Ku współpracy trójsektorowej w Pile Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----"

Transkrypt

1 Ku współpracy trójsektorowej w Pile Organizacja bezpłatnych szkoleń W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu: Techniki sprzedaŝy, Marketing i negocjacje, Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, System zamówień publicznych w Polsce, Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, Plan marketingowy receptą na sukces (konstrukcja planu marketingowego gminy lub powiatu), Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, Zarządzanie organizacją, Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Charakterystyka projektu: Przedsięwzięcie polega na nawiązaniu współpracy między trzema sektorami administracji publicznej, pozarządowym i biznesu poprzez zorganizowanie bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli wszystkich sektorów. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, przygotowuje do realizacji Projekt pt. Ku współpracy trójsektorowej w Pile. Działanie z dotacji konkursowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009, Priorytet Nr 4. Obszar Wsparcia Nr 1. Nazwa Obszaru Wsparcia: Przedsiębiorczość Społeczna i Upowszechnianie Idei Partnerstwa Trójsektorów. Tytuł zadania: Ku współpracy trójsektorowej w Pile. Wysokość dotacji to zł, środki własne to 5,400 zł. Okres realizacji: czerwiec wrzesień Wstępny harmonogram szkoleń: lipca - Techniki sprzedaŝy, Marketing - Paweł Kijko lipca- Zakładania i prowadzenie działalności gospodarczej, Podstawy prawne funkcjonowania NGO- Monika Paradowska sierpnia - Plan marketingowy - Artur Chojecki sierpnia- System zamówień publicznych- Artur Chojecki sierpnia- Zarządzanie NGO Paweł Kijko sierpnia- Autoprezentacja Agnieszka Światłowska sierpnia- Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych- Agnieszka Światłowska KaŜde ze szkoleń powiązane jest przynajmniej z jednym z nich, co ma zapoznać wszystkich uczestników z formami i metodami działań kaŝdego z nich. Tematyka szkoleń jest ściśle związana z funkcjonowaniem poszczególnych sektorów i dotyczy: technik sprzedaŝy i telemarketingu, marketingu i negocjacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, systemów zamówień publicznych w Polsce, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, konstrukcji planu marketingowego gminy lub powiatu, podstaw prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, zarządzania organizacją i tworzenia projektów oraz wniosków o dofinansowanie. Wszystkie szkolenia mają zwrócić uwagę osób pracujących w poszczególnych sektorach i ty samym zachęcić do podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych na rzecz środowiska lokalnego.

2 Celem jest nawiązanie współpracy trójsektorowej sektorów: publicznego, pozarządowego i biznesu - w mieście Piła w ciągu 6 miesięcy trwania projektu poprzez organizację szkoleń dla osób pochodzących z instytucji publicznych, pozarządowych i biznesowych. Cel główny realizowany poprzez cele szczegółowe: - zwiększenie aktywności społecznej wśród przedsiębiorstw sektora biznesu miasta Piły, - promowanie idei łączenia aktywności ekonomicznej (zawodowej) z aktywnością społeczną wśród pracowników trzech sektorów (administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw), - zwiększenie liczby wspólnych inicjatyw trzech sektorów (administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw), - poznanie i wymiana dobrych praktyk aktywności społecznej wśród trzech sektorów (administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw). Szczegółowy program szkoleń 1. Techniki sprzedaŝy Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników wiedzy i nowych umiejętności umoŝliwiających skuteczną i profesjonalną sprzedaŝ, rozwój kompetencji w zakresie sprzedaŝy, negocjacji handlowych oraz dostarczenie uczestnikom informacji z zakresu nowych moŝliwości i technik stosowanych w zawodzie sprzedawcy. Uczestnicy nauczą się jak wykorzystać sprzedaŝ w ekonomii społecznej i jak czerpać z niej zyski dla społeczności lokalnej. Szkolenie poprowadzone w formie aktywnych warsztatów z wykorzystaniem mini wykładów połączonych z licznymi przykładami, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, scenki symulacyjne, dyskusja z wymianą doświadczeń, gry i zabawy. Animator lokalny, który będzie pochodził z tej grupy szkoleniowej będzie ściśle współpracował z animatorem z grupy marketingu i negocjacji. Wspólnie będą opracowywali plany promocji działań podejmowanych przez grupę. Czym jest dla mnie sprzedaŝ? Efektywna komunikacja z klientem (mój styl komunikacji. Test indywidualny, omówienie; mowa ciała i przedmiotów w otoczeniu; asertywność w komunikacji) Błędy podczas komunikacji z klientami (zasady postępowania na etapie rozpoczęcia rozmowy z klientem; znaczenie pierwszego wraŝenia; autoprezentacja; elementy savoir vivre w zakresie powitania klienta, komunikacja niewerbalna) Sztuka prowadzenia rozmów umiejętność dostrajania się do klienta i jego potrzeb (typologia klientów i zastosowanie odpowiedniej techniki prowadzenia rozmów; kim jest nasz klient? Co lubi klient? - czynniki ułatwiające skuteczną argumentację; świadomość celu prowadzonej rozmowy; wpływ pozytywnej atmosfery na przebieg i efekt rozmowy, wywieranie wpływu na klienta) Asertywność w sprzedaŝy (dlaczego warto być asertywnym podczas procesu sprzedaŝy, asertywny język ciała i umysłu, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach praktyczne stosowanie technik asertywnych, asertywność w kontakcie z samym sobą) Elementy zarządzania czasem tworzenie planu działania Etapy sprzedaŝy: ćwiczenia - wyznaczanie kluczowych celów rozmowy handlowej: cele sprzedaŝowe, relacyjne,

3 marketingowe - trening umiejętności w zakresie telefonicznego umawiania spotkań handlowych - efektywna prezentacja handlowa (cechy i korzyści kluczowych elementów oferty, dostosowanie prezentacji oferty handlowej do klienta, wykorzystanie języka korzyści w trakcie prezentacji, materiały wspierające sprzedaŝ, komunikacja werbalna i niewerbalna) - zastrzeŝenia i wątpliwości klienta (uwaŝne słuchanie klienta i pozyskiwanie dodatkowych informacji, budowanie skutecznej argumentacji sprzedaŝowej, techniki radzenia sobie z zastrzeŝeniami i wątpliwościami klienta) - zamknięcie sprzedaŝy (techniki zamknięcia procesu sprzedaŝy, podsumowanie ustaleń, zakończenie rozmowy sprzedaŝowej) Elementy coachingu 2. Marketing i negocjacje Umiejętność planowania działań marketingowych jest dzisiaj źródłem szans firmy, ale takŝe organizacji pozarządowych, jak i instytucji publicznych na skuteczne pozyskiwanie odbiorców. Uczestnicy szkolenia nauczą się więc pozyskiwać odbiorców swoich działań wśród społeczności lokalnych oraz adresować działania adekwatne do ich potrzeb. Szkolenia z zakresu marketingu skierowane są zarówno do osób zajmujących się marketingiem bezpośrednim, jak i tym pośrednim. Podczas szkoleń zostanie pokazane, jak waŝny (a często niedoceniany) jest organizacji dział marketingu oraz jak wiele od niego zaleŝy. Szkolenie obejmuje równieŝ zagadnienie negocjacji. Mówiąc o negocjacjach mamy na myśli i te negocjacje przez duŝe N i negocjacje, na co dzień wcale nie mniej istotne i przynoszące często podobne efekty. Animator lokalny wywodzący się z tej grupy szkoleniowej będzie zajmował się wizerunkiem grupy oraz zauwaŝalnością i dostrzegalnością działań inicjowanych przez grupę animatorów lokalnych w środowisku lokalnym. Animator ten będzie ściśle współpracował z animatorem z grupy szkoleniowej technik sprzedaŝy. Co to jest marketing i jakie są jego rodzaje? - elementy marketingu - marketing jak to działa? - róŝnorodność działań marketingowych Współczesne bariery rozwojowe w Polsce Jak być rozpoznawalnym? - pojęcie wizerunku - obrazy na sprzedaŝ - jaki powinien być nasz image? - co jest szkodliwe dla naszego wizerunku? Jak być zauwaŝalnym? - identyfikacja - wyznaczanie celów promocji - kształtowanie budŝetu promocji - wybór kanału promocyjnego - przygotowanie i wykonanie kampanii promocyjnej - pomiar wyników promocji Techniki prezentacji - mowa ciała dobra i zła postawa - waŝna jest oprawa - przekaz energii - własny styl - najczęstsze błędy Jak znaleźć i przekonać partnerów? - 45 minut

4 - badania rynku - badania marketingowe - sponsoring Negocjacje warsztaty 90 minut - istota konfliktów, sposoby ich rozwiązywania - warunki procesu negocjacyjnego - bariery ze współpracy i sposoby ich pokonywania - metody negocjacji - techniki negocjacyjne 3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami nauczania, co oznacza, Ŝe uczestnicy będą zdobywać wiedzę poprzez doświadczenie. Oprócz przekazanych przez trenera merytorycznych informacji z zakresu tematycznego szkolenia, uczestnicy wezmą udział w wielu ćwiczeniach, podczas których będą mogli praktycznie sprawdzić siebie podczas autoprezentacji. Przy pomocy kamery autoprezentacje uczestników zostaną nagrane, dzięki czemu będą oni mogli sami zaobserwować pozytywne oraz negatywne strony własnej autoprezentacji. Warsztat opierał się będzie na aktywnym uczestnictwie kaŝdego z członków grupy, co pozwala na większą efektywność pracy i osiąganych wyników. Zadania realizowane będą w małych grupach, uczestnicy wezmą udział w scenkach, symulacjach, dyskusjach, prezentacjach. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe wraz z nagraną autoprezentacją. Animator lokalny pochodzący z tej grupy szkoleniowej będzie zajmował się wizerunkiem grupy oraz współpraca z odbiorcami działań inicjowanych przez grupę animatorów lokalnych wykształconych w ramach tego projektu. Zawartość merytoryczna szkolenia: - pojęcie autoprezentacji - techniki autoprezentacyjne i ich zastosowanie w praktyce - elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie autoprezentacji - komunikacja jednostronna i dwustronna skuteczne zastosowanie podczas prezentacji siebie - autoprezentacja a manipulowanie wizerunkiem - nauka identyfikowania manipulowania wizerunkiem przez innych ludzi 4. System zamówień publicznych w Polsce Szkolenie mające na celu przybliŝenie ostatnich zmian, które miały miejsce w ustawie Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja przepisów tej ustawy, w postaci ustawy z dnia r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), weszła w Ŝycie z dniem r. Nowelizacja w istotny sposób zmieniła system zamówień publicznych w Polsce. W wyniku jej wprowadzenia, przede wszystkim dostosowano polskie prawo do zmian, które miały miejsce w prawie Unii Europejskiej (dwie nowe dyrektywy). Drugim równie istotnym zadaniem nowelizacji, było uproszczenie oraz przyspieszenie procedur, tak aby efektywniej wydatkować róŝnego rodzaju środki, w tym te, które pochodzą z funduszy unijnych. W tym celu dokonano rewolucyjnych wprost zmian w rozdziale dotyczącym środków ochrony prawnej. Szkolenie jest więc niezbędne w celu realizowania wspólnych przedsięwzięć przez przedstawicieli trzech sektorów. Zajęcia realizowane metodami aktywnymi (praca w małych grupach, dyskusja, wykład interaktywny itp.). Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały, z uŝyciem których przeprowadzone zostaną ćwiczenia. Animator lokalny pochodzący z tej grupy będzie czuwał nad prawidłowym, w sensie prawnym, przebiegiem działań inicjowanych przez grupę animatorów lokalnych. Charakterystyka systemu zamówień publicznych w Polsce

5 Systematyka ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot i zakres regulacji, wyłączenie stosowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - opis przedmiotu zamówienia, - ustalanie wartości zamówienia, - specyfikacja istotnych warunków zamówienia - tryby udzielania zamówień publicznych Oferta w prawie zamówień publicznych - pojęcie oferty - składanie i wybór najkorzystniejszej oferty - odrzucenie oferty Umowy w sprawach zamówień publicznych Środki ochrony prawnej w Prawie zamówień publicznych 5. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zakładający przedsiębiorstwo musi mieć sprecyzowany cel, do którego zmierza przez kolejne fazy rozwoju firmy. Rozwój nie moŝe być przypadkowy. Powinien przebiegać według określonego planu, często wieloletniego. Podobnie jest z organizacjami pozarządowymi, trzeba wiedzieć co chce się robić i czy ma się przyjaciół, czy pieniądze, bo w zaleŝności od tego zakłada się albo stowarzyszenie, albo fundację. Czy teŝ warto zakładać działalność gospodarczą na rzecz organizacji pozarządowej, a moŝe zakładając firmę warto zaangaŝować się we współpracę m.in. z organizacjami pozarządowymi. Szkolenie zmierza do budowanie firm współpracującej z organizacjami pozarządowymi i nie mającymi problemu z administracją publiczną, w celu podejmowania wspólnych przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej. Animator lokalny pochodzący z tej grupy będzie czuwał nad współpracą firm i organizacji pozarządowych, równieŝ na etapie wyszukiwania nowych partnerów do współpracy dla poszczególnych podmiotów. Zakładanie działalności gospodarczej - pojęcie i cechy działalności gospodarczej - wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w prawie polskim Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w - jednoosobowa działalność gospodarcza - spółki cywilne - spółki prawa handlowego Procedura zakładania działalności gospodarczej - omówienie poszczególnych rejestrów (ewidencji działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej, Krajowy Rejestr Sądowy) -procedura zakładania działalności krok po kroku Samodzielne uzupełnianie dokumentacji niezbędnej do załoŝenia działalności Uzyskanie zewnętrznych środków finansowych na prowadzenie działalności - omówienie źródeł, z których moŝna pozyskać środki - omówienie wniosku o dofinansowanie (opis działań, analiza rynku, analiza zagroŝeń, kosztorys) Samodzielne tworzenie biznesplanu Prowadzenie działalności gospodarczej, a współpraca z organizacjami pozarządowymi Formy opodatkowania - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych Samodzielne wypełnianie formularzy PIT i CIT Zatrudnianie pracowników, wolontariat pracowniczy

6 6. Plan marketingowy receptą na sukces (konstrukcja planu marketingowego gminy lub powiatu) Pojęcie marketingu kojarzy się przede wszystkim z działalnością gospodarczą oraz innymi dziedzinami Ŝycia, w których zabiegamy o wpływy finansowe, popularność czy prestiŝ. Czy moŝna wobec tego zastosować wiedzę i techniki marketingowe do poprawy działania samorządu? Czy takie kategorie, jak rynek docelowy, segmentacja, plan marketingowy mogą być przydatne do poprawy obsługi mieszkańców i innych osób fizycznych i prawnych funkcjonujących lub zamierzających funkcjonować na obszarze naszego środowiska lokalnego? Na te wszystkie pytania naleŝy odpowiedzieć twierdząco. Szkolenie składa się z wykładu oraz praktycznych ćwiczeń, podczas których uczestnicy, pod okiem prowadzącego, przygotują przykładowy plan marketingowy. Szkolenie pozwoli nie tylko na poznanie specyfiki tworzenia planu marketingowego firmy, ale przede wszystkim pozwoli na odniesienie własnych działań marketingowych do działań marketingowych jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnicy szkolenia, znając główne zasady tworzenia planu marketingowego gminy, będą mogli podjąć działania zgodne z polityką jednostki samorządowej. Animator lokalny pochodzący z tej grupy będzie zajmował się współpracą z jednostką samorządu terytorialnego, mając na uwadze specyfikę funkcjonowania tej jednostki oraz wykorzystanie marketingu i współprace na poziomie obsługi mieszkańców zamieszkujących teren gminy bądź powiatu. Streszczenie - krótki przegląd głównych punktów i celów planu marketingowego. Analiza bieŝącej sytuacji - zebranie informacji o gminie i jej otoczeniu takich, jak analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej gminy lub powiatu, główne kierunki rozwoju gminy wskazane w strategii rozwoju, sytuacja finansowa gminy lub powiatu, podstawowe wskaźniki gminy lub powiatu w relacji do innych gmin lub powiatów, sytuacja społeczna i polityczna w gminie lub powiecie. Ponadto punkt ten obejmuje analizę SWOT, czyli przedstawienie mocnych i słabych stron wewnętrznych gminy lub powiatu oraz szanse i zagroŝenia płynące z zewnątrz. Cele i problemy - przedstawienie konkretnych celów sporządzenia planu i problemów, które plan ten pomoŝe rozwiązać. Adresaci - wskazanie osób i środowisk, do których skierowany będzie plan marketingowy. Strategia marketingowa - przedstawienie strategii, która ma być zastosowana, aby osiągnąć cele marketingowe. Programy marketingowe - przedstawienie programów wspierających strategię marketingową. Na programy te składają się konkretne działania, harmonogramy i zadania związane z: polityką informacyjną gminy lub powiatu, obsługą inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych, zmianami w opiece społecznej, współpracą z organizacjami pozarządowymi, poprawą sytuacji w zakresie pozyskiwania środków pomocowych, rozwojem przedsiębiorczości na terenie gminy lub powiatu, wsparciem sportu i rekreacji w obrębie gminy lub powiatu oraz z innymi wskazanymi przez Państwa dziedzinami działalności gminy lub powiatu. Plany finansowe punkt ten obejmuje analizę kosztów wiąŝących się z realizacją przygotowanych planów i przedstawienie spodziewanych korzyści, jakie mają przynieść plany, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści mierzalnych. Kontrola wdraŝania wskazanie sposobów pomiaru postępu w osiąganiu celów oraz wprowadzania korekt w przypadku odchyleń w realizacji programów. 7. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą znali specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych i bez problemu będą mogli podejmować wspólne działania z sektorem pozarządowym nie naruszając ram prawnych funkcjonowania tych organizacji.

7 Podstawy prawne fundacji i stowarzyszeń Rejestracja organizacji Obowiązki organizacji Ustawa o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie Praca w organizacji pozarządowej Podatki, a organizacje pozarządowe. 8. Zarządzanie organizacją Uczestnicy szkolenia nauczą się zarządzać zasobami ludzkimi z wykorzystaniem odpowiednich emocji. Z tej grupy szkoleniowej zostanie wybrany kierownik animatorów lokalnych, który będzie zarządzał wszystkimi animatorami oraz inicjował odpowiednie działania adekwatne do moŝliwości organizatorów (organizacji pozarządowych, firm i instytucji publicznych) oraz potrzeb społeczności lokalnych. kto kieruje organizacją i za co odpowiada podstawy prawne funkcjonowania organizacji statut i co z niego wynika realizacja celów statutowych (merytoryczna strona działalności organizacji) zespół (pracownicy i wolontariusze) procedury zatrudniania, kodeks pracy emocje a zarządzanie zasobami ludzkimi 9. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych to gwarancja skutecznego działania podmiotów na dzisiejszym rynku. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz wiele innych grup formalnych i nieformalnych ma szanse na pozyskanie pieniędzy na realizacje swoich działań z licznych źródeł krajowych i zagranicznych. Ogromna konkurencja w tym zakresie sprawia, Ŝe osoby zajmujące się tą tematyką muszą posiadać niezbędną wiedzę i konkretne umiejętności. Animator lokalny pochodzący z tej grupy będzie zajmował się tworzeniem wniosków o dofinansowanie i poszukiwaniem funduszy dotacyjnych odpowiednich do potrzeb społeczności lokalnej. Potrzeba w społeczności lokalnej i pomysł na jej zaspokojenie co to jest, jak ją diagnozować Tworzenie projektu ubranie pomysłu w formę uporządkowanej sekwencji działań, które zmierzają do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeby szkoleniowej Znalezienie źródła finansowania omówienie programów dostępnych dla właściwej gminy i powiatu Przygotowanie wniosku w odpowiednim formularzu 1 godzina szkoleniowa - opis organizacji oraz sytuacji w społeczności lokalnej - formułowanie celów i efektów projektu - stworzenie opisu oraz harmonogramu projektu - załączniki do projektu - pozostałe, zmienne informacje odnośnie projektu BudŜet projektu Etap realizacji projektu - ogólne zasady współpracy z organizacją grantodawczą - zmiany w realizacji projektu - dokumenty księgowe niezbędne do dokumentowania wydatków - terminy realizacji zadań

8 Ewaluacja projektu pojęcie, ogólne zasady oraz katalog najpopularniejszych form ewaluacji działań Ewaluacja Podsumowanie projektu nastąpi na zakończenie wszystkich zajęć dydaktycznych. Zostaną wówczas wyciągnięte wnioski ze wszystkich ankiet ewaluacyjnych, a na ich podstawie opracowany raport. Dodatkowo będą prowadzone listy na zajęciach, w celu sprawdzania liczby uczestników poszczególnych szkoleń i ocenie skuteczności promocji, a takŝe weryfikacji i sprawdzeniu realizacji zamierzeń początkowych. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE w ramach Projekt pt. Ku współpracy trójsektorowej w Pile. Działanie z dotacji konkursowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009, Priorytet Nr 4. Obszar Wsparcia Nr 1. Nazwa Obszaru Wsparcia: Przedsiębiorczość Społeczna i Upowszechnianie Idei Partnerstwa Trójsektorów. Tytuł zadania: Ku współpracy trójsektorowej w Pile. prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA Zgłoszenia prosimy dostarczyć osobiście (Piła, ul. Walki Mlodych 30, pokój 6.) lub przesłać formularz faksem na nr: , lub em: W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Arturem Łazowym

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta Warsztaty DORADCA KLIENTA Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego

Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego Wolontariat szkolny w środowisku lokalnym Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Oferta szkoleń dla samorządu lokalnego Wolontariat odgrywa ogromną rolę w procesie wychowywania dzieci i młodzieŝy. Rozwija

Bardziej szczegółowo

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób.

Zajęcia aktywizacyjne są prowadzone w grupach składających się z nie więcej niż 16 osób. http://www.pup-rybnik.pl/dla_bezrobotnych/zajecia_aktywizacyjne.html Grafika : drukuj / nie drukuj Zajęcia aktywizacyjne Zajęcia aktywizacyjne dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnianiu

Bardziej szczegółowo

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia:

Eksperci Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Opis szkolenia: Eksperci serdecznie zapraszają do udziału w szkoleniu: Profesjonalna prezentacja firmy na targach - 2-dniowe warsztaty praktyczne dla wystawców w zakresie budowania wizerunku firmy podczas targów branżowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ.....4 OPIS

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI

ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I WSPÓŁPRACA DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI PRADO. Magdalena Korczyk Waszak 1 SPIS TREŚCI ADRESACI SZKOLENIA....3 CELE SZKOLENIA..3 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 3 CZAS I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/21/5030/8381 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/160/05 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 stycznia 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/160/05 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 stycznia 2005 r. Uchwała Nr XXVII/160/05 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki sprzedaży Jak szybko i łatwo zwiększyć wyniki sprzedaży?

Nowoczesne techniki sprzedaży Jak szybko i łatwo zwiększyć wyniki sprzedaży? Nowoczesne techniki sprzedaży Jak szybko i łatwo zwiększyć wyniki sprzedaży? Warsztaty nowoczesnych technik sprzedaży wykorzystują najnowszą wiedzę na temat psychologii sprzedaży i przeznaczone są dla

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2011 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania modułu : 32 godziny lekcyjne na grupę I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Cel:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi

Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON EFEKTYWNA SPRZEDAŻ. Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi EFEKTYWNA SPRZEDAŻ Szkolenie SKUTECZNA SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON Najpierw ludzie kupują ludzi a potem ich produkty, usługi I. Dlaczego właśnie ten projekt szkoleniowy? W ofercie naszego szkolenia nacisk został

Bardziej szczegółowo

Małopolska Akademia Trenerów Zarządzania Strategicznego dla NGO

Małopolska Akademia Trenerów Zarządzania Strategicznego dla NGO Małopolska Akademia Trenerów Zarządzania Strategicznego dla NGO Dlaczego chcemy realizować projekt? Od lat podczas debat i spotkań organizowanych w gronie organizacji pozarządowych poruszany jest temat

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych Program wykładów szkoleniowych dla L.p. Temat wykładu Ogólny zarys merytoryczny wykładu Liczba godzin wykładowych Wykładowca Moduł I: Zagadnienia społeczne Wykluczenie społeczne podstawowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM OBSŁUGI I KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

PROFESJONALNY SYSTEM OBSŁUGI I KOMUNIKACJI Z KLIENTEM PROFESJONALNY SYSTEM OBSŁUGI I KOMUNIKACJI Z KLIENTEM Grupa docelowa Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej zajmujący się marketingiem usług medycznych oraz obsługą klientów. Cele szkolenia umiejętność

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W ŁODZI W I KWARTALE 2013 ROKU Tytuł Forma Adresat Korzystaj z sieci komputer w poszukiwaniu pracy Zajęcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Radomsko Nr XIII / 90 / 2008 z dnia 29 lutego 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOMSKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2008 ROK. WSTĘP Od 1 stycznia 2004 r. weszły

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności I. Informacje ogólne. Nazwa i adres Zamawiającego: BIMs PLUS Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian Terminy szkolenia 29-30 wrzesień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project Opis Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu

Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Nowy projekt ACTIV aktywnie i razem dla rozwoju Regionalnej Sieci Wolontariatu Niezwykle popularna idea pracy wolontarystycznej powoduje, że osób chcących zostać wolontariuszami przybywa, szczególnie w

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Szczegółowe wymagania edukacyjne Przedmiot: Ekonomia w praktyce ocena dopuszczająca uczeń ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra wyszukuje informacje niezbędne i dodatkowe dotyczące działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA

Zarządzanie zmianą PROGRAM SZKOLENIA Zarządzanie zmianą Opis Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i strategią przygotowania kadry zarządzającej i menedżerów wyższego oraz średniego szczebla

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia

ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia Szczecin, 10 styczeń 2017r. ROZEZNANIE RYNKU Szacowanie wartości zamówienia I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Al. Powstańców Wielkopolskich 33 70 111 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b o n o. e d u.

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114,

Fundacja Inkubator w Łodzi, ul. Piotrkowska 114, Projekt Postaw na siebie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HARMONOGRAM SZKOLENIA w ramach projektu Postaw na siebie realizowanego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Biznes plan krok po kroku, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 4.11.2013 (pn), godz. 10:00-14:00

Biznes plan krok po kroku, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 4.11.2013 (pn), godz. 10:00-14:00 Serdecznie zapraszamy studentów i absolwentów naszej Uczelni do udziału w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach organizowanych przez nasze Centrum w ramach 6. edycji "Akademii Biznesu" (4-7.11.2013).

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012

Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 Tematyka szkoleń w ramach Programu Biblioteka + 2012 I. Moduł I Rozwój osobisty Czas trwania: 32 godziny lekcyjne na grupę (1h=45 minut) I.1. Komunikacja. Asertywność. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Bardziej szczegółowo

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży 1 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, menedżerów sprzedaży, pracowników obsługi klienta przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/159/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia- Kurs Profesjon@lny trener

Program szkolenia- Kurs Profesjon@lny trener Program szkolenia- Kurs Profesjon@lny trener I. Cel szkolenia: przygotowanie do efektywnego przeprowadzenia samodzielnie zaplanowanej sesji szkoleniowej. II. Wymagania wstępne: Kurs przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ P R E Z Y D E N T M I A S T A P O Z N A N I A Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) oraz

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka

Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Profesjonalna Asystentka i Sekretarka Cel warsztatów: Doskonalenie wizerunku Profesjonalnej Sekretarki / Asystentki Doskonalenie efektywności komunikowania się, budowanie trwałych relacji z klientem, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

TRENING NEGOCJACJI SKUTECZNE TAKTYKI NEGOCJACYJNE OFERTA SZKOLENIA

TRENING NEGOCJACJI SKUTECZNE TAKTYKI NEGOCJACYJNE OFERTA SZKOLENIA TRENING NEGOCJACJI SKUTECZNE TAKTYKI NEGOCJACYJNE OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 Perfect Consulting ul. Świętojańska 18/2, 81-368 Gdynia tel.: 48 58 690 60 60, faks: 48 58 690 60 90 perfect@perfectconsulting.pl,

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy w zakresie: MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA i EWALUACJA

Program szkoleniowy w zakresie: MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA i EWALUACJA Program szkoleniowy w zakresie: MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA i EWALUACJA I. Wprowadzenie Międzynarodowa wymiana szkolna ma w Polsce już długą tradycję, a ostatnie lata pokazały,

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wrzesień 2012 10-12.09 24-25.09 4-5.10 15.10 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.09 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim listopada 2010 roku

Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim listopada 2010 roku Projekt UCHWAŁA Nr // Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia listopada 2010 roku w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Program nauczania a podstawa programowa

Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania a podstawa programowa Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo a podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Temat lekcji Treści z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego planu szkoleń jest zapewnienie, że w Stowarzyszeniu LGD Qwsi, na wszystkich stanowiskach, pracuje

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA LGR ZALEW SZCZECIŃSKI

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA LGR ZALEW SZCZECIŃSKI Załącznik nr 14 PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA LGR ZALEW SZCZECIŃSKI NA OKRES PROGRAMOWANIA 2014-2020 CELE PLANU SZKOLEŃ Celem planu jest stałe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego. Program

Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego. Program Szkoła Liderek Rozwoju Lokalnego Program Szkolenie I Zasady animacji lokalnej (animatorka, liderka, mobilizowanie ludzi do działania, określenie zasobów społeczności lokalnej) 16 h Cele: - Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta

Warsztaty. podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS. Oferta Warsztaty podjęcie pracy/ własnej działalności jako Webmaster CMS Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Internet, to miejsce, w którym powinien znaleźć się kaŝdy przedsiębiorca. Jeśli kogoś

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ

NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ Szkolenia Audyty Konsulting Nasza oferta to ponad 40 rodzajów praktycznych szkoleń, kursów i warsztatów To także audyty, przeglądy i konsulting funkcjonowania organizacji Nasi trenerzy to wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/66/07 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 grudnia 2007r.

UCHWAŁA Nr IX/66/07 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 grudnia 2007r. UCHWAŁA Nr IX/66/07 Rady Gminy Trzciana z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Trzciana z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Postanowienia ogólne. 1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku Projekt Załącznik do Zarządzenia Nr 60/ON/2014 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 22 październik 2014 r. Program współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, tel. (082) 562 76 97, fax (082) 562 76 68, e-mail: luch@praca.gov.pl; www.pupchelm.pl Program szkolenia z zakresu umiejętność poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL Tytuł Projektu 40 tysięcy nowych możliwości WND-POKL.06.02.00-24-099/11-00 Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6,

Bardziej szczegółowo