Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER"

Transkrypt

1 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, jak ważnym źródłem sukcesu jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialny biznes, to sztuka zachowania równowagi pomiędzy interesami wszystkich zainteresowanych. Firmy, które uwzględniają w swojej strategii nie tylko wymiar ekonomiczny, a mianowicie maksymalizację kapitału własnego, podejmują inicjatywy mające na celu promowanie postaw społecznej odpowiedzialności biznesu. Umiejętność wykorzystania w działalności gospodarczej zasad społecznej odpowiedzialności jest atutem, dzięki któremu firma uzyskuje przewagę konkurencyjną. Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorstwo 3, interesariusz, konkurencja Wprowadzenie To, że świadczymy dobro, jest główną przyczyną naszych sukcesów. Przeznaczenie pewnego procentu naszych dochodów na wspomaganie twórczości artystycznej, działalności oświatowej, ochronę środowiska i zaspokojenie ludzkich potrzeb jest dla strategii biznesu,,korzyścią, a nie obciążeniem. Tom Chappell Od dawna na świecie trwają dyskusje nad charakterem i celem prowadzenia działalności gospodarczej. Najbardziej popularne wśród przedsiębiorców podejście zakłada, że wyłącznym celem działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorca ma także inne zobowiązania niż wyłącznie osiąganie zysku. Przedsiębiorca funkcjonuje, bowiem w pewnym środowisku społecznym i 1 Studentka - Studenckie Koło Naukowe Lider, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 Studentka - Studenckie Koło Naukowe Lider, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 3 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, usługową itp.), ponoszący koszty, ryzyko i nastawiony na osiągnięcie zysku. 4 Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów.

2 2 naturalnym. W związku, z tym nie może pomijać w swojej działalności potrzeb i interesów tego środowiska 5. Dlatego bez wątpienia społeczna odpowiedzialność biznesu jest tematem współczesnym. Dyskutują o niej naukowcy, świat biznesu, pracownicy firm i instytucji, a także konsumenci. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie ma jednoznacznej definicji, ani w literaturze przedmiotu ani w działalności praktycznej. Dlatego przytoczę tylko niektóre z nich. Według interpretacji Zielonej Księgi Komisji Europejskiej Społeczna odpowiedzialność biznesu (CRS- skrót od ang. corporate social responsibility), określa się jako dobrowolne uwzględnienie przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych i kontaktów z interesariuszami 6. Odmienną definicję zaproponowali twórcy idei Global Compact twierdząc, że społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi wezwanie, aby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kierować się określonymi zasadami z zakresu 7 : Praw człowieka; Standardów pracy; Ochrony środowiska naturalnego; Przeciwdziałania korupcji. W ramach zakresu zastosowania CRS sformułowano dziesięć następujących zasad 8 : 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka, przyjętych przez społeczność międzynarodową; 2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę; 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się; 4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej; 5. Zniesienie pracy dzieci; 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia; 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego; 5 Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s Pogonowska B.,Wojtasiewicz L., Podstawowe informacje o idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS), [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Ibidem, s Ibidem, s. 8-9.

3 3 8. Podejmowanie inicjatyw, mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej; 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii; 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym: wymuszeniom i łapówkarstwu. Kolejna definicja społecznej odpowiedzialności biznesu brzmi,,to strategia zarządzania i rozwoju firmy, budowana na uznawanych przez nią wartościach, która uwzględniając potrzeby kluczowych interesariuszy i szeroko rozumianego otoczenia firmy, pozwala minimalizować ryzyko i osiągnąć długofalowe korzyści biznesowe; umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwiększyć jego pozytywny wkład w życie społeczeństwa a jednocześnie minimalizować negatywne skutki własnej działalności; sposób, w jaki firma, na co dzień traktuje uczestników procesu rynkowego, (czyli swoich interesariuszy):klientów i partnerów biznesowych, pracowników, społeczność lokalną 9. Również szeroko brzmi definicja społecznej odpowiedzialności biznesu według ISO 26000, Społeczna odpowiedzialność i zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko. Oznacza to, zachowanie zarówno transparentne jak i etyczne, przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami. Oznacza to również, iż społeczna odpowiedzialność jest wbudowana w strukturę organizacji, praktykowana w jej działaniach oraz bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy 10. Mimo, że każda z tych definicji brzmi inaczej, to wszystkie mają wspólny wątek a mianowicie, przedsiębiorcy w swych działaniach powinni uwzględniać interesy i potrzeby innych osób, których działanie firmy dotyka pośrednio lub bezpośrednio. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa dzieli się na 11 : Wewnętrzną - skierowaną do wewnętrznych grup interesu w przedsiębiorstwie, czyli właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców), kadry menedżerskiej (w tym najwyższej 9 Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Kostera M. (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, [w:] Krajowy program reform, s. 6 [online], ( ). 11 Sokołowska A., Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - przejawy i dylematy, E-mentor, nr. 5, 2009.

4 4 kadry - zarządu, rady nadzorczej czy też kierowników średniego szczebla), pozostałych grup pracowniczych, związków zawodowych; Zewnętrzną - adresowaną do interesariuszy funkcjonujących w otoczeniu bliższym i dalszym przedsiębiorstwa, czyli klientów, dostawców, konkurentów, instytucji finansowych (w tym kredytodawców), detalistów, hurtowników, wierzycieli, inwestorów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej (agencje regulacyjne, tzw. policja administracyjna - inspekcje pracy, sanitarne, ochrony środowiska, nadzór budowlany itd.), organizacji gospodarczych (stowarzyszenia zawodowe, izby handlowe), społeczności lokalnych, organizacji społecznych, mediów, instytucji międzynarodowych. Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja w myśl, której przedsiębiorstwa uwzględniają społeczne, ekonomiczne, etyczne, ekologiczne aspekty w swoich strategiach i działalności gospodarczej w codziennych decyzjach i kontaktach z otoczeniem. Istotą CRS jest społeczna odpowiedzialność firmy za skutki jej działania wobec tak zwanych interesariuszy, czyli wszystkich osób, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy działalność firmy i która traktują swoje uprawnienia jako zobowiązania moralne firmy. W wyżej przedstawionych definicjach społecznej odpowiedzialności pojawia się słowo interesariusze, z tego względu, że zostanie ono kilkakrotnie użyte wyjaśnię jego znaczenie. Interesariusze (stakeholders) czasem określani jako strony zainteresowane to grupy lub jednostki, które mogą wpływać lub są pod wpływem działania przedsiębiorstwa za pośrednictwem jego produktów, strategii i procesów wytwórczych, systemów zarządzania i procedur. Można przyjąć przy szerokim rozumieniu tego terminu, że interesariuszami firmy są w zasadzie wszyscy, bo w globalnym świecie sieć wzajemnych powiązań jest coraz mocniejsza. Ale z punktu widzenia danej firmy, istotne są te relacje z interesariuszami, którymi daje się zarządzać 12. Każda z grup zainteresowanych ma określone oczekiwania w stosunku do korporacji, a z drugiej strony - zachowanie tych grup ma wpływ na osiąganie celów wyznaczonych przez przedsiębiorstwo Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s Kołakowski T., Pakuła M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście wybranych koncepcji zarządzania, s. 3-4 [online], wiebce/referaty/spoleczna%20odpowiedzialnosc%20przedsiebiorstw%2%20kolakowski%20i%20pakula.pdf, ( ).

5 5 Interesy poszczególnych grup i ewentualne konflikty ukazuje tabela 1. Tabela 1. Grupy interesów oczekiwania i konflikty Właściciele Klienci Pracownicy Dostawcy Społeczność lokalna Oczekiwania i konflikty Z racji zainwestowanego kapitału oczekują w zamian dochodu, który będzie, co najmniej równy rynkowej stopie procentowej. Nie są z kolei zainteresowani sprawowaniem władzy w korporacji, ani też realizacją interesów społecznych, jeśli spowodować to może obniżkę zysku. Dokonują wymiany swoich zasobów pieniężnych na produkty (wyroby, usługi) firmy, w zamian zaś oczekują korzyści płynących z faktu nabycia produktu. Obok oczywistego interesu klienta, jakim jest niska cena dóbr, istnieją również czynniki, które mogą być w sprzeczności z celami kierownictwa przedsiębiorstw, np. długi okres gwarancji, odpowiedni serwis, itp. Świadczą pracę w zamian, za którą uzyskują wynagrodzenie. Grupa ta zainteresowana jest osiąganiem jak najwyższych dochodów. Konflikt pomiędzy interesami pracowników, a kierownictwem wynika z podwójnego aspektu dochodów pracowniczych. Są one równocześnie podstawą ich konsumpcji, jak i elementem kosztów w przedsiębiorstwie. W zamian za świadczoną pracę pracownicy oczekują, nie tylko sprawiedliwego wynagrodzenia, ale również pewnego bezpieczeństwa, korzyści pozafinansowych i pracy dostarczającej im satysfakcji. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec pracowników nie ogranicza się, zatem do zabezpieczenia ich materialnych interesów, ale rozumiana jest znacznie szerzej. Jako zabezpieczenie innych potrzeb, w tym bezpieczeństwa zatrudnienia, uznania społecznego, możliwości awansowania i samorozwoju. Wpływ na firmę mają dostawcy z racji dostarczaniu surowca, określaniu jakości i ceny produktu finalnego. Kiedy korporacja postrzega dostawców jako wartościowych członków sieci, może liczyć na to iż dostawcy zareagują podobnie kiedy zajdzie taka potrzeba. Dostawca i przedsiębiorstwo to podmioty wzajemnie od siebie zależne, razem mogą się rozwijać, ale i razem upadać. Przyznaje firmie prawo do lokalizacji i czerpie korzyści z podatków przez nią płaconych oraz ekonomicznych i socjalnych wydatków ponoszonych przez firmę. Korporacja z kolei nie może narażać społeczności lokalnej na nieuzasadnione ryzyko zniszczenia środowiska naturalnego, np. składowanie odpadów toksycznych. Źródło: Kołakowski T., Pakuła M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście wybranych koncepcji zarządzania, s. 3-4 [online], kwych%20%20swiebce/referaty/spoleczna%20odpowiedzialnosc%20przedsiebiorstw%2%2 0Kolakowski%20i%20Pakula.pdf, ( ). 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu- rys historyczny Źródeł społecznej odpowiedzialności biznesu można szukać w filozoficznej idei odpowiedzialności. Zakłada ona, że konsekwencją przypisania człowiekowi wolności jest nałożenie

6 6 na niego odpowiedzialności. Jeżeli przeniesiemy to filozoficzne założenie na grunt stosunków ekonomicznych, to należy uznać, że przedsiębiorca korzystający z wolności gospodarczej, ma nie tylko możliwość, ale obowiązek również bycia odpowiedzialnym. Dlatego odpowiedzialność przedsiębiorcy jest warunkiem jego wolności 14. Społeczna odpowiedzialność biznesu znajduje swoje podłoże na gruncie etyki biznesu. Za ojca etyki biznesu uznaje się Arystotelesa, który w książce pt.,,etyka nikomachejska podniósł etykę do rangi niezależnej dyscypliny. Rozkwit etyki biznesu nastąpił w latach sześćdziesiątych minionego wieku w Stanach Zjednoczonych. Powstanie etyki biznesu wpłynęło na zmianę patrzenia na działalność gospodarczą, wyłącznie pod kątem wysokości kreowanego przez nią zysku. W tym sensie rozwinięcie nauki i wzrost zainteresowania etyką biznesu, można traktować za punkt wyjścia do dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Można, więc powiedzieć, że już w latach siedemdziesiątych XX w. na popularności zaczął tracić pogląd Miltona Friedmana, wybitnego ekonomisty i twórcy monetaryzmu, że odpowiedzialność społeczna spoczywa wyłącznie na jednostkach, zaś odpowiedzialność firm ogranicza się do zapewnienia zysku udziałowcom. M. Friedman podkreślał, że wyłącznym celem działania przedsiębiorcy jest maksymalizacja zysków, w imię zobowiązań wobec swoich udziałowców 15. W ciągu ostatnich stu lat nastąpiły ogromne zmiany w poglądach organizacji, rządu i opinii publicznej na społeczną odpowiedzialność. W ewolucji podejścia do tego problemu wyróżnia się trzy punkty zwrotne 16 : Era przedsiębiorstw- nastąpiła w Stanach Zjednoczonych w końcu XIX wieku, kiedy to nieliczni właściciele przedsiębiorstw zbudowali olbrzymie imperia w różnych branżach. Przedsiębiorcy nadużywali swojej władzy, dlatego na skutek protestów urzędników państwowych, rząd został zmuszony do ograniczenia pewnych, dyskryminacyjnych praktyk. Znaczenie tych ustaw polegało na tym, że określały one stosunki pomiędzy kręgami gospodarczymi, państwem i społeczeństwem oraz wskazywały, że przedsiębiorcy odgrywają w społeczeństwie ważna rolę, która nie powinna sprowadzać się wyłącznie do maksymalizacji zysku; Era wielkiego kryzysu- okres od 1929 roku do końca lat trzydziestych, w których opinia publiczna obciążała winą kręgi gospodarcze za problemy gospodarcze i dążyła do 14 Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy... (op.cit), s Ibidem, s Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s

7 7 państwowej regulacji działalności gospodarczej, w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości; Era społeczna- to lata sześćdziesiąte. Okres głębokiego niepokoju społecznego. Z warunków panujących w tamtym okresie wyrosły ostrzejsze przepisy, dotyczące ochrony środowiska, umieszczanie napisów ostrzegawczych konsumentów na takich wyrobach jak: łatwopalna odzież dziecięca i papierosy. Era społeczna, to okres, kiedy to przedsiębiorstwa obciążano odpowiedzialnością za problemy społeczne i żądano od nich rozwiązania. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu ma bogaty rodowód. Janina Fiłek wskazuje trzy podstawowe jej źródła 17 : Filozoficzne, w które jest wpisana idea odpowiedzialności i jej związku z wolnością oraz idea dialogu (początek XX wieku); Rozwój etyki biznesu- wyodrębnienie jej jako dziedziny nauki nastąpiło w latach 70. XX wieku; Rozprzestrzenienie się demokracji (XX wiek). Bolesław Rok, omawiając genezę CRS, zwraca uwagę na inne źródła 18 : Teoretyczne- uznanie faktu, że gospodarka jest integralną częścią życia społecznego, a rozwój określają nie tylko wskaźniki gospodarcze, lecz także ekologiczne i społeczne; Nacisk obywatelski, którego tradycje sięgają XIX wieku. Powstanie i rozwój koncepcji w myśl, której należy się poszanowanie praw człowieka, zwierząt, środowiska i konsumentów; Samoregulacja biznesu, jako dobrowolne inicjatywy wewnątrz środowiska biznesu. 3. Obszary Społecznej odpowiedzialności biznesu Często menadżerowie uważają, że prowadzenie działalności gospodarczej ma na celu maksymalizację kapitału własnego. Od pewnego czasu jednak można zauważyć tendencję, zmierzającą do dostrzegania także innych możliwości płynących z prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zauważają, że może być ona źródłem zaspokajania rozmaitych potrzeb społeczeństwa, takich jak chociażby ochrona środowiska naturalnego, walka z dyskryminacją czy tworzenie przyjaznych i trwałych miejsc pracy. Ta nowa, dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, ekonomiczne, etyczne i ekologiczne aspekty w prowadzeniu 17 Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu... (op.cit), s Ibidem.

8 8 działalności gospodarczej oraz w kontaktach z otoczeniem została określona mianem społecznej odpowiedzialności biznesu. W praktyce przejawia się ona najczęściej w działaniach takich jak: kampanie społeczne, wolontariat pracowniczy, sponsoring wydarzeń kulturalnych, sprzedaż produktów, połączona z przeznaczaniem części zysku na określony cel społeczny, tworzenie kodeksów etycznych czy eko znakowanie produktów 19. Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności podmiotów gospodarczych obejmuje następujące obszary 20 : Otoczenie rynkowe: (dostawcy, odbiorcy, kooperanci, konkurenci); wyrazem CSR jest tu zastosowanie zasad etyki w kontaktach z otoczeniem, posługiwanie się prawdziwą informacją i reklamą, realizowanie właściwych i uczciwych reguł w procesach prywatyzacji, fuzjach i przejęciach; Otoczenie publiczne: (administracja publiczna, instytucje pożytku publicznego, organizacje społeczne, mieszkańcy); CSR to realizowanie przez podmioty gospodarcze przedsięwzięć na rzecz nauki, szkolnictwa, kultury, ochrony zdrowia, sportu; Sfera zatrudnienia: zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, system motywacji, wynagrodzenia), rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, zwłaszcza w relacjach przełożony podwładny; CSR to przestrzeganie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zasady podmiotowości pracowników, sprawiedliwości społecznej, szans na rozwój osobisty, gwarancji poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, sprawiedliwego wynagrodzenia oraz poszanowania mienia podwładnego; Ochrona środowiska: (technologia i organizacja wszelkich działań przedsiębiorstwa, związanych z użytkowaniem zasobów środowiska); CSR to właściwa gospodarka zasobami przyrodniczymi w przedsiębiorstwie, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Relacje z inwestorami: (z aktualnymi lub potencjalnymi akcjonariuszami); CSR to rzetelność i pełność informacji dla inwestorów, przestrzeganie i dotrzymywanie składanych obietnic. A. B. Carroll wyróżnia inny podział obszarów społecznej odpowiedzialności organizacji 21 : 19 Ormowska J., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), s. 1 [online], ( ). 20 Pogonowska B.,Wojtasiewicz L., Podstawowe informacje o idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS)... (op.cit), s Szwiec P., Społeczna odpowiedzialność organizacji- instrument rozwiązywania problemów społecznych?,,,polityka Społeczna, nr 9. Warszawa 2008, s. 6.

9 9 Ekonomiczny; Prawny; Etyczny; Filantropijny. Odpowiedzialność ekonomiczna przejawia się w generowaniu przez przedsiębiorstwo zysków. Prawna polega na osiąganiu wyznaczonych celów ekonomicznych, w graniach określonych przepisami prawa. Etyczna przejawia się, w przestrzeganiu przyjętych przez społeczeństwo norm etycznych. Natomiast odpowiedzialność filantropijna, polega na zaangażowaniu organizacji w rozwiązywaniu problemów społecznych 22. Rysunek 1. Reakcje organizacji na otoczenie Źródło: opracowanie własne na podstawie R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, s. 94. Niemalże każde działanie firmy wpływa na interesy innych ludzi. Jeżeli menadżerowie firmy nie zaakceptują, nie dostosują się do panujących norm etycznych, a zostaną przyłapani na czynach niedozwolonych, grozi im krytyka prasy i głosy opinii publicznej, które na pewno 22 Ibidem, s. 6-7.

10 10 nie wpłyną pozytywnie na zysk organizacji. Firma, która uczestniczy w społecznie nieodpowiedzialnych praktykach sama,,kręci na siebie bat Postawy organizacji wobec kwestii społecznej odpowiedzialności. Istniej cała gama poglądów na temat społecznej odpowiedzialności. Organizacja może przyjąć cztery typy postaw wobec swoich społecznych zobowiązań, sięgając od najmniejszego do największego zakresu społecznie odpowiedzialnych praktyk. Na przykład firma, która nigdy nie bierze pod uwagę następstw swoich decyzji i próbuje zakamuflować swoje wykroczenia i błędy, przyjmuje postawę oporu wobec społecznej odpowiedzialności. Skrajnie odmienny przypadek mamy, gdy firma aktywnie, dobrowolnie sama poszukuje dziedzin, w których mogłaby okazać swą społeczną użyteczność, przyjmuje postawę społecznego wkładu 24. Podejście organizacji do zagadnienia społecznej odpowiedzialności 25 : Opór- organizacja przyjmuje postawę oporu wobec społecznej odpowiedzialności, nie robi nic dla rozwiązania problemów społecznych czy ekologicznych. Reakcją ich na przekroczenie etycznej lub prawnej granicy, jest wypieranie się od odpowiedzialności lub ukrywanie niewygodnej sprawy; Społeczny obowiązek- postawa, kiedy organizacja jest gotowa zrobić wszystko, czego od niej wymaga wyłącznie prawo i nic poza tym; Społeczna reakcja- firma wypełnia swoje prawne i etyczne obowiązki, a w wybranych przypadkach jest gotowa wyjść po za te granice. Firmy te dobrowolnie zgadzają się uczestniczyć w programach społecznych, jednakże doradcy prawni musza przekonać przedsiębiorcę, że programy te są godne uwagi i zaangażowania; Społeczny wkład- najwyższy poziom społecznej odpowiedzialności, jakim może wykazywać się firma. Firma czuję się zobowiązana do działania na rzecz społeczeństwa, udzielania pomocy potrzebującym, aktywnie poszukuje wniesienia swojego wkładu bez względu na korzyści, jakie może z tego osiągnąć. Przykładem takiej postawy jest firma McDonald House czy Danone, która zostanie szerzej opisana w poniższym rozdziale jako firma, która postrzega odpowiedzialność przede wszystkim jako sposób zarządzania. Poniższa tabela przedstawia etapy budowania odpowiedzialności przedsiębiorstw. 23 Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami... (op.cit), s Ibidem, s Ibidem, s

11 11 Tabela 2. Etapy budowania odpowiedzialności przedsiębiorstw Etapy budowania społecznej Rodzaje odpowiedzialności Poziomy odpowiedzialności odpowiedzialności przedsiębiorstw Etap wstępny. Unikanie odpowiedzialności prawnej. Brak jakiejkolwiek świadomości odpowiedzialności. Etap pierwszy (prawny). Przestrzeganie obowiązującego prawa. Odpowiedzialność negatywna. Odpowiedzialność narzucona przez prawo- przedsiębiorca uświadamia sobie odpowiedzialność, jeśli będzie działał niezgodne z prawem. Etap drugi (etyczny). Uczciwe postępowanie oparte na powszechnym przestrzeganiu prawa, z należytym uwzględnieniem praw klientów i pracowników. Etap trzeci (początki CSR). Kształtowanie właściwych relacji z wszystkimi grupami interesariuszy oraz próby równoważenia ich sprzecznych interesów. Odpowiedzialność negatywna. Odpowiedzialność mieszanaodpowiedzialność restrykcyjna z elementami odpowiedzialności pozytywnej. Odpowiedzialność narzucona przez prawo- przedsiębiorca poczuwa się do odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność wymuszona przez społeczeństwo- przedsiębiorca poczuwa się do realizowania tych oczekiwań pracowników i konsumentów, które mają prawne zabezpieczenie, ale też uwzględniają te oczekiwania, które mają silne poparcie społeczne. Etap czwarty ( rozwinięta CSR). Zaangażowanie społeczne, polegające na kształtowaniu relacji społecznych, dbałość o zrównoważony rozwój. Etap piąty( zaawansowana CSR). Odpowiedzialność pozytywna- przedsiębiorca zważa na zależne od jego firmy dobro. Odpowiedzialność pozytywna, mająca na uwadze zależne od działającej firmy dobra. Odpowiedzialność świadomaprzedsiębiorca świadomie włącza niektóre cele społeczne do swej działalności. Odpowiedzialność dobrowolna- przedsiębiorcy świadomie i dobrowolnie podejmuje odpowiedzialność społeczną, przyczyniając się do poprawy jakości życia. Źródło: Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Kostera M. (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s Koncepcja społecznej odpowiedzialności ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jedni prezentują stanowisko, iż na przedsiębiorstwo składa się przede wszystkim podsystem społeczny, którego stabilność zależy od umiejętności "wsłuchiwania się" w potrzeby i

12 12 oczekiwania interesariuszy, a koncepcja, która temu odpowiada - tworząca ład i ułatwiająca dialog - to społeczna odpowiedzialność. Ponadto przedsiębiorstwo jest nie tylko podmiotem praw i obowiązków, ale także odpowiedzialności za swoją działalność i podejmowane decyzje, które mają wpływ na wymiar ekonomiczny, prawny i społeczny. Oponenci natomiast twierdzą, iż podstawowym powodem istnienia przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku i pomnażanie kapitału własnego, a więc skupienie swych działań głównie na realizacji praktycznych celów ekonomicznych, a nie działalność z pobudek moralnych. Zarzuca się nawet przedsiębiorstwu brak "umiejętności społecznych" 26. Jednym z przeciwników społecznej odpowiedzialności biznesu był Milton Friedman, który twierdził, że celem przedsiębiorstwa jest zwiększanie zysku a nie czynienie dobra (chyba, że służy ono do maksymalizacji zysku), gdyż przynosi to straty finansowe. Oznacza to, że ktoś musi zapłacić za społeczna aktywność firm, (nie ma nic za darmo) albo akcjonariusze w postaci mniejszych dywidend, albo klienci (wyższe ceny produktów), lub pracownicy (niższe płace). Tabela 3. Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Argumenty za społeczną odpowiedzialnością 1. Przedsiębiorstwa stwarzają problemy, toteż powinny pomagać w ich rozwiązywaniu. 2. Korporacje są w naszym społeczeństwie obywatelami. 3. Przedsiębiorstwa często dysponują zasobami niezbędnymi do rozwiązywania problemów. 4. W naszym społeczeństwie przedsiębiorstwo jest partnerem, tak jak rząd i ogół społeczeństwa. Argumenty przeciw społecznej odpowiedzialności 1. Przedsiębiorstwa nie mają doświadczenia ani umiejętności potrzebnych do zarządzania programami społecznymi. 2. Zaangażowanie w programy społeczne daje przedsiębiorcom zbyt dużą władzę. 3. Istnieje możliwość konfliktu interesów. 4. W społeczeństwie amerykańskim celem przedsiębiorstw jest przysparzanie zysku ich właścicielom. Źródło: opracowanie własne na podstawie R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, s Analiza firmy Danone Firma Danone jest jedną z firm, która przestrzega i realizuje zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu. Analizując historię CRS w Danone należy zwrócić uwagę, że już w latach 70. XX wieku, twórca koncernu Danone Antoine Riboud zadeklarował podwójne zobo- 26 Sokołowska A., Społeczna odpowiedzialność małego... (op.cit.)

13 13 wiązanie firmy: sukces w biznesie ma iść w parze ze społeczną odpowiedzialnością 27. Znalazło to odzwierciedlenie w utworzeniu Instytutu Danone a, działającego w piętnastu krajach i zatrudniającego ponad 200 ekspertów. Z kolei ogłoszenie programu Danone Way otworzyło nową przestrzeń badań i analiz, których głównym celem było utrzymanie firmy w czołówce nowoczesnych i efektywnych organizacji 28. Działalność Danone a ukierunkowana jest na budowanie dobrych relacji z interesariuszami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Firma ta swoją odpowiedzialność postrzega w sposób całościowy. Jej odpowiedzialność wyrasta z wiary, że sukces firmy, dbałość o interesy ludzi oraz środowisko naturalne są ze sobą ściśle powiązane. Odpowiedzialność według firmy Danone a, zaczyna się już na poziomie surowców, produkcji i opakowania, transportu, sprzedaży i kończy swój cykl na konsumpcji. Firma korzysta z bezpiecznych dla środowiska technologii, monitoruje i redukuje zużycie wody i energii, segreguje odpady i rozwija recykling. Przedsiębiorstwo w swej dbałości o środowisko uwzględnia wszystkie czynniki, mające na nie negatywny wpływ. Działanie Danone jest podporządkowane zasadzie,,z zyskiem dla firmy i korzyścią dla otoczenia 29. Firma Danone a przywiązuje również dużą uwagę do osobowości pracowników. Oferuje im indywidualny plan rozwoju, dzięki któremu mają możliwość kształtowania swojej kariery, podnoszenia kompetencji, rozwijania pasji o zdobywania nowych, cennych doświadczeń. Z racji działań prowadzonych w branży spożywczej, firma dysponuje narzędziami i możliwościami zaznaczania się w tej dziedzinie, poprzez zaangażowanie społeczne np. w sferze niedożywienia dzieci (program,,podziel się posiłkiem ). Konsument, kupujący produkty firmy Danone z logo programu, uczestniczy w walce z niedożywieniem dzieci w Polsce 30. Jak wiadomo istnieją korzyści z stosowania strategii odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, przykładowe z nich brzmią następująco 31 : Wzrost zainteresowania inwestorów; Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy; Wzrost zainteresowania branża; Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy; 27 Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu..., (op.cit), s Ibidem. 29 Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s

14 14 Zdobycie większej liczby lojalnych klientów, (duża grupa konsumentów zwraca coraz częściej uwagę na,,ekologiczność produktu czy usługi; Budowanie silnej pozycji na rynku światowym; Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy; Czynnik pozafinnansowy motywowania pracowników. Główne działania podejmowane przez organizacje można określić kilkoma zasadami 32 : Nie dać się zaskoczyć; Zbudować przewagę; Traktować partnera biznesowego (konkurenta) i klienta z szacunkiem. Firma Danone, dzięki poznaniu i umiejętności wykorzystania zasad, jakimi należy się kierować w współczesnym społeczeństwie osiągnęła wieli sukces. 6. Korzyści z prowadzenia odpowiedzialnego biznesu Korzyści odnoszone przez firmy wynikające z podejmowania społecznej odpowiedzialności biznesu, zalezą w dużym stopniu od poziomu podejmowanych działań. W modelu przedstawiającym różne motywacje podejmowania takich zobowiązań, można wyróżnić trzy poziomy. Rysunek 1. Poziomy społecznej odpowiedzialności biznesu Źródło: Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s Ibidem, s. 461.

15 15 Pierwszy poziom odpowiedzialności dotyczy, podejmowania takich działań społecznych czy ekologicznych, które są nakazane przez obowiązujące prawo. Nie są to działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w ścisłym znaczeniu tego terminu, ale oczywiście w sensie społecznym dobrze świadczą o firmie. Przykładem takich działań może być: płacenie wynagrodzeń w terminie, przestrzeganie prawa pracy, stosowanie się do obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń. Mówimy wtedy o odpowiedzialności narzuconej, wynikającej z konieczności stosowania się do zasad obowiązującego prawa 33. Drugi poziom odnosi się do realizowania różnych projektów, których celem jest zmniejszenie negatywnych skutków, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na środowisko naturalne czy otoczenie społeczne, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Nie są one wymagane przez prawo i mają charakter dobrowolny. Zazwyczaj są formą odpowiedzi na presję wywieraną przez pracowników, organizacje pozarządowe czy władze lokalne. Przykładem takich działań może być: zorganizowanie systemu przewozu pracowników do miejsca pracy, ustawienie osłon przeciwko hałasowi - nawet jeżeli poziom hałasu nie przekracza dopuszczalnych norm, zorganizowanie przedszkola dla dzieci pracowników. Mówimy wtedy o odpowiedzialności wymuszonej, podejmowanej pod presją opinii społecznej, ale w swoim dobrze pojętym interesie 34. Trzeci poziom zakłada dobrowolne podejmowanie różnych form inwestowania w społeczeństwo czy środowisko. Chodzi o programy inicjowane przez firmę, będące wyrazem troski o rozwój społeczny, gospodarczy danego regionu, podnoszenie jakości życia mieszkańców. Mówimy wtedy o odpowiedzialności świadomej, gdy przedsiębiorstwo bezprzymusowo podejmuje niewymagalną inicjatywę z poczuciu swego obywatelstwa 35. Firmy, które prowadzi własną działalność w zgodzie z zasadami odpowiedzialności społecznej, mogą osiągnąć liczne i różnorodne korzyści wynikające z tego postępowania: zewnętrzne (dotyczące otoczenia firmy) oraz wewnętrzne (odnoszące się do relacji wewnątrz firmy i jej pracowników). Korzyści wynikające z kierowania przedsiębiorstwem w odpowiedzialny sposób, odnosi także społeczeństwo. Skala tych korzyści jest uzależniona od zakresu działań, podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności i od poziomu zobowiązań podejmowanych przez kadrę menedżerską Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie... (op.cit), s Ibidem, s Ibidem. 36 Ibidem.

16 16 Tabela 4. Korzyści dla firm Wzrost zainteresowania inwestorów Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi Wzrost konkurencyjności Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników Korzyści dla firm Firmy, które uwzględniają w swojej strategii wymiar społeczny, mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do finansowania. Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych, są jednocześnie zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej. Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się nie tylko ceną, ale także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Współczesny klient jest coraz częściej świadomym konsumentem oprócz dobrej ceny i jakości oczekuje, aby produkt (wyrób lub usługa) budził pozytywne skojarzenia. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę na przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności, w procesie wytworzenia produktu oraz ogólną reputację firmy. Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych. Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Dla polskich firm przejrzysta polityka CSR może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach światowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są bardziej oczywiste. Poprzez podejmowanie wyzwań społecznej odpowiedzialności, firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów złego partnerstwa. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych. Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych również dla nich problemów społecznych. Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 54.

17 17 Tabela 5. Korzyści społeczne Korzyści społeczne Nagłośnienie i Firmy mogą odegrać ważną rolę w walce z istotnymi problemami społecznymi. Wspierając i inicjując kampanie czy programy społeczne rozwiązywanie istotnych problemów spo- obywatelskich, zmniejszenia skali problemu, czy nawet jego rozwiąza- przyczyniają się do nagłośnienia danego problemu, wzmocnienia postaw łecznych nia. Poprzez działania zgodne ze standardami odpowiedzialności społecznej firmy jednocześnie promują te zasady w świecie biznesu, sprawiając, że zaczynają je stosować również partnerzy handlowi oraz firmy konkurencyjne. Wywierają również wpływ na obywateli konsumentów, uświa- Edukowanie społeczeństwa damiając im wagę takich zagadnień jak: odpowiedzialność w życiu gospodarczym, uczciwa konkurencja, dbałość o środowisko naturalne, tolerancja i poszanowanie praw człowieka. Realizując programy ekologiczne firmy pomagają chronić środowisko Poprawa stanu naturalne, przyczyniając się do poprawy jego stanu i zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń. Często angażują się również w działania eduka- środowiska naturalnegcyjne, zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej. Publikowanie danych dotyczących strategii odpowiedzialności firmy wobec swoich interesariuszy w formie raportu społecznego, przeprowadzanie w firmie audytu zewnętrznego, a także przedstawianie konkret- Dostęp do informacji o firmie stanowi ważny czynnik motywujący do osiągania coraz lepszych wyninych wyników firmy w sferze ekologicznej, społecznej i ekonomicznej, ków i prowadzenia jeszcze bardziej przemyślanych programów społecznych. Wprowadzanie do firmy kodeksów i szkoleń etycznych, odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi, kształtuje wspólną przestrzeń spo- Poszanowanie praw człowieka łeczną, w której przywiązuje się większą wagę do przestrzegania podstawowych praw człowieka. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 55. Odpowiedzialne firmy stosują wiele różnorodnych instrumentów, które pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie społeczną odpowiedzialnością o to niektóre z nich 37 : Eko znakowanie (ecolabelling) i znakowanie społeczne - dotyczy podawania dodatkowych (niewymaganych przez prawo) informacji na etykietach produktów z zakresu np. konkretnych zasad społecznej lub ekologicznej odpowiedzialności; Kampania społeczna - marketing społeczny, działanie skierowane na zmianę postaw lub zachowań określonej grupy ludzi, za pomocą mediów jako nośnika przekazu; 37 Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie... (op.cit), s

18 18 Marketing zaangażowany społecznie - działalność komercyjna, prowadzona przez daną firmę, uwzględniająca zarówno cele marketingowe tej firmy, jak i potrzeby społeczne; Nadzór korporacyjny - zespół mechanizmów wykorzystywanych do kontrolowania i koordynowania różnych zachowań, mających własne interesy udziałowców, którzy współdziałają z kadrą zarządzającą, w celu efektywnej realizacji stawianych przed spółką zadań; Programy etyczne dla pracowników - przedsięwzięcie skierowane na uczynienie z etyki biznesu instrumentu o randze strategicznej. Pracownicy poznają zasady, jakimi należy się kierować. Zakończenie Odpowiedzialny biznes to ogromny potencjał dla innowacji, to sztuka zachowania równowagi pomiędzy interesami wszystkich zainteresowanymi. Zapewnia ramy do zarządzania każdą organizacją, uwzględniając kwestie finansowe, społeczne i środowiskowe. Działania te wyróżniają firmę wśród konkurencji, poprawiają jej wizerunek wśród udziałowców i społeczeństwa, wreszcie zapewniają wyższą jakość życia 38. Współczesny biznes opiera swoje zasady działania nie tylko na logice osiągania zysków finansowych, ale również - zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego - na wartościach etycznych, wspólnotowym charakterze relacji z innymi partnerami oraz szeroko rozumianym rozwoju lokalnym. Dbanie o środowisko przyrodnicze i kwestie społeczne stały się standardem prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też ważnym elementem strategii zarządzania poszczególnych firm, ale i jednym z czynników polityki europejskiej jak i krajowej poszczególnych państw członkowskich stała się koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR). Zakłada ona, że to nie zysk za wszelką cenę, ale poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, staje się priorytetem działań poszczególnych firm. Zatem podstawową koncepcją społecznej odpowiedzialności jest przekonanie, że powinna ona prowadzić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, poprzez tworzenie wspólnej wartości. Inaczej mówiąc, wzrost wartości odpowiedzialnego przedsiębiorstwa powinien przekładać się, na wzrost zadowolenia z jakości życia wszystkich interesariuszy. Tym jest właśnie tworzenie wspólnej wartości, działanie na rzecz wspólnego dobra 39. A więc odpowiedzialny biznes to 40 : 38 Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007, s Leśniewski M. A, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2011, s

19 19 Osiąganie trwałego zysku, przy jednoczesnym mądrym kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami; Narzędzie zarządzania, które pozwala wykorzystać proces budowania dialogu z interesariuszami, w celu doskonalenia strategii rozwoju firmy; Filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, w oparciu o budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: m.in. z pracownikami, z klientami, z dostawcami, z akcjonariuszami, z konkurencją, ze społecznością lokalną; Budowanie strategii przewagi konkurencyjnej na rynku, opartej na zapewnieniu trwałej wartości zarówno dla udziałowców, jak i dla innych interesariuszy; Dostarczanie usług i produktów, w sposób niedegradujący środowisko przyrodnicze i społeczne; Prowadzenie biznesu w taki sposób, aby uwzględniać wartości etyczne, prawo, szacunek dla pracowników, społeczeństwa i środowiska przyrodniczego; Uczciwe wypełnianie zobowiązań; Prowadzenie biznesu w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi, które mają charakter etyczny, prawny, finansowy i obywatelski; Budowanie i wdrażanie strategii zaangażowania społecznego przekraczającego zobowiązania prawne, dla dobra wszystkich obywateli, zgodnie ze społecznie przyjętymi normami etycznymi; Prowadzenie firmy tak, aby efekty działalności gospodarczej były spójne z oczekiwaniami i wartościami społecznymi; Wnoszenie wkładu do zrównoważonego rozwoju, poprzez współpracę z pracownikami, społecznością lokalną i globalną, aby podnosić jakość życia wszystkich obywateli; Poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko przyrodnicze, za sukces gospodarki; Dobrowolne uwzględnianie społecznych, etycznych i ekologicznych aspektów w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami; Stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych, opartych na szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska. 40 Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie... (op.cit), s

20 20 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest często utożsamiana z działalnością charytatywną, która obejmuję wspieranie finansowe lub rzeczowe, wybranych celów społecznych. To twierdzenie nie jest prawdziwe. Społeczna odpowiedzialność biznesu może być czymś więcej niż narażaniem się na dodatkowe koszty, obowiązkiem czy dobrym uczynkiemmoże być źródłem szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej 41. Prowadzenie biznesu rzetelnie, uczciwie i z najwyższą zgodnością słów i czynów oraz świadomością społecznych skutków działań organizacji po prostu się opłaca- buduje zaufanie wśród klientów, ufność inwestorów i dumę pracowników, tworzyć tym samym krok do sukcesu firmy 42. Podsumowując, przedsiębiorstwo, które pragnie osiągnąć wielki sukces, zdobyć rynek globalny i serce konsumentów, nie może zapomnieć przy podejmowaniu działań o kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu. Literatura [1] Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa [2] Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Kostera M. (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa [3] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [4] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa [5] Kołakowski T., Pakuła M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście wybranych koncepcji zarządzania, [online], kwych%20%20swiebodzice/referaty/spoleczna%20odpowiedzialnosc%20przedsiebiorstw%2 0-%20Kolakowski%20i%20Pakula.pdf, ( ). [6] Leśniewski M. A, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń [7] Ormowska J., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), [online], ( ). 41 Ibidem, s Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu..., (op.cit), s.457.

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja

Anna Żelazna-Blicharz. Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Anna Żelazna-Blicharz Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Lublin 2013 Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Etyka podstawą przywództwa

Etyka podstawą przywództwa Etyka podstawą przywództwa Globalny Kodeks Etyki firmy PPG Industries Wytyczne postępowania zawodowego Spis treści PISMO Z BIURA PREZESA.... 1 KORZYSTANIE Z KODEKSU.... 2 Zasady korzystania z Kodeksu....2

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych

Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych Projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Andrzej Chodyński. Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw

Andrzej Chodyński. Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Andrzej Chodyński Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Chodynski_odpowiedzialnosc.indb 1 2011-10-12 10:23:10 Chodynski_odpowiedzialnosc.indb 2 2011-10-12 10:23:39 Andrzej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo