OPRACOWANIE. Zagadnienia do etapu I: 1. Ziemie polskie przed panowaniem Mieszka I: a) plemiona polskie i ich siedziby,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE. Zagadnienia do etapu I: 1. Ziemie polskie przed panowaniem Mieszka I: a) plemiona polskie i ich siedziby,"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE Zagadnienia do etapu I: 1. Ziemie polskie przed panowaniem Mieszka I: a) plemiona polskie i ich siedziby, Pomorzanie, Wolinianie Pomorze Polanie Wielkopolska Lubuszanie ziemia lubuska Goplanie Kujawy Mazowszanie Mazowsze Dziadoszanie, Bobrzanie, Opolanie, Ślężanie, Gołęszyce Śląsk Wiślanie, Lędzianie Małopolska b) pierwsze państwa plemienne na ziemiach polskich, Państwo Wiślan (Małopolska) wchłonięte przez państwo Wielkomorawskie, a później przez Czechy. Prawdopodobnie pod koniec panowania Mieszka I włączone do Polski. Główne grody: Kraków, Wiślica. Państwo Polan (Wielkopolska) pod władzą dynastii Piastów dało początek Polsce. Główne grody: Gniezno, Poznań, Giecz, Ostrów Lednicki. Piastowie pierwsza dynastia panująca w państwie Polan i w Polsce od X do XIV wieku. Rodowód Piastów: Piast Siemowit Leszek (Lestek) Siemomysł Mieszko I Mieszko I - pierwszy historyczny władca Polski. Panował w latach ok c), d) wierzenia plemion słowiańskich przed przyjęciem chrztu na ziemiach polskich i ich kultura materialna. Słowianie byli poganami i wyznawali politeizm. Panteon słowiański liczył wielu bogów. Jednym z najważniejszych był Perun, władca nieba, grzmotów i błyskawic. Od jego imienia pochodzi słowo piorun obok topora jeden z jego atrybutów. Perun to odpowiednik greckiego Zeusa i rzymskiego Jowisza. Świętym drzewem Peruna był dąb, którego drewno służyło o palenia ognia ku czci tego boga. Kolejny w hierarchii był Światowid, inaczej Świętowit, bóg o czterech twarzach. Pierwotnie odpowiadał za urodzaj, później dopiero zaczął decydować o wojnie i losie. Przy jego świątyni trzymano świętego białego konia, którym zajmował się arcykapłan. Wierzchowca miał dosiadać bóg, wyprawiając się na wojny. W dłoni Światowid trzymał róg obfitości corocznie wypełniany winem. Inni bogowie to m.in. pan słońca i ognia Swaróg (Swarożyc) oraz Jurowit, Radogost, Żywiena, Marzanna i Pochwist. W mitologii słowiańskiej występowały też bóstwa domowe, nimfy itp. Słowianie oddawali bogom cześć na polanach, w świętych gajach bądź na górach. Najbardziej znane miejsca kultu na ziemiach polskich to: Łysa Góra w Górach Świętokrzyskich i Góra Ślęża na

2 Dolnym Śląsku. Bogom składano ofiary z żywności i łupów wojennych. Nie zachowało się wiele posągów bóstw słowiańskich, ponieważ niszczono je w czasie przymusowej chrystianizacji. 2. Powstanie państwa polskiego i jego organizacja: a) kształtowanie się granic państwa Mieszka I, Państwo Polan w IX w. Wielkopolska. Państwo Mieszka I na początku panowania w 966 r. - Wielkopolska, ziemia lubuska, Mazowsze. Państwo Mieszka I pod koniec panowania w 992 r. - Wielkopolska, ziemia lubuska, Mazowsze, Pomorze, Śląsk, Małopolska. b) chrzest Polski i jego znaczenie dla przyszłości państwa, Przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I: Otoczenie chrześcijańskimi sąsiadami; Zagrożenie najazdami państw chrześcijańskich pod pozorem nawracania. Przebieg chrztu i początki organizacji kościelnej: 965 r. ślub Mieszka z Dobrawą i sojusz z Czechami; 966 r. chrzest Mieszka I i jego otoczenia; 968 r. założenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu (bp Jordan). Skutki i znaczenie chrztu: uniknięcie wojen z państwami chrześcijańskimi, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia państwa polskiego; zespolenie państwa (jedno państwo jedna religia); początek rozwoju nauki i szkolnictwa (pierwsze dokumenty pisane); rozwój architektury sakralnej (kościoły i klasztory); umocnienie władzy książęcej; zrównanie Polski z państwami chrześcijańskiej Europy; wprowadzeni Polski w krąg kulturowy zachodniej Europy obciążenia podatkowe poddanych na rzecz kościoła; niechęć poddanych do nowej wiary. c) organizacja państwa wczesnopiastowskiego. Drużyna książęca siła zbrojna w państwie, będąca na utrzymaniu księcia i całkowicie mu podporządkowana. Drużyna broniła państwa przed wrogami zewnętrznymi, pilnowała porządku wewnętrznego, pomagała w ściąganiu danin i podatków dla księcia. 972 r. zwycięstwo drużyny Mieszka I z oddziałam niemieckimi w bitwie pod Cedynią, które umożliwiło zajęci Pomorza Zachodniego. Władza Mieszka I (monarchia patrymonialna) Właściciel całego państwa i poddanych; Naczelny wódz; Stanowił prawo; Najwyższy sędzia; Władza Mieszka I była nieograniczona, a w jej sprawowaniu pomagali mu urzędnicy. Grody umocnione ośrodki władzy w państwie Mieszka I. Stacjonowały tam oddziały drużyny, a także urzędnicy. Podgrodzia osady handlowo rzemieślnicze, budowane wokół grodów. Z czasem podgrodzia przekształcały się w miasta. Osady służebne osady wyspecjalizowane w wytwarzaniu określonego produktu na potrzeby księcia i jego dworu. Nazwa osady odnosiła się to tego co wytwarzają jej

3 mieszkańcy. Np. Owczary hodowla owiec, Grotniki groty do strzał, Szczytniki tarcze, Szłomniki hełmy, Winiary wino, Świniary hodowla trzody itp. 3. Polska za panowania Bolesława Chrobrego: a) misja biskupa Wojciecha i zjazd gnieźnieński, Dążenie Bolesława do rozszerzania chrześcijaństwa i organizacja wyprawy misyjbej do Prusów; Wyprawa misyjna bp Wojciecha w celu nawrócenia pogańskich Prusów (997 r.); Śmierć Wojciecha w Prusach, wykupienie i złożenie jego ciała w Gnieźnie; Ogłoszenie bp Wojciecha świętym. Zjazd w Gnieźnie (1000 r.) spotkanie cesarza niemieckiego Ottona III z Bolesławem Chrobrym. Przyczyny: Pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu świętego Wojciecha. Plany Ottona dotyczące stworzenia cesarstwa chrześcijańskiego w Europie. Skutki i znaczenie Zjazdu: Uznanie Bolesława za godnego korony królewskiej; Utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie (abp Radzim Gaudenty) oraz trzech nowych biskupstw (Kołobrzeg, Kraków, Wrocław). b) wojny Bolesława Chrobrego, Z Niemcami ( ): Przyłączenie Milska, Łużyc i przejściowo Miśni Z Czechami: Przejściowe opanowanie Czech, Moraw i Słowacji. Z Rusią Kijowską (1018): Przyłączenie Grodów Czerwieńskich. c) koronacja królewska r. koronacja królewska Bolesława Chrobrego. Stała się możliwa po śmierci wrogiego Polsce cesarza niemieckiego Henryka II. Wzrost znaczenia Polski i Bolesława na arenie międzynarodowej. 4. Polska pierwszych Piastów od XI do XIII w: a) kryzys państwa za panowania Mieszka II i jego odbudowa za Kazimierza Odnowiciela. Mieszko II Lambert ( ) - kryzys monarchii pierwszych Piastów r. koronacja królewska r. jednoczesny najazd na Polskę Niemiec (Konrad II) oraz Rusi Kijowskiej (Jarosław Mądry) i utrata Milska, Łużyc oraz Grodów Czerwieńskich. Lata załamanie państwa pierwszych Piastów 1037 r. powstanie ludowe w Wielkopolsce przeciwko możnowładcom i Kościołowi r. najazd czeski Brzetysława, spustoszenie Wielkopolski i utrata Śląska na rzecz Czech. Usamodzielnienie się Pomorza Gdańskiego oraz Mazowsza (Miecław). Kazimierz Odnowiciel ( )

4 Przeniesienie centrum państwa ze zniszczonej Wielkopolski do Małopolski ( Kraków stolicą Polski) Porozumienie z Niemcami i Rusinami, którzy obawiali się wzmocnienia Czech i pomoc Kazimierzowi w odbudowie Polski Pokonanie władcy Mazowsza, Miecława i włączenie ziemi mazowieckiej do Polski. Odzyskanie zwierzchności nad Pomorzem Gdańskim r. odzyskanie Śląska (jako lenno ziemia zależna) b) przywrócenie niezależności Polski za panowania Bolesława Śmiałego i jej upadek, Bolesław Śmiały (Szczodry) ( ) W sporze między papieżem Grzegorzem VII, a cesarzem Henrykiem IV (spór o inwestyturę tzn. prawo do mianowania biskupów), Bolesław Śmiały poparł papieża i dzięki temu w 1076 r. uzyskał koronę królewską (trzeci król Polski) Konflikt Bolesława z biskupem Stanisławem. Skazanie biskupa na śmierć i początek wojny domowej w Polsce, w wyniku której Bolesław Śmiały musiał w 1079 r. uciekać z kraju. Władzę objął jego młodszy brat Władysław Herman ( ), który odesłał koronę królewska cesarzowi niemieckiemu i uznał się jego poddanym. c) Polska pod rządami Bolesława Krzywoustego, Bolesław Krzywousty ( ) młodszy syn Władysława Hermana r. odparcie najazdu niemieckiego Henryka V, którego celem było osadzenie na tronie polskim Zbigniewa (wypędzonego wcześniej brata Bolesława) i podporządkowanie Polski Niemcom. Przywrócenie do Polski Pomorza Zachodniego i Gdańskiego podporządkowanie Pomorza Gdańskiego 1122 r. podporządkowanie Pomorza Zachodniego Testament Krzywoustego i podział Polski na dzielnice (1138 r.) Przyczyny podziału: Próba zapobieżenia bratobójczym walkom o władzę po śmierci Krzywoustego i utrzymanie jedności państwa. Podział (synowie Bolesława w kolejności starszeństwa): Dzielnica senioralna (krakowska), Śląsk Władysław Wygnaniec. Mazowsze Bolesław Kędzierzawy. Wielkopolska Mieszko Stary. Ziemia Sandomierska Henryk Sandomierski Kazimierz Sprawiedliwy urodzony po śmierci Krzywoustego, początkowo pod opieką matki w jej dzielnicy.. Salomea (wdowa po Krzywoustym) ziemia łęczycko sieradzka. Zasada podziału (seniorat) Władzę nadrzędna nad całością ziem polskich oraz prawo prowadzenia polityki zagranicznej całej Polski posiadał zawsze najstarszy z Piastów (senior). Senior sprawował władzę także w dzielnicy senioralnej (krakowska), której nie można było dziedziczyć ani dzielić. Zasada senioratu miała zabezpieczyć Polskę przed rozpadem, ale młodsi Piastowie jej nie przestrzegali i kraj pogrążył się w prawie 200. letni okres rozbicia dzielnicowego.

5 d) rozbicie dzielnicowe Polski i jego skutki. Brak jednolitego państwa polskiego Spadek znaczenia na arenie międzynarodowej rozbitej Polski i jej słabość polityczna Niejednolite prawo, moneta, zastój gospodarczy Na Śląsku i w Małopolsce liczne osadnictwo niemieckie (zniemczanie dzielnic) Najazdy rabunkowe Prusów, Litwinów Wyniszczające najazdy Mongołów (Tatarów) klęska rycerstwa polskiego w bitwie pod Legnicą i śmierć księcia Henryka Pobożnego. Okoliczności sprowadzenia Zakonu Krzyżackiego. Najazdy Prusów na ziemie mazowieckie sprowadzenie Krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego do walki z Prusami. Podbój ziem pruskich przez Zakon i założenie własnego państwa zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Zakon. 5. Zjednoczenie państwa polskiego: a) próby jednoczenia ziem polskich w XIII w r. zjednoczenie Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego przez Przemysła II i jego koronacja na króla Polski. Przemysł II zginął rok później r. zjednoczenie większości ziem polski przez króla Czech Wacława II i jego koronacja na króla Polski. Wacław II zginął w 1305 roku b) zjednoczenie państwa polskiego za Władysława Łokietka. Władysław Łokietek ( ). Zjednoczenie Kujaw, Wielkopolski i Małopolski przez Władysława Łokietka koronacja królewska Władysława Łokietka w Krakowie i zakończenie rozbicia dzielnicowego. c) konflikt polsko-krzyżacki Władysław Łokietek próbuje zbrojnie odbić Pomorze Gdańskie z rąk Zakonu Krzyżackiego zwycięstwo wojsk polskich w bitwie pod Płowcami Mimo zwycięstwa pod Płowcami Krzyżacy wygrywają wojnę i nie tylko nie zwracają Pomorza Gdańskiego, ale zagarniają dodatkowo Kujawy i ziemię dobrzyńską. 6. Polska Kazimierza Wielkiego: Kazimierz Wielki syn i następca Władysława Łokietka, panował w latach Ostatni król Polski z dynastii Piastów. a) Ziemie polskie na początku panowania Kazimierza Wielkiego: Małopolska, Wielkopolska, Kujawy, ziemia kaliska, sieradzka i łęczycka. b) Słabość Polski na początku panowania Kazimierza Wielkiego. Ziemie utracone przez Polskę podczas rozbicia dzielnicowego: Pomorze Zachodnie (Brandenburgia) Pomorze Gdańskie (Krzyżacy) Śląsk (Czechy) Mazowsze (usamodzielnienie)

6 Sytuacja zagraniczna: Zagrożenie ze strony królestwa czeskiego i zakonu krzyżackiego Sytuacja wewnętrzna Zniszczenia wojenne, zrujnowane miasta i wsie. Niejednolite i nieskuteczne prawo rozboje na drogach. Brak pieniędzy w skarbie państwa. c) Umocnienie Polski przez Kazimierza Wielkiego. Polityka zagraniczna: Stabilizacja stosunków z Czechami (pokój w Raciborzu) i Krzyżakami (pokój w Kaliszu) Przyłączenie do Polski Rusi Halickiej. Podporządkowanie Polsce Podola, Wołynia i Mazowsza. Polityka wewnętrzna: Ujednolicenie prawa (statut wielkopolski i małopolski) Likwidacja rozbojów na drogach Wprowadzenie nowej waluty (grosz krakowski) Zakładanie nowych miast i wsi. Nadawanie przywilejów handlowych dla miast Budowa nowych zamków obronnych i umacnianie miast murami 1364 r. założenie Akademii Krakowskiej pierwszej polskiej wyższej uczelni (dziś Uniwersytet Jagielloński). 8. Rządy Andegawenów w Polsce: a) panowanie Ludwika Węgierskiego i Jadwigi. Ludwik Węgierski król Polski w latach Objął władzę w wyniku umowy Kazimierza Wielkiego z królem Węgier, Karolem Robertem, wg której w razie bezpotomnej śmierci Kazimierza, władzę w Polsce obejmie syna Karola Roberta Ludwik. Było to spowodowane pomocą węgierską udzielonej Polsce w konflikcie z Czechami. Przywilej koszyckie (Koszyce, 1374). Pierwszy ogólny przywilej nadany rycerstwu (szlachcie) przez Ludwika Węgierskiego, który chciał uzyskać zgodę polskiej szlachty na objęcie władzy w Polsce przez jedną z jego córek (stała się nią Jadwiga Andegaweńska) Treść przywileju: ustanowienie jednego podatku w wysokości 2 groszy od domu lub osady (podymne), zmniejszone z 12 groszy z łana zobowiązanie do nieustanawiania nowych podatków bez zgody rycerstwa (z wyjątkiem stałego podatku); zwolnienie od obowiązku budowy i naprawy zamków (z wyłączeniem sytuacji, gdy odbudowy wymagałyby umocnienia pograniczne na Rusi Halickiej, zagrożone wojną, lub gdy na budowę nowego zamku wyraziłaby zgodę cała szlachta); urzędy tylko dla Polaków (np. starosta), urzędy grodzkie (kasztelan) dla szlachty danej dzielnicy, dodatkowo urzędy te nie mogły być dziedziczne; zwolnienie szlachty z obowiązku utrzymywania dworu królewskiego w czasie jego podróży po kraju; obowiązek wykupu z niewoli szlachcica i sołtysa stawających do wyprawy wojennej. 9. Unia Polski z Litwą. 1. Przyczyny unii z Litwą: Ze strony Polski a) po śmierci Ludwika Andegaweoskiego na tronie polskim zasiadła małoletnia Jadwiga; szukano dla niej męża

7 b) szlachta polska pragnęła osiedlać się na Litwie, która miała dużą ilość nieuprawianych ziem, c)polska szukała sojusznika do walki z Zakonem Krzyżackim Ze strony Litwy d) Litwini byli poganami. Obawiając się przymusowej chrystianizacji ze strony Krzyżaków szukali sposobu na pokojowe przyjęcie chrztu, e) Litwa była młodym krajem, zagrożonym przez ekspansję Krzyżaków. Szukała sojusznika do walki z Zakonem. f) młody książę Jagiełło chciał unii by umocnid swoją władzę na Litwie i scentralizować kraj 2. Postanowienia unii z Litwą w Krewie 1385 r. a)jagiełło zobowiązał się do: z całą Litwą, jeńców polskich, włączyć Litwę do Polski b) Jagiełło miał otrzymać: 3. Znaczenie unii w Krewie i z Zakonem stwa polskiego Żmudź unia personalna połączenie państw osobą władcy 4. W 1386 r. Jagiełło i Litwa przyjęły chrzest. Jagiełło przyjął imię Władysław. Zawarł małżeństwo z Jadwigą i został koronowany. Był pierwszym królem polskim z dynastii Jagiellonów. 9. Konflikty z Zakonem Krzyżackim w XV wieku. 1. Wielka wojna z Zakonem ( ). a.przyczyny pośrednie: spory terytorialne między Polską, a Zakonem (Pomorze Gdańskie); unia polsko litewska i chrystianizacja Litwy; b. Przyczyny bezpośrednie: poparcie prze Polskę zbrojnego powstania na Żmudzi przeciwko Krzyżakom. c. Przebieg wojny: strona polska (rycerstwo polskie, Litwini, posiłki ruskie, tatarskie i czeskie ok. 35 tys.); strona zakonna (wojska zakonne, rycerstwo zachodnioeuropejskie, książęta pomorscy ok. 20 tys.) ofensywa krzyżacka i zajęcie ziemi dobrzyńskiej; 15 VII zwycięstwo strony polskiej w bitwie pod Grunwaldem; podpisanie pokoju w Toruniu i zakończenie wojny. d. Skutki wojny: złamanie potęgi militarnej państwa krzyżackiego;

8 odzyskanie ziemi dobrzyńskiej przez Polskę; tymczasowy odzyskanie Żmudzi przez Litwę. 2. Wojna trzynastoletnia ( ) a. Przyczyny: bunt poddanych państwa zakonnego (miasta i rycerstwo) i apel do króla Polski (Kazimierz Jagiellończyk) o włączenie ziem pruskich do Polski; ogłoszenie przez Kazimierza Jagiellończyka aktu włączenia ziem pruskich do Polski (inkorporacja Prus) i wybuch wojny; b. Przebieg i skutki wojny; porażka Zakonu spowodowana przewagą finansową strony polskiej (pieniądze na opłacanie wojsk zaciężnych); podpisanie drugiego pokoju w Toruniu i zakończenie wojny; postanowienia drugiego pokoju toruńskiego: zwrot Polsce Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i Warmii; narzucenie państwu zakonnemu polskiego zwierzchnictwa (zależność lenna).

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju

997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla. najazd niemiecki i ruski wygnany z kraju książę Mieszko I X wiek powstaje Polska (jakie plemiona?) 966 chrzest Polski 972 - Cedynia król Bolesław Chrobry 997 misja św. Wojciecha 1000 zjazd gnieźnieński 1025 koronacja na króla król Mieszko II

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność:

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: A) chrzest Polski, wstąpienie na tron Mieszka I, bitwa pod Cedynią B) bitwa pod Cedynią, chrzest Polski, wstąpienie na

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji w kl. V B

Scenariusz lekcji w kl. V B Scenariusz lekcji w kl. V B Temat: Bolesław Chrobry pierwszy król Polski Treści programowe: 1. Zjazd w Gnieźnie 2. Wzrost znaczenia Polski w czasach Bolesława Chrobrego 3. Pierwsza koronacja i jej znaczenie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI

JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI JAGIELLONOWIE NOTATKI Z LEKCJI 1. UNIA POLSKI Z LITWĄ. WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO NA TRONIE POLSKIM 1. 1339 r. zjazd w Wyszehradzie umowa sukcesyjna K. Wielkiego. Po bezpotomnej śmierci ostatniego Piasta rządy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym.

Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym. Zadanie 1. (1 p.) Oceń, które z podanych niżej zdań jest fałszywe. Zaznacz F przy zdaniu fałszywym. 1. Osiadły tryb życia pierwszych ludzi opierał się na budowie osad i wiosek oraz na uprawie roślin. 2.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

SŁOWIANIE NA ZIEMIACH POLSKICH

SŁOWIANIE NA ZIEMIACH POLSKICH W starożytności na ziemiach polskich rozwinęła się kultura łużycka powstała w epoce brązu (prehistoria). Jej najsłynniejszym zabytkiem jest gród w Biskupinie, który jest najstarszą osadą odkrytą na ziemiach

Bardziej szczegółowo

L I G A M I Ę D Z Y P R Z E D M I O T O W A H I S T O R I A - G I M N A Z J U M

L I G A M I Ę D Z Y P R Z E D M I O T O W A H I S T O R I A - G I M N A Z J U M Mapa do zadania 1. Źródło: D. Przybytek, S. Mierzwa, Atlas Historia dla szkoły podstawowej, Wydawnictwo Europa 2004 r., s. 8. Zadanie 1. (1 p.) Określ, do którego okresu w dziejach Polski odnosi się zamieszczona

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU HISTORYCZNEGO

WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU HISTORYCZNEGO kod pracy ucznia WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU HISTORYCZNEGO ETAP SZKOLNY 2010/2011 Drogi Uczniu, witaj w I etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

SKĄD JESTEŚMY? ZIEMIA PRZODKÓW, JEJ HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

SKĄD JESTEŚMY? ZIEMIA PRZODKÓW, JEJ HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ Wanda Królikowska SKĄD JESTEŚMY? ZIEMIA PRZODKÓW, JEJ HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ Program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie dla uczniów w grupie wiekowej 13-16 lat SPIS TREŚCI: 1. ADRESACI I PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim

Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim Wojna trzynastoletnia z zakonem krzyżackim Menu III etap wojny Wojna trzynastoletnia ogólne informacje IV etap wojny Zakon krzyżacki Zakończenie wojny Przyczyny wybuchu wojny II pokój toruński I etap wojny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Eliminacje szkolne Witamy Cię w eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Gratulujemy i życzymy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z historii dla II klasy liceum.

Sprawdzian z historii dla II klasy liceum. Sprawdzian z historii dla II klasy liceum. 1. Do kaŝdego z władców dobierz jego małŝonkę: 1) Zygmunt August -... 2) Zygmunt Stary -... 3) Władysław Waza -.. 4) Jan Kazimierz -... 5) Jan Sobieski -... Barbara

Bardziej szczegółowo

Początek nowej epoki średniowiecza ROZDZIAŁ I. Początek wieków średnich. Nasi przodkowie Słowianie. Temat spoza podstawy programowej.

Początek nowej epoki średniowiecza ROZDZIAŁ I. Początek wieków średnich. Nasi przodkowie Słowianie. Temat spoza podstawy programowej. 1 ROZDZIAŁ I Początek wieków średnich Początek nowej epoki średniowiecza upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie nowych państw w Europie zna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

Temat 7: Kaszuby pod panowaniem krzyżackim.

Temat 7: Kaszuby pod panowaniem krzyżackim. Temat 7: Kaszuby pod panowaniem krzyżackim. Śmierć Mściwoja II (1294 r.) oznaczała utratę niepodległości, ponieważ państwo wschodniokaszubskie, zgodnie z umową w Kępnie, weszło w skład odradzającej się

Bardziej szczegółowo

Między Polską a Czechami

Między Polską a Czechami 1. Książę Przemysław I Noszak naczelnikiem związku książąt polskich Około 1383 roku powstał na Śląsku Związek Książąt Polskich, który za cel postawił sobie utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na Śląsku.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG

ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG ŚLĄSKIE MONETY HABSBURGÓW MARIA TERESA I PÓŹNIEJSZE KATALOG Piotr Kalinowski KALETY 2006 Słowo wstępu Katalog, który macie Państwo przed sobą powstał na podstawie wydanego w 1988 dzieła Ivo Halački Mince

Bardziej szczegółowo

wyliczanki, zagadki, rymowanki

wyliczanki, zagadki, rymowanki RÓŻNE POMYSŁY NA MŁODE UMYSŁY Przedszkola, klasy 1 3 SP 1. Ułóż rymowankę dotyczącą Wrocławia, możesz przedstawić ją w formie rapowanki. 2. Ułóż puzzle i podaj nazwę zabytku, który przedstawia (puzzle

Bardziej szczegółowo

1.Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.)

1.Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.) KONKURS Z HISTORII Klucz odpowiedzi. Etap wojewódzki 2014/2015 Suma punktów do uzyskania: 100 1.Na podstawie poniższych ilustracji i wiedzy własnej odpowiedz na pytania: (6 p.) A. Ratusz w Poznaniu B.

Bardziej szczegółowo

Skarby Stanisława Augusta

Skarby Stanisława Augusta Monety kolekcjonerskie Skarby Stanisława Augusta Ludwik Węgierski (1370 1382) Skarby Stanisława Augusta Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł Skarby Stanisława

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

Powstanie i rozwój państwa polskiego we wczesnym średniowieczu od X do początku XIV wieku. Przekaz edukacyjny a nowe ustalenia historii akademickiej

Powstanie i rozwój państwa polskiego we wczesnym średniowieczu od X do początku XIV wieku. Przekaz edukacyjny a nowe ustalenia historii akademickiej dr Piotr Kroll (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski) Powstanie i rozwój państwa polskiego we wczesnym średniowieczu od X do początku XIV wieku. Przekaz edukacyjny a nowe ustalenia historii akademickiej

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI w pigułce Inne w tej serii: Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Temat: Kazimierz III Wielki Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodzony w 1310 roku w

Temat: Kazimierz III Wielki Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodzony w 1310 roku w Temat: Kazimierz III Wielki Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodzony w 1310 roku w miasteczku Kowal na Kujawach. Otrzymał bardzo surowe wychowanie

Bardziej szczegółowo

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Monety kolekcjonerskie SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wacław Ii Czeski SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA Wyjątkowa seria złotych i srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 500 zł i 50 zł SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY V. ZAGADNIENIE Początki Polski. WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: opowiada legendę o początkach państwa polskiego odczytuje z mapy zamieszczonej w podręczniku nazwy najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej.

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Dział I PIERWSI LUDZIE Ocena dopuszczająca ( wymagania konieczne) definiuje pojęcia : koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II

Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1 Powtórzenie przed egzaminem KLASA II 1. Polska Piastów Państwo polskie założone przez plemiona Słowian (ludy indoeuropejskie). Plemiona zlokalizowane na ziemiach polskich to : władca Mieszko I Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową, jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r. 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA SEKCJA PRASOWA Patronat medialny Komunikat Prasowy Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

DATY KLASA I. Lp. DATA WYDARZENIE

DATY KLASA I. Lp. DATA WYDARZENIE DATY KLASA I Lp. DATA WYDARZENIE 1 ok. 5 4 mln lat temu (ewolucja hominidów oddzieliła się od ewolucji małp) PREHISTORIA okres od powstania Ziemi aż do czasów historycznych Prahistoria najdłuższy okres

Bardziej szczegółowo

Egzamin próbny HISTORIA I WOS Gimnazjum

Egzamin próbny HISTORIA I WOS Gimnazjum Egzamin próbny HISTORIA I WOS Gimnazjum Tekst do zadań 1 3 HOMER, ILIADA (fragment) Niepowstrzymana wesołość objęła błogosławionych bogów na widok Hefajsta, jak po domostwie się krzątał. Tak wiec bogowie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Okła. WIEDZA O POLSCE Program historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla grupy wiekowej od 10 do 13 lat

Grażyna Okła. WIEDZA O POLSCE Program historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla grupy wiekowej od 10 do 13 lat Grażyna Okła WIEDZA O POLSCE Program historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie dla grupy wiekowej od 10 do 13 lat 1 SPIS TREŚCI: 1. ADRESACI I PRZEDMIOT PROGRAMU... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Szlakiem polskich stolic

Szlakiem polskich stolic Szlakiem polskich stolic Tekst I Uczniowie klasy VI planują trzydniową wycieczkę. Pierwszego dnia chcą zobaczyć zabytki Krakowa, drugiego dnia zaplanowali zwiedzanie obecnej stolicy Polski. Ostatnim etapem

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Gniezno to miejscowość dobrze znana każdemu Polakowi. To właśnie z tym miastem związane są początki chrześcijaństwa w Polsce. W tutejszym kościele

Gniezno to miejscowość dobrze znana każdemu Polakowi. To właśnie z tym miastem związane są początki chrześcijaństwa w Polsce. W tutejszym kościele Gniezno to miejscowość dobrze znana każdemu Polakowi. To właśnie z tym miastem związane są początki chrześcijaństwa w Polsce. W tutejszym kościele znalazła spoczynek Dąbrówka, żona Mieszka I. Tutaj także

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA V Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

Zadanie domowe. Gimnazjum kl.1 z dnia 27.06.2015. Zadanie domowe. Gimnazjum kl.1 z dnia 13.06.2015

Zadanie domowe. Gimnazjum kl.1 z dnia 27.06.2015. Zadanie domowe. Gimnazjum kl.1 z dnia 13.06.2015 Zadanie domowe. Gimnazjum kl.1 z dnia 27.06.2015 Praca domowa na 4.07.2015 Historia Na ostatnich zajęciach pisaliśmy sprawdzian z zakresu Polska Jagiellonów. Jeżeli ktoś z Was chciałby poprawić ocenę,

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej...

Rozdział II. Interpretacje historii Mazowsza... 22 Specyfika historyczna Mazowsza... 22 Kwestia zacofania Mazowsza w literaturze historycznej... Spis treści Wstęp..................................................... 11 Rozdział I. Wprowadzenie................................... 15 Uwagi metodologiczne..................................... 15 O stanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO dla klasy V HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Temat Początek nowej epoki średniowiecza Religie średniowiecza upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów. Wydanie 2. Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona Prezentowane opracowanie zostało pomyślane jako materiał pomocniczy dla kandydatów na wyższe studia

Bardziej szczegółowo

Panowanie ostatnich Jagiellonów

Panowanie ostatnich Jagiellonów Panowanie ostatnich Jagiellonów 1. Wojny na wschodzie Wielkie Księstwo Moskiewskie za panowania Iwana III Srogiego w 1492 r. atakuje litewską Wiaźmę i tereny nad Oką 1500 r. Księstwo wchodzi w granice

Bardziej szczegółowo

Anton Kornyak dla Oli http://forum.grodno.net październik 2010 v 1.1

Anton Kornyak dla Oli http://forum.grodno.net październik 2010 v 1.1 Bezpłatny dokument. Pierwsza wersja na forum.grodno.net Nie może być umieszczany na stronach internetowych bez zgody autora. Nie może być wykorzystywany odpłatnie. Бесплатный документ. первая версия на

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACYJNY GRUNWALDZKI SZLAK

PROGRAM EDUKACYJNY GRUNWALDZKI SZLAK hm. Monika Włodarczyk Dudka psycholog hm. Krzysztof Olszko historyk Hufiec ZHP Ostróda PROGRAM EDUKACYJNY GRUNWALDZKI SZLAK 1. Przeznaczenie Programu Edukacyjnego Grunwaldzki Szlak : Program zadań dla

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie:

Celem wielkich wypraw morskich w XV i XVI wieku było pragnienie: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Humanizm to prąd umysłowy, który: A) interesował się głównie sztuką B) koncentrował się na człowieku C) stawiał na pierwszym miejscu naukę D)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Sylwia Zimoch Zespół Szkól w Wielowsi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna: Umiejętności i aktywność ucznia: Nawet przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

POLSKA do 1795 r. 1. Uwagi wstępne ROZDZIAŁ I

POLSKA do 1795 r. 1. Uwagi wstępne ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ I POLSKA do 1795 r. 1. Uwagi wstępne W Polsce przedrozbiorowej powszechnie wyróżnia się pięć podokresów: 1. Od powstania państwa, do roku 1138 Statutu Krzywoustego. Zgodnie z zasadą państwa patrymonialnego,

Bardziej szczegółowo

Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji)

Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji) Mariusz Pawelec Stosunki polsko-niemieckie we współczesnych polskich podręcznikach historii (analiza treści i sposobu prezentacji) Materiał opracowany na zlecenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie chronologicznie pierwsze w dziejach stosunków polsko-krzyżackich, to. Ziemie polskie po II pokoju toruńskim

Wydarzenie chronologicznie pierwsze w dziejach stosunków polsko-krzyżackich, to. Ziemie polskie po II pokoju toruńskim Zadanie 1. (1 p.) Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Wydarzenie chronologicznie pierwsze w dziejach stosunków polsko-krzyżackich, to A. hołd księcia pruskiego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Temat przewodni konkursu: Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy. Zakres tematyczny Konkursu:

Temat przewodni konkursu: Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego w latach 972-1514 od Cedyni do Orszy. Zakres tematyczny Konkursu: Program merytoryczny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy Ŝołnierza i dzieje oręŝa polskiego... dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych rok szkolny 2009/2010 Celem

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014. Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 Zadania egzaminacyjne Historia - wersja B kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Wpisz P, jeśli

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ tom 1 do roku 1333 tom 2 od roku 1333 do 1506 ROMAN

Bardziej szczegółowo

HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT. Osiągnięcia cywilizacyjne. VADEMECUM GIMNAZJALISTY HISTORIA strona z 26

HISTORIA STAROŻYTNY EGIPT. Osiągnięcia cywilizacyjne. VADEMECUM GIMNAZJALISTY HISTORIA strona z 26 HISTORIA Spis treści 1 starożytny Egipt 2 starożytna Mezopotamia 3 Indie 3 starożytne Chiny 4 starożytny Izrael 4 starożytna Persja 4 starożytna Grecja 7 Rzym 9 Arabia 10 Bizancjum 10 Początki średniowiecza

Bardziej szczegółowo

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy

Kongres wiedeński. Kongres się nie posuwa, on tańczy Kongres wiedeński Kongres się nie posuwa, on tańczy 1. Zwołanie kongresu w Wiedniu Wiosna 1814 r. armie VI koalicji wchodzą do Paryża i detronizują Napoleona Królem został Ludwik XVIII, Bonaparte na Elbie

Bardziej szczegółowo

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487

Podróżnik Podróż, odkrycie Data wypłynięcia z portu Ferdynand Magellan 1519 Droga morska do Indii Bartłomiej Diaz 1487 Drodzy Uczestnicy XVII edycji MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ! Zapraszamy Was do przygody z historią. Przed Wami zadania o różnej skali trudności. Uważnie czytajcie polecenia. Czytelnie zapisujcie odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Tak naprawdę tylko dzieciństwo Hildegardy

Tak naprawdę tylko dzieciństwo Hildegardy Boskie i cesarskie Tak naprawdę tylko dzieciństwo Hildegardy te pierwsze lata, które spędziła z rodziną przypadają na rządy cesarza rzymsko-niemieckiego Henryka IV Salickiego (1050 1105) z dynastii frankońskiej.

Bardziej szczegółowo

Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793

Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793 Polska, jako państwo etyki, kultury i Prawa Cywilizacji Łacińskiej 966-1793 Słowianie Zachodni X wiek Chrzest roku 966 Przyjęcie zasad organizacji państwa: prowadzenie Kancelarii i Dyplomacji oraz przejęcie

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y Klucz odpowiedzi etap szkolny

K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y Klucz odpowiedzi etap szkolny K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y Klucz odpowiedzi etap szkolny Zaszczytnie jest walczyć i umierać, ale i pracować dla Ojczyzny 1. Wpisz daty roczne w wykropkowanych miejscach. [...] 0-6 Za każą poprawnie

Bardziej szczegółowo

Pytania z historii Polski http://www.staypoland.com/historia-polski.htm ylko: I Rzeczpospolita 1358 1385 unię w Krewi unii lubelskiej w 1569

Pytania z historii Polski http://www.staypoland.com/historia-polski.htm ylko: I Rzeczpospolita 1358 1385 unię w Krewi unii lubelskiej w 1569 Pytania z historii Polski http://www.staypoland.com/historia-polski.htm (Rzeczpospolita to polskie tłumaczenie słowa republika. Tak od momentu gdy uformowała się demokracja szlachecka nazywano Królestwo

Bardziej szczegółowo

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy

1. W jakim stylu została zbudowana koszalińska katedra? a) romańskim b) gotyckim c) renesansowym d) barokowy Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, Test składa się z 33

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania arkusza Szczęśliwe chwile, szczęśliwe czasy. Schemat punktowania do zadań otwartych krótkiej odpowiedzi

Klucz odpowiedzi i schemat punktowania arkusza Szczęśliwe chwile, szczęśliwe czasy. Schemat punktowania do zadań otwartych krótkiej odpowiedzi Klucz odpowiedzi i schemat punktowania arkusza Szczęśliwe chwile, szczęśliwe czasy 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 C C D A A B C C B D B B D C A B D D A A Schemat punktowania do zadań otwartych krótkiej

Bardziej szczegółowo

Wojna domowa i król Piast

Wojna domowa i król Piast Wojna domowa i król Piast 1. Rzeczypospolita po potopie Szlachta traciła w czasach wojen i majątki i wpływy; wpływy na rzecz magnaterii Szlachta stawała się klientami magnatów Zmalała rola króla; ma on

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Historia średniowiecza

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Historia średniowiecza Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Historia średniowiecza 2. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: historia 5. Specjalność: nauczycielska 6. Rok: 1 Semestr: 2 7. Tytuł/stopień oraz imię

Bardziej szczegółowo

OPATRZNOŚĆ BOśA W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO 1

OPATRZNOŚĆ BOśA W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO 1 Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie OPATRZNOŚĆ BOśA W DZIEJACH NARODU POLSKIEGO 1 Definicję BoŜej Opatrzności znaleźć moŝemy w Katechizmie Kościoła

Bardziej szczegółowo

Temat: Cele lekcji. Uczeń: uważnie czyta odpowiednie fragmenty artykułu Słone złoto z National Geographic

Temat: Cele lekcji. Uczeń: uważnie czyta odpowiednie fragmenty artykułu Słone złoto z National Geographic Scenariusz lekcji Listopad 2014 Historia Jezyk polski JAK CZYTAĆ SPRYTNIEJ Zastanów się, czy znasz inne przyprawy równie ważne jak sól. Temat: Joanna Orłowska-Stanisławska Sól w dawnych czasach była na

Bardziej szczegółowo

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie V

Wymagania edukacyjne z historii w klasie V Wymagania edukacyjne z historii w klasie V Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - Pytania sprawdzające

HISTORIA - Pytania sprawdzające Imię i nazwisko ucznia:... Klasa:... Data:... Kod testu: his_a20452691381797 HISTORIA - Pytania sprawdzające Każde z pytań zawiera cztery odpowiedzi (A, B, C, D). Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Proszę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy V

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy V PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Opracował: Mirosław Wiech Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa dla klasy V Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia

Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków. pod redakcją Leszka Wiatrowskiego. Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Trzebnica Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków pod redakcją Leszka Wiatrowskiego Wrocław Trzebnica 1995 Wydawnictwo DTSK Silesia Spis treści Przedmowa (Henryk Jacukowicz) 5 Wstęp (Jerzy Kos, Leszek

Bardziej szczegółowo

-WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY- ETAP SZKOLNY

-WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY- ETAP SZKOLNY -WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY- ETAP SZKOLNY Drogi uczniu! Prosimy uważnie przeczytać polecenia i odpowiedzieć na pytania (odpowiedzi tylko i wyłącznie zaznaczamy w karcie odpowiedzi, znajdującej się

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

Historia ziemi i powiatu tarnogórskiego

Historia ziemi i powiatu tarnogórskiego Historia ziemi i powiatu tarnogórskiego Najstarszą osadą w okolicy są Repty, o których wspomniano w bulli papieskiej z 1201 r. W 1327 r. księstwo bytomskie, wraz z okolicami dzisiejszych Tarnowskich Gór

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Temat 4: Pomorze ojczyzna Kaszubów przed tysiącem lat.

Temat 4: Pomorze ojczyzna Kaszubów przed tysiącem lat. Temat 4: Pomorze ojczyzna Kaszubów przed tysiącem lat. Historyczne granice kraju Kaszubów wyznaczają dolna Odra (na zachodzie) i dolna Wisła (na wschodzie) oraz Bałtyk (na północy) i Noteć (na południu).

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Antropomorficzny - zwierzę, roślina, przedmiot, zjawisko posiadające cechy ludzkie.

Antropomorficzny - zwierzę, roślina, przedmiot, zjawisko posiadające cechy ludzkie. Wisiorek antropomorficzny, Gdańsk X-XIII w. Antropomorficzny - zwierzę, roślina, przedmiot, zjawisko posiadające cechy ludzkie. Akwamanile [łac. aquamanile], rzem. artyst. naczynie metalowe lub ceramiczne

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo