MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004

2 SPIS TRECI I. WPROWADZENIE... 3 II. JAK WIADCZY USŁUGI W UNII EUROPEJSKIEJ?... 4 III. IV. 1. ZAKŁADANIE PRZEDSIBIORSTW W KRAJACH UE... 4 a. Samozatrudnienie... 4 b. Zakładanie przedsibiorstwa z siedzib w innym kraju członkowskim UE... 4 c. Zakładanie przedsibiorstw przez osoby ju prowadzce działalno w Polsce... 5 d. Warunki ogólne zakładania przedsibiorstw w krajach Unii... 5 e. Prawa przedsibiorców prowadzcych działalno w krajach członkowskich... 6 f. Obowizki nakładane na przedsibiorców przez pastwa docelowe... 7 g. Podsumowanie TRANSGRANICZNE WIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ... 8 a. Samozatrudnienie... 9 b. wiadczenie usług poprzez delegowanie pracowników... 9 c. Prawa usługodawcy wiadczcego usługi transgranicznie... 9 d. Warunki ogólne transgranicznego wiadczenia usług...10 e. Ograniczenia w swobodzie wiadczenia usług...11 f. Sektory charakteryzujce si najwikszym zainteresowaniem polskich usługodawców...12 g. Podsumowanie...12 GDZIE SZUKA POMOCY I SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI PAKIET PROMOCJI EKSPORTU SOLVIT POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOCI EURO INFO CENTRES...14 WIADCZENIE USŁUG I ZAKŁADANIE PRZEDSIBIORSTW W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ NIEMCY...16 a. wiadczenie usług poprzez samozatrudnienie...17 b. wiadczenie usług w ramach delegowania pracowników...18 c. Samozatrudnienie w ramach swobody działalnoci gospodarczej...19 d. Zakładanie przedsibiorstw w Niemczech AUSTRIA...21 a. wiadczenie usług poprzez samozatrudnienie...21 b. Transgraniczne wiadczenie usług poprzez delegowanie pracowników...22 c. Swoboda zakładania przedsibiorstw IRLANDIA...24 V. ZNOSZENIE OGRANICZE I BARIER W WIADCZENIU USŁUG W RAMACH RYNKU WEWNTRZNEGO...25 VI. ZAKOCZENIE...26 VII. ZAŁCZNIKI ADRESY WYDZIAŁÓW EKONOMICZNO-HANDLOWYCH AMBASAD RP W UE PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE EURO INFO CENTRES USŁUGI OBJTE OKRESEM PRZEJCIOWYM...34 a. Dyrektywa 96/71/WE dotyczca delegowania pracowników...34 b. Rozporzdzenie Republiki Federalnej Niemiec dotyczce firm budowlanych

3 I. WPROWADZENIE Wstpujc w dniu 1 maja 2004 do Unii Europejskiej, Polska przystpiła równie do jej Rynku Wewntrznego, którego reguły gwarantuj m.in. swobod przepływu pracowników, swobod wiadczenia usług i zakładania przedsibiorstw. Ze wzgldu na obawy pastw starej Unii przed zalaniem ich rynku tani sił robocz z nowych krajów członkowskich, wprowadzono do Traktatu Akcesyjnego okresy przejciowe, zgodnie z formuł Stosownie do tej formuły Polska, do koca drugiego roku członkostwa, bdzie wyłczona z unijnej zasady swobody przepływu pracowników. Jeli zajd szczególne okolicznoci na rynku pracy UE to okres przejciowy moe obowizywa kolejne 3 lata. Ewentualne dodatkowe dwa lata wprowadzone zostałyby przy szczególnej sytuacji zagroenia destabilizacj rynku. Zamykajc, na okres przejciowy, swe rynki pracy przed polskimi pracownikami, Unia nie wprowadziła tego typu ogranicze dla przedsibiorstw. W ramach swobody wiadczenia usług i zakładania przedsibiorstw, polskie firmy maj prawo wykonywa usługi w krajach Unii, zatrudniajc przy tym polskich pracowników. Dotyczy to wikszoci prac, które mona wiadczy na podstawie umów cywilnych, przede wszystkim umów o dzieło. Obserwujc due zainteresowanie przedsibiorców moliwociami wejcia na rynki unijne poprzez ofert usługow przygotowalimy niniejszy informator. Ma on na celu przybliy podstawowe zasady wiadczenia usług w UE, jak równie odpowiedzie na najczciej stawiane pytania. W drugiej czci informatora zawarlimy informacje dotyczce prowadzenia działalnoci gospodarczej i wiadczenia usług w wybranych krajach UE. 3

4 II. JAK WIADCZY USŁUGI W UNII EUROPEJSKIEJ? Przedsibiorca pragncy rozpocz działalno usługow na Rynku Wewntrznym UE, w pierwszej kolejnoci powinien podj decyzj, w jaki sposób chce wiadczy usługi. Jeeli jego zamiarem jest wiadczenie usług w sposób cigły i stały, warto załoy przedsibiorstwo i prowadzi działalno gospodarcz w kraju docelowym. W innym przypadku, usługodawca działajc tylko przez okrelony czas na terenie innego pastwa Unii, moe wiadczy usługi transgranicznie na zasadach samozatrudnienia lub delegowania pracowników. 1. ZAKŁADANIE PRZEDSIBIORSTW W KRAJACH UE Swoboda wiadczenia usług oraz swoboda działalnoci gospodarczej nale obok swobodnego przepływu towarów, pracowników oraz kapitału i płatnoci nale do fundamentalnych wolnoci Rynku Wewntrznego UE. Art. 43 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk (TWE) dotyczy swobody zakładania i prowadzenia działalnoci gospodarczej. Swoboda ta obejmuje prawo do podjcia i wykonywania działalnoci na zasadach samozatrudnienia, jak równie do zakładania i prowadzenia przedsibiorstw. Istotne jest podkrelenie, e załoenie przedsibiorstwa w obu wymienionych formach odbywa si zgodnie z prawem pastwa, na którego terenie usługodawca zamierza otworzy działalno. Art. 43 TWE obowizujcy Polsk od 1 maja 2004 r. gwarantuje Polakom, m.in. moliwo prowadzenia działalnoci gospodarczej w kadym z 24 krajów Unii, a take, w nienalecych do UE, Norwegii, Islandii i Lichtensteinie. Prowadzenie tam działalnoci gospodarczej moliwe jest na zasadach analogicznych jak w Unii ze wzgldu na członkostwo tych pastw w Europejskim Obszarze Gospodarczym. a. Samozatrudnienie Obywatele mog prowadzi działalno gospodarcz na zasadzie samozatrudnienia. Przedsibiorca sam dopełnia wszelkich formalnoci zgodnie z prawem wewntrznym danego pastwa członkowskiego i nie moe by w aden sposób dyskryminowany w porównaniu do obywateli tego pastwa. b. Zakładanie przedsibiorstwa z siedzib w innym kraju członkowskim UE Na terenie kadego z krajów członkowskich UE mona załoy przedsibiorstwo z siedzib w tym kraju, równie zatrudniajc pracowników. Otwierajc na terenie 4

5 starej UE przedsibiorstwo, naley pamita jednak o ograniczeniach swobody przepływu pracowników. Bez ogranicze polscy pracownicy mog by zatrudniani głównie jako tzw. personel kluczowy, rozumiany jako kadra zarzdzajca firm. c. Zakładanie przedsibiorstw przez osoby ju prowadzce działalno w Polsce Przedsibiorca prowadzcy ju w Polsce działalno gospodarcz, moe w innym pastwie Unii otworzy przedsibiorstwo podległe (czyli tzw. spółk - córk), oddział lub przedstawicielstwo. Obowizuj tutaj identyczne procedury i formalnoci jak w przypadku firm lokalnych. - Przedsibiorstwo podległe (spółka - córka) musi by kontrolowane przez spółk matk, czyli przez przedsibiorstwo w kraju. Mimo, e spółka - córka moe działa pod inn nazw ni spółka - matka i wydaje si by na rynku odrbn i niezalen jednostk, w rzeczywistoci nie ma moliwoci samodzielnego działania. Do załoenia takiej spółki np. w Niemczech nie s potrzebne adne szczególne zezwolenia. Najczciej stosowan form prawn przedsibiorstwa podległego jest spółka z ograniczon odpowiedzialnoci (na terenie RFN minimalny kapitał zakładowy wynosi ). - Oddział stanowi jednostk wyodrbnion przestrzennie i organizacyjnie z zakładu głównego, prowadzc działalno samodzielnie, w tym samodzielnie wystpujc w obrocie gospodarczym, posiadajc oddzieln rachunkowo, której majtek jest wydzielony z majtku przedsibiorstwa macierzystego. Osoba kierujca oddziałem samodzielnie reprezentuje go wobec osób trzecich. Pomimo swojej odrbnoci w stosunku do jednostki macierzystej w Polsce, oddział nie jest z punktu widzenia prawa samodzielnym przedsibiorstwem, moe by jednak stron w procesie sdowym. Nazwa oddziału moe by taka sama jak przedsibiorstwa macierzystego w Polsce (naley doda w nazwie słowo oddział z zaznaczeniem miejsca działalnoci np. Przedsibiorstwo X oddział w Amsterdamie ). - Przedstawicielstwo nie ma samodzielnoci w działaniu; jest uzalenione od macierzystego przedsibiorstwa i nie moe prowadzi odrbnej działalnoci. Zazwyczaj otwierane jest w celu promocji, badania rynku, prowadzenia salonu z ekspozycj towarów, nadzorowania realizacji kontraktu, itp. d. Warunki ogólne zakładania przedsibiorstw w krajach Unii Naley podkreli, e tryb tworzenia i prowadzenia ww. działalnoci reguluj przepisy lokalne kadego z 25 pastw członkowskich i szczegółowy ich tryb jest 5

6 specyficzny dla kadego kraju. Pastwo, na terenie którego prowadzona jest działalno, nie moe przedsibiorców z innych krajów Unii traktowa gorzej, ni własnych. Kady podlega zasadzie traktowania narodowego, która oznacza, e np. przedsibiorca polski, który prowadzi swoj firm w Niemczech, powinien by traktowany tak samo, jakby był przedsibiorc niemieckim. Obowizuj go te same przepisy prawne. Podobnie Niemiec, który przyjedzie do Polski, eby tutaj załoy przedsibiorstwo, bdzie musiał spełni wszystkie wymagania stawiane polskim przedsibiorcom. Niezbdna jest, o czym nadal niewielu przedsibiorców pamita, dobra znajomo jzyka danego kraju, która jest tak samo wana jak znajomo prawa kraju Unii. Bez znajomoci jzyka obcego trudno jest zrealizowa wymagane formalnoci. Przy wyborze lokalizacji firmy przedsibiorcy powinni kierowa si zapotrzebowaniem lokalnego rynku na okrelone usługi. Naley równie wzi pod uwag fakt, i ze wzgldu na uregulowania prawne i procedury administracyjne prowadzenie działalnoci moe okaza si w niektórych krajach bardziej skomplikowane ni w innych. e. Prawa przedsibiorców prowadzcych działalno w krajach członkowskich Przedsibiorcy prowadzcy własn działalno na terenie innych krajów UE maj okrelone prawa, do których nale prawo zatrudniania personelu kluczowego, prawo wjazdu i pobytu, prawo nabycia na własno nieruchomoci, prawo do wolnego wyboru miejsca i formy działania. - Prawo zatrudnienia personelu kluczowego. Przedsibiorca prowadzcy działalno w innym kraju UE ma prawo zatrudnia pracowników z Polski, jednake prawo to jest czstoograniczone do zatrudniania tzw. personelu kluczowego. Obejmuje ono: personel kierowniczy - dyrektorów, kierowników działów lub sekcji; personel pełnicy funkcje nadzorcze i kontrolne; osoby uprawnione do podejmowania decyzji kadrowych czyli zatrudniania i zwalniania pracowników; osoby z rzadko spotykanymi, wysokimi, specjalistycznymi kwalifikacjami. 6

7 - Prawo wjazdu i pobytu. Prawo to zgodnie z Dyrektyw Rady UE nr 73/184 odnosi si do pracowników samodzielnych, którzy osiedlili si (lub zamierzaj si osiedli) w innym kraju UE w celu prowadzenia działalnoci lub wiadczenia usług. Obejmuje to równie ich małonków, dzieci poniej 21 roku ycia oraz krewnych wstpnych (rodzice, dziadkowie) i zstpnych (dzieci, wnuki), bdcych na ich utrzymaniu, bez wzgldu na przynaleno pastwow. Przedsibiorcy maj równie prawo do karty pobytu wanej 5 lat, odnawialnej bez dodatkowych formalnoci. - Prawo nabycia na własno nieruchomo ci. Traktat o Wspólnocie Europejskiej gwarantuje przedsibiorcy prawo zakupu budynków lub gruntu w innym pastwie. Pewne ograniczenia mog dotyczy zakupu ziemi rolnej. Naley równie pamita, i pastwo ma prawo zastosowa wzgldem przedsibiorcy swoje przepisy dotyczce lokalizacji zakładu ze wzgldu na rodzaj prowadzonej działalnoci. - Wybór miejsca i formy działania. Przedsibiorca moe swobodnie wybra form prowadzonej działalnoci. Niektóre pastwa członkowskie uzaleniaj prowadzenie okrelonych rodzajów działalnoci od załoenia przedsibiorstwa okrelonego rodzaju. Takie przepisy maj zwykle na celu ochron klienta np. zapewniajc odpowiedzialno przedsibiorcy wobec klienta w przypadku wad zakupionej usługi lub towaru. f. Obowizki nakładane na przedsibiorców przez pastwa docelowe Przedsibiorca zakładajcy działalno gospodarcz powinien by przygotowany na to, i pastwo docelowe nałoy na niego pewne obowizki i wymogi. Jest to jedna z cech odróniajcych zakładanie przedsibiorstw w ramach Rynku Wewntrznego od wiadczenia usług transgranicznie. Do przykładowych obowizków tego typu mog nalee: - obowizek posiadania przedstawicielstwa w pastwie, gdzie przedsibiorca prowadzi działalno; - wymóg stałego miejsca zamieszkania dla kadry zarzdzajcej przedsibiorstwem w pastwie docelowym; - wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzanie działalnoci gospodarczej i przedstawienia odpowiednich gwarancji naleytego prowadzenia działalnoci bez wzgldu na fakt, e podobne wymogi zostały ju spełnione w kraju macierzystym; 7

8 - wymóg posiadania okrelonej formy prawnej do okrelonej działalnoci; - obowizek przynalenoci do odpowiedniego samorzdu zawodowego - z czym czsto wi si dodatkowe koszty. Pomimo powyszych obowizków, najwaniejszym dla polskich usługodawców jest fakt, e w przypadku swobody zakładania przedsibiorstw nie istniej adne okresy przejciowe dla nowych krajów w starej Unii. g. Podsumowanie - TWE wyznacza ramy swobody prowadzenia działalnoci gospodarczej; - Szczegółowe zasady reguluje prawo wewntrzne pastwa, w którym prowadzona jest działalno; - Zakładanie przedsibiorstw w innych pastwach UE umoliwia wiadczenie usług w sposób cigły i stały; - Przedsibiorstwo prowadzone w Polsce moe posiada swoje przedsibiorstwo podległe, oddział lub przedstawicielstwo w innym kraju UE; - Osoby prowadzce działalno na terenie UE posiadaj pewne okrelone prawa wynikajce z praw Rynku Wewntrznego, jak równie obowizki wynikajce z uregulowa wewntrznych kraju, gdzie prowadzona jest działalno; - W ramach swobody działalnoci gospodarczej nie istniej adne okresy przejciowe. 2. TRANSGRANICZNE WIADCZENIE USŁUG W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W odrónieniu od swobody zakładania przedsibiorstw, któr charakteryzuje stało i cigło, swoboda wiadczenia usług opiera si na tymczasowo ci. Oznacza to, e usługodawca wiadczy usług w innym kraju UE przez okrelony czas, a wic działalno ta nie ma charakteru cigłego ani stałego. Usługodawca posiadajcy przedsibiorstwo załoone w jednym pastwie członkowskim, usług wiadczy tymczasowo w innym kraju UE. Nie chodzi wic tu o dostp do rynku pracy danego kraju Unii. Usługodawcy, ani ich pracownicy, nie poszukuj zatrudnienia w kraju UE, gdy s oni ju zatrudnieni w firmie w Polsce. Według ogólnej zasady, usługa polega na wytworzeniu nowego dobra, co zwizane jest z potrzeb posiadania fachowej wiedzy i potencjału wykonawczego. Artykuły TWE zakazuj stosowania ogranicze w swobodnym przepływie usług, jednake nie definiuj konkretnie, co naley rozumie przez wiadczenie usług. Art. 50 podaje bardzo ogólne okrelenie, stanowic e: usługami s wiadczenia 8

9 wykonywane z reguły odpłatnie, o ile nie s one regulowane postanowieniami dotyczcymi swobodnego przepływu towarów, kapitału i osób. a. Samozatrudnienie Podobnie jak w przypadku swobody zakładania przedsibiorstw, swobod wiadczenia usług mona realizowa na zasadzie samozatrudnienia. W takim przypadku usługodawca ma załoon firm w Polsce i wiadczy, np. usług gastronomiczn we Francji, na podstawie kontraktu zawartego z francusk firm lub osob fizyczn. wiadczenie usługi realizowane jest głównie w drodze samozatrudnienia. b. wiadczenie usług poprzez delegowanie pracowników Majc firm zarejestrowan w Polsce oraz zatrudniajc pracowników na podstawie umowy o prac, mona ich, w ramach swobody wiadczenia usług, delegowa do wykonania okrelonej usługi, w innym pastwie członkowskim. Podstaw korzystania z tej swobody jest kontrakt lub umowa o dzieło z przedsibiorc z docelowego pastwa członkowskiego. Polski przedsibiorca musi sporzdzi imienn list pracowników i uzyska dla nich zgod na pobyt. Pracownicy ci, wykonujc usług za granic, opłacani s przez swojego polskiego pracodawc i podlegaj wyłcznie jego poleceniom. Najlepiej, jeli pracuj w oddzielnej sali i nie zarabiaj dniówki ani stawki godzinowej. Niedopuszczalna jest podległo słubowa midzy polskim pracownikiem a zagranicznym pracodawc. Polski usługodawca powinien ze swoimi delegowanymi pracownikami wysła kierownika, który kontaktował si bdzie z kontrahentem. Firma z pastwa członkowskiego powinna polskiemu usługodawcy płaci cał kwot uzgodnion w kontrakcie, a ten dopiero w Polsce wypłaca załodze wynagrodzenie. Przed podjciem takiej działalnoci warto równie zapozna si z regulacjami zawartymi w Dyrektywie 96/71 WE dotyczcej delegowania pracowników w ramach wiadczenia usług. (Załcznik nr 4) c. Prawa usługodawcy wiadczcego usługi transgranicznie Prawo wspólnotowe gwarantuje usługodawcy prawa, które nie mog by ograniczane przez pastwa członkowskie. Zostały one kilkakrotnie wyranie podkrelone w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoci: - Nie mona da od usługodawcy załoenia siedziby na terenie pastwa, gdzie ma by wiadczona usługa. (Sprawa C-205/84 Komisja przeciw RFN, ECR [1986] 9

10 03755; Sprawa C-279/80 Webb [1981] ECR 3305 par. 14; Sprawa C- 288/89 Mediawet I [1991] ECR I-4007 par. 10); - Zabroniony jest wymóg, aby personel kluczowy posiadał stałe miejsce zamieszkania na terenie pastwa, gdzie wiadczona jest usługa. (Sprawa C- 355/98 Komisja przeciw Belgii ECR [200] I ; Sprawa C-33/74 Van Binsbergen [1974] ECR 1299 par.11, Sprawa C-39/75 Coenen [1975] ECR 1547 par 6-7); - Nie mona zmusi polskiego usługodawcy, eby płacił składki ubezpieczeniowe za swoich pracowników w kraju wiadczenia usług, jeli ma ju opłacone składki w Polsce (a te w Polsce s zwykle nisze ni w krajach starej UE). (Sprawa C- 404/98 Plum [2000] ECR I-1795; Sprawa C-62-63/81 Seco [1982] ECR 223 par. 15); - Niedozwolone jest danie uzyskania zezwolenia na wiadczenie niektórych usług bez wzicia pod uwag rkojmi naleytego wykonania usługi ju zagwarantowanych w kraju macierzystym, gdzie usługodawca ma siedzib. Pewne dodatkowe ograniczenia mog dotyczy usług o szczególnym charakterze, jak np. usługi medyczne. Równie wtedy pastwo ma obowizek wzi pod uwag, e usługodawca daje gwarancje właciwego wykonania usługi w pastwie swojej siedziby. ( Sprawa C-355/98 Komisja Europejska przeciw Belgii, [2000] I-01221; Sprawa C-279/80 Webb [1991] ERC 3305 par 20); - Zabroniony jest wymóg posiadania odpowiedniej formy prawnej przez usługodawc. (Sprawa C-439/99 Komisja Europejska przeciw Włochom [2002] ECR I-00305). d. Warunki ogólne transgranicznego wiadczenia usług Transgraniczne wiadczenie usług jest specyficznym zagadnieniem prawa Rynku Wewntrznego. Z punktu widzenia przedsibiorcy, czsto korzystniejsze jest zakwalifikowanie go jako podmiotu wiadczcego usług, gdy dziki temu moe korzysta z przywilejów art. 49 TWE znoszcego ograniczenia w przepływie usług. Pastwo zachowuje pewne kompetencje w celu ochrony bezpieczestwa, moralnoci i zdrowia publicznego. Naley pamita e pastwo członkowskie, na terenie którego wiadczone s usługi transgranicznie, moe stara si zakwalifikowa działalno jako załoenie przedsibiorstwa, gdy daje to mu wiksz kontrol nad przedsibiorc. Kontrakt 10

11 Podstaw transgranicznego wiadczenia usług powinien by bardzo dobrze skonstruowany kontrakt (np. umowa o dzieło) zawarty z usługobiorc zagranicznym, zlecajcym wykonanie okrelonej usługi. W umowie tej strony okrelaj m.in. zakres, warunki, termin i miejsce wykonania usługi. Pozwala to unikn zakwalifikowania działalnoci usługowej jako tzw. ukrytego zakładania przedsibiorstw. Dotyczy to sytuacji, gdy przedsibiorca wykorzystuje przepisy o swobodzie wiadczenia usług, eby unikn pewnych wymogów stawianych przez prawo krajowe wobec osób zakładajcych przedsibiorstwo w danym pastwie. Składki na ubezpieczenia społeczne Nisze składki ZUS w Polsce traktowane s czsto przez usługodawców jako kluczowe dla opłacalnoci wiadczenia usług w innych krajach UE. Ekipy z Polski zarabiaj wicej ni w kraju, ale jednoczenie s tasze od np. niemieckich czy francuskich. Zgodnie z polskim prawodawstwem, składka ZUS jest dodatkowo pomniejszona o koszty utrzymania pracownika za granic. Warto jednak wiedzie, e zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwoci, usługodawca płaci składki na ubezpieczenia społeczne tam, gdzie prowadzi istotn działalno. Przedsibiorca, który deleguje swoich pracowników do innego kraju członkowskiego, musi w normalnych warunkach prowadzi działalno w pastwie macierzystym i wykonywa tam znaczn cze swoich prac. Natomiast firma, która jest zarejestrowana w jednym pastwie członkowskim, a prowadzi cał swoj działalno na terenie innego pastwa członkowskiego, jest zobowizana opłaca składki tam gdzie jest wykonywana praca. Wyjtki od tej zasady dotycz pracowników delegowanych na okres do 12 miesicy szczegóły znajduj si w rozporzdzeniu 1408/71 W sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzcych działalno na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczajcych si we Wspólnocie. (Patrz równie na stronach internetowych Zakładu Ubezpiecze Społecznych e. Ograniczenia w swobodzie wiadczenia usług Niestety, odmiennie ni w przypadku swobody zakładania przedsibiorstw, swoboda wiadczenia usług jest ograniczona w okresach przejciowych. Okresy te, obecnie 2 letnie, ( ) obowizuj Polaków na podstawie Traktatu Akcesyjnego, wyłcznie na terenie Niemiec i Austrii, tylko w odniesieniu do pracowników 11

12 delegowanych i tylko w odniesieniu do niektórych sektorów usługowych, głównie tych zwizanych z budownictwem. (wicej informacji w czci powiconej poszczególnym krajom UE). f. Sektory charakteryzujce si najwikszym zainteresowaniem polskich usługodawców Mimo ogranicze i przeszkód Polska znaczco zwiksza wiadczenie usług w krajach UE. Wzrost ten wynika z faktu, e eksport usług polega nie tylko na wiadczeniu przez usługodawców usług za granic, ale take na wiadczeniu usług zagranicznym firmom w Polsce. Doskonale wykwalifikowany personel oraz niskie koszty pracy powoduj, e ju teraz do Polski przenoszone s centra zarzdzania i centra ksigowe najwikszych firm europejskich. W ten sposób Polska zaczyna eksportowa, m.in. usługi ksigowe i informatyczne. Polacy wiadczc usługi za granic specjalizuj si m.in. w usługach budowlanych. Wprowadzenie przez Austri i Niemcy okresów przejciowych w sektorze budowlanym mona tłumaczy m.in. obaw przed polskimi usługodawcami, którzy wykonuj zlecenia taniej i czsto lepiej od ich niemieckich i austriackich odpowiedników. Oprócz usług budowlanych istnieje due zapotrzebowanie na polskich lekarzy, dentystów i pielgniarki, bdcych dobrymi fachowcami, znajcymi jzyki obce. Szerokie perspektywy eksportowe ma take sektor usług informatycznych. Nasi specjalici ju dzi s znani i poszukiwani przez firmy zagraniczne. g. Podsumowanie - wiadczenie usług odbywa si czasowo, na podstawie kontraktu (umowa o dzieło); - Dotyczy to usługodawców działajcych na własny rachunek (samozatrudnienie) i delegujcych pracowników; - wiadczenie usług transgranicznie jest czsto korzystniejsze z punktu widzenia usługodawcy; - Składki na ubezpieczenia społeczne opłaca si tam, gdzie wykonuje si istotn działalno (wyjtkowo uregulowano status pracowników delegowanych); - Swoboda wiadczenia usług podlega ograniczeniom w okresie przejciowym wyłcznie w RFN i Austrii i wyłcznie w odniesieniu do pracowników delegowanych. 12

13 III. GDZIE SZUKA POMOCY I SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI Decydujc si na wiadczenie usług w innych pastwach członkowskich UE, polscy przedsibiorcy mog liczy na fachow pomoc i wsparcie finansowe. 1. PAKIET PROMOCJI EKSPORTU W celu promocji eksportu polskich usług, administracja rzdowa prowadzi szereg inicjatyw zwizanych z całociowym pakietem promocji eksportu. Na pakiet ten składaj si m.in.: - finansowe instrumenty wspierania eksportu (ubezpieczenia kredytów eksportowych, dopłaty do oprocentowania tych kredytów, porczenia i gwarancje na przedsiwzicia proeksportowe, finansowanie kredytów eksportowych); - refundacja cz ci kosztów udziału w imprezach targowo - wystawienniczych oraz misjach gospodarczych; - pozostałe instrumenty (działalno promocyjna wydziałów ekonomicznohandlowych ambasad i konsulatów polskich za granic, wspieranie organizacji Domów Polskich za granic, dofinansowanie działa promocyjnych jak przedsiwzicia wydawnicze, konferencje, seminaria i warsztaty powicone problematyce handlu zagranicznego). 2. SOLVIT Przedsibiorcy ju napotykajcy na trudnoci mog si take zwróci do punktu SOLVIT. SOLVIT (z ang. solve it czyli rozwi to ) jest systemem nieformalnego rozwizywania problemów, na jakie napotykaj przedsibiorcy w ramach Rynku Wewntrznego, wynikajcych z nieprawidłowego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej. Jest to bardzo skuteczna metoda szybkiego rozwizania problemu dotyczcego nieuzasadnionych ogranicze w swobodach Rynku Wewntrznego wprowadzanych przez administracj kraju docelowego. Spraw mona zgłosi telefonicznie lub elektronicznie. Polski oddział SOLVITu kontaktuje si z SOLVITem kraju, w którym przedsibiorca ma biurokratyczne kłopoty. Zagraniczny SOLVIT wyjania ródło problemu z administracj swojego kraju i w terminie 10 tygodni przedstawia rozwizanie. Z tej formy pomocy z cał pewnoci bd korzysta przedsibiorcy, którzy deleguj swoich pracowników na zagraniczne kontrakty w ramach swobody wiadczenia usług. Jeeli urzdnik wbrew prawu 13

14 unijnemu bdzie dał np. pozwolenia na prac to najprociej złoy skarg do SOLVITu. W Polsce SOLVIT działa od 1 maja 2004 r. i wszelkie informacje mona uzyska na stronie lub pod numerem telefonu (0-22) POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOCI Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci (PARP) udziela na szerok skal pomocy w rozwoju małym i rednim przedsibiorstwom (MSP), jak równie zajmuje si rozwojem regionalnym i promocj polskiego eksportu. Gromadzc informacje na temat przepisów prawa o działalnoci gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej, a take warunków dostpu do zamówie publicznych oraz programów wspierajcych rozwój gospodarki, PARP organizuje szkolenia, seminaria oraz konferencje, przekazujc przedsibiorcom zebrane informacje. Dodatkowo, PARP wiadczy małym i rednim przedsibiorstwom usługi doradcze w tym zakresie jak równie w kwestii ubiegania si o pomoc publiczn. Agencja wspiera udział MSP w targach promocyjnych lub reprezentuje je podczas targów i konferencji. Prowadzc krajowy system usług dla MSP, Agencja dysponuje wykazem podmiotów, które zapewniaj naleyte wiadczenie usług doradczych, informacyjnych i finansowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci analizuje dowiadczenia krajowe i zagraniczne z zakresie wspierania MSP, eksportu, wykorzystania nowych technik i technologii, wspierania rozwoju zasobów ludzkich i innych. Wszelkie szczegółowe informacje znajduj si na stronie Mona równie wysła pytanie na adres lub zadzwoni na infolini EURO INFO CENTRES Euro Info Centres (EIC) stanowi jeden z kluczowych elementów polityki wspierania małych i rednich przedsibiorstw przez Komisj Europejsk. EIC, kontaktujcy si jednoczenie z przedstawicielami Komisji Europejskiej i przedsibiorcami w całej Europie, s naturalnym porednikiem umoliwiajcym instytucjom UE wiksz orientacje w potrzebach przedsibiorców. Z drugiej strony EIC słu małym i rednim przedsibiorstwom jako ródło informacji o unijnych programach i moliwociach 14

15 pełnego wykorzystania potencjału Rynku Wewntrznego. EIC istniej przy rónych organizacjach wspierajcych rozwój gospodarczy, jak izby przemysłowo - handlowe, agencje rozwoju regionalnego i inne orodki działajce na zasadzie non-profit. Euro Info Centres cile ze sob współpracuj komunikujc si dziki systemowi poczty elektronicznej, co gwarantuje szybkie przekazywanie informacji. W Polsce Euro Info Centres koncentruj si na zwikszaniu konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw na rynku krajowym, jak równie integracji małych i rednich przedsibiorstw z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej. Do zrealizowania tych celów Euro Info podejmuj m.in. nastpujce działania: - udzielanie informacji o unijnych programach realizowanych w Polsce i innych programach europejskich, dostpnych dla polskich firm lub instytucji; - pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej za porednictwem sieci EIC oraz Bureau de Rapprochement des Entreprises (BRE) Komisji Europejskiej; - udzielanie szczegółowych informacji o podstawach prawnych oraz zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej (w tym informacji o formalno-prawnych zasadach współpracy gospodarczej z partnerami z Unii, o normach i standardach towarowych, regulacjach prawa handlowego, etc.). W Polsce działa aktualnie 18 Euro Info Centres, afiliowanych przy silnych i dynamicznych instytucjach wspierajcych małe i rednie przedsibiorstwa (patrz załcznik nr 3). 15

16 IV. WIADCZENIE USŁUG I ZAKŁADANIE PRZEDSIBIORSTW W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 1. NIEMCY Jak wspominano wczeniej Republika Federalna Niemiec wprowadziła ograniczenia dla polskich przedsibiorstw wiadczcych usługi w tym kraju. Konieczno uzyskania pozwole na prac dotyczy usług wymienionych w Załczniku XII Traktatu Akcesyjnego, w stosunku do których wystpuj okresy przejciowe. Traktat Akcesyjny UE w oparciu o zastosowanie przepisów wewntrznych w sprawie dostpu do rynku pracy, które bd mogły by utrzymane do siedmiu lat, pozwala Niemcom na utrzymanie w tym samym okresie przepisów wewntrznych take w zakresie transgranicznego wiadczenia usług. W sektorach, na które nałoono ograniczenia, usługodawcy mog zatrudnia pracowników zagranicznych w Niemczech tylko w ramach wspomnianych uregulowa wewntrznych i porozumie dwustronnych (umowy o delegowaniu pracowników zatrudnianych na zasadzie umowy o dzieło). Dodatkowo poziom zatrudnienia pracowników z Polski ograniczony jest przez kontyngenty. Uwaga! Ograniczenie te nie dotycz usługodawców samodzielnie wykonujcych zlecenie (samozatrudnienie). Wykaz prac w Niemczech objtych regulacjami przejciowymi według Załcznika XII do Traktatu: Sektor Usługi budowlane, włczajc w to pokrewn działalno Sprztanie i czyszczenie obiektów Inne usługi Kod NACE 1, chyba ze wskazany inaczej 45.1 do 4; Działalno wymieniona w załczniku do dyrektywy 96/71/WE Sprztanie i czyszczenie obiektów Wyłcznie działalno dekoratorów wntrz Usługi budowlane wraz z działalnoci pokrewn, s pojciem bardzo ogólnym. Strona Niemiecka poinformowała, e zakres ww. bran zwizanych z budownictwem, ograniczonych swobod wiadczenia usług, został wymieniony w Rozporzdzeniu RFN dotyczcym firm budowlanych (patrz załcznik nr 4). Interpretacj Załcznika XII do Traktatu Akcesyjnego przyjmuje si wic na podstawie tego Rozporzdzenia 1 NACE: patrz R 3037: Rozporzdzenie Rady (EEC) nr 3037/90 z dnia 9 padziernika 1990 w sprawie statystycznej klasyfikacji działalnoci gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z , str. 1), ostatnio zmienione przez R 0029: Rozporzdzenie Komisji (WE) nr 29/2002 z dnia r. (Dz.U. L 6 z , str. 3). 2 Patrz Załcznik 3. Okresy przejciowe w swobodzie wiadczenia usług, Załcznik do Dyrektywy 96/71/WE 16

17 oraz wspominanej wyej Dyrektywy 96/71 (Załcznik nr 4). Trzeba jednak pamita, e wydobycie górnicze (w odrónieniu od prac budowlanych specjalistycznych firm górniczych, np. budowania szybów i tuneli) nie podlega ograniczeniom. Podobnie usługi obróbki metali (bez montowania i demontowana elementów prefabrykowanych) podlegaj swobodzie wiadczenia usług. We wszystkich innych sektorach, np. działalnoci specjalistów technologii informacyjno - komunikacyjnej lub usług doradczych (consulting) wiadczenie usług nie podlega adnym ograniczeniom. W sytuacji wtpliwoci, czy wiadczenie danej usługi podlega ograniczeniom wynikajcym z okresów przejciowych, polski przedsibiorca moe zwróci si do Urzdu Pracy w Duisburgu z prob o wyjanienie. Udzielenie odpowiedzi jest bezpłatne. Kontakt: Arbeitsamt Duisburg, Duissernplatz 15, Duisburg tel. +49 (0203) , fax +49 (0203) i +49 (0203) oraz na stronie internetowej a. wiadczenie usług poprzez samozatrudnienie Obywatele polscy, jako obywatele UE, maj prawo do bezwizowego wjazdu do Niemiec w kadym uznanym przez prawo UE celu pobytu i bd mogli przebywa do trzech miesicy bez pozwolenia na pobyt. Maj oni jednak obowizek niezwłocznie po przybyciu powiadomi o swoim pobycie urzd ds. cudzoziemców, jeeli przewidywany czas pobytu miałby przekracza jeden miesic. Podstaw wiadczenia usługi jest umowa pomidzy polskim samozatrudnionym przedsibiorc a kontrahentem. Wniosek o pozwolenie na pobyt z prawem do wiadczenia usług składa si w niemieckim urzdzie ds. cudzoziemców (Ausländeramt), właciwym dla miejsca zamieszkania, przedkładajc m.in. nastpujce dokumenty: - umowa pomidzy polskim samozatrudnionym przedsibiorc a kontrahentem; - w zalenoci od rodzaju przewidywanych prac: wiadectwa i zawiadczenia o wykształceniu zawodowym oraz odbytej praktyce zawodowej; - dodatkowo mog by wymagane: umowa najmu lub kupna lokalu, ubezpieczenie, referencje, kapitał gwarancyjny. W przypadku zawodów rzemielniczych, regulowanych przepisami Ustawy o rzemiole (Handwerksordnung, w skrócie HwO), wprowadzone jest rozrónienie na rzemiosło właciwe, wymienione w załczniku A ustawy oraz zawody pokrewne rzemiosłu właciwemu, zawarte w załczniku B (np. suszenie budynków, kładzenie 17

18 podłóg). Dla prowadzenia działalnoci rzemielniczej trzeba uzyska, w zalenoci od wykonywanego zawodu wpis do rejestru rzemiosła właciwego (Handwerksrolle), wzgldnie wpis na list zakładów z działalnoci zblion do rzemielniczej. Osoba majca wykonywa zawód (zawody) wskazane w załczniku A winna uzyska z miejscowej izby rzemielniczej kart rzemielnicz (Handwerkskarte). W tym celu naley przedłoy dokumenty wiadczce o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w formie wiadectw, dyplomów i zawiadcze o praktyce zawodowej (przetłumaczone na jzyk niemiecki). Kwalifikacje mog by uznane poprzez udokumentowanie szecioletniej samodzielnej praktyki w danym zawodzie lub szecioletniej pracy, równie w tym zawodzie, na stanowisku kierownika zakładu. W przypadku odbycia trzyletniego, konkretnego i uznawanego przez pastwo kształcenia zawodowego, lub odbycia picioletniej praktyki jako pracownik zaleny, ww. okres moe by skrócony do lat trzech. Przynaleno do izb rzemielniczych jest obowizkowa, podobnie jak opłacanie w nich składki członkowskiej. W odniesieniu do kwestii ubezpieczenia społecznego jest ono opłacane w pastwie, na którego terytorium osoba prowadzi działalno, nawet jeeli zamieszkuje na terytorium innego pastwa członkowskiego. W kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy samozatrudniony przebywa w kraju wiadczenia usługi do 183 dni w roku - ma on prawo wybra kraj, w którym chce płaci podatki (Polska lub kraj wiadczenia usługi). b. wiadczenie usług w ramach delegowania pracowników wiadczenie usług budowlanych w Niemczech podlega postanowieniom polsko - niemieckiej umowy z 1990 r., (Umowa o oddelegowaniu pracowników polskich przedsibiorstw do realizacji umów o dzieło z dnia 16 wrzenia 1994 Dz. U ) zgodnie z któr polska firma budowlana moe by jedynie podwykonawc generalnego wykonawcy z siedzib w Niemczech. Podstaw realizacji usługi przez delegowanych pracowników jest kontrakt lub umowa o dzieło z przedsibiorc niemieckim. Na podstawie kontraktu, polski przedsibiorca okrela ilo osób niezbdnych do realizacji umowy wraz z uzasadnieniem, a nastpnie w polskim Ministerstwie Gospodarki i Pracy (Departament Administrowania Obrotem) składa wniosek na otrzymanie limitu zatrudnienia w ramach tzw. kontyngentu rocznego. Okres obliczeniowy dla podziału wyznaczonego limitu (kontyngentu) trwa od 1 padziernika do 30 wrzenia kolejnego roku. Aktualny kontyngent, dzielony pomidzy 18

19 blisko 500 polskich firm budowlanych, składa si z limitu podstawowego i uzupełniajcego, którego wysoko jest uzaleniona od sytuacji na niemieckim rynku pracy. Nastpnie polski przedsibiorca składa do Urzdu Pracy w Duisburgu (Agentur für Arbeit) umow z niemieck firm, zgod Ministerstwa Gospodarki i Pracy na przyznany limit, zakres prac oraz imienn list pracowników. Delegowani pracownicy powinni by specjalistami. 10% składu delegacji mog stanowi osoby niewykwalifikowane, w uzasadnionych przypadkach ten procent moe by wikszy. W skład kontyngentu wchodz pracownicy wyspecjalizowani i niewykwalifikowani, równie kontraktowi usługodawcy. Personel kluczowy nie jest wliczany do kontyngentu, musi jednak działa na podstawie zezwolenia o prac i posiada kart pobytu. Opłata za zezwolenia na prac pobierana jest z góry. Zezwolenie na prac jest cile zwizane z miejscem wykonywania kontraktu. Pracownicy delegowani (do 12 miesicy) przez okres delegowania s zwolnieni z obowizku składkowego w Niemczech na podstawie dokumentu E-101, dawniej D/PL oraz maj prawo do korzystania z niemieckiej opieki medycznej na podstawie druku E-111. Strona niemiecka stosuje kwotowanie w odniesieniu do swoich przedsibiorstw, polegajce na tym, e ilo cudzoziemców zatrudnionych przez dan firm uzaleniona jest od wielkoci firmy. Ponadto tzw. nowe landy (z terenu dawnej NRD) wyłczone s z moliwoci wiadczenia usług przez polskich usługodawców. Powysze przepisy czciowo nie dotycz konserwatorów zabytków. Mog oni by generalnymi wykonawcami, nie obowizuje ich te kwotowanie ani regionalizacja. c. Samozatrudnienie w ramach swobody działalnoci gospodarczej Podjcie przez obywatela polskiego działalnoci gospodarczej w RFN jest prawnie moliwe, ale uzalenione od uznania przez administracj niemieck, e przewidywana działalno bdzie przynosi dochody zapewniajce odpowiednie warunki do egzystencji oraz moliwo wnoszenia opłat na wiadczenia socjalne. Planowan działalno zgłasza si, w formie Gewerbe - Anmeldung, do niemieckiego urzdu ds. gospodarczych (Gewerbeamt). Dla podjcia niektórych rodzajów działalnoci, np. dla wykonywania usług gastronomicznych wymagane jest uprzednie uzyskanie pozwolenia (koncesji). W przypadku wikszoci usług potrzebne jest uzyskanie z izby rzemielniczej (Handwerkskammer) karty rzemielniczej (Handwerkskarte). O zgłoszeniu 19

20 działalnoci gospodarczej powiadamiana jest miejscowa Izba Przemysłowo - Handlowa (Industrie und Handelsakammer) i urzd skarbowy. W przypadku działalnoci rzemielniczej istnieje obowizek zgłoszenia do izby rzemielniczej, skd po rejestracji otrzymuje si odpowiednie zawiadczenie (Handwerkskarte lub Gewerbekarte). d. Zakładanie przedsibiorstw w Niemczech Usługodawca moe równie rozway moliwo załoenia własnego przedsibiorstwa na terenie Niemiec. Przedsibiorca moe skorzysta z usług agenta, który ma swoj siedzib w Niemczech. W zamian za odpowiedni prowizj agent poszuka na miejscowym rynku usługobiorców dla przedsibiorcy. Jego działalno moe by bardzo szeroka, od akwizycji, poprzez obserwacje działa konkurencji na rynku, do ochrony marki polskiego przedsibiorcy. Zgłoszenia działalnoci gospodarczej dokonuje si na specjalnym formularzu (Gewerbe-Anmeldung) w Urzdzie ds. Gospodarczych (Gewerbeamt), właciwym dla miejsca siedziby przedsibiorstwa. Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci jest najpowszechniejsz form prawn dla prowadzenia działalnoci gospodarczej w Niemczech. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki z o.o. wynosi Spółka moe zosta zgłoszona do rejestracji, gdy przedsibiorca wpłaci minimum połow kapitału zakładowego. Przed rozpoczciem postpowania administracyjnego naley sprawdzi we właciwej izbie przemysłowo - handlowej ewentualn konieczno uprzedniego uzyskania koncesji/pozwolenia dla przewidywanej działalnoci. Jeli spółka chce prowadzi prace, dla których potrzebne s uprawnienia zawodowe, konieczne jest wdroenie postpowania przed izb rzemielnicz,. Osoby z Polski mog by zatrudniane zarówno w spółce, jak i w oddziale, jeli zostan zaliczone do personelu kluczowego, opisanego powyej. Przedsibiorcy z Polski mog zakłada w Niemczech równie spółki osobowe: - cywiln (Gesellschaft bürgerlichen Rechts); - jawn (offene Handelsgesellschaft); - komandytow (Kommanditgesellschaft). Wszelkie szczegółowe informacje i pomoc w eksportowaniu usług do Niemiec mona uzyska w Polsko - Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (http://www.ihk.pl) i Wydziale Ekonomiczno - Handlowym Ambasady RP w Niemczech (patrz załcznik). 20

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4.

03.1. Wła ciwy naczelnik urz du skarbowego:* 04. Urz d Statystyczny w:*... 05. Nazwa i adres jednostki ubezpiecze społecznych:* 4. Załczniki do rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia...(poz..) Załcznik nr 1 EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z8 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy TOWARZYSTWO UBEZPIECZE WZAJEMNYCH, TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNO CI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy równie aktualizacji danych nieobjtych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem naley zapozna si

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP

02.2. Data zło enia wniosku: 2b. Seria i nr dokumentu to samo ci*: 4.NIP*: Nie posiadam numeru NIP CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzdu skarbowego. Wniosek dotyczy osoby

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy

Czy niniejsze zamówienie jest objte zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA)? NIE TAK. Kod pocztowy UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. Dz.U.06.190.1406 ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1) z dnia 12 padziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole oraz ich uczestniczenia w badaniach

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16

Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16 Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16 2 Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej niemiecki rynek w coraz większym stopniu staje się dla polskich

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.) po rozpoznaniu zaalenia z dnia 12.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13)

Towarzystwo O wiatowe Profil. Wy sza Szko a Ekonomiczna w Bia ymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Wysza Szkoa Ekonomiczna w Biaymstoku Biuro Karier - Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 376) (nr oferty 43/13) Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo Owiatowe Profil Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca

Sd Rejonowy... 1. Nowego podmiotu 2. 7. Wnioskodawca: 1. Spółka / spółka w organizacji 2. Inny wnioskodawca KRS-W4 CORS Sygnatura akt (wypełnia sd) Wniosek o rejestracj podmiotu w rejestrze przedsibiorców Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy SPÓŁKA AKCYJNA Formularz naley wypełni w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas

Województwo: lubuskie Nazwisko osoby upowanionej do kontaktów: Sebastian Franas OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sd Rejonowy... Spółdzielnia europejska. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z14 Sygnatura akt (wypełnia sd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sdowych Krajowy Rejestr Sdowy Wniosek o zmian danych podmiotu w rejestrze przedsibiorców SPÓŁDZIELNIA EUROPEJSKA Formularz naley

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _

04. Urz d Statystyczny w:* 1. Płe (K/M):* 2. Rodzaj, seria i nr dokumentu to samo ci: * 3. PESEL: _ 4. NIP: 5. REGON: _ EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednoczenie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzdu statystycznego oraz naczelnika urzdu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo