WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie"

Transkrypt

1 WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony. Ustabilizowany czas urlopów. Czas pracy zgodny z wytycznymi Kodeksu Pracy. Jednak coraz więcej osób próbuje działać na swoim. Krąży takie stwierdzenie, że Polacy są ostatnią grupą zwalnianą w NASA. Dlaczego? Dlatego że potrafią szybko sie przekwalifikowywać, są kreatywni i dążą do podnoszenia swoich kwalifikacji. Wspólnoty Europejskiej na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Konkurencyjności Przedsiębiorstw podkreśla się przekierowanie wsparcia z działań sektorowych (np. wsparcie branż, czy sektora MSP) na działania horyzontalne (np. szkolenia, czy doradztwo) poinformował Maciej H. Grabowski, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i koordynator Forum Przedsiębiorczość w ramach Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zwiększyło możliwości działania małych przedsiębiorstw gdyż: Małe przedsiębiorstwa krajów członkowskich odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy, stymulowaniu innowacyjności i wzrostu gospodarczego Europy, wpływając tym samym na jej konkurencyjność. Rozwój przedsiębiorczości ma być jednym z głównych sposobów na osiągnięcie podstawowego celu Strategii Lizbońskiej tj. tworzenia gospodarki konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego rozwoju i charakteryzującej się spójnością społeczną. W deklaracjach proponowanego Wieloletniego Programu Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 1

2 DEFINICJE Ustawa Prawo Działalności Gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku określa działalność gospodarczą jako zarobkową działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatację zasobów naturalnych, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność gospodarcza podejmowana jest w celu zarobkowym; wykonywana w sposób ciągły (także sezonowo: działalność wykonywana jest ciągle, jeżeli przedsiębiorca stale jest gotów do niej, nawet jeśli klienci korzystają z jego oferty nieregularnie) Działalność o charakterze jednorazowym lub okazjonalnym wyłączona jest spod działania przepisów regulujących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą w rozumieniu wspomnianej Ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (agroturystyka). Motywem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest okazja lub determinacja. Z badań I Światowego Monitora Przedsiębiorczości (GEM) wynika, że: 41 proc. nowych przedsiębiorców to kobiety (dane ankietowe z 34 krajów) Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Działalność gospodarczą można prowadzić jednoosobowo, lub jako wspólnik spółki cywilnej. Przedsiębiorcą staje się wówczas wspólnik (a nie spółka). Na podstawie jednego wpisu działalność gospodarczą może prowadzić tylko jedna osoba (a nie jak do końca 2005 r.- oboje małżonkowie działający w ramach spółki małżeńskiej). Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 2

3 Podstawy prawne: Społeczna gospodarka rynkowa oparta jest na wolności działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji RP). Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. (art. 22 Konstytucji RP) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz.1807) Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz z późn.zm.) UNIA EUROPEJSKA inicjatywy na rzecz przedsiębiorców Inicjatywy europejskie na rzecz przedsiębiorczości krajów członkowskich: rozwijać cechy tj. kreatywność, pewność siebie i innowacyjność. 3. W 2003 r. Komisja Europejska przedstawiła Zieloną Księgę celem wskazania na główne problemy, na jakie napotykają przedsiębiorcy sektora MSP 4. W 2004 r. Komisja Europejska zaproponowała nowy Wieloletni Program Wspólnoty na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wynagrodzenie w krajach UE jest 6-krotnie wyższe, a czas pracy o 20 proc. krótszy niż w Polsce. Przedsiębiorstwa muszą się liczyć z ryzykiem utraty etatowych specjalistów wprowadzając bardziej elastyczne formy zatrudnienia. 6. Komisja uruchamia wspólnotowe instrumenty finansowe dla MSP, będące częścią Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji ( ) 1. Od 2000 r. funkcjonuje Europejska Karta Małych i Średnich Przedsiębiorstw (zatwierdzona na Szczycie Europejskim w Lizbonie) służąca rozwojowi przedsiębiorczości i promocji dobrych praktyk, na których powinny się wzorować państwa członkowskie. 2. Komisja wydała podręcznik Helping to create an entrepreneurial culture ( Pomoc przy tworzeniu kultury przedsiębiorczości ) celem włączenia do unijnego programu kształcenia ustawicznego. Zdaniem Komisji edukacja z zakresu przedsiębiorczości powinna objąć młodzież szkolną i uwzględniać podstawowe techniki biznesowe, MSP w Europie Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw wyznacza politykę Komisji Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw i obejmuje 10 głównych obszarów, często stosując wymianę doświadczeń krajów członkowskich: 1. kształcenie i szkolenie z zakresu przedsiębiorczości (np. Austria opracowała program ABC zakładania firmy na podstawie niemieckiego konkursu 5 business ) 2. niższe koszty i krótszy czas rejestracji działalności gospodarczej (do końca 2007 r. we wszystkich Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 3

4 państwach członkowskich procedura rejestracji firmy powinna być skrócona do jednego tygodnia i przeprowadzona w jednym miejscu. Obecnie w państwach członkowskich rejestracja działalności gospodarczej waha się od 1 do 35 dni roboczych, a w przypadku spółek z o.o. od 7 dni - Wielka Brytania do 35 dni - Włochy) 3. sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy (np. uproszczenie prawa upadłościowego, zwiększenie ilości rozwiązań w przypadku bankructwa, ułatwienia w zakresie restrukturyzacji i rozpoczęcia przez właściciela/li nowej działalności) 4. dostępność umiejętności (np. we Francji istnieje system, dzięki któremu spółki zagrożone utratą płynności finansowej mogą skorzystać ze wsparcia i porad trzech specjalistów w dziedzinie upadłości. W Holandii renomowana organizacja emerytowanych przedsiębiorców bezpłatnie udziela pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom mającym trudności) 5. usprawnienie dostępu on-line (np. portugalskie ministerstwo sprawiedliwości, finansów, pracy i opieki społecznej, gospodarki i innowacji podjęły współpracę w wyniku której stworzono jeden punkt umożliwiający rejestrację firmy drogą elektroniczną w przeciągu jednej godziny) 6. większe wykorzystanie możliwości jednolitego rynku (np. w zakresie przepływu kapitału inwestycyjnego) 7. regulacje podatkowe i finansowe (np. w Wielkiej Brytanii zakładając firmę można było otrzymać The No-Nonsense Guide to Government Rulet and Regulations tj. Nie-Bezsensowny Przewodnik po Zasadach i Regulacjach) 8. zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw 9. skuteczne modele e-biznesu i skuteczne wsparcie dla małych przedsiębiorstw (np. Dania wspierając małe przedsiębiorstwa we wdrażaniu modelu e-biznesu korzystała z doświadczenia Irlandii, Finlandii, Holandii, Szwecji i Norwegii) 10.rozwijanie skuteczniejszej reprezentacji interesów małych przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw Nazewnictwo w UE Od 1 stycznia 2005 roku obowiązuje wspólne dla państw członkowskich Unii Europejskiej nazewnictwo. Na kategorię mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Limity definiujące przedsiębiorstwa sektora MSP Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych Roczny obrót (w euro) średnie < mln 43 mln Małe < mln 10 mln Mikro < 10 2 mln 2 mln Całkowity bilans roczny (w euro) Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 4

5 Firmy sektora MSP w gospodarce europejskiej, stanowią 99,8% z ogółu firm, umożliwiają prace dla 66% ogółu zatrudnionych, a przychody ze sprzedaży uzyskiwane przez te firmy stanowią ponad 56% wszystkich przychodów. Z tego powodu Komisja Europejska ds. wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i spójności gospodarczej i społecznej uznała wsparcie dla przedsiębiorczości za priorytet. Z ostatnich raportów Ministerstwa Gospodarki wynika, że od 2005 r. około 25% firm MSP w Polsce jest zarządzanych przez kobiety. FORMA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W zależności od wysokości kapitału, rozmiaru działalności, liczby wspólników, odpowiedzialności majątkiem osobistym za zobowiązania, są różne formy prawne działalności: 1. Indywidualna działalność gospodarcza gdy występujemy jako jedyny właściciel firmy. Za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności odpowiada się całym swoim majątkiem. Zawsze można jednak podjąć współpracę z potencjalnym wspólnikiem i zawrzeć umowę spółki. 2. Spółka cywilna - powstaje z chwilą zawarcia umowy. Jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągną równowartość w złotych co najmniej EURO, wówczas wspólnicy spółki cywilnej obowiązani są dokonać jej zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Z chwilą wpisu do rejestru, spółka cywilna staje się spółką jawną. Spółka cywilna jest umową, kontraktem między wspólnikami, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki (a nie sama spółka, ponieważ spółka cywilna nie posiada własnego majątku, jest tylko wspólny majątek wspólników). Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkładem wspólnika mogą być pieniądze, rzeczy, świadczenie usług. Wszyscy wspólnicy, w braku odmiennego zastrzeżenia umownego, są uprawnieni do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki. Za zobowiązania spółki każdy wspólnik odpowiada solidarnie z pozostałymi wspólnikami całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej uczestniczą na równi w zyskach i stratach spółki. 3. Spółka jawna - spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą a nie jest inną spółką handlową. Powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Każdy wspólnik tej spółki odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Odpowiedzialność wspólników jest jednak subsydiarna w stosunku do spółki (egzekucja z Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 5

6 majątku wspólnika może być prowadzona dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna). Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej jest mniej rygorystyczna aniżeli wspólników spółki cywilnej. Wszyscy wspólnicy mają tu prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, chyba że umowa stanowi inaczej. Umowa nie może jednak wyłączyć wszystkich wspólników od prowadzenia spraw spółki i powierzyć ich prowadzenie osobom trzecim. Osobiste zaangażowanie w prowadzenie spraw spółki jest bowiem istotą spółek osobowych. 4. Spółka partnerska - ta forma spółki osobowej przeznaczona jest tylko dla osób fizycznych wykonujących wolny zawód (np. adwokatów, aptekarzy, architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, księgowych, lekarzy, pielęgniarek). Spółka partnerska może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Powstaje ona z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Partnerzy tej spółki samodzielnie prowadzą jej sprawy i reprezentują spółkę, mogą jednak powołać w tym celu zarząd. Każdy partner odpowiada tylko za własne działania związane z wykonywaniem wolnego zawodu. za inne zobowiązania spółki, partnerzy odpowiadają solidarnie. 5. Spółka komandytowa - powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. W tej spółce osobowej co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Forma ta korzystna jest dla podmiotów zamierzających prowadzić działalność, prowadzić wszelkie sprawy i zarządzać spółką, lecz nie dysponujących dostatecznym kapitałem, a także dla osób chcących zainwestować swój kapitał, ale z ograniczeniem ryzyka związanego z prowadzeniem spółki. Odpowiedzialność tych ostatnich wobec wierzycieli jest bowiem ograniczona kwotowo do wysokości określonej w umowie spółki, zwanej sumą komandytową. Sprawy spółki komandytowej prowadzą komplementariusze, jednak w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki, jak np. zbycie czy wydzierżawienie przedsiębiorstwa, muszą uzyskać zgodę komandytariuszy, którzy tym samym mają wpływ na istotne sprawy spółki. Komplementariusze są także uprawnieni do reprezentowania spółki, zaś komandytariusze mogą reprezentować spółkę jedynie jako jej pełnomocnicy. 6. Spółka komandytowo-akcyjna - to ostatnia ze spółek osobowych, powstaje, tak jak spółka jawna, partnerska i komandytowa, z chwilą wpisu do właściwego rejestru. Minimalny kapitał zakładowy takiej spółki powinien wynosić zł. (gotówką, ale część można wnieść np. aportem technologicznym). Co najmniej jeden wspólnik jest tu komplementariuszem, a więc odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia, a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Podobnie jak w spółce komandytowej, sprawy spółki komandytowo-akcyjnej prowadzą komplementariusze, oni też ją reprezentują, akcjonariusze zaś mogą reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnicy. Prowadzenie spraw spółki może być jednak przekazane walnemu zgromadzeniu. W spółce tej może być także ustanowiona rada nadzorcza, która sprawuje nadzór Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 6

7 nad działalnością spółki. Obowiązkowo rada nadzorcza musi być powołana, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób. 7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jest to spółka kapitałowa (posiada osobowość prawną), która może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Podobnie jak inne osoby prawne spółka ta uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do właściwego rejestru (tu rejestru przedsiębiorców KRS). Do założenia tej spółki niezbędny jest minimalny kapitał zakładowy w wysokości zł. Kapitał zakładowy tej spółki dzieli się na udziały o minimalnej wartości nominalnej 50 zł, poniżej tej wartości udziały nie mogą być obejmowane. Wkłady do spółki z o.o. mogą przybrać formę wkładów pieniężnych, aportów, nie może to być jednak prawo niezbywalne (np. użytkowanie) ani też świadczenie pracy lub usług. Spółka z o.o. odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania wobec wierzycieli, zwolnieni z tej odpowiedzialności są zaś jej wspólnicy. Jako osoba prawna, spółka z o.o. działa przez swoje organy, którymi są: a. zgromadzenie wspólników organ podejmujący uc hwały b. zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją c. rada nadzorcza lub komisja rewizyjna - organy te sprawują stały nadzór nad działalnością spółki, nie muszą być jednak ustanawiane obligatoryjnie. Obowiązek ustanowienia co najmniej jednego z tych organów ciąży na spółkach z o.o., w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę zł, a wspólników jest więcej niż 25. W przypadku gdy umowa spółki nie przewiduje ustanowienia żadnego z tych organów, wówczas prawo kontroli przysługuje każdemu wspólnikowi. 8. Spółka akcyjna - to bardziej rozwinięta forma spółki kapitałowej; może być utworzona przez jedną lub więcej osób, nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o. Także tutaj prawo przewiduje minimalną wysokość kapitału zakładowego, jej wysokość wynosi zł. Minimalna wartość nominalna akcji wynosi 1 grosz. Obligatoryjnymi organami spółki akcyjnej są: a. walne zgromadzenie b. zarząd c. rada nadzorcza Podobnie jak spółka z o.o., także spółka akcyjna odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli majątkiem spółki, zwolnieni zaś z tej odpowiedzialności są jej akcjonariusze. Spółki akcyjne obowiązane są utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 9. Spółka europejska (Uchwalona przez Sejm 23 czerwca 2006) - rozporządzenie Rady UE 2157/2001 z 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej wprowadza kolejna formę prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej -spółki europejskiej (Societas Europea). Wspomniane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 października 2004 roku. Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 7

8 Minimalny kapitał zakładowy spółki europejskiej wynosi euro. Spółka jest rejestrowana w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę. Rejestracja spółki odbywa się we właściwym, krajowym rejestrze danego państwa. W Polsce tym rejestrem jest rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Fakt wpisu do rejestru jest publikowany w Dzienniku Urzędowym danego państwa oraz w Dzienniku Urzędowym Wspólnot. Spółka Europejska uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu jej do właściwego rejestru i mają do niej zastosowanie przepisy o spółce akcyjnej w danym kraju poza sprawami uregulowanymi we wspomnianym rozporządzeniu. Po zarejestrowaniu spółka może bez przeszkód działać we wszystkich krajach unii Europejskiej. Istotna jest również okoliczność, iż spółka europejska może przenieść swoją siedzibę do innego państwa członkowskiego bez konieczności likwidacji bądź przekształcenia. Zaletą tej formy działalności na terenie UE jest możliwość łączenia się spółek mających siedzibę w różnych Państwach w jeden podmiot prawny, co w praktyce winno znacząco ułatwić i ujednolicić systemy zarządzania, przepływu informacji i organizacji wewnętrznej podmiotu gospodarczego. SCE Spółka Europejska Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003, SCE może zostać utworzona: przez co najmniej pięć osób fizycznych, zamieszkałych w co najmniej dwóch Państwach Członkowskich, przez łącznie co najmniej pięć osób fizycznych i spółek w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, względnie innych osób prawnych prawa publicznego lub prywatnego, utworzonych na podstawie przepisów prawa Państwa Członkowskiego, które mają miejsce zamieszkania w co najmniej dwóch różnych Państwach Członkowskich względnie podlegają prawu co najmniej dwóch różnych Państw Członkowskich, przez spółki, w rozumieniu art. 48 akapit drugi Traktatu, względnie osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, utworzone na podstawie prawa Państwa Członkowskiego, podlegające prawu co najmniej dwóch różnych Państw Członkowskich, przez połączenie się spółdzielni utworzonych na podstawie prawa Państwa Członkowskiego, posiadających siedziby statutowe i główny zarząd na terenie Wspólnoty, pod warunkiem że co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych Państw Członkowskich, przez przekształcenie spółdzielni utworzonej na podstawie prawa Państwa Członkowskiego, posiadającej swoją siedzibę statutową i główny zarząd na terenie Wspólnoty, jeżeli co najmniej od dwóch lat posiada ona podmiot zależny lub zakład podlegające prawu innego Państwa Członkowskiego. Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 8

9 Głównym celem spółdzielni europejskiej (SCE) powinno być wspieranie członków w działalności gospodarczej i/lub społecznej, zgodnie z następującymi zasadami: celem działalności powinno być osiąganie wzajemnych korzyści przez członków w ten sposób, aby każdy członek uzyskiwał odpowiadającą jego udziałowi korzyść z działalności SCE, członkami SCE powinni być równocześnie klienci, pracownicy lub dostawcy względnie powinni oni być zaangażowani w działalność SCE w inny sposób, prawo dokonywania kontroli powinno przysługiwać członkom w równym stopniu, aczkolwiek dopuszcza się system głosów ważonych, w celu odzwierciedlenia udziału każdego członka w SCE, wynagrodzenie kapitału obcego i kapitału zakładowego powinno być ograniczone, w przypadku likwidacji aktywa netto i rezerwy powinny być przekazane zgodnie z zasadą równego podziału, na rzecz innego podmiotu spółdzielczego, realizującego podobne cele lub działającego w interesie ogólnym. Forma prawna działalności w formule SCE Spółdzielnia europejska (SCE) jest instytucją wynikającą z prawa wspólnotowego. Jej funkcjonowanie regulują dwa akty prawne: rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dziennik Urzędowy L 207 z 18 sierpnia 2003 r. s. 1; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Polskie wydanie specjalne, Rozdział 17, tom 1, s. 280) oraz dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (Dziennik Urzędowy L 207 z 18 sierpnia 2003 r. s. 25; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Polskie wydanie specjalne, Rozdział 5 tom 4 s. 338). zyski powinny być wypłacane odpowiednio do czynności dokonywanych z SCE lub zachowane w celu zaspokojenia potrzeb członków, nie powinny mieć miejsca żadne sztuczne ograniczenia uzyskania członkostwa, Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 9

10 TWOJA FIRMA Uwagi dla osób pragnących podjąć się trudu pracy we własnej firmie. Oto te rady: Bądź realistyczny Oprzyj projekt Twojej firmy na planie, którego można przestrzegać i który można zrealizować Planuj efektywnie Zastosuj strukturalne, zdyscyplinowane podejście do planowania Twojej firmy, które promuje realizm, efektywną komunikację i dobre relacje poprzez właściwe kształtowanie oczekiwań Zarządzaj relacjami Ludzie są najbardziej krytycznym elementem projektu i najtrudniej się nimi zarządza Kształtuj oczekiwania Zarządzaj ryzykiem, problemami i zmianami, dąż do efektywnej komunikacji Rozpoznaj i zaakceptuj niepewność Jedyne, co jest pewne, to brak pewności Oczekuj zmian i przygotuj się do nich Uwzględnij dynamiczną naturę projektów w swoich planach Weź pod uwagę inne wykonywane prace Wpływ projektu na jego środowisko i odwrotnie Bądź obiektywny Opieraj się na faktach, aby uniknąć niepotrzebnych i bezproduktywnych konfliktów Stosuj podejście sytuacyjne Adaptuj styl zarządzania do potrzeb projektu Twojej firmy Stale ulepszaj zarządzanie Twojej firmy Ucz się na błędach i ze zrealizowanych projektów Realizm Należy opracować realistyczny plan, którego można będzie używać jako miernika postępów i zmian. Nierealistyczne planowanie prowadzi do niemożności wypełnienia zobowiązań. Spóźnione, złe jakościowo rezultaty są kosztowne i niszczą zaufanie klienta. Efektywne planowanie Planowanie jest najbardziej centralnym i krytycznym aspektem przy tworzeniu nowej firmy. Podczas planowania komunikacja, współpraca i budowanie zespołu łączy się z zarządzaniem ryzykiem i niepewnością. Planowanie przygotowuje scenę, na której będzie rozgrywał się projekt Twojej firmy. Gotowy plan będzie punktem odniesienia, służącym do sterowania firmą i jej kontrolowaniem. Planowanie zaczyna się w momencie, w którym ktoś przystąpi do opisywania projektu firmy. Planowanie jest niezbędnym elementem procesu decyzyjnego, łącznie z decyzją o rozpoczęciu pracy w swojej firmie. Plan zawiera definicję rezultatu, określa sposób realizacji oraz szacunkowy koszt, czas i zasoby. Czasem planowanie odbywa się w kilku iteracjach. Dzięki temu uzyskasz dokładniejsze oszacowania i harmonogramy. Iteracyjne doskonalenie planu pozwala uporać się z częstym problemem, jakim jest konieczność trwania przy definitywnym kosztorysie, sporządzonym przed dokładnym zdefiniowaniem wymagań projektu, liczby personelu i innych czynników. Korygowanie planu w kluczowych fazach Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 10

11 projektu jest krokiem w kierunku realizmu i kluczowym elementem kształtowania oczekiwań. Planowanie składa się z następujących etapów: Identyfikacja celów i wymagań Określenie standardów i procedur w Twojej firmie Identyfikacja i opis działań Szacowanie i przydział pracy Optymalizacja Aktualizowanie planu Ryzyko i niepewność to nieodłączne aspekty projektu. Plan powinien uwzględniać nieprzewidziane okoliczności, problemy i zmiany. Obok kosztorysów i harmonogramów należy opisać założenia, na których je oparto, łącznie z zakresami, które jasno informują o stopniu niepewności. Identyfikacja celów i wymagań Planowanie zaczyna się od jasnej definicji celów i wymagań. Trzeba pogodzić się z tym, że często nie da się zdefiniować wymagań w taki sposób, aby nie zmieniły się one w trakcie pracy. To jedna z przyczyn, dla których tak istotne jest akceptowanie i kontrolowanie zmian. Cele i wymagania wpływają na ocenę kosztów i tworzenie harmonogramu. Określenie standardów i procedur w Twojej firmie Chodzi tu o upewnienie się, że standardy i procedury są przystosowane do potrzeb pracy Twojej firmy. Należy unikać biurokracji, a jednocześnie narzucić elastyczną i praktyczną strukturę. Identyfikacja i opis działań oraz ich rezultatów Główną zasadą jest tu zidentyfikowanie wszystkich prac, które są niezbędne do wykonania przez Ciebie lub twoich wspólników i pracowników. Szacowanie i przydział pracy Realizm w planowaniu projektu zasadza się na szacowaniu prac w taki sposób, aby istniało duże prawdopodobieństwo, że rezultat zostanie dostarczony w wyznaczonym terminie i za oczekiwaną cenę. Podstawowe zasady efektywnego szacowania i przydziału pracy to: 1) na tyle, na ile to możliwe oprzeć przewidywania na doświadczeniu i profesjonalnej wiedzy; 2) pamiętać, że szacunki nie są rzeczywistymi wynikami, i nie brać ich za pewnik; 3) opierać harmonogramy na logicznym przepływie albo sekwencji czynności; 4) opierać szacunki i harmonogramy na realistycznych oczekiwaniach względem dostępności zasobów; 5) nie zakładać, że plan od razu będzie prawidłowy, i optymalizować go przez rozgrywanie scenariuszy co, jeśli, które identyfikują różne sekwencje i wykorzystanie zasobów. Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 11

12 Optymalizacja Aby plan był realistyczny, a zarazem najlepiej wykorzystywał dostępne zasoby, trzeba zoptymalizować go pod kątem właściwej kombinacji jakości, kosztów i czasu, przy czym klient i (lub) sponsor decyduje, który z tych elementów ma najwyższy priorytet. Oznacza to, że można zmodyfikować rezultat, termin, budżet, zasoby, narzędzia i techniki tak, aby uzyskać realistyczny i optymalny plan, który pozwala osiągnąć założone cele. Pamiętajmy, że sprzeciw i uzasadnienie odmowy stanowią część procesu kształtowania oczekiwań i bezpośrednio przekładają się na sukces projektu. Aktualizowanie planu Planowanie nie kończy się, dopóki projekt Twojej firmy nie zostanie sfinalizowany. Plan powinien dokładnie odzwierciedlać pracę, która musi być wykonana. Jest to punkt odniesienia, dzięki któremu można ustalić, czy projekt spełnia oczekiwania i co trzeba zrobić, aby wszystko toczyło się zwykłym torem. W miarę postępów w działalności Twojej firmy powinieneś oceniać i udoskonalać plan tak, aby nadal odzwierciedlał on stan projektu. Zarządzanie relacjami Ludzie stanowią najbardziej krytyczny element projektu i najtrudniej się nimi zarządza. Relacje międzyludzkie są skomplikowane. Musisz to uwzględnić w swoim planowaniu działalności firmy. Kształtowanie oczekiwań Sukces projektu często definiuje się jako stopień, w jakim zostały spełnione oczekiwania sponsora i klienta. Środkiem do kształtowania oczekiwań jest efektywna komunikacja i realistyczne planowanie w połączeniu z metodami zarządzania ryzykiem, problemami i zmianami. Celami projektu są oczekiwania dotyczące tego, co ma być dostarczone, kiedy i za ile. Trzy ograniczenia projektu to docelowa data, żądany budżet i definicja rezultatów. W niektórych przypadkach najważniejsze jest dotrzymanie terminu, a rezultaty i koszty można traktować elastycznie. W innych przypadkach stałą jest koszt, a pozostałe dwa czynniki mogą się zmieniać. Sprawy się komplikują, kiedy dwa czynniki są stałe. Kiedy dotyczy to wszystkich trzech, projekt staje się wykładniczo trudniejszy, a czasem wręcz niewykonalny. Wymagania opisują projekt z taką szczegółowością, aby wykonawcy projektu dokładnie wiedzieli, jakie rezultaty spełnią wyznaczone cele. Na przykład w projekcie polegającym na przeniesieniu biura celem może być zakończenie przeprowadzki w określonym terminie, przy kosztach nieprzekraczających pewnej sumy i bez zakłócania zwykłej działalności firmy. Wymagania określałyby, ile osób trzeba przenieść, jak ma wyglądać nowe biuro, kto dostanie miejsce przy oknie, czy zostaną przeniesione stare numery telefonów, czy potrzeba zastosować nową, czy przeniesioną technologię itp. Definiowanie wymagań często wymaga podejmowania serii decyzji o różnym poziomie szczegółowości już we wczesnej fazie projektu. Aby ukształtować realistyczne oczekiwania, Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 12

13 można wspomóc się prototypami, scenopisami i innymi technikami, dzięki którym klienci i sponsorzy będą wiedzieli, że wykonawcy projektu dobrze rozumieją jego cele. Rozpoznanie i zaakceptowanie niepewności zarządzanie ryzykiem Ze względu na niepewność nie da się przewidzieć rezultatów projektu ze stuprocentową dokładnością. Jeśli chcemy zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu naszych projektów, musimy ocenić stopień niepewności i odpowiednio się przygotować. Stałe ulepszanie zarządzania firmą Proces zarządzania to proces biznesowy. Podobnie jak wszystkie procesy biznesowe, powinien być stale ulepszany. Plany na wypadek zmian i problemów Projekty są dynamiczne. Zawsze są jakieś problemy, które trzeba rozwiązać, oraz zmiany pojawiające się w miarę postępów projektu. Zmiany te mogą dotyczyć definicji celów, wymagań, dostępności zasobów lub środowiska. Każde założenie dokonane podczas planowania projektu może się zmienić. Uwzględnianie innych wykonywanych prac Projekty nie są realizowane w próżni. Obiektywność Obiektywność to jedyne znane remedium, które pozwala efektywnie radzić sobie z nieuniknionymi decyzjami, konfliktami i problemami pojawiającymi się w czasie pracy Twojej firmy. Obiektywność implikuje znajomość faktów i otwarty umysł. Efektywne podejmowanie decyzji to środek do łagodzenia konfliktów i rozwiązywania problemów. Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 13

14 REJESTRACJA FIRMY Do rejestracji firmy w formie zgłoszenia działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego wymagany jest jeden dokument dowód osobisty. Etapy rejestracji własnej firmy lub spółki: 1.Urząd gminy lub miasta rejestracja firmy a) Indywidualna działalność gospodarcza - wpis do ewidencji działalności gospodarczej Osoby rozpoczynające prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej rejestrują się w prowadzonej przez gminy ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy - tj. miejscowości, w której przebywa przedsiębiorca z zamiarem stałego pobytu. 1. oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada, 2. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy 3. określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 4. wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (przygotowanie dokumentów może potrwać 2-3 tygodnie). Na stronach www urzędów można zarejestrować działalność gospodarczą. Przedstawiono stronę Urzędu miasta stołecznego Warszawy. Wchodząc w podstrony urzędu bezproblemowo następuje rejestracja. Tego rodzaju strony www są odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców o uproszczenie systemu rejestracji działalności gospodarczej. Od 2004 nastąpiła zmiana przepisów na podstawie których wpis do ewidencji działalności gospodarczej można składać ze względu na miejsce prowadzonej w przyszłości działalności. Wymaganym dokumentem jest dowód osobisty. Organem ewidencyjnym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać: Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 14

15 Rejestracja sprowadza się do wypełnienia formularza przedstawionego poniżej. Rejestracja spółki - Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy w sądzie prowadzącym rejestr właściwym dla miejsca zamieszkania zgłaszającego. Wydziały Krajowego Rejestru Sądowego utworzono w 26 sądach rejonowych. Wniosek musi być sporządzony na specjalnym urzędowym formularzu oznaczonym symbolem KRS-W11. Gminy zajmują się rozprowadzaniem urzędowych formularzy wniosków, umożliwiających rejestrację osób fizycznych i spółek jawnych. W gminie także można zapoznać się z treścią Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), aby ustalić, jaki numer zgodnie z tą klasyfikacją posiada wykonywana działalność gospodarcza. Numer ten należy wpisać do formularza wniosku. Oprócz gmin, urzędowe formularze udostępniane są nieodpłatnie także w siedzibach sądów gospodarczych oraz w centrali Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.. Punkt Konsultacyjny Kobiety.pl 15

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU?

CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? CZY ZARABIANIE JEST W PORZĄDKU? DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POD REDAKCJĄ MARCINA DADELA Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo