PRZEWODNIK GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Promocji Handlu i Inwestycji FRANCJA 2011 PRZEWODNIK GOSPODARCZY ParyŜ, grudzień 2010 r.

2 AUTORZY OPRACOWANIA Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji: Andrzej SZTELIGA Radca-Minister Katarzyna KRAJEWSKA Pierwszy Sekretarz Agata BULSKA-LAINE Drugi Sekretarz Instytucje współpracujące: Lucien PECZYNSKI Adwokat COPERNIC Avocats ParyŜ Hania STYPUŁKOWSKA-GOUTIERRE Adwokat Association d Avocat BGS ParyŜ Iwona WIKTOROWICZ Finansista Pracownik Bank BCP-Millenium ParyŜ Andrzej BEDNARZ Konsultant EXP PECO Conseil Chambéry Redakcja merytoryczna Andrzej SZTELIGA Radca-Minister Opracowanie techniczne Wojciech PAŁĘGA Informatyk Publikacja została wydana ze środków funduszu promocji Ministerstwa Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła prawa Prawa autorskie zastrzeŝone. Treść niniejszej publikacji moŝna wykorzystywać (kopiować, przechowywać i drukować) bezpłatnie jedynie w celach prywatnych, niekomercyjnych (na potrzeby własne). Wszelkie komercyjne wykorzystanie w części lub w całości materiałów zawartych w tym opracowaniu wymaga pisemnej zgody WPHI Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji. 2

3 Spis treści 1. Wstęp Pozycja gospodarcza Francji Andrzej Szteliga Gospodarka francuska Handel zagraniczny Francji Atrakcyjność rynku francuskiego Stosunki gospodarcze polsko-francuskie Andrzej Szteliga Obroty handlowe polsko-francuskie Inwestycje francuskie w Polsce Usługi polskie we Francji Formy działalności gospodarczej we Francji Lucien Peczynski Samozatrudnienie Wolne zawody Wolne zawody reglamentowane Wolne zawody niereglamentowane Rodzaje spółek Spółki cywilne Spółki handlowe Spółki nie posiadające osobowości prawnej Proces tworzenia spółek handlowych Inne formy działalności gospodarczej Zgrupowanie interesów gospodarczych Prawne formy obecności firm zagranicznych DzierŜawa przedsiębiorstwa Usługi bankowe we Francji Iwona Wiktorowicz System bankowy we Francji Polacy i usługi bankowe we Francji Otwarcie konta i konto bieŝące Konta oszczędnościowe i lokaty Środki płatnicze Usługi kredytowe Gwarancje bankowe

4 6. System podatkowy we Francji Agata Bulska-Lainé Podatek dochodowy od osób fizycznych Podmiot opodatkowania Źródła przychodów Zeznanie podatkowe Pobór podatku Ulgi podatkowe i zwolnienia Podatek dochodowy od osób prawnych Podmiot opodatkowania Wysokość podatku Zasada terytorialności Zeznanie podatkowe Podatki lokalne Podatek od nieruchomości Podatek mieszkaniowy Lokalny wkład ekonomiczny Podatek od towarów i usług (VAT) Stawki podatku VAT Sposoby rozliczeń VAT Podatek od wynagrodzeń Przydatne adresy System ubezpieczeń społecznych we Francji Lucien Peczynski Ubezpieczenia zdrowotne Ubezpieczenia obowiązkowe Ubezpieczenia dobrowolne Ubezpieczenia macierzyńskie i urlop rodzicielski Ubezpieczenia rentowe Ubezpieczenia emerytalne Ubezpieczenia na wypadek śmierci Składki na ubezpieczenia społeczne Dostęp do francuskiego rynku pracy oraz usług Agata Bulska-Lainé Zatrudnianie polskich obywateli we Francji Prawo pobytu we Francji Oddelegowanie pracowników z Polski do Francji w ramach świadczonych usług

5 Rodzaje oddelegowania wg francuskiego prawa pracy Podstawowe obowiązki prawno-administracyjne Agencje pracy tymczasowej Oddelegowanie pracowników spoza UE Przetargi i zamówienia publiczne we Francji Katarzyna Krajewska Realizacja kontraktów handlowych oraz załatwianie kwestii spornych Hania Stypułkowska-Goutierre & Lucien Peczynski Organizacja rynku i zwyczaje handlowe Zabezpieczenie umów handlowych Gwarancje umowne Gwarancje bankowe Akredytywa dokumentowa Sprawdzanie partnerów do współpracy Dochodzenie wierzytelności, spory i zabezpieczenia Praktyczne porady Załatwianie sporów poza sądami mediacja i arbitraŝ Odsetki za zwłokę w prawie francuskim Polubowne załatwianie sporów: ugody Środki zabezpieczające Sądowe dochodzenie wierzytelności Nakaz zapłaty Postępowanie uproszczone Pozew o zapłatę Egzekwowanie wierzytelności Informacje praktyczne Zasady wymiaru sprawiedliwości Organizacja wymiaru sprawiedliwości Przedawnienie Transport, spedycja, ubezpieczenia, logistyka Lucien Peczynski Warunki dostępu do rynku usług transportowych we Francji Dokumenty administracyjne Dokumenty transportowe Informacje dodatkowe

6 11.2. Spedycja Ubezpieczenia transportowe Składowanie towarów Odpowiedzialność przedsiębiorcy składowego za utratę lub uszkodzenie składowanych towarów Uprawnienia zabezpieczające przedsiębiorcę składowego oraz przywileje specjalne Nieruchomości Lucien Peczynski Nabywanie nieruchomości Wynajem mieszkania na potrzeby przedsiębiorstwa Wynajem lokali na potrzeby działalności gospodarczej Umowa domiciliation Siedziba w miejscu zamieszkania zarządcy Umowa najmu handlowego Grunty rolne i leśne Grunty rolne Grunty leśne Promocja gospodarcza na rynku francuskim Katarzyna Krajewska & Andrzej Bednarz Instrumenty wsparcia aktywności polskich przedsiębiorców za granicą Specyfika rynku francuskiego Formy promocji gospodarczej Wsparcie w promowaniu firm polskich we Francji Kojarzenie partnerów z wykorzystaniem baz danych Konferencje i seminaria Misje gospodarcze i akcje lobbyingowe Targi i wystawy Publikacje informacyjno-promocyjne oraz internet Negocjacje handlowe z partnerami francuskimi Dystrybucja we Francji Negocjacje w sieciach i innych kanałach dystrybucji WaŜniejsze akty prawne związane z działalnością gospodarczą we Francji Agata Bulska-Lainé Umowy wielostronne WaŜniejsze umowy dwustronne Francuskie akty prawne dotyczące rynku pracy

7 15. UŜyteczne adresy Katarzyna Krajewska & Agata Bulska-Lainé Adresy we Francji Polskie urzędy i instytucje Wybrane francuskie urzędy i instytucje Weryfikacja przedsiębiorstw Firmy windykacyjne wybrane adresy Agencje zatrudnienia we Francji wybrane adresy Wybrane kancelarie prawne, biura konsultingowe we Francji świadczące usługi w języku polskim Wybrani tłumacze polsko-francuscy we Francji Adresy w Polsce Wybrane urzędy i instytucje Wywiadownie gospodarcze wybrane adresy Agencje zatrudnienia wybrane adresy Firmy windykacyjne Organizacje branŝowe we Francji

8 8

9 AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WE FRANCJI Szanowni Państwo, Stosunki gospodarcze polsko-francuskie od wielu juŝ lat znajdują się w fazie dynamicznego rozwoju. Oparte na historycznych tradycjach współpracy wielopłaszczyznowej (polityka, kultura, nauka, administracja, samorządy) - stanowią waŝny element partnerstwa w układzie bilateralnym oraz na arenie międzynarodowej; Przekładają się równieŝ na coraz lepsze relacje międzyludzkie, a zwłaszcza wśród ludzi młodych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 roku ułatwiło dostęp polskich towarów i usług na rynek europejski, zwiększyło obecność polskich przedsiębiorstw i obywateli w rozszerzonej Europie, zwiększyło napływ nowoczesnych technologii oraz zagranicznych inwestycji do Polski, ułatwiło proces równowaŝenia obrotów w naszym handlu zagranicznym. Całkowite otwarcie francuskiego rynku pracy dla obywateli polskich dokonane z dniem 1 lipca 2008 r. stworzyło sprzyjające warunki do swobodnego podejmowania pracy przez Polaków w przedsiębiorstwach francuskich, a takŝe firmom polskim obecnym na tutejszym rynku pozwala zatrudniać Polaków do realizacji swoich kontraktów. Francja wobec Polski odgrywa istotną rolę zarówno jeśli chodzi o wymianę handlową (czwarty partner) jak i zaangaŝowanie kapitałowe (trzeci inwestor zagraniczny). Z kolei Polska jest dla Francji dziesiątym partnerem handlowym, najwaŝniejszym, obok Rosji, w obszarze Europy Środkowo- Wschodniej. Coraz istotniejsza staje się kooperacja produkcyjno-usługowa i naukowo-technologiczna. Polityka rządów oraz inicjatywy władz lokalnych z obu stron przyczyniają się do rozwoju współpracy w róŝnych dziedzinach i na róŝnych szczeblach. ToteŜ coraz większego znaczenia nabiera współpraca międzyregionalna, bazująca na porozumieniach polsko-francuskich między instytucjami lokalnej administracji publicznej i organizacjami samorządu gospodarczego oraz uczelni głównie w sferze ekonomicznej i naukowej, ale takŝe turystycznej i kulturalnej. Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej w II półroczu 2011 roku z pewnością przyczyni się do zwiększonego zainteresowania naszym krajem ze strony partnerów francuskich oraz do dalszego rozwoju relacji bilateralnych na róznych płaszczyznach, w tym politycznej i ekonomicznej; Zwłaszcza, Ŝe Polska w trakcie światowego kryzysu gospodarczego była krajem szczególnym, 9

10 notującym przyrost produktu krajowego, co równieŝ zwiększa naszą atrakcyjność. Istotną kwestią w relacjach przedstawicieli firm polskich z partnerami francuskimi jest znajomość tutejszego rynku, praw i zwyczajów na nim panujących. Ponadto mimo ogólnych unormowań wspólnotowych - jest wiele obszarów gdzie Francja stosuje swoje wewnętrzne regulacje. Dlatego niniejsza publikacja ma na celu zapoznanie polskich przedsiębiorców z istotnymi elementami funkcjonowania rynku francuskiego oraz warunkami prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Francji. Zamierzeniem autorów jest zorientowanie obywateli polskich w obowiązujących we Francji przepisach dotyczących zakładania i funkcjonowania firm, zatrudniania i pobytu pracowników, realizacji kontraktów w sferze wymiany handlowej i świadczenia usług. Ponadto publikacja ma charakter poradnika w istotnych kwestiach francuskich regulacji prawnych finansowo-podatkowych, ubezpieczeń społecznych, usług transportowych, zamówień publicznych, nabywania nieruchomości, realizacji przedsięwzięć promocyjnych. WyraŜamy nadzieję, Ŝe przedstawiana Państwu publikacja przyczyni się do lepszego poznania realiów francuskiego rynku oraz zachęci do śmielszego umiejscowienia się na nim. Naszym przedsiębiorcom Ŝyczymy wielu sukcesów i satysfakcji we współpracy z partnerami francuskimi. Tomasz ORŁOWSKI Ambasador Andrzej SZTELIGA Radca-Minister 10

11 2. Pozycja gospodarcza Francji 2.1. Gospodarka francuska Francja ze swym potencjałem ekonomicznym zajmuje trzecie miejsce (po Niemczech i Wielkiej Brytanii) w Europie i piąte (po USA i Japonii) w świecie. Francja jest równieŝ czwartym inwestorem świata i trzecim rynkiem pod względem napływu inwestycji zagranicznych. Zajmuje równieŝ piąte miejsce na liście największych światowych eksporterów i importerów, w tym drugie miejsce w eksporcie produktów rolno-spoŝywczych i trzecie miejsce pod względem eksportu usług. Do atutów gospodarki francuskiej zaliczyć naleŝy: silnie rozwinięty przemysł obronny, lotniczy, samochodowy, energetykę atomową, pręŝny sektor wysokich technologii produkcyjnych, nowoczesny potencjał usługowy, silnie zróŝnicowane rolnictwo. Francja posiada jedną z najlepiej rozwiniętych infrastruktur transportowo-komunikacyjnych (autostrady, lotniska, szybka kolej TGV, kanały śródlądowe i drogi morskie) i hotelarsko-gastronomiczną, w duŝym stopniu wynikającą ze specyfiki regionów. Kraj ten jest liderem w światowej turystyce (średniorocznie Francję odwiedza ok. 75 mln turystów). Struktura gospodarki francuskiej w 2009 roku (według PKB w %) 11

12 Polityka gospodarcza rządu francuskiego opiera się na kilku filarach, a mianowicie: pozyskania zaufania społecznego, kreowania siły nabywczej, inwestowania w przyszłość. Powrót zaufania społecznego zawdzięcza się skutecznej walce z bezrobociem; Niski poziom bezrobocia w ostatnich latach uzyskano głównie dzięki dynamicznie rozwijającemu się rynkowi usług handlowych i budowlanych oraz wskutek umocnienia się pozycji małych i średnich przedsiębiorstw w tym zakresie. Z kolei utrzymanie siły nabywczej dokonuje się w wyniku premiowania zatrudnienia przez firmy młodych pracowników, a takŝe aktywizacji zawodowej seniorów. Inwestowanie w przyszłość opiera się na realizacji Planu Spójności Społecznej oraz reformy finansów publicznych. Ponadto polityka Prezydenta jak i Premiera nastawione są na wspieranie duŝych firm narodowych, gdyŝ reprezentują potencjał na arenie międzynarodowej (są one nośnikami nowych technologii, a ich towary stanowią przedmiot znaczącego eksportu), a Państwo jest ich większościowym udziałowcem; To właśnie one korzystają w największym stopniu z pomocy publicznej (np. energetyka, lotnictwo, przemysł samochodowy, kolejnictwo, przemysł obronny, telekomunikacja, budownictwo). Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy wywołany w II półroczu 2008 niewątpliwie spowodował zahamowanie rozwoju równieŝ we Francji, ale pozycja tego kraju na arenie międzynarodowej zasadniczo nie uległa zmianie. W grudniu 2008 r. przyjęto do realizacji Plan OŜywienia Gospodarki Plan de Relance, w ramach którego priorytetem stały się: - inwestycje (rozbudowa infrastruktury transportowej - koleje i autostrady, poprawa efektywności energetyczno-cieplnej budynków, rozwój energii odnawialnych), - sektory najbardziej dotknięte kryzysem (zwłaszcza branŝa motoryzacyjna wprowadzono zniŝki dla nabywców nowych samochodów oddających stare pojazdy tzw. prime à la casse, a takŝe budownictwo mieszkaniowe), - poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw (ułatwienia kredytowe, zmniejszenie podatków i wysokości składek), - wsparcie dla zatrudnienia (zwłaszcza w sektorze MŚP) - wsparcie dla gospodarstw o najniŝszych dochodach (zmniejszenie podatków, wzrost świadczeń socjalnych łącznie z mieszkalnictwem). Wartość globalna Planu OŜywienia Gospodarki na lata kształtuje się na poziomie 38 mld euro. W grudniu 2009 r. Prezydent Nicolas Sarkozy przedstawił priorytety tzw. Wielkiej PoŜyczki Le Grand Emprunt, w ramach której planuje się przeznaczyć kwotę 35 mld euro na sfinansowanie nowych, długoletnich inwestycji publicznych w sektorach tzw. przyszłościowych gospodarki. Zakłada się przy tym, Ŝe wraz ze wsparciem sektora prywatnego cały program pozwoli na zainwestowanie 60 mld euro. Plan wielkiej poŝyczki ma na celu zapewnienie francuskiej gospodarce trwałej i długookresowej przewagi konkurencyjnej w stosunku do zagranicznych partnerów. Do głównych obszarów objętych wsparciem naleŝą: 12

13 - szkolnictwo wyŝsze i szkolenia zawodowe, - badania naukowe i sektor nauki, - innowacyjne technologie oraz wsparcie sektora MŚP zwłaszcza w sektorach: motoryzacyjnym, aeronautycznym, kolejowym i stoczniowym, - technologie sprzyjające zrównowaŝonemu rozwojowi - szczególnie konstrukcja reaktora atomowego 4-tej generacji oraz rozwój alternatywnych źródeł energii, - infrastruktura teleinformacyjna - rozwój społeczeństwa informacyjnego, elektronizacja obiektów dziedzictwa narodowego. PowaŜnym problemem Francji jest pogarszająca się sytuacja w zakresie długu publicznego i deficytu budŝetowego; ZadłuŜenie publiczne Francji przekracza 80 % PKB (limit UE - 60%), zaś deficyt budŝetowy 8% (limit UE - 3%) ; Poprawy moŝna oczekiwać dopiero w 2012 roku. Z kolei sytuacja na rynku pracy powoli stabilizuje się, a stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 9,5 % (2,8 mln osób bez pracy). Częściowym rozwiązaniem powyŝszych problemów moŝe być przyjęta reforma systemu emerytalnego poprzez podwyŝszenie wieku emerytalnego z 60 do 62 lat. Ponadto rząd francuski zmierza w kierunku ujednolicenia zasad w sektorze prywatnym i państwowym (administracja) oraz zasilenia systemu emerytalnego przez dodatkowe wpływy (np. podniesienie opodatkowania najlepiej sytuowanych osób). Produkt krajowy brutto (PKB) w latach poprzedzających ogólnoświatowy kryzys gospodarczy kształtował się we Francji na średniorocznym poziomie 2% ; W okresie kryzysu Francja odnotowała wynik ujemny (-2,3 % w 2009 r.). Z pewnością juŝ na koniec 2010 r. nastąpi powrót na drogę łagodnego rozwoju (+1,5%), zaś tempo wzrostu z lat przedkryzysowych moŝliwe będzie do uzyskania juŝ w 2011 roku. Stopniowo poprawia się wzrost inwestycji przedsiębiorstw, jak równieŝ odnotowuje się wzrost konsumpcji gospodarstw domowych. Optymistycznie kształtuje się takŝe klimat dotyczący działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z branŝy przemysłowej prognozują dalszy wzrost zamówień na towary, takŝe z zagranicy. 13

14 14

15 Francja podział administracyjny 15

16 2.2. Handel zagraniczny Francji Francja tradycyjny potentat eksportowy od szeregu juŝ lat notuje ujemne saldo w obrotach handlu zagranicznego. Niemniej prognozy na najbliŝszą przyszłość są optymistyczne, gdyŝ zakładają równowaŝenie bilansu handlowego i powrót do nadwyŝki wolumenu eksportu nad importem. Główne towary we francuskim eksporcie to: wyroby przemysłu chemicznego i farmaceutycznego (23%), przemysłu samochodowego (13%), lotniczego (8%), rolno-spoŝywczego (13%), metalurgicznego i maszynowego (po 7%), elektrycznego (5%). Natomiast w imporcie dominują: surowce energetyczne i paliwa (13%), wyroby przemysłu samochodowego (11%), rolno-spoŝywczego (9%), chemicznego i metalurgicznego (po 7%), lotniczego i farmaceutycznego (odpowiednio z udziałem po 4%). W układzie geograficznym - wymiana handlowa Francji z krajami Unii Europejskiej stanowi 2/3 obrotów. Poza UE głównymi partnerami są kraje Ameryki (10% udziału w eksporcie i 9% w imporcie) oraz Azji (odpowiednio 11 i 14%). Wśród krajów UE dominują Niemcy (17% w obrotach) oraz tradycyjni partnerzy (kraje sąsiadujące): Włochy, Hiszpania, Belgia, W. Brytania. 16

17 Struktura towarowa handlu zagranicznego Francji w 2009 r. Struktura geograficzna handlu zagranicznego Francji w 2009 r. 17

18 2.3. Atrakcyjność rynku francuskiego We Francji istnieją stosunkowo wysokie koszty pracy i obciąŝenia fiskalne przedsiębiorstw. Ponadto gospodarka francuska w okresie długofalowym rozwija się w tempie raczej umiarkowanym. Jednak duŝa swoboda działalności gospodarczej, funkcjonowanie stref specjalnych, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (zwłaszcza innowacyjnych), zapotrzebowanie poszczególnych sektorów gospodarczych (produkcja przemysłowa, przetwórstwo rolno-spoŝywcze, usługi budowlane, niektóre usługi medyczne), zachęcający system kredytowy - wszystko dotyczy równieŝ podmiotów zagranicznych - czynią ten rynek atrakcyjnym. O atrakcyjności rynku francuskiego świadczą równieŝ inwestycje zagraniczne lokowane w tym kraju; W ostatnich latach Francja plasuje się w czołówce krajów świata zarówno pod względem wartości napływającego kapitału jak i pod względem ilości tworzonych miejsc pracy, choć w okresie ogólnego kryzysu gospodarczego nastąpiło odczuwalne osłabienie. Niemniej zaawansowana innowacyjność technologiczna oraz interesująca paleta branŝ, zwłaszcza przemysłowych, a takŝe sprzyjające warunki implantacji dla zagranicznych podmiotów gospodarczych - to elementy które stale przyciągają firmy z róŝnych stron świata. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Francji (w mld euro) 18

19 Struktura branŝowa inwestycji zagranicznych we Francji (wg ilości utworzonych miejsc pracy) Zagraniczne podmioty gospodarcze, w tym firmy polskie, mogą swobodnie uczestniczyć w realizacji kontraktów poprzez udział w przetargach w odniesieniu do zakupów, dostaw towarów i usług, realizacji robót i innych przedsięwzięć; Dokonuje się to w oparciu o uregulowania unijne oraz w oparciu o francuski Kodeks Zamówień Publicznych. Firmy zagraniczne mogą równieŝ korzystać z pomocy publicznej we Francji, która związana jest z realizacją inwestycji i tworzeniem miejsc pracy; Istnieje moŝliwość skorzystania z subwencji w odniesieniu do terenu, budowli czy wyposaŝenia produkcyjnego, prowadzenia działalności gospodarczej w strefach specjalnych, bądź uzyskania kredytów preferencyjnych. Z pewnością implantacja, obecność czy nawet ekspansja firm zagranicznych na rynku francuskim jest moŝliwa, o ile zostaną spełnione pewne warunki, jak: - podnoszenie standardów i utrzymanie wysokiej jakości oferowanych towarów i usług, - stosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz form organizacyjnych (funkcjonowanie w strefach specjalnych, klastrach gospodarczych, czy silnych grupach producenckich), 19

20 - utrzymanie korzystnej relacji jakość/cena dzięki m.in. niŝszym kosztom produkcji i cenom rodzimych surowców do produkcji, - budowanie trwałych relacji z francuskimi klientami. Struktura geograficzna inwestycji zagranicznych we Francji w 2009 roku (w %) W światowym rankingu konkurencyjności Francja plasuje się na 17 miejscu wśród sklasyfikowanych krajów świata (World Competitiveness Yearbook - edition 2010); W raporcie podkreśla się jedną z najlepszych na świecie infrastruktur transportowo-komunikacyjnych, wysoki stopień innowacyjności technologicznych, sprzyjające środowisko biznesowe, duŝy rynek konsumentów. Do negatywów zaliczono silną biurokrację i wysokie koszty związane z zatrudnianiem pracowników. Natomiast wysoce oceniono działania rządu mające na celu wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi high-tech i innowacyjności, obniŝanie stawek podatkowych, zwłaszcza w odniesieniu do usług. Francja ze swą pozycją gospodarczą, z jej siłą ekspansji, jest dla Polski rynkiem trudnym, ale rynkiem otwierającym ogromne perspektywy i dalszą prospekcję. Sukces na tym rynku będzie dla kaŝdej firmy potwierdzeniem jej konkurencyjności, a w konsekwencji rodzajem nobilitacji w skali międzynarodowej. 20

21 3. Stosunki gospodarcze polsko-francuskie 3.1. Obroty handlowe polsko-francuskie Francja zawsze była i jest waŝnym dla Polski partnerem współpracy politycznej kulturalnej, gospodarczej i naukowej. Tradycyjne relacje polskofrancuskie cechuje wzajemne zrozumienie i duŝa doza przyjaźni. ToteŜ stosunki gospodarcze kształtują się na poziomie wysoce zadowalającym, a znacząco rozwinęły się po przemianach polityczno-gospodarczych w Polsce w 1989 r. oraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. W efekcie Francja dla Polski plasuje się na trzeciej pozycji w eksporcie oraz na piątej w imporcie (czwarty partner handlowy z udziałem 6% w całości naszych obrotów). Z kolei Polska dla Francji to 10. klient i 12. dostawca, pozostając najwaŝniejszym, obok Rosji, partnerem handlowym w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W 2009 roku wymiana handlowa osiągnęła poziom 11,8 mld euro, przy czym eksport Polski do Francji wyniósł 6,8 mld zaś import Polski z Francji osiągnął wartość 5,0 mld euro. Po wielu latach ujemnego salda dla Polski, a następnie równowaŝeniu wolumenu we wzajemnych obrotach, obecnie mamy do czynienia z nadwyŝką w wysokości 1,8 mld euro. Jednak ogólnoświatowy kryzys gospodarczy odbił się negatywnie na relacjach bilateralnych, w szczególności na spadku wzajemnych obrotów o ok. 15%. Jeśli chodzi o polski eksport do Francji, to znacząco rozwinęła się paleta towarów przemysłowych wysoko-przetworzonych (urządzenia mechaniczne, pojazdy i sprzęt transportowy, przyrządy pomiarowe, narzędzia, sprzęt elektryczny, sprzęt obronny) - stanowiąc ponad połowę wartości eksportu, a ponadto artykułów rolno-spoŝywczych (ekologicznych), produktów drewnianych (mebli, domków drewnianych, stolarki budowlanej), wyrobów hutniczych. Z kolei mniejszym zainteresowaniem cieszą się tekstylia oraz węgiel. W większości pozycji osiągamy dodatnie saldo, natomiast ujemne saldo odnotowujemy przede wszystkim w handlu wyrobami chemicznymi. Z kolei francuski eksport do Polski zdominowany jest przez bogatą grupę wyrobów elektro-mechanicznych (wyroby przemysłu samochodowego, maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny) oraz chemicznych (produkty farmaceutyczne i para-chemiczne, chemia organiczna, tworzywa sztuczne, kosmetyki). Te dwie grupy towarowe stanowią prawie ¾ wartości francuskiego eksportu na rynek polski. Pozostałe branŝe towarowe jak metalurgiczna, paliwowo-energetyczna, włókiennicza, rolno-spoŝywcza - mają mniejsze znaczenie. Szacuje się, Ŝe w 2010 r. wzajemne obroty osiągną wartość 14 mld euro (w tym 8 mld euro polski eksport do Francji i 6 mld euro polski import z Francji), wracając tym samym do poziomu przed-kryzysowego. 21

22 Wymiana handlowa polsko-francuska Struktura towarowa wymiany handlowej Polski z Francją w 2009 r. Eksport Polski do Francji Import Polski z Francji 22

23 3.2. Inwestycje francuskie w Polsce Skumulowany kapitał firm francuskich w Polsce na koniec 2009 r. szacuje się na 15,5 mld euro. Średnioroczne przyrosty w ostatnich latach kształtowały się na poziomie 1 mld euro, natomiast w 2000 r. miała miejsce spektakularna inwestycja kapitałowa o wartości ponad 3 mld euro w wyniku zakupu pakietu akcji Telekomunikacji Polskiej S.A. przez France Télécom, co wraz z pozostałymi inwestycjami w skali rocznej przekroczyło poziom 4 mld euro. W ostatnich latach znacząco wzrastają inwestycje francuskie w sektorze energetycznym. Kapitał francuski w większości ulokowany jest w akcjach bądź udziałach firm, natomiast tzw. greenfield stanowią 1/3 wartości. Ewolucja inwestycji francuskich w Polsce Inwestycje francuskie w Polsce ulokowane są przede wszystkim w czterech dziedzinach: w przemyśle - 28% (nowe technologie produkcyjne: Thompson, Alstom, Vivendi, Alcatel, Michelin, Faurecia, Saint Gobain, Lafarge), telekomunikacji - 25% (głównie po przejęciu w 2000 r. większości akcji Telekomunikacji Polskiej S.A. przez France Télécom), w wielkich sieciach dystrybucji handlowej - 15% (hiper- i super-markety: Auchan, Carrefour, Casino itd.) oraz w energetyce - 13% (głównie Electricité de France). Inne dziedziny francuskiego zaangaŝowania w Polsce to: budownictwo (BEG, Bouygues), hotelarstwo (Accor), rolnictwo (Gervais Danone, Saint Louis Sucre, Seita, Bonduelle), usługi komunalne (Veolia, Dalkia), nieruchomości 23

24 (Klépierre), media (Canal Plus), a takŝe bankowość (Crédit Agricole, Société Générale). Dominująca wartość zaangaŝowanego kapitału przypada na duŝe firmy, ale naleŝy równieŝ uwzględnić sporą ilość małych i średnich przedsiębiorstw francuskich na rynku polskim ; W efekcie firmy francuskie plasują się na 3 miejscu wśród inwestorów zagranicznych w Polsce z udziałem na poziomie 12%. Na rynku polskim ulokowanych jest około 1000 francuskich podmiotów gospodarczych, z czego 10% to duŝe firmy inwestycyjne. Firmy francuskie pozostają jednym z największych zagranicznych pracodawców (ok. 170 tys. miejsc pracy). Inwestycje francuskie w Polsce znacząco przyczyniają się do wzrostu polskiego eksportu (ponad 50% towarów wytwarzanych przez firmy francuskie w Polsce kierowana jest na eksport). Struktura branŝowa inwestycji francuskich w Polsce na koniec 2009 r. Inwestycje polskie we Francji nie odgrywają istotnej roli; Szacuje się je na 1 mld euro. Kapitał ten jest ulokowany głównie w spółkach handlowych, zajmujących się transakcjami eksportowo-importowymi z Polską, a takŝe w firmach usługowych (głównie z sektora budowlano-montaŝowego). Reprezentowane branŝe to: wyroby metalowe oraz narzędzia, urządzenia pomiarowe, stolarka i meble, tekstylia i konfekcja, a takŝe transport i usługi remontowo-budowlane. Do inwestycji polskich we Francji naleŝy zaliczyć równieŝ zaangaŝowanie kapitałowe polsko-zagranicznych banków. Aby mieć pełny obraz zainwestowanego polskiego kapitału we Francji, naleŝałoby uwzględnić takŝe transakcje zakupu akcji na giełdach. 24

25 3.3. Usługi polskie we Francji Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej nasze firmy mogą swobodnie świadczyć usługi na rynku francuskim oraz uczestniczyć w przetargach publicznych. W praktyce dotyczy to w szczególności budownictwa i robót publicznych oraz mechaniki i przemysłów przetwórczych, a w mniejszym stopniu handlu, gastronomii i hotelarstwa oraz rolnictwa. Obecnie na terenie Francji usługi świadczy ponad 3,6 tys. firm polskich, stanowiąc ¼ wszystkich zagranicznych podmiotów gospodarczych działających na rynku francuskim. Dominująca większość tych firm reprezentowała branŝę budowlanomontaŝową (67%), mniej branŝe przemysłowe (16%), następnie hotelarstwo i gastronomię (6%), handel (4%), a najmniej rolnictwo (2%), medycynę (1%) i utrzymanie czystości (1%). Polskie firmy wykazują rosnące zainteresowanie francuskim rynkiem usług, realizują coraz większe kontrakty, uczestniczą w branŝowych targach i wystawach (podwykonawstwo przemysłowe, budownictwo, przemysł drzewny, przetwórstwo rolno-spoŝywcze) oraz coraz częściej, choć z rezerwą, uczestniczą w przetargach publicznych. Generalnie polskie firmy cieszą się dobrą opinią wśród partnerów francuskich (realizacja kontraktu, efektywność pracy, jakość usług), co często potwierdzają równieŝ wyniki kontroli francuskiej inspekcji pracy. Całkowite otwarcie francuskiego rynku pracy m.in. dla obywateli polskich dokonane z dniem 1 lipca 2008 r. w konsekwencji stworzyło sprzyjające warunki do swobodnego podejmowania pracy przez Polaków w przedsiębiorstwach francuskich, a takŝe firmom polskim obecnym na tutejszym rynku pozwala zatrudniać Polaków do realizacji swoich kontraktów Usługi polskie we Francji według branŝ na koniec 2009 r. 25

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników

Ministerstwo Gospodarki. Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników Ministerstwo Gospodarki Akcjonariat pracowniczy Przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników listopad 2011 1. Na czym polega akcjonariat pracowniczy?... 3 2. Jakie są zalety i wady akcjonariatu pracowniczego?...

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska

Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Anna Silska Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Anna Silska Autor Anna Silska Korekta i redakcja Ewa Skrzypkowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo