na następujący: b) moduły PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m2 do RELININGU, o średnicy zewnętrznej 560 mm,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na następujący: b) moduły PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m2 do RELININGU, o średnicy zewnętrznej 560 mm,"

Transkrypt

1 Chełm, dn r. W związku z otrzymanymi pytaniami w sprawie ogłoszonego przez nas postępowania przetargowego pn.: Renowacja kolektorów sanitarnych z rur betonowych w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego udzielam odpowiedzi: Pytanie nr 6 Jakie mają być średnice rur przewidzianych do montaŝu w istniejących kanałach DN 1000 i DN 1200? Inne średnice opisane są w części III tom 3.2 STWiORB str. 55, a inne w części III tom Projekt budowlany. Jakie moduły rurowe mają być zastosowane do renowacji kanału DN 800? W części III tom 3.2 STWiORB str. 55 mowa jest o średnicy wewnętrznej równej 560mm, a w części III tom Projekt budowlany oraz w Przedmiarze znajdujemy informację o średnicy zewnętrznej równej 560mm. Prosimy o poprawienie kosztorysu ofertowego w zakresie średnic zewnętrznych rur PEHD przewidzianych do renowacji (pkt. 5, 11) oraz ilość wypełnienia betonem (poz. 7, 13 oraz 19). Odpowiedź nr 6 W kanale o średnicy DN rury o średnicy DN 800, w kanale DN rury DN Do renowacji kanału DN 800 zastosować naleŝy moduły o średnicy zewnętrznej 560 mm. W związku z powyŝszym Zamawiający zmienia zapis w STWiOR na str. 55 w pkt Materiały: b) moduły PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m2 do RELININGU, o średnicy wewn. 560 mm, na następujący: b) moduły PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m2 do RELININGU, o średnicy zewnętrznej 560 mm, Pytanie nr 7 Prosimy o potwierdzenie, Ŝe Oferent prawidłowo rozumie zapisy Projektu Budowlanego: - rury PEHD mają być pojedynczo wprowadzane do wykopu startowego do kanału poddawanego renowacji; - kaŝda z rur ma być stabilizowana we wnętrzu istniejącego kanału poprzez minimum dwa punkty zaparcia; - przy zamkniętym przepływie ścieków wykonany ma być od wewnątrz rury spaw ekstruderem do ca. 1/3 jej wysokości, a pozostała część zgrzewa ma być wykonana przy przepływających ściekach. Odpowiedź nr 7 Rury mogą być wprowadzane do kanału w dowolny sposób, a sposób ustabilizowania połoŝenia rur na czas iniekcji jest dowolny (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zastosowaną technologię). Inwestor ma otrzymać kanał, w którym osadzono wymagane rury przylegające do kinety istniejącego kanału z dokładnym wypełnieniem przestrzeni pomiędzy rurami. Sposób wykonania połączenia określa Wykonawca, Inwestor dopuszcza takŝe wciąganie wcześniej połączonych na terenie rur. Pytanie nr 8 Czy w odczuciu Projektanta i Zamawiającego operowanie ekstruderem, który jest zasilany napięciem AC 230 V, we wnętrzu rury PEHD o średnicy wewnętrznej 80cm, którą płyną ścieki jest zgodne z przepisami BHP? Odpowiedź nr 8 Sposób wykonania połączenia określa Wykonawca robót, całość prac moŝna wykonać bez ścieków, moŝna uŝyć automatu, moŝna wykonać spawanie na terenie itp. Strona 1 z 6

2 Pytanie nr 9 Dodatkowo pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz ). Wprowadzanie ludzi do kanału o wysokości lub o średnicy poniŝej 1m jest zabronione. W związku z powyŝszym prosimy o takie zmodyfikowanie projektu, aby jego realizacja nie zmuszała Wykonawcy do naraŝania zdrowia i Ŝycia pracowników oraz łamania obowiązującego prawa. Odpowiedź nr 9 Inwestor dopuszcza dowolny sposób łączenia rur, spawanie odbywać się moŝe w komorze startowej bez konieczności wchodzenia do kanału. Projekt budowlany nie wymaga modyfikacji. Pytanie nr 10 Czy kanały przewidziane do renowacji są kanałami sanitarnymi czy ogólnospławnymi? Odpowiedź nr 10 Kanał jest kanałem odprowadzającym ścieki komunalne. Pytanie nr 11 Jakich średnich przepływów (w m³/godz) naleŝy się spodziewać w trakcie prowadzenia prac? Jakie są przepływy maksymalne w tych kanałach? Odpowiedź nr 11 Maksymalny przepływ nie przekracza ¼ wysokości kanału. Pytanie nr 12 Jaki jest orientacyjny czas retencji pozwalający prowadzić prace w kanale bez przepływu ścieków? Odpowiedź nr 12 Czas retencji nie powinien przekraczać 3 godzin zgodnie z pkt 4.7 części III STWiOR. Pytanie nr 13 Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli terenów, przez które biegnie kolektor na prowadzenie na nich prac? Odpowiedź nr 13 Zamawiający posiada zgody właścicieli terenu, na którym zaprojektowano komory startowe uzyskane w trakcie projektowania ( oświadczenia załączone w Projekcie Budowlanym). Pytanie nr 14 Czy na odcinkach przeznaczonych do renowacji występują włączenia poza obrębem studni? JeŜeli tak to prosimy o podanie ich ilości i średnic oraz przedstawienie sposobu ich ponownego włączenia po wykonaniu renowacji. Odpowiedź nr 14 Włączenia występują poprzez studnie rewizyjne. W jednym przypadku ( działka 187) występuje włączenie bezpośrednio do kanału. Przykanalik z rur kamionkowych Ø 200. Sposób włączenia według rozwiązania Wykonawcy. Pytanie nr 15 Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie rur PEHD rurami GRP o identycznych średnicach wewnętrznych i Strona 2 z 6

3 wytrzymałości? Odpowiedź nr 15 Zamawiający nie wyraŝa zgody na zamianę rur PEHD na rury GRP. Pytanie nr 16 Czy próby szczelności wykonane mają być wyłącznie na odcinkach kanałów poddanych renowacji, czy mają obejmować równieŝ studnie między tymi odcinkami? Odpowiedź nr 16 Próby szczelności naleŝy wykonać na całości kanału łącznie ze studniami. Pytanie nr 17 Jak technicznie wykonać stabilizacje modułów PEHD Dn 560 we wnętrzu kanału dn 800 (rys. 01tom III)? Prawo zabrania wchodzenia do wnętrza kanałów mniejszych niŝ 1,0 m. Odpowiedź nr 17 Sposób stabilizacji modułów PEHD 560 mm we wnętrzu kanału DN 800 określa Wykonawca. Pytanie nr 18 Jak będzie musiał postąpić Wykonawca jeŝeli podczas wykonania robót okaŝe się, Ŝe na całej grubości ścianki betonowej, beton ma wskaźnik ph mniejszy od 11,8? Odpowiedź nr 18 Obowiązkiem Wykonawcy jest przyjęcie właściwych materiałów i technologii zabezpieczenia ścian betonowych w zaleŝności od stanu technicznego. Pytanie nr 19 Jak będzie musiał postąpić Wykonawca jeŝeli podczas wykonywania robót okaŝe się, Ŝe na całej grubości ścianki betonowej, zawartość siarczanów w betonie będzie wyŝsza od 0,5%? Odpowiedź nr 19 Obowiązkiem Wykonawcy jest przyjęcie właściwych materiałów i technologii zabezpieczenia ścian betonowych w zaleŝności od stanu technicznego. Pytanie nr 20 W załączonej do dokumentacji przetargowej ANALIZIE STANU TECHNICZNEGO PRZEGLĄD TECHNOLOGII RENOWACJI w zleceniach zawartych w pkt 9 autor podaje, iŝ ( )renowacja poddanego analizie kolektora powinna zostać przeprowadzona najpóźniej w 2010 r. z uwagi na stale pogarszający się stan konstrukcji kolektora ( ). Czy zamawiający dysponuje bieŝącymi informacjami nt. stanu technicznego tego kolektora (np. inspekcja TV z br. lub z 2011 r.) i czy stale pogarszający się stan konstrukcji kolektora umoŝliwia jego renowację sugerowanymi przez autora analizy w maju 2009 r. metodami renowacji? Odpowiedź nr 20 Zamawiający nie dysponuje bieŝącymi informacjami nt. stanu technicznego kolektorów. Pytanie nr 21 W jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał prawidłowość wypełniania całej pustki pomiędzy nową rurą PE a istniejącym kanałem mieszanką betonową, w razie realizacji zadania jedną z metod renowacji sugerowanych przez autora w pkt 9 ANALIZY STANU TECHNICZNEGO PRZEGLĄD TECHNOLOGII RENOWACJI? Strona 3 z 6

4 Odpowiedź nr 21 Według zapisu pkt. 4.5 cz III STWiOR lub metodą impact echo. W związku z powyŝszym Zamawiający zmienia zapis w cz. III STWiOR na str. 59 w pkt Renowacja kanałów: Dokładność wypełnienia przestrzeni międzyrurowej badać naleŝy przez ostukiwanie. Na następujący: Dokładność wypełnienia przestrzeni międzyrurowej badać naleŝy przez ostukiwanie lub metodą impact echo. Pytanie nr 22 Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, Ŝe Zamawiający zgodnie z zapisem art. 30 ust 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.) dopuszcza do zastosowania rozwiązania równowaŝne opisywanemu przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej i spełniające wymagania określone przez Zamawiającego, do czego zgodnie z art. 30 ust 4 PZP Zamawiający jest zobowiązany? Odpowiedź nr 22 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŝne w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, pod warunkiem, Ŝe gwarantują osiągnięcie celu zakładanego przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 maja 2011 r. sygn. akt KIO 939/11 (LexPolonica nr , Wykonawca zamierzający powołać się na rozwiązania równowaŝne jest zobowiązany wykazać, Ŝe oferuje takie rozwiązanie. Tym samym to na Wykonawcy zawsze ciąŝy obowiązek wykazania, Ŝe ewentualne, zaoferowane przez niego rozwiązanie jest równowaŝne. Wykonawca ma prawo do zaoferowania innych rozwiązań niŝ opisane w SIWZ, w przypadku zaś, gdy nie udowodni ich równowaŝności, Zamawiający będzie mógł nie przyjąć proponowanych rozwiązań. Brak wykazania równowaŝności oferty w tym zakresie będzie skutkować odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. W związku z powyŝszym Zamawiający dodaje zapis w dziale IV pkt 1 SIWZ: Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowaŝne opisywanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Część III Siwz), jeŝeli opis ten jest wykonany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. CięŜar udowodnienia, iŝ produkt jest równowaŝny spoczywa na Wykonawcy, dlatego teŝ w przypadku zaoferowania produktów równowaŝnych Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, Ŝe oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto zamawiający zmienia zapis w Dziale V SIWZ pkt. 2: Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert równowaŝnych. Zmienia na następujący: Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert równowaŝnych. Pytanie nr 23 Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, Ŝe kluczowymi wymaganiami i właściwościami funkcjonalnymi i jakościowymi dotyczącymi planowanej do wykonania renowacji kanalizacji, będącymi podstawą do określenia Strona 4 z 6

5 równowaŝności zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania jest wytrzymałość na obciąŝenie mechaniczne gruntu, szczelność przed infiltracją wód gruntowych, oraz zapewnienie nowej szczelnej rury (uszczelniającej m. in. wszystkie złącza), i pozwalającej na zachowanie moŝliwie niezmiennego przepływu? Odpowiedź nr 23 Podstawą określenia równowaŝności rozwiązań jest zapewnienie co najmniej równowaŝnej trwałości przewodu po renowacji. Ponadto renowacja powinna zabezpieczyć kanał przed moŝliwością pionowego przemieszczania się poszczególnych odcinków rur istniejącego kanału, stworzyć warunki ochronne otuliny zbrojenia poprzez zastosowanie odpowiedniego iniektu, dopuścić moŝliwość ciśnieniowego mycia i czyszczenia kanału sprzętem specjalistycznym o ciśnieniu nie mniejszym jak 120 bar. W związku z powyŝszym Zamawiający zmienia zapis w STWiOR na str. 55 w pkt. 1.2 Materiały: Materiałami stosowanymi przy wykonaniu renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: rury do renowacji kanału metodą reliningu - wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. a) rury PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m2 do RELININGU, o średnicy wewnętrznej 1000 mm, 800 mm, długość 6 mb. b) moduły PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m2 do RELININGU, o średnicy zewnętrznej 560 mm, c) materiały chemii budowlanej przeznaczone do stosowania w obiektach w klasie środowiska XA3, d) stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004 zamontowane zgodnie z PN-B-10729:1999, e) iniekt mineralny o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŝ 5 MPa, wg PT. Oferta na rury winna zawierać warunki gwarancji producenta - min. 60 m-cy. Przewiduje się cesję gwarancji producenta rur na Zamawiającego. na następujący: Materiałami stosowanymi przy wykonaniu renowacji sieci kanalizacji grawitacyjnej według zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: rury do renowacji kanału metodą reliningu - wymagane Aprobaty Techniczne i dokumenty: atesty, deklaracja zgodności producenta. a) rury PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m2 do RELININGU, o średnicy wewnętrznej 1000 mm, 800 mm, długość 6 mb. b) moduły PE o sztywności obwodowej nie mniejszej niŝ 8 kn/m2 do RELININGU, o średnicy zewnętrznej 560 mm, c) materiały chemii budowlanej przeznaczone do stosowania w obiektach w klasie środowiska XA3, d) stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2004 zamontowane zgodnie z PN-B-10729:1999, e) iniekt mineralny o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŝ 5 MPa, wg PT. f) zastosowane rury muszą być odporne o uszkodzenia przy ciśnieniowym myciu kanału sprzętem specjalistycznym o ciśnieniu nie mniejszym jak 120 bar, g) połączenia odcinków rur powinny mieć strukturę rury (brak połączeń kielichowych z uszczelkami), h) iniekt powinien wypełnić całkowicie przestrzeń pomiędzy istniejącym kanałem a rurą relingową z jednoczesnym zabezpieczeniem przed korozją odkrytego zbrojenia. Oferta na rury winna zawierać warunki gwarancji producenta - min. 60 m-cy. Przewiduje się cesję gwarancji producenta rur na Zamawiającego. Pytanie nr 24 W punkcie IV IDW Zamawiający dopuszcza zastąpienie produktami równowaŝnymi produktów występujących Strona 5 z 6

6 w dokumentacji projektowej, czy zatem Zamawiający dopuści moŝliwość realizacji przedmiotu zamówienia, tj. renowacji kolektorów sanitarnych w Chełmie metodą rękawa termoutwardzalnego, zgodnie z obowiązującą polską normą dotyczą renowacji bezwykopowej sieci kanalizacyjnych PN-EN ISO i gwarantującą przenoszenie obciąŝeń udokumentowane obliczeniami oraz całkowitą szczelność kolektorów po renowacji a takŝe pozwoli na zachowanie moŝliwie niezmiennego przepływu? Odpowiedź nr 24 Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rękawa termoutwardzalnego poniewaŝ takie rozwiązanie nie zapewni nie mniejszej trwałości od renowacji z uŝyciem rur polietylenowych. Pytanie nr 25 W punkcie IV IDW Zamawiający dopuszcza zastąpienie produktami równowaŝnymi produktów występujących w dokumentacji projektowej, czy zatem Zamawiający dopuści moŝliwość realizacji przedmiotu zamówienia, tj. renowacji kolektorów sanitarnych w Chełmie przy pomocy rur GRP (zamiast opisywanych w projekcie rur PEHD) o sztywności 10 kpa? Zastosowanie rur GRP pozwoli osiągnąć wszystkie stawiane przez Zamawiającego cele i parametry rurociągu po renowacji. Odpowiedź nr 25 Zamawiający nie dopuszcza realizacji renowacji z wykorzystaniem rur GRP ze względu na stosowane w tych rurach połączeń na uszczelki elastomerowe, których trwałość w warunkach działania tłuszczu lub produktów ropopochodnych jest istotnie ograniczona. Dodać naleŝy, Ŝe Zamawiający wyklucza stosowanie połączeń laminowanych. Połączenia spawane rur PE gwarantują jednorodną pod względem materiałowym konstrukcję przewodu, co stanowi gwarancję takiej samej trwałości przewodu rozumianego jako rury i połączenia. W związku z powyŝszym, Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ: w CZĘŚC I - IDW, CZĘŚĆ III Tom 3.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Ponadto Zamawiający informuje, Ŝe na podstawie art. 12a ust 2.1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przedłuŝa termin składania i otwarcia ofert, a powyŝsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i naleŝy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. W związku z powyŝszym, Zamawiający zmienia: 1) termin wniesienia wadium: do dnia r. do godz. 11:00. 2) termin składania ofert: do dnia r. do godz. 11:00. 3) termin otwarcia ofert: w dniu r. o godz. 11:20. Strona 6 z 6

Odpowiedź: Mieszanka MMA ma być zgodna z dokumentacją projektową.

Odpowiedź: Mieszanka MMA ma być zgodna z dokumentacją projektową. Oświęcim, dnia 2 kwietnia 2014 r. Znak sprawy: ZP.271.11.2014.II Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko

Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko IZ.271.2.2015 Lubsko, dnia 18 marca 2015 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt nr 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 4 Bezwykopowa renowacja kanału powinna być wykonana metodą krótkiego rękawa (pakera).

Odpowiedź na pytanie nr 4 Bezwykopowa renowacja kanału powinna być wykonana metodą krótkiego rękawa (pakera). Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne Wrocław, dnia 08 lipca 2014r. WZP.271.1.59.2014 ZP/PN/ 73 /2014/BFS/ 9 / 2081 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

realizowanego w ramach Projektu

realizowanego w ramach Projektu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP.III-253-1/14

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE

TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY I. CZĘŚĆ OPISOWA WZ-03 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO ROBOTY RENOWACYJNE Tom. III. WZ-03. Opis Wymagań Zamawiającego Roboty renowacyjne Strona 220 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SŁUPSK W CZTERECH CZĘŚCIACH NR REFERENCYJNY: 04/PN/JRP/2007 TOM III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis Przedmiotu Zamówienia Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax.

Bardziej szczegółowo

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia.

Studnie ESP włazowe i niewłazowe składają się z następujących elementów: podstawy z kinetą, komory, zwieńczenia. SPIS TREŚCI Opis studni... 2 Studnia niewłazowa DN500 z włazem żeliwnym lub wpustem ulicznym kl. B, C, D... 4 Studnia niewłazowa DN600 osadnikowa z włazem żeliwnym kl. B, C, D... 5 Studnia niewłazowa DN600

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 25054-2013 z dnia 2013-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeźnio Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Rydzew ( z

Bardziej szczegółowo

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE

BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE BETONOWE PRZEWODY KANALIZACYJNE 1. BETON KOLEKTORY PREFABRYKOWANE WYMAGANIA MATERIAŁOWE - - klasa B25, klasa B40 rury sprężone - cement portlandzki CEM I R lub CEM II - maksymalna średnica ziaren kruszywa

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Nowym Targu w obszarze MPZP NT 17 Czerwone Niżne

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Nowym Targu w obszarze MPZP NT 17 Czerwone Niżne Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/1613/10 WYROK z dnia 16 sierpnia 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Temat opracowania: - kanalizacja deszczowa. Kołobrzeg działki o nr 145, 208 obręb geodezyjny 11.

PROJEKT WYKONAWCZY. Temat opracowania: - kanalizacja deszczowa. Kołobrzeg działki o nr 145, 208 obręb geodezyjny 11. Pracownia Projektowa inŝ. Witold Augustyniak ul. Wąska 16 78-100 Kołobrzeg PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3347Z ulica Jedności Narodowej w Kołobrzegu od wjazdu na

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Specyfikacja nr S.01 - PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Specyfikacja nr S.01 - PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja nr S.01 - PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Nazwa inwestycji: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gdakowskiej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan.

Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan. Świetlica wiejska w Trzęsowicach, gm. Zawonia. Projekt instalacji wod. kan. 1 I. Część ogólna. Opis techniczny do projektu instalacji wod-kan. 1. UŜytkownik. UŜytkownikiem obiektu po jego wykonaniu będzie

Bardziej szczegółowo

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego

S. Z. G. Sp. z o.o. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USZCZELNIENIA KANAŁU SANITARNEGO I DESZCZOWEGO na terenie Muzeum Lubelskiego PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Muzeum Lubelskie w Lublinie MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel. 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża

Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Iłża, dnia 29.04.2013r. IGP.271.17.1.2013 Zapytanie Nr 2 do SIWZ na Budowa systemu kanalizacji zagrodowej w gminie Iłża Zapytania do Zamawiającego: 1. Proszę o wyjaśnienie z czego wynika obowiązek zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 2 SIWZ w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Bezwykopowa renowacja kanalizacji w rejonie ul Górniczej w Pawłowicach

Wyjaśnienie nr 2 SIWZ w postępowaniu, którego przedmiotem jest: Bezwykopowa renowacja kanalizacji w rejonie ul Górniczej w Pawłowicach GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 43-250 Pawłowice, ul. Adama Mickiewicza 28 A NIP: 638-16-12-831 REGON: 276483533 tel.032 4493432, 4721119 fax. 032 4493431 email:gzwik@pawlowice.pl www.gzwik.pawlowice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP...2 a.zakres robót objętych ST...2 b.określenia podstawowe...2 c.dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych....2 2. Materiały...3 3.

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr proj. Stacja Paliw dz. nr 13/1 w m. Ujma Duża gm. Zakrzewo Zeszyt 1 PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ SPIS TREŚCI I Branża technologiczna 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ Garbatka - Letnisko, dnia 22.06.2015 r. Wykonawcy (wszyscy) dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S

Wyjaśnienia do SIWZ, nr sprawy ZP/56/2015/S Gorzów Wlkp., 28.09.2015r. W Y J A Ś N I E N I E Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie realizowanego projektu pn. Uporządkowanie gospodarki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ DN/DJT/JRP/../2010 Bełchatów, dn. 28.07.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice

Bardziej szczegółowo

POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r.

POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r. POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r. Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem : 2011/S 132-219302 Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INśYNIERSKICH dr inŝ. Leszek Wysocki ul. Bacciarellego 10F/9, 51-649 Wrocław

BIURO USŁUG INśYNIERSKICH dr inŝ. Leszek Wysocki ul. Bacciarellego 10F/9, 51-649 Wrocław BIURO USŁUG INśYNIERSKICH dr inŝ. Leszek Wysocki ul. Bacciarellego 10F/9, 51-649 Wrocław PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOLEKTORA ŚCIEKOWEGO DN1000 I DN1200 LOKALIZACJA OBIEKTU: Chełm, działki nr:159, 100/3,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. SPIS RYSUNKÓW. 1. Sytuacja. 2. Profil kanalizacji deszczowej

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. SPIS RYSUNKÓW. 1. Sytuacja. 2. Profil kanalizacji deszczowej SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. SPIS RYSUNKÓW 1. Sytuacja 2. Profil kanalizacji deszczowej I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ustroniu ul.daszyńskiego64 Opracował : Skoczów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacje wod.-kan. KOD CPV 45332200-5, 45332200-6, 45332200-7, 45343000-3 NAZWA PROJEKT PRZEBUDOWY W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA II

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY Remont i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby dwóch oddziałów w Przedszkolu nr 343, przy ul. Warszawskiej 53 w Warszawie działka nr 12 z obrębu 2-09-06, jed. ewid. 146512_8 BRANŻA SANITARNA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 4085, fax 65 54947 55,

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN

STUDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT / ; PN-EN KARTA KATALOGOWA ELPLA+ nr 072 wydanie 11.2013 strona 1/5 UDZIENKI KANALIZACYJNE DN 800 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-02-2237; PN-EN 13598-2 Opis techniczny ELPLA+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I BL.III.3411-06/07 Łódź, dnia 26.10.2007 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu na wybór wykonawcy uzbrojenia podziemnego na oś. Janów Wschód w Łodzi etap I Dotyczy: przetargu nieograniczonego WBZP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85 CZĘŚĆ SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Projektant: mgr inŝ. ElŜbieta Klimek upr. nr GT-V-63/147/77 Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem ETAP II.

Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem ETAP II. Część III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA "ZAW-KOM" Spółka z o.o. 47-120 Zawadzkie, ul. Świerklańska 2 tel.: +48 (77) 46-22-200 201 fax.: +48 (77) 46-33-504 e-mail: sekretariat@zaw-kom.pl www.zaw-kom.pl Nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys S1. Rzut parteru A wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys S2. Rzut parteru B wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru. Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Opis techniczny metody odnowy bezwykopowej wymiana metodą wyburzeniową 1. Opis metody Zakres robót obejmuje renowację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne 1.Opis techniczny 2.Warunki techniczne przyłączenia Część rysunkowa Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 SytuacjaI Sytuacja II Profile podłuŝne kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPWiK/TO/2/03/2015 CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / DOKUMENTACJA TECHNICZNA dla zamówienia pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39.

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39. Warszawa: Remont skrzydła pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Centrali Spółki Przewozy Regionalne spółka zo.o. z/s w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 5 Numer ogłoszenia: 69868-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OG/328/2014 Katowice dnia 31 stycznia 2014r.

OG/328/2014 Katowice dnia 31 stycznia 2014r. OG/328/2014 Katowice dnia 31 stycznia 2014r. TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wg Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego

Bardziej szczegółowo

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach 3. Oświadczenie projektanta, uprawnienia zawodowe,zaświadczenie PIIB 4. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu

Kontrakt 2 Budowa zbiornika biogazu na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole tel.: +48 (77) 4435909 fax.: +48 (77) 4435900 e-mail: jrp.zp@wikopole.com.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA

Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA Znak sprawy: ZP:341/2/2010 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA Kostrzyn nad Odrą, 09 luty 2010r. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYROBIE WZÓR

INFORMACJA O WYROBIE WZÓR INFORMACJA O WYROBIE 1. Producent wyrobu: MATBET-BETON Sp. z o.o I WSPÓLNICY SP. K Sady, ul. Rolna 12 2. Identyfikacja wyrobu: Elementy studni kanalizacyjnych DN2000 (gr.el.100mm) 3. Dokument odniesienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ.

Odpowiedź: W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokona modyfikacji zapisów SIWZ. Urząd Miasta Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104 bzp@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl Szczecin 2010-07-22 Wykonawcy Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa

PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY 2 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Zawartość opracowania 2. Opis techniczny 3. Uzgodnienia oświadczenia 4. Część rysunkowa : Nr. 1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1: 500 Nr.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Wykonanie robót remontowych polegających na usunięciu usterek na sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Grudziądz Wybickiego 38 86-300 Grudziądz PLF.271.20.2013 Grudziądz dnia: 2013-08-16 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-08-13 do

Bardziej szczegółowo

Lp. Asortyment j.m. Ilość. Rura PVC-U z uszczelką, kl. S, 160x4,7mm SDR34, SN8, ścianka lita, L=2,0m

Lp. Asortyment j.m. Ilość. Rura PVC-U z uszczelką, kl. S, 160x4,7mm SDR34, SN8, ścianka lita, L=2,0m Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Lp. Asortyment j.m. Ilość 1 Rura PVC-U z uszczelką, kl. S, 160x4,7mm SDR34, SN8, ścianka lita, L=2,0m 2 Rura PVC-U z uszczelką, kl. S, 200x5,9mm SDR34, SN8, ścianka

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r.

ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. ZGKiM.271.9.2012 Chełmiec 15.03.2012 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu: Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prochowice, ul. Rynek 1, Prochowice, woj. dolnośląskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Prochowice, ul. Rynek 1, Prochowice, woj. dolnośląskie, tel 1 z 5 2014-01-16 13:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prochowice.com/content.php?cms_id=38 menu=p7 Prochowice: Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 5 do Wniosku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTOŚĆ 1 Charakterystyczne parametry określające zakres zamówienia... 2 1.1 Ogólny zakres zamówienia... 2 1.2 Charakterystyka gminy Dobra... 2 1.3 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu oraz o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu oraz o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Bielsko-Biała; 04.12.2012 r. IN-III.271.1.40.2012.AL Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu oraz o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 8 2016-04-13 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.prochowice.com w zakładce: zamówienia publiczne Prochowice: Budowa

Bardziej szczegółowo

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na Zadanie 1 (część 1) Odpowiedź Zamawiającego

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na Zadanie 1 (część 1) Odpowiedź Zamawiającego Józefów, dnia 22. 02.2016 r. POŚ.271.8.2016 Wykonawcy - wszyscy Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Józefowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. ZP/GWŚ-N 1/2010 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. świrki 30, Tel. (42) 277 14 00, Faks (42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w miejscowości Kielcza: etap I i II.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w miejscowości Kielcza: etap I i II. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A Warunków i Odbioru Robót (STWiOR)

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A Warunków i Odbioru Robót (STWiOR) S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A Warunków i Odbioru Robót (STWiOR) IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nazwa Obiektu: Adres Obiektu: Inwestor: Budowa czyszczaków na rurociągach osadowych wraz z komorą

Bardziej szczegółowo

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37 Rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite : o sztywności obwodowej SN 4 i 8, wg PN-EN 1401:9 i podwyższonej sztywności obwodowej SN 12 wg AT/6-03-2094/2 Przeznaczenie: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW Siedziba firmy : 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP.: 732 132 76 59 Pracownia: Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel./ fax (0-42) 715 33 10; tel. (0-42) 714 01 64 0-601 81 13 15; 0-604 79 50 68 Projekty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV:

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-153 BYDGOSZCZ ul. Inowrocławska 11, skrytka poczt. B-1 nr 601 tel. centrali (52) 324 94 10, fax (52) 324 94 38 e-mail: zarz@mzk.bydgoszcz.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalnoużytkowy

Program funkcjonalnoużytkowy 1 Nazwa opracowania: Program funkcjonalnoużytkowy Nazwa zamówienia: Kontrakt 10 - Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji w miejscowości Lubsko Adres obiektu budowlanego: Lubsko Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Renowacje WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TECHNOLOGII UPONOR INFRA

Renowacje WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TECHNOLOGII UPONOR INFRA Renowacje WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TECHNOLOGII UPONOR INFRA Renowacje prace przygotowawcze Renowacje metodami Uponor Znaczna część funkcjonującej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce dożywa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

ZP Rzeszów, dnia r. WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ

ZP Rzeszów, dnia r. WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ ZP.271.1.84.2016 Rzeszów, dnia 17.03.2017 r. WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, Etap I Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. znak sprawy : DZ-2501/387/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. znak sprawy : DZ-2501/387/14 ZAPYTANIE OFERTOWE upublicznione na następującej stronie : www.piwet.pulawy.pl znak sprawy : DZ-2501/387/14 Wykonanie robót remontowo- budowlanych pokrycia dachów nad częściami segmentów F, G, H odcinki

Bardziej szczegółowo

Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku

Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej L.dz 164/JRP/2011 Rawa Mazowiecka, 03 lutego 2011 roku Nr post. RAWiK/05/2010 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Bardziej szczegółowo

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a ================================================================ Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny Lokalizacja : Kościan Pl. Paderewskiego 1a, działka nr 1894/16

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe dane techniczne elementów studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez firmę MET-BUD

Szczegółowe dane techniczne elementów studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez firmę MET-BUD Załącznik nr 1 Szczegółowe dane techniczne elementów studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez firmę MET-BUD Elementy studzienek kanalizacyjnych produkowanych przez firmę MET-BUD w Skarżysku_Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych

Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych Załącznik nr 8 Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót budowlanych 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy Kontrakt 4 zadanie 4.4. Umowa została podpisana w dniu 14 maja 2014

Bardziej szczegółowo

2

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego wykonawczego przyłącza wod-kan. do szaletu u podnóŝa Wzgórza Zamkowego z istniejącego wodociągu i kanału sanitarnego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tychy: Wykonanie podłączenia budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 20 do nowo zrealizowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tychach przy ul. Katowickiej Numer ogłoszenia: 279025-2010;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo