WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie"

Transkrypt

1 WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony. Ustabilizowany czas urlopów. Czas pracy zgodny z wytycznymi Kodeksu Pracy. Jednak coraz więcej osób próbuje działać na swoim. Krąży takie stwierdzenie, że Polacy są ostatnią grupą zwalnianą w NASA. Dlaczego? Dlatego że potrafią szybko sie przekwalifikowywać, są kreatywni i dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji. Wspólnoty Europejskiej na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Konkurencyjności Przedsiębiorstw podkreśla się przekierowanie wsparcia z działań sektorowych (np. wsparcie branż, czy sektora MSP) na działania horyzontalne (np. szkolenia, czy doradztwo) poinformował Maciej H. Grabowski, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i koordynator Forum Przedsiębiorczość w ramach Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zwiększyło możliwości działania małych przedsiębiorstw gdyż: Małe przedsiębiorstwa krajów członkowskich odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, stymulowaniu innowacyjności i wzrostu gospodarczego Europy, wpływając tym samym na jej konkurencyjność. Rozwój przedsiębiorczości ma być jednym z głównych sposobów na osiągnięcie podstawowego celu Strategii Lizbońskiej tj. tworzenia gospodarki konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju i charakteryzującej się spójnością społeczną. W deklaracjach proponowanego Wieloletniego Programu Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 1

2 DEFINICJE Ustawa Prawo Działalności Gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku określa działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność gospodarcza podejmowana jest w celu zarobkowym; wykonywana w sposób ciągły (także sezonowo: działalność wykonywana jest ciągle, jeżeli przedsiębiorca stale jest gotów do niej, nawet jeśli klienci korzystają z jego oferty nieregularnie) Działalność o charakterze jednorazowym lub okazjonalnym wyłączona jest spod działania przepisów regulujących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą w rozumieniu wspomnianej Ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (agroturystyka). Motywem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest okazja lub determinacja. Z badań I Światowego Monitora Przedsiębiorczości (GEM) wynika, że: 41 proc. nowych przedsiębiorców to kobiety (dane ankietowe z 34 krajów) Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Działalność gospodarczą można prowadzić jednoosobowo, lub jako wspólnik spółki cywilnej. Przedsiębiorcą staje się wówczas wspólnik (a nie spółka). Na podstawie jednego wpisu działalność gospodarczą może prowadzić tylko jedna osoba (a nie jak do końca 2005 r.- oboje małżonkowie działający w ramach spółki małżeńskiej). Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 2

3 Podstawy prawne: Społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolności działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji RP). Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. (art. 22 Konstytucji RP) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807) Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz z późn.zm.) UNIA EUROPEJSKA inicjatywy na rzecz przedsiębiorców Inicjatywy europejskie na rzecz przedsiębiorczości krajów członkowskich: rozwijać cechy tj. kreatywność, pewność siebie i innowacyjność. 3. W 2003 r. Komisja Europejska przedstawiła Zieloną Księgę celem wskazania na główne problemy, na jakie napotykają przedsiębiorcy sektora MSP 4. W 2004 r. Komisja Europejska zaproponowała nowy Wieloletni Program Wspólnoty na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wynagrodzenie w krajach UE jest 6-krotnie wyższe, a czas pracy o 20 proc. krótszy niż w Polsce. Przedsiębiorstwa muszą się liczyć z ryzykiem utraty etatowych specjalistów wprowadzając bardziej elastyczne formy zatrudnienia. 6. Komisja uruchamia wspólnotowe instrumenty finansowe dla MSP, będące częścią Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji ( ) 1. Od 2000 r. funkcjonuje Europejska Karta Małych i Średnich Przedsiębiorstw (zatwierdzona na Szczycie Europejskim w Lizbonie) służąca rozwojowi przedsiębiorczości i promocji dobrych praktyk, na których powinny się wzorować państwa członkowskie. 2. Komisja wydała podręcznik Helping to create an entrepreneurial culture ( Pomoc przy tworzeniu kultury przedsiębiorczości ) celem włączenia do unijnego programu kształcenia ustawicznego. Zdaniem Komisji edukacja z zakresu przedsiębiorczości powinna objąć młodzież szkolną i uwzględniać podstawowe techniki biznesowe, MSP w Europie Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw wyznacza politykę Komisji Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw i obejmuje 10 głównych obszarów, często stosując wymianę doświadczeń krajów członkowskich: 1. kształcenie i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (np. Austria opracowała program ABC zakładania firmy na podstawie niemieckiego konkursu 5 business ) 2. niższe koszty i krótszy czas rejestracji działalności gospodarczej (do końca 2007 r. we wszystkich Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 3

4 państwach członkowskich procedura rejestracji firmy powinna być skrócona do jednego tygodnia i przeprowadzona w jednym miejscu. Obecnie w państwach członkowskich rejestracja działalności gospodarczej waha się od 1 do 35 dni roboczych, a w przypadku spółek z o.o. od 7 dni - Wielka Brytania do 35 dni - Włochy) 3. sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy (np. uproszczenie prawa upadłościowego, zwiększenie ilości rozwiązań w przypadku bankructwa, ułatwienia w zakresie restrukturyzacji i rozpoczęcia przez właściciela/li nowej działalności) 4. dostępność umiejętności (np. we Francji istnieje system, dzięki któremu spółki zagrożone utratą płynności finansowej mogą skorzystać ze wsparcia i porad trzech specjalistów w dziedzinie upadłości. W Holandii renomowana organizacja emerytowanych przedsiębiorców bezpłatnie udziela pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom mającym trudności) 5. usprawnienie dostępu on-line (np. portugalskie ministerstwo sprawiedliwości, finansów, pracy i opieki społecznej, gospodarki i innowacji podjęły współpracę w wyniku której stworzono jeden punkt umożliwiający rejestrację firmy drogą elektroniczną w przeciągu jednej godziny) 6. większe wykorzystanie możliwości jednolitego rynku (np. w zakresie przepływu kapitału inwestycyjnego) 7. regulacje podatkowe i finansowe (np. w Wielkiej Brytanii zakładając firmę można było otrzymać The No-Nonsense Guide to Government Rulet and Regulations tj. Nie-Bezsensowny Przewodnik po Zasadach i Regulacjach) 8. zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw 9. skuteczne modele e-biznesu i skuteczne wsparcie dla małych przedsiębiorstw (np. Dania wspierając małe przedsiębiorstwa we wdrażaniu modelu e-biznesu korzystała z doświadczenia Irlandii, Finlandii, Holandii, Szwecji i Norwegii) 10.rozwijanie skuteczniejszej reprezentacji interesów małych przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw Nazewnictwo w UE Od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje wspólne dla państw członkowskich Unii Europejskiej nazewnictwo. Na kategorię mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Limity definiujące przedsiębiorstwa sektora MSP Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych Roczny obrót (w euro) średnie < mln 43 mln Małe < mln 10 mln Mikro < 10 2 mln 2 mln Całkowity bilans roczny (w euro) Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 4

5 Firmy sektora MSP w gospodarce europejskiej, stanowią 99,8% z ogółu firm, umożliwiają prace dla 66% ogółu zatrudnionych, a przychody ze sprzedaży uzyskiwane przez te firmy stanowią ponad 56% wszystkich przychodów. Z tego powodu Komisja Europejska ds. wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności gospodarczej i społecznej uznała wsparcie dla przedsiębiorczości za priorytet. Z ostatnich raportów Ministerstwa Gospodarki wynika, że od 2005 r. około 25% firm MSP w Polsce jest zarządzanych przez kobiety. FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W zależności od wysokości kapitału, rozmiaru działalności, liczby wspólników, odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania, są różne formy prawne działalności: 1. Indywidualna działalność gospodarcza gdy występujemy jako jedyny właściciel firmy. Za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności odpowiada się całym swoim majątkiem. Zawsze można jednak podjąć współpracę z potencjalnym wspólnikiem i zawrzeć umowę spółki. 2. Spółka cywilna - powstaje z chwilą zawarcia umowy. Jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągną równowartość w złotych co najmniej EURO, wówczas wspólnicy spółki cywilnej obowiązani są dokonać jej zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Z chwilą wpisu do rejestru, spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółka cywilna jest umową, kontraktem między wspólnikami, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki (a nie sama spółka, ponieważ spółka cywilna nie posiada własnego majątku, jest tylko wspólny majątek wspólników). Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkładem wspólnika mogą być pieniądze, rzeczy, świadczenie usług. Wszyscy wspólnicy, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego, są uprawnieni do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki. Za zobowiązania spółki każdy wspólnik odpowiada solidarnie z pozostałymi wspólnikami całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej uczestniczą na równi w zyskach i stratach spółki. 3. Spółka jawna - spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą a nie jest inną spółką handlową. Powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Każdy wspólnik tej spółki odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność wspólników jest jednak subsydiarna w stosunku do spółki (egzekucja z Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 5

6 majątku wspólnika może być prowadzona dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna). Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej jest mniej rygorystyczna aniżeli wspólników spółki cywilnej. Wszyscy wspólnicy mają tu prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, chyba że umowa stanowi inaczej. Umowa nie może jednak wyłączyć wszystkich wspólników od prowadzenia spraw spółki i powierzyć ich prowadzenie osobom trzecim. Osobiste zaangażowanie w prowadzenie spraw spółki jest bowiem istotą spółek osobowych. 4. Spółka partnerska - ta forma spółki osobowej przeznaczona jest tylko dla osób fizycznych wykonujących wolny zawód (np. adwokatów, aptekarzy, architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, księgowych, lekarzy, pielęgniarek). Spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Powstaje ona z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Partnerzy tej spółki samodzielnie prowadzą jej sprawy i reprezentują spółkę, mogą jednak powołać w tym celu zarząd. Każdy partner odpowiada tylko za własne działania związane z wykonywaniem wolnego zawodu. za inne zobowiązania spółki, partnerzy odpowiadają solidarnie. 5. Spółka komandytowa - powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. W tej spółce osobowej co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Forma ta korzystna jest dla podmiotów zamierzających prowadzić działalność, prowadzić wszelkie sprawy i zarządzać spółką, lecz nie dysponujących dostatecznym kapitałem, a także dla osób chcących zainwestować swój kapitał, ale z ograniczeniem ryzyka związanego z prowadzeniem spółki. Odpowiedzialność tych ostatnich wobec wierzycieli jest bowiem ograniczona kwotowo do wysokości określonej w umowie spółki, zwanej sumą komandytową. Sprawy spółki komandytowej prowadzą komplementariusze, jednak w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki, jak np. zbycie czy wydzierżawienie przedsiębiorstwa, muszą uzyskać zgodę komandytariuszy, którzy tym samym mają wpływ na istotne sprawy spółki. Komplementariusze są także uprawnieni do reprezentowania spółki, zaś komandytariusze mogą reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnicy. 6. Spółka komandytowo-akcyjna - to ostatnia ze spółek osobowych, powstaje, tak jak spółka jawna, partnerska i komandytowa, z chwilą wpisu do właściwego rejestru. Minimalny kapitał zakładowy takiej spółki powinien wynosić zł. (gotówką, ale część można wnieść np. aportem technologicznym). Co najmniej jeden wspólnik jest tu komplementariuszem, a więc odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Podobnie jak w spółce komandytowej, sprawy spółki komandytowo-akcyjnej prowadzą komplementariusze, oni też ją reprezentują, akcjonariusze zaś mogą reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnicy. Prowadzenie spraw spółki może być jednak przekazane walnemu zgromadzeniu. W spółce tej może być także ustanowiona rada nadzorcza, która sprawuje nadzór Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 6

7 nad działalnością spółki. Obowiązkowo rada nadzorcza musi być powołana, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób. 7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to spółka kapitałowa (posiada osobowość prawną), która może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Podobnie jak inne osoby prawne spółka ta uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru (tu rejestru przedsiębiorców KRS). Do założenia tej spółki niezbędny jest minimalny kapitał zakładowy w wysokości zł. Kapitał zakładowy tej spółki dzieli się na udziały o minimalnej wartości nominalnej 50 zł, poniżej tej wartości udziały nie mogą być obejmowane. Wkłady do spółki z o.o. mogą przybrać formę wkładów pieniężnych, aportów, nie może to być jednak prawo niezbywalne (np. użytkowanie) ani też świadczenie pracy lub usług. Spółka z o.o. odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania wobec wierzycieli, zwolnieni z tej odpowiedzialności są zaś jej wspólnicy. Jako osoba prawna, spółka z o.o. działa przez swoje organy, którymi są: a. zgromadzenie wspólników organ podejmujący uc hwały b. zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją c. rada nadzorcza lub komisja rewizyjna - organy te sprawują stały nadzór nad działalnością spółki, nie muszą być jednak ustanawiane obligatoryjnie. Obowiązek ustanowienia co najmniej jednego z tych organów ciąży na spółkach z o.o., w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę zł, a wspólników jest więcej niż 25. W przypadku gdy umowa spółki nie przewiduje ustanowienia żadnego z tych organów, wówczas prawo kontroli przysługuje każdemu wspólnikowi. 8. Spółka akcyjna - to bardziej rozwinięta forma spółki kapitałowej; może być utworzona przez jedną lub więcej osób, nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o. Także tutaj prawo przewiduje minimalną wysokość kapitału zakładowego, jej wysokość wynosi zł. Minimalna wartość nominalna akcji wynosi 1 grosz. Obligatoryjnymi organami spółki akcyjnej są: a. walne zgromadzenie b. zarząd c. rada nadzorcza Podobnie jak spółka z o.o., także spółka akcyjna odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli majątkiem spółki, zwolnieni zaś z tej odpowiedzialności są jej akcjonariusze. Spółki akcyjne obowiązane są utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 9. Spółka europejska (Uchwalona przez Sejm 23 czerwca 2006) - rozporządzenie Rady UE 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej wprowadza kolejna formę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej -spółki europejskiej (Societas Europea). Wspomniane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2004 roku. Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 7

8 Minimalny kapitał zakładowy spółki europejskiej wynosi euro. Spółka jest rejestrowana w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę. Rejestracja spółki odbywa się we właściwym, krajowym rejestrze danego państwa. W Polsce tym rejestrem jest rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Fakt wpisu do rejestru jest publikowany w Dzienniku Urzędowym danego państwa oraz w Dzienniku Urzędowym Wspólnot. Spółka Europejska uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu jej do właściwego rejestru i mają do niej zastosowanie przepisy o spółce akcyjnej w danym kraju poza sprawami uregulowanymi we wspomnianym rozporządzeniu. Po zarejestrowaniu spółka może bez przeszkód działać we wszystkich krajach unii Europejskiej. Istotna jest również okoliczność, iż spółka europejska może przenieść swoją siedzibę do innego państwa członkowskiego bez konieczności likwidacji bądź przekształcenia. Zaletą tej formy działalności na terenie UE jest możliwość łączenia się spółek mających siedzibę w różnych Państwach w jeden podmiot prawny, co w praktyce winno znacząco ułatwić i ujednolicić systemy zarządzania, przepływu informacji i organizacji wewnętrznej podmiotu gospodarczego. SCE Spółka Europejska Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003, SCE może zostać utworzona: przez co najmniej pięć osób fizycznych, zamieszkałych w co najmniej dwóch Państwach Członkowskich, przez łącznie co najmniej pięć osób fizycznych i spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, względnie innych osób prawnych prawa publicznego lub prywatnego, utworzonych na podstawie przepisów prawa Państwa Członkowskiego, które mają miejsce zamieszkania w co najmniej dwóch różnych Państwach Członkowskich względnie podlegają prawu co najmniej dwóch różnych Państw Członkowskich, przez spółki, w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, względnie osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, utworzone na podstawie prawa Państwa Członkowskiego, podlegające prawu co najmniej dwóch różnych Państw Członkowskich, przez połączenie się spółdzielni utworzonych na podstawie prawa Państwa Członkowskiego, posiadających siedziby statutowe i główny zarząd na terenie Wspólnoty, pod warunkiem że co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, przez przekształcenie spółdzielni utworzonej na podstawie prawa Państwa Członkowskiego, posiadającej swoją siedzibę statutową i główny zarząd na terenie Wspólnoty, jeżeli co najmniej od dwóch lat posiada ona podmiot zależny lub zakład podlegające prawu innego Państwa Członkowskiego. Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 8

9 Głównym celem spółdzielni europejskiej (SCE) powinno być wspieranie członków w działalności gospodarczej i/lub społecznej, zgodnie z następującymi zasadami: celem działalności powinno być osiąganie wzajemnych korzyści przez członków w ten sposób, aby każdy członek uzyskiwał odpowiadającą jego udziałowi korzyść z działalności SCE, członkami SCE powinni być równocześnie klienci, pracownicy lub dostawcy względnie powinni oni być zaangażowani w działalność SCE w inny sposób, prawo dokonywania kontroli powinno przysługiwać członkom w równym stopniu, aczkolwiek dopuszcza się system głosów ważonych, w celu odzwierciedlenia udziału każdego członka w SCE, wynagrodzenie kapitału obcego i kapitału zakładowego powinno być ograniczone, w przypadku likwidacji aktywa netto i rezerwy powinny być przekazane zgodnie z zasadą równego podziału, na rzecz innego podmiotu spółdzielczego, realizującego podobne cele lub działającego w interesie ogólnym. Forma prawna działalności w formule SCE Spółdzielnia europejska (SCE) jest instytucją wynikającą z prawa wspólnotowego. Jej funkcjonowanie regulują dwa akty prawne: rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dziennik Urzędowy L 207 z 18 sierpnia 2003 r. s. 1; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Polskie wydanie specjalne, Rozdział 17, tom 1, s. 280) oraz dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (Dziennik Urzędowy L 207 z 18 sierpnia 2003 r. s. 25; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Polskie wydanie specjalne, Rozdział 5 tom 4 s. 338). zyski powinny być wypłacane odpowiednio do czynności dokonywanych z SCE lub zachowane w celu zaspokojenia potrzeb członków, nie powinny mieć miejsca żadne sztuczne ograniczenia uzyskania członkostwa, Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 9

10 TWOJA FIRMA Uwagi dla osób pragnących podjąć się trudu pracy we własnej firmie. Oto te rady: Bądź realistyczny Oprzyj projekt Twojej firmy na planie, którego można przestrzegać i który można zrealizować Planuj efektywnie Zastosuj strukturalne, zdyscyplinowane podejście do planowania Twojej firmy, które promuje realizm, efektywną komunikację i dobre relacje poprzez właściwe kształtowanie oczekiwań Zarządzaj relacjami Ludzie są najbardziej krytycznym elementem projektu i najtrudniej się nimi zarządza Kształtuj oczekiwania Zarządzaj ryzykiem, problemami i zmianami, dąż do efektywnej komunikacji Rozpoznaj i zaakceptuj niepewność Jedyne, co jest pewne, to brak pewności Oczekuj zmian i przygotuj się do nich Uwzględnij dynamiczną naturę projektów w swoich planach Weź pod uwagę inne wykonywane prace Wpływ projektu na jego środowisko i odwrotnie Bądź obiektywny Opieraj się na faktach, aby uniknąć niepotrzebnych i bezproduktywnych konfliktów Stosuj podejście sytuacyjne Adaptuj styl zarządzania do potrzeb projektu Twojej firmy Stale ulepszaj zarządzanie Twojej firmy Ucz się na błędach i ze zrealizowanych projektów Realizm Należy opracować realistyczny plan, którego można będzie używać jako miernika postępów i zmian. Nierealistyczne planowanie prowadzi do niemożności wypełnienia zobowiązań. Spóźnione, złe jakościowo rezultaty są kosztowne i niszczą zaufanie klienta. Efektywne planowanie Planowanie jest najbardziej centralnym i krytycznym aspektem przy tworzeniu nowej firmy. Podczas planowania komunikacja, współpraca i budowanie zespołu łączy się z zarządzaniem ryzykiem i niepewnością. Planowanie przygotowuje scenę, na której będzie rozgrywał się projekt Twojej firmy. Gotowy plan będzie punktem odniesienia, służącym do sterowania firmą i jej kontrolowaniem. Planowanie zaczyna się w momencie, w którym ktoś przystąpi do opisywania projektu firmy. Planowanie jest niezbędnym elementem procesu decyzyjnego, łącznie z decyzją o rozpoczęciu pracy w swojej firmie. Plan zawiera definicję rezultatu, określa sposób realizacji oraz szacunkowy koszt, czas i zasoby. Czasem planowanie odbywa się w kilku iteracjach. Dzięki temu uzyskasz dokładniejsze oszacowania i harmonogramy. Iteracyjne doskonalenie planu pozwala uporać się z częstym problemem, jakim jest konieczność trwania przy definitywnym kosztorysie, sporządzonym przed dokładnym zdefiniowaniem wymagań projektu, liczby personelu i innych czynników. Korygowanie planu w kluczowych fazach Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 10

11 projektu jest krokiem w kierunku realizmu i kluczowym elementem kształtowania oczekiwań. Planowanie składa się z następujących etapów: Identyfikacja celów i wymagań Określenie standardów i procedur w Twojej firmie Identyfikacja i opis działań Szacowanie i przydział pracy Optymalizacja Aktualizowanie planu Ryzyko i niepewność to nieodłączne aspekty projektu. Plan powinien uwzględniać nieprzewidziane okoliczności, problemy i zmiany. Obok kosztorysów i harmonogramów należy opisać założenia, na których je oparto, łącznie z zakresami, które jasno informują o stopniu niepewności. Identyfikacja celów i wymagań Planowanie zaczyna się od jasnej definicji celów i wymagań. Trzeba pogodzić się z tym, że często nie da się zdefiniować wymagań w taki sposób, aby nie zmieniły się one w trakcie pracy. To jedna z przyczyn, dla których tak istotne jest akceptowanie i kontrolowanie zmian. Cele i wymagania wpływają na ocenę kosztów i tworzenie harmonogramu. Określenie standardów i procedur w Twojej firmie Chodzi tu o upewnienie się, że standardy i procedury są przystosowane do potrzeb pracy Twojej firmy. Należy unikać biurokracji, a jednocześnie narzucić elastyczną i praktyczną strukturę. Identyfikacja i opis działań oraz ich rezultatów Główną zasadą jest tu zidentyfikowanie wszystkich prac, które są niezbędne do wykonania przez Ciebie lub twoich wspólników i pracowników. Szacowanie i przydział pracy Realizm w planowaniu projektu zasadza się na szacowaniu prac w taki sposób, aby istniało duże prawdopodobieństwo, że rezultat zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie i za oczekiwaną cenę. Podstawowe zasady efektywnego szacowania i przydziału pracy to: 1) na tyle, na ile to możliwe oprzeć przewidywania na doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy; 2) pamiętać, że szacunki nie są rzeczywistymi wynikami, i nie brać ich za pewnik; 3) opierać harmonogramy na logicznym przepływie albo sekwencji czynności; 4) opierać szacunki i harmonogramy na realistycznych oczekiwaniach względem dostępności zasobów; 5) nie zakładać, że plan od razu będzie prawidłowy, i optymalizować go przez rozgrywanie scenariuszy co, jeśli, które identyfikują różne sekwencje i wykorzystanie zasobów. Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 11

12 Optymalizacja Aby plan był realistyczny, a zarazem najlepiej wykorzystywał dostępne zasoby, trzeba zoptymalizować go pod kątem właściwej kombinacji jakości, kosztów i czasu, przy czym klient i (lub) sponsor decyduje, który z tych elementów ma najwyższy priorytet. Oznacza to, że można zmodyfikować rezultat, termin, budżet, zasoby, narzędzia i techniki tak, aby uzyskać realistyczny i optymalny plan, który pozwala osiągnąć założone cele. Pamiętajmy, że sprzeciw i uzasadnienie odmowy stanowią część procesu kształtowania oczekiwań i bezpośrednio przekładają się na sukces projektu. Aktualizowanie planu Planowanie nie kończy się, dopóki projekt Twojej firmy nie zostanie sfinalizowany. Plan powinien dokładnie odzwierciedlać pracę, która musi być wykonana. Jest to punkt odniesienia, dzięki któremu można ustalić, czy projekt spełnia oczekiwania i co trzeba zrobić, aby wszystko toczyło się zwykłym torem. W miarę postępów w działalności Twojej firmy powinieneś oceniać i udoskonalać plan tak, aby nadal odzwierciedlał on stan projektu. Zarządzanie relacjami Ludzie stanowią najbardziej krytyczny element projektu i najtrudniej się nimi zarządza. Relacje międzyludzkie są skomplikowane. Musisz to uwzględnić w swoim planowaniu działalności firmy. Kształtowanie oczekiwań Sukces projektu często definiuje się jako stopień, w jakim zostały spełnione oczekiwania sponsora i klienta. Środkiem do kształtowania oczekiwań jest efektywna komunikacja i realistyczne planowanie w połączeniu z metodami zarządzania ryzykiem, problemami i zmianami. Celami projektu są oczekiwania dotyczące tego, co ma być dostarczone, kiedy i za ile. Trzy ograniczenia projektu to docelowa data, żądany budżet i definicja rezultatów. W niektórych przypadkach najważniejsze jest dotrzymanie terminu, a rezultaty i koszty można traktować elastycznie. W innych przypadkach stałą jest koszt, a pozostałe dwa czynniki mogą się zmieniać. Sprawy się komplikują, kiedy dwa czynniki są stałe. Kiedy dotyczy to wszystkich trzech, projekt staje się wykładniczo trudniejszy, a czasem wręcz niewykonalny. Wymagania opisują projekt z taką szczegółowością, aby wykonawcy projektu dokładnie wiedzieli, jakie rezultaty spełnią wyznaczone cele. Na przykład w projekcie polegającym na przeniesieniu biura celem może być zakończenie przeprowadzki w określonym terminie, przy kosztach nieprzekraczających pewnej sumy i bez zakłócania zwykłej działalności firmy. Wymagania określałyby, ile osób trzeba przenieść, jak ma wyglądać nowe biuro, kto dostanie miejsce przy oknie, czy zostaną przeniesione stare numery telefonów, czy potrzeba zastosować nową, czy przeniesioną technologię itp. Definiowanie wymagań często wymaga podejmowania serii decyzji o różnym poziomie szczegółowości już we wczesnej fazie projektu. Aby ukształtować realistyczne oczekiwania, Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 12

13 można wspomóc się prototypami, scenopisami i innymi technikami, dzięki którym klienci i sponsorzy będą wiedzieli, że wykonawcy projektu dobrze rozumieją jego cele. Rozpoznanie i zaakceptowanie niepewności zarządzanie ryzykiem Ze względu na niepewność nie da się przewidzieć rezultatów projektu ze stuprocentową dokładnością. Jeśli chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu naszych projektów, musimy ocenić stopień niepewności i odpowiednio się przygotować. Stałe ulepszanie zarządzania firmą Proces zarządzania to proces biznesowy. Podobnie jak wszystkie procesy biznesowe, powinien być stale ulepszany. Plany na wypadek zmian i problemów Projekty są dynamiczne. Zawsze są jakieś problemy, które trzeba rozwiązać, oraz zmiany pojawiające się w miarę postępów projektu. Zmiany te mogą dotyczyć definicji celów, wymagań, dostępności zasobów lub środowiska. Każde założenie dokonane podczas planowania projektu może się zmienić. Uwzględnianie innych wykonywanych prac Projekty nie są realizowane w próżni. Obiektywność Obiektywność to jedyne znane remedium, które pozwala efektywnie radzić sobie z nieuniknionymi decyzjami, konfliktami i problemami pojawiającymi się w czasie pracy Twojej firmy. Obiektywność implikuje znajomość faktów i otwarty umysł. Efektywne podejmowanie decyzji to środek do łagodzenia konfliktów i rozwiązywania problemów. Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 13

14 REJESTRACJA FIRMY Do rejestracji firmy w formie zgłoszenia działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego wymagany jest jeden dokument dowód osobisty. Etapy rejestracji własnej firmy lub spółki: 1.Urząd gminy lub miasta rejestracja firmy a) Indywidualna działalność gospodarcza - wpis do ewidencji działalności gospodarczej Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej rejestrują się w prowadzonej przez gminy ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - tj. miejscowości, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. 1. oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada, 2. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy 3. określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 4. wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (przygotowanie dokumentów może potrwać 2-3 tygodnie). Na stronach www urzędów można zarejestrować działalność gospodarczą. Przedstawiono stronę Urzędu miasta stołecznego Warszawy. Wchodząc w podstrony urzędu bezproblemowo następuje rejestracja. Tego rodzaju strony www są odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców o uproszczenie systemu rejestracji działalności gospodarczej. Od 2004 nastąpiła zmiana przepisów na podstawie których wpis do ewidencji działalności gospodarczej można składać ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności. Wymaganym dokumentem jest dowód osobisty. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 14

15 Rejestracja sprowadza się do wypełnienia formularza przedstawionego poniżej. Rejestracja spółki - Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy w sądzie prowadzącym rejestr właściwym dla miejsca zamieszkania zgłaszającego. Wydziały Krajowego Rejestru Sądowego utworzono w 26 sądach rejonowych. Wniosek musi być sporządzony na specjalnym urzędowym formularzu oznaczonym symbolem KRS-W11. Gminy zajmują się rozprowadzaniem urzędowych formularzy wniosków, umożliwiających rejestrację osób fizycznych i spółek jawnych. W gminie także można zapoznać się z treścią Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), aby ustalić, jaki numer zgodnie z tą klasyfikacją posiada wykonywana działalność gospodarcza. Numer ten należy wpisać do formularza wniosku. Oprócz gmin, urzędowe formularze udostępniane są nieodpłatnie także w siedzibach sądów gospodarczych oraz w centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.. Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 15

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE Część I. Działalność gospodarcza Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu

Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Przedsiębiorczość szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenie dla osób długotrwale bezrobotnych z zakresu rozwoju przedsiębiorczości Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej 1 Działalność gospodarcza to wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec

FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. dr inż. Edyta Niemiec FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr inż. Edyta Niemiec FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE SPÓŁDZIELNIE, FUNDACJE, STOWARZYSZENIA JEDNOSTKA LUB ZAKŁAD BUDŻETOWY PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SPÓŁKI JEDNOOSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Przepisy pozostawione w mocy - Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808 (art. 66) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7. (utracił moc) Art. 7a-7i tracą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.)

USTAWA. z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.) Art. 1-6. (1) (uchylone). Art. 7. (2) (uchylony). Art. 7a. (3) 1. Ewidencję działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw 2014-11-05 2 Działalność gospodarcza Zarobkowa działalność

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Art. 7a, art. 7b ust. 1 9, art. 7ba, art. 7c, art. 7d, art. 7e, art. 7f, art. 7g i art. 7h tracą moc z dn. 31 grudnia 2011 r. Art. 7a.

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U Dz.U.99.101.1178 2000.11.17 zm. Dz.U.00.86.958 2001.01.01 zm. Dz.U.00.114.1193 2001.07.01 zm. Dz.U.01.67.679 2001.08.22 zm. Dz.U.01.49.509 2001.10.06 zm. Dz.U.01.102.1115 2002.01.04 zm. Dz.U.01.147.1643

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

... art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.

... art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm. ................................................. (pieczęć firmowa) (miejscowość, data) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego/ych bezrobotnego/ych,

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PORADNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ STARGARD SZCZECIŃSKI URZĄD MIEJSKI Wydział Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Integracji Europejskiej UL. CZARNIECKIEGO 17 73-110 STARGARD

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel...

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. 1. Nazwa i adres Pracodawcy, tel... ... /pieczęć firmowa pracodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRACY W RAMACH ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA:

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA: NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1621 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych

..., dnia... WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych ... (pieczątka zakładu pracy, nr NIP, REGON)..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie WNIOSEK o skierowanie osób bezrobotnych do wykonywania prac interwencyjnych na zasadach określonych w art. 51,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej

MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej Po przeczytaniu poniższego tekstu przygotujcie w dowolnej formie graficznej schemat przedstawiający różne formy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR LVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r.

Opracowania i publikacje: Sarnecki Paweł Prawo o stowarzyszeniach, Komentarz - Kantor Wydawniczy Zakamycze 2007 r. Stowarzyszenia 2010-12-17 Przepisy prawne: 1. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), 2. Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis

W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O S E K o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach pomocy de minimis Podstawy prawne:. ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Działalność gospodarcza

Rozdział I. Działalność gospodarcza Rozdział I. Działalność gospodarcza Część I. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 1. Zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje: podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty działalności gospodarczej

Dokumenty działalności gospodarczej Dokumenty działalności gospodarczej Podstawowe dokumenty HES II 2006 Marek Foltynowicz Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 11 października :40 - Poprawiony wtorek, 12 października :51

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 11 października :40 - Poprawiony wtorek, 12 października :51 There are no translations available. PROCEDURA URUCHAMIANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest po spełnieniu kilku warunków związanych z załatwieniem przez przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia ) Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEJ OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 r.ż. (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia )

Bardziej szczegółowo

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ...... ( pieczęć Pracodawcy) ( miejscowość, data) POWIATOWY URZĄD PRACY W PODDĘBICACH WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA* LUB DOPOSAŻENIA* STANOWISKA PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis

W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy de minimis Przasnysz, dnia... (pieczęć podmiotu) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu W N I O SEK o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo