Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r."

Transkrypt

1 Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Przepis Czego dotyczy zmiana? Przed zmianami Po zmianach od Art. 2 pkt 7 Definicja importu Literalne brzmienie wskazywało, że import towarów miał miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy przywóz towarów z kraju trzeciego następował na terytorium Polski Art. 2 pkt 8 Definicja eksportu Przed zmianą były wątpliwości, czy wywóz towarów poza terytorium UE może być potwierdzony przez urząd celny innego kraju UE Doprecyzowano, że import towarów ma miejsce również w sytuacji, gdy przywóz towarów z kraju trzeciego następuje poprzez inny kraj UE, Nowa definicja jednoznacznie potwierdza, że eksport towarów ma miejsce również w sytuacji, gdy wywóz towarów poza terytorium UE został potwierdzony przez urząd celny innego kraju UE Art. 2 pkt 33 Definicja terenu budowlanego Brak definicji ustawowej Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (klasyfikacja terenu w ewidencji gruntów nie powinna mieć już znaczenia) Art. 5 ust. 1 pkt 3 Art. 7 ust. 2 (część wspólna) Art. 7 ust. 3 Katalog czynności opodatkowanych Opodatkowaniu podlegał m.in. import towarów Definicja nieodpłatnej dostawy towarów Kiedy nieodpłatne przekazanie towarów nie podlega Przed zmianą były wątpliwości, czy opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie towarów wytworzonych przez podatnika, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wytworzeniu tych towarów Opodatkowaniu podatkiem nie podlegało nieodpłatne przekazanie W związku ze zmianą definicji importu należało doprecyzować, że import towarów jest opodatkowany w Polsce pod warunkiem, że import ten następuje na terytorium Polski Doprecyzowano, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne przekazanie towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych Wprowadzono dodatkowy warunek, aby nieodpłatne przekazanie następowało na cele związane z 1

2 opodatkowaniu podatkiem VAT drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek Art. 7 ust. 7 Definicja próbki towaru Dotychczasowa definicja próbki: przez próbkę należy rozumieć niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy Art. 8 ust. 2 pkt 1 Art. 12 ust. 1 pkt 4-7 Kiedy nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT Kiedy dostawa towarów na terytorium Polski nie jest uznawana za WNT Przed zmianą były wątpliwości, czy nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wytworzeniu towarów (nie tylko przy nabyciu), które zostały użyte do celów innych niż działalność gospodarcza przez podatnika, jego pracowników itp. pkt 4) WNT nie występuje jeśli towary mają być przedmiotem eksportu w innym kraju UE, pod warunkiem, że towary te: - zostaną eksportowane w terminie działalnością gospodarczą. Z przepisu zniknęło przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, jednak z wyjaśnień MF wynika, że przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych nadal nie będzie podlegało opodatkowaniu, jeśli towary te będą mieściły się w definicji prezentów o małej wartości Nowa definicja próbki: przez próbkę należy rozumieć identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika: a) Ma na celu promocję tego towaru oraz b) Nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłonić tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru Doprecyzowano, że nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu również w sytuacji, gdy użyty do celów prywatnych towar lub jego część składowa, w stosunku do którego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, został przez podatnika wytworzony lub importowany pkt 4) Usunięto warunek 90 dni oraz warunek objęcia towarów procedurą wywozu w kraju UE, z którego są przemieszczane, na podstawie przepisów celnych (w dalszym ciągu istnieje obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających objęcie towarów 2

3 90 dni od daty ich przemieszczenia na terytorium Polski, oraz - zostały w kraju UE, z którego są przemieszczane, objęte procedurą wywozu na podstawie przepisów celnych Pkt5) WNT nie występuje jeśli towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej WDT na terytorium innego kraju UE, pod warunkiem, że towary te opuszczą terytorium kraju w wykonaniu czynności odpowiadającej WDT w terminie 90 dni Pkt 6) WNT nie występuje jeśli na towarach przemieszczonych do Polski mają być wykonane usługi, pod warunkiem, że towary te zostaną z powrotem wywiezione do kraju z którego zostały pierwotnie wywiezione w terminie 90 dni od dnia wykonania usługi Pkt 7) WNT nie występuje jeśli towary mają być czasowo używane na terytorium Polski w celu świadczenia usług przez podatnika posiadającego siedzibę działalności w państwa UE rozpoczęcia wysyłki lub transportu, pod warunkiem, że towary te będą używane na terytorium Polski nie dłużej niż 24 miesiące procedurą wywozu, objęcie tą procedurą nie musi jednak nastąpić w państwie UE rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów) pkt 5) Usunięto warunek 90 dni Pkt 6) Usunięto warunek 90 dni, doprecyzowano, że usługi, które mają być wykonane na towarach, obejmują wycenę towarów i prace na nich Pkt 7) usunięto warunek używania towarów na terytorium Polski przez okres krótszy niż 24 miesiące 3

4 Art. 12 ust. 4 pkt 4, 6 i 7 Kiedy przemieszczenie z terytorium Polski na terytorium innego państwa UE nie jest uznawane za WDT Pkt 4) WDT nie występuje jeśli towary mają być przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika, pod warunkiem że podatnik posiada dokument celny potwierdzający objęcie tych towarów procedurą wywozu w Polsce Pkt 6) WDT nie występuje jeśli na towarach mają być wykonane usługi na terytorium innego państwa UE, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium kraju Pkt 7) WDT nie występuje jeśli towary mają być czasowo używane na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, w celu świadczenia usług przez tego podatnika Art. 15 ust. 2 Definicja działalności gospodarczej Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób Pkt 4) usunięto wymóg posiadania przez podatnika dokumentu celnego potwierdzającego objęcie tych towarów procedurę wywozu (w dalszym ciągu istnieje obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających objęcie towarów procedurą wywozu, objęcie tą procedurą nie musi jednak nastąpić w Polsce) Pkt 6) doprecyzowano, że usługi, które mają być wykonane na towarach, polegają na wycenie i wykonaniu na towarach prac Pkt 7) zrezygnowano z ograniczenia czasowego (24 miesięcy), w którym towary mają być czasowo używane na terytorium innego kraju UE. Doprecyzowano również, że wyłączenie z WDT będzie dotyczyć wyłącznie podatnika posiadającego siedzibę na terytorium Polski Usunięto fragment definicji wskazujący na istnienie znamion działalności gospodarczej w sytuacji, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy (jak wskazano jednak w uzasadnieniu do ustawy zmieniającej, usunięcie analizowanego fragmentu nie oznacza jednak, że nie jest objęty podatkiem VAT podmiot, który prowadząc działalność gospodarczą wykonana np. tylko jedną transakcję. 4

5 Art. 16 Inne podmioty uznawane za podatników częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne z tytułu dokonywania wenątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, chociaż nie są podatnikami w rozumieniu art. 15, gdyż nie prowadzą działalności gospodarczej (okoliczności nie wskazują na zamiar wykonywania dostaw nowych środków transportu w sposób częstotliwy, w związku z tym podmioty te nie są objęte przepisem art. 15, natomiast są podatnikami na mocy art. 16), Art. 17 ust. 1 pkt 4 Podatnicy będący usługobiorcami Podatnikami są również podmioty będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników niemających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski Zmiana definicji działalności gospodarczej wymusiła zmianę przepisu art. 16. Zgodnie z obecnym brzmieniem podatnikami na mocy art. 16 są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu Podatnikiem jest usługobiorca pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: a) Usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (w przypadku usług związanych z nieruchomościami dodatkowy warunek, aby usługodawca nie był zarejestrowany dla celów VAT w Polsce) b) Usługobiorca jest: - podatnikiem na podstawie art. 15 lub osobą 5

6 Art. 17 ust. 1 pkt 5 Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Podatnikami są podmioty nabywające towary, jeżeli dostawcą towarów do Polski jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski (okoliczność zarejestrowania podatnika dla celów VAT w Polsce nie miała w tym zakresie znaczenia) prawną niebędącą podatnikiem na podstawie art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT UE (dotyczy usług, dla których miejscem opodatkowania jest siedziba działalności/stałe miejsce prowadzenia działalności usługobiorcy będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy) - podatnikiem na podstawie art. 15 posiadającym siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osobą prawną niebędącą podatnikiem na podstawie art. 15 posiadającym siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju i zarejestrowaną lub obowiązaną do zarejestrowania jako podatnik VAT UE w Polsce(dotyczy pozostałych usług, np. usług związanych z nieruchomościami) Podatnikiem z tytułu dostawy towarów do Polski jest nabywca pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: a) Dostawcą towarów do Polski jest podatnik nieposiadający siedziby/stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce (w przypadku nabycia gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i chłodniczej okoliczność zarejestrowania dostawcy dla celów VAT w Polsce nie ma znaczenia) b) Nabywcą towarów jest: - w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej, energii cieplnej i chłodniczej w systemach dystrybucji podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT lub jako 6

7 Art. 17 ust. 1 pkt 7 Dostawa tzw. złomu (odpadów) Podatnikiem jest nabywca towarów wymienionych w Załączniku nr 11, jeżeli dostawcą jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego ze względu na obrót, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem przewidzianym dla towarów używanych Art. 17 ust. 1 pkt 8 Art. 17 ust. 1a Sprzedaż praw do emisji gazów cieplarnianych Stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w transakcji dostawy towarów lub świadczenia usługi, dla której podatnikiem jest nabywca Podatnikiem jest nabywca usług w postaci praw do emisji gazów cieplarnianych, jeżeli usługodawcą jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą niekorzystający ze zwolnienia podmiotowego ze względu na obrót Podatnikiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 jest usługobiorca/odbiorca towarów również w przypadku, gdy usługodawca/dostawca towarów posiada na terytorium Polski stałe podatnik VAT UE w Polsce - w pozostałych przypadkach podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiadający siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, lub osoba prawna nieprowadząca działalności posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana jako podatnik VAT UE w Polsce c) Dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju (warunek ten istniał dotychczas w art. 17 ust. 6 obecnie uchylony) Dodatkowy warunek - nabywca towarów jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą (warunek ten istniał już dotychczas w art. 17 ust. 7 ustawy, przepis ten został jednak uchylony na mocy niniejszej nowelizacji) Dodatkowy warunek - usługobiorca jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą (warunek ten istniał już dotychczas w art. 17 ust. 7 ustawy, przepis ten został jednak uchylony na mocy niniejszej nowelizacji) Doprecyzowano, iż w takim przypadku stosuje się art. 17 ust. 2, zgodnie z którym w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, usługodawca /dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego 7

8 Art. 17 ust. 1b Podmiot zobowiązany do uiszczenia cła jako podatnik miejsce prowadzenia działalności, lecz nie uczestniczy ono w tych transakcjach Brak regulacji Art. 17 ust. 3 Podatnik jako usługobiorca Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 stosuje się, jeżeli usługobiorcą jest podatnik prowadzący działalność gospodarczą, a w przypadku usług, o których mowa w art. 28b, również osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE w Polsce Art. 17 ust. 3a Świadczenie usług związanych z Usługobiorca nie jest podatnikiem z nieruchomościami tytułu świadczenia usług związanych z nieruchomościami, jeśli usługodawca jest zarejestrowany dla celów VAT w Polsce Art. 17 ust. 5 i 6 Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu nabycia towarów jest nabywca jeśli nabywca ten jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą posiadający siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, albo osoba prawna nieprowadząca działalności gospodarczej, posiadająca siedzibę na terytorium kraju, o ile dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju Jeśli podmiot zobowiązany do uiszczenia cła wyznaczył przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1, podatnikiem jest ten przedstawiciel podatkowy w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tych podmiotów Regulacja ta w zasadzie została przeniesiona do art. 17 ust. 1 pkt 4 Regulacja ta została przeniesiona do art. 17 ust. 1 pkt 4 Regulacja ta została w zasadzie przeniesiona do art. 17 ust. 1 pkt 5 8

9 Art. 17 ust. 7 Dostawa towarów wymienionych w Załączniku nr 11 / sprzedaż praw do emisji gazów cieplarnianych Podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu dostawy towarów wymienionych w Załączniku nr 11 lub z tytułu świadczenia usług polegających na sprzedaży praw do emisji gazów cieplarnianych jest nabywca/usługobiorca, pod warunkiem, że nabywca/usługobiorca jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 (tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą) Regulacja przeniesiona do art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 Art. 18a 18d Przedstawiciel podatkowy Nowa regulacja Szereg przepisów regulujących instytucję przedstawiciela podatkowego Art. 22 Transakcja łańcuchowa Warunkiem uznania dostawy Po zmianach nabywca nie musi tego udowadniać, przyporządkowanie transportu lub wysyłki do dostawy dokonywanej przez pośredniego wystarczy, że okoliczność ta wynika z warunków nabywcę za WDT (a więc prawo do dostawy zastosowania 0% stawki VAT) była konieczność udowodnienia przez nabywcę pośredniego, że transport lub wysyłkę należy przyporządkować jego dostawie Art. 23 ust. 14 pkt 2 Art. 26a Art. 33 ust. 1 Warunki uznania sprzedaży wysyłkowej za dokonaną na terytorium Państwa UE przeznaczenia Miejsce świadczenia przy imporcie towarów Zgłoszenie celne towarów z tytułu importu Jednym z warunków było otrzymanie przez podatnika, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, kopii faktury dostawy Kwestia ta była uregulowana w art. 36 Do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku Warunek ten został zniesiony Regulacje w tym zakresie przeniesiono do art. 26a (doprecyzowano, że import towarów ma miejsce na terytorium państwa UE, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium UE) Obowiązek dokonania zgłoszenia celnego został rozszerzony na przedstawicieli podatkowych, w 9

10 Art. 41 ust. 6a Eksport - dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza teren Wspólnoty Art. 41 ust. 11 Eksport- warunki zastosowania 0% stawki VAT przy eksporcie pośrednim Art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 Warunek zastosowania stawki 0% przy WDT VAT zobowiązani byli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Brak takiej regulacji Warunkiem zastosowania 0% stawki VAT przy eksporcie pośrednim było posiadanie przez podatnika, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym dokonał dostawy towarów, kopii dokumentu, w którym urząd celny potwierdził wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu tego musiała wynikać tożsamość eksportowanego towaru Stawka 0% przy WDT stosowana jest m.in. pod warunkiem, że - dostawa jest dokonywana na rzecz zakresie w jakim działają w imieniu własnym na rzecz podatników Dokumentem potwierdzającym wywóz towaru poza terytorium UE jest w szczególności: 1) Dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk z tego dokumentu (uwaga: wydruk nie potwierdzony przez urząd celny nie będzie wystarczający) 2) Dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność 3) Zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd Po zmianach, podatnik powinien posiadać taki sam dokument jak przy eksporcie bezpośrednim (czyli zgodnie z ust. 6 uwzględniając ust. 6a). W dalszym ciągu z dokumentu tego powinna wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem eksportu Wykreślono warunek podawania na fakturze numeru VAT UE podatnika i kontrahenta (sądy krajowe kwestionowały uzależnienie stosowania stawki 0% 10

11 Art. 42 ust. 3 pkt 2 Art. 42 ust. 4 Dokumenty potwierdzające dokonanie WDT Dokumenty potwierdzające dokonanie WDT w przypadku transportu towarów przez podatnika lub nabywcę przy pomocy własnych środków transportu (brak dokumentów przewozowych) nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer VAT UE nadany przez państwo UE oraz - podatnik podał numer VAT UE oraz swój numer VAT UE na fakturze stwierdzającej dostawę towarów (w praktyce oznaczało to konieczność rejestracji podatnika jako podatnika VAT w przed dokonaniem WDT) Jednym z dowodów potwierdzających wywóz towarów do innego kraju UE i dostarczenie ich do kontrahenta była kopia faktury Jednym z takich dokumentów wymaganych przepisami była kopia faktury Art. 43 ust. 1 pkt 9 Zwolnienie dla dostawy gruntów Zwolnieniu podlegała dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę Art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. a Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego Odliczenia podatku naliczonego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu obrotów albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia (prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługiwało przy WDT od rejestracji podatnika przed dokonaniem WDT). Wprowadzono pkt 3, który uzależnia stosowanie stawki 0% od rejestracji jako podatnik VAT UE najpóźniej w momencie składania deklaracji. Dowód w postaci kopii faktury został usunięty z przedmiotowej regulacji, gdyż w istocie rzeczy nie stanowił on dokumentu potwierdzającego dostarczenie towaru nabywcy na terytorium innego kraju UE Skoro uznano, że kopia faktury nie poświadcza dostarczenia towaru do nabywcy na terenie innego kraju UE, analogicznie jako w punkcie poprzednim, wymóg posiadania kopii faktury został usunięty Zwolnieniu podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane Przepis wyłączający prawo do odliczenia został uchylony (przepis art. 113 ust. 5 będzie istniał do końca 2013 r. tym samym art. 113 ust. 5 i 7 ma nadal zastosowanie) 11

12 Art. 88 ust. 1 pkt 5 lit. b Art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. b Art. 88 ust. 3a pkt 3 Art. 88 ust. 3a pkt 6 Art. 88 ust. 6 Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego Wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego Wyłączenie prawa do odliczenia podatku naliczonego za zgodą naczelnika urzędu skarbowego pod warunkiem sporządzenia spisu z natury w dniu, w którym nastąpiło to przekroczenie) Odliczenia podatku naliczonego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, których nabycie nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi Odliczenia podatku naliczonego nie stosuje się, w przypadku gdy kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej różni się od kwoty podatku wykazanej w kopii Odliczenia podatku naliczonego nie stosuje się, w przypadku gdy wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż Odliczenia podatku naliczonego nie stosuje się, w przypadku gdy zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym Nowa regulacja Przepis został uchylony (nie oznacza to, że prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego przez darczyńcę bądź świadczącego nieodpłatnie usługę przysługuje obdarowanemu/beneficjentowi usługi) Przepis został uchylony Przepis został uchylony Przepis został uchylony (przepis był i tak martwy, gdyż przepis art. 86 ust. 5 do którego było odwołanie, już wcześniej został uchylony) Nie stanowi podstawy do odliczenia podatku naliczonego kwota podatku naliczonego z tytułu WNT jeśli jest ono opodatkowane na terytorium Polski z powodu podania przy WNT przez nabywcę polskiego numeru VAT UE, a towar w momencie zakończenia transportu lub wysyłki znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego innego niż Polska 12

13 Art. 96 ust. 3a Art. 96 ust. 11 Art. 97 ust. 3a Art. 99 ust. 8a 14b Art. 100 ust. 12 Zgłoszenie rejestracyjne podatników, którzy ustanowili przedstawiciela podatkowego Obowiązek podawania na fakturach oraz ofertach numeru NIP Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT UE Składanie deklaracji podatkowych przez przedstawicieli podatkowych Składanie informacji podsumowujących przez przedstawicieli podatkowych Nowa regulacja Podatnicy VAT czynni są zobowiązani do podawania na wystawieniach przez siebie fakturach i ofertach numeru NIP Nowa regulacja Nowa regulacja Nowa regulacja Art. 111 ust. 3a Kasy rejestrujące Obowiązek drukowania dokumentów emitowanych przez kasę rejestrującą na nośniku papierowym Art. 119 ust. 2 Definicja marży w szczególnej procedurze dla biur podróży Przez marżę rozumie się różnicę między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty 128 ust. 3 Zwrot VAT podróżnym Urząd celny potwierdza wywóz towarów na dokumencie wystawionych przez sprzedawcę po Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej nie dotyczy podatników, którzy ustanowili przedstawiciela podatkowego Przepis został uchylony (wymagane dane na fakturze są określone w Rozporządzeniu MF) Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT UE przed dokonaniem pierwszej czynności wewnątrzwspólnotowej nie dotyczy podatników, którzy ustanowili przedstawiciela podatkowego Przedstawiciel podatkowy składa deklaracje podatkowe we własnym imieniu na rzecz podatnika w terminie do 25. Dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Przedstawiciel podatkowych został zobowiązany do składania co miesięcznych informacji podsumowujących o dokonanych przez niego WDT, do rozliczenia których został upoważniony Zrezygnowano z określenia na nośniku papierowym Wyrażenie cena nabycia zostało zastąpione wyrażeniem faktyczne koszty poniesione przez podatnika. Zmiana ta spowoduje, że podatek VAT naliczony przez nabywcę przy procedurze odwrotnego obciążenia jak koszt poniesiony (brak prawa do odliczenia przez podatników stosujących procedurę marży) będzie uwzględniany przy obliczeniu marży Usunięto fragment mówiący o okazaniu wywożonego towaru 13

14 okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru Art. 5 ustawy zmieniającej Obowiązek rejestracji przy WDT WDT występuje jeśli dokonującym dostawy jest podatnik zarejestrowany dla celów VAT UE Art. 11 ust. 2 ustawy zmieniającej Wyłączenie prawa do odliczenia Nowa regulacja podatku naliczonego WDT występuje jeśli dokonującym dostawy jest podatnik niekorzystający ze zwolnienia podatkowego (zmiana koreluje z zmianą w art. 42 ust. 1) Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT, dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u nabywcy/usługobiorcy, pod warunkiem uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w odpowiednim okresie. Zestawienie ma charakter jedynie informacyjny. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.). 14

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Nieodpłatne wydania towarów Przemysław Skorupa, starszy menedżer w Deloitte Nieodpłatne wydania towarów - nowa definicja: Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Duża nowelizacja - VAT Przegląd wybranych proponowanych zmian w obszarze podatku VAT Marcin Chomiuk Nowa definicja działalności

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Zmiany w podatku od towarów i usług od 2013 r. Styczeń 2013

SZKOLENIE. Zmiany w podatku od towarów i usług od 2013 r. Styczeń 2013 SZKOLENIE Zmiany w podatku od towarów i usług od 2013 r. Styczeń 2013 LEKCJA NR 1 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W VAT 2013 Najnowsze zmiany w VAT wynikają przede wszystkim z następujących aktów prawnych: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów warunki i definicja

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów warunki i definicja Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów warunki i definicja Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej rozpoczęły się prace nad regulacjami prawnymi i zasadami wymiany towarów i usług pomiędzy krajami

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od towarów i usług mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od towarów i usług (VAT) Cechy podatku od towarów i usług - uregulowany ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - podatek konsumpcyjny - podatek pośredni, wielofazowy - zharmonizowany

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.07.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Odwrotne opodatkowanie Podatnikami VAT są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845213 Temat: Podatek od towarów i usług - nowelizacja ustawy wchodząca w życie od 1 października 2013r. oraz od 1 stycznia 2014 r. 16 Grudzień Olsztyn, Centrum

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2011 r.

Ustawa. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 7 kwietnia 2011 r. Ustawa z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r.

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 134 7907 Poz. 780 780 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2013 poz. 35 USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r.

Dz.U. 2013 poz. 35 USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2013 poz. 35 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. 1), 2) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 1. ZAKRES OPODATKOWANIA 1.1. Zakres przedmiotowy opodatkowania Zakres opodatkowania w każdym z podatków wyznaczają dwie granice. Teoria prawa podatkowego mówi o

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Finansów Publicznych *** Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego FPB03S-9-12 S P R A W O Z D A N I E

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 805 Warszawa, 16 października 2012 r.

Druk nr 805 Warszawa, 16 października 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-100-12 Druk nr 805 Warszawa, 16 października 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2007.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 728913 Temat: Nowelizacja ustawy VAT - 2014 - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 1.01.2014 roku oraz projektowane zmiany przepisów od 1.10.2013 (uchwalone

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Złoto inwestycyjne Obrót złotem inwestycyjnym stanowi w kwestii VAT szczególną procedurę opodatkowania zgodnie z obowiązującymi dyrektywami

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1)

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 października 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1504. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Przedmowa...11 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 201019 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług zmiany od 1.01. 2014r. www.finanse.mf.gov.pl/vat Zmiana ustawy VAT od dnia 1 stycznia 2014r. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część

SAMOCHODY ZMIANY VAT ( ) II część SAMOCHODY ZMIANY VAT (1.4.2014) II część Sprzedaż pojazdów (używanych) Zwalnia się od podatku: ( ) dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2013 r. (z uwzględnieniem zmian na dzień 1 stycznia 2014 r.) ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 863 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak (red.) Justyna Pomorska-Porębska Monika Bartosiewicz z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę.

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Ostatnie projekty zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) przewidują wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1244 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE cz. II

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE cz. II ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE cz. II // PODATEK VAT - zmiany od 1 kwietnia // // ROZLICZANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH zmiany od 1 marca // aktualizacja 3.04.2013 r. ZMIANY PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 2013

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 1 stycznia 2013 r. Projekt zmian z 25 maja 2012 r. (zaktualizowany 10 sierpnia 2012 r.)

Zmiany w podatku VAT 1 stycznia 2013 r. Projekt zmian z 25 maja 2012 r. (zaktualizowany 10 sierpnia 2012 r.) 15 października 2012 Zmiany w podatku VAT 1 stycznia 2013 r. Projekt zmian z 25 maja 2012 r. (zaktualizowany 10 sierpnia 2012 r.) Szanowni Państwo! W związku z zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Polscy podatnicy uzyskali od 1 stycznia 2011 r. taką możliwość wysyłania faktur bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. W dniu 1 stycznia 2011 r. doszło do prawdziwego przełomu

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 517114 Temat: WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług. Aktualne problemy i projektowane zmiany na 2015 10 Grudzień Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo