Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w Portugalii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w Portugalii"

Transkrypt

1 Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w Portugalii 1. Rozpoczynanie działalności gospodarczej w Portugalii Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii oraz prowadzoną modernizacją administracji publicznej w Portugalii, proces podejmowania działalności gospodarczej staje się z roku na rok łatwiejszy. Skupienie kompetencji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji spółki w jednym miejscu ( jedno okienko ) pozwala na wyeliminowanie odrębnego, a w konsekwencji czasochłonnego konsultowania z poszczególnymi instytucjami uczestniczącymi w procesie. W Portugalii wszystkich formalności związanych z załoŝeniem firmy moŝna dokonać w jednym miejscu w punktach administracji publicznej Loja da Empresa (rodzaj jednego okienka ), które są odpowiedzialne za prowadzenie formalności związanych z tworzeniem, przekształcaniem i rozwiązywaniem spółek. Ich zadaniem jest jednocześnie obsługa oraz udzielanie informacji przedsiębiorcom w celu ułatwienia procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto, przy wykorzystaniu platformy Empresa Online ( Firma Online ) moŝliwe jest załoŝenie firmy przez internet. Dodatkowo istnieje moŝliwość zarejestrowania firmy w ramach mechanizmu Empresa na Hora ( Firma w godzinę ), który umoŝliwia przeprowadzenie całego procesu zakładania spółki w godzinę w punktach zlokalizowanych w całym kraju. Wszelkie informacje dotyczące procesu zakładania i prowadzenia działalności spółki zostały zebrane i umieszczone na portalu (Portal da Empresa) W kompetencji Lojas da Empresa znajduje się: tworzenie następujących rodzajów spółek handlowych: spółka cywilna prawa handlowego (sociedade civil sob forma comercial), spółka udziałowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedade por quotas) spółka udziałowa jednoosobowa (sociedade unipessoal por quotas); spółka akcyjna (sociedade anónima, SA) spółka komandytowa (sociedade em comandita) spółka w imieniu zbiorowym (sociedade em nome colectivo) podejmowanie działań związanych z przekształcaniem spółek, zmianami umów spółek, cesją udziałów spółek, rozwiązywaniem spółek informowanie, online, nt. procedur związanych z własnością przemysłową oraz koncesjami i pozwoleniami przemysłowymi. KaŜda jednostka Loja da Empresa posiada w swojej strukturze: biuro obsługi technicznej biuro Krajowego Rejestru Osób Prawnych (Registo Nacional de Pessoas Colectivas) biuro notarialne (Cartório Notarial) biuro ds. Ubezpieczeń Społecznych, oddział Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (Instituto da Segurança Social) biuro Rejestru Handlowego (Gabinete de Apoio ao Registo Comercial) 1

2 Punkt Obsługi Firma w godzinę" (Posto de Atendimento da Empresa na Hora ) oddział banku Caixa Geral de Depósitos (bank państwowy). Obecnie w Portugalii działa 10 oddziałów Lojas da Empresa: Coimbra Complexo Tecnológico de Coimbra Rua Coronel Veiga Simão Coimbra Tel.: Fax: Aveiro Rua da Boavista Parque Industrial da Taboeira, Alagoas Aveiro Tel.: Fax: Porto EXPONOR Feira Internacional do Porto, Portaria C Leça da Palmeira Tel.: Fax: Viseu Edifício Expobeiras Parque Industrial de Coimbrões Viseu Tel.: Fax: Funchal Edifício Arriaga Av. Arriaga 42-A Funchal Tel.: Fax: Braga Edifício da Associação Industrial do Minho Rua Dr. Francisco Pires Gonçalves Braga Tel.: Fax: Lisboa Rua da Junqueira n.º 39-39A Lisboa Tel.: Fax: Leiria Avenida Bernardo Pimenta Edifício NERLEI Leiria Tel.: Fax: Loulé Edifício do NERA Zona Industrial de Loulé Loulé Tel.: Fax: Setúbal Avenida Luísa Todi n.º Setúbal Tel.: Fax:

3 1.1.Formy prawne działalności gospodarczej w Portugalii W zaleŝności od rodzaju podmiotu zakładającego działalność gospodarczą, w Portugalii moŝna wyróŝnić następujące formy działalności gospodarczej: I. Działalność zakładana przez jedną osobę: przedsiębiorca indywidualny (empresário em nome individual) przedsiębiorstwo indywidualne z ograniczoną odpowiedzialnością (estabelecimento individual de responsabilidade limitada) spółka udziałowa jednoosobowa (sociedade unipessoal por quotas) II. Działalność zakładana przez grupę osób: spółka w imieniu zbiorowym (sociedade em nome colectivo) spółka udziałowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sociedade por quotas) spółka akcyjna (sociedade anónima) spółka komandytowa (sociedade em comandita) spółdzielnia (cooperativa) PoniŜej znajdują się charakterystyki najbardziej popularnych form prawnych działalności gospodarczej w Portugalii: Ad. I Przedsiębiorca indywidualny Posiada formę prawną przedsiębiorstwa indywidualnego i jest własnością jednej osoby. MoŜe prowadzić swoją działalność w sektorach takich, jak: handel, przemysł, usługi lub rolnictwo. Majątek posiadany przez przedsiębiorcę jest bezpośrednio wykorzystywany na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie istnieje faktyczne rozdzielenie majątku osobistego od majątku firmy. Odpowiedzialność przedsiębiorcy jest jednoznaczna z odpowiedzialnością jego firmy, co oznacza, Ŝe dobra tworzące majątek przedsiębiorstwa równieŝ podlegają zajęciu przez wierzycieli. Nazwa firmy moŝe zawierać kompletne lub skrócone imię i nazwisko przedsiebiorcy oraz wyraŝenie odnoszące się do obszaru jej działalności lub formy, w jakiej przedsiebiorca chce pozycjonować swoje przedsiębiorstwo w otoczeniu. KaŜda osoba indywidualna moŝe posiadać jedną firmę. Nie jest wymagane posiadanie minimalnego kapitału oraz umowy spółki. Przedsiębiorstwo indywidualne z ograniczoną odpowiedzialnością Tworzone przez osobę fizyczną, która zamierza prowadzić działalność handlową. Istnieje rozdzielenie majątku osobistego od majątku firmy. W przypadku upadłości osoby fizycznej, która jest właścicielem przedsiębiorstwa, bankrut odpowiada całym swoim majątkiem za posiadane długi, jeśli zostanie udowodnione, Ŝe całkowite rozdzielenie dóbr nie zostało przeprowadzone. 3

4 Kapitał początkowy nie powinien być niŝszy niŝ euro i moŝe być ustanowiony w 2/3 (3.333,33 euro) w postaci pieniędzy i reszta w postaci majątku trwałego moŝliwego do zajęcia. ZałoŜenie przedsiębiorstwa indywidualnego z o.o. nie wymaga podpisania aktu notarialnego, konieczne jest natomiast wpisanie przedsiębiorstwa do Rejestru Handlowego (Registo Comercial) oraz zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w dzienniku Diário da República. Spółka udziałowa jednoosobowa Tworzona przez jedynego wspólnika, osobę fizyczną lub prawną, który jest posiadaczem całości kapitału zakładowego spółki (minimalny kapitał zakładowy wynosi euro). Spółka udziałowa jednoosobowa moŝe takŝe powstać w wyniku koncentracji udziałów kapitałowych na rzecz jedynego wspólnika, niezaleŝnie od powodu takiej koncentracji. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli jest ograniczona do wysokości kapitału zakładowego spółki. Spółkę określa wyraŝenie Sociedade Unipessoal" lub Unipessoal" ( spółka jednoosobowa" lub jednoosobowa") poprzedzająca wyraŝenie Limitada" ( z ograniczoną odpowiedzialnością") lub Lda." ( z o.o."). Ad. II Spółka udziałowa - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Minimalny kapitał zakładowy euro Kapitał zakładowy podzielony jest na udziały, z których Ŝaden nie moŝe być niŝszy niŝ 100 euro, czyli 2% minimalnego kapitału zakładowego. KaŜdemu wspólnikowi przypada udział początkowy przy załoŝeniu spółki. Wspólnicy solidarnie odpowiadają za wkłady uzgodnione w akcie załoŝycielskim spółki. Nie jest akceptowany aport rzeczowy. Spółka odpowiada za długi tylko własnym majątkiem. Firmę określa imię wszystkich lub niektórych wspólników, szczególna nazwa lub oba elementy wraz ze sformułowaniem Limitada" ( z ograniczoną odpowiedzialnością") lub Lda." ( z o.o."). Biorąc pod uwagę niską kwotę wymaganego minimalnego kapitału zakładowego i schemat odpowiedzialności wobec dłuŝników spółki, ten rodzaj spółki jest najkorzystniejszy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka akcyjna Kapitał spółki podzielony jest na akcje i odpowiedzialność kaŝdego wspólnika ograniczona jest do wartości posiadanych przez niego akcji. Wszystkie akcje mają taką samą wartość nominalną, która nie moŝe być niŝsza niŝ 1 cent. Nominalny minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi euro. Aport rzeczowy nie jest akceptowany. 4

5 Spółka akcyjna nie moŝe być utworzona przez mniej niŝ 5 wspólników, z wyjątkiem sytuacji prawnego zwolnienia z tego wymogu. Nazwę spółki tworzy imię lub firma jednego lub kilku wspólników, lub nazwa własna lub połączenie obu, oraz wyraŝenie Sociedade Anónima" lub SA" ( Spółka Akcyjna" lub S.A."). Spółka w imieniu zbiorowym Wspólnicy odpowiadają indywidualnie za swoje wkłady, a zakres odpowiedzialności nie jest ograniczony. Za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie z innymi wspólnikami. Spółka wymaga istnienia min. 2 udziałowców. Nazwa spółki powinna zawierać imię lub nazwę firmy co najmniej jednego z udziałowców z dodanym wyraŝeniem skróconym lub całościowym e Companhia" ( i Spółka"), lub przez jakiekolwiek inne określenie wskazujące na istnienie innych wspólników Spółka komandytowa KaŜdy wspólnik odpowiada tylko za swój wkład, a ponadto, wspólnicy komandytowi odpowiadają za długi spółki solidarnie z innymi wspólnikami. W skład nazwy spółki wchodzi nazwa lub firma jednego ze wspólników komandytowych oraz określenie Em Comandita" bądź & Comandita por Acções" ( Komandytowa" lub & Komandytowa Akcyjna"). 1.2.Zakładanie działalności gospodarczej W Portugalii istnieją następujące procedury zakładania spółek: Firma w godzinę (Empresa na Hora) Firma i znak handlowy w godzinę (Empresa na Hora com Marca na Hora) Przez sporządzenie własnego dokumentu spółki (Por Documento Particular) Przez podpisanie aktu notarialnego (Por Escritura Publica) ZałoŜenie spółki online (Empresa Online) 1.3.Procedury krok po kroku A. Firma w godzinę Dzięki tej procedurze istnieje moŝliwość załoŝenia i szybkiej rejestracji spółek w jednym urzędzie (procedura ta odpowiada koncepcji jednego okienka") w ciągu jednego dnia. Procedurę tą wykorzystuje się przy zakładaniu następujących rodzajów spółek: spółki udziałowej - z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki udziałowej jednoosobowej, spółki akcyjnej. Za pośrednictwem tej procedury nie moŝna natomiast zakładać spółek o skomplikowanej strukturze, których rejestr wymaga specjalnego zezwolenia (finansowych itp.), czy teŝ europejskich spółek akcyjnych. 5

6 Korzystając z procedury Firma w godzinę nie jest konieczne uprzednie ubieganie się o Certyfikat Dopuszczenia z Krajowego Rejestru Osób Prawnych (Registo Nacional de Pessoas Colectivas, RNPC) czy teŝ podpisywanie aktu notarialnego. Na potrzeby procesu osoby mające zamiar załoŝenia spółki (wspólnicy) muszą posiadać ze sobą następujące dokumenty: osoby fizyczne - karta identyfikacji podatkowej (Cartão de contribuinte), dokument toŝsamości (dowód toŝsamości, paszport, prawo jazdy) lub potwierdzenie rezydencji (dotyczy obcokrajowców, którzy zadeklarowali chęć przebywania w Portugalii na okres ponad 3 m-cy); osoby prawne karta identyfikacji podatkowej osoby prawnej lub karta identyfikacji osoby prawnej, aktualny wypis z Rejestru Handlowego, uchwałę Zgromadzenia Wspólników nadających prawo zakładania spółek. Wybór wstępnie zatwierdzonej nazwy, statutu oraz umowy spółki ZałoŜenie spółki w oddziale Firma w godzinę Zdeponowanie kapitału załoŝycielskiego ZłoŜenie deklaracji o rozpoczęciu działalności Krok 1. Wybór nazwy, statutu oraz umowy spółki Nazwa spółki musi zostać wybrana z listy wcześniej zatwierdzonych nazw i moŝe być uzupełniona wyraŝeniem nawiązującym do rodzaju wykonywanej działalności. Podobnie, statut oraz umowa spółki muszą być wybrane z listy uprzednio zatwierdzonych dokumentów. Listy (nazw, statutów i umów) dostępne są na stronie Empresa na Hora W przypadku, gdy utworzona ma być własna nazwa spółki naleŝy zwrócić się do Krajowego Rejestru Osób Prawnych (RNPC) o jej zatwierdzenie. W tym celu naleŝy najpierw złoŝyć wniosek o wydanie Certyfikatu Dopuszczenia (Certificado de Admissibilidade), który powinien być złoŝony osobiście, przez jednego z przyszłych wspólników, jego przedstawiciela prawnego lub adwokata. Wniosek o wydanie Certyfikatu moŝna złoŝyć przez platformę Empresa Online, na stronie Instytutu Rejestrów i Notariatu (Instituto dos Registos e do Notariado), lub 6

7 osobiście w RNPC; ustnie, osobiście lub za pośrednictwem osoby uprawnionej lub na piśmie w formie Druku nr 1 W przypadku odmowy dopuszczenia nazwy, przedstawiciele spółki są zawiadamiani przez RNPC i w ciągu 10 dni roboczych mogą ponowić próbę uzyskania Certyfikatu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, nazwa spółki zostaje zatwierdzona, co pozwala na kontynuację procedury rejestracji. Certyfikat Dopuszczenia jest waŝny przez okres 3 miesięcy. Krok 2. Podpisanie aktu załoŝycielskiego spółki W biurze obsługi Firma w godzinę" zostaje podpisany akt załoŝycielski, wydany kod elektronicznej Karty Spółki (Cartão da Empresa) 1 oraz złoŝony wniosek o wydanie karty fizycznej. Na tym etapie wymagana jest obecność wszystkich wspólników lub ich przedstawicieli prawnych, legitymujących się waŝnymi dokumentami toŝsamości oraz kartami identyfikacji podatkowej. W ich obecności następuje rejestracja handlowa spółki oraz wydawany jest określony certyfikat poświadczający załoŝenie podmiotu. Krok 3. Zdeponowanie kapitału załoŝycielskiego Zdeponowanie kapitału załoŝycielskiego powinno nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od momentu załoŝenia spółki. Krok 4. Deklaracja rozpoczęcia działalności Dla celów podatkowych, w dniu załoŝenia spółki lub w ciągu 15 kolejnych dni naleŝy złoŝyć w Generalnej Dyrekcji ds. Podatków (Direcção-Geral dos Impostos) deklarację rozpoczęcia działalności (Declaração de Início de Actividade) wypełnioną i podpisaną przez specjalistę ds. księgowości (Técnico Oficial de Contas - TOC), oraz zawierającą jego pełne dane (imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIF, adres zamieszkania, numer licencji zawodowej). Jeśli deklaracja nie zostanie złoŝona w dniu załoŝenia firmy, moŝe być dostarczona w ciągu 15 kolejnych dni. Krok 5. Wpis w Instytucie Ubezpieczeń Społecznych Wpis ten jest automatyczny i odbywa się za pomocą elektronicznego przekazu danych. Dodatkowych informacji moŝna uzyskać w biurze ds. Ubezpieczeń Społecznych, działającym w Loja da Empresa. 1 Karta Spółki (Cartão da Empresa) - dokument identyfikacyjny spółki wydawany przez Krajowy Rejestr Osób Prawnych. Karta zawiera numer identyfikacji podatkowej osoby prawnej, informacje nt formy prawnej spółki oraz daty jej załoŝenia. Wniosek o Kartę moŝna złoŝyć przez internet na stronie Empresa Online, Instytutu Rejestrów i Notariatu (Instituto dos Registos e do Notariado), bądź osobiście w RNPC lub w biurach Rejestru Handlowego i w oddziałach Loja da Empresa. 7

8 Krok 6. Przystąpienie do Trybunału Arbitrazowego Spółki z sektora motoryzacyjnego i pozostałe, których siedziby znajdują się w zakresie kompetencji Centrów ArbitraŜu Konsumpcji i Sektora Motoryzacyjnego (Coimbra, Lizbona, Vale do Ave, Porto, Algarve i Vale of Cavado) mogą przystąpić do tych Centrów w momencie zakładania spółki. Koszty i opłaty Koszt załoŝenia i rejestracji spółki za pośrednictwem procedury Firma w godzinę wynosi 360 euro. Kwota ta jest powiększana o wysokość opłaty skarbowej wynoszącej 0,4% od wysokości kapitału zakładowego spółki. Całkowita kwota musi być uiszczona przez wspólników w momencie zakładania spółki (płatność moŝe być dokonana gotówką, czekiem lub kartą bankową). W przypadku firm, które będą prowadziły działalność w sektorze technologii lub badań koszt załoŝenia spółki wynosi 300 euro (+ opłata skarbowa). B. Firma i znak handlowy w godzinę Poszczególne kroki zakładania spółki przy wykorzystaniu procedury Firma i znak handlowy w godzinę wyglądają tak, jak w przypadku opisanego powyŝej procesu Firma w godzinę", z tą róŝnicą, Ŝe w przypadku procedury Firma i znak handlowy w godzinę" z wybraną nazwą związany jest od razu zarejestrowany znak handlowy, który moŝe być oddzielony od nazwy dopiero po załoŝeniu spółki. C. ZałoŜenie spółki przez sporządzenie własnego dokumentu spółki Za pośrednictwem tej procedury moŝna zarejestrować następujące rodzaje spółek handlowych: spółka udziałowa - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka udziałowa jednoosobowa, spółka akcyjna, spółka komandytowa i spółka w imieniu zbiorowym. Zatwierdzenie nazwy wydanie Certyfikatu Dopuszczenia Przygotowanie dokumentów Zdeponowanie kapitału załoŝycielskiego Rejestracja Aktu ZałoŜycielskiego Deklaracja rozpoczęcia działalności 8

9 Krok 1. Wniosek o zatwierdzenie nazwy - wydanie Certyfikatu Dopuszczenia W celu uzyskania i zatwierdzenia nazwy spółki naleŝy złoŝyć wniosek o wydanie Certyfikatu Dopuszczenia, który powinien być przedstawiony osobiście, przez jednego z przyszłych wspólników, jego przedstawiciela prawnego lub adwokata. Wniosek o wydanie Certyfikatu moŝna złoŝyć przez platformę online Empresa Online, na stronie Instytutu Rejestrów i Notariatu, lub osobiście w Krajowym Rejestrze Osób Prawnych, ustnie, osobiście lub za pośrednictwem osoby uprawnionej lub na piśmie w formie Druku nr 1. Proces weryfikacji wnioskowanej nazwy przeprowadza biuro RNPC, działające w oddziałach Lojas da Empresa. W przypadku odmowy dopuszczenia nazwy, przedstawiciele spółki są zawiadamiani przez RNPC i w ciągu 10 dni roboczych mogą ponowić próbę uzyskania Certyfikatu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, nazwa spółki zostaje zatwierdzona, co pozwala na kontynuację procedury rejestracji. Certyfikat Dopuszczenia jest waŝny 3 miesiące. Krok 2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych dla rejestracji Aktu ZłoŜycielskiego Po otrzymaniu akceptacji nazwy spółki następuje rejestracja aktu załoŝycielskiego. Dokumenty wymagane na tym etapie to: akt załoŝycielski spółki gotowe projekty aktów są dostepne w biurze obsługi technicznej Lojas da Empresa oraz na stronie IRN; kserokopia dokumentów toŝsamości i kart identyfikacji podatkowej, lub Kart Obywatela (Cartão de Cidadão) wszystkich wspólników (na potrzeby podpisania aktu konieczne jest przedstawienie oryginałów dokumentów). W przypadku, gdy jeden ze wspólników ma osobowość prawną (jest spółką), konieczne jest przedłoŝenie następujących dokumentów: wypis z Aktu ZałoŜycielskiego potwierdzający moŝliwość udziału w kapitale innych spółek o innym celu działalności; uchwała Zgromadzenia Wspólników (kopia o potwierdzonej zgodności z oryginałem lub dziennik uchwał) zezwalająca na udział i określająca jego wartość; aktualny wypis z Rejestru Handlowego (wydany w ciągu ostatniego roku) lub kod Karty Spółki. Krok 3. Zdeponowanie kapitału załoŝycielskiego Kapitał załoŝycielski powinien być zdeponowany na koncie bankowym otwartym przed podpisaniem aktu załoŝycielskiego. Ponadto, na tym etapie spółka powinna być juŝ posiadaczem kodu Certyfikatu Dopuszczenia. 9

10 Krok 4. Rejestracja aktu załoŝycielskiego spółki Rejestracja Aktu ZałoŜycielskiego (lub złoŝenie wniosku o jego rejestrację) odbywa się w biurze Rejestru Handlowego w oddziale Lojas da Empresa. W momencie podpisania aktu załoŝycielskiego konieczna jest obecność wszystkich wspólników. Jeśli jednak akt został podpisany juŝ wcześniej i złoŝone podpisy zostały uznane za prawomocne, rejestracja aktu zostanie dokonana w ciągu 2 miesięcy od daty złoŝenia podpisów, w obecności jednego wspólnika lub przedstawiciela zarządu. Krok 5. Deklaracja rozpoczęcia działalności Deklarację o rozpoczęciu działalności gospodarczej składa się w urzędzie skarbowym (Serviços de Finanças), w dniu ustanowienia spółki, lub w ciągu kolejnych 15 dni. Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy moŝe być ona złoŝona ustnie przez specjalistę ds. księgowości (TOC), który równieŝ podpisuje wydawany dokument. Jako alternatywne rozwiązanie stosuje się moŝliwość złoŝenia deklaracji wypełnionej, podpisanej i zatwierdzonej przez rzeczoznawcę, razem z kopią jego dokumentu toŝsamości oraz kartą identyfikacji podatkowej. Krok 6. Wpis w Instytucie Ubezpieczeń Społecznych Wpis do Instytutu Ubezpieczeń Społecznych zarówno samej spółki, jak i członków jej poszczególnych organów statutowych powinien zostać dokonany w ciągu 10 dni roboczych po rozpoczęciu działalności w biurze ds. Ubezpieczeń Społecznych w oddziale Lojas da Empresa. W momencie wpisu zarządzający lub osoby kierujące spółką mogą, w określonych okolicznościach, wnosić o wyłączenie z obowiązku składkowego, przede wszystkim jeśli spełnione są jednocześnie następujące warunki: są oni juŝ podmiotami uiszczającymi składki ubezpieczeniowe w ramach określonego systemu ubezpieczeń społecznych, włącznie z systemem emerytalnym. Zakwalifikowanie tych okoliczności wymaga przedstawienia dowodów uiszczania składek. Zasada ta dotyczy równieŝ osób zarządzających, lub kierujących spółką, które są obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, lub z którymi Portugalia posiada porozumienia w zakresie ubezpieczeń społecznych. zarząd nie jest wynagradzany na warunkach określonych w statucie spółki ani teŝ na mocy uchwały podjętej przez wspólników. D. ZałoŜenie spółki przez akt notarialny Za pośrednictwem tej procedury moŝna zarejestrować: spółkę udziałową - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę udziałową jednoosobową, spółkę akcyjną, spółkę komandytową i spółkę w imieniu zbiorowym. 10

11 Zatwierdzenie nazwy wydanie Certyfikatu Dopuszczenia Wyznaczenie terminu podpisania aktu notarialnego Zdeponowanie kapitału załoŝycielskiego Podpisanie Aktu Notarialnego Rejestracja Aktu Notarialnego Deklaracja rozpoczęcia działalności Krok 1. Wniosek o zatwierdzenie nazwy - wydanie Certyfikatu Dopuszczenia Jak w opisanej powyŝej procedurze zakładania spółki przez sporządzenie własnego dokumentu spółki Krok 2. Wyznaczenie terminu podpisania aktu notarialnego Po otrzymaniu akceptacji nazwy spółki naleŝy wyznaczyć termin podpisania aktu notarialnego. Na tym etapie wymagane są następujące dokumenty: odpowiednio wypełniony formularz przedłoŝony w biurze obsługi technicznej Lojas da Empresa w momencie rozpoczęcia procedury rejestracji spółki, ze wskazaniem wyboru jednego z dostępnych projektów aktu; projekt aktu, równieŝ w wersji elektronicznej, jeśli zgłaszany jest własny; kserokopia dowodów osobistych i kart identyfikacji podatkowej, lub Kart Obywatela stron aktu notarialnego. W przypadku, gdy jeden ze wspólników ma osobowość prawną (jest spółką), konieczne jest przedłoŝenie następujących dokumentów: akt załoŝycielski potwierdzający moŝliwość udziału w kapitale innych spółek o innym celu działalności; uchwała Zgromadzenia Wspólników (kopia o potwierdzonej zgodności z oryginałem lub dziennik uchwał) zezwalająca na udział i określająca jego wartość; aktualny wypis z Rejestru Handlowego (wydany w ciągu ostatniego roku) lub kod Karty Spółki. 11

12 Krok 3. Zdeponowanie kapitału załoŝycielskiego Kapitał załoŝycielski powinien być zdeponowany na koncie bankowym otwartym przed podpisaniem aktu załoŝycielskiego. Ponadto, na tym etapie spółka powinna być juŝ posiadaczem kodu Certyfikatu Dopuszczenia. Krok 4. Podpisanie aktu notarialnego Podpisanie aktu notarialnego powinno odbyć się w dniu i o godzinie wyznaczonej przez biuro notarialne funkcjonujące w ramach Loja da Empresa. Podpisanie aktu wymaga obecności wszystkich stron, legitymujacych się dokumentami toŝsamości oraz kartami identyfikacji podatkowej. Krok 5. Rejestracja aktu notarialnego Po podpisaniu aktu notarialnego dokonuje się rejestracji (lub składany jest wniosek o rejestrację aktu) w biurze Rejestru Handlowego, działającym w ramach oddziału Loja da Empresa. Rejestracja aktu po złoŝeniu wniosku powinna być dokonana w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania aktu, w obecności jednego wspólnika lub przedstawiciela zarządu. Krok 6. Deklaracja rozpoczęcia działalności Jak w opisanej powyŝej procedurze zakładania spółki przez sporządzenie własnego dokumentu spółki Krok 7. Wpis w Instytucie Ubezpieczeń Społecznych Jak w opisanej powyŝej procedurze zakładania spółki przez sporządzenie własnego dokumentu spółki E. ZałoŜenie spółki online (Empresa Online) Procedura Empresa on-line pozwala na załoŝenie, drogą elektroniczną, spółek udziałowych, jednoosobowych i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych. Nie jest moŝliwe natomiast załoŝenie za jej pośrednictwem spółek, których kapitał ma postać nieruchomości lub innych dóbr materialnych, a takŝe europejskich spółek akcyjnych. Procedury związane z zakładaniem spółki, a takŝe wszelkiego rodzaju działania towarzyszące procesowi tj.: wnioskowanie o uznanie nazwy spółki, wydanie dokumentów spółek (Karta Spółki i Karta Osoby Prawnej), a takŝe późniejsze zarzadzanie spółką i przeprowadzanie zmian w zasadach jej funkcjonowania dokonywane są za pośrednictwem platformy Empresa Online Aby korzystać z serwisu konieczne jest posiadanie certyfikatu elektronicznego, który jest wykorzystywany jako forma identyfikacji elektronicznej, np. elektroniczny dowód osobisty. Certyfikat taki moŝe być jednocześnie wykorzystywany do przeprowadzania transakcji elektronicznych związanych z ubezpieczeniem społecznym lub do 12

13 elektronicznego podpisywania dokumentów. Jednym z dokumentów, które mogą funkcjonować jako certyfikat elektroniczny jest w portugalska Karta Obywatela. 1.4.Działania po załoŝeniu działalności gospodarczej Po załoŝeniu spółki o wybranej formie prawnej i przy wykorzystaniu wybranej procedury, naleŝy podjąć dodatkowe działania mające na celu dopełnienie wymogów prawnych oraz zapewnienie efektywnego i prawidłowego funkcjonowania podmiotu. W pierwszej kolejności naleŝy zweryfikować konieczność posiadania zezwolenia lub koncesji na prowadzenie działalności w wybranym przez nas obszarze a takŝe zapoznać się z procedurami ich uzyskania. Zalecane jest równieŝ poinformowanie o rozpoczęciu działalności Urząd ds. Warunków Pracy (Autoridade para as Condições de Trabalho, ACT) a takŝe złoŝyć wniosek o wpis do Rejestru Handlowego, jeśli prowadzona będzie działalność handlowa (w ciągu 30 dni od uruchomienia przedsiębiorstwa handlowego). 2. Wzory wniosków wykorzystywanych w procesie zakładania działalności gospodarczej Druk nr 1 - wykorzystywany do uzyskania Certfikatu Dopuszczenia do pobrania tutaj Wnioski wykorzystywane do uzyskania wpisu w Rejestrze Handlowym do pobrania tutaj Wzór statutu spółki udziałowej jednoosobowej (procedura Empresa na Hora) do pobrania tutaj Wzory umów spółki udziałowej z o.o. (procedura Empresa na Hora) do pobrania wzór 1 i wzór 2 Wzory umów spółki akcyjnej (procedura Empresa na Hora) do pobrania wzór 1 i wzór 2 3. Wykonywanie działalności gospodarczej - zezwolenia i koncesje Prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych sektorach w Portugalii wymaga uzyskania zezwoleń, koncesji oraz wpisów do rejestrów w celu zapewnienia prawidłowego wypełniania norm i przepisów, świadczenia usług lub handlu produktami. Wśród kategorii działalności gospodarczej, które wymagają zezwolenia moŝna wymienić m.in.: Transport drogowy pasaŝerów Budownictwo i Roboty Publiczne Instalacja sieci gazowej i montaŝ wyposaŝenia gazowego Transport pasaŝerów w pojazdach osobowych ( TAXI) Transport drogowy towarów 13

14 Biura podróŝy i turystyki Pośrednictwo w handlu nieruchomściami Wynajem pojazdów mechanicznych Agencje zatrudnienia tymczasowego Prywatne SłuŜby Ochrony śłobki i przedszkola Ośrodki szkolenia zawodowego Ośrodki szkolenia prawo jazdy Działalność w zakresie pielęgniarstwa Restauracje i bary Kliniki weterynaryjne Usługi w zakresie opieki domowej Centra rekreacyjne czasu wolnego Domy opieki dziecka/niepełnosprawnych/starców Zarządzanie ośrodkami sportowymi Z pełną listą koncesji i zezwoleń wymaganych w róŝnych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej moŝna zapoznać się na stronie Portal da Empresa: Katalog Licencji i Zezwoleń oraz Katalog Wpisów. Katalogi te zawierają listy zezwoleń i wpisów obowiązujących w regionach pozostających w kompetencji urzędów miejskich w: Águeda, Cascais, Guimarães, Lisboa, Pombal, Portalegre, Porto, Redondo e Seixal. 4. Akty prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w Portugalii: Kodeks spółek handlowych (Código das Sociedades Comerciais) Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) Ustawa o podatku od wartości dodanej (Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado) Ustawa o konkurencji (Lei da Concorrência) Kodeks pracy (Código de Trabalho) Oprac.: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Lizbonie Listopad 2009 r. 14

Rejestracja 2015-07-21 10:26:00

Rejestracja 2015-07-21 10:26:00 Rejestracja 2015-07-21 10:26:00 2 W Portugalii wszystkie formalności związane z założeniem firmy można załatwić w jednym miejscu w punktach administracji publicznej - Loja da Empresa. Punkty Loja da Empresa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Republiki Portugalskiej

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Republiki Portugalskiej Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Republiki Portugalskiej Spis treści 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

stopa bezrobocia (%) Portugalia 181,8-1, ,3 3,3 6,4 dynamika PKB (%) PKB per capita (USD)

stopa bezrobocia (%) Portugalia 181,8-1, ,3 3,3 6,4 dynamika PKB (%) PKB per capita (USD) 19. Portugalia PKB (mld USD) dynamika PKB (%) PKB per capita (USD) inwestycje (% PKB) inflacja (%) (CPI) stopa bezrobocia (%) Portugalia 181,8-1,3 18000 22,3 3,3 6,4 Portugalia posiada liczne bogactwa

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy w Portugalii 2015-10-27 13:52:14

Zakładanie firmy w Portugalii 2015-10-27 13:52:14 Zakładanie firmy w Portugalii 2015-10-27 13:52:14 2 Proces zakładania firmy w Portugalii obejmuje szereg procedur i formalności. Poniżej podane zostały wskazówki dotyczące podstawowych form prawnych istniejących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki 2015-06-11 14:11:14

Rejestracja spółki 2015-06-11 14:11:14 Rejestracja spółki 2015-06-11 14:11:14 2 Obywatel państwa członkowskiego UE, który chce prowadzić działalność gospodarczą lub założyć spółkę w Hiszpanii, musi postarać się o specjalny numer identyfikacyjny.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Stawiający oświadczają, Ŝe są wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. 2 Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą : Krzycka

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Idea One Stop Shop i usługi e-administracji w Portugalii

Idea One Stop Shop i usługi e-administracji w Portugalii Idea One Stop Shop i usługi e-administracji w Portugalii Program e-administracji realizowany w Portugalii jest częścią szerokiego Planu Technologicznego, przyjętego i realizowanego przez rząd portugalski.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych

UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i międzyzakładowych Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, działając na podstawie 61 ust. 2 w związku z postanowieniami 20 oraz 41

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy PORTUGALIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Portugalii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Portugalii.... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do portugalskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego ZDiT-24 ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU Dział Planowania i Organizacji Transportu Publicznego Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na

Bardziej szczegółowo

... ( miejscowość, data )

... ( miejscowość, data ) Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyŝej 7 i nie

Bardziej szczegółowo

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE

RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE RONSON EUROPE N.V. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2008 R. INSTOTNE INFORMACJE Szanowny Akcjonariuszu, Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO...... ( )... (oznaczenie przedsiębiorcy nazwa)... STAROSTA BĘDZIŃSKI... ( siedziba przedsiębiorcy adres/miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Jak kupić lub wynająć biuro czy apartament 2015-07-21 12:19:09

Jak kupić lub wynająć biuro czy apartament 2015-07-21 12:19:09 Jak kupić lub wynająć biuro czy apartament 2015-07-21 12:19:09 2 Portugalskie przepisy dotyczące kupowania nieruchomości nie przewidują obostrzeń w stosunku do obywateli i cudzoziemców, wynikających z

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. 2015-03-12 16:18:50

Spółka z o.o. 2015-03-12 16:18:50 Spółka z o.o. 2015-03-12 16:18:50 2 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji. Większość z 220 tysięcy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy PORTUGALIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Portugalii... 2 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Portugalii.... 2 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do portugalskiego rynku pracy... 2 2.1.2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH. ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH. ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIANY AKCJI SPÓŁEK KONSOLIDOWANYCH PODSTAWA PRAWNA ENERGA-OPERATOR S.A. i ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. NA AKCJE SPÓŁKI KONSOLIDUJĄCEJ ENERGA S.A. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat) J WNIOSEK dotyczy zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób przewozu rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat) Pełna nazwa firmy przedsiębiorcy Adres siedziby lub miejsca

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Przedsiębiorca Przedsiębiorca (Art. 43 1 kodeksu cywilnego) osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

1... (oznaczenie przedsiębiorcy) 3... 5. Rodzaj i liczba pojazdów -... szt.

1... (oznaczenie przedsiębiorcy) 3... 5. Rodzaj i liczba pojazdów -... szt. Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

Jak załoŝyć firmę w Islandii

Jak załoŝyć firmę w Islandii Jak załoŝyć firmę w Islandii Anna Grabowska 19-11-2007, ostatnia aktualizacja 19-11-2007 14:34 W Islandii systematycznie rośnie liczba przedsiębiorstw zakładanych przez osoby zagraniczne. Prawie 70 proc.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 1,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowa 81 lokal 101 (85-009 Bydgoszcz), wpisana do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU Nr akt... Data wpływu... PROJEKT W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓśNIC MIĘDZY REGIONAMI OBSZAR E - DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH DOTYCZĄCYCH ROZWOJU INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap

Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miasta ChełmŜa Procedura zarządzania profilami zaufanymi epuap Spis treści:. Potwierdzanie Profilu Zaufanego...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2015 r. Poz. 708 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 UDZIELENIE I ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PPRZEWOZU OSÓB POJAZEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU 7 I NIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Materiały zebrane przez uczniów Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach w ramach projektu PO WER Pierwszy krok do własnej firmy 2014-1-PL01-KA102-000686

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentów stwierdzających toŝsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki Grodzisk Mazowiecki, dnia WK.7250. Starosta Grodziski miejsce składania wniosku: Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK o wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 71 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

- - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP):

- - - Numer identyfikacji podatkowej (NIP): oznaczenie przedsiębiorcy Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy CEIDG*/KRS* Informacja o wpisie do CEIDG albo numer w rejestrze przedsiębiorców KRS - - - Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA AKCYJNA KRS-Z3 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/401/2014 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/401/2014 RADY MIASTA SZCZECINEK. z dnia 27 stycznia 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/401/2014 RADY MIASTA SZCZECINEK z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Ukrainy Spis treści

Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Ukrainy Spis treści Przewodnik prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej na rynku Ukrainy Spis treści 1. ZASADY ZAKŁADANIA, REJESTRACJI I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 2 2. SYSTEM PODATKOWY... 6 3. WAŻNY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego Łowicz. krajowego przewozu

Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego Łowicz. krajowego przewozu Łowicz, dn.. ` Starosta Łowicki Ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz Wnoszę o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu 1. Oznaczenie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Eurofaktor SA wskazuje treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

Porządek obrad: W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Eurofaktor SA wskazuje treść projektowanych zmian Statutu Spółki: Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie

Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Warszawa, 24.05.2011 r. Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Wieliczka dnia. (czytelny podpis wnioskodawcy)

Wieliczka dnia. (czytelny podpis wnioskodawcy) Wniosek do procedury KT-30 WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO........... Oznaczenie przedsiębiorcy, adres, siedziba, albo miejsce zamieszkania......... (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Data wpływu do PCPR ...

Data wpływu do PCPR ... ... Data wpływu do PCPR Pieczątka wnioskodawcy Numer sprawy... WNIOSEK O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji I. Część

Bardziej szczegółowo

Część A : Informacje o Wnioskodawcy : Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr...

Część A : Informacje o Wnioskodawcy : Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... Nr sprawy : /wypełnia MOPR/ (pieczątka Wnioskodawcy) Kompletny Wniosek przyjęto w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim w dniu... Nr... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN

Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN MINISTERSTWO FINANSÓW Broszura informacyjna do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złoŝyć wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb

łącznie w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2012 r. zarejestruje u doradcy Bankowego ankietę potrzeb REGULAMIN PROMOCJI UBEZPIECZEŃ UBEZPIECZNIE Z BONUSEM. 1. ORGANIZATORZY PROMOCJI Organizatorami promocji ubezpieczeń Ubezpieczenie z bonusem ( Promocja ) stanowiącej sprzedaŝ premiową z nagrodami, o której

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy PORTUGALIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Portugalii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Portugalii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A.

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Zarząd Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe

WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe B na potrzeby własne osób rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat)... Pełna nazwa firmy przedsiębiorcy Adres siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KARTA USŁUG NR SO/14 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 Stron 1/2 Wydanie nr 7 1. Nazwa usługi: Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sąd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Zabrze, dn... ( podpis wnioskodawcy )

WNIOSEK. Zabrze, dn... ( podpis wnioskodawcy ) (wnioskodawca: nazwisko i imię lub nazwa firmy) (adres zamieszkania lub siedziby) (adres do korespondencji, jeśli jest inny niŝ podany powyŝej) (informacja o wpisie do CEIDG lub numer KRS) (numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy

w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 1.... (oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: 168275-2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

Porządek obrad: Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie, art. 397, 398, 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) (Dz. U. z 2000 roku, nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG NR SO/52 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

KARTA USŁUG NR SO/52 WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Strona nr 1 1. Nazwa usługi: Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.013.67). ) Ustawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe

WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe WNIOSEK dotyczy zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe B na potrzeby własne osób rzeczy (zaznaczyć właściwy kwadrat)... Miejscowość i data Pełna nazwa firmy przedsiębiorcy Starostwo Powiatowe w Radomsku

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. Sąd Rejonowy...

SPÓŁKA AKCYJNA. Sąd Rejonowy... KRS-W4 CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Sygnatura akt (wypełnia sąd) Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

1) Data, godzina miejsce oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1) Data, godzina miejsce oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie w trybie art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z informacjami wymaganymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy PRK Kraków SA w

Bardziej szczegółowo