MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004

2 SPIS TRECI I. WPROWADZENIE... 3 II. JAK WIADCZY USŁUGI W UNII EUROPEJSKIEJ?... 4 III. IV. 1. ZAKŁADANIE PRZEDSIBIORSTW W KRAJACH UE... 4 a. Samozatrudnienie... 4 b. Zakładanie przedsibiorstwa z siedzib w innym kraju członkowskim UE... 4 c. Zakładanie przedsibiorstw przez osoby ju prowadzce działalno w Polsce... 5 d. Warunki ogólne zakładania przedsibiorstw w krajach Unii... 5 e. Prawa przedsibiorców prowadzcych działalno w krajach członkowskich... 6 f. Obowizki nakładane na przedsibiorców przez pastwa docelowe... 7 g. Podsumowanie TRANSGRANICZNE WIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ... 8 a. Samozatrudnienie... 9 b. wiadczenie usług poprzez delegowanie pracowników... 9 c. Prawa usługodawcy wiadczcego usługi transgranicznie... 9 d. Warunki ogólne transgranicznego wiadczenia usług...10 e. Ograniczenia w swobodzie wiadczenia usług...11 f. Sektory charakteryzujce si najwikszym zainteresowaniem polskich usługodawców...12 g. Podsumowanie...12 GDZIE SZUKA POMOCY I SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PAKIET PROMOCJI EKSPORTU SOLVIT POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOCI EURO INFO CENTRES...14 WIADCZENIE USŁUG I ZAKŁADANIE PRZEDSIBIORSTW W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ NIEMCY...16 a. wiadczenie usług poprzez samozatrudnienie...17 b. wiadczenie usług w ramach delegowania pracowników...18 c. Samozatrudnienie w ramach swobody działalnoci gospodarczej...19 d. Zakładanie przedsibiorstw w Niemczech AUSTRIA...21 a. wiadczenie usług poprzez samozatrudnienie...21 b. Transgraniczne wiadczenie usług poprzez delegowanie pracowników...22 c. Swoboda zakładania przedsibiorstw IRLANDIA...24 V. ZNOSZENIE OGRANICZE I BARIER W WIADCZENIU USŁUG W RAMACH RYNKU WEWNTRZNEGO...25 VI. ZAKOCZENIE...26 VII. ZAŁCZNIKI ADRESY WYDZIAŁÓW EKONOMICZNO-HANDLOWYCH AMBASAD RP W UE PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE EURO INFO CENTRES USŁUGI OBJTE OKRESEM PRZEJCIOWYM...34 a. Dyrektywa 96/71/WE dotyczca delegowania pracowników...34 b. Rozporzdzenie Republiki Federalnej Niemiec dotyczce firm budowlanych

3 I. WPROWADZENIE Wstpujc w dniu 1 maja 2004 do Unii Europejskiej, Polska przystpiła równie do jej Rynku Wewntrznego, którego reguły gwarantuj m.in. swobod przepływu pracowników, swobod wiadczenia usług i zakładania przedsibiorstw. Ze wzgldu na obawy pastw starej Unii przed zalaniem ich rynku tani sił robocz z nowych krajów członkowskich, wprowadzono do Traktatu Akcesyjnego okresy przejciowe, zgodnie z formuł Stosownie do tej formuły Polska, do koca drugiego roku członkostwa, bdzie wyłczona z unijnej zasady swobody przepływu pracowników. Jeli zajd szczególne okolicznoci na rynku pracy UE to okres przejciowy moe obowizywa kolejne 3 lata. Ewentualne dodatkowe dwa lata wprowadzone zostałyby przy szczególnej sytuacji zagroenia destabilizacj rynku. Zamykajc, na okres przejciowy, swe rynki pracy przed polskimi pracownikami, Unia nie wprowadziła tego typu ogranicze dla przedsibiorstw. W ramach swobody wiadczenia usług i zakładania przedsibiorstw, polskie firmy maj prawo wykonywa usługi w krajach Unii, zatrudniajc przy tym polskich pracowników. Dotyczy to wikszoci prac, które mona wiadczy na podstawie umów cywilnych, przede wszystkim umów o dzieło. Obserwujc due zainteresowanie przedsibiorców moliwociami wejcia na rynki unijne poprzez ofert usługow przygotowalimy niniejszy informator. Ma on na celu przybliy podstawowe zasady wiadczenia usług w UE, jak równie odpowiedzie na najczciej stawiane pytania. W drugiej czci informatora zawarlimy informacje dotyczce prowadzenia działalnoci gospodarczej i wiadczenia usług w wybranych krajach UE. 3

4 II. JAK WIADCZY USŁUGI W UNII EUROPEJSKIEJ? Przedsibiorca pragncy rozpocz działalno usługow na Rynku Wewntrznym UE, w pierwszej kolejnoci powinien podj decyzj, w jaki sposób chce wiadczy usługi. Jeeli jego zamiarem jest wiadczenie usług w sposób cigły i stały, warto załoy przedsibiorstwo i prowadzi działalno gospodarcz w kraju docelowym. W innym przypadku, usługodawca działajc tylko przez okrelony czas na terenie innego pastwa Unii, moe wiadczy usługi transgranicznie na zasadach samozatrudnienia lub delegowania pracowników. 1. ZAKŁADANIE PRZEDSIBIORSTW W KRAJACH UE Swoboda wiadczenia usług oraz swoboda działalnoci gospodarczej nale obok swobodnego przepływu towarów, pracowników oraz kapitału i płatnoci nale do fundamentalnych wolnoci Rynku Wewntrznego UE. Art. 43 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk (TWE) dotyczy swobody zakładania i prowadzenia działalnoci gospodarczej. Swoboda ta obejmuje prawo do podjcia i wykonywania działalnoci na zasadach samozatrudnienia, jak równie do zakładania i prowadzenia przedsibiorstw. Istotne jest podkrelenie, e załoenie przedsibiorstwa w obu wymienionych formach odbywa si zgodnie z prawem pastwa, na którego terenie usługodawca zamierza otworzy działalno. Art. 43 TWE obowizujcy Polsk od 1 maja 2004 r. gwarantuje Polakom, m.in. moliwo prowadzenia działalnoci gospodarczej w kadym z 24 krajów Unii, a take, w nienalecych do UE, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie. Prowadzenie tam działalnoci gospodarczej moliwe jest na zasadach analogicznych jak w Unii ze wzgldu na członkostwo tych pastw w Europejskim Obszarze Gospodarczym. a. Samozatrudnienie Obywatele mog prowadzi działalno gospodarcz na zasadzie samozatrudnienia. Przedsibiorca sam dopełnia wszelkich formalnoci zgodnie z prawem wewntrznym danego pastwa członkowskiego i nie moe by w aden sposób dyskryminowany w porównaniu do obywateli tego pastwa. b. Zakładanie przedsibiorstwa z siedzib w innym kraju członkowskim UE Na terenie kadego z krajów członkowskich UE mona załoy przedsibiorstwo z siedzib w tym kraju, równie zatrudniajc pracowników. Otwierajc na terenie 4

5 starej UE przedsibiorstwo, naley pamita jednak o ograniczeniach swobody przepływu pracowników. Bez ogranicze polscy pracownicy mog by zatrudniani głównie jako tzw. personel kluczowy, rozumiany jako kadra zarzdzajca firm. c. Zakładanie przedsibiorstw przez osoby ju prowadzce działalno w Polsce Przedsibiorca prowadzcy ju w Polsce działalno gospodarcz, moe w innym pastwie Unii otworzy przedsibiorstwo podległe (czyli tzw. spółk - córk), oddział lub przedstawicielstwo. Obowizuj tutaj identyczne procedury i formalnoci jak w przypadku firm lokalnych. - Przedsibiorstwo podległe (spółka - córka) musi by kontrolowane przez spółk matk, czyli przez przedsibiorstwo w kraju. Mimo, e spółka - córka moe działa pod inn nazw ni spółka - matka i wydaje si by na rynku odrbn i niezalen jednostk, w rzeczywistoci nie ma moliwoci samodzielnego działania. Do załoenia takiej spółki np. w Niemczech nie s potrzebne adne szczególne zezwolenia. Najczciej stosowan form prawn przedsibiorstwa podległego jest spółka z ograniczon odpowiedzialnoci (na terenie RFN minimalny kapitał zakładowy wynosi ). - Oddział stanowi jednostk wyodrbnion przestrzennie i organizacyjnie z zakładu głównego, prowadzc działalno samodzielnie, w tym samodzielnie wystpujc w obrocie gospodarczym, posiadajc oddzieln rachunkowo, której majtek jest wydzielony z majtku przedsibiorstwa macierzystego. Osoba kierujca oddziałem samodzielnie reprezentuje go wobec osób trzecich. Pomimo swojej odrbnoci w stosunku do jednostki macierzystej w Polsce, oddział nie jest z punktu widzenia prawa samodzielnym przedsibiorstwem, moe by jednak stron w procesie sdowym. Nazwa oddziału moe by taka sama jak przedsibiorstwa macierzystego w Polsce (naley doda w nazwie słowo oddział z zaznaczeniem miejsca działalnoci np. Przedsibiorstwo X oddział w Amsterdamie ). - Przedstawicielstwo nie ma samodzielnoci w działaniu; jest uzalenione od macierzystego przedsibiorstwa i nie moe prowadzi odrbnej działalnoci. Zazwyczaj otwierane jest w celu promocji, badania rynku, prowadzenia salonu z ekspozycj towarów, nadzorowania realizacji kontraktu, itp. d. Warunki ogólne zakładania przedsibiorstw w krajach Unii Naley podkreli, e tryb tworzenia i prowadzenia ww. działalnoci reguluj przepisy lokalne kadego z 25 pastw członkowskich i szczegółowy ich tryb jest 5

6 specyficzny dla kadego kraju. Pastwo, na terenie którego prowadzona jest działalno, nie moe przedsibiorców z innych krajów Unii traktowa gorzej, ni własnych. Kady podlega zasadzie traktowania narodowego, która oznacza, e np. przedsibiorca polski, który prowadzi swoj firm w Niemczech, powinien by traktowany tak samo, jakby był przedsibiorc niemieckim. Obowizuj go te same przepisy prawne. Podobnie Niemiec, który przyjedzie do Polski, eby tutaj załoy przedsibiorstwo, bdzie musiał spełni wszystkie wymagania stawiane polskim przedsibiorcom. Niezbdna jest, o czym nadal niewielu przedsibiorców pamita, dobra znajomo jzyka danego kraju, która jest tak samo wana jak znajomo prawa kraju Unii. Bez znajomoci jzyka obcego trudno jest zrealizowa wymagane formalnoci. Przy wyborze lokalizacji firmy przedsibiorcy powinni kierowa si zapotrzebowaniem lokalnego rynku na okrelone usługi. Naley równie wzi pod uwag fakt, i ze wzgldu na uregulowania prawne i procedury administracyjne prowadzenie działalnoci moe okaza si w niektórych krajach bardziej skomplikowane ni w innych. e. Prawa przedsibiorców prowadzcych działalno w krajach członkowskich Przedsibiorcy prowadzcy własn działalno na terenie innych krajów UE maj okrelone prawa, do których nale prawo zatrudniania personelu kluczowego, prawo wjazdu i pobytu, prawo nabycia na własno nieruchomoci, prawo do wolnego wyboru miejsca i formy działania. - Prawo zatrudnienia personelu kluczowego. Przedsibiorca prowadzcy działalno w innym kraju UE ma prawo zatrudnia pracowników z Polski, jednake prawo to jest czstoograniczone do zatrudniania tzw. personelu kluczowego. Obejmuje ono: personel kierowniczy - dyrektorów, kierowników działów lub sekcji; personel pełnicy funkcje nadzorcze i kontrolne; osoby uprawnione do podejmowania decyzji kadrowych czyli zatrudniania i zwalniania pracowników; osoby z rzadko spotykanymi, wysokimi, specjalistycznymi kwalifikacjami. 6

7 - Prawo wjazdu i pobytu. Prawo to zgodnie z Dyrektyw Rady UE nr 73/184 odnosi si do pracowników samodzielnych, którzy osiedlili si (lub zamierzaj si osiedli) w innym kraju UE w celu prowadzenia działalnoci lub wiadczenia usług. Obejmuje to równie ich małonków, dzieci poniej 21 roku ycia oraz krewnych wstpnych (rodzice, dziadkowie) i zstpnych (dzieci, wnuki), bdcych na ich utrzymaniu, bez wzgldu na przynaleno pastwow. Przedsibiorcy maj równie prawo do karty pobytu wanej 5 lat, odnawialnej bez dodatkowych formalnoci. - Prawo nabycia na własno nieruchomo ci. Traktat o Wspólnocie Europejskiej gwarantuje przedsibiorcy prawo zakupu budynków lub gruntu w innym pastwie. Pewne ograniczenia mog dotyczy zakupu ziemi rolnej. Naley równie pamita, i pastwo ma prawo zastosowa wzgldem przedsibiorcy swoje przepisy dotyczce lokalizacji zakładu ze wzgldu na rodzaj prowadzonej działalnoci. - Wybór miejsca i formy działania. Przedsibiorca moe swobodnie wybra form prowadzonej działalnoci. Niektóre pastwa członkowskie uzaleniaj prowadzenie okrelonych rodzajów działalnoci od załoenia przedsibiorstwa okrelonego rodzaju. Takie przepisy maj zwykle na celu ochron klienta np. zapewniajc odpowiedzialno przedsibiorcy wobec klienta w przypadku wad zakupionej usługi lub towaru. f. Obowizki nakładane na przedsibiorców przez pastwa docelowe Przedsibiorca zakładajcy działalno gospodarcz powinien by przygotowany na to, i pastwo docelowe nałoy na niego pewne obowizki i wymogi. Jest to jedna z cech odróniajcych zakładanie przedsibiorstw w ramach Rynku Wewntrznego od wiadczenia usług transgranicznie. Do przykładowych obowizków tego typu mog nalee: - obowizek posiadania przedstawicielstwa w pastwie, gdzie przedsibiorca prowadzi działalno; - wymóg stałego miejsca zamieszkania dla kadry zarzdzajcej przedsibiorstwem w pastwie docelowym; - wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzanie działalnoci gospodarczej i przedstawienia odpowiednich gwarancji naleytego prowadzenia działalnoci bez wzgldu na fakt, e podobne wymogi zostały ju spełnione w kraju macierzystym; 7

8 - wymóg posiadania okrelonej formy prawnej do okrelonej działalnoci; - obowizek przynalenoci do odpowiedniego samorzdu zawodowego - z czym czsto wi si dodatkowe koszty. Pomimo powyszych obowizków, najwaniejszym dla polskich usługodawców jest fakt, e w przypadku swobody zakładania przedsibiorstw nie istniej adne okresy przejciowe dla nowych krajów w starej Unii. g. Podsumowanie - TWE wyznacza ramy swobody prowadzenia działalnoci gospodarczej; - Szczegółowe zasady reguluje prawo wewntrzne pastwa, w którym prowadzona jest działalno; - Zakładanie przedsibiorstw w innych pastwach UE umoliwia wiadczenie usług w sposób cigły i stały; - Przedsibiorstwo prowadzone w Polsce moe posiada swoje przedsibiorstwo podległe, oddział lub przedstawicielstwo w innym kraju UE; - Osoby prowadzce działalno na terenie UE posiadaj pewne okrelone prawa wynikajce z praw Rynku Wewntrznego, jak równie obowizki wynikajce z uregulowa wewntrznych kraju, gdzie prowadzona jest działalno; - W ramach swobody działalnoci gospodarczej nie istniej adne okresy przejciowe. 2. TRANSGRANICZNE WIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W odrónieniu od swobody zakładania przedsibiorstw, któr charakteryzuje stało i cigło, swoboda wiadczenia usług opiera si na tymczasowo ci. Oznacza to, e usługodawca wiadczy usług w innym kraju UE przez okrelony czas, a wic działalno ta nie ma charakteru cigłego ani stałego. Usługodawca posiadajcy przedsibiorstwo załoone w jednym pastwie członkowskim, usług wiadczy tymczasowo w innym kraju UE. Nie chodzi wic tu o dostp do rynku pracy danego kraju Unii. Usługodawcy, ani ich pracownicy, nie poszukuj zatrudnienia w kraju UE, gdy s oni ju zatrudnieni w firmie w Polsce. Według ogólnej zasady, usługa polega na wytworzeniu nowego dobra, co zwizane jest z potrzeb posiadania fachowej wiedzy i potencjału wykonawczego. Artykuły TWE zakazuj stosowania ogranicze w swobodnym przepływie usług, jednake nie definiuj konkretnie, co naley rozumie przez wiadczenie usług. Art. 50 podaje bardzo ogólne okrelenie, stanowic e: usługami s wiadczenia 8

9 wykonywane z reguły odpłatnie, o ile nie s one regulowane postanowieniami dotyczcymi swobodnego przepływu towarów, kapitału i osób. a. Samozatrudnienie Podobnie jak w przypadku swobody zakładania przedsibiorstw, swobod wiadczenia usług mona realizowa na zasadzie samozatrudnienia. W takim przypadku usługodawca ma załoon firm w Polsce i wiadczy, np. usług gastronomiczn we Francji, na podstawie kontraktu zawartego z francusk firm lub osob fizyczn. wiadczenie usługi realizowane jest głównie w drodze samozatrudnienia. b. wiadczenie usług poprzez delegowanie pracowników Majc firm zarejestrowan w Polsce oraz zatrudniajc pracowników na podstawie umowy o prac, mona ich, w ramach swobody wiadczenia usług, delegowa do wykonania okrelonej usługi, w innym pastwie członkowskim. Podstaw korzystania z tej swobody jest kontrakt lub umowa o dzieło z przedsibiorc z docelowego pastwa członkowskiego. Polski przedsibiorca musi sporzdzi imienn list pracowników i uzyska dla nich zgod na pobyt. Pracownicy ci, wykonujc usług za granic, opłacani s przez swojego polskiego pracodawc i podlegaj wyłcznie jego poleceniom. Najlepiej, jeli pracuj w oddzielnej sali i nie zarabiaj dniówki ani stawki godzinowej. Niedopuszczalna jest podległo słubowa midzy polskim pracownikiem a zagranicznym pracodawc. Polski usługodawca powinien ze swoimi delegowanymi pracownikami wysła kierownika, który kontaktował si bdzie z kontrahentem. Firma z pastwa członkowskiego powinna polskiemu usługodawcy płaci cał kwot uzgodnion w kontrakcie, a ten dopiero w Polsce wypłaca załodze wynagrodzenie. Przed podjciem takiej działalnoci warto równie zapozna si z regulacjami zawartymi w Dyrektywie 96/71 WE dotyczcej delegowania pracowników w ramach wiadczenia usług. (Załcznik nr 4) c. Prawa usługodawcy wiadczcego usługi transgranicznie Prawo wspólnotowe gwarantuje usługodawcy prawa, które nie mog by ograniczane przez pastwa członkowskie. Zostały one kilkakrotnie wyranie podkrelone w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoci: - Nie mona da od usługodawcy załoenia siedziby na terenie pastwa, gdzie ma by wiadczona usługa. (Sprawa C-205/84 Komisja przeciw RFN, ECR [1986] 9

10 03755; Sprawa C-279/80 Webb [1981] ECR 3305 par. 14; Sprawa C- 288/89 Mediawet I [1991] ECR I-4007 par. 10); - Zabroniony jest wymóg, aby personel kluczowy posiadał stałe miejsce zamieszkania na terenie pastwa, gdzie wiadczona jest usługa. (Sprawa C- 355/98 Komisja przeciw Belgii ECR [200] I ; Sprawa C-33/74 Van Binsbergen [1974] ECR 1299 par.11, Sprawa C-39/75 Coenen [1975] ECR 1547 par 6-7); - Nie mona zmusi polskiego usługodawcy, eby płacił składki ubezpieczeniowe za swoich pracowników w kraju wiadczenia usług, jeli ma ju opłacone składki w Polsce (a te w Polsce s zwykle nisze ni w krajach starej UE). (Sprawa C- 404/98 Plum [2000] ECR I-1795; Sprawa C-62-63/81 Seco [1982] ECR 223 par. 15); - Niedozwolone jest danie uzyskania zezwolenia na wiadczenie niektórych usług bez wzicia pod uwag rkojmi naleytego wykonania usługi ju zagwarantowanych w kraju macierzystym, gdzie usługodawca ma siedzib. Pewne dodatkowe ograniczenia mog dotyczy usług o szczególnym charakterze, jak np. usługi medyczne. Równie wtedy pastwo ma obowizek wzi pod uwag, e usługodawca daje gwarancje właciwego wykonania usługi w pastwie swojej siedziby. ( Sprawa C-355/98 Komisja Europejska przeciw Belgii, [2000] I-01221; Sprawa C-279/80 Webb [1991] ERC 3305 par 20); - Zabroniony jest wymóg posiadania odpowiedniej formy prawnej przez usługodawc. (Sprawa C-439/99 Komisja Europejska przeciw Włochom [2002] ECR I-00305). d. Warunki ogólne transgranicznego wiadczenia usług Transgraniczne wiadczenie usług jest specyficznym zagadnieniem prawa Rynku Wewntrznego. Z punktu widzenia przedsibiorcy, czsto korzystniejsze jest zakwalifikowanie go jako podmiotu wiadczcego usług, gdy dziki temu moe korzysta z przywilejów art. 49 TWE znoszcego ograniczenia w przepływie usług. Pastwo zachowuje pewne kompetencje w celu ochrony bezpieczestwa, moralnoci i zdrowia publicznego. Naley pamita e pastwo członkowskie, na terenie którego wiadczone s usługi transgranicznie, moe stara si zakwalifikowa działalno jako załoenie przedsibiorstwa, gdy daje to mu wiksz kontrol nad przedsibiorc. Kontrakt 10

11 Podstaw transgranicznego wiadczenia usług powinien by bardzo dobrze skonstruowany kontrakt (np. umowa o dzieło) zawarty z usługobiorc zagranicznym, zlecajcym wykonanie okrelonej usługi. W umowie tej strony okrelaj m.in. zakres, warunki, termin i miejsce wykonania usługi. Pozwala to unikn zakwalifikowania działalnoci usługowej jako tzw. ukrytego zakładania przedsibiorstw. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsibiorca wykorzystuje przepisy o swobodzie wiadczenia usług, eby unikn pewnych wymogów stawianych przez prawo krajowe wobec osób zakładajcych przedsibiorstwo w danym pastwie. Składki na ubezpieczenia społeczne Nisze składki ZUS w Polsce traktowane s czsto przez usługodawców jako kluczowe dla opłacalnoci wiadczenia usług w innych krajach UE. Ekipy z Polski zarabiaj wicej ni w kraju, ale jednoczenie s tasze od np. niemieckich czy francuskich. Zgodnie z polskim prawodawstwem, składka ZUS jest dodatkowo pomniejszona o koszty utrzymania pracownika za granic. Warto jednak wiedzie, e zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoci, usługodawca płaci składki na ubezpieczenia społeczne tam, gdzie prowadzi istotn działalno. Przedsibiorca, który deleguje swoich pracowników do innego kraju członkowskiego, musi w normalnych warunkach prowadzi działalno w pastwie macierzystym i wykonywa tam znaczn cze swoich prac. Natomiast firma, która jest zarejestrowana w jednym pastwie członkowskim, a prowadzi cał swoj działalno na terenie innego pastwa członkowskiego, jest zobowizana opłaca składki tam gdzie jest wykonywana praca. Wyjtki od tej zasady dotycz pracowników delegowanych na okres do 12 miesicy szczegóły znajduj si w rozporzdzeniu 1408/71 W sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzcych działalno na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczajcych si we Wspólnocie. (Patrz równie na stronach internetowych Zakładu Ubezpiecze Społecznych e. Ograniczenia w swobodzie wiadczenia usług Niestety, odmiennie ni w przypadku swobody zakładania przedsibiorstw, swoboda wiadczenia usług jest ograniczona w okresach przejciowych. Okresy te, obecnie 2 letnie, ( ) obowizuj Polaków na podstawie Traktatu Akcesyjnego, wyłcznie na terenie Niemiec i Austrii, tylko w odniesieniu do pracowników 11

12 delegowanych i tylko w odniesieniu do niektórych sektorów usługowych, głównie tych zwizanych z budownictwem. (wicej informacji w czci powiconej poszczególnym krajom UE). f. Sektory charakteryzujce si najwikszym zainteresowaniem polskich usługodawców Mimo ogranicze i przeszkód Polska znaczco zwiksza wiadczenie usług w krajach UE. Wzrost ten wynika z faktu, e eksport usług polega nie tylko na wiadczeniu przez usługodawców usług za granic, ale take na wiadczeniu usług zagranicznym firmom w Polsce. Doskonale wykwalifikowany personel oraz niskie koszty pracy powoduj, e ju teraz do Polski przenoszone s centra zarzdzania i centra ksigowe najwikszych firm europejskich. W ten sposób Polska zaczyna eksportowa, m.in. usługi ksigowe i informatyczne. Polacy wiadczc usługi za granic specjalizuj si m.in. w usługach budowlanych. Wprowadzenie przez Austri i Niemcy okresów przejciowych w sektorze budowlanym mona tłumaczy m.in. obaw przed polskimi usługodawcami, którzy wykonuj zlecenia taniej i czsto lepiej od ich niemieckich i austriackich odpowiedników. Oprócz usług budowlanych istnieje due zapotrzebowanie na polskich lekarzy, dentystów i pielgniarki, bdcych dobrymi fachowcami, znajcymi jzyki obce. Szerokie perspektywy eksportowe ma take sektor usług informatycznych. Nasi specjalici ju dzi s znani i poszukiwani przez firmy zagraniczne. g. Podsumowanie - wiadczenie usług odbywa si czasowo, na podstawie kontraktu (umowa o dzieło); - Dotyczy to usługodawców działajcych na własny rachunek (samozatrudnienie) i delegujcych pracowników; - wiadczenie usług transgranicznie jest czsto korzystniejsze z punktu widzenia usługodawcy; - Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca si tam, gdzie wykonuje si istotn działalno (wyjtkowo uregulowano status pracowników delegowanych); - Swoboda wiadczenia usług podlega ograniczeniom w okresie przejciowym wyłcznie w RFN i Austrii i wyłcznie w odniesieniu do pracowników delegowanych. 12

13 III. GDZIE SZUKA POMOCY I SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI Decydujc si na wiadczenie usług w innych pastwach członkowskich UE, polscy przedsibiorcy mog liczy na fachow pomoc i wsparcie finansowe. 1. PAKIET PROMOCJI EKSPORTU W celu promocji eksportu polskich usług, administracja rzdowa prowadzi szereg inicjatyw zwizanych z całociowym pakietem promocji eksportu. Na pakiet ten składaj si m.in.: - finansowe instrumenty wspierania eksportu (ubezpieczenia kredytów eksportowych, dopłaty do oprocentowania tych kredytów, porczenia i gwarancje na przedsiwzicia proeksportowe, finansowanie kredytów eksportowych); - refundacja cz ci kosztów udziału w imprezach targowo - wystawienniczych oraz misjach gospodarczych; - pozostałe instrumenty (działalno promocyjna wydziałów ekonomicznohandlowych ambasad i konsulatów polskich za granic, wspieranie organizacji Domów Polskich za granic, dofinansowanie działa promocyjnych jak przedsiwzicia wydawnicze, konferencje, seminaria i warsztaty powicone problematyce handlu zagranicznego). 2. SOLVIT Przedsibiorcy ju napotykajcy na trudnoci mog si take zwróci do punktu SOLVIT. SOLVIT (z ang. solve it czyli rozwi to ) jest systemem nieformalnego rozwizywania problemów, na jakie napotykaj przedsibiorcy w ramach Rynku Wewntrznego, wynikajcych z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej. Jest to bardzo skuteczna metoda szybkiego rozwizania problemu dotyczcego nieuzasadnionych ogranicze w swobodach Rynku Wewntrznego wprowadzanych przez administracj kraju docelowego. Spraw mona zgłosi telefonicznie lub elektronicznie. Polski oddział SOLVITu kontaktuje si z SOLVITem kraju, w którym przedsibiorca ma biurokratyczne kłopoty. Zagraniczny SOLVIT wyjania ródło problemu z administracj swojego kraju i w terminie 10 tygodni przedstawia rozwizanie. Z tej formy pomocy z cał pewnoci bd korzysta przedsibiorcy, którzy deleguj swoich pracowników na zagraniczne kontrakty w ramach swobody wiadczenia usług. Jeeli urzdnik wbrew prawu 13

14 unijnemu bdzie dał np. pozwolenia na prac to najprociej złoy skarg do SOLVITu. W Polsce SOLVIT działa od 1 maja 2004 r. i wszelkie informacje mona uzyska na stronie lub pod numerem telefonu (0-22) POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOCI Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci (PARP) udziela na szerok skal pomocy w rozwoju małym i rednim przedsibiorstwom (MSP), jak równie zajmuje si rozwojem regionalnym i promocj polskiego eksportu. Gromadzc informacje na temat przepisów prawa o działalnoci gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej, a take warunków dostpu do zamówie publicznych oraz programów wspierajcych rozwój gospodarki, PARP organizuje szkolenia, seminaria oraz konferencje, przekazujc przedsibiorcom zebrane informacje. Dodatkowo, PARP wiadczy małym i rednim przedsibiorstwom usługi doradcze w tym zakresie jak równie w kwestii ubiegania si o pomoc publiczn. Agencja wspiera udział MSP w targach promocyjnych lub reprezentuje je podczas targów i konferencji. Prowadzc krajowy system usług dla MSP, Agencja dysponuje wykazem podmiotów, które zapewniaj naleyte wiadczenie usług doradczych, informacyjnych i finansowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci analizuje dowiadczenia krajowe i zagraniczne z zakresie wspierania MSP, eksportu, wykorzystania nowych technik i technologii, wspierania rozwoju zasobów ludzkich i innych. Wszelkie szczegółowe informacje znajduj si na stronie Mona równie wysła pytanie na adres lub zadzwoni na infolini EURO INFO CENTRES Euro Info Centres (EIC) stanowi jeden z kluczowych elementów polityki wspierania małych i rednich przedsibiorstw przez Komisj Europejsk. EIC, kontaktujcy si jednoczenie z przedstawicielami Komisji Europejskiej i przedsibiorcami w całej Europie, s naturalnym porednikiem umoliwiajcym instytucjom UE wiksz orientacje w potrzebach przedsibiorców. Z drugiej strony EIC słu małym i rednim przedsibiorstwom jako ródło informacji o unijnych programach i moliwociach 14

15 pełnego wykorzystania potencjału Rynku Wewntrznego. EIC istniej przy rónych organizacjach wspierajcych rozwój gospodarczy, jak izby przemysłowo - handlowe, agencje rozwoju regionalnego i inne orodki działajce na zasadzie non-profit. Euro Info Centres cile ze sob współpracuj komunikujc si dziki systemowi poczty elektronicznej, co gwarantuje szybkie przekazywanie informacji. W Polsce Euro Info Centres koncentruj si na zwikszaniu konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw na rynku krajowym, jak równie integracji małych i rednich przedsibiorstw z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej. Do zrealizowania tych celów Euro Info podejmuj m.in. nastpujce działania: - udzielanie informacji o unijnych programach realizowanych w Polsce i innych programach europejskich, dostpnych dla polskich firm lub instytucji; - pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej za porednictwem sieci EIC oraz Bureau de Rapprochement des Entreprises (BRE) Komisji Europejskiej; - udzielanie szczegółowych informacji o podstawach prawnych oraz zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej (w tym informacji o formalno-prawnych zasadach współpracy gospodarczej z partnerami z Unii, o normach i standardach towarowych, regulacjach prawa handlowego, etc.). W Polsce działa aktualnie 18 Euro Info Centres, afiliowanych przy silnych i dynamicznych instytucjach wspierajcych małe i rednie przedsibiorstwa (patrz załcznik nr 3). 15

16 IV. WIADCZENIE USŁUG I ZAKŁADANIE PRZEDSIBIORSTW W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 1. NIEMCY Jak wspominano wczeniej Republika Federalna Niemiec wprowadziła ograniczenia dla polskich przedsibiorstw wiadczcych usługi w tym kraju. Konieczno uzyskania pozwole na prac dotyczy usług wymienionych w Załczniku XII Traktatu Akcesyjnego, w stosunku do których wystpuj okresy przejciowe. Traktat Akcesyjny UE w oparciu o zastosowanie przepisów wewntrznych w sprawie dostpu do rynku pracy, które bd mogły by utrzymane do siedmiu lat, pozwala Niemcom na utrzymanie w tym samym okresie przepisów wewntrznych take w zakresie transgranicznego wiadczenia usług. W sektorach, na które nałoono ograniczenia, usługodawcy mog zatrudnia pracowników zagranicznych w Niemczech tylko w ramach wspomnianych uregulowa wewntrznych i porozumie dwustronnych (umowy o delegowaniu pracowników zatrudnianych na zasadzie umowy o dzieło). Dodatkowo poziom zatrudnienia pracowników z Polski ograniczony jest przez kontyngenty. Uwaga! Ograniczenie te nie dotycz usługodawców samodzielnie wykonujcych zlecenie (samozatrudnienie). Wykaz prac w Niemczech objtych regulacjami przejciowymi według Załcznika XII do Traktatu: Sektor Usługi budowlane, włczajc w to pokrewn działalno Sprztanie i czyszczenie obiektów Inne usługi Kod NACE 1, chyba ze wskazany inaczej 45.1 do 4; Działalno wymieniona w załczniku do dyrektywy 96/71/WE Sprztanie i czyszczenie obiektów Wyłcznie działalno dekoratorów wntrz Usługi budowlane wraz z działalnoci pokrewn, s pojciem bardzo ogólnym. Strona Niemiecka poinformowała, e zakres ww. bran zwizanych z budownictwem, ograniczonych swobod wiadczenia usług, został wymieniony w Rozporzdzeniu RFN dotyczcym firm budowlanych (patrz załcznik nr 4). Interpretacj Załcznika XII do Traktatu Akcesyjnego przyjmuje si wic na podstawie tego Rozporzdzenia 1 NACE: patrz R 3037: Rozporzdzenie Rady (EEC) nr 3037/90 z dnia 9 padziernika 1990 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalnoci gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z , str. 1), ostatnio zmienione przez R 0029: Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 29/2002 z dnia r. (Dz.U. L 6 z , str. 3). 2 Patrz Załcznik 3. Okresy przejciowe w swobodzie wiadczenia usług, Załcznik do Dyrektywy 96/71/WE 16

17 oraz wspominanej wyej Dyrektywy 96/71 (Załcznik nr 4). Trzeba jednak pamita, e wydobycie górnicze (w odrónieniu od prac budowlanych specjalistycznych firm górniczych, np. budowania szybów i tuneli) nie podlega ograniczeniom. Podobnie usługi obróbki metali (bez montowania i demontowana elementów prefabrykowanych) podlegaj swobodzie wiadczenia usług. We wszystkich innych sektorach, np. działalnoci specjalistów technologii informacyjno - komunikacyjnej lub usług doradczych (consulting) wiadczenie usług nie podlega adnym ograniczeniom. W sytuacji wtpliwoci, czy wiadczenie danej usługi podlega ograniczeniom wynikajcym z okresów przejciowych, polski przedsibiorca moe zwróci si do Urzdu Pracy w Duisburgu z prob o wyjanienie. Udzielenie odpowiedzi jest bezpłatne. Kontakt: Arbeitsamt Duisburg, Duissernplatz 15, Duisburg tel. +49 (0203) , fax +49 (0203) i +49 (0203) oraz na stronie internetowej a. wiadczenie usług poprzez samozatrudnienie Obywatele polscy, jako obywatele UE, maj prawo do bezwizowego wjazdu do Niemiec w kadym uznanym przez prawo UE celu pobytu i bd mogli przebywa do trzech miesicy bez pozwolenia na pobyt. Maj oni jednak obowizek niezwłocznie po przybyciu powiadomi o swoim pobycie urzd ds. cudzoziemców, jeeli przewidywany czas pobytu miałby przekracza jeden miesic. Podstaw wiadczenia usługi jest umowa pomidzy polskim samozatrudnionym przedsibiorc a kontrahentem. Wniosek o pozwolenie na pobyt z prawem do wiadczenia usług składa si w niemieckim urzdzie ds. cudzoziemców (Ausländeramt), właciwym dla miejsca zamieszkania, przedkładajc m.in. nastpujce dokumenty: - umowa pomidzy polskim samozatrudnionym przedsibiorc a kontrahentem; - w zalenoci od rodzaju przewidywanych prac: wiadectwa i zawiadczenia o wykształceniu zawodowym oraz odbytej praktyce zawodowej; - dodatkowo mog by wymagane: umowa najmu lub kupna lokalu, ubezpieczenie, referencje, kapitał gwarancyjny. W przypadku zawodów rzemielniczych, regulowanych przepisami Ustawy o rzemiole (Handwerksordnung, w skrócie HwO), wprowadzone jest rozrónienie na rzemiosło właciwe, wymienione w załczniku A ustawy oraz zawody pokrewne rzemiosłu właciwemu, zawarte w załczniku B (np. suszenie budynków, kładzenie 17

18 podłóg). Dla prowadzenia działalnoci rzemielniczej trzeba uzyska, w zalenoci od wykonywanego zawodu wpis do rejestru rzemiosła właciwego (Handwerksrolle), wzgldnie wpis na list zakładów z działalnoci zblion do rzemielniczej. Osoba majca wykonywa zawód (zawody) wskazane w załczniku A winna uzyska z miejscowej izby rzemielniczej kart rzemielnicz (Handwerkskarte). W tym celu naley przedłoy dokumenty wiadczce o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w formie wiadectw, dyplomów i zawiadcze o praktyce zawodowej (przetłumaczone na jzyk niemiecki). Kwalifikacje mog by uznane poprzez udokumentowanie szecioletniej samodzielnej praktyki w danym zawodzie lub szecioletniej pracy, równie w tym zawodzie, na stanowisku kierownika zakładu. W przypadku odbycia trzyletniego, konkretnego i uznawanego przez pastwo kształcenia zawodowego, lub odbycia picioletniej praktyki jako pracownik zaleny, ww. okres moe by skrócony do lat trzech. Przynaleno do izb rzemielniczych jest obowizkowa, podobnie jak opłacanie w nich składki członkowskiej. W odniesieniu do kwestii ubezpieczenia społecznego jest ono opłacane w pastwie, na którego terytorium osoba prowadzi działalno, nawet jeeli zamieszkuje na terytorium innego pastwa członkowskiego. W kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy samozatrudniony przebywa w kraju wiadczenia usługi do 183 dni w roku - ma on prawo wybra kraj, w którym chce płaci podatki (Polska lub kraj wiadczenia usługi). b. wiadczenie usług w ramach delegowania pracowników wiadczenie usług budowlanych w Niemczech podlega postanowieniom polsko - niemieckiej umowy z 1990 r., (Umowa o oddelegowaniu pracowników polskich przedsibiorstw do realizacji umów o dzieło z dnia 16 wrzenia 1994 Dz. U ) zgodnie z któr polska firma budowlana moe by jedynie podwykonawc generalnego wykonawcy z siedzib w Niemczech. Podstaw realizacji usługi przez delegowanych pracowników jest kontrakt lub umowa o dzieło z przedsibiorc niemieckim. Na podstawie kontraktu, polski przedsibiorca okrela ilo osób niezbdnych do realizacji umowy wraz z uzasadnieniem, a nastpnie w polskim Ministerstwie Gospodarki i Pracy (Departament Administrowania Obrotem) składa wniosek na otrzymanie limitu zatrudnienia w ramach tzw. kontyngentu rocznego. Okres obliczeniowy dla podziału wyznaczonego limitu (kontyngentu) trwa od 1 padziernika do 30 wrzenia kolejnego roku. Aktualny kontyngent, dzielony pomidzy 18

19 blisko 500 polskich firm budowlanych, składa si z limitu podstawowego i uzupełniajcego, którego wysoko jest uzaleniona od sytuacji na niemieckim rynku pracy. Nastpnie polski przedsibiorca składa do Urzdu Pracy w Duisburgu (Agentur für Arbeit) umow z niemieck firm, zgod Ministerstwa Gospodarki i Pracy na przyznany limit, zakres prac oraz imienn list pracowników. Delegowani pracownicy powinni by specjalistami. 10% składu delegacji mog stanowi osoby niewykwalifikowane, w uzasadnionych przypadkach ten procent moe by wikszy. W skład kontyngentu wchodz pracownicy wyspecjalizowani i niewykwalifikowani, równie kontraktowi usługodawcy. Personel kluczowy nie jest wliczany do kontyngentu, musi jednak działa na podstawie zezwolenia o prac i posiada kart pobytu. Opłata za zezwolenia na prac pobierana jest z góry. Zezwolenie na prac jest cile zwizane z miejscem wykonywania kontraktu. Pracownicy delegowani (do 12 miesicy) przez okres delegowania s zwolnieni z obowizku składkowego w Niemczech na podstawie dokumentu E-101, dawniej D/PL oraz maj prawo do korzystania z niemieckiej opieki medycznej na podstawie druku E-111. Strona niemiecka stosuje kwotowanie w odniesieniu do swoich przedsibiorstw, polegajce na tym, e ilo cudzoziemców zatrudnionych przez dan firm uzaleniona jest od wielkoci firmy. Ponadto tzw. nowe landy (z terenu dawnej NRD) wyłczone s z moliwoci wiadczenia usług przez polskich usługodawców. Powysze przepisy czciowo nie dotycz konserwatorów zabytków. Mog oni by generalnymi wykonawcami, nie obowizuje ich te kwotowanie ani regionalizacja. c. Samozatrudnienie w ramach swobody działalnoci gospodarczej Podjcie przez obywatela polskiego działalnoci gospodarczej w RFN jest prawnie moliwe, ale uzalenione od uznania przez administracj niemieck, e przewidywana działalno bdzie przynosi dochody zapewniajce odpowiednie warunki do egzystencji oraz moliwo wnoszenia opłat na wiadczenia socjalne. Planowan działalno zgłasza si, w formie Gewerbe - Anmeldung, do niemieckiego urzdu ds. gospodarczych (Gewerbeamt). Dla podjcia niektórych rodzajów działalnoci, np. dla wykonywania usług gastronomicznych wymagane jest uprzednie uzyskanie pozwolenia (koncesji). W przypadku wikszoci usług potrzebne jest uzyskanie z izby rzemielniczej (Handwerkskammer) karty rzemielniczej (Handwerkskarte). O zgłoszeniu 19

20 działalnoci gospodarczej powiadamiana jest miejscowa Izba Przemysłowo - Handlowa (Industrie und Handelsakammer) i urzd skarbowy. W przypadku działalnoci rzemielniczej istnieje obowizek zgłoszenia do izby rzemielniczej, skd po rejestracji otrzymuje si odpowiednie zawiadczenie (Handwerkskarte lub Gewerbekarte). d. Zakładanie przedsibiorstw w Niemczech Usługodawca moe równie rozway moliwo załoenia własnego przedsibiorstwa na terenie Niemiec. Przedsibiorca moe skorzysta z usług agenta, który ma swoj siedzib w Niemczech. W zamian za odpowiedni prowizj agent poszuka na miejscowym rynku usługobiorców dla przedsibiorcy. Jego działalno moe by bardzo szeroka, od akwizycji, poprzez obserwacje działa konkurencji na rynku, do ochrony marki polskiego przedsibiorcy. Zgłoszenia działalnoci gospodarczej dokonuje si na specjalnym formularzu (Gewerbe-Anmeldung) w Urzdzie ds. Gospodarczych (Gewerbeamt), właciwym dla miejsca siedziby przedsibiorstwa. Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci jest najpowszechniejsz form prawn dla prowadzenia działalnoci gospodarczej w Niemczech. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki z o.o. wynosi Spółka moe zosta zgłoszona do rejestracji, gdy przedsibiorca wpłaci minimum połow kapitału zakładowego. Przed rozpoczciem postpowania administracyjnego naley sprawdzi we właciwej izbie przemysłowo - handlowej ewentualn konieczno uprzedniego uzyskania koncesji/pozwolenia dla przewidywanej działalnoci. Jeli spółka chce prowadzi prace, dla których potrzebne s uprawnienia zawodowe, konieczne jest wdroenie postpowania przed izb rzemielnicz,. Osoby z Polski mog by zatrudniane zarówno w spółce, jak i w oddziale, jeli zostan zaliczone do personelu kluczowego, opisanego powyej. Przedsibiorcy z Polski mog zakłada w Niemczech równie spółki osobowe: - cywiln (Gesellschaft bürgerlichen Rechts); - jawn (offene Handelsgesellschaft); - komandytow (Kommanditgesellschaft). Wszelkie szczegółowe informacje i pomoc w eksportowaniu usług do Niemiec mona uzyska w Polsko - Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (http://www.ihk.pl) i Wydziale Ekonomiczno - Handlowym Ambasady RP w Niemczech (patrz załcznik). 20

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005)

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsibiorców. wydanie drugie rozszerzone. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (kwiecie 2005) FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsibiorców wydanie drugie rozszerzone Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (kwiecie 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy NIEMCY SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Niemczech... 2 1.1 Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Niemiec... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r.

Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. Traktat midzy Rzeczpospolit Polsk a Republik Federaln Niemiec o dobrym ssiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec, dc do zamknicia bolesnych

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU PIERWSZY PRACOWNIK RAPORT GRUPY EKSPERTÓW PRZESZKODY NA DRODZE WZROSTU ZATRUDNIANIE PIERWSZEGO PRACOWNIKA

PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU PIERWSZY PRACOWNIK RAPORT GRUPY EKSPERTÓW PRZESZKODY NA DRODZE WZROSTU ZATRUDNIANIE PIERWSZEGO PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU PIERWSZY PRACOWNIK RAPORT GRUPY EKSPERTÓW PRZESZKODY NA DRODZE WZROSTU ZATRUDNIANIE PIERWSZEGO PRACOWNIKA KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu

Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Samorzd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urzd Pracy w Poznaniu Sytuacja osób niepełnosprawnych na wielkopolskim rynku pracy Raport z badania ankietowego 1 Spis treci WSTP... 3 RODZIAŁ I... 6 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY

BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy BEZPIECZNE WYJAZDY DO PRACY PORADNIK Co trzeba wiedzieć, żeby bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę? Warszawa, marzec 2014 Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

UKŁAD EUROPEJSKI. sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.94.11.38 1994-06-17 zm. Dz.U.95.63.326 1994-07-01 zm. Dz.U.95.63.324 1996-09-01 zm.wyn.z M.P.97.10.74 1997-07-01 zm. Dz.U.97.104.662 1999-01-01 zm. Dz.U.99.30.288 1999-07-10 zm. Dz.U.99.30.288 2000-01-01

Bardziej szczegółowo