Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE"

Transkrypt

1 Express 3M ESPE XT A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji Idealnie za pierwszym razem!

2 3M ESPE Âwiatowy lider w dziedzinie mas wyciskowych 3M ESPE ponad 40 lat doêwiadczeƒ w dziedzinie mas wyciskowych Jako Êwiatowy lider w dziedzinie mas wyciskowych 3M ESPE jest znane z ogromnego zaanga owania w oferowaniu innowacyjnych produktów o najwy szej jakoêci. Od momentu wprowadzenia pierwszych mas wyciskowych ponad 40 lat temu, 3M ESPE nieustannie udoskonala i powi ksza ofert materiałów słu àcych do pobierania wycisku. Dzisiaj 3M ESPE oferuje stomatologom pełny wybór polieterowych i poliwinylosiloksanowych mas wyciskowych, przeznaczonych do wszystkich wskazaƒ i stosowanych we wszystkich technikach wyciskowych. Express XT najwy sza klasa wycisków Idealny efekt za pierwszym razem Gama poliwinylosiloksanowych mas wyciskowych nowej generacji to kolejne zaawansowane technologicznie rozwiàzanie oferowane przez 3M ESPE. Przekonujàce właêciwoêci i wynikajàce z nich zalety pozwalajà umieêciç masy Express XT na pierwszym miejscu wêród produktów dajàcych niekwestionowanà dokładnoêç odwzorowania, a co za tym idzie, doskonale dopasowane uzupełnienia. Masy Express XT oszcz dzajà czas i poprawiajà komfort pracy lekarza, technika dentystycznego oraz pacjenta. Masy Express XT pierwszej i drugiej warstwy, przeznaczone do jedno- i dwuczasowej techniki pobierania wycisku, dost pne w szerokiej gamie konsystencji od mas typu putty do mas typu light body sà właêciwym wyborem przy wszystkich wskazaniach do wykonywania wycisków precyzyjnych. Masy pierwszej warstwy dost pne sà w systemie Penta do automatycznego mieszania w urzàdzeniu Pentamix w wersji do mieszania r cznego. Wszystkie masy drugiej warstwy, przeznaczone sà do automatycznego mieszania w podajniku Garant. Wygoda i oszcz dnoêç czasu Dokładne dozowanie materiału Doskonała jakoêç mieszaniny Higieniczna praca System Pentamix jakoêç, pewnoêç i wygoda Tysiàce stomatologów na całym Êwiecie stosuje urzàdzenie Pentamix. Pozwala ono uzyskaç jednorodnà i pozbawionà p cherzyków powietrza mas polieterowà i A-silikonowà 3M ESPE po naciêni ciu jednego przycisku. W wersji z urzàdzeniem Pentamix, przygotowanie masy wyciskowej Express XT jest szybkie, atwe i wyjàtkowo higieniczne.

3 Express XT doskonałe połàczenie właêciwoêci klinicznych Proces udoskonalania mas Express prowadzony był w oparciu o dokładne badania wszystkich istotnych własnoêci mas wyciskowych tak, aby zapewniç pewnoêç i precyzj wycisku, nawet w trudnych sytuacjach klinicznych. Wyniki badaƒ wewn trznych 3M ESPE potwierdzajà optymalne cechy Express XT we wszystkich wa nych obszarach. WłaÊciwoÊci kliniczne tych mas zostały doskonale zrównowa one. W porównaniu z innymi dost pnymi w sprzeda y masami poliwinylosiloksanowymi, masy Express XT gwarantujà: lepszà hydrofilnoêç i zapływanie materiału, w kszà odpornoêç na rozrywanie, niemal 100% odpr enie elastyczne, zmniejszajàce ryzyko zniekształcenia podczas wyjmowania wycisku z ust pacjenta, wi kszà stabilnoêç wymiarów ni masy alginatowe i C-silikonowe. Bilans wszystkich istotnych cech mas Express XT wypada najkorzystniej. Dlatego stanowià one oczywisty wybór dla lekarzy. StabilnoÊç wymiarów 10 8 StabilnoÊç wymiarów Express XT Light Body Silagum Light (VPS) Speedex Light Body (C-silikon) Express XT Light Body Elite H-D+LB Regular Set (VPS) Silagum Light (VPS) Affinis Speedex Regular Light Body Body (VPS) (C-silikon) HydrofilnoÊç (kàt kontaktu po 2 sek. od momentu zwiàzania masy) HydrofilnoÊç (kàt kontaktu po 2 sek. od momentu zwiàzania masy) OdpornoÊç na rozrywanie OdpornoÊç na rozrywanie Elite H-D+LB Regular Set (VPS) Affinis Regular Body (VPS) Porównanie właêciwoêci mas Express XT z innymi masami A-silikonowymi. WartoÊci na wykresie sà w skali od 1 = bardzo zła do 10 = bardzo dobra. èródło: Badania wewn trzne 3M ESPE. Odpr enie elastyczne Odpr enie elastyczne Express XT doskonała hydrofilnoêç Optymalny wybór dla u ytkowników mas A-silikonowych Aby wykonaç idealnie dopasowane uzupełnienie protetyczne, wycisk musi wiernie odwzorowywaç sytuacj w jamie ustnej. Ze wszystkich zbadanych przez 3M ESPE mas A-silikonowych, masy Express XT drugiej warstwy posiadajà najlepszà hydrofilnoêç w formie niezwiàzanej i zwiàzanej zapewniajàc idealne odwzorowanie szczegółów preparacji w wilgotnym Êrodowisku jamy ustnej oraz wykonanie dokładnego modelu gipsowego. Kàt kontaktu zwiàzanej masy wyciskowej (po 2 sek. od momentu zwiàzania): im mniejszy jest kàt, tym lepsza jest hydrofilnoêç. èródło: 3M ESPE

4 Express XT odpornoêç na rozrywanie i deformacje Masy Express XT charakteryzujà si wysokà wytrzymałoêcià, równie w formie zwiàzanej. W porównaniu do innych wiodàcych mas A-silikonowych, masy drugiej warstwy Express XT wyró niajà si wyjàtkowo wysokà odpornoêcià na rozrywanie oraz zdolnoêcià do niemal 100% powrotu do oryginalnych kształtów po rozciàgni ciu bàdê ÊciÊni ciu. Opisane powy ej cechy mas wyciskowych sà niezb dne do unikni cia stałych deformacji wycisku podczas i po wyj ciu go z ust pacjenta. Pomagajà znacznie zmniejszyç ryzyko wykonania powtórnego wycisku. Doskonała hydrofilnoêç Wysoka odpornoêç na rozrywanie Niemal 100% odpr enie elastyczne Doskonała stabilnoêç wymiarów Express XT główne przewagi nad masami alginatowymi i C-silikonami A-silikonowe masy Express XT majà znacznà przewag nad masami alginatowymi i silikonami kondensacyjnymi: Doskonała stabilnoêç wymiarów (w porównaniu do mas alginatowych i C-silikonów), OdpornoÊç na wilgoç (alginaty szybko wysychajà, je eli nie sà przechowywane w wilgotnym Êrodowisku), Wysoka odpornoêç na rozrywanie (alginaty posiadajà bardzo niskà wytrzymałoêç, wi c model mo na odlaç tylko jeden raz). Alginaty C-silikony Express XT (np. Speedex) StabilnoÊç wymiarów Wysoka odpornoêç na rozrywanie Wielokrotne odlewanie modeli Długoterminowe przechowywanie HydrofilnoÊç Automatyczne mieszanie Express XT Wyjàtkowa stabilnoêç wymiarów pozwalajàca długo przechowywaç wycisk W odró nieniu od mas alginatowych i C-silikonowych, A-silikonowe masy Express XT nie zmieniajà swoich kształtów po 24 godzinach, co potwierdza wysokà stabilnoêç wymiarów i mo liwoêç dłu szego przechowywania wycisku. Alginaty i C-silikony kurczà si nieustannie od momentu zwiàzania i dlatego model powinien byç odlany niezwłocznie po pobraniu wycisku (alginaty) w ciàgu kilku godzin (C-silikony). Wycisk z masy alginatowej po 24 godzinach. Wycisk skurczył si, pop kał i oddzielił si od ły ki wyciskowej. Wycisk z mas Express XT brak zmian po 24 godzinach. èródło: 3M ESPE

5 Masy Express XT Nazwa produktu Kolor Konsystencja SzybkoÊç wiàzania Masy I warstwy Czas pracy w temp.23ºc [min:sek] Czas ostrzykiwania w temp. 37ºC [min:sek] Wewn trzustny czas wiàzania [min:sek] Express XT Penta Putty Putty Normalna 1:30 3:00 Express XT Penta H Express XT Penta H Quick Heavy Body Heavy Body Normalna 2:00 3:30 Szybka 1:30 2:30 Express XT Putty Soft Putty Normalna 2:00 3:30 Express XT Putty Quick Putty Szybka 1:30 2:30 Masy II warstwy Express XT Light Body Light Body Normalna 1:00 3:30 Light Body Szybka 0:40 2:30 Quick Regular Body Regular Body Normalna 1:00 3:30 Szybka 0:40 2:30 Masy Express XT w podziale na techniki pobierania wycisku Technika pobierania wycisku Kolor I warstwy Zalecana masa II warstwy Kolor II warstwy Express XT Penta Putty Express XT Penta H Express XT Penta H Quick Express XT Putty Soft Express XT Putty Quick Express XT Light Body Express XT Light Body Express XT Light Body Express XT Light Body Quick Express XT Light Body Express XT Light Body Express XT Light Body Quick

6 Oferta handlowa Nr kat. Masy mieszane r cznie Nr kat. Masy I warstwy Masy mieszane automatycznie Express XT Penta Putty opakowanie uzupełniajàce 2 pasty bazowe (po 300ml); 2 pasty katalizatora (po 60ml) Express XT Penta H opakowanie uzupełniajàce 2 pasty bazowe (po 300ml); 2 pasty katalizatora (po 60ml) Express XT Penta H Quick opakowanie uzupełniajàce 2 pasty bazowe (po 300ml); 2 pasty katalizatora (po 60ml) Express XT Penta Putty pojemnik Express XT Penta H pojemnik Express XT Penta H Quick pojemnik Express XT Penta Putty zestaw wprowadzajàcy 1 pasta bazowa (300ml), 1 pasta katalizatora (60ml), 1 pojemnik do Express XT Penta Putty, 10 koƒcówek mieszajàcych Penta, 1 nabój (50ml) Express XT Light Body, 1 nabój (50ml) Express XT Regular Body, 10 ółtych koƒcówek mieszajàcych Garant, 10 ółtych koƒcówek wewn trzustnych Garant, 1 klej do ły ek Express XT Penta H zestaw wprowadzajàcy 1 pasta bazowa (300ml), 1 pasta katalizatora (60ml), 1 pojemnik do Express XT Penta H, 10 koƒcówek mieszajàcych Penta, 1 nabój (50ml) Express XT Light Body, 1 nabój (50ml) Express XT Regular Body, 10 ółtych koƒcówek mieszajàcych Garant, 10 ółtych koƒcówek wewn trzustnych Garant, 1 klej do ły ek Express XT Penta H Quick zestaw wprowadzajàcy 1 pasta bazowa (300ml), 1 pasta katalizatora (60ml), 1 pojemnik do Express XT Penta H, 10 koƒcówek mieszajàcych Penta, 1 nabój (50ml) Express XT Light Body Quick, 1 nabój (50ml) Express XT Regular Body Quick, 10 ółtych koƒcówek mieszajàcych Garant, 10 ółtych koƒcówek wewn trzustnych Garant, 1 klej do ły ek Express XT Putty Soft opakowanie uzupełniajàce 2 pojemniki z masà typu putty (łàcznie 500ml), 2 ły ki Express XT Putty Quick opakowanie uzupełniajàce 2 pojemniki z masà typu putty (łàcznie 500ml), 2 ły ki Express XT Putty Soft zestaw wprowadzajàcy 2 pojemniki z masà typu putty (łàcznie 500ml), 2 ły ki, 1 nabój (50ml) Express XT Light Body, 1 nabój (50ml) Express XT Regular Body, 10 ółtych koƒcówek mieszajàcych Garant, 10 ółtych koƒcówek wewn trzustnych Garant, 1 klej do ły ek Express XT Putty Quick zestaw wprowadzajàcy 2 pojemniki z masà typu putty (łàcznie 500ml), 2 ły ki, 1 nabój (50ml) Express XT Light Body Quick, 1 nabój (50ml) Express XT Regular Body Quick, 10 ółtych koƒcówek mieszajàcych Garant, 10 ółtych koƒcówek wewn trzustnych Garant, 1 klej do ły ek - Nr kat. Masy II warstwy Express XT Light Body Express XT Light Body Express XT Light Body Quick Express XT Light Body Quick Express XT Regular Body Express XT Regular Body Express XT Regular Body Quick Express XT Regular Body Quick 3M Poland Sp. z o.o. 3M ESPE Dzia Stomatologiczny Al. Katowicka 117, Kajetany Nadarzyn tel.: (-80) fax: M, ESPE, Express, Garant, Penta i Pentamix sà znakami handlowymi 3M 3M ESPE AG. Adsil, Affinis, Elite, Examix, Panasil, Provil, Silagum i Speedex nie sà znakami handlowymi 3M. 3M Wszystkie prawa zastrze one.

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej*

Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej* Opodatkowanie osób fizycznych w Unii Europejskiej* Ile wynagrodzenia trafia do naszych kieszeni? Edycja 2009 Spis treêci Wst p 1 W skrócie 2 Metodologia 3 Przeglàd krajowych systemów podatkowych 5 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Mistrzowski Model. Mistrzowski Model. Funkcjonalne wykonywanie modeli. Frank Beck Christian Pilz. Nowości dla Techników Dentystycznych

Mistrzowski Model. Mistrzowski Model. Funkcjonalne wykonywanie modeli. Frank Beck Christian Pilz. Nowości dla Techników Dentystycznych Mistrzowski Model Mistrzowski Model Funkcjonalne wykonywanie modeli Frank Beck Christian Pilz Nowości dla Techników Dentystycznych Wszelkie prawa zastrzeżone. 2005 by Renfert GmbH Kopiowanie, tłumaczenie,

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

THINK EASY, THINK BIOCOMP.

THINK EASY, THINK BIOCOMP. System implantów stomatologicznych BioComp THINK EASY, THINK BIOCOMP. SPIS TREŚCI Wst p.........................................................................................4 Implant........................................................................................5

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM

BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM BEZPIECZNY STYK Z INTERNETEM B EZPI Internet otwiera przed nami wielkie mo liwoêci, ale korzystanie z niego nie jest pozbawione pewnego ryzyka. W drodze do pe nego wykorzystania Internetu wielkà rol do

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011

KUPON RABATOWY ARTYKU Y NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 7, 31 SPÓ DZIELNIA. Wydawnictwo BKT. NR 37 - Wiosna 2011 NR 37 - Wiosna 2011 Wydawnictwo BKT ARTYKU Y JAK ROZKWITNÑå NA WIOSN...4 KASY FISKALNE DLA LEKARZY...7 OBJAW JAWY Y ALERGII...10 LEPIEJ S YSZEå...11 APLERENON... ENON......16-17 NOWOCZESNE PROT EZY...18

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur

Najwy sza jako ç. Kleje b yskawiczne. Nowe. Elastyczno ç. Maksymalna szybko ç. Najwy sza wytrzyma o ç. Najwy sza odporno ç na temperatur Loctite Industrial Najwy sza jako ç Elastyczno ç Maksymalna szybko ç Nowe Najwy sza odporno ç na temperatur Najwy sza wytrzyma o ç Kleje b yskawiczne PL Wprowadzenie Klejåce w ciågu sekund produkty Loctite

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy

Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Tworzenie miejsca. Terytorium, instytucje, rozwój gospodarczy Michael Keating Centrum Europejskie Natolin Warszawa 2004 1 Spis treêci Streszczenie... 3 Ponowne odkrycie miejsca... 4 Paƒstwo a polityka

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań.

Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. Boxer 800 EC. Bezwzględy dla miotły zbożowej. Unix 75 WG. Żadnych złamań. Ochrona zbóż 2015 Spis treści str. 5 Produkty Syngenta do ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido. str. 6 Lintur 70 WG. Bezlitosny chwastożerca. str. 7 Chwasty najczęściej występujące w zbożach. str. 8 Axial

Bardziej szczegółowo