REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI"

Transkrypt

1

2

3 Załącznik do Decyzji nr 15/2006 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

4 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zwanej dalej komendą wojewódzką, określa szczegółową organizację komendy wojewódzkiej, w tym: 1) kierowanie pracą komendy wojewódzkiej, 2) strukturę organizacyjną komendy wojewódzkiej, 3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych, 4) wzory pieczęci i stempli, 5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej Komenda wojewódzka jest zakwalifikowana do I kategorii komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej 2. Terenem działania komendy wojewódzkiej jest obszar województwa łódzkiego. 3. Siedzibą komendy wojewódzkiej jest miasto Łódź. 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają: 1) KP/M PSP - komendę powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej, 2) OSP - ochotniczą straż pożarną, 3) ośrodek szkolenia - ośrodek szkolenia komendy wojewódzkiej utworzony w trybie art. 17a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, 4) ksrg - krajowy system ratowniczo gaśniczy. ROZDZIAŁ II Kierowanie pracą komendy wojewódzkiej 4.1. Komendą wojewódzką kieruje komendant wojewódzki przy pomocy dwóch zastępców i kierowników komórek organizacyjnych. 2. Do podpisu i aprobaty komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej komendantem wojewódzkim, zastrzega się dokumentację: 1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego, projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi wojewódzkiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego; 2) akty administracyjne wydawane w postępowaniu administracyjnym przez komendanta wojewódzkiego, jako organu administracji rządowej; 3) kierowaną do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla krajowego i wojewódzkiego; 4) odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów i senatorów; 2

5 5) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta wojewódzkiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) PSP; 6) zakresy czynności zastępców komendanta wojewódzkiego, komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz pracowników i strażaków komendy wojewódzkiej; 7) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa. 3. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępców komendanta wojewódzkiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 2, lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie. 4. Do podpisu i aprobaty zastępców komendanta wojewódzkiego zastrzega się dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym również w zakresie zastrzeżonym w 4 ust. 2 pkt 2 i 6, o ile sprawa wymaga pilnego załatwienia lub wynika z zasad racjonalnego zarządzania. 5. Zastępcy komendanta wojewódzkiego mogą również podpisywać zobowiązania finansowe komendy wojewódzkiej, o ile wydatki te przewidziane są w planie finansowym komendy wojewódzkiej i znajdują się w zakresie ustalonego nadzoru. 6. Jeżeli komendant wojewódzki nie może pełnić obowiązków służbowych, jego zadania i kompetencje realizuje wskazany zastępca komendanta wojewódzkiego na podstawie pisemnego upoważnienia. 7. Przy komendancie wojewódzkim mogą działać doraźne rady, zespoły, komisje i sztaby, o charakterze pomocniczym lub opiniodawczo-doradczym. Cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy komendant wojewódzki określa w odrębnej regulacji. 8. Przy komendancie wojewódzkim działa Komisja Dyscyplinarna, której szczegółową organizację określają odrębne przepisy. W komisji tej działa sekretariat. 9. Kierownicy komórek organizacyjnych przestrzegają właściwej formy prawnej opracowanych dokumentów, co potwierdzają poprzez złożenie podpisu. Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy ponoszą odpowiedzialność za właściwą formę prawną opracowanych dokumentów, co potwierdzają poprzez złożenie podpisu. 10. Zastępcy komendanta wojewódzkiego oraz kierownicy komórek organizacyjnych realizują zadania określone przez komendanta wojewódzkiego, a w szczególności sprawują nadzór nad podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej. 11. Komendant wojewódzki może wyznaczyć, w formie decyzji, stanowiska kontrolerskie w komendzie wojewódzkiej. 12. Komendant wojewódzki może ustalać, w zależności od potrzeb, regulaminy dotyczące pracy i służby w komendzie wojewódzkiej. 13. Komendant wojewódzki opiniuje projekty dotacji celowych na funkcjonowanie komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa łódzkiego. 14. Komendant wojewódzki może upoważnić pisemnie wskazanego pracownika komendy wojewódzkiej do załatwiania określonych czynności w jego imieniu. Upoważnienie nie może dotyczyć spraw zastrzeżonych przepisami szczególnymi do wyłącznej kompetencji kierownika jednostki. 15. Komendant wojewódzki lub upoważniony przez niego zastępca komendanta wojewódzkiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej, komendant wojewódzki podaje do powszechnej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku komendy. 3

6 ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna komendy wojewódzkiej 5. W skład komendy wojewódzkiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami: 1) Wydział Operacyjny, w tym w zakresie spraw BHP - symbol WR, 2) Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy - symbol WZ, 3) Wydział Organizacji i Nadzoru - symbol WO, 4) Wydział Kadr - symbol WK, 5) Wydział Finansów - symbol WF, 6) Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny - symbol WT, 7) Ośrodek Szkolenia - symbol WOSz, 8) Samodzielne Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych - symbol WOIN Komendantowi wojewódzkiemu podlegają bezpośrednio: 1) Wydział Organizacji i Nadzoru, 2) Wydział Kadr, 3) Samodzielne Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych, 2. Zastępca komendanta wojewódzkiego nadzoruje: 1) Wydział Operacyjny, z wyjątkiem spraw z zakresu BHP, które podlegają bezpośrednio komendantowi wojewódzkiemu, 2) Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy, 3) Ośrodek Szkolenia. 3. Zastępca komendanta wojewódzkiego nadzoruje: 1) Wydział Finansów, 2) Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny. 4. Zastępca komendanta wojewódzkiego nadzorujący komórkę organizacyjną realizującą zadania w zakresie spraw operacyjnych pełni funkcję dowódcy Łódzkiej Brygady Odwodowej W skład Wydziału Operacyjnego wchodzi: 1) Sekcja koordynacji ratownictwa; 2. W skład Wydziału Organizacji i Nadzoru wchodzą: 1) Sekcja Polityki Informacyjnej, 2) Sekcja Kontroli i Nadzoru, 3. W skład Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego wchodzą: 1) Sekcja Zamówień Publicznych, 2) Sekcja Administracyjno-Inwestycyjna, 4. W skład Ośrodka Szkolenia wchodzi: 1) Sekcja Nauczania i Sportu, 4

7 ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także inne zadania z zakresu ochrony ludności. 2. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności: 1) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań i kompetencji; 2) planowanie zadań komendy wojewódzkiej; 3) planowanie i realizacja budżetu komendanta wojewódzkiego; 4) opracowywanie dla potrzeb komendanta wojewódzkiego i jego zastępców oraz innych organów okresowych ocen, analiz, prognoz, bilansów, sprawozdań i innych materiałów; 5) opracowywanie projektów decyzji, rozkazów i zarządzeń komendanta wojewódzkiego; 6) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa, a także ratownictwa; 7) współdziałanie z ogniwami związku OSP, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi; 8) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami nadzorowanymi, podległymi lub podporządkowanymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji; 9) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi; 10) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego; 11) rozpatrywanie interpelacji, petycji, skarg i wniosków z zakresu właściwości komórki; 12) prowadzenie kontroli działalności organów i jednostek organizacyjnych PSP działających na obszarze województwa; 13) realizowanie zaleceń pokontrolnych; 14) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych i ochrony tajemnicy ustawowo chronionej; 15) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; 16) prowadzenie kontroli wewnętrznej zgodnie z właściwością komórki; 17) współpraca i prowadzenie instruktażu dla KP/M PSP w zakresie realizacji ustawowych zadań; 18) sporządzanie projektów i opiniowanie aktów prawnych w zakresie zadań realizowanych przez komendanta wojewódzkiego; 19) zapewnianie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w komendzie wojewódzkiej; 20) opiniowanie projektów przepisów i planów zgodnie z właściwością komórki; 21) realizowanie zadań w zakresie prowadzonych procedur zamówień publicznych oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Zamówień Publicznych; 22) współdziałanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z właściwością komórki; 5

8 23) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizacja prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania; 24) udostępnianie informacji publicznej; 25) współudział w organizacji i realizacji kursów oraz szkoleń; 26) innych zaplanowanych lub wynikających z odrębnych przepisów prawa zadań i postanowień. 3. Prowadzenie sprawy obejmującej zagadnienia kilku komórek organizacyjnych, należy do komórki, której zakres działania obejmuje najwięcej zagadnień występującej w danej sprawie. Spory kompetencyjne między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej rozstrzyga komendant wojewódzki. 4. Komórki organizacyjne współpracujące są obowiązane opracować oraz udostępnić komórce wiodącej niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia i opinie, w terminie przez nią określonym Wydział Operacyjny - zajmuje się całokształtem zadań związanych z działalnością operacyjną ksrg na szczeblu województwa. 2. Do zadań Wydziału Operacyjnego w szczególności należy: 1) w zakresie opracowywania planów ratowniczych na obszarze województwa m.in.: a) opracowywanie planu sieci jednostek ksrg; b) opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych; c) opracowywanie planu rozmieszczenia sprzętu specjalistycznego w ramach ksrg, w tym dla specjalistycznych grup ratowniczych, na obszarze województwa; d) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające m.in. dysponowanie sił i środków ksrg poprzez powiatowe/miejskie stanowiska kierowania oraz umożliwiające współpracę z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności; e) opracowywanie wojewódzkiego planu ratowniczego dla działań, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu oraz jego bieżąca aktualizacja; f) opracowywanie zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych; g) uzgadnianie organizacji i szczegółowych zasad funkcjonowania zakładowej straży pożarnej, zakładowej służby ratowniczej, gminnej zawodowej straży pożarnej, terenowej służby ratowniczej oraz innych jednostek ratowniczych; 2) w zakresie organizowania ksrg m.in.: a) organizowanie odwodów operacyjnych na obszarze województwa oraz sprawowanie nadzoru nad stanem ich gotowości; b) ustalanie lokalizacji i zasad funkcjonowania baz chemicznych środków gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów oraz określanie normatywnych zapasów tych środków; c) organizowanie oraz prowadzenie ćwiczeń i manewrów podmiotów ksrg i odwodów operacyjnych na obszarze województwa, w tym z elementami ratownictwa medycznego, oraz ich dokumentowanie i analizowanie; d) ustalanie zasad dysponowania oraz kierowania siłami i środkami ksrg na obszarze województwa; e) planowanie systemów łączności i alarmowania w ramach ksrg na obszarze województwa; f) planowanie oraz organizowanie rozwinięcia systemów łączności przewodowej i radiowej na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczych, których rozmiar 6

9 lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu oraz dużych akcji ratowniczych; g) współdziałanie w zapewnieniu funkcjonowania infrastruktury telefonicznej, radiowej i informatycznej; h) opiniowanie wniosków w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej, specjalistycznych grup ratowniczych oraz przygotowywanie wniosków o włączenie OSP do ksrg; i) koordynowanie organizacji i funkcjonowania specjalistycznych grup ratowniczych ksrg na obszarze województwa; j) koordynowanie prac z zakresu nadzoru, organizacji i funkcjonowania ksrg na terenie województwa; k) sporządzanie lub opiniowanie analiz z prowadzonych przez podmioty ksrg działań ratowniczych; l) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w planowaniu zasad zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, awarii i pożarów; m) współpraca z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w zakresie opiniowania, włączania i wyłączania jednostek OSP do i z ksrg; n) nadzór nad aktualnym stanem szkolenia medycznego strażaków w województwie; o) sporządzanie analiz posiadanego przez PSP sprzętu ratownictwa medycznego; p) planowanie i wdrażanie w jednostkach ratowniczych nowoczesnych technik ratowniczych; 3) w zakresie dysponowania oraz kierowania siłami i środkami ksrg na obszarze województwa m.in.: a) koordynowanie działalności operacyjnej jednostek organizacyjnych PSP na obszarze województwa; b) organizowanie dowodzenia działaniami ratowniczymi, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu; c) organizowanie pełnienia służb w zakresie operacyjnym przez strażaków komendy wojewódzkiej; 4) w zakresie analizowania stanu bezpieczeństwa województwa m.in.: a) gromadzenie informacji i sporządzanie analiz z zakresu działania jednostek ksrg na obszarze województwa oraz analiz statystycznych; b) sporządzanie analiz z zakresu organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych w obszarze działania ksrg, w tym w zakresie ratownictwa medycznego; c) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru województwa; d) analizowanie technicznego wyposażenia jednostek ksrg; e) bieżące analizowanie gotowości operacyjnej podmiotów ksrg do działań ratowniczych; f) bieżące analizowanie zdarzeń powstałych na obszarze województwa zagrażających życiu i zdrowiu ludności, środowisku oraz mieniu; 5) w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej m.in.: a) prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych komend powiatowych (miejskich); b) kontrola zadań realizowanych przez komendę powiatową (miejską) PSP w ramach ksrg; c) nadzór i kontrola doskonalenia zawodowego realizowanego przez komendy powiatowe (miejskie) w ramach prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej; 6) w zakresie zapewnienia funkcjonowania Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa, w tym m. in. ustalanie potrzeb wyposażenia stanowiska kierowania 7

10 w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksrg na obszarze województwa oraz umożliwiające współpracę z Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz powiatowymi (miejskimi) stanowiskami kierowania; 7) koordynowanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań w stanach klęski żywiołowej oraz do zwalczania skutków poważnych awarii przemysłowych i innych; 8) współdziałanie w uzgadnianiu i opiniowaniu wewnętrznych planów operacyjnoratowniczych; 9) udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego; 10) koordynowanie transgranicznych działań ratowniczych i humanitarnych, jeżeli te działania są prowadzone na szczeblu województwa; 11) analizowanie i nadzorowanie sporządzania informacji z awarii objętych obowiązkiem zgłaszania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 12) prowadzenie prac koordynacyjno-organizacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego w KP/M PSP na obszarze województwa; 13) koordynacja działań ratowniczych prowadzonych na obszarze województwa; 14) koordynowanie udziału służb, straży, inspekcji, organizacji humanitarnych i innych podmiotów w działaniach ratowniczych; 15) współpraca podczas koordynowania działań ratowniczych z Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności; 16) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad poziomem przygotowania strażaków w KP/M PSP na obszarze województwa w zakresie realizacji podstawowych i specjalistycznych czynności ratowniczych; 17) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia i innymi medycznymi podmiotami ratowniczymi w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków, a także na miejscu zdarzenia oraz wspólnych ćwiczeń, szkoleń i innych form doskonalenia; 18) bieżące informowanie kierownictwa komendy wojewódzkiej, koordynatora ratownictwa medycznego oraz rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych na obszarze w województwa i postępie akcji ratowniczogaśniczych; 19) planowanie zadań i nadzór nad przygotowaniem jednostek PSP do realizacji obowiązków Państwa gospodarza (HNS). 3. W zakresie spraw BHP zajmuje się realizacją zadań wynikających odpowiednio z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.), to jest realizowanie zadań służby bhp w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, a w szczególności: 1) dokonywanie analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 2) proponowanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; 3) prowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz realizacji obowiązków i zadań z zakresu bhp w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz doradztwo i pomoc w tym zakresie. 4. Wydziałem Operacyjnym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału. 5. Sekcją koordynacji ratownictwa kieruje kierownik sekcji. 8

11 10.1. Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy - zajmuje się całokształtem zadań związanych z rozpoznawaniem i prognozowaniem zagrożeń w celu podnoszenia ogólnie rozumianego bezpieczeństwa województwa w obszarze technicznym, organizacyjnym, edukacyjnym ludności, w tym dla potrzeb planowania operacyjnego ksrg oraz zadań związanych z kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i z prewencją pożarową. 2. Do zadań Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w szczególności należy: 1) w zakresie wykonywania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi PSP działającymi na obszarze województwa m.in. udział w kontrolach w zakresie: a) działalności prewencyjnej realizowanej przez komendanta powiatowego (miejskiego), w tym m. in. w zakresie monitoringu pożarowego; b) wstępnych ustaleń przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia przez komendanta powiatowego (miejskiego); c) prowadzenia rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; d) wypełniania obowiązków nałożonych przepisami prawa m. in. ustawą Prawo ochrony środowiska w zakresie zakładów zwiększonego i dużego ryzyka; 2) w zakresie analizowania stanu bezpieczeństwa województwa m.in.: a) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, w tym szczególnie tych, które mogą powodować powstanie zdarzeń, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu; b) analizowanie dokumentów dotyczących zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; c) nadzorowanie rozpoznawania przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia w aspekcie nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych; 3) sprawowanie nadzoru nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; 4) załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego II instancji, dotyczących nieprzestrzegania przepisów; 5) załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego pierwszej instancji, uzgodnień projektów budowlanych, zakładów dużego ryzyka itp.; 6) dokonywanie oceny spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w projektach budowlanych, w wypadkach wskazanych przez przepisy technicznobudowlane i przeciwpożarowe; 7) opiniowanie zadań inwestycyjnych o szczególnym charakterze, takich jak m. in.: a) projektów planów urządzania lasów; b) program budowy autostrad; 8) inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego województwa, w tym poprzez działalność propagandową, szkoleniowo-popularyzatorską i inną; 9) wdrażanie prawa wspólnotowego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. 3. Wydziałem Kontrolno-Rozpoznawczym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału Wydział Organizacji i Nadzoru - zajmuje się całokształtem zadań związanych z organizacją pracy jednostek Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa, nadzorowaniem przestrzegania prawa przez te jednostki, redagowaniem i opiniowaniem projektów aktów prawnych, kształtowaniem wizerunku Państwowej Straży Pożarnej oraz całokształtem zadań usprawniających pracę komendanta wojewódzkiego 9

12 i zastępców komendanta wojewódzkiego, ponadto wypełnia funkcję i zadania komórki kontroli komendy wojewódzkiej. 2. Do zadań Wydziału Organizacji i Nadzoru w szczególności należy: 1) w zakresie organizacyjno-prawnym: a) prowadzenie zbioru głównego akt prawnych oraz zawartych porozumień; b) analizowanie sprawności organizacyjnej komendy wojewódzkiej oraz proponowanie rozwiązań doskonalących przyjęte rozwiązania organizacyjne oraz poprawiające technikę pracy; c) opiniowanie regulaminów organizacyjnych komend powiatowych/miejskich i przedkładanie ich do uzgodnienia komendantowi wojewódzkiemu; d) koordynowanie wypracowywaniem opinii do projektów aktów prawnych samorządu wojewódzkiego, Wojewody oraz innych w zakresie zadań realizowanych przez PSP; e) sprawowanie nadzoru formalno-prawnego nad opracowywaniem i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta wojewódzkiego; f) koordynowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy wojewódzkiej i współudziału w opracowywaniu zbiorczych materiałów informacyjnych z zakresu działania PSP na obszarze województwa; g) prowadzenie archiwum komendy wojewódzkiej i spraw związanych z archiwizacją oraz ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie wojewódzkiej; h) przygotowanie projektów zakresów czynności dla komendantów powiatowych/miejskich na obszarze województwa i kierujących komórkami organizacyjnymi komendy wojewódzkiej; 2) w zakresie wykonywania kontroli organów i jednostek organizacyjnych PSP działających na obszarze województwa m. in.: a) prowadzenie kontroli w imieniu komendanta wojewódzkiego; b) wypełnianie funkcji i zadań komórki kontroli komendy wojewódzkiej poprzez koordynowanie udziału komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej w kontrolach jednostek organizacyjnych PSP działających na obszarze województwa; c) koordynowanie trybu załatwiania skarg i wniosków składanych do komendanta wojewódzkiego, ich rejestrowanie oraz merytoryczno-formalne opracowywanie, wykonywanie sprawozdawczości w tym zakresie; 3) organizowanie pracy komendanta wojewódzkiego i zastępców komendanta wojewódzkiego poprzez m. in.: a) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta wojewódzkiego i zastępców komendanta wojewódzkiego; b) prowadzenia terminarza spotkań, narad i odpraw oraz spraw do załatwienia; c) prowadzenie kancelarii ogólnej Komendy i sekretariatu komendanta wojewódzkiego; 4) kształtowanie informacji o służbie w środkach masowego przekazu oraz wewnątrz służby poprzez m. in.: a) analizowanie informacji podawanych w środkach masowego przekazu, utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów oraz udzielanie im informacji; b) koordynowanie działalności innych komórek komendy wojewódzkiej oraz jednostek organizacyjnych PSP województwa w zakresie współpracy ze środkami masowego przekazu; 10

13 c) redagowanie wydawnictw informacyjnych komendy wojewódzkiej oraz przygotowanie zbiorczych materiałów informacyjnych z zakresu działania PSP na obszarze województwa; 5) wdrażanie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001, a następnie utrzymywanie i rozwój wdrożonego systemu jakości; 6) dokumentowanie wydarzeń służbowych, prowadzenie izby tradycji; 7) integracja środowiska służbowego oraz kształtowanie etyki zawodowej poprzez m. in.: a) organizowanie okolicznościowych uroczystości i spotkań; b) prowadzenie spraw dotyczących ceremoniału pożarniczego podczas uroczystości służbowych, w tym z udziałem jednostek OSP; 8) kształtowanie kontaktów zewnętrznych poprzez m. in.: a) organizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie zadań realizowanych przez PSP; b) uzgadnianie udziału przedstawicieli kierownictwa komendy wojewódzkiej w uroczystościach i spotkaniach zewnętrznych; c) prowadzenie korespondencji okolicznościowej; 9) współdziałanie z wojewódzkimi centralami związków zawodowych oraz z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz koordynowanie współdziałaniem innych komórek organizacyjnych z organami administracji oraz organizacjami społecznozawodowymi. 3. Wydziałem Organizacji i Nadzoru kieruje naczelnik wydziału. W razie jego nieobecności kierowanie przejmuje wyznaczony kierownik sekcji. 4. Sekcją Polityki Informacyjnej kieruje kierownik sekcji. 5. Sekcją Kontroli i Nadzoru kieruje kierownik sekcji Wydział Kadr - zajmuje się całokształtem zadań związanych z polityką kadrową, w tym szkolnictwem zawodowym na potrzeby jednostek Państwowej Straży Pożarnej. 2. Do zadań Wydziału Kadr w szczególności należy: 1) realizowanie polityki kadrowo-płacowej komendanta wojewódzkiego; 2) prowadzenie spraw kadrowych strażaków i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) i ich zastępców; 3) przygotowanie dokumentacji w zakresie powoływania oraz odwoływania komendantów powiatowych (miejskich) PSP województwa łódzkiego oraz ich zastępców; 4) organizacja trybu powoływania komisji dyscyplinarnych dla funkcjonariuszy i członków korpusu służby cywilnej; 5) obsługa pracy komisji dyscyplinarnych, w tym prowadzenie sekretariatu do obsługi komisji dyscyplinarnych; 6) rozpatrywanie skarg, zażaleń i odwołań od decyzji komendanta powiatowego (miejskiego) w zakresie spraw kadrowych; 7) załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego II instancji w dziedzinie polityki kadrowej; 8) koordynowanie prac związanych z prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości statystycznej oraz planowaniem w zakresie spraw kadrowych i rozdziału etatów; 9) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych, dla których pracodawcą jest komendant wojewódzki; 10) realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy strażaków i pracowników cywilnych komendy wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) i ich zastępców; 11) realizowanie spraw z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych; 12) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji ogólnych strażaków i pracowników cywilnych oraz stanu wyszkolenia w zakresie kwalifikacji podoficerskich, aspiranckich i oficerskich; 11

14 13) realizowanie polityki szkoleniowej komendanta wojewódzkiego w zakresie: a) wyszkolenia podoficerskiego, aspiranckiego i oficerskiego; b) szkoleń pracowników i strażaków komendy wojewódzkiej; 14) rozdział skierowanych do województwa łódzkiego absolwentów dziennych szkół pożarniczych do komend powiatowych (miejskich) PSP oraz organizowanie praktyk zawodowych; 15) prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie wojewódzkiej; 16) prowadzenie i aktualizacja baz danych osobowych strażaków i pracowników cywilnych; 17) udział w kontroli w zakresie realizacji przez jednostki organizacyjne PSP działających na obszarze województwa w zakresie całokształtu polityki kadrowej. 3. Wydziałem Kadr kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału Wydział Finansów - zajmuje się całokształtem zadań związanych z obsługą finansową komendy wojewódzkiej oraz planowaniem w zakresie dotacji celowych komend powiatowych (miejskich) PSP. 2. Do zadań Wydziału Finansów w szczególności należy: 1) prowadzenie rachunkowości komendy wojewódzkiej PSP; 2) planowanie budżetu komendy wojewódzkiej PSP w Łodzi; 3) planowanie i przygotowywanie dla Wojewody Łódzkiego propozycji podziału układu wykonawczego dotacji celowych dla komend powiatowych (miejskich) PSP woj. łódzkiego; 4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 5) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 7) obsługa, realizacja i rozliczanie dochodów i wydatków budżetowych komendy wojewódzkiej; 8) realizacja funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP oraz wydatków zleconych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA; 9) opracowywanie rozliczeń środków przyznanych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg; 10) planowanie przychodów i wydatków dotyczących działalności pozabudżetowej (dochody własne); 11) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz pozabudżetowych dotyczących komendy wojewódzkiej i komend powiatowych (miejskich) PSP woj. łódzkiego dla Wojewody, KG PSP oraz innych jednostek; 12) prowadzenie ewidencji wartościowej majątku Państwowej Straży Pożarnej w województwie w tym uzgadnianie sald składników majątkowych i umorzeń z komendy wojewódzkiej i komend powiatowych (miejskich) PSP woj. łódzkiego; 13) obsługa kasowa i nadzór nad Międzyzakładową Pracowniczą Kasą Zapomogowo- Pożyczkową działającą przy KW PSP w Łodzi; 14) terminowa egzekucja należności, regulacja zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń spornych; 15) obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR; 16) okresowa analiza sytuacji finansowej KP/M oraz współpraca z urzędem wojewódzkim w zakresie wnioskowania o stosowne zmiany w dotacjach dla KP/M; 17) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów w tym Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach publicznych. 12

15 3. Wydziałem Finansów kieruje główny księgowy przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny - zajmuje się całokształtem zadań związanych z gospodarką mieniem PSP, realizacją wydatków rzeczowych, inwestycyjnoremontowych i socjalnych, realizacją zabezpieczenia logistycznego akcji ratowniczogaśniczych w ramach ksrg i opiniowaniem dotacji celowych dla komend powiatowych (miejskich) na realizację wydatków rzeczowych, socjalnych i remontowo-inwestycyjnych. 2. Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego w szczególności należy: 1) w zakresie zabezpieczenia logistycznego komendy wojewódzkiej: a) prowadzenie gospodarki mundurowej strażaków komendy wojewódzkiej; b) prowadzenie ewidencji składników majątku komendy wojewódzkiej; c) zapewnienie zabezpieczenia i należytego utrzymania obiektów, urządzeń i instalacji komendy wojewódzkiej; d) zapewnienie funkcjonowania infrastruktury telefonicznej, radiowej i informatycznej komendy wojewódzkiej, w tym również poprzez jej modernizację; e) planowanie i realizacja budżetowych środków finansowych na wydatki rzeczowe, socjalne i remontowo-inwestycyjne komendy wojewódzkiej; f) prowadzenie gospodarki transportowo-paliwowej zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie komendy wojewódzkiej; g) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania komendy wojewódzkiej; h) prowadzenie spraw dot. pozyskiwania środków finansowych i darowizn na potrzeby komendy wojewódzkiej; i) prowadzenie spraw odpowiedzialności materialnej funkcjonariuszy; 2) w zakresie planowania zabezpieczenia logistycznego w ramach ksrg: a) planowanie i koordynowanie oraz organizowanie kwatermistrzowsko-technicznego zabezpieczenia akcji ratowniczych, których rozmiar lub zasięg przekracza możliwości sił ratowniczych powiatu oraz dużych akcji ratowniczych; b) planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach ksrg; c) analizowanie potrzeb finansowych w zakresie rzeczowo-inwestycyjnym ksrg w województwie; d) planowanie zunifikowanych systemów informatycznych; e) rozliczanie dotacji dla ksrg; 3) organizowanie wojewódzkiej bazy sprzętu specjalnego i środków gaśniczych na obszarze województwa; 4) w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych PSP działających na obszarze województwa m.in.: a) udział w kontroli składników majątku Skarbu Państwa w jednostkach organizacyjnych PSP; b) udział w kontroli gospodarki transportowej jednostek organizacyjnych PSP; 5) załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego II instancji w obszarze zakresu właściwości wydziału; 6) załatwianie spraw z zakresu świadczeń socjalnych pracowników i emerytów komendy wojewódzkiej; 7) obsługa, realizacja i rozliczanie funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP oraz wydatków zleconych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA; 8) załatwianie spraw gospodarki mieszkaniowej i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom; 9) w zakresie integracji europejskiej: 13

16 a) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej; b) poszukiwanie informacji na temat możliwości finansowania ze środków pomocniczych Unii Europejskiej; c) przygotowywanie i realizacja projektów finansowych z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych; d) nadzór nad wydatkowaniem i rozliczanie uzyskanych funduszy; 10) planowanie i koordynowanie systemu inwentaryzacji; 11) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy wojewódzkiej; 12) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych; 13) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych; 14) realizowanie zadań w zakresie zarządzania stroną internetową komendy wojewódzkiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną; 15) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych i łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań na rzecz ochrony ludności; 16) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze województwa; 17) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krsg na obszarze województwa; 18) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg nowoczesnych technik informatycznych i łączności; 19) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki i łączności. 3. Wydziałem Kwatermistrzowsko-Technicznym kieruje naczelnik wydziału przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału. 4. Sekcją Zamówień Publicznych kieruje kierownik sekcji. 5. Sekcją Administracyjno-Inwestycyjną kieruje kierownik sekcji Organizację i zakres działania ośrodka szkolenia określa komendant wojewódzki zgodnie z art. 17a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. 2. Ośrodkiem Szkolenia kieruje naczelnik ośrodka szkolenia przy pomocy zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia. 3. Sekcją Nauczania i Sportu kieruje kierownik sekcji Samodzielne Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych zajmuje się realizacją zadań dla tzw. pionu ochrony, określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), a w szczególności: 1) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych; 2) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie; 3) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych; 4) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych; 5) prowadzenie kancelarii tajnej; 6) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie wojewódzkiej; 14

17 7) koordynowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na obszarze województwa. 2. Pełnomocnik ochrony wykonuje także zadania i obowiązki Pełnomocnika-Koordynatora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie koordynacji i nadzoru dotyczącego ochrony danych osobowych 17. Zadania w zakresie spraw dotyczących pomocy prawnej wykonywane na podstawie umowy cywilno-prawnej obejmują realizację obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz z późn. zm.), to jest świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta wojewódzkiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami. ROZDZIAŁ V Wzory pieczęci i stempli 18. Komenda wojewódzka używa: 1) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ; 2) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 3) pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 4) stempla nagłówkowego o treści: /Godło/ KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ŁODZI 5) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach. ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe 19. Organizację i porządek służby, prawa i obowiązki stron stosunku służbowego oraz stosunku pracy w komendzie wojewódzkiej określa regulamin pracy i służby komendy wojewódzkiej. W regulaminie tym określa się między innymi tok pełnienia służby i funkcjonowanie wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa Schemat struktury organizacyjnej komendy wojewódzkiej określa rysunek nr Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej określa tabela nr 1. 15

18 Rysunek nr 1. Schemat struktury organizacyjnej KW PSP w Łodzi. 16

19 Tabela nr 1. Liczba stanowisk w komórkach organizacyjnych KW PSP w Łodzi. Lp. Stanowiska służbowe/komórka organizacyjna Wydział Organizacji i Wydział Kontrolno- Komendanci Wydział Operacyjny Ośrodek Szkolenia Wydział Kadr Wydział Finansów Nadzoru Rozpoznawczy Wydział Kwatermistrzowsko- Techniczny Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronnych RC* RZ* RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ RC RZ Razem 1 Komendant Wojewódzki PSP Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP Naczelnik wydziału do spraw operacyjnych Naczelnik ośrodka szkolenia Naczelnik wydziału Zastępca naczelnika ośrodka szkolenia Główny księgowy Zastępca naczelnika wydziału Oficer operacyjny Dyżurny operacyjny Starszy wykładowca 1 1 Oficerskie 12 Kierownik sekcji Starszy specjalista Razem oficerskie Aspiranck Starszy inspektor Starszy instruktor Razem aspiranckie Starszy operator sprzętu specjalnego Podoficerskie 17 Starszy ratownik-kierowca Starszy technik Razem podoficerskie Starszy specjalista 1 2,5 1 4,5 Korpus służby cywilnej 20 Specjalista 0,5 0,5 21 Starsza księgowa Starszy inspektor 1 1 Razem korpus służby cywilnej 0 0 0, , Stan. pomoc nicze Starszy technik Razem stanowiska pomocnicze RAZEM , ,

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ostrowiec Świętokrzyski grudzień 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 125/2010/WOK Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLBUSZOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLBUSZOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLBUSZOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej,

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Rozdział IV Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. 9 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, zwanej dalej komendą powiatową, określa szczegółową organizację komendy powiatowej,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J Załącznik do Decyzji Nr 49.2013.MOK Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Nowym Tomyślu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Nowym Tomyślu 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Nowym Tomyślu Załącznik do Decyzji Nr 6/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Kierowanie pracą komendy powiatowej

ROZDZIAŁ II. Kierowanie pracą komendy powiatowej 3 Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają: 1) KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku; 2) OSP - ochotniczą straż pożarną; 3) JRG - jednostkę ratowniczo-gaśniczą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W K O N I N I E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W K O N I N I E Załącznik do Decyzji Nr 2/2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Koninie R E G U L A M I

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J. w K I E L C A C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J. w K I E L C A C H Załącznik do Decyzji Nr 135 /2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 28.02.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. R E G

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Decyzji Nr 8 /2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Załącznik do Decyzji Nr 8 /2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Załącznik do Decyzji Nr 8 /2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Żarach R E G U

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Decyzji Nr 17/2011 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia

Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Żarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do decyzji Nr 118/2016/WO Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Kierowanie pracą komendy powiatowej

Kierowanie pracą komendy powiatowej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, zwanej dalej komendą powiatową, określa szczegółową organizację komendy powiatowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Rozdział IV Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 10.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Przedmiot działalności i kompetencje według aktów wewnętrznych podmiotu

Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Przedmiot działalności i kompetencje według aktów wewnętrznych podmiotu Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie Źródło: http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/sps/kompetencje/kompetencje-wg-aktow-we/162,przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje-w edlug-aktow-wewnetrznych-podmiotu.html

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w R A D O M I U

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w R A D O M I U Załącznik do Decyzji Nr 10/2016 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu z dnia 12 stycznia 2016 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S

Bardziej szczegółowo

KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKIERNIEWICACH

KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKIERNIEWICACH Załącznik do Decyzji Nr 291/2006 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J 1 Załącznik do Decyzji Nr POK.0112.3.2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do Decyzji Nr 33 /2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W K L U C Z B O R K U

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W K L U C Z B O R K U Załącznik do Decyzji Nr 94/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, zwanej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Decyzji Nr 1/2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Lesznie R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 158/2006/PO Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 21/2014/WOK Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w C I E S Z Y N I E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w C I E S Z Y N I E Załącznik do Decyzji Nr 49 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z dnia 20.09.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie R E G U L

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM (tekst jednolity) REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Decyzji Nr 139/2016 Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Staszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Źródło: http://kppspstargard.bip-e.pl/spt/regulamin-organizacyjny/894,regulamin-organizacyjny.html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 12:45

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 134/2013/POK Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie z dnia 28.10.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Nysie R E G U

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w N O W Y M S Ą C Z U

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w N O W Y M S Ą C Z U 1 2 Załącznik do Decyzji Nr 1/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu z dnia lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W W Y S Z K O W I E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W W Y S Z K O W I E Załącznik do Decyzji Nr 95/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 91/ 2012. z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Decyzja Nr 91/ 2012. z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 1 Decyzja Nr 91/ 2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 91/ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Decyzja Nr 91/ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Decyzja Nr 91/ 2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

/wersja ujednolicona wg stanu na dzień r./

/wersja ujednolicona wg stanu na dzień r./ Sporządził: Osoba odpowiedzialna: Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra Data sporządzenia: 2009-06-22 Data upublicznienia: 2009-07-01 Załącznik do decyzji nr 82/08 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J - 1 - Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 3/09 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie z dnia 11.05.2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie R E

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Straży Pożarnej

Kilka słów o Straży Pożarnej Image not found Portal Informacji Gospodarzych https://gospodarka.um.walbrzych.pl/sites/all/themes/walbrzych/logo.png Opublikowany w Portal Informacji Gospodarzych (https://gospodarka.um.walbrzych.pl)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W S Ł A W N I E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W S Ł A W N I E Załącznik do Decyzji Nr 140 / 2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie z dnia 12.12 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Sławnie R E G

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 160/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Brzesku R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Decyzji Nr 4 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM: STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa jednostki organizacyjnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM 1 Dnia... REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU WLKP. WOJ. WIELKOPOLSKIE 2 Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J - 1 - Załącznik do Decyzji Nr 135/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje :

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje : Zarządzenie Nr 4.2013 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu z dnia 15 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J. w Białobrzegach

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J. w Białobrzegach 1 Załącznik do Decyzji Nr 128/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Białobrzegach z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J Załącznik do Decyzji Nr 1 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu z dnia 4 stycznia 2011 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 42 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH Załącznik do zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku Lp. Numer kolejny aktu, pełna nazwa aktu Symbol komórki organizacyjnej tworzącej akt 1. Decyzja 14/2000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej

Pan. Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności służbowej Kobierzyce, dnia 07.08.2012 r. Nr KA 2003.6.2012 Pan Henryk Maciej Bosiacki Inspektor ds. wojskowych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w miejscu Ustalam dla Pana następujący zakres czynności, uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 października 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r.

DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 14 czerwca 2016 r. DECYZJA NR 39 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego oraz zakresu spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo