ZDOLNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZDOLNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ"

Transkrypt

1 dr Sylwia Kowalska Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska ZDOLNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ Streszczenie: Temat kontynuacji działalności pojawia się najczęściej przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Rozstrzyga je i ocenia kierownik jednostki gospodarczej, który ocenia, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na takie zagrożenie. Jednostki powinny zachować czujność wobec zdarzeń lub uwarunkowań ograniczających zdolność do kontynuowania działalności, ponieważ świadomość zagrożeń daje podstawę do ustalenia stopnia ryzyka związanego z dalszym prowadzeniem działalności. Słowa kluczowe: zdolność kontynuacji działalności, sygnały, zagrożenia Wstęp Jednym z głównych celów każdego przedsiębiorstwa jest kontynuacja jego działalności, a co za tym idzie ustrzeżenie go przed możliwym zagrożeniem. Jednostki powinny zachować czujność wobec zdarzeń lub uwarunkowań ograniczających zdolność do kontynuowania działalności, ponieważ świadomość zagrożeń daje podstawę do ustalenia stopnia ryzyka związanego z dalszym prowadzeniem działalności. Celem pracy jest ukazanie zagrożeń i metod oceny możliwości kontynuacji działalności. 1. Identyfikacja zagrożeń kontynuacji działania Przemiany ustrojowe, jakie wystąpiły w Polsce po 1989 r., dały z jednej strony możliwości rozwojowe dla firmy w ramach gospodarki rynkowej i stworzyły szanse dla napływu zagranicznego kapitału, lecz z drugiej spowodowały, że nie wszystkie firmy wytrzymały twarde warunki wolnego rynku, dali sobie radę jedynie najlepsi, najmocniejsi, najlepiej przygotowani do zmian. W myśl ustawy o rachunkowości 324 jednostki gospodarcze są zobowiązane do stosowania zasad rachunkowości, gdzie wśród podstawowych zasad wymienia się zasadę kontynuacji działalności, która głosi: Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjmuje się, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U r. nr 152, poz z późn. zm.) art. 5, ust Tamże. 167

2 Oznacza to, że jeżeli jednostka nie będzie kontynuowała działalności, co może nastąpić wskutek ogłoszenia upadłości, bądź zamierzonego procesu likwidacji przedsiębiorstwa, to wystąpią znaczące implikacje odnośnie do sporządzania sprawozdań finansowych, które przejawiają się m.in.: wyceną aktywów po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, utworzeniem rezerw na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Firmy zaprzestają działalności z różnych przyczyn: finansowych, ekonomicznych, politycznych. W kontekście rozważań na temat zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa na rynku, ciekawa i warta przytoczenia jest idea zbliżona do faz życia człowieka. Klasyczna konstrukcja faz życia przedsiębiorstwa zakłada nieuchronność przebiegu ewolucji funkcjonowania podmiotu gospodarczego poprzez tzw. krytyczne etapy jego rozwoju, co prezentuje rys. 1. dojrzałość stabilizacja młodość arystokracja dzieciństwo narodziny koncepcja Przemiany krytyczne powodują, że przedsiębiorstwo cierpi biurokratyzacja biurokracja śmierć Rysunek 1. Krytyczne etapy w cyklu życia przedsiębiorstwa Źródło: J. Lachmann, Le financement des strategies de I innovation, Economica, Paris 1993, s. 73 Okazuje się zatem, że podobnie jak ludzie, tak i jednostki organizacyjne mają swoje złe momenty, często o burzliwym, bolesnym charakterze, od przebiegu których zależy cały dalszy cykl ich ekonomicznej egzystencji. Zdarzają się one szczególnie w: czasie od momentu pojawienia się idei powołania do życia jednostki gospodarczej ( poczęcie przedsiębiorstwa ) do chwili jego pojawienia się na rynku, czyli swoistych narodzin, 168

3 okresie młodości, w którym tak jak u człowieka mogą się zdarzyć tzw. błędy młodości, często mogące mieć bardzo dramatyczny przebieg, ale za które firma musi wziąć odpowiedzialność, fazie schyłkowej; krytyczny jest etap biurokratyzacji podmiotu, który jest początkiem jak i końcem jego agonii, a który może być opóźniony poprzez umiejętne wprowadzenie odpowiednich działań przedłużających żywotność jednostki 326. Ze względu na charakter można wyróżnić dwie grupy stanów zdarzeń, powodujących przerwanie prowadzenia działalności 327 : 1) określony stan prawny, 2) określona sytuacja gospodarcza jednostki. Stanami prawnymi, które doprowadzają do zaprzestania przez jednostkę kontynuowania działalności gospodarczej, są: likwidacja jednostki gospodarczej, postawienie jednostki w stan upadłości, zmiana formy prawnej jednostki, wygaśnięcie umowy spółki, wygaśnięcie koncesji stanowiącej podstawę działalności jednostki, wygaśnięcie licencji. Zdarzeniami gospodarczymi przyczyniającymi się do przerwania kontynuowania działalności gospodarczej są np.: utrata przez jednostkę płynności finansowej, wygaśnięcie popytu na produkty danej jednostki, sprzedaż części danej jednostki, wniesienie części danej jednostki jako aportu do innej jednostki, niemożność dalszej współpracy ze sobą wspólników, wyczerpanie złóż, których eksploatacją jednostka zajmowała się. Nie zawsze jednak istnieją tak jednoznaczne przesłanki dla uznania, że działalność jednostki nie będzie kontynuowana. W wielu przypadkach istnieją jednak jedynie pewne objawy pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa i zagrożenia dla kontynuowania działalności Symptomy zagrożenia kontynuacji działalności jednostki Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie mogą przybrać różnego rodzaju postać, począwszy od symptomów finansowych, przez operacyjne, aż do tych o charakterze organizacyjnym. Są one uzależnione również od fazy kryzysu. W pierwszej fazie kryzysu są one najczęściej mało widoczne i nikt nie zwraca na nie większej uwagi. Wraz z postępowaniem w przedsiębiorstwie działań destrukcyjnych wzrasta liczba widocznych symptomów i zaczyna się to przejawiać w 326 E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002, s Z. Fedak, Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustania wyniku finansowego, Rachunkowość ZR/2002, s B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków 2005, s

4 przedstawianych przez przedsiębiorstwo sprawozdaniach finansowych. Najczęściej dochodzenie przedsiębiorstw do fazy kryzysu poprzedzającego upadłość ma charakter procesu, który trwa kilka lat (2-3 lata). Zdarzają się jednak przypadki, w których upadłość występuje nagle, a sygnały o pogarszającej się kondycji finansowej jednostki nie są bezpośrednio widoczne w jej sprawozdaniach finansowych 329. Biegły rewident, badając sprawozdanie finansowe jednostki, spełnia ogromną rolę w sygnalizowaniu zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. W Normie 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta są wskazane znamiona zagrożenia dla kontynuowania działalności przez jednostkę gospodarczą. Do objawów tych zaliczono w szczególności: znaczne trudności finansowe (brak płynności, wypowiedzenie umów kredytowych), znaczne straty za lata poprzednie i rok bieżący, odejście kluczowego personelu kierowniczego, utrata podstawowego rynku, licencji, głównego dostawcy, toczące się przeciwko jednostce postępowanie sądowe lub administracyjne, które w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia spowoduje powstanie zobowiązań, jakich jednostka nie zdoła zaspokoić. Przedstawione specyfikacje nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych objawów zagrożenia dla kontynuowania działalności przez jednostkę. Należy zatem traktować je jako przykładowe listy najważniejszych objawów pogarszającej się sytuacji gospodarczej jednostki. Przy tym znaczenie poszczególnych symptomów dla oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności zależy od konkretnej sytuacji. Bardzo ważna jest także skala oraz intensywność wystąpienia określonych symptomów. 3. Klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki gospodarczej Właściwe ustalenie zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności gospodarczej wymaga odpowiedniej klasyfikacji ich objawów. Specyfikacja tych symptomów przedstawiona została w międzynarodowych i krajowych normach dotyczących rewizji finansowej 330. Zawężając zakres rozważań do problematyki związanej z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza oceny zagrożeń jego sytuacji finansowej, przyjmuje się zasadnicze dwie grupy sygnałów tego niepożądanego zjawiska: wewnętrzne i zewnętrzne, finansowe i niefinansowe 331. W systematyzacji symptomów zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstw warte odnotowania jest ich ujęcie w Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej (MSRF) w ramy trzech zasadniczych aspektów: 329 D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. II, Wyd. USz, Szczecin 2006, s B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie, dz. cyt., s L. Bednarski, Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa 1998, s

5 finansowego, operacyjnego i organizacyjnego, innych 332. Bardziej jednoznaczny i użyteczny jest podział objawów zagrożenia dla kontynuowania działalności na dwie grupy: symptomy o charakterze finansowym, symptomy o charakterze niefinansowym 333. Symptomy zewnętrzne (egzogeniczne) pochodzą z jego bliższego i dalszego mikro- i makrootoczenia przedsiębiorstwa, w którym ono funkcjonuje, natomiast przyczyny wewnętrzne (endogeniczne) wiążą się ze stanem wyposażenia przedsiębiorstwa w zasoby majątkowe, kapitałowe, osobowe oraz ich wykorzystywaniem 334. Finansowe sygnały ostrzegawcze należą do największej grupy sygnałów kwantyfikowalnych. Większość decyzji zarządzających, a także zmiany w otoczeniu firmy ma swoje odzwierciedlenie w danych finansowych. Finansowe sygnały ostrzegawcze można zdefiniować jako informacje wygenerowane na podstawie odchyleń od pożądanych wielkości pojedynczych (lub grup) parametrów finansowych, albo tworzonych na ich podstawie odpowiednich wskaźników. Najważniejszymi objawami zagrożenia dla kontynuowania działalności o charakterze finansowym są: niekorzystne kształtowanie się wskaźników finansowych, niezdolność jednostki do terminowej spłaty kredytów, zaległość w wypłatach lub niedokonywanie wpłat dywidend, odstąpienie przez dostawców od sprzedaży kredytowej na rzecz transakcji gotówkowych, brak środków na inwestycje oraz na odtwarzanie zużytych środków trwałych, stosowanie kredytu kupieckiego jako podstawowej formy finansowania działalności, występowanie dużych start w działalności operacyjnej 335, istotne zmniejszenie się zysku brutto i netto lub powstanie straty netto, trudności w pozyskiwaniu nowych źródeł zasilania finansowego, wzrost zapotrzebowania na kredyty i pożyczki, głównie krótkoterminowe, wzrost zobowiązań wobec kontrahentów, nawet o charakterze przeterminowanym, zamrożenie środków w produkcji nie zakończonej i zapasach 336, przewaga operacji gotówkowych w kontaktach z kontrahentami, niekorzystny stosunek środków pieniężnych do majątku obrotowego. 332 E. Siemińska, Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002, s Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie, dz. cyt., s A. Dyhdalewicz, Symptomy zagrożenia sytuacji finansowej w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych, SKwP, Warszawa 1999, s B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie, dz. cyt., s E. Siemińska, Metody, dz. cyt., s

6 Obrazem podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji strategicznych i operacyjnych jest jego sytuacja ekonomiczno-finansowa wyrażająca się określonymi zmianami w wielkości i strukturze sprzedaży, kosztów oraz majątku, a także określonym poziomem wypłacalności, sprawności zarządzania posiadanymi zasobami, rentownością i zadłużeniem. Rys. 2 przedstawia obszary decyzji kształtujących sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Obszar oceny sytuacji majątkowej i finansowej Rentowność Płynność Sprawność zarządzania finansami Zadłużenie Elementy kształtujące obraz sytuacji majątkowej WYNIK FINANSOWY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KOSZTY DZIAŁALNOŚCI INWESTYCJE W MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY STRUKTURA I KOSZTY KAPITAŁU Obszar decyzji zarządu DECYZJE OPERACYJNE DECYZJE INWESTYCYJNE DECYZJE FINANSOWE Rysunek 2. Obszary decyzji kształtujących sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa Źródło: Ł. Kononowicz, Rachunkowość zarządcza, Teoria i praktyka, Materiały na konferencję naukową, Wyd. USz, Szczecin 1999, s. 403 Wśród bezpośrednich symptomów zagrożenia kontynuacji działania najważniejszą rolę odgrywają symptomy złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Podejmowane w przedsiębiorstwie decyzje operacyjne, finansowe i inwestycyjne wpływają na kształtowanie wyników finansowych, strukturę i jakość majątku, poziom zadłużenia oraz wypłacalność przedsiębiorstwa decydujących o jego zdolności do kontynuowania działalności w najbliższym okresie w nie zmniejszonym istotnie zakresie 337. Niefinansowymi objawami zagrożeń kontynuowania przez jednostkę działalności gospodarczej są przykładowo: trudności kadrowe, jak np. utrata kluczowego personelu, utrata podstawowych rynków zbytu, licencji czy głównego dostawcy, ryzykowne zmiany technologiczne, procesy sądowe przeciwko jednostce mogące istotnie wpływać na jej sytuację w razie niekorzystnego wyniku, 337 B. Micherda, Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego, Rachunkowość 1994, nr 4, s

7 brak ubezpieczenia od skutków ryzyka lub zdarzeń losowych, niekorzystne zmiany legislacyjne lub zmiany polityki rządowej w dziedzinach istotnych dla jednostki (np. podatki, cła, kontyngenty). Operacyjne oraz organizacyjne sygnały ostrzegawcze w przedsiębiorstwie to m.in.: odejście osób sprawujących kluczowe funkcje kierownicze bez znalezienia dla nich następców, utrata podstawowego rynku zbytu, umowy franchisingowej, licencji lub głównego dostawcy, uzależnienie od jednego odbiorcy, dostawcy lub produktu, konflikt z załogą, trudności nabycia ważnych surowców 338, brak planów rozwoju przedsiębiorstwa, brak działań inwestycyjnych, w tym proinnowacyjnych, niedomagania w funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej 339. Pozostałymi y sygnałami ostrzegawczymi w przedsiębiorstwie są: silna pozycja związków zawodowych, nieprzestrzeganie wymagań dotyczących kapitałów lub innych wymagań ustawowych (szczególnie w instytucjach finansowych, takich jak banki i ubezpieczyciele), toczące się przeciwko jednostce postępowanie sądowe lub administracyjne, które w przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia dla jednostki wiązałoby się z powstaniem zobowiązań, jakie prawdopodobnie nie zostałyby zaspokojone. zmiany w prawie lub polityce rządu, które mogą mieć negatywny wpływ na jednostkę. Większość wymienionych symptomów ma charakter uniwersalny i jest charakterystyczna dla występowania kryzysu w przedsiębiorstwie, mającego formę procesu. Należy także zwrócić uwagę na ryzyka i sygnały, które mogą doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa w krótkim czasie, bez wygenerowania bardzo widocznych sygnałów finansowych. Do takich objawów należą toczące się spory sądowe, których wyroki mogą mieć wpływ na kontynuację działalności przez przedsiębiorstwo; ryzyko uzależnienia się od jednego odbiorcy (nie ma dywersyfikacji sprzedaży), co w przypadku pogorszenia się standingu finansowego (gotówkowego) odbiorcy skutkuje nagłą zapaścią kondycji finansowej dostawcy; ryzyko uzależnienia się od jednego dostawcy głównych dla przedsiębiorstwa materiałów; ogłoszenie informacji negatywnie wpływającej na grupę producentów, brak kontroli podejmowanych decyzji i przeprowadzanych operacji wewnątrz przedsiębiorstwa B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie, dz. cyt., s. 69, E. Siemińska, Metody, dz. cyt., s D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje, dz. cyt., s

8 4. Metody oceny możliwości kontynuacji działalności Od szeregu lat analitycy finansowi poszukują adekwatnych i wiarygodnych metod oceny zagrożeń sytuacji finansowej, które odpowiednio wcześnie dawałyby sygnał o istotnych trudnościach i zakłóceniach w działalności przedsiębiorstwa i konieczności skutecznych działań sanacyjnych. Na odnotowanie i uwagę zasługują metody niektórych autorów amerykańskich, brytyjskich i niemieckich takich jak: W.H. Beaver, P. Weibel, R.Ch. Moyer, R.G. Heldeman, P. Narayanan, R.O. Edmister, K. Berman i H.G. Wienreich 341. Do najpopularniejszych modeli oceny zagrożenia kontynuacji działalności poprzez jednostkę zalicza się: analizę wskaźnikową, analizę liniową wielowymiarową, analizę dyskryminacyjną, analizę logitową, sztuczne sieci neuronowe 342. Generalnie wśród metod służących wykrywaniu i ocenie stopnia zagrożenia upadłością przedsiębiorstwa wyróżnia się te, które bazują na informacjach dotyczących jednocześnie jakościowych, jak i ilościowych czynników determinujących sytuację finansową podmiotów gospodarczych, jak również te, które pozwalają wnioskować o skali ryzyka niewypłacalności firmy. Do metod wykorzystujących różne informacje na temat kondycji klienta banku zalicza się metody ilościowe, jakościowe oraz mieszane. Z kolei w grupie metod zajmujących się ryzykiem utraty zdolności kredytowej wyróżnia się: metody logiczno-indukcyjne, które zakładają możliwość określenia poziomu ryzyka kredytowego na podstawie badania bieżącej sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego, metody empiryczno-indukcyjne, w których wyodrębnia się zarówno jedno-, jak i wielowymiarowe modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw, bazujące na wielowymiarowej analizie dyskryminacyjnej. Odpowiednie dopasowanie do występujących realnych efektów gospodarczych, dokonywanych na podstawie często bogatego materiału faktograficznego dotyczącego zazwyczaj nie tylko badanego podmiotu gospodarczego, ale i jego otoczenia jest cechą charakterystyczną wymienionych wyżej metod 343. W celu oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności wykorzystuje się wspomnianą analizę wskaźnikową, jak również opartą na niej analizę dyskryminacyjną. Zawiera ona zestaw składników z odpowiednimi wagami i pozwala na jednoznaczną klasyfikację jednostek na podstawie miernika syntetycznego 344. Na podstawie wybranych wskaźników finansowych dokonuje się oceny działalności jednostki gospodarczej w takich obszarach, jak: rentowność, płynność, sprawność, struktura kapitałowo-majątkowa, zdolność do obsługi zadłużenia, zdolność do generowania gotówki i pokrycia planowanych wydatków (wskaźniki 341 L. Bednarski, Problemy, dz. cyt., s R. Kednall, Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2000, s E. Siemińska, Metody, dz. cyt. s B. Micherda (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie, dz. cyt., s

9 wyznaczone na podstawie przepływów pieniężnych). W celu stwierdzenia, czy jednostka osiągnęła lepsze rezultaty, należy następnie odnieść wyznaczone wartości wskaźników do odpowiedniej bazy porównawczej, którą mogą być: wartości z poprzednich okresów, wartości średnie w branży, jak i wartości wzorcowe 345. Największe zastosowanie w praktyce światowej znalazł wypracowany przez E. Altmana System Z-score (Zeta Analysis) oparty na wybranych, odpowiednio skorygowanych kilku wskaźnikach finansowych 346. Model ten okazał się bardzo skutecznym sposobem badania wypłacalności przedsiębiorstw, łącząc tradycyjną analizę wskaźnikową z wielowymiarową liniową analizą dyskryminacyjną. E. Altman wykorzystał 5 wskaźników zestawionych z odpowiednimi wagami w funkcję. Liniowa wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna oraz analiza logitowa należą do metod, w ramach których następuje redukcja przestrzeni wielowymiarowej do jednego wymiaru. W analizie wskaźnikowej wyznacza się wiele mierników, które niejednokrotnie generują przeciwne sygnały o zagrożeniu kontynuacji działalności jednostki gospodarczej. W przeciwieństwie do analizy wskaźnikowej metody wielowymiarowe dają jednoznaczną prognozę, przy czym do jej ustalenia niezbędna jest znajomość mierników finansowych, pochodzących z różnych obszarów badawczych (w zależności od rodzaju modeli mogą one skupiać wskaźniki: rentowności, płynności, sprawności itp.). Obydwie metody charakteryzują się wysokim i porównywalnym ze sobą stopniem prognozowalności stanu zagrożenia kontynuacji działalności. Ponadto metody te są proste w zrozumieniu i zastosowaniu, co jest szczególnie istotne, mając na uwadze możliwość jej zastosowania przez przedsiębiorców i biegłych rewidentów 347. Wyróżnić należy również bankowe metody pomiaru i oceny wiarygodności kredytowej: modele scoringowe, rating metoda pomiaru i oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, sieci neuronowe. Modele scooringowe, zwane punktacyjnymi, są wykorzystywane do przewidywania problemów finansowych, w tym upadłości przedsiębiorstw oraz ryzyka utraty zdolności kredytowej. Metoda ta polega na wyznaczeniu na podstawie różnych charakterystyk kredytobiorcy pewnej punktowej oceny, która następnie wykorzystywana jest do klasyfikowania kredytobiorcy do grupy o określonym poziomie ryzyka. W praktyce punktowa ocena ryzyka oznacza wartość liczbową z pewnego przedziału (wygodnie jest przyjąć zakres od 0 do 100 punktów) 348. Wartość prognozy obliczona dla konkretnego klienta oznacza szacunkowy poziom ryzyka danego wniosku kredytowego. Zadaniem analityka stosującego tego typu metody jest odpowiedni dobór zmiennych opisujących zachowanie kredytobiorcy i zbudowanie na ich podstawie modelu, który potrafiłby rozpoznać, czy dany klient jest wiarygodny, czy też nie. Model taki powinien mieć zdolność uogólnienia informacji 345 D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje, dz. cyt., s L. Bednarski, Problemy, dz. cyt., s D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje, dz. cyt., s G. Migut, J. Wątroba, Scoring kredytowy a modele data mining, /scoring. pdf, stan na

10 zawartych w danych historycznych i działać z podobną skutecznością również dla nowych, nieznanych sobie danych. Rating metoda pomiaru i oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa to syntetyczna ocena poziomu zaufania do określonego podmiotu, dotycząca jego zdolności do terminowej spłaty wszelkich zobowiązań finansowych. W Polsce odpowiednikiem słowa rating jest pojęcie oceny wiarygodności kredytowej określonego podmiotu 349. Sieci neuronowe to narzędzie analizy danych, która może służyć do analizy szeregów czasowych, klasyfikacji określonych podmiotów według kryteriów oraz rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. 350 Ważnym elementem struktury sieci są wagi, osłabiające lub wzmacniające poszczególne sygnały docierające. To właśnie od rodzajów funkcji oraz wag zależą wartości, jakie wygeneruje sieć na wyjściu. Na podstawie zbioru danych sieć uczy się rozpoznawać złe i dobre kredyty. Podsumowanie Podsumowując, należy stwierdzić, że nawet najlepsza metoda oceny możliwości kontynuacji działalności powinna być traktowana jako jeden z elementów wspierających podejmowanie rzeczywistych decyzji finansowych, a nie jako narzędzie zastępujące decyzje kierownika. Podkreślić trzeba, iż biegły rewident, mając wątpliwości co do spełnienia zasady kontynuacji działalności, może zażądać od kierownika jednostki przedstawienia prognoz co do kształtowania się przepływów pieniężnych. W takiej sytuacji zadaniem biegłego rewidenta jest zweryfikowanie prawidłowości poczynionych w prognozie założeń oraz ich wiarygodności 351. Bibliografia: 1. Bednarski L., Problemy oceny zagrożenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa Dyhdalewicz A., Symptomy zagrożenia sytuacji finansowej w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych, SKwP, Warszawa Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustania wyniku finansowego, Rachunkowość ZR/ Kednall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Wyd. K.E. Liber, Warszawa Kononowicz Ł., Rachunkowość zarządcza, Teoria i praktyka, Materiały na konferencję naukową, Wyd. USz, Szczecin Lachmann J., Le financement des strategies de I innovation, Economica, Paris Micherda B., Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego, Rachunkowość 1994, nr Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków Migut G., Wątroba J., Scoring kredytowy a modele data mining, 10. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z (Dz.U nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). 349 E. Siemińska, Metody, dz. cyt., s D. Witkowska, Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź 1999, s D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje, dz. cyt., s

11 12. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe w analizach ekonomicznych, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami: inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. II, Wyd. USz, Szczecin THE ABILITY OF CONTINUATION OF ACTIVITY Summary: The continuation of the activity occurs most often during the preparation of financial statements. The manager resolves them, evaluate, and assesses whether the financial statements have been prepared on a concept of going business entity in the foreseeable future, and whether there are circumstances indicating that such a threat. The business units must remain awake to events or conditions limiting the ability to continue its operations, because awareness of the risks gives base to determine the level of the risk of continuing the business. Keywords: ability to continue activity, signals, threads 177

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r. Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17 KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH A WYNIK FINANSOWY

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH A WYNIK FINANSOWY Katarzyna Piotrowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH A WYNIK FINANSOWY Wprowadzenie Prace badawczo-rozwojowe są determinantą innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 827 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69 (2014) s. 117 125 Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej Lucyna Poniatowska

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa

Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 757 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 (2013) s. 11 19 Rachunkowość a potrzeby informacyjne małego przedsiębiorstwa Kinga Bauer Streszczenie: Przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze:

MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11. W numerze: Kwiecień 2015 MSSF dla spółek giełdowych Newsletter nr 11 W numerze: Patronat: 1. Działalność RMSR w IV kwartale 2014 i I kwartale 2015 2. Podsumowanie roku 2014 3. MSSF 15 - Przychody z umów z klientami,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Wynik podatkowy a wynik finansowy analiza różnic i ich konsekwencji

Wynik podatkowy a wynik finansowy analiza różnic i ich konsekwencji ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 229 238 Wynik podatkowy a wynik finansowy analiza różnic i ich konsekwencji Michał Poszwa * Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA

WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 2 2005 Dariusz WĘDZKI* WIELOWYMIAROWA ANALIZA BANKRUCTWA NA PRZYKŁADZIE BUDOWNICTWA W artykule zbadano wpływ różnych czynników na zdolność prognostyczną

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej

Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Jerzy Gierusz * Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 Wycena w wartości godziwej Wstęp Zgodnie z Założeniami Koncepcyjnymi Sprawozdawczości finansowej... wycena to proces zmierzający do

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo