Ku współpracy trójsektorowej w Pile Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----"

Transkrypt

1 Ku współpracy trójsektorowej w Pile Organizacja bezpłatnych szkoleń W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu: Techniki sprzedaŝy, Marketing i negocjacje, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, System zamówień publicznych w Polsce, Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, Plan marketingowy receptą na sukces (konstrukcja planu marketingowego gminy lub powiatu), Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, Zarządzanie organizacją, Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Charakterystyka projektu: Przedsięwzięcie polega na nawiązaniu współpracy między trzema sektorami administracji publicznej, pozarządowym i biznesu poprzez zorganizowanie bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli wszystkich sektorów. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, przygotowuje do realizacji Projekt pt. Ku współpracy trójsektorowej w Pile. Działanie z dotacji konkursowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009, Priorytet Nr 4. Obszar Wsparcia Nr 1. Nazwa Obszaru Wsparcia: Przedsiębiorczość Społeczna i Upowszechnianie Idei Partnerstwa Trójsektorów. Tytuł zadania: Ku współpracy trójsektorowej w Pile. Wysokość dotacji to zł, środki własne to 5,400 zł. Okres realizacji: czerwiec wrzesień Wstępny harmonogram szkoleń: lipca - Techniki sprzedaŝy, Marketing - Paweł Kijko lipca- Zakładania i prowadzenie działalności gospodarczej, Podstawy prawne funkcjonowania NGO- Monika Paradowska sierpnia - Plan marketingowy - Artur Chojecki sierpnia- System zamówień publicznych- Artur Chojecki sierpnia- Zarządzanie NGO Paweł Kijko sierpnia- Autoprezentacja Agnieszka Światłowska sierpnia- Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych- Agnieszka Światłowska KaŜde ze szkoleń powiązane jest przynajmniej z jednym z nich, co ma zapoznać wszystkich uczestników z formami i metodami działań kaŝdego z nich. Tematyka szkoleń jest ściśle związana z funkcjonowaniem poszczególnych sektorów i dotyczy: technik sprzedaŝy i telemarketingu, marketingu i negocjacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, systemów zamówień publicznych w Polsce, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, konstrukcji planu marketingowego gminy lub powiatu, podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania organizacją i tworzenia projektów oraz wniosków o dofinansowanie. Wszystkie szkolenia mają zwrócić uwagę osób pracujących w poszczególnych sektorach i ty samym zachęcić do podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych na rzecz środowiska lokalnego.

2 Celem jest nawiązanie współpracy trójsektorowej sektorów: publicznego, pozarządowego i biznesu - w mieście Piła w ciągu 6 miesięcy trwania projektu poprzez organizację szkoleń dla osób pochodzących z instytucji publicznych, pozarządowych i biznesowych. Cel główny realizowany poprzez cele szczegółowe: - zwiększenie aktywności społecznej wśród przedsiębiorstw sektora biznesu miasta Piły, - promowanie idei łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną wśród pracowników trzech sektorów (administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw), - zwiększenie liczby wspólnych inicjatyw trzech sektorów (administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw), - poznanie i wymiana dobrych praktyk aktywności społecznej wśród trzech sektorów (administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw). Szczegółowy program szkoleń 1. Techniki sprzedaŝy Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników wiedzy i nowych umiejętności umoŝliwiających skuteczną i profesjonalną sprzedaŝ, rozwój kompetencji w zakresie sprzedaŝy, negocjacji handlowych oraz dostarczenie uczestnikom informacji z zakresu nowych moŝliwości i technik stosowanych w zawodzie sprzedawcy. Uczestnicy nauczą się jak wykorzystać sprzedaŝ w ekonomii społecznej i jak czerpać z niej zyski dla społeczności lokalnej. Szkolenie poprowadzone w formie aktywnych warsztatów z wykorzystaniem mini wykładów połączonych z licznymi przykładami, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, scenki symulacyjne, dyskusja z wymianą doświadczeń, gry i zabawy. Animator lokalny, który będzie pochodził z tej grupy szkoleniowej będzie ściśle współpracował z animatorem z grupy marketingu i negocjacji. Wspólnie będą opracowywali plany promocji działań podejmowanych przez grupę. Czym jest dla mnie sprzedaŝ? Efektywna komunikacja z klientem (mój styl komunikacji. Test indywidualny, omówienie; mowa ciała i przedmiotów w otoczeniu; asertywność w komunikacji) Błędy podczas komunikacji z klientami (zasady postępowania na etapie rozpoczęcia rozmowy z klientem; znaczenie pierwszego wraŝenia; autoprezentacja; elementy savoir vivre w zakresie powitania klienta, komunikacja niewerbalna) Sztuka prowadzenia rozmów umiejętność dostrajania się do klienta i jego potrzeb (typologia klientów i zastosowanie odpowiedniej techniki prowadzenia rozmów; kim jest nasz klient? Co lubi klient? - czynniki ułatwiające skuteczną argumentację; świadomość celu prowadzonej rozmowy; wpływ pozytywnej atmosfery na przebieg i efekt rozmowy, wywieranie wpływu na klienta) Asertywność w sprzedaŝy (dlaczego warto być asertywnym podczas procesu sprzedaŝy, asertywny język ciała i umysłu, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach praktyczne stosowanie technik asertywnych, asertywność w kontakcie z samym sobą) Elementy zarządzania czasem tworzenie planu działania Etapy sprzedaŝy: ćwiczenia - wyznaczanie kluczowych celów rozmowy handlowej: cele sprzedaŝowe, relacyjne,

3 marketingowe - trening umiejętności w zakresie telefonicznego umawiania spotkań handlowych - efektywna prezentacja handlowa (cechy i korzyści kluczowych elementów oferty, dostosowanie prezentacji oferty handlowej do klienta, wykorzystanie języka korzyści w trakcie prezentacji, materiały wspierające sprzedaŝ, komunikacja werbalna i niewerbalna) - zastrzeŝenia i wątpliwości klienta (uwaŝne słuchanie klienta i pozyskiwanie dodatkowych informacji, budowanie skutecznej argumentacji sprzedaŝowej, techniki radzenia sobie z zastrzeŝeniami i wątpliwościami klienta) - zamknięcie sprzedaŝy (techniki zamknięcia procesu sprzedaŝy, podsumowanie ustaleń, zakończenie rozmowy sprzedaŝowej) Elementy coachingu 2. Marketing i negocjacje Umiejętność planowania działań marketingowych jest dzisiaj źródłem szans firmy, ale takŝe organizacji pozarządowych, jak i instytucji publicznych na skuteczne pozyskiwanie odbiorców. Uczestnicy szkolenia nauczą się więc pozyskiwać odbiorców swoich działań wśród społeczności lokalnych oraz adresować działania adekwatne do ich potrzeb. Szkolenia z zakresu marketingu skierowane są zarówno do osób zajmujących się marketingiem bezpośrednim, jak i tym pośrednim. Podczas szkoleń zostanie pokazane, jak waŝny (a często niedoceniany) jest organizacji dział marketingu oraz jak wiele od niego zaleŝy. Szkolenie obejmuje równieŝ zagadnienie negocjacji. Mówiąc o negocjacjach mamy na myśli i te negocjacje przez duŝe N i negocjacje, na co dzień wcale nie mniej istotne i przynoszące często podobne efekty. Animator lokalny wywodzący się z tej grupy szkoleniowej będzie zajmował się wizerunkiem grupy oraz zauwaŝalnością i dostrzegalnością działań inicjowanych przez grupę animatorów lokalnych w środowisku lokalnym. Animator ten będzie ściśle współpracował z animatorem z grupy szkoleniowej technik sprzedaŝy. Co to jest marketing i jakie są jego rodzaje? - elementy marketingu - marketing jak to działa? - róŝnorodność działań marketingowych Współczesne bariery rozwojowe w Polsce Jak być rozpoznawalnym? - pojęcie wizerunku - obrazy na sprzedaŝ - jaki powinien być nasz image? - co jest szkodliwe dla naszego wizerunku? Jak być zauwaŝalnym? - identyfikacja - wyznaczanie celów promocji - kształtowanie budŝetu promocji - wybór kanału promocyjnego - przygotowanie i wykonanie kampanii promocyjnej - pomiar wyników promocji Techniki prezentacji - mowa ciała dobra i zła postawa - waŝna jest oprawa - przekaz energii - własny styl - najczęstsze błędy Jak znaleźć i przekonać partnerów? - 45 minut

4 - badania rynku - badania marketingowe - sponsoring Negocjacje warsztaty 90 minut - istota konfliktów, sposoby ich rozwiązywania - warunki procesu negocjacyjnego - bariery ze współpracy i sposoby ich pokonywania - metody negocjacji - techniki negocjacyjne 3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami nauczania, co oznacza, Ŝe uczestnicy będą zdobywać wiedzę poprzez doświadczenie. Oprócz przekazanych przez trenera merytorycznych informacji z zakresu tematycznego szkolenia, uczestnicy wezmą udział w wielu ćwiczeniach, podczas których będą mogli praktycznie sprawdzić siebie podczas autoprezentacji. Przy pomocy kamery autoprezentacje uczestników zostaną nagrane, dzięki czemu będą oni mogli sami zaobserwować pozytywne oraz negatywne strony własnej autoprezentacji. Warsztat opierał się będzie na aktywnym uczestnictwie kaŝdego z członków grupy, co pozwala na większą efektywność pracy i osiąganych wyników. Zadania realizowane będą w małych grupach, uczestnicy wezmą udział w scenkach, symulacjach, dyskusjach, prezentacjach. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe wraz z nagraną autoprezentacją. Animator lokalny pochodzący z tej grupy szkoleniowej będzie zajmował się wizerunkiem grupy oraz współpraca z odbiorcami działań inicjowanych przez grupę animatorów lokalnych wykształconych w ramach tego projektu. Zawartość merytoryczna szkolenia: - pojęcie autoprezentacji - techniki autoprezentacyjne i ich zastosowanie w praktyce - elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie autoprezentacji - komunikacja jednostronna i dwustronna skuteczne zastosowanie podczas prezentacji siebie - autoprezentacja a manipulowanie wizerunkiem - nauka identyfikowania manipulowania wizerunkiem przez innych ludzi 4. System zamówień publicznych w Polsce Szkolenie mające na celu przybliŝenie ostatnich zmian, które miały miejsce w ustawie Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja przepisów tej ustawy, w postaci ustawy z dnia r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), weszła w Ŝycie z dniem r. Nowelizacja w istotny sposób zmieniła system zamówień publicznych w Polsce. W wyniku jej wprowadzenia, przede wszystkim dostosowano polskie prawo do zmian, które miały miejsce w prawie Unii Europejskiej (dwie nowe dyrektywy). Drugim równie istotnym zadaniem nowelizacji, było uproszczenie oraz przyspieszenie procedur, tak aby efektywniej wydatkować róŝnego rodzaju środki, w tym te, które pochodzą z funduszy unijnych. W tym celu dokonano rewolucyjnych wprost zmian w rozdziale dotyczącym środków ochrony prawnej. Szkolenie jest więc niezbędne w celu realizowania wspólnych przedsięwzięć przez przedstawicieli trzech sektorów. Zajęcia realizowane metodami aktywnymi (praca w małych grupach, dyskusja, wykład interaktywny itp.). Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały, z uŝyciem których przeprowadzone zostaną ćwiczenia. Animator lokalny pochodzący z tej grupy będzie czuwał nad prawidłowym, w sensie prawnym, przebiegiem działań inicjowanych przez grupę animatorów lokalnych. Charakterystyka systemu zamówień publicznych w Polsce

5 Systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot i zakres regulacji, wyłączenie stosowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - opis przedmiotu zamówienia, - ustalanie wartości zamówienia, - specyfikacja istotnych warunków zamówienia - tryby udzielania zamówień publicznych Oferta w prawie zamówień publicznych - pojęcie oferty - składanie i wybór najkorzystniejszej oferty - odrzucenie oferty Umowy w sprawach zamówień publicznych Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych 5. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zakładający przedsiębiorstwo musi mieć sprecyzowany cel, do którego zmierza przez kolejne fazy rozwoju firmy. Rozwój nie moŝe być przypadkowy. Powinien przebiegać według określonego planu, często wieloletniego. Podobnie jest z organizacjami pozarządowymi, trzeba wiedzieć co chce się robić i czy ma się przyjaciół, czy pieniądze, bo w zaleŝności od tego zakłada się albo stowarzyszenie, albo fundację. Czy teŝ warto zakładać działalność gospodarczą na rzecz organizacji pozarządowej, a moŝe zakładając firmę warto zaangaŝować się we współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi. Szkolenie zmierza do budowanie firm współpracującej z organizacjami pozarządowymi i nie mającymi problemu z administracją publiczną, w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej. Animator lokalny pochodzący z tej grupy będzie czuwał nad współpracą firm i organizacji pozarządowych, równieŝ na etapie wyszukiwania nowych partnerów do współpracy dla poszczególnych podmiotów. Zakładanie działalności gospodarczej - pojęcie i cechy działalności gospodarczej - wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w prawie polskim Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w - jednoosobowa działalność gospodarcza - spółki cywilne - spółki prawa handlowego Procedura zakładania działalności gospodarczej - omówienie poszczególnych rejestrów (ewidencji działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej, Krajowy Rejestr Sądowy) -procedura zakładania działalności krok po kroku Samodzielne uzupełnianie dokumentacji niezbędnej do załoŝenia działalności Uzyskanie zewnętrznych środków finansowych na prowadzenie działalności - omówienie źródeł, z których moŝna pozyskać środki - omówienie wniosku o dofinansowanie (opis działań, analiza rynku, analiza zagroŝeń, kosztorys) Samodzielne tworzenie biznesplanu Prowadzenie działalności gospodarczej, a współpraca z organizacjami pozarządowymi Formy opodatkowania - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych Samodzielne wypełnianie formularzy PIT i CIT Zatrudnianie pracowników, wolontariat pracowniczy

6 6. Plan marketingowy receptą na sukces (konstrukcja planu marketingowego gminy lub powiatu) Pojęcie marketingu kojarzy się przede wszystkim z działalnością gospodarczą oraz innymi dziedzinami Ŝycia, w których zabiegamy o wpływy finansowe, popularność czy prestiŝ. Czy moŝna wobec tego zastosować wiedzę i techniki marketingowe do poprawy działania samorządu? Czy takie kategorie, jak rynek docelowy, segmentacja, plan marketingowy mogą być przydatne do poprawy obsługi mieszkańców i innych osób fizycznych i prawnych funkcjonujących lub zamierzających funkcjonować na obszarze naszego środowiska lokalnego? Na te wszystkie pytania naleŝy odpowiedzieć twierdząco. Szkolenie składa się z wykładu oraz praktycznych ćwiczeń, podczas których uczestnicy, pod okiem prowadzącego, przygotują przykładowy plan marketingowy. Szkolenie pozwoli nie tylko na poznanie specyfiki tworzenia planu marketingowego firmy, ale przede wszystkim pozwoli na odniesienie własnych działań marketingowych do działań marketingowych jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnicy szkolenia, znając główne zasady tworzenia planu marketingowego gminy, będą mogli podjąć działania zgodne z polityką jednostki samorządowej. Animator lokalny pochodzący z tej grupy będzie zajmował się współpracą z jednostką samorządu terytorialnego, mając na uwadze specyfikę funkcjonowania tej jednostki oraz wykorzystanie marketingu i współprace na poziomie obsługi mieszkańców zamieszkujących teren gminy bądź powiatu. Streszczenie - krótki przegląd głównych punktów i celów planu marketingowego. Analiza bieŝącej sytuacji - zebranie informacji o gminie i jej otoczeniu takich, jak analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej gminy lub powiatu, główne kierunki rozwoju gminy wskazane w strategii rozwoju, sytuacja finansowa gminy lub powiatu, podstawowe wskaźniki gminy lub powiatu w relacji do innych gmin lub powiatów, sytuacja społeczna i polityczna w gminie lub powiecie. Ponadto punkt ten obejmuje analizę SWOT, czyli przedstawienie mocnych i słabych stron wewnętrznych gminy lub powiatu oraz szanse i zagroŝenia płynące z zewnątrz. Cele i problemy - przedstawienie konkretnych celów sporządzenia planu i problemów, które plan ten pomoŝe rozwiązać. Adresaci - wskazanie osób i środowisk, do których skierowany będzie plan marketingowy. Strategia marketingowa - przedstawienie strategii, która ma być zastosowana, aby osiągnąć cele marketingowe. Programy marketingowe - przedstawienie programów wspierających strategię marketingową. Na programy te składają się konkretne działania, harmonogramy i zadania związane z: polityką informacyjną gminy lub powiatu, obsługą inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych, zmianami w opiece społecznej, współpracą z organizacjami pozarządowymi, poprawą sytuacji w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, rozwojem przedsiębiorczości na terenie gminy lub powiatu, wsparciem sportu i rekreacji w obrębie gminy lub powiatu oraz z innymi wskazanymi przez Państwa dziedzinami działalności gminy lub powiatu. Plany finansowe punkt ten obejmuje analizę kosztów wiąŝących się z realizacją przygotowanych planów i przedstawienie spodziewanych korzyści, jakie mają przynieść plany, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści mierzalnych. Kontrola wdraŝania wskazanie sposobów pomiaru postępu w osiąganiu celów oraz wprowadzania korekt w przypadku odchyleń w realizacji programów. 7. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą znali specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych i bez problemu będą mogli podejmować wspólne działania z sektorem pozarządowym nie naruszając ram prawnych funkcjonowania tych organizacji.

7 Podstawy prawne fundacji i stowarzyszeń Rejestracja organizacji Obowiązki organizacji Ustawa o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie Praca w organizacji pozarządowej Podatki, a organizacje pozarządowe. 8. Zarządzanie organizacją Uczestnicy szkolenia nauczą się zarządzać zasobami ludzkimi z wykorzystaniem odpowiednich emocji. Z tej grupy szkoleniowej zostanie wybrany kierownik animatorów lokalnych, który będzie zarządzał wszystkimi animatorami oraz inicjował odpowiednie działania adekwatne do moŝliwości organizatorów (organizacji pozarządowych, firm i instytucji publicznych) oraz potrzeb społeczności lokalnych. kto kieruje organizacją i za co odpowiada podstawy prawne funkcjonowania organizacji statut i co z niego wynika realizacja celów statutowych (merytoryczna strona działalności organizacji) zespół (pracownicy i wolontariusze) procedury zatrudniania, kodeks pracy emocje a zarządzanie zasobami ludzkimi 9. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych to gwarancja skutecznego działania podmiotów na dzisiejszym rynku. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz wiele innych grup formalnych i nieformalnych ma szanse na pozyskanie pieniędzy na realizacje swoich działań z licznych źródeł krajowych i zagranicznych. Ogromna konkurencja w tym zakresie sprawia, Ŝe osoby zajmujące się tą tematyką muszą posiadać niezbędną wiedzę i konkretne umiejętności. Animator lokalny pochodzący z tej grupy będzie zajmował się tworzeniem wniosków o dofinansowanie i poszukiwaniem funduszy dotacyjnych odpowiednich do potrzeb społeczności lokalnej. Potrzeba w społeczności lokalnej i pomysł na jej zaspokojenie co to jest, jak ją diagnozować Tworzenie projektu ubranie pomysłu w formę uporządkowanej sekwencji działań, które zmierzają do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeby szkoleniowej Znalezienie źródła finansowania omówienie programów dostępnych dla właściwej gminy i powiatu Przygotowanie wniosku w odpowiednim formularzu 1 godzina szkoleniowa - opis organizacji oraz sytuacji w społeczności lokalnej - formułowanie celów i efektów projektu - stworzenie opisu oraz harmonogramu projektu - załączniki do projektu - pozostałe, zmienne informacje odnośnie projektu BudŜet projektu Etap realizacji projektu - ogólne zasady współpracy z organizacją grantodawczą - zmiany w realizacji projektu - dokumenty księgowe niezbędne do dokumentowania wydatków - terminy realizacji zadań

8 Ewaluacja projektu pojęcie, ogólne zasady oraz katalog najpopularniejszych form ewaluacji działań Ewaluacja Podsumowanie projektu nastąpi na zakończenie wszystkich zajęć dydaktycznych. Zostaną wówczas wyciągnięte wnioski ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych, a na ich podstawie opracowany raport. Dodatkowo będą prowadzone listy na zajęciach, w celu sprawdzania liczby uczestników poszczególnych szkoleń i ocenie skuteczności promocji, a takŝe weryfikacji i sprawdzeniu realizacji zamierzeń początkowych. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE w ramach Projekt pt. Ku współpracy trójsektorowej w Pile. Działanie z dotacji konkursowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009, Priorytet Nr 4. Obszar Wsparcia Nr 1. Nazwa Obszaru Wsparcia: Przedsiębiorczość Społeczna i Upowszechnianie Idei Partnerstwa Trójsektorów. Tytuł zadania: Ku współpracy trójsektorowej w Pile. prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zgłoszenia prosimy dostarczyć osobiście (Piła, ul. Walki Mlodych 30, pokój 6.) lub przesłać formularz faksem na nr: , lub em: W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Arturem Łazowym

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo