Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce"

Transkrypt

1 Warszawa, r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej do kooca 2014 roku, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej, współfinansowanego przez, w oparciu o zasadę konkurencyjności, zaprasza do składania ofert dotyczących realizacji następujących usług w okresie od października 2014 r. do grudnia 2014 r. na potrzeby realizacji szkoleo: Obsługa gastronomiczna szkoleo, Wynajem sal szkoleniowych 1. Zamawiający Adres siedziby: ul. M. Kopernika 36/40, Warszawa NIP: REGON: Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówieo CPV: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego Usługi hotelarskie w zakresie spotkao i konferencji Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja usługi polegającej na: najmie sal szkoleniowych i obsłudze gastronomicznej szkoleo.

2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Lokalizacja i standard sal szkoleniowych Przedmiotem Zapytania jest wynajem sal szkoleniowych na 9 szkoleo jednodniowych w następujących miejscowościach: a. Iława 1 szkolenie; b. Czarnków 1 szkolenie; c. Wyszków 2 szkolenia; d. Katowice 5 szkoleo Każde jednodniowe szkolenie będzie trwad 6 godzin lekcyjnych plus czas na obiad i czas na przerwy kawowe oraz na przygotowanie sali przed zajęciami w sumie ok. 6,5 godziny zegarowej. Sala powinna byd wyposażona w: 15 miejsc do siedzenia i 15 miejsc do notowania (stoły) przy ustawieniu sali w literę U, przy zapewnieniu komfortu pracy uczestnikom i uczestniczkom; tablicę typu flip-chart/ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki); dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie laptopa; rzutnik i ekran do prezentacji multimedialnych oraz stolik na sprzęt multimedialny; przedłużacz itp.; Sala musi posiadad okna i możliwośd ich zasłaniania oraz sprawną klimatyzację i jasne oświetlenie. Sala musi byd autonomiczna. Nie może znajdowadsię w suterenie, piwnicy itp.. Toaleta musi byd usytuowana w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej. W sali lub przed salą musi znaleźd się stolik na którym podawany będzie serwis kawowy. Wydawanie posiłków (obiad) odbywad się musi w innym niż sala szkoleniowa pomieszczeniu. W obrębie obiektu wynajmującego sale powinien byd dostępny bezpłatny parking dla uczestników szkoleo; Grupy szkoleniowe będą liczyły od 8 do 12 osób + 1 trener + 1 osoba z obsługi szkolenia z ramienia zamawiającego (średnio 12 osób) 2.2 Serwis kawowy Serwis kawowy musi byd zapewniony w systemie ciągłym (uzupełniany przed każdą przerwą, przewidziane są max 3 przerwy kawowe oraz 1 przerwa na obiad). W ramach serwisu kawowego do dyspozycji uczestników powinna byd dostępna minimum: kawa (parzona i rozpuszczalna), herbata (minimum 3-4 rodzaje), cukier, śmietanki, cytryna do herbaty, woda mineralna

3 (min 2 butelki o pojemności 0,33 l na osobę/dziennie), soki owocowe (min. 3 litry/na każde szkolenie), ciastka (kruche, w czekoladzie itp. lub ciasta domowe), owoce (przynajmniej 2 rodzaje); Zleceniobiorca jest zobowiązany zapewnid wszystkie naczynia potrzebne do serwowania kubeczki, talerzyki, łyżeczki, serwetki itp. Ilośd ciągłych serwisów kawowych należy pomnożyd przez liczbę osób. 2.3 Obiady Obiady muszą składad się z dwóch gorących dao (zupa i danie główne) oraz napojów. Danie główne każdorazowo musi składad się z mięsa, surówki lub jarzynki oraz ziemniaków, kaszy lub ryżu. Napoje muszą byd zapewnione w ilości minimum 250 ml na osobę (sok lub kompot). Dla wegetarian muszą byd zapewnione dania wegetariaoskie. O ilości takich dao Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż na 2 dni przed szkoleniem. Dokładne menu zostanie ustalone z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonej usługi oraz warunków zgodnych z przepisami BHP. Sale muszą byd zlokalizowane w Centrum wymienionych wyżej miast, w miejscach z dogodnym dojazdem komunikacją miejską. Ilośd obiadów należy pomnożyd przez liczbę osób. 3. Termin wykonania zamówienia Usługa zostanie zapewniona w terminie: od października 2014 r. do grudnia 2014 r. w następującym rozkładzie: Lp. Miejscowośd termin 1 Czarnków Iława Wyszków Wyszków Gliwice Zawiercie Zawiercie Katowice Zawiercie Za zgodą Wykonawcy terminy mogą ulec zmianie.

4 4. Warunki udziału 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy: 1.1 Wskażą do realizacji zamówienia odpowiednio wyposażony/e obiekt/y z adekwatnym do zamówienia potencjałem technicznym, umożliwiającym przeprowadzenie w nich wszystkich elementów zamówienia zgodnie z wymogami niniejszego zapytania; 1.2 Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięd, synowa), w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeostwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkowad będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania. 2. Kryteria oceny warunków udziału w postępowaniu Kryterium spełnienia oceny warunków jest zlokalizowanie sali (zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia) w wymaganym mieście i w wymaganym miejscu. 5. Wymagane dokumenty 1. Wypełniony formularz Oferty (załącznik nr 1); 2. Oświadczenie o braku powiązao kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2); 3. Opis obiektu (załącznik nr 3); Wykonawca/Wykonawcy, których oferta/oferty zostaną wybrane przed podpisaniem umowy zobowiązani będą dostarczyd: 1. Dokument określający status prawny Wykonawcy (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - dotyczy osób prawnych i osób fizycznych

5 prowadzących działalnośd gospodarczą; 2. Pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 6. Opis sposobu przygotowania oferty 6.1 Wymagania podstawowe 1. Oferent powinien stworzyd ofertę na formularzu załączonym do zapytania ofertowego (jako załącznik 1) w formie pisemnej lub elektronicznej. Oferta powinna: zawierad pełną nazwę oferenta zawierad adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres , NIP byd sporządzona w języku polskim treśd oferty musi odpowiadad treści zapytania ofertowego zawierad cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto, która zawiera podatek VAT obliczony przez oferenta zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena uwzględnia wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w złożonej ofercie. Cena jest wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferent powinien wypełnid i złożyd także załącznik 2 (Oświadczenie o braku powiązao kapitałowych lub osobowych) oraz Załącznik 3 (Opis obiektu). 2. Termin związania ofertą: 30 dni od zakooczenia terminu składania ofert. 3. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą byd podpisane przez Wykonawcę. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (dotyczących wynajęcia tylko jednej sali i zapewnienia w niej serwisu kawowego oraz obiadów lub kilku sal). 5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert tylko na częśd usługi w danym mieście (np. wynajęcie sali, bez zapewnienia obiadów czy serwisu lub np. samo zapewnienie obiadów). 6. Każdy Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. 7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostad wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 6.2 Forma oferty 1. Ofertę należy złożyd w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą byd przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodnośd z oryginałem kopii. 3. Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu

6 wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7. Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składad do dnia r. do godz Oferty w wersji papierowej należy składad na adres: Produkcji, Handlu i Usług w Polsce; ul. Kopernika 36/40 pokój 312; Warszawa z następującym opisem: Zapytanie ofertowe na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach lub w wersji elektronicznej na adres: Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie. 8. Kryteria oceny oferty: Wybór Wykonawcy zostanie dokonany według kryterium cena za całośd usługi 100%. Zamawiający wymaga podania ceny w rozbiciu na: a. Wynajęcie sali szkoleniowej b. Zapewnienie obsługi gastronomicznej dla 1 osoby w czasie 1 dnia szkoleniowego (w tym serwis kawowy i obiad) Oferta powinna zawierad cenę brutto. Zaproponowana cena powinna obejmowad wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena oferty winna byd wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę oraz spełni wymagane kryteria. 9. Tryb oceny ofert i ogłoszenia wyników 9.1 Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców uzupełnieo (jeżeli nie naruszy to zasady konkurencyjności) i wyjaśnieo dotyczących treści złożonych ofert. 9.2 Sprawdzanie wiarygodności ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w tok u oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeo, wykazów, danych i informacji. 9.3 Ogłoszenie wyników postępowania. Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres wskazany w ofercie lub na adres korespondencyjny. Informacja o wynikach postępowania zostanie udostępniona w siedzibie Zamawiającego.

7 10. Odrzucenie Wykonawcy Wykonawca może zostad odrzucony z niniejszego postępowania: 1) w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 3) w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych; 4) W przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową. 11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub poprzez Unieważnienie postępowania Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 13. Pozostałe informacje 1. Zamawiający będzie rozpatrywał tylko te oferty, które będą zawierały wszystkie załączniki. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej ( ), jak również zostanie zawieszona w siedzibie Zamawiającego i umieszczona na stronie www. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą lub Wykonawcami, którego/których oferta/oferty zostanie/zostaną uznana/uznane za ofertę najkorzystniejszą oraz który/którzy spełni/spełnią wymogi określone w Zapytaniu Ofertowym. O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą ową lub listowną wraz z informacją o wynikach postępowania. 4. Zapytanie ma charakter porównania ofert i nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy. 5. Płatnikiem będzie: Produkcji, Handlu i Usług w Polsce; ul. Kopernika 36/ Warszawa NIP:

8 14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Joanna Górczyoska kierownik projektu; tel.: ; mail: 15. Ogłoszenie wyników postępowania Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni po zakooczeniu postępowania o jego wynikach. Zawiadomienie nastąpi w formie elektronicznej na adres wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na adres pocztowy). 16. Finansowanie Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17. Wykaz załączników Załącznikiem do niniejszego Zapytania ofertowego jest: 1. Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty 2. Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia o braku powiązao osobowych lub kapitałowych 3. Załącznik nr 3 Wzór Opisu obiektu 18. Tajemnica handlowa Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jak tajemnicę Zamawiającego. Informacje dotyczące faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą byd udzielane przez Oferenta osobom trzecim lub publikowane, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

9 Załącznik 1 OFERTA ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2014/Merchandising w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęciesal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkolenia w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej. dla: Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce; ul. Kopernika 36/ Warszawa 1. Nazwa firmy oraz adres Wykonawcy: NIP:. REGON: Osoba do kontaktów roboczych: Imię i nazwisko:.. Telefon kontaktowy: 2. Miejsce realizacji usługi: Nazwa:.. Adres pocztowy: 4. Kalkulacja cenowa Wykonawcy: Jeżeli Wykonawca chce złożyd ofertę na wynajem kilku sal (w różnych miastach) dla każdego miasta wypełnia odrębną tabelę z cenami załącznik nr 1 oraz odrębny opis obiektu załącznik 3

10 ceny jednostkowe poszczególnych usług: dotyczy Sali szkoleniowej w miejscowości:.. Nazwa przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa brutto Całodziennyserwis kawowy oraz obiad dla 1 osoby Całodzienne wynajęcie sali szkoleniowej... (Miejscowośd, data) (Pieczęd i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy) Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że: - zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i akceptujemy je bez zastrzeżeo. - spełniamy warunki określone w Zapytaniu ofertowym i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. - posiadamy niezbędne wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia. - dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.... (Miejscowośd, data) (Pieczęd i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy)

11 Strategia rozwoju początkiem przemian Załącznik nr 2 Miejscowość, data Dane oferenta Oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub kapitałowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... (Pieczęd i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy)

12 Załącznik nr 3 (w przypadku składania oferty na kilka sal prosimy o wypełnienie załącznika 3 dla każdej sali oddzielnie) OPIS OBIEKTU Adres sali szkoleniowej: Adres strony www obiektu w którym sala się znajduje (jeśli posiada): Czy obiekt znajduje się w Centrum miasta tak / nie Czy i jaki transport miejski znajduje się w sąsiedztwie obiektu (i jak daleko): Czy sala szkoleniowa wyposażona jest w: Rzutnik multimedialny tak / nie Ekran Flip-chart tak / nie tak / nie... (Pieczęd i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeo woli w imieniu Wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo