PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1

2 PARAMETRY TECHNICZNE Zakres mocy cieplnej Rodzaje paliwa Maksymalne cisnienie gazu mierzone na króæcu pomiarowym Ciœnienie gazu [mbar] 35 mbar 116/ kw / kcal/h Lekki olej opa³owy, max lepkoœæ w 20 C = 6 mm 2 /s (1,5 E) Gaz ziemny - Pci kcal/m 3 Propan - Pci kcal/m 3 dla mocy max. - 9 mbar dla gazu ziemnego i 9,5 mbar dla propanu przy cisnieniu w komorze spalania = 0 mbar Zasilanie elektryczne jednofazowe 220 V +10% -15% 50 Hz Silnik wentylatora, kondensator Pobór mocy 2,9 A/220V 12,5 µf Silnik pompy, kondensator Pobór mocy 1,4 A/220V - 5 µf 400V Transformator zap³onu Uzwojenie: pierwotne 1,8A/220V wtórne 30mA 1x8kV Pompa Cykl pracy 50 kg/h przy ciœnieniu 12 bar, max ciœnienie 15 bar dwustopniowy Ciœnienie w komorze spalania - moc palnika mbar kw mbar Minimalne cisnienie gazu - moc palnika Ciœnienie mierzone na kró æcu pomiarowym 10 Króciec pomiarowy kw Gaz ziemny Propan 2

3 Rysunek nr 1 - opis : 1. Elektrozawór olejowy I stopnia 2. Elektrozawór olejowy II stopnia 3. Zawór olejowy bezpieczeñstwa 4. Zasilanie olejem opa³owym 5. Powrót oleju opa³owego 6. Regulator ciœnienia na pompie 7. Ustawnik przepustnicy powietrza 8. Króciec ciœnienia oleju ( G 1 / 8 ) 9. Króciec podciœnienia oleju ( G 1 / 8 ) 10. Listwa zaciskowa po³¹czeñ elektrycznych 11. Kondensator silnika wentylatora 12. Przelotka przewodu elektrycznego 13. Fotokomórka UV 14. Kondensator silnika pompy 15. Prze³¹cznik zasilania olej/ gaz 16. Przycisk deblokady sterownika 17. Presostat powietrza 18. Presostat max. ciœnienia gazu 19. Króciec pomiarowy ciœnienia gazu Iloœæ Wyposa enie palnika 1 Uszczelka rampy gazowej 8 Œruby 1 Podk³adka izolacyjna 3 Uszczelka 2 Przewody olejowe 4 Z³¹czki 4 Uszczelki 1 Ko³nierz WYMIARY Ko³nierz Palnik 3

4 MOCOWANIE PALNIKA W celu od³¹czenia g³owicy od korpusu palnika nale y: - od³¹czyæ po³¹czenia ( 1 ) dwóch zaworów, - odkrêciæ 4 œruby ( 2 i 3 ), - odci¹gn¹æ korpus ( A ) na prêtach œlizgowych, - zamocowaæ czêœæ ( B ) do œciany frontowej kot³a ( 6 ) wraz z uszczelk¹ ( 5 ), -zamocowaæ czêœæ ( A ), Wkrêciæ odpowiednie dysze oraz przeprowadziæ regulacjê g³owicy wed³ug schematu. Instalacja gazowa dostarczone na zamówienie wykonuje instalator Opis instalacji: 1. Instalacja gazowa 2. Zawór odcinaj¹cy rêczny 3. Z³¹cze antywibracyjne 4. Filtr gazowy 5. Stabilizator ciœnienia gazu 6. Króciec pomiaru ciœnienia gazu 7. Presostat min. ciœnienia gazu 8. Zawór bezpieczeñstwa 9. Zawór regulacyjny I stopnia 10. Zawór regulacyjny II stopnia 11. Palnik 12. Presostat max.ciœnienia gazu. 4

5 INSTALACJA OLEJOWA UWAGA! Przed uruchomieniem palnika upewniæ siê czy giêtki przewód powrotu nie jest zatkany, co spowodowaæ mo e utratê szczelnoœci i uszkodzenie pompy. Wysokoœæ D³ugoœæ [m] [m] 8 mm 10 mm 0, , , , Przewody paliwowe musz¹ byæ zupe³nie szczelne. Powrót oleju musi koñczyæ siê w zbiorniku olejowym dok³adnie na tym samym poziomie co zasilanie. W takim przypadku nie jest wymagany zawór zwrotny. Jeœli natomiast powrót znajduje siê powy ej poziomu paliwa, nale y zainstalowaæ zawór zwrotny. Rozwi¹zanie to jest mniej bezpieczne ni poprzednie w zwi¹zku z mo liwoœci¹ wyst¹pienia przecieków na zaworze. Wysokoœæ D³ugoœæ [m] [m] 8 mm 10 mm 0, , , , , , ,5-10 Uwaga! Nale y bezwzglêdnie zainstalowaæ filtr paliwa! Zaleca siê stosowanie rur miedzianych lub aluminiowych o przekroju 8 i 10 mm jak w tabelach powy ej. Mog¹ one zostaæ zast¹pione rurami stalowymi bez spawu o przekroju 1/4 i 3/8 ". 5

6 Instalacja elektryczna ( wykonana w fabryce ) + 8 TA N N N N LOAD LINE Opis schematu: C - kondensator silnika pompy C1 - kondensator silnika wentylatora CO- prze³¹cznik zasilania gaz/ olej MB- listwa zaciskowa palnika MP- silnik pompy MV- silnik wentylatora SM - serwo - motor PA - presostat powietrza TA- transformator zap³onu TB- uziemienie palnika UV- czujnik p³omienia V1 - elektrozawór I stopnia V2 - elektrozawór II stopnia VS - elektrozawór bezpieczeñstwa ZESTYKI PRZE CZNIKA olej 0 gaz 3-4 X 5-6 X 7-8 X 9-10 X X X X 6

7 PO CZENIA ELEKTRYCZNE ( Wykonywane przez instalatora ) UWAGA: Po³¹czenia elektryczne wykonane przez instalatora musz¹ odpowiadaæ normom i przepisom obowi¹zuj¹cym w danym kraju. MB L N V1 N V Schemat elektryczny bez zastosowania uk³adu kontroli szczelnoœci TS 6A S TL TR TB MR PE L N 220V 50Hz 1 2 PG P V2 V1 VS MB L N V1 N V Schemat elektryczny w przypadku zastosowania uk³adu kontroli szczelnoœci typu LDU 11 TS 6A S TL TR TB PE L N 220V 50Hz LANDIS LDU N PG PC P P V1 VS V2 MB L N V1 N V Schemat elektryczny w przypadku zastosowania uk³adu kontroli szczelnoœci typu RG 1/ CT PE TS 6A L N 220V 50Hz S TL 2 1 PG P RIELLO RG1/CT PC P TR V1 VS V2 TB MB L N V1 N V Schemat elektryczny w przypadku zastosowania uk³adu kontroli szczelnoœci typu VPS MB - listwa zaciskowa palnika MR - listwa zaciskowa rampy gazowej PC - presostat ciœnienia gazu PG - presostat min. ciœnienia gazu TS - termostat bezpieczeñstwa TL - termostat I stopnia TR - termostat II stopnia PE TS 6A L N 220V 50Hz UWAGA! - Stosowaæ kable o przekroju 1,5 mm 2 - Palniki o ci¹g³ym dzia³aniu nale y ze wzglêdów bezpieczeñstwa zatrzymywaæ co 24 godziny, za pomoc¹ godzinowego wy³¹cznika czasowego, po³¹czonego w uk³adzie urz¹dzeñ reguluj¹cych 7 S TL T8 T6 TR XP V1 - elektrozawór gazowy I stopnia V2 - elektrozawór gazowy II stopnia VS - elektrozawór bezpieczeñstwa S - zdalna sygnalizacja blokady S1 - zdalna sygnalizacja blokady S1 PG L1 N B5 T6 T7 T8 VPS

8 MOCOWANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH Wszystkie przewody elektryczne pod³¹czone do listwy zaciskowej przechodz¹ przez przelotki przedstawione na rysunku ni ej. 1. Zasilanie : przelotka Pg Termostat z ustawieniem wartoœci zadanej : przelotka Pg 13,5 3. Termostat bezpieczeñstwa : przelotka Pg 13,5 4. Termostat 2 stopnia : przelotka Pg 13,5 5. Rampa gazowa : przelotka Pg Otwór przewiercony dla dodatkowych urz¹dzeñ. Pozosta³e otwory s¹ fabrycznie nawiercone i przeznaczone dla dalszych ewentualnych przelotek, w przypadku instalowania dodatkowych kontrolek lub urz¹dzeñ steruj¹cych. UWAGA! - UPEWNIÆ SIÊ CZY NIE ZOSTA A ZAMIENIONA FAZA Z ZEREM. STOSOWAÆ TYLKO PO CZENIA STA E!!! - WYKONAÆ PRAWID OWE UZIEMIENIE - SPRAWDZIÆ AWARYJNE WY CZENIE PALNIKA POPRZEZ OTWARCIE TERMOSTATU LUB ZAS ONIÊCIE FOTOOPORU 8

9 REGULACJE Patrz strona 4 MONTA PALNIKA DO KOT A. W takiej sytuacji nale y dokonywaæ regulacji procesu spalania, w obszarze g³owicy. Dobór dyszy: Dysze podstawowych producentów, o k¹cie rozpylenia, zasadniczo 60 oraz 45 dla w¹skich komór spalania. U³o enie elektrod: 4 mm 4 mm Regulacja spalania gazu: Palnik fabrycznie przystosowany jest do spalania gazu ziemnego ( patrz rysunek ), przy nastêpuj¹cym ustawieniu: - ka dy otwór F - ca³kowicie otwarte W przypadku spalania propanu w 6 otworów F wkrêciæ dysze o œrednicy 3 mm. Dysza I stopnia Dysza II stopnia 9

10 Regulacja g³owicy palnika kcal/h kw Poluzowaæ dwie œruby ( 1 ) i przesun¹æ czêœæ wewnêtrzn¹ g³owicy ( 2 ), tak eby jej tylna krawêdÿ ( 3 ) pokry³a siê z odpowiednim punktem ustawnym na skali ( 4 ). Dokrêciæ œruby ( 1 ). REGULACJA SILNIKA STERUJ CEGO PRZEPUSTNICY POWIETRZA Przepustnica zamkniêta - dÿwignia niebieska DŸwignia ta ustawiona jest fabrycznie w pozycji œrodkowej, co odpowiada ca³kowitemu zamkniêciu przepustnicy. Otwarcie czêœciowe przepustnicy uzyskuje siê poprzez przesuniêcie dÿwigni w lewo ( znak + na skali ). Ka d¹ now¹ pozycjê dÿwigni uzyskuje siê przy wy³¹czonym palniku. Nie nale y przekroczyæ pozycji w jakiej znajduje siê dÿwignia pomarañczowa I stopnia. czarna dÿwignia czerwona dÿwignia pomarañczowa dÿwignia niebieska dÿwignia otwarcie + - zamkniêcie 1 stopieñ - dÿwignia pomarañczowa DŸwignia pomarañczowa steruje pozycj¹ przepustnicy powietrza w czasie pracy palnika na 1 stopniu. Reguluje jej otwarcie i zamkniêcie. 2 stopieñ - dÿwignia czerwona i czarna DŸwignia czerwona steruje pozycj¹ przepustnicy powietrza w czasie pracy palnika na 2 stopniu. Reguluje jej otwarcie i zamkniêcie. DŸwignia czarna steruje otwarciem wtó rnego zaworu olejowego i w ka dym przypadku musi pokrywaæ siê z pozycj¹ dÿwigni czerwonej. Nigdy natomiast nie mo e pokryæ siê z pozycj¹ dÿwigni pomarañczowej. 10

11 PRZYGOTOWANIE DO ROZRUCHU : Przed uruchomieniem palnika nale y odpowietrzyæ instalacjê gazow¹, luzuj¹c iglicê w króæcu pomiarowym presostatu gazu. iglica króciec pomiarowy presostatu presostat PRESOSTAT POWIETRZA ( p. 17 ) Ustawienie presostatu powietrza nale y przeprowadziæ po wykonaniu wszelkich innych regulacji palnika. Regulacjê zaczynamy od najmniejszej wartoœci na pokrêtle regulacyjnym ( rys. obok ). W czasie pracy palnika nale y powoli zwiêkszaæ wartoœæ ciœnienia ustawnego, krêc¹c ga³k¹ zgodnie z ruchem wskazó wek zegara, a do wyst¹pienia blokady palnika. Nastêpnie, przekrêciæ ga³kê w odwrotnym kierunku o wartoœci 1 mbar, przeprowadzaj¹c ponowny rozruch palnika. Je eli wyst¹pi kolejna blokada, nale y uj¹æ dalsze 0,5 mbar. Pokrêt³o regulacyjne PRESOSTAT MAX. CIŒNIENIA GAZU ( p. 18 ) Ustawienie presostatu max. ciœnienia gazu na g³owicy nale y przeprowadziæ po wykonaniu regulacji presostatu ciœnienia powietrza. Regulacjê zaczynamy od najwiêkszej wartoœci na pokrêtle regulacyjnym ( rys. obok ). W czasie pracy palnika, nale y powoli zmniejszaæ wartoœæ ciœnienia ustawnego, krêc¹c ga³k¹ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a do wyst¹pienia blokady palnika. Nastêpnie, przekrêciæ ga³kê w odwrotnym kierunku o wartoœci 2 mbar i przeprowadziæ ponowny rozruch palnika. Je eli wyst¹pi kolejna blokada, nale y dodaæ dalszy 1,mbar. Pokrêt³o regulacyjne ZALANIE POMPY W przypadku instalacji zasilanej grawitacyjnie z dna zbiornika oleju, nale y poluzowaæ korek kró æca wakuometru ( p. 9, str.3 ). Dokrêciæ go, po ukazaniu siê oleju. W pozosta³ych przypadkach, nale y startowaæ pracê palnika i odpowietrzyæ instalacjê olejow¹ poprzez poluzowanie kró æca ciœnieniomierza ( p. 8, str.3 ) na pompie. W przypadku niepowodzenia czynnoœæ powtórzyæ. UWAGA! W trakcie przechodzenia ze stopnia I do stopnia II, przy pierwszym uruchomieniu palnika, zaobserwuje siê znaczny spadek ciœnienia, jako efekt nape³niania siê ci¹gu paliwowego II dyszy. Mo e to doprowadziæ do zgaœniêcia palnika z wyst¹pieniem silnych drgañ. 11

12 SPALANIE : CO 2 Nie nale y przekraczaæ 10 % emisji CO2 ( dot. gazu o wartoœci opa³owej 8600 kcal/m 3 ), ze wzglêdu na unikniêcie ryzyka wyst¹pienia drobnych zmian w przeprowadzonych ju regulacjach z powodu np. zmian ci¹gu, co doprowadziæ mo e do procesu spalania przy niewystarczaj¹cej iloœci powietrza, powoduj¹c w efekcie pojawienie siê CO. CO Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, emisja CO nie mo e przekroczyæ 0,1 % to jest tysi¹ca p. p. m. TRUDNOŒCI ROZRUCHOWE ORAZ ICH PRZYCZYNY Wszêdzie tam, gdzie pojawia siê oznaczenie ( * ), przypadek opisywany dotyczy zarówno gazu jak i oleju opa³owego. 1. Palnik przechodzi fazê przedmuchu prawid³owo, nastêpuje zap³on, ale blokada wystêpuje po 3 sekundach od zap³onu jeœli : - czujnik nie zauwa a p³omienia z powodu zanieczyszczenia, zbyt niskiego napiêcia ( poni ej 187 V ), uszkodzenia przewodu prowadz¹cego do sterownika. ( * ) - wartoœæ ustawna presostatu gazu pokrywa siê z wartoœci¹ ciœnienia roboczego. 2. Po fazie wstêpnego przedmuchu, palnik blokuje siê z powodu braku p³omienia. Przyczyny mog¹ byæ nastêpuj¹ce : - zbyt ma³a iloœæ gazu przep³ywa przez elektrozawór ( zbyt niskie ciœnienie w instalacji gazowej ) - ³uk elektryczny zap³onu jest nieregularny lub uleg³a uszkodzeniu elektroda zap³onu. ( * ) - instalacja gazowa nie zosta³a wczeœniej odpowietrzona, - presostat powietrza nie dzia³a z powodu z³ego nastawienia lub uszkodzenia. Wystêpuje stan awarii na pocz¹tku przedmuchu ( * ). 3. Palnik nie startuje z chwil¹ zamkniêcia termostatu : - brak gazu w instalacji gazowej, - presostat gazu nie zamyka siê - nieprawid³owa regulacja lub uszkodzenie, 4. Palnik powtarza fazê rozruchu, bez wyst¹pienia blokady : - Zachowanie to jest spowodowane ciœnieniem gazu w instalacji. Jego wartoœæ jest zbli ona do wartoœci ustawnej presostatu. Po otwarciu siê elektrozaworu i chwilowym zadzia³aniu presostatu, nastêpuje nag³e zmniejszenie siê ciœnienia gazu. Nastêpnie, po zamkniêciu siê elektrozaworu zatrzymuje siê silnik palnika i roœnie ciœnienie gazu w instalacji powoduj¹c ponowne uruchomienie siê palnika, itd, itd. W tym przypadku nale y zmniejszyæ wartoœæ ustawn¹ ciœnienia o kolejny ni szy punkt. 12

13 PR D JONIZACYJNY CZUJNIKA P OMIENIA Niezbêdny, minimalny pr¹d - 15 µa Chc¹c dokonaæ jego pomiaru nale y pod³¹czyæ w szereg z czujnikiem mikroamperomierz pr¹du sta³ego o zakresie 100uA i kondensator 100uF - 10 V tak, jak pokazano na schemacie. czujnik p³omienia UV Nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu Blokada wystêpuje z powodu : - braku p³omienia ( * ) - otwarcia presostatu gazu - uziemienia czujnika jonizacyjnego ( * ) - otwarcia presostatu powietrza ( * ) CYKL STARTU PALNIKA Termostat Silnik Zap³on I elektrozawór II elektrozawór Blokada Normalny 36 s min 10 s 4 s Blokada z powodu braku p³omienia 36 s min 2 s max 4 s W przypadku zanikniêcia p³omienia, blokada nast¹pi w ci¹gu 1 s. 13

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia.

Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. MODUŁ III LEKCJA 3 Temat: Po podłączeniu do prądu wszystko zaczyna działać, czyli elektryczne zagrożenia zdrowia i życia. Formy realizacji: Œcie ka edukacyjna lekcja techniki lub fizyki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Komfort i bezpieczeñstwo podró owania

Komfort i bezpieczeñstwo podró owania Komfort i bezpieczeñstwo podró owania EMG Poland Sp. zo.o. Instrukcja obs³ugi i monta u Wy³¹czny importer marki Steelmate na Polskê ul. Bronis³awa Czecha 59, 04-555 Warszawa tel.: 22 812 09 30, 22 518

Bardziej szczegółowo