REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania wsparcia finansowego uczestnikom projektu, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu Cel zatrudnienie. 2. Projekt pt. Cel - zatrudnienie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadr gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z wnioskiem nr WND-POKL /11 złoŝonym przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach. 3. Projekt Cel - zatrudnienie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Projekt realizowany jest od roku do roku na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego. 5. Projekt zakłada udzielanie wsparcia m.in. 70 uczestnikom projektu zainteresowanym rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej poprzez przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 50 z nich. 2 SŁOWNIK POJĘĆ UŜyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

2 1. Beneficjent i Projektodawca - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ul. Najświętszej Marii Panny 2, kod pocztowy: Ropczyce, 2. Instytucja Pośrednicząca ( w skrócie IP) - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Lisa Kuli 20, Rzeszów. 3. Wytyczne Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w Województwie Podkarpackim. 4. Projekt Projekt pt. Cel - zatrudnienie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadr gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z wnioskiem nr WND-POKL /11 złoŝonym przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach. 5. Uczestnik (Uczestniczka) projektu - bezpośredni odbiorca wsparcia - osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie i podpisała deklarację uczestnictwa. 6. Wnioskodawca - uczestnik projektu ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 7. Beneficjent pomocy - uczestnik projektu, który rozpoczął i prowadzi działalność gospodarczą w trakcie usługi szkoleniowo - doradczej zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i otrzymał w związku z tym pomoc de minimis. 8. Komisja Oceny Wniosków (KOW) - organ powołany przez Beneficjenta, oceniający składane przez uczestników projektu wnioski wraz z załącznikami o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. 9. Lista rankingowa -lista kandydatów zawierająca numer wniosku oraz liczbę punktów zdobytych podczas oceny merytorycznej, przy czym miejsce na liście zaleŝy od liczby punktów od najwyŝszej do najniŝszej. 10. Wsparcie szkoleniowo - doradcze - naleŝy przez to rozumieć przewidziane w projekcie doradztwo indywidualne, poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe oraz szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 11. Doradztwo (indywidualne) - usługa udzielona uczestnikowi, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu

3 oraz opracowanie i/lub wdroŝenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę udzielającą usługi doradczej. 12. Działalność gospodarcza - naleŝy przez to rozumieć zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóŝ, a takŝe działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły -na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz.1095 ze zm.). 13. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości - wsparcie do wysokości 40 tys. zł. dla wybranych w drodze oceny złoŝonych wniosków i biznes planów uczestników projektu, którzy na etapie realizacji wsparcia szkoleniowodoradczego zarejestrowali działalność gospodarczą. 14. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej - w oparciu o Wytyczne IP dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 15. Podstawowe finansowe wsparcie pomostowe - wsparcie kapitałowe przyznawane w okresie do 6 miesięcy, mające na celu pokrycie bieŝących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 16. Pomoc de minimis -naleŝy przez to rozumieć pomoc udzielaną Przedsiębiorcom w rozumieniu Rozporządzanie Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U r., Nr 239, poz. 1598). 17. Środki obrotowe -oznacza to środki obrotowe zdefiniowane w ustawie z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). 18. Dzień roboczy - naleŝy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem sobót, o ile nie są one dniami wolnymi od pracy oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy określonymi w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm). 3 WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest ukończenie usługi szkoleniowo doradczej. 2. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe:

4 1) jednorazową dotację inwestycyjną do wysokości 40 tys. zł dla 50 uczestników projektu (w tym 20 kobiet), 2) wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie do wysokości 1 tys. zł przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu dla 50 uczestników projektu (w tym 20 kobiet). 3. Uczestnicy projektu, którzy nie otrzymają środków (dotyczy 20 osób, które otrzymały wsparcie szkoleniowo- doradcze lecz nie przyznano im wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości) mogą skorzystać ze staŝu na warunkach przewidzianych w Regulaminie organizacji staŝu. 4. Środki przyznawane na rozwój przedsiębiorczości - to środki finansowe przyznane dla wybranych uczestników projektu, którzy w trakcie korzystania z podstawowego wsparcia szkoleniowo - doradczego (do momentu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego) zarejestrowali działalność gospodarczą. Są to środki w postaci jednorazowego i bezzwrotnego wsparcia kapitałowego na sfinansowanie wydatków umoŝliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 5. Wsparcie szkoleniowo - doradcze kierowane jest do 70 (w 35 kobiet) uczestników projektu zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. 6. Wsparcie to zawiera m.in. diagnozę potrzeb szkoleniowych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla kaŝdego uczestnika projektu, dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ma zapewnić uczestnikom projektu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej. 7. Wsparcie szkoleniowo - doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o wsparcie szkoleniowo - doradcze, zawieranej pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu. 8. KaŜdy uczestnik otrzyma wsparcie w ramach doradztwa zawodowego indywidualnego w wymiarze 1 godziny na osobę oraz wsparcia psychologicznego indywidualnego w wymiarze 1 godziny na osobę i grupowego w wymiarze 10 godzin na grupę (kaŝda grupa będzie liczyć po 15 osób). 9. Nieodpłatne szkolenie, w wymiarze 40 godzin ma na celu nabycie przez uczestników projektu niezbędnej wiedzy do załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 10. Zakres szkolenia obejmie: 1) Rejestrację działalności gospodarczej 2 godz./grupę, 2) Prawo pracy, Prawo podatkowe i cywilne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 8 godz./grupę,

5 3) Praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych 2 godz./grupę, 4) Prowadzenie księgowości w mikroprzedsiębiorstwie i obsługa programów uŝytkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej 12 godz./grupę, 5) Podstawy marketingu 2 godz./grupę, 6) Sporządzanie biznes planów 14 godz./grupę. 11. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu planowanego szkolenia. 12. Szkolenie, o którym mowa w ust. 32 zakończy się wydaniem przez Instytucję szkoleniową zaświadczenia. 13. Uczestnikom projektu uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niŝ 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, Ŝe liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niŝ 150 godzin miesięcznie w przypadku niŝszego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 14. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy: 1) opuści więcej niŝ 20 % godzin szkoleniowych, 2) złoŝy oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym poświadczające nieprawdę. 15. Uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach, podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych oraz innych stosownych dokumentów. 16. W terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni roboczych od zakończenia wsparcia, o którym mowa w ust. 30 Beneficjent zamieszcza na własnej stronie internetowej oraz przekazuje kaŝdemu uczestnikowi projektu pisemną informację o terminie składania wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego (o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości) wraz z wymaganymi załącznikami do ww. wniosku. 17. Nabór ww. wniosków nie moŝe trwać krócej niŝ 10 dni roboczych od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej Beneficjenta. 18. Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest złoŝenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy (wersja papierowa) wniosku wraz z załącznikami. 19. Wniosek o wsparcie finansowe składany jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6 20. Do wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego (uczestnik projektu) zobowiązany jest załączyć: 1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo doradczej, 2) kopię dokumentu zawierającego PESEL (uczestnika projektu), 3) biznes plan na okres, co najmniej 2 lat działalności mikroprzedsiębiorstwa wraz z pozytywną opinią Instytucji Szkoleniowej, (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 4) harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r., poz. 311), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, 6) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z róŝnych źródeł i w róŝnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub 7) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 21. Uczestnik projektu moŝe dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym ww. harmonogramie rzeczowofinansowym do wysokości nieprzekraczającej 10 % zakładanej wartości wydatku, co nie wymaga akceptacji Beneficjenta. Zmiany, o których mowa powyŝej nie wymagają sporządzania aneksu do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, a jedynie poinformowania Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. 22. W przypadku pozostałych zmian do ww. harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagana jest wcześniejsza akceptacja Beneficjenta. 23. ZłoŜenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie oznacza zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego 24. W przypadku składania wniosku przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej do wniosku załączane są tylko te załączniki, których

7 przedstawienie jest moŝliwe wobec braku statusu przedsiębiorcy. Pozostałe wymagane od przedsiębiorcy dokumenty powinny zostać dostarczone do momentu podpisania. Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 25. Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt. 26. W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej moŝliwe jest sfinansowanie przez Beneficjenta pomocy wyłącznie wydatków kluczowych i niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności: 1) Wartości niematerialne i prawne Nabycie wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how jest wydatkiem kwalifikowalnym, jeŝeli: a) zostaną nabyte od strony trzeciej na warunkach rynkowych, oraz b) zostaną ujęte w aktywach nabywcy, oraz c) będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę. 2) Środki trwałe, w tym m.in.: zakup samochodu podstawą uznania wydatku za kwalifikowalny jest jego niezbędność i celowość do prowadzenia działalności gospodarczej (co oznacza brak moŝliwości rozpoczęcia prowadzenia działalności bez zakupu środka transportu), przedstawienie przez uczestnika dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, wyceny rzeczoznawcy (w przypadku zakupu uŝywanego środka transportu), dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia OC i AC. Zakup środka transportu moŝliwy jest do wysokości: powyŝej 10 tys. zł dotyczy tylko działalności: nauka jazdy (PKD 85.53),działalność gospodarcza związana z usługami przeprowadzki (PKD 49.42),usługi holowania w transporcie drogowym (PKD ), usługi wynajmu środka transportu np. do ślubów (PKD , , 77.1); do 10 tys. zł w pozostałych przypadkach. Koszt nabycia uŝywanych środków trwałych moŝe być uznany za kwalifikowalny, pod warunkiem, iŝ: w okresie 7 lat poprzedzających złoŝenie wniosku środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (dokumentem poświadczającym ten fakt moŝe być oświadczenie sprzedawcy),

8 cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niŝsza od ceny nowego środka trwałego potwierdza to wycena rzeczoznawcy, środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. dostarczony zostanie dokument potwierdzający opłatę PCC (w przypadku zakupów przewyŝszających kwotę 1tys. zł) JeŜeli cena nabycia uŝywanego środka trwałego będzie wyŝsza niŝ jego wartość rynkowa ustalona przez niezaleŝnego rzeczoznawcę, róŝnica między ceną nabycia a wartością rynkową nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. Koszt wyceny przez rzeczoznawcę nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i ponosi go Przedsiębiorca. 3) Pozostały sprzęt i wyposaŝenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo wartościowa. 4) Dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej mogą zostać uznane za kwalifikowalne max. do kwoty 10 tys. zł. Podstawą uznania wydatków, dotyczących nabycia robot i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali własnych jest przedstawienie prawa własności do lokalu Beneficjenta. Koszt zostanie uznany za kwalifikowalny, gdy zostanie przedstawiona odpowiednia dokumentacja potwierdzająca własność lokalu oraz kosztorys inwestorski na etapie składania wniosku o dotacje i biznes planu. 5) Zakup środków obrotowych (towaru) w wysokości maksymalnie do 5 tys. zł pod warunkiem, Ŝe są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów realizowanej inwestycji oraz odpowiednio uzasadnione 27. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów od najbliŝszych członków rodziny, tj. osób z którymi Beneficjent Pomocy jest w związku małŝeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Beneficjentem Pomocy. 28. Beneficjenci pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach brutto (łącznie z VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy teŝ nie. Niemniej jednak uczestnik projektu ubiegający się o jednorazową dotację inwestycyjną powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik VAT, a następnie na etapie podpisywania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego

9 podatku VAT na prowadzoną działalność gospodarczą. O ile odzyskanie środków z podatku VAT nastąpi w trakcie realizacji projektu, Beneficjent pomocy zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Beneficjenta. 29. Ostateczne przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dokonywane będzie w drodze umowy cywilno-prawnej, zawartej na piśmie pod rygorem niewaŝności. 30. Podpisanie Umowy nastąpi po spełnieniu przez Beneficjenta pomocy warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 31. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostaną wypłacone po podpisaniu Umowy na rachunek wskazany przez Beneficjenta pomocy. Wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej nastąpi po otrzymaniu przeznaczonych na ten cel środków od IP i spełnieniu przez Beneficjenta pomocy wszystkich warunków Umowy. 32. Pomoc w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowi pomoc de minimis i moŝe być przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem : 1) Udzielanej na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L 17 z , str. 22), 2) Udzielanej na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 3) Udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeŝeli: wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od pierwotnych producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objętą pomocą; udzielenie pomocy zaleŝy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, 4) Udzielanej na działalność związaną z wywozem, jeŝeli jest bezpośrednio związana z ilością wywoŝonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieŝącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzania nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem, 5) Uwarunkowanej pierwszeństwem uŝycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,

10 6) Udzielanej podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, 7) Udzielanej podmiotom prowadzącym działalność w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, 8) Podmiotom, na których ciąŝy obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym), 9) Na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złoŝenia wniosku o udzielenie pomocy. 33. Wszystkie złoŝone przez uczestników projektu wnioski są weryfikowane i oceniane przez Komisję Oceny Wniosków, zwaną dalej KOW, która obraduje zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków. 34. W pracach KOW moŝe równieŝ uczestniczyć niezaleŝny obserwator WUP w Rzeszowie, który ma prawo wglądu do ocenianych przez członków KOW wniosków oraz wniesienia ewentualnych zastrzeŝeń. Nieobecność obserwatora WUP w Rzeszowie na posiedzeniu KOW nie wpływa na waŝność obrad Komisji. 35. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (w tym biznes planów) dokonuje KOW w terminie do 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. W uzasadnionym przypadku Beneficjent moŝe przedłuŝyć wymieniony termin po uzgodnieniu z WUP w Rzeszowie. 36. KOW dokonuje oceny kompletności oraz poprawności wniosków wraz z załącznikami w trakcie oceny formalnej, w oparciu o przygotowaną i podpisaną przez niego Kartę Oceny Formalnej. 37. Błędy formalne we Wnioskach o otrzymanie wsparcia finansowego moŝliwe do uzupełnienia i niewstrzymujące oceny merytorycznej biznesplanu to: brak podpisu, brak załącznika, błędy, które nie mają wpływu na zawartość merytoryczną wniosku i których popełnienie nie zaburza oceny kwalifikowalności przedsięwzięcia (tj. np. oczywiste pomyłki rachunkowe). 38. Po dokonaniu oceny formalnej Beneficjent informuje tych uczestników, we wnioskach których wystąpiły braki o moŝliwości dokonania stosownych uzupełnień/poprawek. Uczestnik projektu ma 3 dni robocze od daty otrzymania pisma z informacją o zaistniałych brakach na ich uzupełnienie i dostarczenie do Beneficjenta (decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysyłki Pocztą Polską). 39. Niedokonanie poprawek/uzupełnień w wyznaczonym powyŝej terminie powoduje, iŝ wniosek zostaje odrzucony na etapie oceny formalnej.

11 40. Następnie, po upływie terminu na wniesienie poprawek formalnych, wszystkie wnioski są oceniane przez członków KOW pod względem merytorycznym. 41. Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne. 42. Ocena poszczególnych elementów opisu planowanej działalności gospodarczej dokonana zostanie zgodnie z regulaminem Komisji Oceny Wniosków: 43. KOW pisemnie informuje uczestnika projektu o wynikach oceny wniosku w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, wraz z uzasadnieniem. Komisja oceniająca wniosek dokona równieŝ oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku wsparcia finansowego i moŝe zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna, Ŝe nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowalne. 44. Uczestnikowi projektu, którego wniosek i biznes plan został odrzucony na etapie oceny, a którego zdaniem naruszono procedury oceny lub wniosek oceniono niezgodnie z kryteriami, przysługuje prawo złoŝenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny. 45. Wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych powinien zawierać uzasadnienie względem nieprawidłowej decyzji powołanej KOW. Procedura rozpatrywania powyŝszego wniosku nie powinna naruszać zasady równego traktowania wszystkich uczestników projektu w dostępie do środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wpływać na opóźnienie harmonogramu wypłacania dotacji pozostałym uczestnikom projektu. 46. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny w terminie 10 dni roboczych od dnia złoŝenia Wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych, przy czym ocena ta nie moŝe być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w pierwotnej ocenie. 47. Powtórnej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem odwołania. JeŜeli jednak z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny została zakwestionowana, wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości. 48. Beneficjent w terminie 5 dni roboczych od zakończenia powtórnej weryfikacji Wniosku o przyznanie środków finansowych ma obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o jej wynikach, która jest oceną wiąŝącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 49. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji moŝliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych.

12 50. Ocena dokonana przez KOW (stanowiąca średnią arytmetyczną 2 ocen) stanowić będzie podstawę do ułoŝenia listy wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 51. Wniosek moŝe uzyskać maksymalnie 100 pkt. Nie jest moŝliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niŝ 60% punktów ogółem i/lub mniej niŝ 60% punktów moŝliwych do uzyskania w kaŝdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. 52. Lista wniosków spełniających minimum punktowe podpisywana jest przez Beneficjenta. 53. Beneficjent sporządza protokół z posiedzenia Komisji, zawierający informacje z przebiegu prac Komisji, w tym załączoną listę wniosków, która podpisany jest przez wszystkich członków Komisji. 54. Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i moŝliwości przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uczestnik projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej, najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 55. W przypadku niedotrzymania powyŝszego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 56. Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest wnioskom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym uzaleŝnione jest to od dostępności środków. 57. Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości realizowane jest na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu. 58. Warunkiem podpisania ww. umowy jest złoŝenie przez uczestnika projektu następujących dokumentów: 1) Kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej, 2) Kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej, 3) Kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA) / KRUS prowadzonej działalności gospodarczej, 4) Zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

13 5) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311), (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu), 6) Zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 7) Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z róŝnych źródeł i w róŝnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro, obliczonych według średniego kursu narodowego banku polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub 8) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 59. Załącznikiem do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami. 60. Beneficjent określa w umowie zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na wypadek niedotrzymania przez uczestnika projektu (beneficjenta pomocy) warunków umowy. 61. Formami zabezpieczenia zwrotu przez beneficjenta ostatecznego (beneficjenta pomocy) środków finansowych otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości mogą być: poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika. 62. O formie zabezpieczenia decyduje Beneficjent w drodze negocjacji z Uczestnikiem projektu (Beneficjentem pomocy). 63. Poręczycielami Uczestnika projektu (Beneficjenta pomocy) mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w wieku od 18 do 70 lat. Poręczycielami nie mogą być osoby fizyczne będące współmałŝonkiem - dotyczy takŝe małŝonków posiadających intercyzę, jak równieŝ pracownicy z wynagrodzeniem obciąŝonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownicy w okresie wypowiedzenia oraz osoby będące poręczycielem bądź mające zobowiązania wobec innych instytucji. 64. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane jest przedstawienie przez Poręczycieli:

14 a) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (umowa o pracę powinna obejmować co najmniej okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dotację inwestycyjną z Beneficjentem pomocy) - aktualnego (waŝnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia o wynagrodzeniu, potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów z okresu trzech ostatnich miesięcy, b) będących emerytem/rencistą: decyzja o przyznaniu renty/emerytury i kopie dokumentów poświadczających wysokość emerytury/renty z trzech ostatnich miesięcy (decyzja o przyznaniu renty powinna obejmować co najmniej okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dotację inwestycyjną z Beneficjentem pomocy); c) prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą następujących aktualnych dokumentów; zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (waŝne 1 miesiąc od daty wystawienia), i zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (waŝne 1 miesiąc od daty wystawienia), i zaświadczenie z US o dochodach za ostatni rok; 65. Poręczenie osób fizycznych- 2 osoby fizyczne spełniające wymienione w ust. 86 i ust. 87 warunki uzyskujące dochód brutto nie niŝszy niŝ 2,5 tys. zł miesięcznie. 66. W przypadku, gdy Uczestnik projektu(beneficjent pomocy) lub Poręczyciele są w związku małŝeńskim, do zawarcia umowy o dotację inwestycyjną i ustanowienia poręczenia wymagana jest zgoda współmałŝonka, dokonana w formie pisemnej, w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego upowaŝnionego pracownika. 67. Beneficjent wypłaca dotację Beneficjentowi pomocy (uczestnikowi projektu) w systemie zaliczkowo refundacyjnym tj. 1) Zaliczka w wysokości maksymalnie 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej). 2) Płatność końcowa (uzupełniająca), w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta pomocy całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej kwoty dotacji. Płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją. 68. Rozliczenie środków następuje poprzez:

15 1) złoŝenie oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo - finansowym, 2) szczegółowe zestawienie zakupów dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych, 3) uczestnik projektu (/Beneficjent pomocy) moŝe wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia przewidywanych zakupów, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku Uczestnika projektu (Beneficjenta pomocy) informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 69. Wraz z podpisaniem umowy Beneficjent przekazuje uczestnikowi projektu (beneficjentowi pomocy) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 70. Ponadto, przy podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego Beneficjent informuje pisemnie uczestnika projektu (beneficjenta pomocy) o moŝliwości złoŝenia wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. 71. Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. 72. Beneficjent zastrzega sobie, Ŝe wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Beneficjenta pomocy. 4 WSPARCIE POMOSTOWE 1. Wsparcie pomostowe udzielane jest 50 uczestnikom projektu, (w tym 20 kobietom) którzy objęci byli obowiązkowym wsparciem, o którym mowa w ust. 32 i którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i otrzymali wsparcie finansowe w ramach projektu. 2. Kwota finansowego wsparcia pomostowego ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez Beneficjenta pomocy, niezaleŝne od poziomu przychodów (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu, koszty marketingu i promocji prowadzonej działalności). 3. Finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową, co do zasady przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji. Przyznawane jest ono na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego złoŝonego przez Beneficjenta pomocy uczestniczącego w projekcie do Beneficjenta, w terminie do

16 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, lecz nie wcześniej niŝ przed podpisaniem umowy o wsparcie finansowe. 4. Bezpośredni odbiorca pomocy jest uprawniony do otrzymywania wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niŝ 1 tys. zł. 5. Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty (w przypadku, gdy dokumenty te nie zostały dostarczone w momencie złoŝenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego): 1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo doradczej, 2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 3) kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy, 4) kopię dokumentu zawierającego PESEL (Beneficjenta pomocy), 5) biznes plan na okres, co najmniej 2 lat działalności przedsiębiorstwa, 6) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie ZUS/KRUS, 7) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z róŝnych źródeł i w róŝnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub 8) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 6. Weryfikacji i oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków (KOW) na podstawie Karty Oceny Wniosków o wsparcie pomostowe. 7. Członkowie KOW dokonują oceny kompletności oraz poprawności wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w trakcie oceny formalnej. Ocenie merytorycznej podlegają tylko te wnioski, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Beneficjent uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu wsparcia pomostowego i podpisuje z Uczestnikiem projektu (Beneficjentem pomocy) Umowę o wsparcie pomostowe, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków.

17 8. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach, po przedstawieniu przez Uczestnika projektu wniosku o wypłatę wsparcia pomostowego wraz z dokumentem poświadczającym opłacenie obowiązkowych składek ZUS/KRUS. Poza wymienionymi obowiązkowymi składkami ZUS/KRUS Uczestnik projektu nie ma obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego. 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 1) zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacji jego warunków; 2) wypełniania obowiązków wynikających z umów zawartych z Beneficjentem oraz Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie Podkarpackim, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz innych dokumentów dotyczących Poddziałania PO KL; 3) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu oraz udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu; 4) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Projektodawcy o zmianach: nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów; 5) umoŝliwienia tworzenia dokumentacji fotograficznej niezbędnej do kontroli i monitorowania realizacji projektu; 6) dostarczania Projektodawcy na jego prośbę wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu; 7) poddania się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów; 8) przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą de minimis przez okres 10 lat od dnia udzielania wsparcia, 9) realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym do oznaczenia miejsca prowadzonej działalności gospodarczej informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami.

18 2. Beneficjent pomocy ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z naleŝnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia podstawowego pomostowego do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta do zwrotu lub właściwego organu kontrolnego, jeŝeli: 1) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy, w tym dokona jej likwidacji. Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 2) otrzymane środki w części lub całości wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, 3) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 4) złoŝył niezgodne z prawdą oświadczenia, stanowiące załącznik do wniosku, 5) naruszył inne warunki umowy. Zwrot środków wraz z odsetkami nastąpi na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy Beneficjenta. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Poddziałania PO KL. 2. Regulamin moŝe ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących projektu. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Beneficjenta. 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Beneficjenta

Aneks nr 1 z dnia do REGULAMINU PROJEKTU z dnia r. dot. projektu pt. Drogowskaz na biznes 3

Aneks nr 1 z dnia do REGULAMINU PROJEKTU z dnia r. dot. projektu pt. Drogowskaz na biznes 3 Aneks nr 1 z dnia 10.05.2012 do REGULAMINU PROJEKTU z dnia 18.04.2012 r. dot. projektu pt. Drogowskaz na biznes 3 1 W zatwierdzonym regulaminie projektu z dnia 18.04.2012 dot. projektu Drogowskaz na biznes

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

POSTANOWIENIA OGÓLNE SŁOWNIK POJĘĆ. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Nowy rozdział w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI W PROJEKCIE Aktywni trzebniczanie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach Działania 8.1 PO KL Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie pn. Patent na własną firmę realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 - Otwarty rynek pracy Działanie 10.4

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA POKL.06.02. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu PRZEDSIĘBIIORCZOŚĆ JEST KOBIECA Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO.

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4 -

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE START I RESTART 1 Informacje ogólne 1. Projekt Start i Restart jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu

UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach projektu Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości UMOWA NR.. O UDZIELENIE FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 8. WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2 Przyznawanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia Ogólne Projekt Własny biznes- sposób na życie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA, na podstawie Umowy nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 16 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia.... 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposaŝenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Biznes na start jest realizowany przez działających w partnerstwie: Rudzką Agencję Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Załącznik nr 5 Wzór umowy na przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach ... miejscowość... (Pieczęć przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK NR.../2010 O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I.

Bardziej szczegółowo

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem,

współfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego <pełna nazwa Beneficjenta (Wnioskodawcy) >, zwanym dalej Beneficjentem, Załącznik 11-wzór umowy na udzielenie wsparcia finansowego - wsparcie pomostowe UMOWA NR... O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze

Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Sosnowiec, 15.02.2011r. Regulamin przyznawania podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu Nie odpuszczaj, pomyśl o jutrze Poddziałanie 8.1.2 PO KL 1 Wsparcie pomostowe 1. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w ramach Działania 6.2 POKL

POMOC PUBLICZNA w ramach Działania 6.2 POKL POMOC PUBLICZNA w ramach Działania 6.2 POKL Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 stycznia 2010 r. Podstawy prawne/podręczniki Ustawa z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR.

Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu UMOWA NR. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR.../Cargo/WFP/2017 O UDZIELENIU FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Osi Priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!

Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Regulamin przyznawania środków finansowych w projekcie ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES! Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: Beneficjent JMM Mariusz Lewandowski, os. Jana III Sobieskiego 37/21,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak

Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy. Barbara Stasiak Finansowanie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Barbara Stasiak Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych ......dn.... (pieczęć firmowa pracodawcy) (miejscowość) STAROSTA POWIATU RADOMSKIEGO za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU W N I O S E K o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.

Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice. Park Naukowo - Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 44-100 GLIWICE ul. Konarskiego 18C www.technopark.gliwice.pl Tel: (+48)(32) 335 85 00, Faks: (+48)(32) 335 85 00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA. Młodzi zawodowi REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA w ramach PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 9 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAKŁADAM FIRMĘ WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POWIECIE SOKOŁOWSKIM Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016

MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 MOŻLIWOŚCI POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZE STRONY URZĘDU PRACY NA ROK 2016 Podstawowe formy i instrumenty wspierania przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego

Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego Wytyczne dotyczące zasad udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz przyznawania dodatku relokacyjnego I. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego

Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego Podstawa prawna: Art. 26e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.5 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY Projekt: MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach

REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. w ramach REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projekt Przedsiębiorczość dla każdego realizowany przez Firmę Wdrożeniową LEANKONCEPT Grzegorz Sulisz w Mielcu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIALANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Załącznik 4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania wsparcia finansowego projektu Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN udzielania wsparcia finansowego projektu Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu Moja Firma Mój Sukces 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres, warunki oraz proces udzielaniaa finansowego wsparcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu:,,outplacement dla armii Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Programu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 11.04.2011 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women!

Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach projektu Active Women! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach

Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. w ramach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 4 do Reg. przyznawania środk. UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik 9 do Regulaminu Projektu Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej WZÓR UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes Regulamin przyznawania wsparcia w ramach projektu Szkoła Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Innowacje i biznes Z dnia 25.09.2009r. 1 Postanowienia ogólne 1) PoniŜszy regulamin stanowi uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA PRACODAWCY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - w szczególności uregulowane są w: 1) Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej

U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej U M O W A nr RP -../ /./2011 o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej Załącznik Nr 3 do Regulaminu W dniu.. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w GiŜycku reprezentowanym przez Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Załącznik 8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Cała naprzód ku zatrudnieniu. nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cała naprzód ku zatrudnieniu nr WND-POKL.08.01.02-22-111/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Regulamin przyznawania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Gdańska Akademia Przedsiębiorczości Informacje ogólne 1 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWO DORADCZEGO. Pierwsze kroki w biznesie nr WND-RPPK /15

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWO DORADCZEGO. Pierwsze kroki w biznesie nr WND-RPPK /15 Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA SZKOLENIOWO DORADCZEGO w ramach projektu Pierwsze kroki w biznesie nr WND-RPPK.07.03.00-18-0116/15 w ramach

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości

Karta Oceny Formalnej Wniosku Uczestnika Projektu o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości Projekt,,Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości V współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy >

.. zwanym dalej Przedsiębiorcą < pełne dane Beneficjenta pomocy > Załącznik nr 20. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna

REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy. I. Podstawa prawna REGULAMIN przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO NR. Projekt Zysk z przedsiębiorczości współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanej przez HOG POLSKA Jakub Gibała na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. Aktywny na rynku realizowanego przez Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 02/05/2015 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) Osta Projekt pn. Jesteś przedsiębiorczy! Zacznij działać już dziś w Koninie Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO (PROJEKT) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.2 Załącznik nr 9 Umowa nr UmDzGosOg/ / /. o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Zawarta w dniu r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH Załącznik nr 14.3 Wzór umowy na świadczenie usług szkoleniowo - doradczych. UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI fundusz SPOŁECZNY Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wejherowo, dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo