, 4.Adres strony internetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ", 4.Adres strony internetowej"

Transkrypt

1 W A/6.0/443/202 Strona z 9 WA/6.0/443/202 Nr pisma wnioskodawcy: Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO l.informaga o sporządzeniu lub zmianie ul. Czerniakowska R NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 2 AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REP. A NR 8650/200, SPORZĄDZONEGO PRZEZ PRZY A L JANA PAWŁA II 6 LOK. 32, REP. A NR 655/200 statutu Warszawa KRAJOWY REJESTR SĄDOWY ASESORA NOTARIALNEGO MARIUSZA SOCZYŃSKIEGO, ZASTĘPCY NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 6, LOK. 32. ZMIANA 8 STATUTU SPÓŁKI. Stan na dzień godz. 5:3:2 3 Numer KRS: AKT NOTARIALNY Z DNIA 6 GRUDNIA 200 R., REPERTORIUM A NR 0702/200 R SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA, MAJĄCEGO SIEDZIBĘ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II 6 LOK. 32 ODPIS AKTUALNY - ZMIENIONO 6 UMOWY SPÓŁKI Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis R. - SŁAWOMIR OGONEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A 9425/200 ZMIENIONO R REP. A NR 0352/20, NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK, KANCELARIA NOTARIALNA AL.JANA PAWŁA II NR 6 LOK. 32, WARSZAWA ZMIENIONO TREŚĆ ART. 6 STATUTU SPÓŁKI Numer wpisu 6 Sygnatura akt WA.XIII NS-REJ.KRS/43862//78 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY Data dokonania wpisu o Rubryka S KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO l.czas, na jaki została utworzona spółka Dział OZNACZONY 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki Rubryka - Dane podmiotu 4.Czy statut przyznaje uprawnienia SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa "KINO POLSKA TV" SPÓŁKA AKCYJNA tytuły uczestnictwa w dochodach tub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność osobiste określonym akcjonariuszom lub l.oznaczenie formy prawną gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji / R C Y Rubryka 6 - Sposób powstania spółki < pożytku publicznego? 9 Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu l.siedziba \. V,, 4.Adres strony internetowej 2I)pis sposobu powstania spółki oraz NADZWYCZAJNE ZGROMADZE WSPÓLNIKÓW DNIA 5 UPCA 200 R. PODJĘŁO UCHWAŁĘ O łnlormacja 0 uchwale PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI "KINO POLSKA I V " SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ "KINO POLSKA TV" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE SŁAWOMIRA OGONKA ZA REP. A NR 655/200 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o Ą 'SSBwe: ul. PUŁAWSKA, nr 6, lok., miejsc. WARSZAWA, kod , poczta WARSZAWA, kraj P O t S t ó! 3.Adres poczty elektronicznej PRZEKSZTAŁCE \ t kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsćl WARSZAWA 2-Adres tf ^Określenie okoliczności powstania '"j ł zgodzie na dokonanie koncentracji Rubryka 3 - Oddziały Podrubryka Podmioty, z których powstała spółka l.nazwa lub firma "KINO POLSKA TV" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot KRAJOWY REJESTR SĄDOWY był zarejestrowany 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr 5.Numer REGON

2 W A/6.0/443/202 WA/6.0/443/202 Strona z 9 Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Strona 3 z 9 Rubryka - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu.nazwa organu uprawnionego do ZARZĄD reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu Podrubryka Dane osób wchodzących w sktad organu Rubryka 8 - Kapitał spółki i.wysokość kapitału zakładowego PREZES ZARZĄDU Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM ŁĄCZ ,00 ZŁ.Nazwisko / Nazwa lub firma Wysokość kapitału docełowego 3.ticzba akcji wszystkich emisji /REGON 4.Wartość nominalna akcji 4.Numer KRS 5.Kwotowe określenie części kapitału ,00 ZŁ 5.Funkęja w organie reprezentującym wpłaconego PREZES ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zarządu została zawieszona w czynnościach? Podrubryka Informacja o wniesieniu aportu 7.Data do jakie] została zawieszona ł.nazwisko / Nazwa lub firma 2.Imiona BOGUSŁAW JAN /REGON ,Numer KRS 5.Funkcja w organie reprezentującym Rubryka 9 - Emisja akcji 2.Liczba akcji w d CZŁONEK ZARZĄDU 6.Czy osoba wchodząca w skład.nazwa serii akcji zarządu została zawieszona w ] serii 3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba czynnościach? AKCIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 7.Data do jakiej została zawieszona akcji uprzywilejowanych fub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane Rubryka 2 - Organ nadzoru.nazwa serii akqi 2.liczba akcji w danej serii 3.Rodzaj uprzywilejowania i lii. Nazwa organu RADA NADZORCZA AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE Podrubryka akcji uprzywilejowanych łub Dane osób wchodzących w skład organu informacja, że akcje nie są uprzywilejowane 3-Numer PESEL Rubryka 0 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych KRZYSZTOF SEWERYN Rubryka l.czy zarząd lub rada administrująca są \ upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2

3 W A/6.0/443/202 Strona z 9 WA/6.0/443/ Strona 6 z 9 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 30 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Rubryka 3 - Prokurenci 3 68, 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE 32 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 33 69, 0, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 34 Dział 3 70, 0, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 35 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Rubryka - Przedmiot działalności 8, 3, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWAM DO DRUKU 36 70, 2, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 2 8, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 37 7, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 46, 9, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO 38 73,, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH RODZAJU 39 73, 2, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I , 43, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5 46, 5, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I TELEWIZJI , 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO , 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 8 58,, Z, WYDAWA KSIĄŻEK 9 58, 3, Z, WYDAWA GAZET 0 58, 4, Z, WYDAWA CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 59,, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW 73, 2, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 43 73, 20, Z, BADA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 44 74, 0, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 45 74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA TELEWIZYJNYCH 46 74, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 59, 2, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I 47 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 3 73, 2, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) ORAZ CZĘŚCI DO GO 2 73, 2, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH OPROGRAMOWANIA 59, 3, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I 48 77,, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 49 77, 2, Z, WYNAJEM DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHOOOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 4 59, 4, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 5 59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 50 77, 22, Z, WYPOŻYCZA KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. 60, 0, Z, NADAWA PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 5 77, 33, Z, WYNAJEM i DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC 6 7 KOMPUTERY 60, 20, Z, NADAWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I 52 ABONAMENTOWYCH 8 6, 0, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 9 6, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 53 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM WYŁĄCZEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ , 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 2 6, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI , 0, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM , 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 24 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 25 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII 78, 0, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWAM MIEJSC PRACY I POZYSKIWAM PRACOWNIKÓW 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIAM PRACOWNIKÓW 79, 90, C, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA ,, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 58 82, 9, Z, WYKONYWA FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE BIURA INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 82, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 63,, Z, PRZETWARZA DANYCH; ZARZĄDZA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) 59 I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 60 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 27 63, 2, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI 28 63, 9, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 26 GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA

4 W A/6.0/443/202 9, 0, B, DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Strona z 9 WA/6.0/443/202 Strona 7 z 9 Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w Data złożenia Za okres od do polu. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych finansowego 2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania Rubryka - Kurator finansowego 4.Wzmianka o złożeniu Dział sprawozdania z działalności podmiotu Dział 6 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w Data złożenia Za okres od do Rubryka - Likwidacja polu.skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Opinia biegłego rewidenta Uchwała lub postanowienie o Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Dział 4 Rubryka - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

5 WA/6.0/443/202 Strona 9 z 9 Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Warszawa, godz: 5:3:2 pieczęć z god i

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.04.2013 godz. 14:28:39 Numer KRS: 0000447555

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.04.2013 godz. 14:28:39 Numer KRS: 0000447555 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.04.2013 godz. 14:28:39 Numer KRS: 0000447555 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2014 godz. 11:01:18 Numer KRS: 0000400985 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.03.2015 godz. 11:11:49 Numer KRS: 0000549789

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.03.2015 godz. 11:11:49 Numer KRS: 0000549789 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.03.2015 godz. 11:11:49 Numer KRS: 0000549789 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2015 godz. 12:08:20 Numer KRS: 0000543750

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2015 godz. 12:08:20 Numer KRS: 0000543750 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.02.2015 godz. 12:08:20 Numer KRS: 0000543750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.08.2014 godz. 00:59:42 Numer KRS: 0000457851

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.08.2014 godz. 00:59:42 Numer KRS: 0000457851 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.08.2014 godz. 00:59:42 Numer KRS: 0000457851 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2015 godz. 16:18:16 Numer KRS: 0000471002

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2015 godz. 16:18:16 Numer KRS: 0000471002 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2015 godz. 16:18:16 Numer KRS: 0000471002 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.01.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000493404

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.01.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000493404 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.01.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000493404 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 08:43:40 Numer KRS: 0000543688

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 08:43:40 Numer KRS: 0000543688 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 08:43:40 Numer KRS: 0000543688 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE

ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE 1 Oznaczenie Emitenta Nazwa (firma) Decora Spółka Akcyjna Forma prawna Spółka Akcyjna Kraj siedziby Polska Siedziba Środa Wielkopolska Adres Ul. Ignacego Prądzyńskiego nr 24

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A.

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: Apator - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A.

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. [uwzględniający zmiany powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 stycznia 2009 roku] 1 Firma Spółka działać będzie pod firmą "PIECOBIOGAZ"

Bardziej szczegółowo

Computer Service Support SA

Computer Service Support SA Computer Service Support SA 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78 tel. (022) 519 07 00, fax (022) 519 07 12 Data: 2002/09/17 Raport bieżący nr 25/2002 Zarząd Computer Service Support S.A. przekazuje opinię

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, KRS-W10 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod nazwą: Czerwona Torebka spółka akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać nazwy skróconej: Czerwona Torebka S.A. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 2.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON

Sąd Rejonowy... SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS. 9. Numer identyfikacji podatkowej NIP 10. Numer identyfikacyjny REGON KRS-Z10 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, ------------------------------------- 1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji spółki ETAPY

Karta prywatyzacji spółki ETAPY Karta prywatyzacji spółki ETAPY I. Informacje podstawowe dotyczące prywatyzowanego podmiotu 1. Nazwa ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. W OPOLU 2. Siedziba Miasto Opole, 45-118 Opole, ul. Harcerska 15

Bardziej szczegółowo

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY

ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY ATM SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 21a www.atm.com.pl Oferujący Doradca Finansowy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa BRE Corporate

Bardziej szczegółowo