spokojny napięty niespokojny

13 zadowolony odpręŝony nie pobudliwy niewzruszony nerwowy o złym nastroju zamartwiający się draŝliwy bojaźliwy wybuchowy niestabilny obwiniający się przygnębiony 5. otwartość - zamkniętość na doświadczenie o szerokich banalny zainteresowaniach o wąskich z wyobraźnią zainteresowaniach inteligentny prosty oryginalny płytki z intuicją niezbyt inteligentny ciekawy świata artystyczny z inwencją wnikliwy Źródło: Opracowanie własne na podstawie ksiąŝki Psychologia decyzji kadrowych Czesław S. Nosal, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999 r. W wielu rodzajach pracy dobieranie ludzi pod względem cech ich osobowości jest równie waŝne, jak dobieranie ich pod względem kompetencji umysłowych. Powodem rozszerzenia zbioru kryteriów o cechy osobowości są wymagania stawiane przez pracę lub rolę organizacyjną. Jednak poszczególne wymiary osobowości są zróŝnicowane do tego stopnia, Ŝe sprzyjają wykonywaniu róŝnych zawodów. Młodzi ludzie (np. maturzyści) w toku nauki szkolnej nie uzyskują ściślejszego wglądu w swoje zainteresowania, preferencje i zdolności. Często wartościowe osoby nie trafiają do wielu zawodów i na stanowiska pracy zgodnie z ich cechami osobowości. Przyczyną jest fakt, Ŝe ludzie juŝ wcześniej dokonują innych niekorzystnych wyborów lub teŝ system nie daje im szans rozwoju. Wiele osób wybiera drogę swojej edukacji przez czysty przypadek, pod wpływem nacisku grupy rówieśniczej, w zgodzie lub na przekór tradycji rodzinnej, itp. Przy wyborze drogi rozwoju zawodowego naleŝy poznać swoje zainteresowania, zdolności umysłowe oraz cechy osobowości. Ukończenie przeze mnie w tym roku Liceum Ekonomicznego i zdobycie umiejętności, a takŝe kwalifikacji zawodowych ułatwi mi znacznie prowadzenie działalności na własny rachunek. W szkole średniej zapoznałam się

14 z zagadnieniami z zakresu rachunkowości, marketingu oraz elementów prawa. Dzięki tym zagadnieniom wiem, jaka jest procedura uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Potwierdzenie moich umiejętności jest widoczne w ubiegłorocznym Konkursie Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim, w którym zajęłam drugie miejsce. Jestem osobą Ŝyczliwą, lubiącą kontakty z innymi ludźmi - chętnie z nimi współpracuję. Nie lubię konfliktów i staram się ich unikać. DuŜą rolę przywiązuję do potrzeb ludzkich. Jestem osobą przyjaźnie nastawioną do Ŝycia, a takŝe bezpośrednią. Rówieśnicy odbierają mnie jako dobrego słuchacza, do którego przychodzą po wsparcie. Słabą stroną mojej osobowości jest problem z zachowaniem asertywnymi szybkim podejmowaniem decyzji. W miarę moŝliwości staram się zwalczać swoje słabości, aby w przyszłości nie przeszkodziły mi one w dąŝeniu do określonych celów i zamierzeń. Mam cichą nadzieję, Ŝe praca nad moją osobowością przyczyni się w znacznym stopniu do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

15 ROZDZIAŁ IV Badanie ankietowe w celu przeprowadzenia pomysłu na działalność gospodarczą

16 ROZDZIAŁ V Biznes plan wybranego przedsięwzięcia

17 BIZNES PLAN DLA JEDNOOSOBOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA BABY 1. Dane o właścicielu: Nazwisko i imię: Adres zamieszkania: Tel: Data urodzenia: Wykształcenie: 2. Nazwa i lokalizacja (siedziba) I Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Szuwart Renata Kochanów Lubochnia r. średnie ekonomiczne zawód technik ekonomista Baby Kochanów 30A Lubochnia Biorąc pod uwagę potrzeby klientów, miejscem lokalizacji do prowadzenia firmy jest lokal znajdujący się na terenie mojej posiadłości. Dlatego teŝ nie poniosę kosztów związanych z wynajmem lokalu. 3. Forma organizacyjno- -prawna Firma Baby występuje jako przedsiębiorstwo jednoosobowe. Ten rodzaj formy prawnej uprawnia mnie do samodzielnego podejmowania decyzji i prowadzenia

18 4. Obszar działania 5. Przedmiot działalności 6. Podstawowe cele działalności spraw związanych z moim przedsiębiorstwem oraz jego reprezentacji. Z tą formą działalności gospodarczej wiąŝe się równieŝ łatwa procedura załoŝenia, co przyczyniło się do jej wyboru. Poza tym nie trzeba dysponować duŝym kapitałem, aby rozpocząć taką formę działalności gospodarczej. Obszarem działania jest głównie miejsce mojego zamieszkania i jego najbliŝsze okolice. W miarę rozwoju firmy i większego zapotrzebowania moŝe on się znacznie zwiększyć. Zamierzam zająć się odsprzedaŝą i handlem (sprzedaŝą) uŝywanych ubranek dziecięcych. Początkowo będę zajmowała stanowisko zarówno pracownika, jak i dyrektora firmy. Do wyboru tego przedmiotu działalności skłoniła mnie m.in. sytuacja materialna wielu rodzin wychowujących małe dzieci. Zamierzam zaspokoić oczekiwania i potrzeby poszczególnych klientów przy uwzględnieniu ich pozycji majątkowej. Będę starać się jak najlepiej wywiązywać z moich obowiązków, co przyczyni się do wzrostu postępów w mojej pracy. Cele mojego przedsiębiorstwa: A) obecne: - zdobycie rynku młodego konsumenta na produkty o dobrej jakości uŝytkowej (uŝywane artykuły dziecięce); - zaspokojenie oczekiwań oraz potrzeb ludzi zainteresowanych oferowanymi przeze mnie produktami; - przetrwanie na lokalnym rynku: 1. połoŝenie nacisku na organizację (promocja przedsiębiorstwa); 2. ukształtowanie odpowiedniego wizerunku firmy; B) przyszłe: - połoŝenie większego nacisku na promocję; - powiększenie rynku zbytu; - zdobycie większej liczby klientów; - wzrost zainteresowania oferowanymi przeze mnie produktami; - osiągnięcie znacznych efektów finansowych; - wybudowanie nowoczesnego lokalu- zadanie inwestycyjne.

19 Jednak najwaŝniejszym celem tego przedsięwzięcia jest zmniejszenie bezrobocia na rynku lokalnym poprzez zatrudnienie pracowników. WaŜnym celem jest teŝ zapewnienie sobie miejsca pracy oraz stopniowe usamodzielnienie się. II Informacje o oferowanych produktach Mój sklep został przeznaczony dla dzieci w okresie poniemowlęcym. Oferuje szereg uŝywanych, niezniszczonych i kolorowych produktów w dobrej jakości. Osobiście zamierzam dołoŝyć wszelkich starań, aby oferta mojego sklepu pokrywała się z róŝnymi gustami i upodobaniami klientów. Do współpracy planuję zachęcić zarówno osoby chcące sprzedać róŝnego rodzaju artykuły dziecięce, jak teŝ potencjalnych nabywców, którzy mogą kupić wiele produktów w dobrym stanie, a przy tym po znacznie niŝszych cenach. Oto oferta sprzedaŝy przedsiębiorstwa Baby : 1. odzieŝ dziecięca: - bluzeczki - kombinezony - koszulki - kurtki - body - komplety - kaftaniki - spodenki - piŝamki - sweterki - czapki - buty - sukienki 2. łóŝeczka 3. pościel: - koce - poszewki - kołderki - prześcieradła - poduszki - śpiworki do łóŝeczek 4. wózki 5. foteliki samochodowe 6. zabawki - grające - przytulanki - grzechotki - pluszaki - grzechotki do wózków - lalki - pojazdy dziecięce - maskotki Przedstawiona oferta sprzedaŝy będzie ulegać ciągłym modyfikacjom, zgodnie z panującą modą, potrzebami, a takŝe oczekiwaniami nabywców. Produkty wystawione do sprzedaŝy komisowej będą często jedyną i niepowtarzalną okazją. Dlatego teŝ będę sugerować klientom ciągłe śledzenie tych zmian oraz zachęcać ich do skorzystania z mojej oferty. III Analiza rynku i plan marketingowy 1.Podmioty działające w branŝy W mojej najbliŝszej okolicy nie istnieje Ŝadna firma, która zajmowałaby się sprzedaŝą uŝywanych ubranek dziecięcych, co przyczyni się do załoŝenia danej firmy.

20 głównie konkurenci 2. Oferta rynkowa Podobne przedsiębiorstwa znajdują się w oddalonym o kilkanaście kilometrów sąsiednim mieście Tomaszowie Mazowieckim. Jednak zajmują się one sprzedaŝą odzieŝy uŝywanej, a zamiarem mojej firmy jest handel uŝywanymi ubrankami dla małych dzieci. Na tej podstawie mogę wnioskować, Ŝe konkurencja na lokalnym rynku jest nieduŝa. Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe jedynym powodem mogącym stanowić problem jest brak zaufania otoczenia do firmy zajmującej się sprzedaŝą uŝywanej odzieŝy. Istnieje pewna część klientów (32% - na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego), którzy nie akceptują punktów sprzedaŝy odzieŝy uŝywanej. W związku z tym zamierzam podjąć działania mające na celu zdobycie odpowiedniej liczby nabywców i wzrost zainteresowania moją firmą. Wielkim plusem mojej działalności jest stworzenie właściwego wizerunku przedsiębiorstwa jako nieduŝego nie duŝego oferującego klientom artykuły o dobrej jakości. Moje przedsiębiorstwo będzie zajmowało się sprzedaŝą i odsprzedaŝą uŝywanych: - ubranek dziecięcych, - zabawek dziecięcych, - wózków dziecięcych, - pościeli dziecięcej, - łóŝeczek dziecięcych. 3. Rynek zbytu W celu podjęcia decyzji związanej z sprzedaŝą uŝywanej odzieŝy (produktów) dziecięcych przeprowadziłam badanie ankietowe wśród 50 osób. Na jego podstawie doszłam do wniosku, Ŝe większość badanych osób jest skłonna dokonać zakupu uŝywanych ubranek (produktów) dla małych dzieci. Ustaliłam, Ŝe zainteresowanie sprzedaŝą, którą mam zamiar zrealizować jest duŝe. Klienci byliby w stanie zapłacić za oferowane produkty w granicach od 50 do 100 złotych. Cena ta jest uzaleŝniona od rodzaju produktu (ubranka, zabawki, wózki, itp.) oraz od ogólnego ich stanu i jakości. Głównymi klientami mojej działalności są ludzie pracujący i osiągający przeciętne dochody. 4. Odbiorcy i ich potrzeby Klientami przedsiębiorstwa mogą być zarówno pojedyncze osoby planujące w przyszłości narodziny i wychowywanie dzieci, jak równieŝ rodziny wychowujące dzieci w okresie poniemowlęcym. Na podstawie przeprowadzonej ankiety mogę

21 5. Ceny oferowanych dóbr 6. Plan marketingowy stwierdzić, Ŝe nabywcami są głównie młode kobiety (74%) mieszkające w moich najbliŝszych okolicach. Jednak nie oznacza to, Ŝe konsumentami nie mogą być męŝczyźni. Według przeprowadzonego badania ich udział jest znaczny, gdyŝ wynosi 26%. Jako przedsiębiorstwo działające na rynku będę dąŝyć do tego, aby oferowane przez siebie produkty sprzedać jak największej liczbie klientów. W tym celu zamierzam poznać motywy postępowania potencjalnych nabywców, które powodują, Ŝe dokonują oni zakupów. W procesie ustalania cen uwzględniłam wiele czynników, które wpływają na ich poziom. NajwaŜniejsze to: - oczekiwania nabywców, - istniejący na rynku popyt na produkty dla których ustaliłam cenę, - ceny podobnych produktów zaspokajających tę samą potrzebę (klient moŝe zrezygnować z jednego produktu na rzecz innego, sprzedanego po niŝszej cenie), - jakość i wygląd oferowanych produktów. Podstawowym celem mojej działalności jest dąŝenie do osiągnięcia określonego poziomu rozwoju przedsiębiorstwa, w związku z tym ustalone przeze mnie ceny powinny zapewnić mi realizację tego celu. W mojej firmie cena uzaleŝniona jest od jakości i stanu ogólnego produktów. Oferowane przeze mnie artykuły będą niezniszczone i średniej jakości, dlatego teŝ ich cena będzie średniej wartości w porównaniu do cen nowych produktów u konkurenta. Uogólniając, moje przedsiębiorstwo będzie stosowało strategię średniej wartości, skierowaną głównie do osób osiągających przeciętne dochody. W celu zwiększenia sprzedaŝy zamierzam zastosować rabat ilościowy, czyli obniŝenie ceny w wysokości 10% dla nabywców, którzy dokonają zakupu w grupie powyŝej 5 osób. Biorąc pod uwagę dochody osiągane przez nabywców najbliŝszych okolic tj. od 1100 do 1500 złotych (według przeprowadzonych badań) zamierzam zastosować rabat przestrzenny w wysokości 5% zniŝki. Jednym z celów mojej działalności gospodarczej jest wejście na rynek uŝywanych artykułów dziecięcych oraz utrzymanie się na nim w długim czasie. W celu stworzenia harmonii między produktem i jego

22 7. Dystrybucja i jej sposoby 8. Reklama i promocja konsumentem opracowałam plan marketingowy, który zawiera następujące przedsięwzięcia: 1. ciągłe badanie i oddziaływanie na preferencje nabywców poprzez: a) promocję produktów - konkursy - ceny promocyjne (np. niŝsze o 10%) b) kampanię reklamową: - np. w prasie - w miejscach publicznych o duŝym ruchu ludności - w miejscu sprzedaŝy 2. wydawanie kolorowych informatorów handlowych i ofert ( np. ulotek, plakatów) 3. dokonywanie częstych zmian asortymentowych produktów, jako reakcja na zmiany w modzie i innych czynników popytotwórczych 4. oferowanie produktów o dobrej jakości i uŝyteczności przy zachowaniu poziomu cen rynkowych na towary niŝszej jakości w jednostkach konkurencyjnych 5. budowa nowoczesnego lokalu. Sporządzenie planu marketingowego i jego realizacja pozwoli uniknąć mojemu przedsiębiorstwu wielu problemów. Wraz z upływem czasu planuję modyfikację planu. Moje przedsiębiorstwo charakteryzuje strategia wyłącznej dystrybucji, która polega na tym, Ŝe określony produkt jest oferowany w jednym punkcie sprzedaŝy. W moim przypadku miejscem tym jest sklep. Oferowaną przeze mnie sprzedaŝ uŝywanych artykułów dziecięcych charakteryzuje pośredni kanał dystrybucji (producent -hurtownik - detalista - - konsument- sprzedawca detaliczny - konsument). Jest on równieŝ wąskim kanałem dystrybucji. Rozwijanie kanałów dystrybucji będzie jedną z mocnych stron mojego przedsiębiorstwa np. poprzez wybudowanie nowego lokalu. Warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku jest oferowanie wysokiej jakości produktu bądź świadczenie usługi przy moŝliwie niskich kosztach oraz sprzedawanie go po cenie akceptowanej przez klientów. Jest to warunek konieczny, lecz nie wystarczający do duŝej sprzedaŝy i znacznego udziału

23 w rynku. Niezwykle waŝne jest takŝe informowanie społeczeństwa o wytwarzanych produktach oraz poszukiwanie nabywców poprzez akcję reklamową. W tym celu dokonałam wyboru takich środków i form reklamy za pomocą, których uda się mi dotrzeć do najszerszej grupy nabywców przy najniŝszych kosztach. W przypadku nie dostarczenia odpowiednich informacji przez moje przedsiębiorstwo klienci nie wiedzieliby o jego istnieniu. W związku z tym niezbędny jest proces przekazywania informacji, który zwiększy zapotrzebowanie na oferowaną przeze mnie sprzedaŝ. W ramach reklamy mojego przedsiębiorstwa sporządziłam własne logo firmy. Przygotowałam kilkaset ulotek i broszur reklamowych. Umieściłam je na tablicach informacyjnych znajdujących się w mojej najbliŝszej okolicy i w Tomaszowie Mazowieckim. Udało mi się równieŝ przygotować hasło reklamowe. Swoje ogłoszenie zamieściłam w regionalnej prasie. Jako nośnik reklamy wykorzystałam Internet, gdyŝ umoŝliwia on łatwy dostęp do potencjalnych klientów. Zamieściłam w nim własną stronę Na tej stronie umieściłam informacje o przedsiębiorstwie i o oferowanych przeze mnie produktach. Ponadto zamieszczenie na stronie www adresu umoŝliwi poszczególnym klientom natychmiastowe skontaktowanie się z moim przedsiębiorstwem. Dodatkową reklamę zewnętrzną stanowią przygotowane przeze mnie plansze i plakaty. Dla zdobycia duŝego udziału w rynku waŝne są wszelkie działania firmy związane z promocją produktów. W celu zdobycia klientów zamierzam zastosować rabat ilościowy polegający na obniŝeniu ceny w wysokości 10% dla konsumentów, którzy dokonują zakupu w grupie powyŝej 5 osób. Ze względu na dochody osiągane przez nabywców przewiduję równieŝ wprowadzenie rabatu przestrzennego (5% zniŝki). Zamierzam wprowadzić obniŝenie ceny dla tych klientów, którzy będą posiadać określoną ilość kuponów wręczanych w momencie kolejnych zakupów lub publikowanych w prasie. IV Plan funkcjonowania przedsiębiorstwa i struktura organizacyjna

24 1. Kadra zarządzająca 2. Schemat organizacyjny Sukces firmy zaleŝy głównie od jej kierownictwa. Ono, bowiem zarządza przedsiębiorstwem, czyli wykonuje czynności związane z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem oraz kontrolowaniem, a takŝe decyduje o strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W początkowej fazie rozwoju mojego przedsiębiorstwa będę zajmowała stanowisko pracownika, jak równieŝ dyrektora. Dzięki ukończeniu Liceum Ekonomicznego i zdobyciu umiejętności z zakresu rachunkowości mogę sama zająć się sprawami rozliczania firmy z tytułu podatku. Zdobyte w szkole średniej kwalifikacje ułatwią mi prowadzenie działalności gospodarczej. Moje wynagrodzenie z pewnością nie będzie stałe, gdyŝ związane jest z uzyskanymi dochodami. Do prowadzenia mojego przedsiębiorstwa nie muszę wynajmować lokalu, tym samym nie poniosę na ten cel Ŝadnych wydatków. Dodatkowym plusem jest posiadanie przeze mnie prawa jazdy. Dzięki moŝliwości skorzystania z samochodu rodziców będę mogła dojechać w dowolne miejsce, na czym równieŝ zaoszczędzę. We współczesnej gospodarce rynkowej, ze względu na jej ogromne skomplikowanie, zmienność i niepewność, przedsiębiorstwo, które chce nie tylko przetrwać, ale rozwijać się, musi nieustannie obserwować swoje otoczenie oraz planować swój sposób postępowania w przyszłości. W przypadku powodzenia mojego przedsięwzięcia i uzyskania spodziewanych korzyści, przewiduję zatrudnienie w przyszłości pracowników. Dlatego teŝ opracowałam strukturę organizacyjną w ramach, której przebiegają procesy zarządzania przedsiębiorstwem. Struktura ta jest rezultatem dokonanego w przedsiębiorstwie podziału pracy oraz rozmieszczenie uprawnień do podejmowania decyzji. Jest ona stosunkowo prosta, gdyŝ w nie duŝych punktach sprzedaŝy właścicielowi podlegają bezpośrednio sprzedawcy i inni pracownicy. Nie występują tu ogniwa pośrednie między kierującymi a sprzedawcami. Jako właścicielka przedsiębiorstwa zamierzam wyznaczać zadania i korygować je w razie potrzeby. Zajmując najwyŝsze stanowisko będę równieŝ kierować podległym mi personelem

25 i odpowiadać za całość pracy w przedsiębiorstwie. Kwalifikacje zatrudnionych przeze mnie pracowników będą odpowiadać wymaganiom zawodowym na danych stanowiskach pracy. Przy wyborze pracowników będę zwracać szczególną uwagę na ich zdolności, skłonność do doskonalenia umiejętności w zawodzie. Do zadań pracowników będzie naleŝało m.in. uzgadnianie ze mną najwaŝniejszych decyzji i spraw finansowych. Dzięki temu moje przedsiębiorstwo będzie charakteryzować sprawny system informacji. Pracownicy będą przekazywać mi informacje oraz raporty o stanie finansowym mojego przedsiębiorstwa. Wraz ze zmianami zadań, wielkości oraz otoczenia przedsiębiorstwa przewiduję wprowadzenie zmian w strukturze. V Analiza finansowo - ekonomiczna Koszty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej: - przystosowanie posiadanego lokalu na sklep 500 zł. - pozostałe wydatki (ubezpieczenie, ulotki i plakaty reklamowe) 700 zł. Razem inwestycje pochłoną 1200 zł. Ustalenie ceny oferowanego produktu. Ze względu, Ŝe oferuję sprzedaŝ uŝywanych artykułów dziecięcych przy ustalaniu ceny biorę pod uwagę następujące elementy: - ogólny wygląd artykułów, - jakość produktów, - stopień zuŝycia wyrobów, - obowiązującą modę. W celu pokrycia kosztów związanych z rozpoczęciem działalności muszę sprzedać na przykład: - łóŝeczka i wózki o wartości 650 zł. - odzieŝ dziecięcą (kaftaniki, spodenki, buty, bluzeczki) o łącznej wartości 250 zł. - poduszki, poszewki i śpiworki do łóŝeczek o łącznej wartości 180 zł. - zabawki (grzechotki do wózka, przytulani, lalki) o łącznej wartości 120 zł. Razem: 1200 zł. Przewidywane koszty miesięczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa: - zakup artykułów dziecięcych 400 zł. - pozostałe wydatki (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, energia, telefon, reklama) 900 zł.

26 Razem: 1300 zł. Aby pokryć miesięczne koszty muszę dokonać sprzedaŝy następujących produktów: - foteliki samochodowe 350 zł. - zabawki (maskotki, pojazdy dziecięce, grzechotki) 150 zł. - odzieŝ dziecięca (koszulki, komplety, kurtki) 250 zł. - łóŝeczka o łącznej wartości 550 zł. MoŜe to być równieŝ inne zestawienie artykułów dziecięcych. Bilans otwarcia przedsiębiorstwa Baby na dzień r. AKTYWA PASYWA 1. Materiały potrzebne do wykonywania działalności 500 zł. 1. Kapitał podstawowy 1200 zł. 2. Kasa 700 zł. RAZEM 1200 zł. RAZEM 1200 zł. Źródło: opracowanie własne Zaplanowałam, Ŝe mój miesięczny przychód będzie wynosił 1800 złotych. ZYSK BRUTTO = przychody koszty miesięczne 500 zł. = 1800 zł zł. W celu osiągnięcia zaplanowanego przychodu muszę dokonać sprzedaŝy artykułów dziecięcych o wartości 1800 złotych, czyli równej planowanemu przychodowi. Jako absolwentka podejmująca działalność gospodarczą zamierzam skorzystać z programu Pierwsza Praca, w którym jest dofinansowanie składek w części przeznaczonej na ubezpieczenie wypadkowe oraz rentowe. Stanowi to ogółem 14,62% podstawy tj. najniŝszego wynagrodzenia, czyli kwotę 111 złotych. 1. Mocne strony przedsięwzięcia Dobra opinia u klientów Brak silnej presji konkurencji VI Analiza S.W.O.T. 2. Słabe strony przedsięwzięcia Brak środków na finansowanie zmian

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Opracowanie Jacek Żyro Rybnik 21 Analiza ankiet osób zamierzających rozpocząć własną działalność

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s

SPIS TRE Wst p...7 I. Czym s SPIS TREŚCI Wstęp...7 I. Czym są negocjacje...9 1. Definicja negocjacji...9 2. Logika negocjowania...12 3. Strategie a taktyki negocjacyjne...15 4. Przygotowanie negocjacji...18 4.1. Analiza interesów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo