Opinia. dla ITI Neovision S.A. w zakresie możliwości zaliczania wydatków na zakup abonamentu NC+ do kosztów uzyskania przychodów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia. dla ITI Neovision S.A. w zakresie możliwości zaliczania wydatków na zakup abonamentu NC+ do kosztów uzyskania przychodów"

Transkrypt

1 Opinia dla ITI Neovision S.A. w zakresie możliwości zaliczania wydatków na zakup abonamentu NC+ do kosztów uzyskania przychodów Niniejsza opinia została przygotowana na zlecenie ITI Neovision S.A. i stanowi analizę możliwości zaliczenia wydatków na zakup usług płatnej telewizji do kosztów uzyskania przychodów na gruncie przepisów: Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851); (dalej: Ustawa CIT), Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zmianami); (dalej: Ustawa PIT). Departament Doradztwa Podatkowego Grant Thornton Warszawa, 3 czerwca 2014 roku

2 Opinia dla ITI Neovision S.A. Przedmiot opinii Przedmiotem opinii jest wskazanie, czy istnieje możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatników na zakup usług płatnej telewizji. Stan faktyczny Jak rozumiemy, podatnicy prowadzący różną działalność zawierają ze spółką ITI Neovision S.A. (dalej: NC+ ) umowy o świadczenie usług płatnej telewizji. NC+ otrzymuje od swoich klientów zapytania o możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup świadczonych przez nią usług. NC+ zwróciła się z prośbą o przygotowanie opinii w tym zakresie. Wnioski Decydującym kryterium przy kwalifikacji prawnej danego kosztu jako kosztu uzyskania przychodów jest kryterium celu poniesienia kosztu. Zamiarem podatnika powinno być dążenia do osiągnięcia przychodu. Natomiast brak tegoż przychodu nie uzasadnia wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodu. Kolejnym istotnym elementem jest to, by z okoliczności faktycznych i rodzaju prowadzonej działalności można było uznać, że dany wydatek w istocie może przyczynić się (nawet potencjalnie) do osiągnięcia przychodów. W większości wypadków nabycie usług płatnej telewizji przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą będzie pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Należy jednak mieć na uwadze zarówno rodzaj prowadzonej działalności i możliwość wykorzystywania telewizji na jej potrzeby (także w sposób bierny jako źródło wiedzy), jak i sposób wykorzystywania (np. w strefach klienta, a nie w prywatnym mieszkaniu podatnika na potrzeby jego rodziny). 2

3 Opinia dla ITI Neovision S.A. Analiza Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy CIT oraz art. 22 ust. 1 Ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wskazanych odpowiednio w art. 16 Ustawy CIT oraz art. 23 Ustawy PIT. Decydującym kryterium przy kwalifikacji prawnej danego kosztu, jako kosztu uzyskania przychodów w rozumieniu tego przepisu, pozostaje kryterium celu poniesienia kosztu, a poza tym niezbędne jest istnienie bezpośredniego lub pośredniego tylko związku pomiędzy kosztem a realizacją wymienionych w tym przepisie celów. Aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodu nie musi on bezpośrednio generować przychodu. Istotny jest zamiar jego osiągnięcia. Co ważne, cel jaki zakłada podatnik, musi być realny, potencjalnie możliwy do osiągnięcia dzięki poniesionym kosztom w danym, konkretnym przypadku. Kosztami podatkowymi są wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz definitywnie poniesione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie ich źródła, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile, jak wynika z art. 15 ust. 1 in fine, nie zostały one wymienione w katalogu kosztów (wydatków) zawartym w art. 16 ust. 1. Między poniesionym kosztem a uzyskanym lub potencjalnym przychodem musi istnieć związek przyczynowy, który wyraża się we wpływie (bezpośrednim lub pośrednim) ponoszonego kosztu na powstanie lub zwiększenie osiąganego przychodu lub we wpływie na zachowanie (np. również w stanie polegającym na wyeliminowaniu, czy też ograniczeniu generowania strat pomniejszających przychód) albo zabezpieczenie jego źródła. Jak czytamy w wyroku NSA z dnia 16 października 2012 r., sygn. akt II FSK 430/11: "Zwrot "w celu" oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym. Poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów. Wydatek należy oceniać mając na uwadze racjonalność określonego działania dla osiągnięcia przychodu. Poniesienie wydatku musi zatem być powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, ukierunkowaną na uzyskanie przychodów; wydatek powinien, przynajmniej potencjalnie, wpływać na wielkość uzyskiwanych lub spodziewanych przychodów z tej działalności. Kosztowa kwalifikacja konkretnego wydatku u konkretnego podatnika musi więc uwzględniać charakter i profil prowadzonej działalności gospodarczej oraz ekonomiczną racjonalność poniesionego wydatku". 3

4 Opinia dla ITI Neovision S.A. Podobnie sądy wypowiadały się już wcześniej: Jakkolwiek podmioty stosunków gospodarczych mogą dowolnie i na swobodnie określonych warunkach kształtować łączące je stosunki zobowiązaniowe, to jednakże ocena ich zgodności z prawem należy do organów podatkowych, ustawodawca bowiem wyraźnie wiąże koszty uzyskania przychodów z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów. Cel tenzatem musi być wyraźnie widoczny, a poniesione wydatki winnygo bezpośrednio realizować lub co najmniej powinny go zakładać jako realny. Takwięc, aby podatnikmógł dany wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dlacelów podatkowych, winien onwykazać bezpośredni związektego wydatku nie tylko z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, ale przede wszystkim to, że jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. - wyrok NSA z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt SA/Sz 43/00 Odnosząc powyższe do zakupu usług telewizyjnych w większości wypadków ich nabycie będzie pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności stosunkowo łatwo jest wskazać przykłady, w których zakup płatnej telewizji może stanowić koszt uzyskania przychodu. Będą to: hotele, domy wypoczynkowe, pensjonaty, itp. miejsca świadczące usługi noclegowe, bary, restauracje, kluby sportowe/fitness/siłownie, punkty usługowe (począwszy od usług fryzjerskich, kosmetycznych, po zakłady naprawy pojazdów czy myjnie), przychodnie, banki, poczekalnie. Wielu podatników decyduje się na to, by w tzw. strefach klienta umieszczać telewizory pozwalające na oglądanie atrakcyjnych programów, po to by uprzyjemnić klientom oczekiwanie na wykonanie usługi, spotkanie, itp. Z biznesowego punktu widzenia umożliwianie oglądania telewizji w każdym z wyżej wymienionych przypadków ma za zadanie uprzyjemnić klientom pobyt i zachęcić ich do dalszego korzystania ze świadczonych usług. Jak najbardziej uzasadnione jest zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na płatną telewizję, jeśli udostępniania jest ona w wynajmowanym lokalu. Innym przykładem celowości uznania wydatków poniesionych na zakup usług telewizyjnych za koszt uzyskania przychodu jest możliwość wykorzystywania programów w bieżącej pracy. Przykładowo, może mieć to miejsce w przypadku nauczycieli języka obcego, którzy mogą wykorzystywać programy telewizyjne w czasie udzielanych lekcji. Dostęp do zagranicznych kanałów może umożliwia im także bieżący kontakt z językiem obcym, dzięki czemu jego znajomość jeszcze wzrośnie i pozwoli na świadczenie usług na wyższym poziomie. 4

5 Opinia dla ITI Neovision S.A. Oczywisty jest związek poniesionego kosztu na zakup płatnej telewizji z uzyskiwanymi przychodami w przypadku dziennikarzy (różnych specjalności), komentatorów czy socjologów (także badających różne obszary życia). Także podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętego doradztwa finansowego czy ekonomicznego mogą bezpiecznie uznawać za koszt uzyskania przychodów wydatków na zakup pakietów, w których zawartych jest wiele programów o biznesowo ekonomicznym charakterze. Uzasadnione jest nabywanie usług telewizyjnych przez podatników świadczących usługi reklamowe czy marketingowe. Pozwala im to na zapoznanie się z konkurencyjnymi pracami. Osoby zajmujące się prowadzeniem sklepów z odzieżą czy szyciem mogą korzystać z programów telewizyjnych po to, by zapoznawać się z panującymi w modzie trendami i odpowiednio dostosować swoją ofertę do potrzeb rynku. Powyższe przykłady wskazują, iż rodzaj działalności gospodarczej, w której wykorzystanie usług telewizyjnych przekłada się na pozyskiwanie przychodów jest bardzo szeroki. Nie mniej jednak wskazujemy, iż istotne jest to, by prowadzony rodzaj działalności i sposób wykorzystania w niej telewizji był rzeczywiście uzasadniony. Jest to szczególnie ważne w przypadku kiedy z usług telewizyjnych przedsiębiorca korzysta we własnym mieszkaniu, które jest siedzibą firmy. Trudno będzie bowiem uzasadnić wydatek na zakup pakietu programów, w którym dominują programy sportowe przez osobę, która np. świadczy usługi architektoniczne czy instalacyjne. Ważne jest, by wydatek był poniesiony definitywnie i właściwie udokumentowany. Owa racjonalność działania rozumiana jako możliwość wykorzystania telewizji w prowadzonej działalności powinna być głównym elementem oceny czy poniesiony na zakup przedmiotowych usług wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodu. W zdecydowanej większości wydaje się, że tak, nie mniej jednak przeprowadzenie pewnej analizy na gruncie własnej działalności jest konieczne w przypadku każdego podatnika. Oprócz tego, iż warunkiem uznawania wydatków za koszt podatkowy jest to, by wydatek był poniesiony w celu uzyskania przychodów oraz miał związek z działalnością gospodarczą podatnika ważne jest także to, by wydatek był poniesiony definitywnie oraz by został właściwie udokumentowany. Przez definitywne poniesienie należy co do zasady rozumieć zapłatę w wysokości wynikającej z zawartej umowy. Natomiast właściwe dokumentowanie, to dokumentowanie na podstawie otrzymanej od NC+ faktury, w której jako nabywca wskazany zostanie dany podatnik. Wydatki na zakup płatnej telewizji nie zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, jeśli spełnione będą wskazane wyżej warunki (ukierunkowanie na cel w postaci zwiększonych przychodów oraz związek z prowadzoną działalnością) wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku zastosowania się do treści niniejszej opinii oraz wniosków z niej płynących, gdyż mają one charakter ogólny i stanowią odzwierciedlenie osobistych poglądów autora. Każdy przypadek wymaga odrębnej analizy i powinien być przedmiotem konsultacji ze specjalistą. 5

6 Kontakt Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. abpa Antoniego Baraniaka 88 E Poznań T +48 (61) F +48 (61) NIP: , REGON: , Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS Oddział w Warszawie Budynek Green Corner A ul. Chłodna Warszawa T +48 (22) F +48 (22) Oddział w Katowicach ul. Francuska Katowice T +48 (32) F +48 (32) Grant Thornton jest jedną z czołowych, globalnych organizacji zrzeszających niezależne firmy audytorskie, doradztwa podatkowego oraz konsultingu biznesowego, które pomagają dynamicznym organizacjom wyzwolić tkwiący w nich potencjał rozwoju poprzez świadczenie praktycznych, wybiegających w przyszłość usług doradczych. Proaktywne zespoły projektowe kierowane przez otwartych na potrzeby klienta partnerów tych firm wykorzystują wiedzę, doświadczenie i instynkt, by analizować złożone problemy przedsiębiorstw prywatnych, spółek giełdowych oraz firm sektora publicznego i pomagać tym przedsiębiorstwom w poszukiwaniu właściwych rozwiązań. Ponad pracowników Grant Thornton w ponad 130 krajach świata koncentruje swoje wysiłki na tym, by wspierać klientów, partnerów oraz społeczności, w których żyją i pracują. Grant Thornton w Polsce to jedna z najszybciej rozwijających się firm audytorsko-doradczych. Od ponad 20 lat pracujemy dla najbardziej wymagających klientów, pomagając im pokonywać bariery w rozwoju ich przedsiębiorstw. Świadczymy usługi audytorskie, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, konsultingu biznesowego oraz usługi outsourcingu rachunkowości, płac i HRM. Ponad 300 osobowy zespół oraz sieć biur w sześciu miastach (Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice, Kraków, Toruń) umożliwiają nam realizację wymagających projektów bez względu na wielkość, rodzaj i lokalizację firmy klienta. Nasi klienci to ponad 1000 podmiotów z kapitałem polskim i zagranicznym, w tym kilkadziesiąt spółek notowanych na GPW oraz firm z listy 500 największych przedsiębiorstw w naszym kraju.

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

DORADCA PODATKOWY Anna Stolorz

DORADCA PODATKOWY Anna Stolorz DORADCA PODATKOWY nr wpisu 12154 Kancelaria Prawno Podatkowa Doradca Podatkowy Nr wpisu 12154 Dla Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk w ramach projektu PI Od partnerstwa o kooperacji ekspertyza prawna

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania

Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania Ulga na nowe technologie jako środek prawny w postaci preferencji podatkowej polegającej na obniżeniu podstawy opodatkowania Paweł Sancewicz Wstęp Wspieranie działalności innowacyjnej stanowi istotne zadanie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie.

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011 Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2 nr 7-8 (88-89) 2011 OD REDAKCJI Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera

Bardziej szczegółowo