REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przyznawania wsparcia finansowego uczestnikom projektu, którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach projektu Cel zatrudnienie. 2. Projekt pt. Cel - zatrudnienie realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadr gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z wnioskiem nr WND-POKL /11 złoŝonym przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach. 3. Projekt Cel - zatrudnienie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4. Projekt realizowany jest od roku do roku na terenie powiatu ropczycko - sędziszowskiego. 5. Projekt zakłada udzielanie wsparcia m.in. 70 uczestnikom projektu zainteresowanym rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej poprzez przekazanie wsparcia finansowego (inwestycyjnego i pomostowego) dla 50 z nich. 2 SŁOWNIK POJĘĆ UŜyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

2 1. Beneficjent i Projektodawca - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach ul. Najświętszej Marii Panny 2, kod pocztowy: Ropczyce, 2. Instytucja Pośrednicząca ( w skrócie IP) - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Lisa Kuli 20, Rzeszów. 3. Wytyczne Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie w Województwie Podkarpackim. 4. Projekt Projekt pt. Cel - zatrudnienie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadr gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zgodnie z wnioskiem nr WND-POKL /11 złoŝonym przez Powiat Ropczycko - Sędziszowski - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach. 5. Uczestnik (Uczestniczka) projektu - bezpośredni odbiorca wsparcia - osoba fizyczna zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie i podpisała deklarację uczestnictwa. 6. Wnioskodawca - uczestnik projektu ubiegający się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. 7. Beneficjent pomocy - uczestnik projektu, który rozpoczął i prowadzi działalność gospodarczą w trakcie usługi szkoleniowo - doradczej zgodnie z regułami konkurencji określonymi w przepisach tytułu VII rozdziału 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i otrzymał w związku z tym pomoc de minimis. 8. Komisja Oceny Wniosków (KOW) - organ powołany przez Beneficjenta, oceniający składane przez uczestników projektu wnioski wraz z załącznikami o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego. 9. Lista rankingowa -lista kandydatów zawierająca numer wniosku oraz liczbę punktów zdobytych podczas oceny merytorycznej, przy czym miejsce na liście zaleŝy od liczby punktów od najwyŝszej do najniŝszej. 10. Wsparcie szkoleniowo - doradcze - naleŝy przez to rozumieć przewidziane w projekcie doradztwo indywidualne, poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe oraz szkolenia pozwalające na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 11. Doradztwo (indywidualne) - usługa udzielona uczestnikowi, której celem jest rozwiązanie lub przedstawienie propozycji rozwiązania konkretnego problemu

3 oraz opracowanie i/lub wdroŝenie rozwiązań zaproponowanych przez osobę udzielającą usługi doradczej. 12. Działalność gospodarcza - naleŝy przez to rozumieć zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóŝ, a takŝe działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły -na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz.1095 ze zm.). 13. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości - wsparcie do wysokości 40 tys. zł. dla wybranych w drodze oceny złoŝonych wniosków i biznes planów uczestników projektu, którzy na etapie realizacji wsparcia szkoleniowodoradczego zarejestrowali działalność gospodarczą. 14. Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej - w oparciu o Wytyczne IP dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 15. Podstawowe finansowe wsparcie pomostowe - wsparcie kapitałowe przyznawane w okresie do 6 miesięcy, mające na celu pokrycie bieŝących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 16. Pomoc de minimis -naleŝy przez to rozumieć pomoc udzielaną Przedsiębiorcom w rozumieniu Rozporządzanie Komisji (WE) 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U r., Nr 239, poz. 1598). 17. Środki obrotowe -oznacza to środki obrotowe zdefiniowane w ustawie z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). 18. Dzień roboczy - naleŝy przez to rozumieć kolejno następujące po sobie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem sobót, o ile nie są one dniami wolnymi od pracy oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy określonymi w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4 poz. 289, z późn. zm). 3 WSPARCIE FINANSOWE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest ukończenie usługi szkoleniowo doradczej. 2. Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o następujące wsparcie finansowe:

4 1) jednorazową dotację inwestycyjną do wysokości 40 tys. zł dla 50 uczestników projektu (w tym 20 kobiet), 2) wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie do wysokości 1 tys. zł przez okres do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu dla 50 uczestników projektu (w tym 20 kobiet). 3. Uczestnicy projektu, którzy nie otrzymają środków (dotyczy 20 osób, które otrzymały wsparcie szkoleniowo- doradcze lecz nie przyznano im wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości) mogą skorzystać ze staŝu na warunkach przewidzianych w Regulaminie organizacji staŝu. 4. Środki przyznawane na rozwój przedsiębiorczości - to środki finansowe przyznane dla wybranych uczestników projektu, którzy w trakcie korzystania z podstawowego wsparcia szkoleniowo - doradczego (do momentu podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego) zarejestrowali działalność gospodarczą. Są to środki w postaci jednorazowego i bezzwrotnego wsparcia kapitałowego na sfinansowanie wydatków umoŝliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. 5. Wsparcie szkoleniowo - doradcze kierowane jest do 70 (w 35 kobiet) uczestników projektu zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. 6. Wsparcie to zawiera m.in. diagnozę potrzeb szkoleniowych, opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla kaŝdego uczestnika projektu, dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ma zapewnić uczestnikom projektu odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej. 7. Wsparcie szkoleniowo - doradcze realizowane jest na podstawie Umowy o wsparcie szkoleniowo - doradcze, zawieranej pomiędzy beneficjentem a uczestnikiem projektu. 8. KaŜdy uczestnik otrzyma wsparcie w ramach doradztwa zawodowego indywidualnego w wymiarze 1 godziny na osobę oraz wsparcia psychologicznego indywidualnego w wymiarze 1 godziny na osobę i grupowego w wymiarze 10 godzin na grupę (kaŝda grupa będzie liczyć po 15 osób). 9. Nieodpłatne szkolenie, w wymiarze 40 godzin ma na celu nabycie przez uczestników projektu niezbędnej wiedzy do załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 10. Zakres szkolenia obejmie: 1) Rejestrację działalności gospodarczej 2 godz./grupę, 2) Prawo pracy, Prawo podatkowe i cywilne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 8 godz./grupę,

5 3) Praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych 2 godz./grupę, 4) Prowadzenie księgowości w mikroprzedsiębiorstwie i obsługa programów uŝytkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej 12 godz./grupę, 5) Podstawy marketingu 2 godz./grupę, 6) Sporządzanie biznes planów 14 godz./grupę. 11. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu planowanego szkolenia. 12. Szkolenie, o którym mowa w ust. 32 zakończy się wydaniem przez Instytucję szkoleniową zaświadczenia. 13. Uczestnikom projektu uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niŝ 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, Ŝe liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niŝ 150 godzin miesięcznie w przypadku niŝszego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 14. Uczestnik projektu zostaje wykluczony z uczestnictwa w projekcie, gdy: 1) opuści więcej niŝ 20 % godzin szkoleniowych, 2) złoŝy oświadczenia w Formularzu rekrutacyjnym poświadczające nieprawdę. 15. Uczestnicy projektu są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniach, podpisywania listy obecności na zajęciach szkoleniowych oraz innych stosownych dokumentów. 16. W terminie nie dłuŝszym niŝ 5 dni roboczych od zakończenia wsparcia, o którym mowa w ust. 30 Beneficjent zamieszcza na własnej stronie internetowej oraz przekazuje kaŝdemu uczestnikowi projektu pisemną informację o terminie składania wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego (o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości) wraz z wymaganymi załącznikami do ww. wniosku. 17. Nabór ww. wniosków nie moŝe trwać krócej niŝ 10 dni roboczych od daty zamieszczenia ogłoszenia o terminie składania wniosków na stronie internetowej Beneficjenta. 18. Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest złoŝenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy (wersja papierowa) wniosku wraz z załącznikami. 19. Wniosek o wsparcie finansowe składany jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6 20. Do wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego (uczestnik projektu) zobowiązany jest załączyć: 1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo doradczej, 2) kopię dokumentu zawierającego PESEL (uczestnika projektu), 3) biznes plan na okres, co najmniej 2 lat działalności mikroprzedsiębiorstwa wraz z pozytywną opinią Instytucji Szkoleniowej, (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 4) harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 5) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r., poz. 311), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu, 6) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z róŝnych źródeł i w róŝnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub 7) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 21. Uczestnik projektu moŝe dokonywać przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanym ww. harmonogramie rzeczowofinansowym do wysokości nieprzekraczającej 10 % zakładanej wartości wydatku, co nie wymaga akceptacji Beneficjenta. Zmiany, o których mowa powyŝej nie wymagają sporządzania aneksu do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, a jedynie poinformowania Beneficjenta w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmian. 22. W przypadku pozostałych zmian do ww. harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagana jest wcześniejsza akceptacja Beneficjenta. 23. ZłoŜenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie oznacza zgody na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego 24. W przypadku składania wniosku przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej do wniosku załączane są tylko te załączniki, których

7 przedstawienie jest moŝliwe wobec braku statusu przedsiębiorcy. Pozostałe wymagane od przedsiębiorcy dokumenty powinny zostać dostarczone do momentu podpisania. Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 25. Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Wszelkie wydatki poniesione przed podpisaniem Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego uczestnik projektu ponosi na własne ryzyko i własny koszt. 26. W ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej moŝliwe jest sfinansowanie przez Beneficjenta pomocy wyłącznie wydatków kluczowych i niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności: 1) Wartości niematerialne i prawne Nabycie wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how jest wydatkiem kwalifikowalnym, jeŝeli: a) zostaną nabyte od strony trzeciej na warunkach rynkowych, oraz b) zostaną ujęte w aktywach nabywcy, oraz c) będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę. 2) Środki trwałe, w tym m.in.: zakup samochodu podstawą uznania wydatku za kwalifikowalny jest jego niezbędność i celowość do prowadzenia działalności gospodarczej (co oznacza brak moŝliwości rozpoczęcia prowadzenia działalności bez zakupu środka transportu), przedstawienie przez uczestnika dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, wyceny rzeczoznawcy (w przypadku zakupu uŝywanego środka transportu), dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia OC i AC. Zakup środka transportu moŝliwy jest do wysokości: powyŝej 10 tys. zł dotyczy tylko działalności: nauka jazdy (PKD 85.53),działalność gospodarcza związana z usługami przeprowadzki (PKD 49.42),usługi holowania w transporcie drogowym (PKD ), usługi wynajmu środka transportu np. do ślubów (PKD , , 77.1); do 10 tys. zł w pozostałych przypadkach. Koszt nabycia uŝywanych środków trwałych moŝe być uznany za kwalifikowalny, pod warunkiem, iŝ: w okresie 7 lat poprzedzających złoŝenie wniosku środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (dokumentem poświadczającym ten fakt moŝe być oświadczenie sprzedawcy),

8 cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niŝsza od ceny nowego środka trwałego potwierdza to wycena rzeczoznawcy, środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. dostarczony zostanie dokument potwierdzający opłatę PCC (w przypadku zakupów przewyŝszających kwotę 1tys. zł) JeŜeli cena nabycia uŝywanego środka trwałego będzie wyŝsza niŝ jego wartość rynkowa ustalona przez niezaleŝnego rzeczoznawcę, róŝnica między ceną nabycia a wartością rynkową nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. Koszt wyceny przez rzeczoznawcę nie jest wydatkiem kwalifikowalnym i ponosi go Przedsiębiorca. 3) Pozostały sprzęt i wyposaŝenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo wartościowa. 4) Dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności gospodarczej mogą zostać uznane za kwalifikowalne max. do kwoty 10 tys. zł. Podstawą uznania wydatków, dotyczących nabycia robot i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową lub remontem obiektów budowlanych, budowli i lokali własnych jest przedstawienie prawa własności do lokalu Beneficjenta. Koszt zostanie uznany za kwalifikowalny, gdy zostanie przedstawiona odpowiednia dokumentacja potwierdzająca własność lokalu oraz kosztorys inwestorski na etapie składania wniosku o dotacje i biznes planu. 5) Zakup środków obrotowych (towaru) w wysokości maksymalnie do 5 tys. zł pod warunkiem, Ŝe są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów realizowanej inwestycji oraz odpowiednio uzasadnione 27. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów od najbliŝszych członków rodziny, tj. osób z którymi Beneficjent Pomocy jest w związku małŝeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Beneficjentem Pomocy. 28. Beneficjenci pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach brutto (łącznie z VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy teŝ nie. Niemniej jednak uczestnik projektu ubiegający się o jednorazową dotację inwestycyjną powinien jednoznacznie określić na etapie konstruowania biznesplanu, czy zamierza zarejestrować się jako płatnik VAT, a następnie na etapie podpisywania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zobowiązać się do przeznaczenia całej kwoty uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego

9 podatku VAT na prowadzoną działalność gospodarczą. O ile odzyskanie środków z podatku VAT nastąpi w trakcie realizacji projektu, Beneficjent pomocy zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Beneficjenta. 29. Ostateczne przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dokonywane będzie w drodze umowy cywilno-prawnej, zawartej na piśmie pod rygorem niewaŝności. 30. Podpisanie Umowy nastąpi po spełnieniu przez Beneficjenta pomocy warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 31. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości zostaną wypłacone po podpisaniu Umowy na rachunek wskazany przez Beneficjenta pomocy. Wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej nastąpi po otrzymaniu przeznaczonych na ten cel środków od IP i spełnieniu przez Beneficjenta pomocy wszystkich warunków Umowy. 32. Pomoc w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowi pomoc de minimis i moŝe być przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem : 1) Udzielanej na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L 17 z , str. 22), 2) Udzielanej na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 3) Udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeŝeli: wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od pierwotnych producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objętą pomocą; udzielenie pomocy zaleŝy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, 4) Udzielanej na działalność związaną z wywozem, jeŝeli jest bezpośrednio związana z ilością wywoŝonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieŝącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzania nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem, 5) Uwarunkowanej pierwszeństwem uŝycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi,

10 6) Udzielanej podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, 7) Udzielanej podmiotom prowadzącym działalność w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, 8) Podmiotom, na których ciąŝy obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym), 9) Na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złoŝenia wniosku o udzielenie pomocy. 33. Wszystkie złoŝone przez uczestników projektu wnioski są weryfikowane i oceniane przez Komisję Oceny Wniosków, zwaną dalej KOW, która obraduje zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków. 34. W pracach KOW moŝe równieŝ uczestniczyć niezaleŝny obserwator WUP w Rzeszowie, który ma prawo wglądu do ocenianych przez członków KOW wniosków oraz wniesienia ewentualnych zastrzeŝeń. Nieobecność obserwatora WUP w Rzeszowie na posiedzeniu KOW nie wpływa na waŝność obrad Komisji. 35. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami (w tym biznes planów) dokonuje KOW w terminie do 21 dni roboczych od daty zakończenia naboru wniosków. W uzasadnionym przypadku Beneficjent moŝe przedłuŝyć wymieniony termin po uzgodnieniu z WUP w Rzeszowie. 36. KOW dokonuje oceny kompletności oraz poprawności wniosków wraz z załącznikami w trakcie oceny formalnej, w oparciu o przygotowaną i podpisaną przez niego Kartę Oceny Formalnej. 37. Błędy formalne we Wnioskach o otrzymanie wsparcia finansowego moŝliwe do uzupełnienia i niewstrzymujące oceny merytorycznej biznesplanu to: brak podpisu, brak załącznika, błędy, które nie mają wpływu na zawartość merytoryczną wniosku i których popełnienie nie zaburza oceny kwalifikowalności przedsięwzięcia (tj. np. oczywiste pomyłki rachunkowe). 38. Po dokonaniu oceny formalnej Beneficjent informuje tych uczestników, we wnioskach których wystąpiły braki o moŝliwości dokonania stosownych uzupełnień/poprawek. Uczestnik projektu ma 3 dni robocze od daty otrzymania pisma z informacją o zaistniałych brakach na ich uzupełnienie i dostarczenie do Beneficjenta (decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysyłki Pocztą Polską). 39. Niedokonanie poprawek/uzupełnień w wyznaczonym powyŝej terminie powoduje, iŝ wniosek zostaje odrzucony na etapie oceny formalnej.

11 40. Następnie, po upływie terminu na wniesienie poprawek formalnych, wszystkie wnioski są oceniane przez członków KOW pod względem merytorycznym. 41. Przedmiotem oceny merytorycznej są wyłącznie wnioski spełniające wymogi formalne. 42. Ocena poszczególnych elementów opisu planowanej działalności gospodarczej dokonana zostanie zgodnie z regulaminem Komisji Oceny Wniosków: 43. KOW pisemnie informuje uczestnika projektu o wynikach oceny wniosku w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny, wraz z uzasadnieniem. Komisja oceniająca wniosek dokona równieŝ oceny kwalifikowalności wydatków w przypadku wsparcia finansowego i moŝe zakwestionować wysokość wnioskowanej pomocy, jeśli uzna, Ŝe nie wszystkie wydatki wykazane we wniosku są kwalifikowalne. 44. Uczestnikowi projektu, którego wniosek i biznes plan został odrzucony na etapie oceny, a którego zdaniem naruszono procedury oceny lub wniosek oceniono niezgodnie z kryteriami, przysługuje prawo złoŝenia do Beneficjenta wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny. 45. Wniosek o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych powinien zawierać uzasadnienie względem nieprawidłowej decyzji powołanej KOW. Procedura rozpatrywania powyŝszego wniosku nie powinna naruszać zasady równego traktowania wszystkich uczestników projektu w dostępie do środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wpływać na opóźnienie harmonogramu wypłacania dotacji pozostałym uczestnikom projektu. 46. Beneficjent ma obowiązek dokonania powtórnej oceny w terminie 10 dni roboczych od dnia złoŝenia Wniosku o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych, przy czym ocena ta nie moŝe być dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w pierwotnej ocenie. 47. Powtórnej ocenie podlegają jedynie te części wniosku, które były przedmiotem odwołania. JeŜeli jednak z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie nie wynika jednoznacznie, jaka część oceny została zakwestionowana, wniosek taki podlega powtórnej ocenie w całości. 48. Beneficjent w terminie 5 dni roboczych od zakończenia powtórnej weryfikacji Wniosku o przyznanie środków finansowych ma obowiązek pisemnego poinformowania uczestnika projektu o jej wynikach, która jest oceną wiąŝącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 49. Ostateczne zamknięcie listy uczestników projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji moŝliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich wniosków o ponowną weryfikację Wniosku o przyznanie środków finansowych.

12 50. Ocena dokonana przez KOW (stanowiąca średnią arytmetyczną 2 ocen) stanowić będzie podstawę do ułoŝenia listy wniosków spełniających minimum punktowe, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. 51. Wniosek moŝe uzyskać maksymalnie 100 pkt. Nie jest moŝliwy wybór do dofinansowania wniosku, który uzyskał mniej niŝ 60% punktów ogółem i/lub mniej niŝ 60% punktów moŝliwych do uzyskania w kaŝdym punkcie oceny, zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej. 52. Lista wniosków spełniających minimum punktowe podpisywana jest przez Beneficjenta. 53. Beneficjent sporządza protokół z posiedzenia Komisji, zawierający informacje z przebiegu prac Komisji, w tym załączoną listę wniosków, która podpisany jest przez wszystkich członków Komisji. 54. Po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i moŝliwości przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości uczestnik projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej, najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. 55. W przypadku niedotrzymania powyŝszego terminu przez Uczestnika projektu, kolejna osoba z listy rezerwowej będzie poinformowana o rekomendacji do dofinansowania. 56. Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest wnioskom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym uzaleŝnione jest to od dostępności środków. 57. Wsparcie w postaci przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości realizowane jest na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu. 58. Warunkiem podpisania ww. umowy jest złoŝenie przez uczestnika projektu następujących dokumentów: 1) Kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej, 2) Kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej, 3) Kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA) / KRUS prowadzonej działalności gospodarczej, 4) Zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

13 5) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311), (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu), 6) Zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 7) Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z róŝnych źródeł i w róŝnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro, obliczonych według średniego kursu narodowego banku polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub 8) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 59. Załącznikiem do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest wniosek na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami. 60. Beneficjent określa w umowie zabezpieczenie zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na wypadek niedotrzymania przez uczestnika projektu (beneficjenta pomocy) warunków umowy. 61. Formami zabezpieczenia zwrotu przez beneficjenta ostatecznego (beneficjenta pomocy) środków finansowych otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości mogą być: poręczenie, weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŝnika. 62. O formie zabezpieczenia decyduje Beneficjent w drodze negocjacji z Uczestnikiem projektu (Beneficjentem pomocy). 63. Poręczycielami Uczestnika projektu (Beneficjenta pomocy) mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w wieku od 18 do 70 lat. Poręczycielami nie mogą być osoby fizyczne będące współmałŝonkiem - dotyczy takŝe małŝonków posiadających intercyzę, jak równieŝ pracownicy z wynagrodzeniem obciąŝonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownicy w okresie wypowiedzenia oraz osoby będące poręczycielem bądź mające zobowiązania wobec innych instytucji. 64. W celu ustanowienia zabezpieczenia wymagane jest przedstawienie przez Poręczycieli:

14 a) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (umowa o pracę powinna obejmować co najmniej okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dotację inwestycyjną z Beneficjentem pomocy) - aktualnego (waŝnego 1 miesiąc od daty wystawienia) zaświadczenia o wynagrodzeniu, potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskiwanych dochodów z okresu trzech ostatnich miesięcy, b) będących emerytem/rencistą: decyzja o przyznaniu renty/emerytury i kopie dokumentów poświadczających wysokość emerytury/renty z trzech ostatnich miesięcy (decyzja o przyznaniu renty powinna obejmować co najmniej okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dotację inwestycyjną z Beneficjentem pomocy); c) prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą następujących aktualnych dokumentów; zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (waŝne 1 miesiąc od daty wystawienia), i zaświadczenie z US o niezaleganiu w opłatach podatku (waŝne 1 miesiąc od daty wystawienia), i zaświadczenie z US o dochodach za ostatni rok; 65. Poręczenie osób fizycznych- 2 osoby fizyczne spełniające wymienione w ust. 86 i ust. 87 warunki uzyskujące dochód brutto nie niŝszy niŝ 2,5 tys. zł miesięcznie. 66. W przypadku, gdy Uczestnik projektu(beneficjent pomocy) lub Poręczyciele są w związku małŝeńskim, do zawarcia umowy o dotację inwestycyjną i ustanowienia poręczenia wymagana jest zgoda współmałŝonka, dokonana w formie pisemnej, w siedzibie Beneficjenta, w obecności jego upowaŝnionego pracownika. 67. Beneficjent wypłaca dotację Beneficjentowi pomocy (uczestnikowi projektu) w systemie zaliczkowo refundacyjnym tj. 1) Zaliczka w wysokości maksymalnie 80% kwoty dotacji, wypłacana po podpisaniu Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej). 2) Płatność końcowa (uzupełniająca), w formie refundacji poniesionych przez beneficjenta pomocy całkowitych wydatków na realizację inwestycji, w wysokości nieprzekraczającej kwoty dotacji. Płatność końcowa wypłacana jest po zatwierdzeniu przez beneficjenta całkowitego rozliczenia inwestycji objętej dotacją. 68. Rozliczenie środków następuje poprzez:

15 1) złoŝenie oświadczenia o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem i harmonogramem rzeczowo - finansowym, 2) szczegółowe zestawienie zakupów dokonanych ze środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych, 3) uczestnik projektu (/Beneficjent pomocy) moŝe wystąpić do beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia przewidywanych zakupów, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Beneficjent w ciągu 15 dni od otrzymania wniosku Uczestnika projektu (Beneficjenta pomocy) informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. 69. Wraz z podpisaniem umowy Beneficjent przekazuje uczestnikowi projektu (beneficjentowi pomocy) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 70. Ponadto, przy podpisaniu umowy na otrzymanie wsparcia finansowego Beneficjent informuje pisemnie uczestnika projektu (beneficjenta pomocy) o moŝliwości złoŝenia wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. 71. Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na rozwój której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. 72. Beneficjent zastrzega sobie, Ŝe wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego nastąpi dopiero w momencie otrzymania przeznaczonych na ten cel środków od Instytucji Pośredniczącej i spełnieniu wszystkich warunków właściwej umowy przez Beneficjenta pomocy. 4 WSPARCIE POMOSTOWE 1. Wsparcie pomostowe udzielane jest 50 uczestnikom projektu, (w tym 20 kobietom) którzy objęci byli obowiązkowym wsparciem, o którym mowa w ust. 32 i którzy rozpoczęli działalność gospodarczą i otrzymali wsparcie finansowe w ramach projektu. 2. Kwota finansowego wsparcia pomostowego ma na celu ułatwienie początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych opłat, ponoszonych przez Beneficjenta pomocy, niezaleŝne od poziomu przychodów (w szczególności w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, koszty wynajmu lokalu, koszty marketingu i promocji prowadzonej działalności). 3. Finansowe wsparcie pomostowe jest bezzwrotną pomocą kapitałową, co do zasady przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji. Przyznawane jest ono na podstawie Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego złoŝonego przez Beneficjenta pomocy uczestniczącego w projekcie do Beneficjenta, w terminie do

16 30 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, lecz nie wcześniej niŝ przed podpisaniem umowy o wsparcie finansowe. 4. Bezpośredni odbiorca pomocy jest uprawniony do otrzymywania wsparcia pomostowego w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującego finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niŝ 1 tys. zł. 5. Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny być załączone następujące dokumenty (w przypadku, gdy dokumenty te nie zostały dostarczone w momencie złoŝenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego): 1) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo doradczej, 2) wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 3) kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy, 4) kopię dokumentu zawierającego PESEL (Beneficjenta pomocy), 5) biznes plan na okres, co najmniej 2 lat działalności przedsiębiorstwa, 6) kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie ZUS/KRUS, 7) oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z róŝnych źródeł i w róŝnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 tys. euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartość w złotych kwoty 100 tys. euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, lub 8) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy. 6. Weryfikacji i oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków (KOW) na podstawie Karty Oceny Wniosków o wsparcie pomostowe. 7. Członkowie KOW dokonują oceny kompletności oraz poprawności wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w trakcie oceny formalnej. Ocenie merytorycznej podlegają tylko te wnioski, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym. Beneficjent uzasadnia na piśmie decyzję o przyznaniu wsparcia pomostowego i podpisuje z Uczestnikiem projektu (Beneficjentem pomocy) Umowę o wsparcie pomostowe, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków.

17 8. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach, po przedstawieniu przez Uczestnika projektu wniosku o wypłatę wsparcia pomostowego wraz z dokumentem poświadczającym opłacenie obowiązkowych składek ZUS/KRUS. Poza wymienionymi obowiązkowymi składkami ZUS/KRUS Uczestnik projektu nie ma obowiązku dokumentowania wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego. 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do: 1) zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptacji jego warunków; 2) wypełniania obowiązków wynikających z umów zawartych z Beneficjentem oraz Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie Podkarpackim, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz innych dokumentów dotyczących Poddziałania PO KL; 3) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu oraz udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu; 4) niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Projektodawcy o zmianach: nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów; 5) umoŝliwienia tworzenia dokumentacji fotograficznej niezbędnej do kontroli i monitorowania realizacji projektu; 6) dostarczania Projektodawcy na jego prośbę wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu; 7) poddania się monitoringowi i kontroli uprawnionych organów; 8) przechowywania dokumentacji związanej z otrzymaną pomocą de minimis przez okres 10 lat od dnia udzielania wsparcia, 9) realizacji działań informacyjno-promocyjnych w zakresie finansowania prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym do oznaczenia miejsca prowadzonej działalności gospodarczej informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z logotypami.

18 2. Beneficjent pomocy ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z naleŝnymi odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i/lub wsparcia podstawowego pomostowego do dnia zapłaty, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Beneficjenta do zwrotu lub właściwego organu kontrolnego, jeŝeli: 1) prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niŝ 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy, w tym dokona jej likwidacji. Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego, 2) otrzymane środki w części lub całości wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, 3) zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, 4) złoŝył niezgodne z prawdą oświadczenia, stanowiące załącznik do wniosku, 5) naruszył inne warunki umowy. Zwrot środków wraz z odsetkami nastąpi na wskazany w wezwaniu rachunek bankowy Beneficjenta. 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Poddziałania PO KL. 2. Regulamin moŝe ulec zmianie w sytuacji zmiany Wytycznych lub innych dokumentów programowych dotyczących projektu. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Beneficjenta. 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Beneficjenta

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START

REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej. 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr..

Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. Załącznik nr 13 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej nr.. zawarta dnia.. w Łodzi pomiędzy: Łódź Art Center, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego, 90-365 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo