ZDOLNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDOLNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 dr Sylwia Kowalska Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska ZDOLNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ Streszczenie: Temat kontynuacji działalności pojawia się najczęściej przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Rozstrzyga je i ocenia kierownik jednostki gospodarczej, który ocenia, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na takie zagrożenie. Jednostki powinny zachować czujność wobec zdarzeń lub uwarunkowań ograniczających zdolność do kontynuowania działalności, ponieważ świadomość zagrożeń daje podstawę do ustalenia stopnia ryzyka związanego z dalszym prowadzeniem działalności. Słowa kluczowe: zdolność kontynuacji działalności, sygnały, zagrożenia Wstęp Jednym z głównych celów każdego przedsiębiorstwa jest kontynuacja jego działalności, a co za tym idzie ustrzeżenie go przed możliwym zagrożeniem. Jednostki powinny zachować czujność wobec zdarzeń lub uwarunkowań ograniczających zdolność do kontynuowania działalności, ponieważ świadomość zagrożeń daje podstawę do ustalenia stopnia ryzyka związanego z dalszym prowadzeniem działalności. Celem pracy jest ukazanie zagrożeń i metod oceny możliwości kontynuacji działalności. 1. Identyfikacja zagrożeń kontynuacji działania Przemiany ustrojowe, jakie wystąpiły w Polsce po 1989 r., dały z jednej strony możliwości rozwojowe dla firmy w ramach gospodarki rynkowej i stworzyły szanse dla napływu zagranicznego kapitału, lecz z drugiej spowodowały, że nie wszystkie firmy wytrzymały twarde warunki wolnego rynku, dali sobie radę jedynie najlepsi, najmocniejsi, najlepiej przygotowani do zmian. W myśl ustawy o rachunkowości 324 jednostki gospodarcze są zobowiązane do stosowania zasad rachunkowości, gdzie wśród podstawowych zasad wymienia się zasadę kontynuacji działalności, która głosi: Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U r. nr 152, poz z późn. zm.) art. 5, ust Tamże. 167

2 Oznacza to, że jeżeli jednostka nie będzie kontynuowała działalności, co może nastąpić wskutek ogłoszenia upadłości, bądź zamierzonego procesu likwidacji przedsiębiorstwa, to wystąpią znaczące implikacje odnośnie do sporządzania sprawozdań finansowych, które przejawiają się m.in.: wyceną aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, utworzeniem rezerw na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Firmy zaprzestają działalności z różnych przyczyn: finansowych, ekonomicznych, politycznych. W kontekście rozważań na temat zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa na rynku, ciekawa i warta przytoczenia jest idea zbliżona do faz życia człowieka. Klasyczna konstrukcja faz życia przedsiębiorstwa zakłada nieuchronność przebiegu ewolucji funkcjonowania podmiotu gospodarczego poprzez tzw. krytyczne etapy jego rozwoju, co prezentuje rys. 1. dojrzałość stabilizacja młodość arystokracja dzieciństwo narodziny koncepcja Przemiany krytyczne powodują, że przedsiębiorstwo cierpi biurokratyzacja biurokracja śmierć Rysunek 1. Krytyczne etapy w cyklu życia przedsiębiorstwa Źródło: J. Lachmann, Le financement des strategies de I innovation, Economica, Paris 1993, s. 73 Okazuje się zatem, że podobnie jak ludzie, tak i jednostki organizacyjne mają swoje złe momenty, często o burzliwym, bolesnym charakterze, od przebiegu których zależy cały dalszy cykl ich ekonomicznej egzystencji. Zdarzają się one szczególnie w: czasie od momentu pojawienia się idei powołania do życia jednostki gospodarczej ( poczęcie przedsiębiorstwa ) do chwili jego pojawienia się na rynku, czyli swoistych narodzin, 168

3 okresie młodości, w którym tak jak u człowieka mogą się zdarzyć tzw. błędy młodości, często mogące mieć bardzo dramatyczny przebieg, ale za które firma musi wziąć odpowiedzialność, fazie schyłkowej; krytyczny jest etap biurokratyzacji podmiotu, który jest początkiem jak i końcem jego agonii, a który może być opóźniony poprzez umiejętne wprowadzenie odpowiednich działań przedłużających żywotność jednostki 326. Ze względu na charakter można wyróżnić dwie grupy stanów zdarzeń, powodujących przerwanie prowadzenia działalności 327 : 1) określony stan prawny, 2) określona sytuacja gospodarcza jednostki. Stanami prawnymi, które doprowadzają do zaprzestania przez jednostkę kontynuowania działalności gospodarczej, są: likwidacja jednostki gospodarczej, postawienie jednostki w stan upadłości, zmiana formy prawnej jednostki, wygaśnięcie umowy spółki, wygaśnięcie koncesji stanowiącej podstawę działalności jednostki, wygaśnięcie licencji. Zdarzeniami gospodarczymi przyczyniającymi się do przerwania kontynuowania działalności gospodarczej są np.: utrata przez jednostkę płynności finansowej, wygaśnięcie popytu na produkty danej jednostki, sprzedaż części danej jednostki, wniesienie części danej jednostki jako aportu do innej jednostki, niemożność dalszej współpracy ze sobą wspólników, wyczerpanie złóż, których eksploatacją jednostka zajmowała się. Nie zawsze jednak istnieją tak jednoznaczne przesłanki dla uznania, że działalność jednostki nie będzie kontynuowana. W wielu przypadkach istnieją jednak jedynie pewne objawy pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa i zagrożenia dla kontynuowania działalności Symptomy zagrożenia kontynuacji działalności jednostki Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie mogą przybrać różnego rodzaju postać, począwszy od symptomów finansowych, przez operacyjne, aż do tych o charakterze organizacyjnym. Są one uzależnione również od fazy kryzysu. W pierwszej fazie kryzysu są one najczęściej mało widoczne i nikt nie zwraca na nie większej uwagi. Wraz z postępowaniem w przedsiębiorstwie działań destrukcyjnych wzrasta liczba widocznych symptomów i zaczyna się to przejawiać w 326 E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002, s Z. Fedak, Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustania wyniku finansowego, Rachunkowość ZR/2002, s B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków 2005, s

4 przedstawianych przez przedsiębiorstwo sprawozdaniach finansowych. Najczęściej dochodzenie przedsiębiorstw do fazy kryzysu poprzedzającego upadłość ma charakter procesu, który trwa kilka lat (2-3 lata). Zdarzają się jednak przypadki, w których upadłość występuje nagle, a sygnały o pogarszającej się kondycji finansowej jednostki nie są bezpośrednio widoczne w jej sprawozdaniach finansowych 329. Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe jednostki, spełnia ogromną rolę w sygnalizowaniu zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. W Normie 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta są wskazane znamiona zagrożenia dla kontynuowania działalności przez jednostkę gospodarczą. Do objawów tych zaliczono w szczególności: znaczne trudności finansowe (brak płynności, wypowiedzenie umów kredytowych), znaczne straty za lata poprzednie i rok bieżący, odejście kluczowego personelu kierowniczego, utrata podstawowego rynku, licencji, głównego dostawcy, toczące się przeciwko jednostce postępowanie sądowe lub administracyjne, które w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia spowoduje powstanie zobowiązań, jakich jednostka nie zdoła zaspokoić. Przedstawione specyfikacje nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych objawów zagrożenia dla kontynuowania działalności przez jednostkę. Należy zatem traktować je jako przykładowe listy najważniejszych objawów pogarszającej się sytuacji gospodarczej jednostki. Przy tym znaczenie poszczególnych symptomów dla oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności zależy od konkretnej sytuacji. Bardzo ważna jest także skala oraz intensywność wystąpienia określonych symptomów. 3. Klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki gospodarczej Właściwe ustalenie zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności gospodarczej wymaga odpowiedniej klasyfikacji ich objawów. Specyfikacja tych symptomów przedstawiona została w międzynarodowych i krajowych normach dotyczących rewizji finansowej 330. Zawężając zakres rozważań do problematyki związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza oceny zagrożeń jego sytuacji finansowej, przyjmuje się zasadnicze dwie grupy sygnałów tego niepożądanego zjawiska: wewnętrzne i zewnętrzne, finansowe i niefinansowe 331. W systematyzacji symptomów zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstw warte odnotowania jest ich ujęcie w Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (MSRF) w ramy trzech zasadniczych aspektów: 329 D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. II, Wyd. USz, Szczecin 2006, s B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie, dz. cyt., s L. Bednarski, Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa 1998, s

5 finansowego, operacyjnego i organizacyjnego, innych 332. Bardziej jednoznaczny i użyteczny jest podział objawów zagrożenia dla kontynuowania działalności na dwie grupy: symptomy o charakterze finansowym, symptomy o charakterze niefinansowym 333. Symptomy zewnętrzne (egzogeniczne) pochodzą z jego bliższego i dalszego mikro- i makrootoczenia przedsiębiorstwa, w którym ono funkcjonuje, natomiast przyczyny wewnętrzne (endogeniczne) wiążą się ze stanem wyposażenia przedsiębiorstwa w zasoby majątkowe, kapitałowe, osobowe oraz ich wykorzystywaniem 334. Finansowe sygnały ostrzegawcze należą do największej grupy sygnałów kwantyfikowalnych. Większość decyzji zarządzających, a także zmiany w otoczeniu firmy ma swoje odzwierciedlenie w danych finansowych. Finansowe sygnały ostrzegawcze można zdefiniować jako informacje wygenerowane na podstawie odchyleń od pożądanych wielkości pojedynczych (lub grup) parametrów finansowych, albo tworzonych na ich podstawie odpowiednich wskaźników. Najważniejszymi objawami zagrożenia dla kontynuowania działalności o charakterze finansowym są: niekorzystne kształtowanie się wskaźników finansowych, niezdolność jednostki do terminowej spłaty kredytów, zaległość w wypłatach lub niedokonywanie wpłat dywidend, odstąpienie przez dostawców od sprzedaży kredytowej na rzecz transakcji gotówkowych, brak środków na inwestycje oraz na odtwarzanie zużytych środków trwałych, stosowanie kredytu kupieckiego jako podstawowej formy finansowania działalności, występowanie dużych start w działalności operacyjnej 335, istotne zmniejszenie się zysku brutto i netto lub powstanie straty netto, trudności w pozyskiwaniu nowych źródeł zasilania finansowego, wzrost zapotrzebowania na kredyty i pożyczki, głównie krótkoterminowe, wzrost zobowiązań wobec kontrahentów, nawet o charakterze przeterminowanym, zamrożenie środków w produkcji nie zakończonej i zapasach 336, przewaga operacji gotówkowych w kontaktach z kontrahentami, niekorzystny stosunek środków pieniężnych do majątku obrotowego. 332 E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002, s Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie, dz. cyt., s A. Dyhdalewicz, Symptomy zagrożenia sytuacji finansowej w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych, SKwP, Warszawa 1999, s B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie, dz. cyt., s E. Siemińska, Metody, dz. cyt., s

6 Obrazem podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji strategicznych i operacyjnych jest jego sytuacja ekonomiczno-finansowa wyrażająca się określonymi zmianami w wielkości i strukturze sprzedaży, kosztów oraz majątku, a także określonym poziomem wypłacalności, sprawności zarządzania posiadanymi zasobami, rentownością i zadłużeniem. Rys. 2 przedstawia obszary decyzji kształtujących sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Obszar oceny sytuacji majątkowej i finansowej Rentowność Płynność Sprawność zarządzania finansami Zadłużenie Elementy kształtujące obraz sytuacji majątkowej WYNIK FINANSOWY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KOSZTY DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJE W MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY STRUKTURA I KOSZTY KAPITAŁU Obszar decyzji zarządu DECYZJE OPERACYJNE DECYZJE INWESTYCYJNE DECYZJE FINANSOWE Rysunek 2. Obszary decyzji kształtujących sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa Źródło: Ł. Kononowicz, Rachunkowość zarządcza, Teoria i praktyka, Materiały na konferencję naukową, Wyd. USz, Szczecin 1999, s. 403 Wśród bezpośrednich symptomów zagrożenia kontynuacji działania najważniejszą rolę odgrywają symptomy złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje operacyjne, finansowe i inwestycyjne wpływają na kształtowanie wyników finansowych, strukturę i jakość majątku, poziom zadłużenia oraz wypłacalność przedsiębiorstwa decydujących o jego zdolności do kontynuowania działalności w najbliższym okresie w nie zmniejszonym istotnie zakresie 337. Niefinansowymi objawami zagrożeń kontynuowania przez jednostkę działalności gospodarczej są przykładowo: trudności kadrowe, jak np. utrata kluczowego personelu, utrata podstawowych rynków zbytu, licencji czy głównego dostawcy, ryzykowne zmiany technologiczne, procesy sądowe przeciwko jednostce mogące istotnie wpływać na jej sytuację w razie niekorzystnego wyniku, 337 B. Micherda, Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego, Rachunkowość 1994, nr 4, s

7 brak ubezpieczenia od skutków ryzyka lub zdarzeń losowych, niekorzystne zmiany legislacyjne lub zmiany polityki rządowej w dziedzinach istotnych dla jednostki (np. podatki, cła, kontyngenty). Operacyjne oraz organizacyjne sygnały ostrzegawcze w przedsiębiorstwie to m.in.: odejście osób sprawujących kluczowe funkcje kierownicze bez znalezienia dla nich następców, utrata podstawowego rynku zbytu, umowy franchisingowej, licencji lub głównego dostawcy, uzależnienie od jednego odbiorcy, dostawcy lub produktu, konflikt z załogą, trudności nabycia ważnych surowców 338, brak planów rozwoju przedsiębiorstwa, brak działań inwestycyjnych, w tym proinnowacyjnych, niedomagania w funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej 339. Pozostałymi y sygnałami ostrzegawczymi w przedsiębiorstwie są: silna pozycja związków zawodowych, nieprzestrzeganie wymagań dotyczących kapitałów lub innych wymagań ustawowych (szczególnie w instytucjach finansowych, takich jak banki i ubezpieczyciele), toczące się przeciwko jednostce postępowanie sądowe lub administracyjne, które w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia dla jednostki wiązałoby się z powstaniem zobowiązań, jakie prawdopodobnie nie zostałyby zaspokojone. zmiany w prawie lub polityce rządu, które mogą mieć negatywny wpływ na jednostkę. Większość wymienionych symptomów ma charakter uniwersalny i jest charakterystyczna dla występowania kryzysu w przedsiębiorstwie, mającego formę procesu. Należy także zwrócić uwagę na ryzyka i sygnały, które mogą doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa w krótkim czasie, bez wygenerowania bardzo widocznych sygnałów finansowych. Do takich objawów należą toczące się spory sądowe, których wyroki mogą mieć wpływ na kontynuację działalności przez przedsiębiorstwo; ryzyko uzależnienia się od jednego odbiorcy (nie ma dywersyfikacji sprzedaży), co w przypadku pogorszenia się standingu finansowego (gotówkowego) odbiorcy skutkuje nagłą zapaścią kondycji finansowej dostawcy; ryzyko uzależnienia się od jednego dostawcy głównych dla przedsiębiorstwa materiałów; ogłoszenie informacji negatywnie wpływającej na grupę producentów, brak kontroli podejmowanych decyzji i przeprowadzanych operacji wewnątrz przedsiębiorstwa B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie, dz. cyt., s. 69, E. Siemińska, Metody, dz. cyt., s D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje, dz. cyt., s

8 4. Metody oceny możliwości kontynuacji działalności Od szeregu lat analitycy finansowi poszukują adekwatnych i wiarygodnych metod oceny zagrożeń sytuacji finansowej, które odpowiednio wcześnie dawałyby sygnał o istotnych trudnościach i zakłóceniach w działalności przedsiębiorstwa i konieczności skutecznych działań sanacyjnych. Na odnotowanie i uwagę zasługują metody niektórych autorów amerykańskich, brytyjskich i niemieckich takich jak: W.H. Beaver, P. Weibel, R.Ch. Moyer, R.G. Heldeman, P. Narayanan, R.O. Edmister, K. Berman i H.G. Wienreich 341. Do najpopularniejszych modeli oceny zagrożenia kontynuacji działalności poprzez jednostkę zalicza się: analizę wskaźnikową, analizę liniową wielowymiarową, analizę dyskryminacyjną, analizę logitową, sztuczne sieci neuronowe 342. Generalnie wśród metod służących wykrywaniu i ocenie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa wyróżnia się te, które bazują na informacjach dotyczących jednocześnie jakościowych, jak i ilościowych czynników determinujących sytuację finansową podmiotów gospodarczych, jak również te, które pozwalają wnioskować o skali ryzyka niewypłacalności firmy. Do metod wykorzystujących różne informacje na temat kondycji klienta banku zalicza się metody ilościowe, jakościowe oraz mieszane. Z kolei w grupie metod zajmujących się ryzykiem utraty zdolności kredytowej wyróżnia się: metody logiczno-indukcyjne, które zakładają możliwość określenia poziomu ryzyka kredytowego na podstawie badania bieżącej sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, metody empiryczno-indukcyjne, w których wyodrębnia się zarówno jedno-, jak i wielowymiarowe modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw, bazujące na wielowymiarowej analizie dyskryminacyjnej. Odpowiednie dopasowanie do występujących realnych efektów gospodarczych, dokonywanych na podstawie często bogatego materiału faktograficznego dotyczącego zazwyczaj nie tylko badanego podmiotu gospodarczego, ale i jego otoczenia jest cechą charakterystyczną wymienionych wyżej metod 343. W celu oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności wykorzystuje się wspomnianą analizę wskaźnikową, jak również opartą na niej analizę dyskryminacyjną. Zawiera ona zestaw składników z odpowiednimi wagami i pozwala na jednoznaczną klasyfikację jednostek na podstawie miernika syntetycznego 344. Na podstawie wybranych wskaźników finansowych dokonuje się oceny działalności jednostki gospodarczej w takich obszarach, jak: rentowność, płynność, sprawność, struktura kapitałowo-majątkowa, zdolność do obsługi zadłużenia, zdolność do generowania gotówki i pokrycia planowanych wydatków (wskaźniki 341 L. Bednarski, Problemy, dz. cyt., s R. Kednall, Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2000, s E. Siemińska, Metody, dz. cyt. s B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie, dz. cyt., s

9 wyznaczone na podstawie przepływów pieniężnych). W celu stwierdzenia, czy jednostka osiągnęła lepsze rezultaty, należy następnie odnieść wyznaczone wartości wskaźników do odpowiedniej bazy porównawczej, którą mogą być: wartości z poprzednich okresów, wartości średnie w branży, jak i wartości wzorcowe 345. Największe zastosowanie w praktyce światowej znalazł wypracowany przez E. Altmana System Z-score (Zeta Analysis) oparty na wybranych, odpowiednio skorygowanych kilku wskaźnikach finansowych 346. Model ten okazał się bardzo skutecznym sposobem badania wypłacalności przedsiębiorstw, łącząc tradycyjną analizę wskaźnikową z wielowymiarową liniową analizą dyskryminacyjną. E. Altman wykorzystał 5 wskaźników zestawionych z odpowiednimi wagami w funkcję. Liniowa wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna oraz analiza logitowa należą do metod, w ramach których następuje redukcja przestrzeni wielowymiarowej do jednego wymiaru. W analizie wskaźnikowej wyznacza się wiele mierników, które niejednokrotnie generują przeciwne sygnały o zagrożeniu kontynuacji działalności jednostki gospodarczej. W przeciwieństwie do analizy wskaźnikowej metody wielowymiarowe dają jednoznaczną prognozę, przy czym do jej ustalenia niezbędna jest znajomość mierników finansowych, pochodzących z różnych obszarów badawczych (w zależności od rodzaju modeli mogą one skupiać wskaźniki: rentowności, płynności, sprawności itp.). Obydwie metody charakteryzują się wysokim i porównywalnym ze sobą stopniem prognozowalności stanu zagrożenia kontynuacji działalności. Ponadto metody te są proste w zrozumieniu i zastosowaniu, co jest szczególnie istotne, mając na uwadze możliwość jej zastosowania przez przedsiębiorców i biegłych rewidentów 347. Wyróżnić należy również bankowe metody pomiaru i oceny wiarygodności kredytowej: modele scoringowe, rating metoda pomiaru i oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, sieci neuronowe. Modele scooringowe, zwane punktacyjnymi, są wykorzystywane do przewidywania problemów finansowych, w tym upadłości przedsiębiorstw oraz ryzyka utraty zdolności kredytowej. Metoda ta polega na wyznaczeniu na podstawie różnych charakterystyk kredytobiorcy pewnej punktowej oceny, która następnie wykorzystywana jest do klasyfikowania kredytobiorcy do grupy o określonym poziomie ryzyka. W praktyce punktowa ocena ryzyka oznacza wartość liczbową z pewnego przedziału (wygodnie jest przyjąć zakres od 0 do 100 punktów) 348. Wartość prognozy obliczona dla konkretnego klienta oznacza szacunkowy poziom ryzyka danego wniosku kredytowego. Zadaniem analityka stosującego tego typu metody jest odpowiedni dobór zmiennych opisujących zachowanie kredytobiorcy i zbudowanie na ich podstawie modelu, który potrafiłby rozpoznać, czy dany klient jest wiarygodny, czy też nie. Model taki powinien mieć zdolność uogólnienia informacji 345 D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje, dz. cyt., s L. Bednarski, Problemy, dz. cyt., s D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje, dz. cyt., s G. Migut, J. Wątroba, Scoring kredytowy a modele data mining, /scoring. pdf, stan na

10 zawartych w danych historycznych i działać z podobną skutecznością również dla nowych, nieznanych sobie danych. Rating metoda pomiaru i oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa to syntetyczna ocena poziomu zaufania do określonego podmiotu, dotycząca jego zdolności do terminowej spłaty wszelkich zobowiązań finansowych. W Polsce odpowiednikiem słowa rating jest pojęcie oceny wiarygodności kredytowej określonego podmiotu 349. Sieci neuronowe to narzędzie analizy danych, która może służyć do analizy szeregów czasowych, klasyfikacji określonych podmiotów według kryteriów oraz rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. 350 Ważnym elementem struktury sieci są wagi, osłabiające lub wzmacniające poszczególne sygnały docierające. To właśnie od rodzajów funkcji oraz wag zależą wartości, jakie wygeneruje sieć na wyjściu. Na podstawie zbioru danych sieć uczy się rozpoznawać złe i dobre kredyty. Podsumowanie Podsumowując, należy stwierdzić, że nawet najlepsza metoda oceny możliwości kontynuacji działalności powinna być traktowana jako jeden z elementów wspierających podejmowanie rzeczywistych decyzji finansowych, a nie jako narzędzie zastępujące decyzje kierownika. Podkreślić trzeba, iż biegły rewident, mając wątpliwości co do spełnienia zasady kontynuacji działalności, może zażądać od kierownika jednostki przedstawienia prognoz co do kształtowania się przepływów pieniężnych. W takiej sytuacji zadaniem biegłego rewidenta jest zweryfikowanie prawidłowości poczynionych w prognozie założeń oraz ich wiarygodności 351. Bibliografia: 1. Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa Dyhdalewicz A., Symptomy zagrożenia sytuacji finansowej w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych, SKwP, Warszawa Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustania wyniku finansowego, Rachunkowość ZR/ Kednall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Wyd. K.E. Liber, Warszawa Kononowicz Ł., Rachunkowość zarządcza, Teoria i praktyka, Materiały na konferencję naukową, Wyd. USz, Szczecin Lachmann J., Le financement des strategies de I innovation, Economica, Paris Micherda B., Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego, Rachunkowość 1994, nr Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków Migut G., Wątroba J., Scoring kredytowy a modele data mining, 10. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z (Dz.U nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). 349 E. Siemińska, Metody, dz. cyt., s D. Witkowska, Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź 1999, s D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje, dz. cyt., s

11 12. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. II, Wyd. USz, Szczecin THE ABILITY OF CONTINUATION OF ACTIVITY Summary: The continuation of the activity occurs most often during the preparation of financial statements. The manager resolves them, evaluate, and assesses whether the financial statements have been prepared on a concept of going business entity in the foreseeable future, and whether there are circumstances indicating that such a threat. The business units must remain awake to events or conditions limiting the ability to continue its operations, because awareness of the risks gives base to determine the level of the risk of continuing the business. Keywords: ability to continue activity, signals, threads 177

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO Autor: Małgorzata Zaleska,

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO Autor: Małgorzata Zaleska, OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEZ ANALITYKA BANKOWEGO Autor: Małgorzata Zaleska, Recenzja Zdaniem recenzenta opracowanie ma bogatą zawartość poznawczą i aplikacyjną, fragmenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta

BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi. Autorzy: Agata Marta BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - ujęcie skutków wyceny i wpływ typowych zdarzeń związanych z aktywami trwałymi i obrotowymi Autorzy: Agata Marta Wycena Wycena w rachunkowości ma szczególne znaczenie

Bardziej szczegółowo

17.3. Syntetyczne miary standingu finansowego czyli jakie są symptomy upadłości firmy

17.3. Syntetyczne miary standingu finansowego czyli jakie są symptomy upadłości firmy 17.3. Syntetyczne miary standingu finansowego czyli jakie są symptomy upadłości firmy Dotychczasowe rozważania dotyczące oceny standingu finansowego koncentrowały się na badaniu poszczególnych obszarów

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka

Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Turka GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2011 Spis treści Wprowadzenie...11 Rozdział 1. Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości.

Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. Program zajęć kursu Specjalista ds. finansów i rachunkowości. A. Finanse przedsiębiorstw (30 godz.) 1. Ogólna charakterystyka finansów przedsiębiorstwa - 1 godz. 1.1. Pojęcie finansów 1.2. Podmioty finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc 00-725 Warszawa Ul.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA "ZACZYN" ul. Radziwie 5/229 01164 Warszawa REGON: 302045836 NIP: 7831686506 KRS: 0000400912 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Zaczyn" została wpisana do rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Utrata płynności a zdolność do kontynuowania. Renata Art-Franke Katowice, 25 czerwca 2013 roku

Utrata płynności a zdolność do kontynuowania. Renata Art-Franke Katowice, 25 czerwca 2013 roku Utrata płynności a zdolność do kontynuowania działalności Renata Art-Franke Katowice, 25 czerwca 2013 roku Dlaczego mówimy o zdolności do kontynuowania działalności z związku z płynnością? Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Sierpińska Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

MSIG 126/2017 (5263) poz

MSIG 126/2017 (5263) poz Poz. 25719. Supermarket Detal w Bielsku-Białej. [BMSiG-19225/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok 1. Nazwa i siedziba firmy, wpis do KRS, NIP, REGON Supermarket

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Temat: System finansowy firmy

Temat: System finansowy firmy Temat: System finansowy firmy I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo powinno dysponować kapitałem umożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej. W początkowej fazie działalności

Bardziej szczegółowo

I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ RÓWNOCZEŚNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ RÓWNOCZEŚNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ I GOSPODARCZĄ RÓWNOCZEŚNIE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja ENERGETYKA na Rzecz Polski Południowej 43-603 Jaworzno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OCENIE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ

RACHUNKOWOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OCENIE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ BAROMETR REGIONALNY 65 RACHUNKOWOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OCENIE ZAGROŻENIA UPADŁOŚCIĄ Edward Nowak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wstęp Badanie zdolności jednostki

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

. Fundusz zapasowy na 31 grudnia 2016 roku wynosi zł ,69

. Fundusz zapasowy na 31 grudnia 2016 roku wynosi zł ,69 INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA DO BILANSU za 2016. I. 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych. Bez zmian. -

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek

KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH. Jerzy T. Skrzypek KROK 8. PROGNOZA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Jerzy T. Skrzypek poprzedniej prezentacji: Plan marketingowy 1 Prezentacja zawiera zasady konstrukcji planu marketingowego wraz z przykładem 2 Źródło: książka Biznesplan

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Jakich księgowań należy dokonać na dzień ogłoszenia upadłości? Pytanie

Jakich księgowań należy dokonać na dzień ogłoszenia upadłości? Pytanie Jakich księgowań należy dokonać na dzień ogłoszenia upadłości? Pytanie Jak należy prowadzić rachunkowość w firmie, która ogłosiła upadłość? Jakich księgowań należy dokonać na dzień ogłoszenia upadłości?

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA

SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA SZKOLENIE ZAAWANSOWANA ANALIZA FINANSOWA Warsztaty komputerowe z zakresu zaawansowanej analizy finansowej, oparte są na praktyce i samodzielnym budowaniu przez uczestników modelu finansowego zawierającego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI FOR EUROPE za rok 2014. SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI FOR EUROPE za 2014 rok 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans na 31 grudnia 2014 r. 3. Rachunek wyników za okres 24.09.2014 31.12.2014 4. Informacja

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BIAŁĄ PRZEMSZĄ z siedzibą : 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 Na które składa się : wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Tynieckiej 40,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Może inny podtytuł? Wszystkie prawa zastrzeżone Racjonalne i świadome podejmowanie decyzji zarządczych, lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa, zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3145. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT w Piszu. [BMSiG-21475/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GROT. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.03.2017 R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Łódź, dnia 10 maja 2017 roku Dywilan Spółka Akcyjna 90-212

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia,

4.1.Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia, Biznesplan w praktyce zarządzania firmą. Autor: Aleksander Czapurko, Joanna Łukaszewicz Wstęp Rozdział 1 Pojęcie, funkcje i struktura biznesplanu Czym jest biznesplan? Funkcje biznesplanu w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie

Sprawozdanie Finansowe za rok 2008. Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie Sprawozdanie Finansowe za rok 2008 Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Żyć godnie WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 643. ATF HEAVY TRANSPORT Adam Fijał w Łomiankach. [BMSiG-301/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 rok 1.

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo