PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 400 TYP 496 T1

2 PARAMETRY TECHNICZNE Zakres mocy cieplnej Rodzaje paliwa Maksymalne cisnienie gazu mierzone na króæcu pomiarowym Ciœnienie gazu [mbar] 35 mbar 116/ kw / kcal/h Lekki olej opa³owy, max lepkoœæ w 20 C = 6 mm 2 /s (1,5 E) Gaz ziemny - Pci kcal/m 3 Propan - Pci kcal/m 3 dla mocy max. - 9 mbar dla gazu ziemnego i 9,5 mbar dla propanu przy cisnieniu w komorze spalania = 0 mbar Zasilanie elektryczne jednofazowe 220 V +10% -15% 50 Hz Silnik wentylatora, kondensator Pobór mocy 2,9 A/220V 12,5 µf Silnik pompy, kondensator Pobór mocy 1,4 A/220V - 5 µf 400V Transformator zap³onu Uzwojenie: pierwotne 1,8A/220V wtórne 30mA 1x8kV Pompa Cykl pracy 50 kg/h przy ciœnieniu 12 bar, max ciœnienie 15 bar dwustopniowy Ciœnienie w komorze spalania - moc palnika mbar kw mbar Minimalne cisnienie gazu - moc palnika Ciœnienie mierzone na kró æcu pomiarowym 10 Króciec pomiarowy kw Gaz ziemny Propan 2

3 Rysunek nr 1 - opis : 1. Elektrozawór olejowy I stopnia 2. Elektrozawór olejowy II stopnia 3. Zawór olejowy bezpieczeñstwa 4. Zasilanie olejem opa³owym 5. Powrót oleju opa³owego 6. Regulator ciœnienia na pompie 7. Ustawnik przepustnicy powietrza 8. Króciec ciœnienia oleju ( G 1 / 8 ) 9. Króciec podciœnienia oleju ( G 1 / 8 ) 10. Listwa zaciskowa po³¹czeñ elektrycznych 11. Kondensator silnika wentylatora 12. Przelotka przewodu elektrycznego 13. Fotokomórka UV 14. Kondensator silnika pompy 15. Prze³¹cznik zasilania olej/ gaz 16. Przycisk deblokady sterownika 17. Presostat powietrza 18. Presostat max. ciœnienia gazu 19. Króciec pomiarowy ciœnienia gazu Iloœæ Wyposa enie palnika 1 Uszczelka rampy gazowej 8 Œruby 1 Podk³adka izolacyjna 3 Uszczelka 2 Przewody olejowe 4 Z³¹czki 4 Uszczelki 1 Ko³nierz WYMIARY Ko³nierz Palnik 3

4 MOCOWANIE PALNIKA W celu od³¹czenia g³owicy od korpusu palnika nale y: - od³¹czyæ po³¹czenia ( 1 ) dwóch zaworów, - odkrêciæ 4 œruby ( 2 i 3 ), - odci¹gn¹æ korpus ( A ) na prêtach œlizgowych, - zamocowaæ czêœæ ( B ) do œciany frontowej kot³a ( 6 ) wraz z uszczelk¹ ( 5 ), -zamocowaæ czêœæ ( A ), Wkrêciæ odpowiednie dysze oraz przeprowadziæ regulacjê g³owicy wed³ug schematu. Instalacja gazowa dostarczone na zamówienie wykonuje instalator Opis instalacji: 1. Instalacja gazowa 2. Zawór odcinaj¹cy rêczny 3. Z³¹cze antywibracyjne 4. Filtr gazowy 5. Stabilizator ciœnienia gazu 6. Króciec pomiaru ciœnienia gazu 7. Presostat min. ciœnienia gazu 8. Zawór bezpieczeñstwa 9. Zawór regulacyjny I stopnia 10. Zawór regulacyjny II stopnia 11. Palnik 12. Presostat max.ciœnienia gazu. 4

5 INSTALACJA OLEJOWA UWAGA! Przed uruchomieniem palnika upewniæ siê czy giêtki przewód powrotu nie jest zatkany, co spowodowaæ mo e utratê szczelnoœci i uszkodzenie pompy. Wysokoœæ D³ugoœæ [m] [m] 8 mm 10 mm 0, , , , Przewody paliwowe musz¹ byæ zupe³nie szczelne. Powrót oleju musi koñczyæ siê w zbiorniku olejowym dok³adnie na tym samym poziomie co zasilanie. W takim przypadku nie jest wymagany zawór zwrotny. Jeœli natomiast powrót znajduje siê powy ej poziomu paliwa, nale y zainstalowaæ zawór zwrotny. Rozwi¹zanie to jest mniej bezpieczne ni poprzednie w zwi¹zku z mo liwoœci¹ wyst¹pienia przecieków na zaworze. Wysokoœæ D³ugoœæ [m] [m] 8 mm 10 mm 0, , , , , , ,5-10 Uwaga! Nale y bezwzglêdnie zainstalowaæ filtr paliwa! Zaleca siê stosowanie rur miedzianych lub aluminiowych o przekroju 8 i 10 mm jak w tabelach powy ej. Mog¹ one zostaæ zast¹pione rurami stalowymi bez spawu o przekroju 1/4 i 3/8 ". 5

6 Instalacja elektryczna ( wykonana w fabryce ) + 8 TA N N N N LOAD LINE Opis schematu: C - kondensator silnika pompy C1 - kondensator silnika wentylatora CO- prze³¹cznik zasilania gaz/ olej MB- listwa zaciskowa palnika MP- silnik pompy MV- silnik wentylatora SM - serwo - motor PA - presostat powietrza TA- transformator zap³onu TB- uziemienie palnika UV- czujnik p³omienia V1 - elektrozawór I stopnia V2 - elektrozawór II stopnia VS - elektrozawór bezpieczeñstwa ZESTYKI PRZE CZNIKA olej 0 gaz 3-4 X 5-6 X 7-8 X 9-10 X X X X 6

7 PO CZENIA ELEKTRYCZNE ( Wykonywane przez instalatora ) UWAGA: Po³¹czenia elektryczne wykonane przez instalatora musz¹ odpowiadaæ normom i przepisom obowi¹zuj¹cym w danym kraju. MB L N V1 N V Schemat elektryczny bez zastosowania uk³adu kontroli szczelnoœci TS 6A S TL TR TB MR PE L N 220V 50Hz 1 2 PG P V2 V1 VS MB L N V1 N V Schemat elektryczny w przypadku zastosowania uk³adu kontroli szczelnoœci typu LDU 11 TS 6A S TL TR TB PE L N 220V 50Hz LANDIS LDU N PG PC P P V1 VS V2 MB L N V1 N V Schemat elektryczny w przypadku zastosowania uk³adu kontroli szczelnoœci typu RG 1/ CT PE TS 6A L N 220V 50Hz S TL 2 1 PG P RIELLO RG1/CT PC P TR V1 VS V2 TB MB L N V1 N V Schemat elektryczny w przypadku zastosowania uk³adu kontroli szczelnoœci typu VPS MB - listwa zaciskowa palnika MR - listwa zaciskowa rampy gazowej PC - presostat ciœnienia gazu PG - presostat min. ciœnienia gazu TS - termostat bezpieczeñstwa TL - termostat I stopnia TR - termostat II stopnia PE TS 6A L N 220V 50Hz UWAGA! - Stosowaæ kable o przekroju 1,5 mm 2 - Palniki o ci¹g³ym dzia³aniu nale y ze wzglêdów bezpieczeñstwa zatrzymywaæ co 24 godziny, za pomoc¹ godzinowego wy³¹cznika czasowego, po³¹czonego w uk³adzie urz¹dzeñ reguluj¹cych 7 S TL T8 T6 TR XP V1 - elektrozawór gazowy I stopnia V2 - elektrozawór gazowy II stopnia VS - elektrozawór bezpieczeñstwa S - zdalna sygnalizacja blokady S1 - zdalna sygnalizacja blokady S1 PG L1 N B5 T6 T7 T8 VPS

8 MOCOWANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH Wszystkie przewody elektryczne pod³¹czone do listwy zaciskowej przechodz¹ przez przelotki przedstawione na rysunku ni ej. 1. Zasilanie : przelotka Pg Termostat z ustawieniem wartoœci zadanej : przelotka Pg 13,5 3. Termostat bezpieczeñstwa : przelotka Pg 13,5 4. Termostat 2 stopnia : przelotka Pg 13,5 5. Rampa gazowa : przelotka Pg Otwór przewiercony dla dodatkowych urz¹dzeñ. Pozosta³e otwory s¹ fabrycznie nawiercone i przeznaczone dla dalszych ewentualnych przelotek, w przypadku instalowania dodatkowych kontrolek lub urz¹dzeñ steruj¹cych. UWAGA! - UPEWNIÆ SIÊ CZY NIE ZOSTA A ZAMIENIONA FAZA Z ZEREM. STOSOWAÆ TYLKO PO CZENIA STA E!!! - WYKONAÆ PRAWID OWE UZIEMIENIE - SPRAWDZIÆ AWARYJNE WY CZENIE PALNIKA POPRZEZ OTWARCIE TERMOSTATU LUB ZAS ONIÊCIE FOTOOPORU 8

9 REGULACJE Patrz strona 4 MONTA PALNIKA DO KOT A. W takiej sytuacji nale y dokonywaæ regulacji procesu spalania, w obszarze g³owicy. Dobór dyszy: Dysze podstawowych producentów, o k¹cie rozpylenia, zasadniczo 60 oraz 45 dla w¹skich komór spalania. U³o enie elektrod: 4 mm 4 mm Regulacja spalania gazu: Palnik fabrycznie przystosowany jest do spalania gazu ziemnego ( patrz rysunek ), przy nastêpuj¹cym ustawieniu: - ka dy otwór F - ca³kowicie otwarte W przypadku spalania propanu w 6 otworów F wkrêciæ dysze o œrednicy 3 mm. Dysza I stopnia Dysza II stopnia 9

10 Regulacja g³owicy palnika kcal/h kw Poluzowaæ dwie œruby ( 1 ) i przesun¹æ czêœæ wewnêtrzn¹ g³owicy ( 2 ), tak eby jej tylna krawêdÿ ( 3 ) pokry³a siê z odpowiednim punktem ustawnym na skali ( 4 ). Dokrêciæ œruby ( 1 ). REGULACJA SILNIKA STERUJ CEGO PRZEPUSTNICY POWIETRZA Przepustnica zamkniêta - dÿwignia niebieska DŸwignia ta ustawiona jest fabrycznie w pozycji œrodkowej, co odpowiada ca³kowitemu zamkniêciu przepustnicy. Otwarcie czêœciowe przepustnicy uzyskuje siê poprzez przesuniêcie dÿwigni w lewo ( znak + na skali ). Ka d¹ now¹ pozycjê dÿwigni uzyskuje siê przy wy³¹czonym palniku. Nie nale y przekroczyæ pozycji w jakiej znajduje siê dÿwignia pomarañczowa I stopnia. czarna dÿwignia czerwona dÿwignia pomarañczowa dÿwignia niebieska dÿwignia otwarcie + - zamkniêcie 1 stopieñ - dÿwignia pomarañczowa DŸwignia pomarañczowa steruje pozycj¹ przepustnicy powietrza w czasie pracy palnika na 1 stopniu. Reguluje jej otwarcie i zamkniêcie. 2 stopieñ - dÿwignia czerwona i czarna DŸwignia czerwona steruje pozycj¹ przepustnicy powietrza w czasie pracy palnika na 2 stopniu. Reguluje jej otwarcie i zamkniêcie. DŸwignia czarna steruje otwarciem wtó rnego zaworu olejowego i w ka dym przypadku musi pokrywaæ siê z pozycj¹ dÿwigni czerwonej. Nigdy natomiast nie mo e pokryæ siê z pozycj¹ dÿwigni pomarañczowej. 10

11 PRZYGOTOWANIE DO ROZRUCHU : Przed uruchomieniem palnika nale y odpowietrzyæ instalacjê gazow¹, luzuj¹c iglicê w króæcu pomiarowym presostatu gazu. iglica króciec pomiarowy presostatu presostat PRESOSTAT POWIETRZA ( p. 17 ) Ustawienie presostatu powietrza nale y przeprowadziæ po wykonaniu wszelkich innych regulacji palnika. Regulacjê zaczynamy od najmniejszej wartoœci na pokrêtle regulacyjnym ( rys. obok ). W czasie pracy palnika nale y powoli zwiêkszaæ wartoœæ ciœnienia ustawnego, krêc¹c ga³k¹ zgodnie z ruchem wskazó wek zegara, a do wyst¹pienia blokady palnika. Nastêpnie, przekrêciæ ga³kê w odwrotnym kierunku o wartoœci 1 mbar, przeprowadzaj¹c ponowny rozruch palnika. Je eli wyst¹pi kolejna blokada, nale y uj¹æ dalsze 0,5 mbar. Pokrêt³o regulacyjne PRESOSTAT MAX. CIŒNIENIA GAZU ( p. 18 ) Ustawienie presostatu max. ciœnienia gazu na g³owicy nale y przeprowadziæ po wykonaniu regulacji presostatu ciœnienia powietrza. Regulacjê zaczynamy od najwiêkszej wartoœci na pokrêtle regulacyjnym ( rys. obok ). W czasie pracy palnika, nale y powoli zmniejszaæ wartoœæ ciœnienia ustawnego, krêc¹c ga³k¹ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a do wyst¹pienia blokady palnika. Nastêpnie, przekrêciæ ga³kê w odwrotnym kierunku o wartoœci 2 mbar i przeprowadziæ ponowny rozruch palnika. Je eli wyst¹pi kolejna blokada, nale y dodaæ dalszy 1,mbar. Pokrêt³o regulacyjne ZALANIE POMPY W przypadku instalacji zasilanej grawitacyjnie z dna zbiornika oleju, nale y poluzowaæ korek kró æca wakuometru ( p. 9, str.3 ). Dokrêciæ go, po ukazaniu siê oleju. W pozosta³ych przypadkach, nale y startowaæ pracê palnika i odpowietrzyæ instalacjê olejow¹ poprzez poluzowanie kró æca ciœnieniomierza ( p. 8, str.3 ) na pompie. W przypadku niepowodzenia czynnoœæ powtórzyæ. UWAGA! W trakcie przechodzenia ze stopnia I do stopnia II, przy pierwszym uruchomieniu palnika, zaobserwuje siê znaczny spadek ciœnienia, jako efekt nape³niania siê ci¹gu paliwowego II dyszy. Mo e to doprowadziæ do zgaœniêcia palnika z wyst¹pieniem silnych drgañ. 11

12 SPALANIE : CO 2 Nie nale y przekraczaæ 10 % emisji CO2 ( dot. gazu o wartoœci opa³owej 8600 kcal/m 3 ), ze wzglêdu na unikniêcie ryzyka wyst¹pienia drobnych zmian w przeprowadzonych ju regulacjach z powodu np. zmian ci¹gu, co doprowadziæ mo e do procesu spalania przy niewystarczaj¹cej iloœci powietrza, powoduj¹c w efekcie pojawienie siê CO. CO Ze wzglêdów bezpieczeñstwa, emisja CO nie mo e przekroczyæ 0,1 % to jest tysi¹ca p. p. m. TRUDNOŒCI ROZRUCHOWE ORAZ ICH PRZYCZYNY Wszêdzie tam, gdzie pojawia siê oznaczenie ( * ), przypadek opisywany dotyczy zarówno gazu jak i oleju opa³owego. 1. Palnik przechodzi fazê przedmuchu prawid³owo, nastêpuje zap³on, ale blokada wystêpuje po 3 sekundach od zap³onu jeœli : - czujnik nie zauwa a p³omienia z powodu zanieczyszczenia, zbyt niskiego napiêcia ( poni ej 187 V ), uszkodzenia przewodu prowadz¹cego do sterownika. ( * ) - wartoœæ ustawna presostatu gazu pokrywa siê z wartoœci¹ ciœnienia roboczego. 2. Po fazie wstêpnego przedmuchu, palnik blokuje siê z powodu braku p³omienia. Przyczyny mog¹ byæ nastêpuj¹ce : - zbyt ma³a iloœæ gazu przep³ywa przez elektrozawór ( zbyt niskie ciœnienie w instalacji gazowej ) - ³uk elektryczny zap³onu jest nieregularny lub uleg³a uszkodzeniu elektroda zap³onu. ( * ) - instalacja gazowa nie zosta³a wczeœniej odpowietrzona, - presostat powietrza nie dzia³a z powodu z³ego nastawienia lub uszkodzenia. Wystêpuje stan awarii na pocz¹tku przedmuchu ( * ). 3. Palnik nie startuje z chwil¹ zamkniêcia termostatu : - brak gazu w instalacji gazowej, - presostat gazu nie zamyka siê - nieprawid³owa regulacja lub uszkodzenie, 4. Palnik powtarza fazê rozruchu, bez wyst¹pienia blokady : - Zachowanie to jest spowodowane ciœnieniem gazu w instalacji. Jego wartoœæ jest zbli ona do wartoœci ustawnej presostatu. Po otwarciu siê elektrozaworu i chwilowym zadzia³aniu presostatu, nastêpuje nag³e zmniejszenie siê ciœnienia gazu. Nastêpnie, po zamkniêciu siê elektrozaworu zatrzymuje siê silnik palnika i roœnie ciœnienie gazu w instalacji powoduj¹c ponowne uruchomienie siê palnika, itd, itd. W tym przypadku nale y zmniejszyæ wartoœæ ustawn¹ ciœnienia o kolejny ni szy punkt. 12

13 PR D JONIZACYJNY CZUJNIKA P OMIENIA Niezbêdny, minimalny pr¹d - 15 µa Chc¹c dokonaæ jego pomiaru nale y pod³¹czyæ w szereg z czujnikiem mikroamperomierz pr¹du sta³ego o zakresie 100uA i kondensator 100uF - 10 V tak, jak pokazano na schemacie. czujnik p³omienia UV Nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu Blokada wystêpuje z powodu : - braku p³omienia ( * ) - otwarcia presostatu gazu - uziemienia czujnika jonizacyjnego ( * ) - otwarcia presostatu powietrza ( * ) CYKL STARTU PALNIKA Termostat Silnik Zap³on I elektrozawór II elektrozawór Blokada Normalny 36 s min 10 s 4 s Blokada z powodu braku p³omienia 36 s min 2 s max 4 s W przypadku zanikniêcia p³omienia, blokada nast¹pi w ci¹gu 1 s. 13

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 300 TYP 495 M

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 300 TYP 495 M DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH GI/EMME 300 TYP 495 M PARAMETRY TECHNICZNE Zakres mocy cieplnej Rodzaje paliwa Maksymalne cisnienie gazu mierzone na króæcu pomiarowym Ciœnienie

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

PALNIKI GAZOWE JEDNOSTOPNIOWE BS 1 TYP 911 T1 BS 2 TYP 912 T1 BS 3 TYP 913 T1 BS 4 TYP 914 T1

PALNIKI GAZOWE JEDNOSTOPNIOWE BS 1 TYP 911 T1 BS 2 TYP 912 T1 BS 3 TYP 913 T1 BS 4 TYP 914 T1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI GAZOWE JEDNOSTOPNIOWE BS 1 TYP 911 T1 BS TYP 91 T1 BS 3 TYP 913 T1 BS 4 TYP 914 T1 SPIS TREŒCI BS 1-4 SPIS TREŒCI 1. Opis palnika... 1.1. Wyposa enie palnika....

Bardziej szczegółowo

Katalog czêœci zamiennych

Katalog czêœci zamiennych 36 Katalog czêœci zamiennych 1 ISOTWIN C 24 E ISOTWIN F 24 E 54697 30 Œruba Cena netto PLN (bez VAT-u ) 57389 1 Obudowa prawa 155,00 57390 1 Obudowa lewa 155,00 57391 1 Siatka dolna 99,00 57450 1 Obudowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE BS 1 D BS D BS 3 D BS 4 D TYP 915 T1 TYP 916 T1 TYP 917 T1 TYP 918 T1 SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI 1. Opis palnika... 1.1. Wyposa enie palnika....

Bardziej szczegółowo

Weishaupt Riello. Palniki

Weishaupt Riello. Palniki Weishaupt Palniki Weishaupt 13 Dobór palników olejowych WEISHAUPT WL5WL40 do kot ów BUDERUS G115G515 (olej opa owy, lekki wg DIN 51603) 24205021 24205021 24105021 24205021 24105021 24205021 WL5/1-A-H WL5/1-A-H

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 5D

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 5D DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 5D SPIS TREŒCI 1. Opis palnika str. 2 1.1 Wyposa enie palnika str. 2 2. Dane techniczne str. 3 2.1 Dane techniczne str. 3 2.2 Wymiary gabarytowe

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

PALNIKI OLEJOWE JEDNOSTOPNIOWE RG 0,2R RG 1RK RG 0,3R RG 2 RG 0,3 RG 3 RG 1 RG 4S RG 1R

PALNIKI OLEJOWE JEDNOSTOPNIOWE RG 0,2R RG 1RK RG 0,3R RG 2 RG 0,3 RG 3 RG 1 RG 4S RG 1R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE JEDNOSTOPNIOWE RG 0,2R RG 1RK RG 0,3R RG 2 RG 0,3 RG 3 RG 1 RG 4S RG 1R SPIS TREŒCI 1. Opis palnika str. 2 1.1 Wyposa enie palnika str. 2 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 1RKD RG 2D RG 3D RG 4D

PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 1RKD RG 2D RG 3D RG 4D DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 1RKD RG 2D RG 3D RG 4D SPIS TREŒCI 1. Opis palnika str. 2 1.1 Wyposa enie palnika str. 2 2.0 Dane techniczne str. 3 2.1 Dane techniczne str.

Bardziej szczegółowo

PALNIKI GAZOWE JEDNOSTOPNIOWE

PALNIKI GAZOWE JEDNOSTOPNIOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI GAZOWE JEDNOSTOPNIOWE BS 1 TYP 911 T1 BS 2 TYP 912 T1 BS 3 TYP 913 T1 BS 4 TYP 914 T1 SPIS TREŚCI BS 1-4 SPIS TREŚCI 1. Opis palnika... 2 1.1. Wyposażenie palnika...

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja po³¹czeñ elektrycznych systemu wtrysku gazu STELLA.

Instrukcja po³¹czeñ elektrycznych systemu wtrysku gazu STELLA. Instrukcja po³¹czeñ elektrycznych systemu wtrysku STELL. SequenTial ELpigaz valve pplication T ST.0.-2.04 OPIS PO ZENI PRZEWOÓW ) r¹zowy przewód (pokryty ma³¹ czarn¹ os³on¹) - stosowany do odczytu obrotów

Bardziej szczegółowo

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe Materia³y projektowe Gazowe kot³y wisz¹ce z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych kot³ów

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax

ul. Wapiennikowa 90, KIELCE, tel , fax SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. 6-9-, fax. - 6-9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl ZAWORY ROZDZIELAJ CE TYPU ZE G/8, /, /, / i / sterowane elektromagnetycznie sterowane jednostronnie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE PROGRESYWNE

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE PROGRESYWNE DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PALNIKI GAZOWE DWUSTOPNIOWE PROGRESYWNE RS 28 RS 8 RS 50 TYP 809 T1 TYP 810 T1 TYP 811 T1 SPIS TREŒCI RS 28-8-50 PODRÊCZNIK DO PRZEKAZANIA U YTKOWNIKOWI PALNIKA. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Zastosowanie Klapa o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla przemys³u procesowego i budowy instalacji. Œrednica nominalna DN 50

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym

Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zawory typu RA-N z nastawą wstępną i nyplem samouszczelniającym Zgodne z normą EN 215 Zastosowanie Wersja prosta Korpusy zaworów RA-N stosowane są w dwururowych instalacjach centralnego ogrze wania. Fabrycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie:

KOMBI-3-Plus. Honeywell. Zawory regulacyjne Karta katalogowa. Zastosowanie: Honeywell KOMBI-3-Plus Zawory regulacyjne Karta katalogowa Zastosowanie: Kombi 3 Plus to zestaw dwóch zaworów: czerwonego stosowanego na przewodzie zasilaj¹cym oraz niebieskiego stosowanego na przewodzie

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OLEJOWEGO PALNIKA NADMUCHOWEGO

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OLEJOWEGO PALNIKA NADMUCHOWEGO DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OLEJOWEGO PALNIKA NADMUCHOWEGO KOD MODEL TYP 3739950 RG5S 399 T1 1. Opis palnika SPIS TREŒCI 1. Opis palnika str. 2 4. Praca str. 7 1.1 Wyposa enie palnika str. 2 4.1 Regulacja

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów Opis æwiczeñ Badanie MAP-Sensorów POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 5 6 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu 0 0 0 Zespó³

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi punkty Instrukcja monta u punkty calormatic FBGa

Instrukcja obs³ugi punkty Instrukcja monta u punkty calormatic FBGa - 0 + calormatic FBGa VRC calormatic FBG a Art.-Nr. 9537 dla regulatora VRC Set calormatic UB,UBW oraz Klassik BW INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U URZ DZENIA ZDALNEGO STEROWANIA Instrukcja obs³ugi punkty 1...7

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM KARTA SERWISOWA NIKE / EOLO STAR 24 3E KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM Zdejmowanie obudowy - zdemontować maskownicę (1) pociągając do siebie jej dolną krawędź, tak jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik wykonany z rur bimetalowych ebrowanych Cu-Al

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI 7.1 Mercedes C-Klasse (model W203)... 3 7.2 Mercedes E-Klasse (model W211) i CLK (model W209)... 7 7.3 Mercedes E-Klasse

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe)

Zastosowanie. Termostaty wykorzystuj¹ce zasadê rozszerzalnoœci cieczy wyposa one w os³onê czujnika (wyposa enie dodatkowe) Termostaty typu 5343 Regulator temperatury (TR) typu 5344 typu 5345 Termostaty dwufunkcyjne TR/STB typu 5347, TR/STW typu 5348 i STW/STB typu 5349 Zastosowanie Posiadaj¹ce atest typu termostaty do regulacji

Bardziej szczegółowo

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH RLS 28 RLS 38 RLS 50

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH RLS 28 RLS 38 RLS 50 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH RLS 28 RLS 38 RLS 50 Nr kodowy: Model: Typ: 3483201 RLS 28 684T1 3484101 RLS 38 685T1 3484601 RLS 50 686T1 SPIS TREŒCI RLS 28-38-50 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 1RKD RG 2D RG 3D RG 4D

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 1RKD RG 2D RG 3D RG 4D DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 1RKD RG 2D RG 3D RG 4D SPIS TREŚCI 1. Opis palnika str. 2 1.1 Wyposażenie palnika str. 2 2. Dane techniczne str. 3 2.1 Dane techniczne str.

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH RLS 70 RLS 100 RLS 130

PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH RLS 70 RLS 100 RLS 130 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKÓW GAZOWO-OLEJOWYCH RLS 70 RLS 100 RLS 130 Nr kodowy: Model: Typ: 3485001 RLS 70 687T1 3485201 RLS100 688T1 3485401 RLS130 689T1 SPIS TREŒCI RLS 70 100 130 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 5D

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 5D DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PALNIKI OLEJOWE DWUSTOPNIOWE RG 5D SPIS TREŚCI 1. Opis palnika str. 2 1.1 Wyposażenie palnika str. 2 2. Dane techniczne str. 3 2.1 Dane techniczne str. 3 2.2 Wymiary gabarytowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej

Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Instrukcja montażu aparatu w obudowie meblowej Lodówka z zamrażalnikiem Instrukcja montażu aparatów chłodniczo-zamrażalniczych w obudowie meblowej jest przeznaczona dla fachowca. Zamontowanie i podłączenie

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

R E G U L A T O R t y p czujnik temperatury zewnêtrznej typ Pt-1000 DIODY SYGNALIZACYJNE A B C D ZMIANA SET KRZYWEJ

R E G U L A T O R t y p czujnik temperatury zewnêtrznej typ Pt-1000 DIODY SYGNALIZACYJNE A B C D ZMIANA SET KRZYWEJ R E G U L A T O R t y p 0 aktualizowano 09 / 009 Pogodowy Regulator c.o. typ sterowanie stopmiowym kot³em c.o. i pomp¹ c.o. czujnik temperatury zewnêtrznej typ Pt000 czujnik temperatury c.o. typ Pt000

Bardziej szczegółowo

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typ 45-1 typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym typ 45-3 typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 7 Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym s¹ dostêpne jako pompy i silniki i zaliczaj¹ siê one do klasycznych urz¹dzeñ hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

URBS. Urz¹dzenie Regulacyjne. Belimo Smay

URBS. Urz¹dzenie Regulacyjne. Belimo Smay Urz¹dzenie Regulacyjne Belimo Smay URBS Urz¹dzenie URBS SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Podstawy prawne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801 INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 1 Zastosowanie i budowa Kompaktowy zespó³ wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciep³a do zastosowania : - w budownictwie mieszkaniowym, - w budynkach biurowych, - w

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo