Fotografia co powinien wiedzieć archiwista zakładowy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fotografia co powinien wiedzieć archiwista zakładowy."

Transkrypt

1 Fotografia co powinien wiedzieć archiwista zakładowy. Jak zabezpieczyć fotografię, jak ją opisać i ewidencjonować w archiwum zakładowym Iwona Fischer Archiwum Narodowe w Krakowie Program wystąpienia Różne definicje fotografii (definicja fotografika, konserwatora archiwaliów i archiwisty) Fotografia dla archiwisty (co nas interesuje, dlaczego i jak gromadzimy fotografie) Fotografia analogowa i cyfrowa (różnice i podobieństwa) Przepisy metodyczne dot. opracowania fotografii w archiwach państwowych (inf. o aktualnych przepisach metodycznych, ale także o wcześniejszych, które cały czas są stosowane w relacji archiwum zakładowe - archiwum państwowe) Elementy opisu fotografii (jakie informacje podajemy i jak je pozyskujemy) Wartościowanie materiałów fotograficznych (czym jesteśmy zainteresowani w archiwach państwowych) Techniczne zabezpieczenie fotografii (album czy pudło archiwalne) Opracowanie fotografii a jej udostępnianie (inf. o prawie autorskim, pierwsza publikacja fotografii) Przykładowe fotografie, ich opis lub jego brak Przykładowe katalogi/inwentarze zbiorów fotograficznych. 1

2 Definicje fotografii Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós światło; gráphō piszę, graphein rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) zbiór wielu różnych technik, których celem jest zarejestrowanie trwałego, pojedynczego obrazu za pomocą światła. Potoczne znaczenie zakłada wykorzystanie układu optycznego, choć nie jest to konieczne np. przy rayografii /Wikipedia/ 1. «utrwalanie obrazów za pomocą aparatu fotograficznego» 2. «obraz otrzymany w taki sposób» 3. przen. «wierne odbicie, odtworzenie czegoś» fotograficzny fotograficznie fotografijka fotografia artystyczna zob. fotografika w zn. 1. fotografia astronomiczna zob. astrofotografia. /Słownik PWN/ Definicje fotografii Pod pojęciem fotografii rozumieć należy wszelkie statyczne formy fotograficznego zapisu obrazu, niezależnie od techniki wykonania. Reprodukcje zabezpieczające innych rodzajów materiałów archiwalnych (np. akt, dokumentacji kartograficznej, technicznej, pieczęci) w formie mikrofilmu lub fotokopii, nie wchodzą w skład archiwalnego zasobu fotografii. /metodyka archiwalna/ Obraz powstały w wyniku reakcji chemicznej soli metali i światła. Fotografia (tradycyjna) to mała fabryka chemiczna dążąca do samozagłady. /definicje konserwatorów fotografii/ 2

3 Techniki fotograficzne Heliografia Kalotypia Ambrotypia Panotypia Cyjanotypia Ferrotypia Przetłok bromolejowy Fotografia stereoskopowa Odbitka albuminowa Odbitka kolodionowa Odbitka na papierze solnym Odbitka żelatynowo-srebrowa Techniki fotograficzne Fotografia tradycyjna Fotografia cyfrowa 3

4 Fotografia analogowa i cyfrowa Opis obrazu Opis techniki Opracowanie Gromadzenie Przechowywanie Konserwacja Fotografia analogowa Fotografia cyfrowa Identyczny opis obrazu, zawierający stałe elementy wynikające z metodyki archiwalnej Skomplikowany, często wymagający wiedzy specjalistycznej Opis podpowiada sam materiał; właściwości / metadane Identyczne zasady opracowania fotografii analogowej i cyfrowej Gromadzimy w ilości wytworzonej, rzadko brakujemy; uznajemy zbiory za skończone/ zamknięte; W szczególnych warunkach; b. wrażliwy materiał Bardzo pracochłonna, czasochłonna i kosztochłonna Dokumentacja masowa; konieczność wypracowania kwalifikatora dokumentacji i wyboru fotografii Jak dokument elektroniczny Jak dokument elektroniczny Udostępnianie Dublety, kopie, scany Jak dokument elektroniczny Prawo autorskie Nie ma rozróżnienia w prawie autorskim Fotografia archiwalna Egzemplarzem archiwalnym fotografii jest: 1) dla fotografii trwale związanej z nośnikiem, powstałej w wyniku chemicznej obróbki materiału światłoczułego nośnik z pierwotnym zapisem fotografii, 2) dla zapisu cyfrowego wzorcowy plik danych, niezmieniony w stosunku do pierwotnego zapisu, wykonanego bezpośrednio przez urządzenie elektroniczne lub przekształconego i przekazanego przez twórcę. 4

5 Fotografia dla archiwisty Gromadzimy i pozyskujemy: - fotografie wytworzone przez osoby fizyczne, (fotografów; artystów, fotoreporterów), instytucje prywatne (agencje fotograficzne, prasowe) oraz państwowe jednostki organizacyjne (urzędy miast, zakłady przemysłowe, placówki oświatowe); - fotografie posiadające walory poznawcze, dokumentacyjne i artystyczne; - zbiory i kolekcje fotografii; - fotografie wykonane różnorodnymi technikami fotograficznymi. Fotografia dla archiwisty Kryteria kwalifikacji dokumentacji fotograficznej: - treść fotografii - autorstwo fotografii - znaczenie twórcy - unikatowość / typowość - nośnik i technika wykonania - wartość informacyjna dokumentacji konkretnego twórcy - niepowtarzalność informacji - uzyskanie nagrody państwowej, konkursowej lub innych wyróżnień - jakość techniczna i stopień zachowania fotografii /pomocniczo/ 5

6 Jak gromadzimy 1. Zespoły fotografii powstałe w wyniku działalności instytucji lub osób, specjalnie do tego powołanych Przykłady: Agencja Fotograficzna Światowid, Zakład Fotograficzny Foto-Bielec 2. Fotografie stanowiące integralną część zespołu aktowego, jako wizualne uzupełnienie dokumentacji pisanej, niezależnie od tego, czy akta się zachowały czy też nie Przykłady: albumy pamiątkowe szkół, fotografie z obchodów jubileuszu fabryki 3. Zbiór (kolekcja) fotografii fotografie o różnej proweniencji gromadzone przez instytucje lub osoby pod pewnym kątem widzenia lub w sposób przypadkowy Przykłady: albumy rodzinne, zbiór fotografii dotyczących Krakowa Czym jesteśmy zainteresowani 6

7 Fotografia a samorząd Fotografia a samorząd 7

8 Fotografia a samorząd Fotografia a samorząd 8

9 Fotografia a samorząd Jakie fotografie znajdziemy w samorządach Fotografie kronikarskie (strony Fotografie mieszkańców miast/gmin (we wnioskach o dowody osobiste); Fotografie zabytków (Konserwator Zabytków); Fotografie reklam szpecących miasto (Plastyk Miasta); Fotografia medyczna (RTG w szpitalach i przychodniach zdrowia); Fotografie źle zaparkowanych samochodów, graffiti, zniszczeń na terenie miasta (Straż Miejska); Fotografie zniszczeń wykonywanych po pożarach (Miejska Komenda Straży Pożarnej); Fotografie budynków i katastrof budowlanych (Nadzór Budowlany); Fotografia sportowa (Miejski Klub Sportowy CRACOVIA); Fotografie zwierząt (Miejski Park i Ogród Zoologiczny). 9

10 Przepisy metodyczne Wytyczne w sprawie archiwalnego opracowania zasobu fotografii Załącznik do Zarządzenia nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 30 czerwca 1969 r. w sprawie archiwalnego opracowania zasobu fotografii (już nieaktualne, wykorzystywane w relacjach archiwum państwowe archiwum zakładowe) Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych Załącznik do Decyzji nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych (obowiązujące w archiwach państwowych) Przepisy metodyczne Opracowanie zespołu (zbioru) fotografii obejmuje następujące czynności: 1) rozpoznanie przynależności zespołowej, 2) porządkowanie wstępne, 3) klasyfikację, 4) systematyzację, 5) brakowanie, 6) inwentaryzację, 7) indeksowanie. 10

11 Przepisy metodyczne Przynależność zespołową ustala się w oparciu o analizę wszelkich oznaczeń pochodzących od twórcy zespołu (zbioru), np. odcisków pieczęci. W razie wątpliwości należy sprawdzić publikacje fotografii oraz posiłkować się informacjami ustalonymi na podstawie innych źródeł. Przepisy metodyczne Porządkowanie wstępne obejmuje: 1) rozpoznanie zawartości i stanu uporządkowania zespołu (zbioru), 2) w przypadku istnienia jakichkolwiek pomocy ewidencyjnych sprawdzenie stanu zachowania zespołu (zbioru), 3) rozpoznanie stanu fizycznego fotografii, wyłączenie egzemplarzy zakażonych biologicznie (na okres konserwacji) oraz usunięcie części metalowych, 4) formowanie jednostek archiwalnych fotografii, 5) opatrzenie fotografii znakiem własnościowym archiwum państwowego, 6) przeprowadzenie kwerendy mającej na celu zebranie informacji przydatnych w dalszym opracowaniu, 7) przygotowanie projektu układu fotografii w zespole (zbiorze). 11

12 Przepisy metodyczne Klasyfikacja polega na podziale fotografii w ramach zespołu (zbioru) na działy, grupy, podgrupy, tematy na podstawie obrazu i opisu fotografii. W zależności od liczby fotografii w zespole (zbiorze) i ich treści, stosuje się więcej lub mniej stopni podziału. Zaleca się stosowanie klasyfikacji w przypadku zespołów (zbiorów) zamkniętych, przyjętych w rozsypie, nie usystematyzowanych przez twórcę. Zastosowany stopień klasyfikacji zależy od stanu rozpoznania zespołu. Fotografie, których nie można zidentyfikować należy wyodrębnić i umieścić na końcu działu lub zespołu. Przepisy metodyczne Dla nadania zespołowi (zbiorowi) ostatecznego układu przeprowadza się systematyzację fotografii w obrębie tematów (logiczną lub chronologiczną), jak również systematyzację tematów w grupach i grup w obrębie całego zespołu (zbioru), w oparciu o przygotowany uprzednio projekt układu. Dalsze odbitki pozytywowe (tzw. dublety) fotografii, w ilości nie większej niż trzy egzemplarze, po sklasyfikowaniu i usystematyzowaniu, pozostawia się w zespole (zbiorze). Zaleca się przechowywanie dubletów razem z oryginałem. Fotografie przejęte przez archiwa w postaci ukształtowanych zespołów (zbiorów) powinny zachować układ nadany im przez twórcę. 12

13 Przepisy metodyczne W trakcie klasyfikacji i systematyzacji przeprowadza się z dużą ostrożnością brakowanie fotografii. Brakowaniu mogą podlegać fotografie, które: - z uwagi na przedstawiany temat nie posiadają wartości dokumentalnej; - egzemplarze ponadnormatywne - stały się nieczytelne wskutek zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym ich rekonstrukcję. Inwentaryzację (ewidencję) fotografii prowadzi się w systemie informatycznym. System informatyczny do zarządzania zasobem fotografii powinien zapewniać możliwości zapisu i przeszukiwania według elementów opisu tematu i obrazu fotograficznego. Przepisy metodyczne Fotografie stanowiące część zespołu (zbioru) archiwalnego (aktowego) pozostawia się w zespole (zbiorze), do którego przynależą, bez względu na sposób ich powiązania z zespołem (wszyte, wklejone, luźne). W inwentarzu zespołu (zbioru) archiwalnego aktowego umieszcza się informacje o fotografiach występujących w jednostce inwentarzowej. Dla fotografii występującej w zespole (zbiorze) archiwalnym (aktowym) mają zastosowanie zasady opisu przyjęte przy opracowywaniu zespołu (zbioru) fotografii. Fotografia w zespole (zbiorze) archiwalnym (aktowym) otrzymuje sygnaturę jednostki inwentarzowej uzupełnioną numerem strony oraz w przypadku, gdy na stronie znajduje się kilka fotografii numerem fotografii na stronie. 13

14 Przepisy metodyczne W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyłączanie fotografii luźnych z właściwych dla nich jednostek inwentarzowych. Należy wówczas sporządzić odpowiednie odsyłacze w inwentarzu, a w miejsce wyłączonej fotografii włożyć zastawnik w postaci kopii fotografii. Wyłączanie z właściwych jednostek inwentarzowych i przechowywanie fotografii poza zespołem (zbiorem), do którego przynależą, np. w wyspecjalizowanych oddziałach gromadzących fotografie dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy pozostawienie fotografii w zespole archiwalnym (aktowym) mogłoby spowodować jej uszkodzenie, zniszczenie lub przyspieszenie procesu destrukcji. Przykład opisu fotografii (1) TEMAT: Wycieczka archiwistów krakowskich do archiwów francuskich w maju 2004 r. Szef grupy mgr Ewa Perłakowska w trakcie zwiedzania magazynów archiwalnych Archiwów Narodowych we Francji Francja, Paryż, siedziba Archiwów Narodowych, 23 maja 2004 r. Fot. Iwona Fischer; 23 maja 2004 r.; Fotografia cyfrowa 1 Nie publikowane - 14

15 Przykład opisu fotografii (2) TEMAT: Korsykańskie impresje Zachód słońca nad jedną z zatok Korsyki Francja, Korsyka, wybrzeże zachodnie Fot. Jan Kowalski; Czerwiec 2005 r. Negatyw nr 7 3 Miesięcznik PODRÓŻE nr 6 z 2005 r. - Przykład opisu fotografii (3) TEMAT: Zabytki Francji Katedra Notre Dame Francja, Paryż brak 1 Nie publikowane - 15

16 Temat fotograficzny - definicja Jedna lub wiele fotografii, połączonych ze sobą elementem chronologicznym, tj. wykonanych w tym samym lub zbliżonym czasie i połączonych logicznie, gdy utrwalony na nich obraz przedstawia określone wydarzenie, zjawisko, osobę lub przedmiot. Elementy opisu tematu: a) sygnatura tematu (jednostki inwentarzowej), b) tytuł tematu, c) krótki opis tematu, d) miejsce wydarzenia, e) daty skrajne wydarzenia, f) liczba obrazów w temacie, g) hasła indeksu, h) autor i data sporządzenia oraz ewentualnej modyfikacji opisu. Elementy opisu fotografii nazwiska i imiona osób na fotografii nazwy własne obiektów szczegółowe hasła przedmiotowe opis szczegółowy data wykonania fotografii zakład fotograficzny autor fotografii autorskie prawa majątkowe numer i rozmiar negatywu liczba i rozmiar odbitek pozytywowych informacje o zapisie pliku cyfrowego sygnatura obrazu uwagi autor i data sporządzenia opisu 16

17 Temat fotograficzny Temat fotograficzny SYGNATURA TEMATU 8/I TYTUŁ TEMATU Dni Krakowa w Moskwie koncert Krzysztofa Pendereckiego KRÓTKI OPIS TEMATU W ramach Dni Krakowa w Moskwie obchodzonych w dniach 8 11 września 2008 roku w Moskiewskim Domu Muzyki w Moskwie wystąpiła Sinfonietta Cracovia pod batutą Krzysztofa Pendereckiego Koncert odbył się 9 września 2008 roku, w programie znalazły się utwory Krzysztofa Pendereckiego i Piotra Czajkowskiego. MIEJSCE WYDARZENIA Rosja, Moskwa, Moskiewski Dom Muzyki DATY SKRAJNE WYDARZENIA 2008; LICZBA OBRAZÓW W TEMACIE 5; HASŁA INDEKSU - Dni Krakowa w Moskwie, Moskwa, Jacek Majchrowski, koncert, przemówienie, imprezy kulturalne, promocja miasta Krakowa, muzyka, Sinfonietta Cracovia, kwiaty, moskiewska publiczność, aplauz, AUTOR I DATA SPORZĄDZENIA OPISU 17

18 Opis fotografii (1) NAZWISKA I IMIONA OSÓB NA FOTOGRAFII Mer Moskwy Jurij M. Łużkow (przy mikrofonie); prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski (pierwszy z prawej) NAZWY WŁASNE OBIETKTÓW Rosja, Moskwa, Moskiewski Dom Muzyki w Moskwie SZCZEGÓŁOWE HASŁA PRZEDMIOTOWE Dni Krakowa w Moskwie, Moskwa, Jacek Majchrowski, koncert, przemówienie, imprezy kulturalne, promocja miasta Krakowa OPIS SZCZEGÓŁOWY Mer Moskwy Jurij M. Łużkow zabiera głos przed rozpoczęciem koncertu Sinfonietta Cracovia pod batutą Krzysztofa Pendereckiego zorganizowanego w ramach obchodów Dni Krakowa w Moskwie DATA WYKONANIA FOTOGRAFII 9 września 2008 roku ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY brak AUTOR FOTOGRAFII Wiesław Majka AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE Wiesław Majka lub/i Urząd Miasta Krakowa NUMER I ROZMIAR NEGATYWU nie dotyczy LICZBA I ROZMIAR ODBITEK POZYTYWOWYCH 1; 18 x 12 cm, kolor INFORMACJE O ZAPISIE PLIKU CYFROWEGO JPEG; 227 dpi; KB SYGNATURA OBRAZU 8/I/1 UWAGI AUTOR I DATA SPORZĄDZENIA OPISU Opis fotografii (2) NAZWISKA I IMIONA OSÓB NA FOTOGRAFII brak NAZWY WŁASNE OBIETKTÓW Rosja, Moskwa, Moskiewski Dom Muzyki w Moskwie SZCZEGÓŁOWE HASŁA PRZEDMIOTOWE Dni Krakowa w Moskwie, Moskwa, imprezy kulturalne, muzyka, Moskiewski Dom Muzyki OPIS SZCZEGÓŁOWY Moskiewski Dom Muzyki widok w nocy DATA WYKONANIA FOTOGRAFII brak ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY brak AUTOR FOTOGRAFII Wiesław Majka AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE Wiesław Majka lub/i Urząd Miasta Krakowa NUMER I ROZMIAR NEGATYWU nie dotyczy LICZBA I ROZMIAR ODBITEK POZYTYWOWYCH 1; 18 x 12cm, kolor INFORMACJE O ZAPISIE PLIKU CYFROWEGO JPEG; 72 dpi; KB SYGNATURA OBRAZU 8/I/2 UWAGI brak AUTOR I DATA SPORZĄDZENIA OPISU 18

19 Opis fotografii (3) NAZWISKA I IMIONA OSÓB NA FOTOGRAFII Krzysztof Penderecki (dyrygent), muzycy Sinfonietta Cracovia NAZWY WŁASNE OBIETKTÓW Rosja, Moskwa, Moskiewski Dom Muzyki w Moskwie SZCZEGÓŁOWE HASŁA PRZEDMIOTOWE Dni Krakowa w Moskwie, Moskwa, imprezy kulturalne, muzyka, koncert, Krzysztof Penderecki, Sinfonietta Cracovia OPIS SZCZEGÓŁOWY koncert Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego w Moskiewskim Domu Muzyki w Moskwie w ramach obchodów Dni Krakowa w Moskwie DATA WYKONANIA FOTOGRAFII 9 września 2008 roku ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY brak AUTOR FOTOGRAFII Wiesław Majka AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE Wiesław Majka lub/i Urząd Miasta Krakowa NUMER I ROZMIAR NEGATYWU nie dotyczy LICZBA I ROZMIAR ODBITEK POZYTYWOWYCH 1; 12 x 18cm, kolor INFORMACJE O ZAPISIE PLIKU CYFROWEGO JPEG; 235 dpi; KB SYGNATURA OBRAZU 8/I/3 UWAGI - brak AUTOR I DATA SPORZĄDZENIA OPISU- Opis fotografii (4) NAZWISKA I IMIONA OSÓB NA FOTOGRAFII Moskiewska publiczność NAZWY WŁASNE OBIETKTÓW Rosja, Moskwa, Moskiewski Dom Muzyki w Moskwie SZCZEGÓŁOWE HASŁA PRZEDMIOTOWE Dni Krakowa w Moskwie, Moskwa, imprezy kulturalne, muzyka, koncert, Sinfonietta Cracovia, kwiaty, moskiewska publiczność, aplauz OPIS SZCZEGÓŁOWY Aplauz moskiewskiej publiczności po zakończonym koncercie Sinfonietty Cracovii w Moskiewskim Domu Muzyki w Moskwie, uroczystość w ramach obchodów Dni Krakowa w Moskwie DATA WYKONANIA FOTOGRAFII 9 września 2008 roku ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY brak AUTOR FOTOGRAFII Wiesław Majka AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE Wiesław Majka lub/i Urząd Miasta Krakowa NUMER I ROZMIAR NEGATYWU nie dotyczy LICZBA I ROZMIAR ODBITEK POZYTYWOWYCH 1; 18 x 12cm, kolor INFORMACJE O ZAPISIE PLIKU CYFROWEGO JPEG; 72 dpi; KB SYGNATURA OBRAZU 8/I/4 UWAGI brak AUTOR I DATA SPORZĄDZENIA OPISU 19

20 Opis fotografii (5) NAZWISKA I IMIONA OSÓB NA FOTOGRAFII Moskiewska publiczność NAZWY WŁASNE OBIETKTÓW Rosja, Moskwa, Moskiewski Dom Muzyki w Moskwie SZCZEGÓŁOWE HASŁA PRZEDMIOTOWE Dni Krakowa w Moskwie, Moskwa, imprezy kulturalne, muzyka, koncert, Sinfonietta Cracovia, Krzysztof Penderecki OPIS SZCZEGÓŁOWY Krzysztof Penderecki na scenie, po zakończeniu koncertu Sinfonietty Cracovia w Moskiewskim Domu Muzyki w Moskwie, uroczystość w ramach obchodów Dni Krakowa w Moskwie DATA WYKONANIA FOTOGRAFII 9 września 2008 roku ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY brak AUTOR FOTOGRAFII Wiesław Majka AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE Wiesław Majka lub/i Urząd Miasta Krakowa NUMER I ROZMIAR NEGATYWU nie dotyczy LICZBA I ROZMIAR ODBITEK POZYTYWOWYCH 1; 12 x 18cm, kolor INFORMACJE O ZAPISIE PLIKU CYFROWEGO JPEG; 170 dpi; KB SYGNATURA OBRAZU 8/I/5 UWAGI brak AUTOR I DATA SPORZĄDZENIA OPISU Przykłady katalogowania fotografii 20

21 Przykłady katalogowania fotografii Przykłady katalogowania fotografii 21

22 Przykłady katalogowania fotografii Przykłady opisu fotografii 22

23 Przykłady opisu fotografii Przykłady opisu fotografii 23

24 Przykłady opisu fotografii Przykłady opisu fotografii 24

25 Przykłady opisu fotografii Przykłady opisu fotografii 25

26 Techniczne zabezpieczenie fotografii Materiały fotograficzne są bardzo wrażliwe i delikatne, dlatego też pracownicy archiwów i korzystający zobowiązani są do: - korzystania z kopii, nie z oryginałów; - zakładania podczas pracy czystych, bawełnianych rękawiczek; - przygotowania czystej powierzchni roboczej; - częstych konsultacji z konserwatorami zbiorów. Warunki magazynowe: - temperatura niższa niż 18 C; dla materiałów barwnych około 2 C; - wilgotność względna %; - unikanie wahań temperatury i wilgotności; - maksymalne ograniczenie światła i promieniowania UV; - regały/meble do przechowywania mat. Fotograficznych powinny być wykonane z aluminium anodowanego, stali nierdzewnej lub stali pokrytej lakierem piecowym. Nie wskazane są meble lub elementy drewniane. Techniczne zabezpieczenie fotografii Podstawowym i niezbędnym dla zachowania zbiorów fotograficznych działaniem jest zabezpieczenie zdjęć poprzez umieszczenie ich we właściwych opakowaniach ochronnych. Opakowania stanowią swoisty bufor chroniący obiekty przed nagłymi zmianami temperatury oraz wilgotności względnej powietrza, ograniczają dostęp światła i minimalizują narażenie na uszkodzenia pochodzenia mechanicznego. Najpopularniejsze są koszulki wykonane z papieru bawełnianego lub folii poliestrowej. Folia powinna być stosowana jedynie w przypadku przechowywania fotografii w monitorowanych i stabilnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych oraz w przypadku obiektów narażonych na ciągłe udostępnianie (pozbawianych kopii cyfrowej). Wszystkie składowe opakowania ochronnego (obwoluty, teczki, pudła zbiorcze, klej) powinny posiadać atest PAT- Photographic Activity Test (ISO 18916:2007). Inne normy dot. fotografii i zbiorów audiowizualnych: ISO 18902, ISO 18911, ISO 18918, ISO 18920, ISO 18923, ISO

27 Techniczne zabezpieczenie fotografii Techniczne zabezpieczenie fotografii Profesjonalne opakowania jednostkowe z papieru bawełnianego dedykowane dla fotografii 27

28 Techniczne zabezpieczenie fotografii Profesjonalne opakowania zbiorcze dla fotografii Techniczne zabezpieczenie fotografii Koszulki z folii poliestrowej 28

29 Techniczne zabezpieczenie fotografii Koszulki z folii poliestrowej Techniczne zabezpieczenie fotografii Opakowania dla fotografii o nietypowych wymiarach 29

30 Techniczne zabezpieczenie fotografii Pudła archiwalne na albumy fotograficzne Techniczne zabezpieczenie fotografii Pudła archiwalne na luźne fotografie 30

31 Techniczne zabezpieczenie fotografii Zabezpieczenie klisz fotograficznych negatywów i pozytywów Techniczne zabezpieczenie fotografii Opakowania jednostkowe i zbiorcze dla negatywów 31

32 Uszkodzenia fotografii Uszkodzenia fotografii 32

33 Udostępnianie fotografii / prawa autora Fotografia to dzieło autorskie podlegające prawnej ochronie. Twórca posiada: - autorskie prawa osobiste; - autorskie prawa majątkowe. Postanowienie Kodeksu Cywilnego, jak i ustawy o prawie autorskim zakazują rozpowszechniania wizerunku bez zgody osoby przedstawianej. Problem tzw. dzieł osieroconych. Różne postępowanie w przypadku dzieł niepublikowanych, pierwszej publikacji, dzieł publicznie rozpowszechnionych. Ochrona prawna 33

34 Dziękuję za uwagę! źródło: 34

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych 1

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych 1 Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

============================================================== ArchNet. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Naukowy Portal Archiwalny

============================================================== ArchNet. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Naukowy Portal Archiwalny 10 lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Anna Modzelewska Dokumentacja fotograficzna ============================================================== 1 10 lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Archiwa

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest częścią publikacji pt. Archiwistyka Społeczna, którego pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.archiwa.org

Artykuł jest częścią publikacji pt. Archiwistyka Społeczna, którego pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.archiwa.org a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a Artykuł jest częścią publikacji pt. Archiwistyka Społeczna, którego pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.archiwa.org redakcja merytoryczna: Katarzyna Ziętal

Bardziej szczegółowo

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania dokumentów wizyjnych w archiwach państwowych. I. Założenia ogólne

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania dokumentów wizyjnych w archiwach państwowych. I. Założenia ogólne Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania dokumentów wizyjnych w archiwach państwowych I. Założenia ogólne 1. Wskazówki określające zasady opracowania dokumentów wizyjnych w archiwach państwowych,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest częścią publikacji pt. Archiwistyka Społeczna, którego pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.archiwa.org

Artykuł jest częścią publikacji pt. Archiwistyka Społeczna, którego pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.archiwa.org a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a Artykuł jest częścią publikacji pt. Archiwistyka Społeczna, którego pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.archiwa.org redakcja merytoryczna: Katarzyna Ziętal

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska

Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego. Prowadzący: dr Ewa Perłakowska Przygotowanie dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego Prowadzący: dr Ewa Perłakowska 1) Obowiązki i prawa podmiotów publicznych w zakresie postępowania z dokumentacją 2) Rodzaje dokumentacji.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Dz.U. 2012r. poz. 1090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090 Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WYMOGI W ZAKRESIE ARCHIWIZACJI ZESPOŁÓW I ZBIORÓW

WYMOGI W ZAKRESIE ARCHIWIZACJI ZESPOŁÓW I ZBIORÓW WYMOGI W ZAKRESIE ARCHIWIZACJI ZESPOŁÓW I ZBIORÓW Archiwa społeczne posiadają bardzo zróżnicowane metody opracowywania materiałów archiwalnych, często bardzo dalekie od metodyki pracy archiwów państwowych.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - polegać będzie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie dokumentacji spraw kadrowych

Pojęcie dokumentacji spraw kadrowych Akta osobowe - wartościowanie, porządkowanie, ewidencja, zmiany w prawie dr Ewa Perłakowska eperlakowska@gmail.com XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Kalisz,

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. WARSZAWY

ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. WARSZAWY ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. WARSZAWY ul. KRZYWE KOŁO 7, 00-270 WARSZAWA Oddział VI Nadzoru nad AZ 635-92-42 i 43, 831-18-03 wew. 105 fax. 831-00-46 Znak sprawy: VI 402-395/11 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie!

Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Bezpłatny kurs kwalifikacyjny w zawodzie TECHNIK ARCHIWISTA Jedynym warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat, nieważne jakie masz dotychczasowe wykształcenie! Można jednocześnie uczęszczać do

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZANIE FOTOGRAFII PODCZAS PRZECHOWYWANIA I EKSPOZYCJI

ZABEZPIECZANIE FOTOGRAFII PODCZAS PRZECHOWYWANIA I EKSPOZYCJI ZABEZPIECZANIE FOTOGRAFII PODCZAS PRZECHOWYWANIA I EKSPOZYCJI Konserwacja fotografi Profesjonalne zabezpieczenie uszkodzonych obiektów Profesjonalne zabezpieczenie obiektów w dobrym stanie Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

zewidencjonowany 0 1 2 3 4 5 6 zespoły (zbiory) 01 Dział 2. WYKORZYSTANIE ZASOBU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO Dział 2 część A. Kategorie kwerend razem:

zewidencjonowany 0 1 2 3 4 5 6 zespoły (zbiory) 01 Dział 2. WYKORZYSTANIE ZASOBU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO Dział 2 część A. Kategorie kwerend razem: Nazwa i adres jednostki Numer identyfikacyjny REGON Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH KN-1 działalność archiwalna według stanu na dzień 31 grudnia 201

Bardziej szczegółowo

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych. Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych. Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl Akty prawne obowiązujące w archiwach zakładowych instytucji PAN (zmiany w

Bardziej szczegółowo

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej. z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym :

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej. z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym : OGŁOSZENIE Konkurs fotograficzny " Zimowe Zabrze w fotografii przyrodniczej " Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu - Centrum Edukacji Ekologicznej z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

Bardziej szczegółowo

Cuda natury KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU

Cuda natury KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU Cuda natury KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU Organizatorem konkursu Cuda natury jest Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 60,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu i inne dokumenty zostały zamieszczone w formie elektronicznej (PDF)

Regulamin konkursu i inne dokumenty zostały zamieszczone w formie elektronicznej (PDF) - Konkurs fotograficzny " Cuda natury " Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym " Cuda natury ".

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego -

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znowelizowanym prawem archiwalnym, doskonalenie ich umiejętności związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składnicy akt

Instrukcja składnicy akt Załącznik Nr 3. do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2015r Instrukcja składnicy akt Spis treści: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 32 ZARZĄDZENIE Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją

Bardziej szczegółowo

E-booki w kontekście prawa autorskiego

E-booki w kontekście prawa autorskiego E-booki w kontekście prawa autorskiego Mec. Monika Brzozowska 5.03.13 Źródła prawa autorskiego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ

Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ Konkurs fotograficzny realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego pt. OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ. Cel i tematyka

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest częścią publikacji pt. Archiwistyka Społeczna, którego pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.archiwa.org

Artykuł jest częścią publikacji pt. Archiwistyka Społeczna, którego pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.archiwa.org a r c h i w i s t y k a s p o ł e c z n a Artykuł jest częścią publikacji pt. Archiwistyka Społeczna, którego pełna wersja dostępna jest pod adresem: www.archiwa.org redakcja merytoryczna: Katarzyna Ziętal

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2012 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNIC AKT W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CIESZANOWIE

Bardziej szczegółowo

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt)

... tytuł teczki ( hasło klasyfikacyjne z wykazu akt) OPISU TECZKI... nazwa jednostki organizacyjnej... nazwa komórki organizacyjnej...... oznaczenie komórki kategoria archiwalna organizacyjnej i symbol klasyfikacyjny z wykazu akt... tytuł teczki ( hasło

Bardziej szczegółowo

Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych

Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych Obsługa składów chronologicznych i składów informatycznych nośników danych dr Ewa Perłakowska eperlakowska@gmail.com XIII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Szczecin,

Bardziej szczegółowo

II. ZBIORY UDOSTĘPNIANE PRZEZ DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH

II. ZBIORY UDOSTĘPNIANE PRZEZ DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH Regulamin udostępniania zbiorów archiwalnych Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego I. PRZEPISY OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne

INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2012 Dyrektora PUP w Szczecinie z dnia 17.12.2012 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA SPIS TREŚCI: Rozdział 1 Przepisy ogólne Rozdział 2 Organizacja i zadania archiwum zakładowego

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4

Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4 Krótki kurs podstaw fotografii Marcin Pazio, 201 4 Za wikipedią: Fotografia (gr. φως, phōs, D. phōtós światło; gráphō piszę, graphein rysować, pisać; rysowanie za pomocą światła) zbiór wielu różnych technik,

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIKA PRZYRODA-ZWIERZĘTA KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU

DZIKA PRZYRODA-ZWIERZĘTA KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU DZIKA PRZYRODA-ZWIERZĘTA KONKURS FOTOGRAFICZNY REGULAMIN KONKURSU Organizatorem konkursu "Dzika przyroda - zwierzęta" jest Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

- Konkurs fotograficzny " Wakacyjna Przyroda "

- Konkurs fotograficzny  Wakacyjna Przyroda - Konkurs fotograficzny " Wakacyjna Przyroda " Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu z wielką przyjemnością zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Wakacyjna

Bardziej szczegółowo

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji LTC Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 22 maja 2014 r. Nasze zadania Firma LTC oferuje kompleksowe rozwiązania elektronizacji

Bardziej szczegółowo

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Katarzyna Szczepaniec Oddział Zbiorów Cyfrowych BJ Dokumenty Analogowe i Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (na podstawie Zarządzenia Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie.

Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie. 1 1. Archiwum Zamku Królewskiego w Warszawie udostępnia nieodpłatnie przechowywane materiały archiwalne dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

XIX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR

XIX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR XIX PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 8 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA Załącznik nr 7 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHIWISTA SYMBOL CYFROWY 348[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 20 września 2011 r.)

(Dz. U. z dnia 20 września 2011 r.) Dz.U. z 2011r. Nr 196 poz. 1161 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik archiwista - symbol 441403 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 8 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 196 11202 Poz. 1161 1161 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

Pismo do CLKA z lipca 2013 r., DKN.72.1.2013

Pismo do CLKA z lipca 2013 r., DKN.72.1.2013 Zabezpieczanie techniczne dokumentacji - informacja Warszawa, 25 października 2013 r. Pismo do CLKA z lipca 2013 r., DKN.72.1.2013 stanowisko w sprawie sposobów fizycznego zabezpieczania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową utworzono w 2006 roku z inicjatywy Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Od początku jej celem była wszechstronna promocja informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ZAMEK OKIEM FOTOGRAFA I. PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ZAMEK OKIEM FOTOGRAFA I. PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ZAMEK OKIEM FOTOGRAFA I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs fotograficzny Zamek okiem fotografa, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji

Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji Polityka bezpieczeństwa przeznaczona dla administratora danych, który nie powołał administratora bezpieczeństwa informacji POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. 1 1. PODSTAWA PRAWNA Niniejsza Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF)

Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF) Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF) Anna Laszuk,, Zakopane, 26 września 2007 Międzynarodowy standard opisu archiwalnego ISAD (G) wersja 1 1993 r. 4 bloki, 27 elementów w opisu

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli.

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli. Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej) do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Kielcach I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik nr 3 do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. (poz. 4) INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Ministerstwa Kultury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE NR 98 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie trybu brakowania

Bardziej szczegółowo

Dz.Urz.WUG.06.8.45 2008.07.07 zm. Dz.Urz.WUG.2008.10.64 1. ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 17 marca 2006 r.

Dz.Urz.WUG.06.8.45 2008.07.07 zm. Dz.Urz.WUG.2008.10.64 1. ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 17 marca 2006 r. Dz.Urz.WUG.06.8.45 2008.07.07 zm. Dz.Urz.WUG.2008.10.64 1 ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sposobu gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII STATUT UCHWAŁA NR V/56/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu i zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i

Bardziej szczegółowo

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej.

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej. Studia podyplomowe w Instytucie Historycznym UW Kierownik studiów dr Agnieszka Janiak-Jasińska Koordynator merytoryczny dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 93 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej Na podstawie 12 zarządzenia nr 43 Ministra

Bardziej szczegółowo

Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej PL_0001 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej 1863-1987 Numer zespołu PL_0001_OK_1852 1 Wstęp do inwentarza zespołu: Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH ARCHIWUM MARYNARKI WOJENNEJ

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH ARCHIWUM MARYNARKI WOJENNEJ REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH ARCHIWUM MARYNARKI WOJENNEJ GDYNIA 2013 1. Materiały archiwalne zgromadzone w Archiwum Marynarki Wojennej, zwanym dalej Archiwum, są udostępniane zainteresowanym

Bardziej szczegółowo

Ślady walk o wolność Ojczyzny w mojej okolicy

Ślady walk o wolność Ojczyzny w mojej okolicy STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 15. SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA KLUB 15. BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Ślady walk o wolność Ojczyzny w mojej okolicy SIERADZ 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) z województwa łódzkiego.

REGULAMIN KONKURSU. Uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) z województwa łódzkiego. XXI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH REGULAMIN KONKURSU I. ORGANIZATOR Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 4. 1. W załączniku nr 02 do SIWZ Projekt umowy + zobowiązanie twórcy utworu w 7 ust. 1 i 5 umowy. Jest: Powinno być:

INFORMACJA NR 4. 1. W załączniku nr 02 do SIWZ Projekt umowy + zobowiązanie twórcy utworu w 7 ust. 1 i 5 umowy. Jest: Powinno być: Wrocław, dnia 13 maja 2015 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/17/2015 INFORMACJA NR 4 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Prace i usługi

Bardziej szczegółowo

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie Statut Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie I. Postanowienia ogólne 1. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, zwane dalej Muzeum, działa w szczególności

Bardziej szczegółowo

1. Określa się harmonogram przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Określa się harmonogram przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Narewka z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego oraz wzorów spisów zdawczo - odbiorczych, oraz innych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwizacji dokumentacji Szkoły Podstawowej Nr 56 w Lublinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 26.05.2011 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698) 2. Rozporz. Ministra Kultury z dn. 16.09.2002 r. w spr. Postepowania

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej

z dnia r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej Projekt z dnia 2 lutego 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej Na podstawie art. 76 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie.

I. Podsumowanie i ocena działalności Komendanta Powiatowego PSP w Goleniowie. Szczecin, czerwca 2013 r. WO.092.8.2013 Pan st. bryg. Bogusław Tunkiewicz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

lub na

lub na Archiwizacja i zapewnienie bezpieczeństwa dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych - warsztaty Każdy podmiot w Polsce, czy to państwowy czy samorządowy, ale także spółki samorządowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZTERY PORY ROKU I Organizator konkursu Organizatorem konkursu fotograficznego Cztery pory roku zwanego dalej Konkursem jest Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 86 Rektora UW z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2011

Zarządzenie nr 4/2011 Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług archiwalnych świadczonych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE

DLACZEGO KOCHAM SKAWINE DLACZEGO KOCHAM SKAWINE Konkurs pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera REGULAMIN KONKURSU 1 Organizatorem konkursu są: szkoły gminne, Centrum Kultury i Sportu, Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r. Poz. 2075

Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r. Poz. 2075 Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r. Poz. 2075 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Na podstawie art. 98 ust.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA:

ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: ORGANIZATOR: PATRONI: WSPÓŁPRACA: REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Zrównoważony rozwój, czyli środowisko w służbie człowieka 1 Cel i tematyka konkursu I. Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2015 Dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy z dnia 04.12.2015 Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Policealnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu Spis treści Spis treści... 1 Rozdział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo