Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER"

Transkrypt

1 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, jak ważnym źródłem sukcesu jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Odpowiedzialny biznes, to sztuka zachowania równowagi pomiędzy interesami wszystkich zainteresowanych. Firmy, które uwzględniają w swojej strategii nie tylko wymiar ekonomiczny, a mianowicie maksymalizację kapitału własnego, podejmują inicjatywy mające na celu promowanie postaw społecznej odpowiedzialności biznesu. Umiejętność wykorzystania w działalności gospodarczej zasad społecznej odpowiedzialności jest atutem, dzięki któremu firma uzyskuje przewagę konkurencyjną. Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, przedsiębiorstwo 3, interesariusz, konkurencja Wprowadzenie To, że świadczymy dobro, jest główną przyczyną naszych sukcesów. Przeznaczenie pewnego procentu naszych dochodów na wspomaganie twórczości artystycznej, działalności oświatowej, ochronę środowiska i zaspokojenie ludzkich potrzeb jest dla strategii biznesu,,korzyścią, a nie obciążeniem. Tom Chappell Od dawna na świecie trwają dyskusje nad charakterem i celem prowadzenia działalności gospodarczej. Najbardziej popularne wśród przedsiębiorców podejście zakłada, że wyłącznym celem działalności gospodarczej jest osiąganie zysku. Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, przedsiębiorca ma także inne zobowiązania niż wyłącznie osiąganie zysku. Przedsiębiorca funkcjonuje, bowiem w pewnym środowisku społecznym i 1 Studentka - Studenckie Koło Naukowe Lider, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 Studentka - Studenckie Koło Naukowe Lider, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 3 Podmiot prowadzący działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, usługową itp.), ponoszący koszty, ryzyko i nastawiony na osiągnięcie zysku. 4 Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów.

2 2 naturalnym. W związku, z tym nie może pomijać w swojej działalności potrzeb i interesów tego środowiska 5. Dlatego bez wątpienia społeczna odpowiedzialność biznesu jest tematem współczesnym. Dyskutują o niej naukowcy, świat biznesu, pracownicy firm i instytucji, a także konsumenci. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie ma jednoznacznej definicji, ani w literaturze przedmiotu ani w działalności praktycznej. Dlatego przytoczę tylko niektóre z nich. Według interpretacji Zielonej Księgi Komisji Europejskiej Społeczna odpowiedzialność biznesu (CRS- skrót od ang. corporate social responsibility), określa się jako dobrowolne uwzględnienie przez firmę aspektów społecznych i ekologicznych podczas prowadzenia działań handlowych i kontaktów z interesariuszami 6. Odmienną definicję zaproponowali twórcy idei Global Compact twierdząc, że społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi wezwanie, aby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kierować się określonymi zasadami z zakresu 7 : Praw człowieka; Standardów pracy; Ochrony środowiska naturalnego; Przeciwdziałania korupcji. W ramach zakresu zastosowania CRS sformułowano dziesięć następujących zasad 8 : 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka, przyjętych przez społeczność międzynarodową; 2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę; 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się; 4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej; 5. Zniesienie pracy dzieci; 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia; 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego; 5 Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s Pogonowska B.,Wojtasiewicz L., Podstawowe informacje o idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS), [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm należących do Klubu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s Ibidem, s Ibidem, s. 8-9.

3 3 8. Podejmowanie inicjatyw, mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej; 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii; 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym: wymuszeniom i łapówkarstwu. Kolejna definicja społecznej odpowiedzialności biznesu brzmi,,to strategia zarządzania i rozwoju firmy, budowana na uznawanych przez nią wartościach, która uwzględniając potrzeby kluczowych interesariuszy i szeroko rozumianego otoczenia firmy, pozwala minimalizować ryzyko i osiągnąć długofalowe korzyści biznesowe; umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwiększyć jego pozytywny wkład w życie społeczeństwa a jednocześnie minimalizować negatywne skutki własnej działalności; sposób, w jaki firma, na co dzień traktuje uczestników procesu rynkowego, (czyli swoich interesariuszy):klientów i partnerów biznesowych, pracowników, społeczność lokalną 9. Również szeroko brzmi definicja społecznej odpowiedzialności biznesu według ISO 26000, Społeczna odpowiedzialność i zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko. Oznacza to, zachowanie zarówno transparentne jak i etyczne, przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju, zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami. Oznacza to również, iż społeczna odpowiedzialność jest wbudowana w strukturę organizacji, praktykowana w jej działaniach oraz bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy 10. Mimo, że każda z tych definicji brzmi inaczej, to wszystkie mają wspólny wątek a mianowicie, przedsiębiorcy w swych działaniach powinni uwzględniać interesy i potrzeby innych osób, których działanie firmy dotyka pośrednio lub bezpośrednio. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa dzieli się na 11 : Wewnętrzną - skierowaną do wewnętrznych grup interesu w przedsiębiorstwie, czyli właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców), kadry menedżerskiej (w tym najwyższej 9 Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Kostera M. (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce, [w:] Krajowy program reform, s. 6 [online], ( ). 11 Sokołowska A., Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - przejawy i dylematy, E-mentor, nr. 5, 2009.

4 4 kadry - zarządu, rady nadzorczej czy też kierowników średniego szczebla), pozostałych grup pracowniczych, związków zawodowych; Zewnętrzną - adresowaną do interesariuszy funkcjonujących w otoczeniu bliższym i dalszym przedsiębiorstwa, czyli klientów, dostawców, konkurentów, instytucji finansowych (w tym kredytodawców), detalistów, hurtowników, wierzycieli, inwestorów, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej (agencje regulacyjne, tzw. policja administracyjna - inspekcje pracy, sanitarne, ochrony środowiska, nadzór budowlany itd.), organizacji gospodarczych (stowarzyszenia zawodowe, izby handlowe), społeczności lokalnych, organizacji społecznych, mediów, instytucji międzynarodowych. Społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja w myśl, której przedsiębiorstwa uwzględniają społeczne, ekonomiczne, etyczne, ekologiczne aspekty w swoich strategiach i działalności gospodarczej w codziennych decyzjach i kontaktach z otoczeniem. Istotą CRS jest społeczna odpowiedzialność firmy za skutki jej działania wobec tak zwanych interesariuszy, czyli wszystkich osób, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczy działalność firmy i która traktują swoje uprawnienia jako zobowiązania moralne firmy. W wyżej przedstawionych definicjach społecznej odpowiedzialności pojawia się słowo interesariusze, z tego względu, że zostanie ono kilkakrotnie użyte wyjaśnię jego znaczenie. Interesariusze (stakeholders) czasem określani jako strony zainteresowane to grupy lub jednostki, które mogą wpływać lub są pod wpływem działania przedsiębiorstwa za pośrednictwem jego produktów, strategii i procesów wytwórczych, systemów zarządzania i procedur. Można przyjąć przy szerokim rozumieniu tego terminu, że interesariuszami firmy są w zasadzie wszyscy, bo w globalnym świecie sieć wzajemnych powiązań jest coraz mocniejsza. Ale z punktu widzenia danej firmy, istotne są te relacje z interesariuszami, którymi daje się zarządzać 12. Każda z grup zainteresowanych ma określone oczekiwania w stosunku do korporacji, a z drugiej strony - zachowanie tych grup ma wpływ na osiąganie celów wyznaczonych przez przedsiębiorstwo Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s Kołakowski T., Pakuła M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście wybranych koncepcji zarządzania, s. 3-4 [online], wiebce/referaty/spoleczna%20odpowiedzialnosc%20przedsiebiorstw%2%20kolakowski%20i%20pakula.pdf, ( ).

5 5 Interesy poszczególnych grup i ewentualne konflikty ukazuje tabela 1. Tabela 1. Grupy interesów oczekiwania i konflikty Właściciele Klienci Pracownicy Dostawcy Społeczność lokalna Oczekiwania i konflikty Z racji zainwestowanego kapitału oczekują w zamian dochodu, który będzie, co najmniej równy rynkowej stopie procentowej. Nie są z kolei zainteresowani sprawowaniem władzy w korporacji, ani też realizacją interesów społecznych, jeśli spowodować to może obniżkę zysku. Dokonują wymiany swoich zasobów pieniężnych na produkty (wyroby, usługi) firmy, w zamian zaś oczekują korzyści płynących z faktu nabycia produktu. Obok oczywistego interesu klienta, jakim jest niska cena dóbr, istnieją również czynniki, które mogą być w sprzeczności z celami kierownictwa przedsiębiorstw, np. długi okres gwarancji, odpowiedni serwis, itp. Świadczą pracę w zamian, za którą uzyskują wynagrodzenie. Grupa ta zainteresowana jest osiąganiem jak najwyższych dochodów. Konflikt pomiędzy interesami pracowników, a kierownictwem wynika z podwójnego aspektu dochodów pracowniczych. Są one równocześnie podstawą ich konsumpcji, jak i elementem kosztów w przedsiębiorstwie. W zamian za świadczoną pracę pracownicy oczekują, nie tylko sprawiedliwego wynagrodzenia, ale również pewnego bezpieczeństwa, korzyści pozafinansowych i pracy dostarczającej im satysfakcji. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec pracowników nie ogranicza się, zatem do zabezpieczenia ich materialnych interesów, ale rozumiana jest znacznie szerzej. Jako zabezpieczenie innych potrzeb, w tym bezpieczeństwa zatrudnienia, uznania społecznego, możliwości awansowania i samorozwoju. Wpływ na firmę mają dostawcy z racji dostarczaniu surowca, określaniu jakości i ceny produktu finalnego. Kiedy korporacja postrzega dostawców jako wartościowych członków sieci, może liczyć na to iż dostawcy zareagują podobnie kiedy zajdzie taka potrzeba. Dostawca i przedsiębiorstwo to podmioty wzajemnie od siebie zależne, razem mogą się rozwijać, ale i razem upadać. Przyznaje firmie prawo do lokalizacji i czerpie korzyści z podatków przez nią płaconych oraz ekonomicznych i socjalnych wydatków ponoszonych przez firmę. Korporacja z kolei nie może narażać społeczności lokalnej na nieuzasadnione ryzyko zniszczenia środowiska naturalnego, np. składowanie odpadów toksycznych. Źródło: Kołakowski T., Pakuła M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście wybranych koncepcji zarządzania, s. 3-4 [online], kwych%20%20swiebce/referaty/spoleczna%20odpowiedzialnosc%20przedsiebiorstw%2%2 0Kolakowski%20i%20Pakula.pdf, ( ). 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu- rys historyczny Źródeł społecznej odpowiedzialności biznesu można szukać w filozoficznej idei odpowiedzialności. Zakłada ona, że konsekwencją przypisania człowiekowi wolności jest nałożenie

6 6 na niego odpowiedzialności. Jeżeli przeniesiemy to filozoficzne założenie na grunt stosunków ekonomicznych, to należy uznać, że przedsiębiorca korzystający z wolności gospodarczej, ma nie tylko możliwość, ale obowiązek również bycia odpowiedzialnym. Dlatego odpowiedzialność przedsiębiorcy jest warunkiem jego wolności 14. Społeczna odpowiedzialność biznesu znajduje swoje podłoże na gruncie etyki biznesu. Za ojca etyki biznesu uznaje się Arystotelesa, który w książce pt.,,etyka nikomachejska podniósł etykę do rangi niezależnej dyscypliny. Rozkwit etyki biznesu nastąpił w latach sześćdziesiątych minionego wieku w Stanach Zjednoczonych. Powstanie etyki biznesu wpłynęło na zmianę patrzenia na działalność gospodarczą, wyłącznie pod kątem wysokości kreowanego przez nią zysku. W tym sensie rozwinięcie nauki i wzrost zainteresowania etyką biznesu, można traktować za punkt wyjścia do dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Można, więc powiedzieć, że już w latach siedemdziesiątych XX w. na popularności zaczął tracić pogląd Miltona Friedmana, wybitnego ekonomisty i twórcy monetaryzmu, że odpowiedzialność społeczna spoczywa wyłącznie na jednostkach, zaś odpowiedzialność firm ogranicza się do zapewnienia zysku udziałowcom. M. Friedman podkreślał, że wyłącznym celem działania przedsiębiorcy jest maksymalizacja zysków, w imię zobowiązań wobec swoich udziałowców 15. W ciągu ostatnich stu lat nastąpiły ogromne zmiany w poglądach organizacji, rządu i opinii publicznej na społeczną odpowiedzialność. W ewolucji podejścia do tego problemu wyróżnia się trzy punkty zwrotne 16 : Era przedsiębiorstw- nastąpiła w Stanach Zjednoczonych w końcu XIX wieku, kiedy to nieliczni właściciele przedsiębiorstw zbudowali olbrzymie imperia w różnych branżach. Przedsiębiorcy nadużywali swojej władzy, dlatego na skutek protestów urzędników państwowych, rząd został zmuszony do ograniczenia pewnych, dyskryminacyjnych praktyk. Znaczenie tych ustaw polegało na tym, że określały one stosunki pomiędzy kręgami gospodarczymi, państwem i społeczeństwem oraz wskazywały, że przedsiębiorcy odgrywają w społeczeństwie ważna rolę, która nie powinna sprowadzać się wyłącznie do maksymalizacji zysku; Era wielkiego kryzysu- okres od 1929 roku do końca lat trzydziestych, w których opinia publiczna obciążała winą kręgi gospodarcze za problemy gospodarcze i dążyła do 14 Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy... (op.cit), s Ibidem, s Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s

7 7 państwowej regulacji działalności gospodarczej, w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości; Era społeczna- to lata sześćdziesiąte. Okres głębokiego niepokoju społecznego. Z warunków panujących w tamtym okresie wyrosły ostrzejsze przepisy, dotyczące ochrony środowiska, umieszczanie napisów ostrzegawczych konsumentów na takich wyrobach jak: łatwopalna odzież dziecięca i papierosy. Era społeczna, to okres, kiedy to przedsiębiorstwa obciążano odpowiedzialnością za problemy społeczne i żądano od nich rozwiązania. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu ma bogaty rodowód. Janina Fiłek wskazuje trzy podstawowe jej źródła 17 : Filozoficzne, w które jest wpisana idea odpowiedzialności i jej związku z wolnością oraz idea dialogu (początek XX wieku); Rozwój etyki biznesu- wyodrębnienie jej jako dziedziny nauki nastąpiło w latach 70. XX wieku; Rozprzestrzenienie się demokracji (XX wiek). Bolesław Rok, omawiając genezę CRS, zwraca uwagę na inne źródła 18 : Teoretyczne- uznanie faktu, że gospodarka jest integralną częścią życia społecznego, a rozwój określają nie tylko wskaźniki gospodarcze, lecz także ekologiczne i społeczne; Nacisk obywatelski, którego tradycje sięgają XIX wieku. Powstanie i rozwój koncepcji w myśl, której należy się poszanowanie praw człowieka, zwierząt, środowiska i konsumentów; Samoregulacja biznesu, jako dobrowolne inicjatywy wewnątrz środowiska biznesu. 3. Obszary Społecznej odpowiedzialności biznesu Często menadżerowie uważają, że prowadzenie działalności gospodarczej ma na celu maksymalizację kapitału własnego. Od pewnego czasu jednak można zauważyć tendencję, zmierzającą do dostrzegania także innych możliwości płynących z prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zauważają, że może być ona źródłem zaspokajania rozmaitych potrzeb społeczeństwa, takich jak chociażby ochrona środowiska naturalnego, walka z dyskryminacją czy tworzenie przyjaznych i trwałych miejsc pracy. Ta nowa, dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne, ekonomiczne, etyczne i ekologiczne aspekty w prowadzeniu 17 Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu... (op.cit), s Ibidem.

8 8 działalności gospodarczej oraz w kontaktach z otoczeniem została określona mianem społecznej odpowiedzialności biznesu. W praktyce przejawia się ona najczęściej w działaniach takich jak: kampanie społeczne, wolontariat pracowniczy, sponsoring wydarzeń kulturalnych, sprzedaż produktów, połączona z przeznaczaniem części zysku na określony cel społeczny, tworzenie kodeksów etycznych czy eko znakowanie produktów 19. Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności podmiotów gospodarczych obejmuje następujące obszary 20 : Otoczenie rynkowe: (dostawcy, odbiorcy, kooperanci, konkurenci); wyrazem CSR jest tu zastosowanie zasad etyki w kontaktach z otoczeniem, posługiwanie się prawdziwą informacją i reklamą, realizowanie właściwych i uczciwych reguł w procesach prywatyzacji, fuzjach i przejęciach; Otoczenie publiczne: (administracja publiczna, instytucje pożytku publicznego, organizacje społeczne, mieszkańcy); CSR to realizowanie przez podmioty gospodarcze przedsięwzięć na rzecz nauki, szkolnictwa, kultury, ochrony zdrowia, sportu; Sfera zatrudnienia: zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, system motywacji, wynagrodzenia), rozwiązywanie konfliktów pracowniczych, zwłaszcza w relacjach przełożony podwładny; CSR to przestrzeganie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zasady podmiotowości pracowników, sprawiedliwości społecznej, szans na rozwój osobisty, gwarancji poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, sprawiedliwego wynagrodzenia oraz poszanowania mienia podwładnego; Ochrona środowiska: (technologia i organizacja wszelkich działań przedsiębiorstwa, związanych z użytkowaniem zasobów środowiska); CSR to właściwa gospodarka zasobami przyrodniczymi w przedsiębiorstwie, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Relacje z inwestorami: (z aktualnymi lub potencjalnymi akcjonariuszami); CSR to rzetelność i pełność informacji dla inwestorów, przestrzeganie i dotrzymywanie składanych obietnic. A. B. Carroll wyróżnia inny podział obszarów społecznej odpowiedzialności organizacji 21 : 19 Ormowska J., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), s. 1 [online], ( ). 20 Pogonowska B.,Wojtasiewicz L., Podstawowe informacje o idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS)... (op.cit), s Szwiec P., Społeczna odpowiedzialność organizacji- instrument rozwiązywania problemów społecznych?,,,polityka Społeczna, nr 9. Warszawa 2008, s. 6.

9 9 Ekonomiczny; Prawny; Etyczny; Filantropijny. Odpowiedzialność ekonomiczna przejawia się w generowaniu przez przedsiębiorstwo zysków. Prawna polega na osiąganiu wyznaczonych celów ekonomicznych, w graniach określonych przepisami prawa. Etyczna przejawia się, w przestrzeganiu przyjętych przez społeczeństwo norm etycznych. Natomiast odpowiedzialność filantropijna, polega na zaangażowaniu organizacji w rozwiązywaniu problemów społecznych 22. Rysunek 1. Reakcje organizacji na otoczenie Źródło: opracowanie własne na podstawie R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, s. 94. Niemalże każde działanie firmy wpływa na interesy innych ludzi. Jeżeli menadżerowie firmy nie zaakceptują, nie dostosują się do panujących norm etycznych, a zostaną przyłapani na czynach niedozwolonych, grozi im krytyka prasy i głosy opinii publicznej, które na pewno 22 Ibidem, s. 6-7.

10 10 nie wpłyną pozytywnie na zysk organizacji. Firma, która uczestniczy w społecznie nieodpowiedzialnych praktykach sama,,kręci na siebie bat Postawy organizacji wobec kwestii społecznej odpowiedzialności. Istniej cała gama poglądów na temat społecznej odpowiedzialności. Organizacja może przyjąć cztery typy postaw wobec swoich społecznych zobowiązań, sięgając od najmniejszego do największego zakresu społecznie odpowiedzialnych praktyk. Na przykład firma, która nigdy nie bierze pod uwagę następstw swoich decyzji i próbuje zakamuflować swoje wykroczenia i błędy, przyjmuje postawę oporu wobec społecznej odpowiedzialności. Skrajnie odmienny przypadek mamy, gdy firma aktywnie, dobrowolnie sama poszukuje dziedzin, w których mogłaby okazać swą społeczną użyteczność, przyjmuje postawę społecznego wkładu 24. Podejście organizacji do zagadnienia społecznej odpowiedzialności 25 : Opór- organizacja przyjmuje postawę oporu wobec społecznej odpowiedzialności, nie robi nic dla rozwiązania problemów społecznych czy ekologicznych. Reakcją ich na przekroczenie etycznej lub prawnej granicy, jest wypieranie się od odpowiedzialności lub ukrywanie niewygodnej sprawy; Społeczny obowiązek- postawa, kiedy organizacja jest gotowa zrobić wszystko, czego od niej wymaga wyłącznie prawo i nic poza tym; Społeczna reakcja- firma wypełnia swoje prawne i etyczne obowiązki, a w wybranych przypadkach jest gotowa wyjść po za te granice. Firmy te dobrowolnie zgadzają się uczestniczyć w programach społecznych, jednakże doradcy prawni musza przekonać przedsiębiorcę, że programy te są godne uwagi i zaangażowania; Społeczny wkład- najwyższy poziom społecznej odpowiedzialności, jakim może wykazywać się firma. Firma czuję się zobowiązana do działania na rzecz społeczeństwa, udzielania pomocy potrzebującym, aktywnie poszukuje wniesienia swojego wkładu bez względu na korzyści, jakie może z tego osiągnąć. Przykładem takiej postawy jest firma McDonald House czy Danone, która zostanie szerzej opisana w poniższym rozdziale jako firma, która postrzega odpowiedzialność przede wszystkim jako sposób zarządzania. Poniższa tabela przedstawia etapy budowania odpowiedzialności przedsiębiorstw. 23 Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami... (op.cit), s Ibidem, s Ibidem, s

11 11 Tabela 2. Etapy budowania odpowiedzialności przedsiębiorstw Etapy budowania społecznej Rodzaje odpowiedzialności Poziomy odpowiedzialności odpowiedzialności przedsiębiorstw Etap wstępny. Unikanie odpowiedzialności prawnej. Brak jakiejkolwiek świadomości odpowiedzialności. Etap pierwszy (prawny). Przestrzeganie obowiązującego prawa. Odpowiedzialność negatywna. Odpowiedzialność narzucona przez prawo- przedsiębiorca uświadamia sobie odpowiedzialność, jeśli będzie działał niezgodne z prawem. Etap drugi (etyczny). Uczciwe postępowanie oparte na powszechnym przestrzeganiu prawa, z należytym uwzględnieniem praw klientów i pracowników. Etap trzeci (początki CSR). Kształtowanie właściwych relacji z wszystkimi grupami interesariuszy oraz próby równoważenia ich sprzecznych interesów. Odpowiedzialność negatywna. Odpowiedzialność mieszanaodpowiedzialność restrykcyjna z elementami odpowiedzialności pozytywnej. Odpowiedzialność narzucona przez prawo- przedsiębiorca poczuwa się do odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność wymuszona przez społeczeństwo- przedsiębiorca poczuwa się do realizowania tych oczekiwań pracowników i konsumentów, które mają prawne zabezpieczenie, ale też uwzględniają te oczekiwania, które mają silne poparcie społeczne. Etap czwarty ( rozwinięta CSR). Zaangażowanie społeczne, polegające na kształtowaniu relacji społecznych, dbałość o zrównoważony rozwój. Etap piąty( zaawansowana CSR). Odpowiedzialność pozytywna- przedsiębiorca zważa na zależne od jego firmy dobro. Odpowiedzialność pozytywna, mająca na uwadze zależne od działającej firmy dobra. Odpowiedzialność świadomaprzedsiębiorca świadomie włącza niektóre cele społeczne do swej działalności. Odpowiedzialność dobrowolna- przedsiębiorcy świadomie i dobrowolnie podejmuje odpowiedzialność społeczną, przyczyniając się do poprawy jakości życia. Źródło: Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Kostera M. (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s Koncepcja społecznej odpowiedzialności ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Jedni prezentują stanowisko, iż na przedsiębiorstwo składa się przede wszystkim podsystem społeczny, którego stabilność zależy od umiejętności "wsłuchiwania się" w potrzeby i

12 12 oczekiwania interesariuszy, a koncepcja, która temu odpowiada - tworząca ład i ułatwiająca dialog - to społeczna odpowiedzialność. Ponadto przedsiębiorstwo jest nie tylko podmiotem praw i obowiązków, ale także odpowiedzialności za swoją działalność i podejmowane decyzje, które mają wpływ na wymiar ekonomiczny, prawny i społeczny. Oponenci natomiast twierdzą, iż podstawowym powodem istnienia przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku i pomnażanie kapitału własnego, a więc skupienie swych działań głównie na realizacji praktycznych celów ekonomicznych, a nie działalność z pobudek moralnych. Zarzuca się nawet przedsiębiorstwu brak "umiejętności społecznych" 26. Jednym z przeciwników społecznej odpowiedzialności biznesu był Milton Friedman, który twierdził, że celem przedsiębiorstwa jest zwiększanie zysku a nie czynienie dobra (chyba, że służy ono do maksymalizacji zysku), gdyż przynosi to straty finansowe. Oznacza to, że ktoś musi zapłacić za społeczna aktywność firm, (nie ma nic za darmo) albo akcjonariusze w postaci mniejszych dywidend, albo klienci (wyższe ceny produktów), lub pracownicy (niższe płace). Tabela 3. Argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Argumenty za społeczną odpowiedzialnością 1. Przedsiębiorstwa stwarzają problemy, toteż powinny pomagać w ich rozwiązywaniu. 2. Korporacje są w naszym społeczeństwie obywatelami. 3. Przedsiębiorstwa często dysponują zasobami niezbędnymi do rozwiązywania problemów. 4. W naszym społeczeństwie przedsiębiorstwo jest partnerem, tak jak rząd i ogół społeczeństwa. Argumenty przeciw społecznej odpowiedzialności 1. Przedsiębiorstwa nie mają doświadczenia ani umiejętności potrzebnych do zarządzania programami społecznymi. 2. Zaangażowanie w programy społeczne daje przedsiębiorcom zbyt dużą władzę. 3. Istnieje możliwość konfliktu interesów. 4. W społeczeństwie amerykańskim celem przedsiębiorstw jest przysparzanie zysku ich właścicielom. Źródło: opracowanie własne na podstawie R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2004, s Analiza firmy Danone Firma Danone jest jedną z firm, która przestrzega i realizuje zasady społecznie odpowiedzialnego biznesu. Analizując historię CRS w Danone należy zwrócić uwagę, że już w latach 70. XX wieku, twórca koncernu Danone Antoine Riboud zadeklarował podwójne zobo- 26 Sokołowska A., Społeczna odpowiedzialność małego... (op.cit.)

13 13 wiązanie firmy: sukces w biznesie ma iść w parze ze społeczną odpowiedzialnością 27. Znalazło to odzwierciedlenie w utworzeniu Instytutu Danone a, działającego w piętnastu krajach i zatrudniającego ponad 200 ekspertów. Z kolei ogłoszenie programu Danone Way otworzyło nową przestrzeń badań i analiz, których głównym celem było utrzymanie firmy w czołówce nowoczesnych i efektywnych organizacji 28. Działalność Danone a ukierunkowana jest na budowanie dobrych relacji z interesariuszami, zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Firma ta swoją odpowiedzialność postrzega w sposób całościowy. Jej odpowiedzialność wyrasta z wiary, że sukces firmy, dbałość o interesy ludzi oraz środowisko naturalne są ze sobą ściśle powiązane. Odpowiedzialność według firmy Danone a, zaczyna się już na poziomie surowców, produkcji i opakowania, transportu, sprzedaży i kończy swój cykl na konsumpcji. Firma korzysta z bezpiecznych dla środowiska technologii, monitoruje i redukuje zużycie wody i energii, segreguje odpady i rozwija recykling. Przedsiębiorstwo w swej dbałości o środowisko uwzględnia wszystkie czynniki, mające na nie negatywny wpływ. Działanie Danone jest podporządkowane zasadzie,,z zyskiem dla firmy i korzyścią dla otoczenia 29. Firma Danone a przywiązuje również dużą uwagę do osobowości pracowników. Oferuje im indywidualny plan rozwoju, dzięki któremu mają możliwość kształtowania swojej kariery, podnoszenia kompetencji, rozwijania pasji o zdobywania nowych, cennych doświadczeń. Z racji działań prowadzonych w branży spożywczej, firma dysponuje narzędziami i możliwościami zaznaczania się w tej dziedzinie, poprzez zaangażowanie społeczne np. w sferze niedożywienia dzieci (program,,podziel się posiłkiem ). Konsument, kupujący produkty firmy Danone z logo programu, uczestniczy w walce z niedożywieniem dzieci w Polsce 30. Jak wiadomo istnieją korzyści z stosowania strategii odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, przykładowe z nich brzmią następująco 31 : Wzrost zainteresowania inwestorów; Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy; Wzrost zainteresowania branża; Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy; 27 Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu..., (op.cit), s Ibidem. 29 Ibidem, s Ibidem, s Ibidem, s

14 14 Zdobycie większej liczby lojalnych klientów, (duża grupa konsumentów zwraca coraz częściej uwagę na,,ekologiczność produktu czy usługi; Budowanie silnej pozycji na rynku światowym; Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy; Czynnik pozafinnansowy motywowania pracowników. Główne działania podejmowane przez organizacje można określić kilkoma zasadami 32 : Nie dać się zaskoczyć; Zbudować przewagę; Traktować partnera biznesowego (konkurenta) i klienta z szacunkiem. Firma Danone, dzięki poznaniu i umiejętności wykorzystania zasad, jakimi należy się kierować w współczesnym społeczeństwie osiągnęła wieli sukces. 6. Korzyści z prowadzenia odpowiedzialnego biznesu Korzyści odnoszone przez firmy wynikające z podejmowania społecznej odpowiedzialności biznesu, zalezą w dużym stopniu od poziomu podejmowanych działań. W modelu przedstawiającym różne motywacje podejmowania takich zobowiązań, można wyróżnić trzy poziomy. Rysunek 1. Poziomy społecznej odpowiedzialności biznesu Źródło: Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s Ibidem, s. 461.

15 15 Pierwszy poziom odpowiedzialności dotyczy, podejmowania takich działań społecznych czy ekologicznych, które są nakazane przez obowiązujące prawo. Nie są to działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w ścisłym znaczeniu tego terminu, ale oczywiście w sensie społecznym dobrze świadczą o firmie. Przykładem takich działań może być: płacenie wynagrodzeń w terminie, przestrzeganie prawa pracy, stosowanie się do obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń. Mówimy wtedy o odpowiedzialności narzuconej, wynikającej z konieczności stosowania się do zasad obowiązującego prawa 33. Drugi poziom odnosi się do realizowania różnych projektów, których celem jest zmniejszenie negatywnych skutków, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na środowisko naturalne czy otoczenie społeczne, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. Nie są one wymagane przez prawo i mają charakter dobrowolny. Zazwyczaj są formą odpowiedzi na presję wywieraną przez pracowników, organizacje pozarządowe czy władze lokalne. Przykładem takich działań może być: zorganizowanie systemu przewozu pracowników do miejsca pracy, ustawienie osłon przeciwko hałasowi - nawet jeżeli poziom hałasu nie przekracza dopuszczalnych norm, zorganizowanie przedszkola dla dzieci pracowników. Mówimy wtedy o odpowiedzialności wymuszonej, podejmowanej pod presją opinii społecznej, ale w swoim dobrze pojętym interesie 34. Trzeci poziom zakłada dobrowolne podejmowanie różnych form inwestowania w społeczeństwo czy środowisko. Chodzi o programy inicjowane przez firmę, będące wyrazem troski o rozwój społeczny, gospodarczy danego regionu, podnoszenie jakości życia mieszkańców. Mówimy wtedy o odpowiedzialności świadomej, gdy przedsiębiorstwo bezprzymusowo podejmuje niewymagalną inicjatywę z poczuciu swego obywatelstwa 35. Firmy, które prowadzi własną działalność w zgodzie z zasadami odpowiedzialności społecznej, mogą osiągnąć liczne i różnorodne korzyści wynikające z tego postępowania: zewnętrzne (dotyczące otoczenia firmy) oraz wewnętrzne (odnoszące się do relacji wewnątrz firmy i jej pracowników). Korzyści wynikające z kierowania przedsiębiorstwem w odpowiedzialny sposób, odnosi także społeczeństwo. Skala tych korzyści jest uzależniona od zakresu działań, podejmowanych w ramach społecznej odpowiedzialności i od poziomu zobowiązań podejmowanych przez kadrę menedżerską Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie... (op.cit), s Ibidem, s Ibidem. 36 Ibidem.

16 16 Tabela 4. Korzyści dla firm Wzrost zainteresowania inwestorów Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi Wzrost konkurencyjności Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników Korzyści dla firm Firmy, które uwzględniają w swojej strategii wymiar społeczny, mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do finansowania. Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych, są jednocześnie zarządzane w sposób przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. Dla wielu inwestorów wiarygodność finansowa firmy jest uzależniona od jej wiarygodności społecznej. Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się nie tylko ceną, ale także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. Współczesny klient jest coraz częściej świadomym konsumentem oprócz dobrej ceny i jakości oczekuje, aby produkt (wyrób lub usługa) budził pozytywne skojarzenia. Rosnąca grupa konsumentów zwraca uwagę na przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności, w procesie wytworzenia produktu oraz ogólną reputację firmy. Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. Społeczna odpowiedzialność umożliwia jej trwałe zakorzenienie się w społeczności i pozyskanie przychylności jej mieszkańców, a także zdobycie zaufania władz samorządowych. Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Dla polskich firm przejrzysta polityka CSR może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach światowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są bardziej oczywiste. Poprzez podejmowanie wyzwań społecznej odpowiedzialności, firma podnosi swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, klientów), a przez to unika kosztów złego partnerstwa. Zmiany te wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy opartej na zaufaniu, odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych. Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych również dla nich problemów społecznych. Gdy poprawie ulega wizerunek firmy i rośnie do niej zaufanie wśród pracowników, to zwiększa się również atrakcyjność firmy na rynku pracy, co pozwala przyciągnąć nowych i zatrzymać najlepszych pracowników. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 54.

17 17 Tabela 5. Korzyści społeczne Korzyści społeczne Nagłośnienie i Firmy mogą odegrać ważną rolę w walce z istotnymi problemami społecznymi. Wspierając i inicjując kampanie czy programy społeczne rozwiązywanie istotnych problemów spo- obywatelskich, zmniejszenia skali problemu, czy nawet jego rozwiąza- przyczyniają się do nagłośnienia danego problemu, wzmocnienia postaw łecznych nia. Poprzez działania zgodne ze standardami odpowiedzialności społecznej firmy jednocześnie promują te zasady w świecie biznesu, sprawiając, że zaczynają je stosować również partnerzy handlowi oraz firmy konkurencyjne. Wywierają również wpływ na obywateli konsumentów, uświa- Edukowanie społeczeństwa damiając im wagę takich zagadnień jak: odpowiedzialność w życiu gospodarczym, uczciwa konkurencja, dbałość o środowisko naturalne, tolerancja i poszanowanie praw człowieka. Realizując programy ekologiczne firmy pomagają chronić środowisko Poprawa stanu naturalne, przyczyniając się do poprawy jego stanu i zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń. Często angażują się również w działania eduka- środowiska naturalnegcyjne, zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej. Publikowanie danych dotyczących strategii odpowiedzialności firmy wobec swoich interesariuszy w formie raportu społecznego, przeprowadzanie w firmie audytu zewnętrznego, a także przedstawianie konkret- Dostęp do informacji o firmie stanowi ważny czynnik motywujący do osiągania coraz lepszych wyninych wyników firmy w sferze ekologicznej, społecznej i ekonomicznej, ków i prowadzenia jeszcze bardziej przemyślanych programów społecznych. Wprowadzanie do firmy kodeksów i szkoleń etycznych, odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi, kształtuje wspólną przestrzeń spo- Poszanowanie praw człowieka łeczną, w której przywiązuje się większą wagę do przestrzegania podstawowych praw człowieka. Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 55. Odpowiedzialne firmy stosują wiele różnorodnych instrumentów, które pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie społeczną odpowiedzialnością o to niektóre z nich 37 : Eko znakowanie (ecolabelling) i znakowanie społeczne - dotyczy podawania dodatkowych (niewymaganych przez prawo) informacji na etykietach produktów z zakresu np. konkretnych zasad społecznej lub ekologicznej odpowiedzialności; Kampania społeczna - marketing społeczny, działanie skierowane na zmianę postaw lub zachowań określonej grupy ludzi, za pomocą mediów jako nośnika przekazu; 37 Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie... (op.cit), s

18 18 Marketing zaangażowany społecznie - działalność komercyjna, prowadzona przez daną firmę, uwzględniająca zarówno cele marketingowe tej firmy, jak i potrzeby społeczne; Nadzór korporacyjny - zespół mechanizmów wykorzystywanych do kontrolowania i koordynowania różnych zachowań, mających własne interesy udziałowców, którzy współdziałają z kadrą zarządzającą, w celu efektywnej realizacji stawianych przed spółką zadań; Programy etyczne dla pracowników - przedsięwzięcie skierowane na uczynienie z etyki biznesu instrumentu o randze strategicznej. Pracownicy poznają zasady, jakimi należy się kierować. Zakończenie Odpowiedzialny biznes to ogromny potencjał dla innowacji, to sztuka zachowania równowagi pomiędzy interesami wszystkich zainteresowanymi. Zapewnia ramy do zarządzania każdą organizacją, uwzględniając kwestie finansowe, społeczne i środowiskowe. Działania te wyróżniają firmę wśród konkurencji, poprawiają jej wizerunek wśród udziałowców i społeczeństwa, wreszcie zapewniają wyższą jakość życia 38. Współczesny biznes opiera swoje zasady działania nie tylko na logice osiągania zysków finansowych, ale również - zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego - na wartościach etycznych, wspólnotowym charakterze relacji z innymi partnerami oraz szeroko rozumianym rozwoju lokalnym. Dbanie o środowisko przyrodnicze i kwestie społeczne stały się standardem prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też ważnym elementem strategii zarządzania poszczególnych firm, ale i jednym z czynników polityki europejskiej jak i krajowej poszczególnych państw członkowskich stała się koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR). Zakłada ona, że to nie zysk za wszelką cenę, ale poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, staje się priorytetem działań poszczególnych firm. Zatem podstawową koncepcją społecznej odpowiedzialności jest przekonanie, że powinna ona prowadzić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, poprzez tworzenie wspólnej wartości. Inaczej mówiąc, wzrost wartości odpowiedzialnego przedsiębiorstwa powinien przekładać się, na wzrost zadowolenia z jakości życia wszystkich interesariuszy. Tym jest właśnie tworzenie wspólnej wartości, działanie na rzecz wspólnego dobra 39. A więc odpowiedzialny biznes to 40 : 38 Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007, s Leśniewski M. A, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2011, s

19 19 Osiąganie trwałego zysku, przy jednoczesnym mądrym kształtowaniu relacji ze wszystkimi interesariuszami; Narzędzie zarządzania, które pozwala wykorzystać proces budowania dialogu z interesariuszami, w celu doskonalenia strategii rozwoju firmy; Filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, w oparciu o budowanie trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami: m.in. z pracownikami, z klientami, z dostawcami, z akcjonariuszami, z konkurencją, ze społecznością lokalną; Budowanie strategii przewagi konkurencyjnej na rynku, opartej na zapewnieniu trwałej wartości zarówno dla udziałowców, jak i dla innych interesariuszy; Dostarczanie usług i produktów, w sposób niedegradujący środowisko przyrodnicze i społeczne; Prowadzenie biznesu w taki sposób, aby uwzględniać wartości etyczne, prawo, szacunek dla pracowników, społeczeństwa i środowiska przyrodniczego; Uczciwe wypełnianie zobowiązań; Prowadzenie biznesu w zgodzie z oczekiwaniami społecznymi, które mają charakter etyczny, prawny, finansowy i obywatelski; Budowanie i wdrażanie strategii zaangażowania społecznego przekraczającego zobowiązania prawne, dla dobra wszystkich obywateli, zgodnie ze społecznie przyjętymi normami etycznymi; Prowadzenie firmy tak, aby efekty działalności gospodarczej były spójne z oczekiwaniami i wartościami społecznymi; Wnoszenie wkładu do zrównoważonego rozwoju, poprzez współpracę z pracownikami, społecznością lokalną i globalną, aby podnosić jakość życia wszystkich obywateli; Poczucie odpowiedzialności za konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko przyrodnicze, za sukces gospodarki; Dobrowolne uwzględnianie społecznych, etycznych i ekologicznych aspektów w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami; Stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych, opartych na szacunku dla pracowników, społeczności i środowiska. 40 Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie... (op.cit), s

20 20 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest często utożsamiana z działalnością charytatywną, która obejmuję wspieranie finansowe lub rzeczowe, wybranych celów społecznych. To twierdzenie nie jest prawdziwe. Społeczna odpowiedzialność biznesu może być czymś więcej niż narażaniem się na dodatkowe koszty, obowiązkiem czy dobrym uczynkiemmoże być źródłem szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej 41. Prowadzenie biznesu rzetelnie, uczciwie i z najwyższą zgodnością słów i czynów oraz świadomością społecznych skutków działań organizacji po prostu się opłaca- buduje zaufanie wśród klientów, ufność inwestorów i dumę pracowników, tworzyć tym samym krok do sukcesu firmy 42. Podsumowując, przedsiębiorstwo, które pragnie osiągnąć wielki sukces, zdobyć rynek globalny i serce konsumentów, nie może zapomnieć przy podejmowaniu działań o kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu. Literatura [1] Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa [2] Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Kostera M. (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa [3] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa [4] Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa [5] Kołakowski T., Pakuła M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście wybranych koncepcji zarządzania, [online], kwych%20%20swiebodzice/referaty/spoleczna%20odpowiedzialnosc%20przedsiebiorstw%2 0-%20Kolakowski%20i%20Pakula.pdf, ( ). [6] Leśniewski M. A, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń [7] Ormowska J., Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), [online], ( ). 41 Ibidem, s Filipp E., Społeczna odpowiedzialność biznesu..., (op.cit), s.457.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Materiał do użytku wewnętrznego dla studentów PWSZ w Głogowie Etyczny i społeczny kontekst zarządzania Wykład IV Źródło: opracowano na podstawie R.W.Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE.

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wstęp KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wśród jednakowo efektywnych firm lepszą jest ta firma, która biznes uprawia rzetelnie i uczciwie. Daje jej to

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES

RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES RAPORT Z PRAC GRUPY ROBOCZEJ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY BIZNES 1. Interdyscyplinarna grupa robocza Społecznie odpowiedzialny biznes została powołana w dniu 09.02.2015 r. 2. Skład zespołu W skład grupy roboczej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) The business of business is business - to powiedzenie Miltona Friedmana, amerykańskiego ekonomisty, laureata nagrody Nobla, przez kilka dekad było mottem działalności

Bardziej szczegółowo

Budowanie zrównoważonej przyszłości

Budowanie zrównoważonej przyszłości Budowanie zrównoważonej przyszłości Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Przegląd Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Każdego roku nowe produkty, nowe regulacje prawne i nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5 listopada 2013 r. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

Polityka CSR w przedsiębiorstwach

Polityka CSR w przedsiębiorstwach Część 3. - Istota CSR - Narzędzia odpowiedzialnego biznesu - Różnice między CSR a Public Relations - Dobre praktyki CSR w przedsiębiorstwach Case Study 29 Istota CSR w przedsiębiorstwach Połączenie sił

Bardziej szczegółowo

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNO- ŚCI BIZNESU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNO- ŚCI BIZNESU W PRZEDSIĘBIORSTWIE ARTYKUŁY NAUKOWE ASO.A.8(2)/2016.65-76 Elwira LEŚNA-WIERSZOŁOWICZ * KORZYŚCI ZE STOSOWANIA ZASAD SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNO- ŚCI BIZNESU W PRZEDSIĘBIORSTWIE THE BENEFITS OF APPLICATION OF CORPORATE SOCIAL

Bardziej szczegółowo

Słownik terminów społecznych

Słownik terminów społecznych Słownik terminów społecznych A Kontrast C Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) (z ang. Sustainable Development Goals SDGs) to 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźników, dzięki którym w 2030 r. społeczeństwu ma

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan AKTUALNE PROBLEMY POLITYKI KONKURENCJI KONFERENCJA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI XX-LECIA UOKiK KONKURENCJA JAKO FUNDAMENT GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ Warszawa, 27 maja 2010 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Polska

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

CENTRUM KSZTAŁCENIA I PROMOCJI KADR LIDER SP. Z O.O. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Jest to obowiązek wyboru przez kierownictwo takich wyborów i działań które przyczyniają się zarówno do dbałości o interes własny (pomnażania zysku przedsiębiorstwa), jak i do ochrony i pomnażania dobrobytu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie.

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Odpowiedzialność nie tylko za swój biznes, ale i za całe

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw Dr Halina Zboroń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27 października 2011 r. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. - wprowadzenie

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. - wprowadzenie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - wprowadzenie Anna Losa-Jonczyk Częstochowa, marzec 2013 CSR - wprowadzenie Być dobrym to dobry interes. Anita Roddick Gdyby nieuczciwość była najlepszą drogą do wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) perspektywa małego i średniego biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu perspektywa małego i średniego biznesu Czy to tylko kwestia pieniędzy? Jak jest rozumiany

Bardziej szczegółowo

Źródła strategii. Wprowadzenie

Źródła strategii. Wprowadzenie fot. PhotoPress Bogdan Pasek Wprowadzenie Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu od 2010 roku. Zaangażowanie w CSR ( Corporate Social Responsibility

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów

Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Polityka w zakresie Odpowiedzialnych Zakupów Przedmowa Zgodnie ze ścieżką swojego rozwoju Arriva przedstawi Politykę z zakresie Odpowiedzialnych Zakupów, stworzoną z myślą o swoich klientach i pracownikach.

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Czym jest CSR? rzedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego

Czym jest CSR? rzedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego W dzisiejszych czasach wielokrotnie możemy usłyszeć, iż firma prowadzi biznes w sposób społecznie odpowiedzialny. Rodzi to jednak pytanie o co tak naprawdę chodzi i co to w ogóle oznacza? Najprościej ujmując

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK

Prof. Bolesław Rok Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych ALK O słusznych lecz rzadkich aktach heroizmu moralnego w obliczu powszechnej polskiej nieodpowiedzialności. Czyli dlaczego zasady etyki w biznesie pozostają u nas na poziomie deklaracji? Prof. Bolesław Rok

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS

Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS Strategia społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS W Grupie Kapitałowej LOTOS traktujemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako element zarządzania i doskonalenia całej organizacji. Wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju

Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju Opracował: dr Grzegorz Gawron Katowice 2015 Wstęp Wszelkie próby dokonania hermetycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

i zrównoważonego rozwoju

i zrównoważonego rozwoju SCANMED S.A. Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Preambuła Jako Grupa Scanmed pragniemy rozwijać tworzenie pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w oparciu o normy najwyższej jakości. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI ORBIS 1 Wierzymy, że różnorodność i integracja to elementy niezbędne do realizacji naszych wartości pasji hotelarstwa, zrównoważonego rozwoju, ducha walki, innowacyjności, zaufania

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny

Kategoria. Nazwa podmiotu.. Nazwisko oceniającego Liczba Kryterium oceny Załącznik Nr 3 Karta Oceny kategorii: Duże i Średnie Przedsiębiorstwo Maks. 50 Ocena odnosi się do podstawowych parametrów ekonomicznej kondycji firmy i jej wkładu w rozwój gospodarczy regionu. Brane są

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojciech Gasparski Centrum Etyki Biznesu WSPiZ im. im. L Koźmińskiego & IFiS IFiS PAN PAN SWOBODA GOSPODARCZA W ETYCZNYCH RAMACH W ustawie

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Konferencja dla projektu pt. Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W kierunku społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Społeczna odpowiedzialność źródłem przewagi konkurencyjnej?

W kierunku społecznie odpowiedzialnego zarządzania. Społeczna odpowiedzialność źródłem przewagi konkurencyjnej? W kierunku społecznie odpowiedzialnego zarządzania Społeczna odpowiedzialność źródłem przewagi konkurencyjnej? Pytania do dyskusji 1. Czego tak naprawdę my jako społeczeństwo oczekujemy od przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu MICHAŁ WÓJCIK Seminarium organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk; 25 listopada 2009 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski

Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Informacja o realizacji projektu Strategia CSR dla ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski Dywity, wrzesień 2016 rok. Strona1 Wprowadzenie - opis zrealizowanego projektu Projekt pn.:

Bardziej szczegółowo

Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa.

Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. Rola przedsiębiorców, administracji samorządowej, szkół w kształtowaniu postaw ekologicznych społeczeństwa. dr Maria Palińska Mówimy NIE bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu Dofinansowano

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne Rozwiązania informatyczne WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 2 S.A. KODEKS ETYCZNY 2014 BYDGOSZCZ, DNIA 21.02.2014 ROKU Szanowni Państwo Etyczne postępowanie ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu naszej Spółki

Bardziej szczegółowo

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD

STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD STENA CIRCULAR ECONOMY AWARD LIDER GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO AGENDA 1. Gospodarka Obiegu Zamkniętego 2. Stena Recycling 3. Konkurs Stena Circular Economy Award Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego 01

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła

KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie. Preambuła KODEKS ETYCZNY Pracowników Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie Preambuła Osoba, która chce być szanowana i posiadać autorytet, traktuje każdego w taki sposób, w jaki sama chce być traktowana Etyka jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Dr Ewa Stawicka Mgr Marcin Ratajczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Cel

Bardziej szczegółowo

Kodeks. Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej PGNiG

Kodeks. Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej PGNiG Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej PGNiG Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA dotyczy kształtowania

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. KODEKS POSTĘPOWANIA ETP S.A. / DLA DOSTAWCÓW, PODWYKONAWCÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo