Telewizja cyfrowa (DVB) Parametry danych przesyłanych w przedziale wygaszania pionowego (VBI) w strumieniu bitów DVB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telewizja cyfrowa (DVB) Parametry danych przesyłanych w przedziale wygaszania pionowego (VBI) w strumieniu bitów DVB"

Transkrypt

1 PROJEKT DO ANKIETY POLSKA NORMA P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS PN-ETSI EN V1.2.1 Wprowadza ETSI EN V1.2.1:2003, IDT Zstpuje PN-ETSI EN V1.2.1:2005 (U) Telewizja cyfrowa (DVB) Parametry danych przesyłanych w przedziale wygaszania pionowego (VBI) w strumieniu bitów DVB Norma Europejska ETSI EN V1.2.1:2003 ma status Polskiej Normy Copyright by PKN, Warszawa nr ref. PN-ETSI EN V1.1.1 Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. adna cz niniejszej normy nie moe by zwielokrotniana jakkolwiek technik bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2 2 (A) PN-ETSI EN V1.2.1 Przedmowa krajowa Niniejsza norma została przygotowana przez KT nr 11 ds. Telekomunikacji i zatwierdzona przez Prezesa PKN dzie, miesic, rok. Jest tłumaczeniem - bez jakichkolwiek zmian - angielskiego tekstu Normy Europejskiej ETSI EN V1.2.1:2003. Norma zawiera informacyjny Załcznik krajowy NA z wykazem skrótów wystpujcych w Normie Europejskiej i ich znaczenia w jzyku angielskim i polskim. Odpowiedniki krajowe norm powołanych w niniejszej normie mona znale w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i dokumentów powołanych, które nie maj odpowiedników krajowych, lub informacje o nich, s dostpne w Orodku Informacji Normalizacyjnej PKN. W sprawach merytorycznych dotyczcych treci normy mona zwraca si do właciwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt:

3 (A)PN-ETSI EN V Załcznik krajowy NA (informacyjny) Wykaz skrótów stosowanych w Normie Europejskiej i ich znaczenie zgodnie z oryginałem i w jzyku polskim CC Closed Captioning zamknite napisy CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki DVB Digital Video Broadcasting telewizja cyfrowa EACEM European Association of Consumer Electronics Manufacturers Europejskie Stowarzyszenie Producentów Elektroniki Powszechnego Uytku EBU European Broadcasting Union Europejska Unia Radiofonii I Telewizji EIA Electronic Industries Association Stowarzyszenie Producentów Elektroniki ETS European Telecommunication Standard Europejska Norma Telekomunikacyjna ETSI European Telecommunications Standards Institute Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych IEC International Electrotechnical Commission Midzynarodowa Komisja Elektrotechniczna ISO International Standards Organization Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ITU International Telecommunications Union Midzynarodowy Zwizek Telekomunikacyjny JTC Joint Technical Committee Połczona Komisja Techniczna MPEG Moving Pictures Experts Group Grupa Ekspertów ds. Obrazów Ruchomych PES Packetized Elementary Stream pakietowy strumie elementarny PID Packet Identifier identyfikator pakietów PMT Program Map Table tablica mapy programu PSI Program Specific Information informacje specyfikujce program PTS Presentation Time Stamp znacznik czasu prezentacji SI Service Information informacje o usługach VBI Vertical Blanking Interval przedział wygaszania pionowego VPS Video Programme System system programów wideo WSS Wide Screen Signalling sygnalizacja szerokiego obrazu.

4 4 (A) PN-ETSI EN V1.2.1 Stronica pusta

5 (A)PN-ETSI EN V ETSI EN V1.2.1( ) Norma Europejska przewidziana do uznania za zharmonizowan (seria telekomunikacyjna) Telewizja cyfrowa (DVB); Parametry danych przesyłanych w przedziale wygaszania pionowego (VBI) w strumieniu bitów DVB Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the carriage of Vertical Blanking Information (VBI) data in DVB bitstreams Niniejsza norma jest polsk wersj Normy Europejskiej ETSI EN V1.2.1:2003. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersja oficjalna. ETSI

6 2 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Identyfikator REN/JTC-DVB-144 Deskryptory nadawanie programów, technika cyfrowa, DVB, SNG, TV, wideo

7 3 (A)ETSI EN V1.2.1( ) Spis treci Prawa własnoci intelektualnej...4 Przedmowa Zakres normy Powołania normatywne Skróty Kodowanie sygnałów VBI w strumieniu transportowym MPEG Uwagi ogólne Definicja SI w strumieniach danych VBI Format pakietu PES Definicja pola danych PES Składnia pola danych PES Semantyka pola danych PES Pole danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Składnia pola danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Semantyka pola danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Pole danych VPS Składnia pola danych VPS Semantyka pola danych VPS Pole danych WSS Składnia pola danych WSS Semantyka pola danych WSS Pole danych dla zamknitych napisów Składnia pola danych zamknitych napisów Semantyka pola danych zamknitych napisów Pole danych dla próbek monochromatycznych 4:2: Składnia pola danych dla próbek monochromatycznych Semantyka pola danych dla próbek monochromatycznych Połczenie danych VBI z danymi teletekstu zgodnego z EN Załcznik A (informacyjny): Bibliografia...20 Historia...21

8 4 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Prawa własnoci intelektualnej Istotne lub potencjalnie istotne IPR N1), dotyczce niniejszego dokumentu, mogły by zgłaszone do ETSI. Informacje dotyczce takich istotnych IPR, jeeli istniej, s publicznie dostpne dla członków ETSI, jak i nie członków i mona je znale w dokumencie ETSI SR : "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to `ETSI in respect of ETSI standards", dostpnym w sekretariacie ETSI. Ostatnie uaktualnione wersje s dostpne w serwerze internetowym ETSI (http://webapp.etsi.org/ipr/home.asp) Wszystkie publikowane dokumenty ETSI powinny zawiera informacj kierujc czytelnika do wyej wymienionych ródeł informacji. Przedmowa Niniejsza Norma Europejska (seria norm telekomunikacyjnych) została opracowana przez Połczon Komisj Techniczn (JTC) Europejskiej Unii Radiofonii i Telewizji EBU, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI. UWAGA: JTC, wspólna komisja EBU/ETSI, powstała w 1990 roku w celu koordynowania prac przy tworzeniu projektów norm w specyficznej dziedzinie nadawania programów radia i telewizji oraz dziedzinach pokrewnych. Od roku 1995 JTC stała si ciałem trzyczciowym, włczajc na mocy Memorandum Porozumienia równie i CENELEC, organizacj odpowiedzialn za normalizacj odbiorników radiowych i telewizyjnych. Unia EBU jest profesjonalnym stowarzyszeniem nadawców, do jej zada naley koordynacja działalnoci jej członków w dziedzinie technicznej, prawnej, tworzenia programów oraz wymiany programów. EBU ma aktywnych członków w około 60 krajach, nalecych do europejskiego obszaru nadawców, siedziba EBU mieci si w Genewie *. European Broadcasting Union CH-1218 GRAND SACONNEX (Geneva) Switzerland Tel: Fax: Rozpoczty we wrzeniu 1993 roku projekt DVB jest ukierunkowanym rynkowo konsorcjum organizacji sektorów publicznego i prywatnego, działajcych w przemyle telewizyjnym. Celem przedsiwzicia jest ustalenie ramowej koncepcji wprowadzania usług telewizji cyfrowej, opartych na systemie MPEG-2. Obecnie projekt DVB, realizowany przez ponad 200 organizacji z ponad 25 krajów całego wiata, promuje systemy rynkowe, spełniajce rzeczywiste potrzeby oraz warunki ekonomiczne przemysłu elektroniki powszechnego uytku oraz nadawców. N1) Odsyłacz krajowy: Patrz Załcznk krajowy NA.

9 5 (A)ETSI EN V1.2.1( ) Krajowe daty wprowadzenia Termin przyjcia niniejszej normy: 23 maja 2003 Ostateczny termin ogłoszenia niniejszej normy (doa): 31 listopada 2003 Ostateczny termin opublikowania nowej normy krajowej lub uznania niniejszej normy (dop/e): 29 lutego 2004 Ostateczny termin wycofania norm krajowych sprzecznych z niniejsz norm europejsk (dow): 29 lutego 2004

10 6 (A) ETSI EN V1.2.1( ) 1 Zakres normy Niniejszy dokument okrela nowy standard VBI, który bdzie dodany do MPEG-2 i DVB w celu obsługi transmisji danych przewidzianych do transkodowania VBI do dekodowanego sygnału wideo MPEG-2. Definicje podane w niniejszym dokumencie s rozszerzeniem formatu opisanego w EN [2]. Rozszerzenie zawiera teletekst negatywowy, dane VPS (EN [4]) i WSS (EN [5]) stosowane dla systemów 625-linii i danych zamknitych napisów(eia-608 Zmiana A [6]) stosowanych dla systemów 525-linii. Zdefiniowano take format ogólny transmisji danych VBI dla systemów kodujcych tylko luminancj celem uzyskania moliwoci współpracy z systemami VBI o innych standardach bd wrcz niestandardowymi. Niniejszy dokument pozwala na przekazywanie jednostek danych VBI i teletekstu EBU z uyciem tego samego strumienia elementarnego. Z drugiej strony zgodno z EN [2] jest gwarantowana, gdy teletekst EBU jest okrelony w EN [2] i dane VBI specyfikowane w niniejszym dokumencie mog współistnie w tej samej usłudze z rónymi PID. W celu zapewnienia tego zdefiniowano rozszerzenie SI, EN [9] 2 Powołania normatywne Wymienione niej dokumenty zawieraj postanowienia, które przez powołania w treci niniejszego dokumentu, staj si równie postanowieniami niniejszego dokumentu. Powołana jest albo konkretna wersja publikacji (identyfikowana dat publikacji i/lub numerem wydania lub numerem wersji), albo nieidentyfikowana wersja publikacji. W przypadku powołania konkretnej wersji publikacji, nie obowizuj jej póniejsze wersje. W przypadku powołania nieidentyfikowanej wersji, obowizuje wersja ostatnia. Powołane dokumenty, których nie mona znale w publicznie dostpnych miejscach, mona znale na stronie: [1] ISO/IEC : "Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems". [2] ETSI EN : "Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams". [3] ETSI EN : "Enhanced Teletext Specification". [4] ETSI EN : "Television systems; Specification of the domestic video Programme Delivery Control system (PDC)". [5] ETSI EN : "Television systems; 625-line television Wide Screen Signalling (WSS)". [6] EIA-608 Revision A: "Recommended practice for Line 21 data service". [7] ITU-R Recommendation BT.601-1: "Encoding parameters of digital television for studios".

11 7 (A)ETSI EN V1.2.1( ) [8] ITU-R Recommendation BT.656: "Interfaces for digital component video signals in 525- line and 625-line television systems operating at the 4:2:2 level of Recommendation ITU- R BT.601 (Part A)". [9] ETSI EN : "Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems". 3 Skróty W niniejszej normie stosowane s nastpujce skróty: CC DVB EACEM EBU EIA ETS ETSI IEC ISO ITU MPEG PES PID PMT PSI PTS SI VBI VPS WSS zamknite napisy telewizja cyfrowa Europejskie Stowarzyszenie Producentów Elektroniki Powszechnego Uytku Europejska Unia Radiofonii I Telewizji Stowarzyszenie Producentów Elektroniki Europejska Norma Telekomunikacyjna Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Midzynarodowa Komisja Elektrotechniczna Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna Midzynarodowy Zwizek Telekomunikacyjny Grupa Ekspertów ds. Obrazów Ruchomych pakietowy strumie elementarny identyfikator pakietów tablica mapy programu informacje specyfikujce program znacznik czasu prezentacji informacje o usługach przedział wygaszania pionowego system programów wideo sygnalizacja szerokiego obrazu 4 Kodowanie sygnałów VBI w strumieniu transportowym MPEG Uwagi ogólne Dane VBI przekazywane metod opisan w tym rozdziale s przewidziane do transkodowania do VBI towarzyszcemu kanałowi wideo programu MPEG-2. Moliwa jest take transmisja i transkodowanie strumienia danych VBI samodzielnie, bez towarzyszcego kanału wideo. Dodatkowo jest moliwe, aby dekoder interpretował dane bezporednio, bez poredniego transkodowania, na VBI.

12 8 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Metoda transmisji jest ogólnie oparta na EN [2]. Zastosowano przekazywanie danych prywatnych pakietu PES metod typu private_stream_1 jak zdefiniowano w ISO/IEC [1]. Kodowanie i dekodowania VBI powinno by synchronizowane z towarzyszcym kanałem wideo, jeeli jest on obecny. Strumie danych VBI zwizany z usług jest zdefiniowany w tablicy mapy programu (PMT) w informacjach specyfikujcych program (PSI) dla danej usługi. Procedura ta jest opisana w rozdziale 4.2. Jak opisano w niniejszym dokumencie, zastosowano nastpujce ograniczenia w procesie kodowania danych VBI: - pakiet VBI PES zawiera dane jednej i tylko jednej ramki i zawsze przenosi PTS; - dekodowanie VBI nie wymaga pamici ramki (tj. pamici magazynujcej dane VBI w celu wywietlenia w innej ni bieca ramce). Znaczy to, e biece dane VBI dla danej linii w pewnej ramce nie pojawi si nigdy w nastpnej ramce, o ile nie zostan one ponownie specjalnie kodowane. - dekodowanie VBI nie wymaga pamici linii (tj. pamici magazynujcej jedn lub wicej linii danych VBI celem wywietlenia w biecej ramce). Znaczy to, e linie powinny pojawia si w tej samej kolejnoci jak pojawiaj si w VBI; - linie VBI, które nie s kodowane powinny mie ustawion tre czarne lub mie inn domyln tre definiowan przez dekoder; - adna linia VBI nie moe by nigdy kodowana dwukrotnie w danej ramce. Linia jest kodowana z uyciem jednego i tylko jednego pola danych z wyjtkiem linii zawierajcych monochromatyczne próbki 4:2:2 (patrz rozdział 4.9). Moe to obejmowa wicej ni kilka pól danych ssiednio kodowanych. - w kadym przypadku, gdy jest kodowany strumie VBI, VBI_data_descriptor definiowany w rozdziale 4.2 powinien by stosowany w PMT do identyfikacji strumienia VBI. Jeli teletekst jest kodowany w tym samym strumieniu, wtedy jednoczenie deskryptor teletekstu VBI powinien by zwizany ze strumieniem VBI. - data_identifier definiowany w rozdziale 4.4 powinien by ustawiony albo od 0x10 do 0x1F albo od 0x99 do 0x9B. Dla wartoci data_identifier midzy 0x10 a 0x1F, jest moliwe, e tylko dekodery zgodne z EN [2] s zdolne do dekodowania danych teletekstu. Musz by odporne na dane nie-telekstowe; tj. odporne na grupy danych inne ni dane 0x02, 0x03, i 0xFF; - stosowany jest standardowy model bufora, teletekstu, który jest zdefiniowany w EN [2]. 4.2 Definicja SI w strumieniach danych VBI Identyfikator pakietów (PID) strumienia danych VBI wspólnych z usług jest okrelony w tablicy mapy programu (PTM) w informacjach specyfikujcych program (PSI) dla tej usługi. Strumie danych VBI podaje

13 9 (A)ETSI EN V1.2.1( ) warto 0x06 stream_type, która okrela strumie PES przenoszcy prywatne dane. Jeli strumie danych VBI zawiera jakie rozszerzenia definiowane w niniejszym dokumencie, właciwy ES_info_field w sekcji mapy programu opisujcy strumienie danych VBI powinien zawiera jeden i tylko jeden VBI_data_descriptor jak podano w EN [9]. Usługa moe zawiera wicej ni jeden strumie danych VBI, pod warunkiem, e te strumienie s rozróniane przez odpowiednie deskryptory PSI. Dodatkowo powinien by stosowany deskryptor teletekstu VBI, jeli tylko strumie VBI wystpuje z innymi danymi teletekstu EBU. Deskryptor jest konieczny przy korzystaniu z rónych jzyków przy wyborze magazynu lub napisów. Dla deskryptora składników, transportowane dane VBI zgodne ze standardem VBI s reprezentowane przez wartoci stream_content i component_type zdefiniowane w EN [9]. 4.3 Format pakietu PES Składnia i semantyka standardowego pakietu PES s okrelone poniej z uwzgldnieniem nastpujcych ogranicze stream_id PES_packet_length Data_alignment_indicator PES_header_data_length stuffing_byte PES_packet_data_byte ustawienie wartoci " " oznacza "private_stream_1". ustawienie wartoci (N 184) - 6, gdzie, N jest liczb całkowit, taka by pakiet PES koczył si na kocu pakietu transportowego. ustawienie wartoci "1" oznacza, e jednostki dostpu VBI s ustawione z pakietami PES. ustawienie wartoci "0x24". nagłówek PES jest uzupełniony tyloma wypełniajcymi bajtami, aby osign długo danych tak, eby cały nagłówek PES miał długo 45 bajtów. te bajty s kodowane zgodnie ze składni PES_data_field podan poniej. Powinno wystpowa PTS a inne dodatkowe pola mog wystpowa w nagłówku PES. Długo nagłówka jest zawsze ustalona dla identyfikacji strumienia w informacji specyfikujcej program (PSI) przez deskryptor teletekstu i/lub deskryptor danych VBI (patrz EN [9]). 4.4 Definicja pola danych PES Pole danych PES jest definiowane przez PES_data_field w EN [2], tablica 1 z rozszerzeniem pola danych o inne typy danych.

14 10 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Składnia pola danych PES Tablica 1: Składnia dla pola danych PES Składnia Liczba Identyfikator Zakres wartoci bitów PES_data_field () { data_identifier 8 uimsbf Patrz tablica 2 for (I = 0; i < N; i++) { data_unit_id 8 uimsbf Patrz tablica 3 data_unit_length 8 uimsbf 0x00.. 0xFF if (data_unit_id == 0x02 data_unit_id == 0x03 data_unit_id == 0xC0 data_unit_id == 0xC1) { txt_data_field (); } else if (data_unit_id == 0xC3) { vps_data_field(); } else if (data_unit_id == 0xC4) { wss_data_field (); } else if (data_unit_id == 0xC5) { closed_captioning_data_field (); } else if (data_unit_id == 0xC6) { monochrome_data_field (); } else if (data_unit_id == 0xFF) { /* No data field */ } for (i = 0; i < N; i++) { stuffing_byte 8 bslbf " " } } } Semantyka pola danych PES Zastosowano dla pól danych PES semantyk z EN [2] uwzgldniajc nastpujce dodatki i ograniczenia: data_identifier: to 8-bitowe pole okrela rodzaj danych przenoszonych przez pakiet PES. Jest kodowane jak podano w tablicy 2. data_unit_id: to 8-bitowe pole okrela rodzaj grupy danych. Kodowanie jest oparte na tablicy 4 w EN [2], łcznie z liczb wartoci zarezerwowanych. Kodowanie, jak zdefiniowano w niniejszym dokumencie podano w tablicy 3.

15 11 (A)ETSI EN V1.2.1( ) data_unit_length: to 8-bitowe pole okrela liczb bajtów w tej jednostce danych nastpuje bezporednio po długoci pola. Jeli data_identifier ma warto midzy 0x10 i 0x1F łcznie, pole te powinno mie zawsze ustalon warto 0x2C. stuffing_byte: te 8-bitowe pole powinno by pominite w kadym przypadku przez dekoder. Tablica 2: data_identifier dla pola danych PES data_identifier Warto Akcja dekodera (patrz uwaga) od 0x00 do 0x0F pomija od 0x10 do 0x1F tylko teletekst EBU lub teletekst EBU w połczeniu z VPS i/lub WSS i/lub transkoduje teletekst EBU, VPS, WSS, zamknite napisy, dane próbki VBI Zamknite napisy i/lub dane próbki VBI od 0x20 do 0x7F pomija od 0x80 do 0x98 definiowany przez uytkownika pomija od 0x99 do 0x9B teletekst EBU i/lub VPS i/lub WSS i/lub zamknite napisy i/lub dane próbki VBI transkoduje teletekst EBU, VPS, WSS, zamknite napisy, dane próbki VBI od 0x9C do 0xFF definiowany przez uytkownika pomija UWAGA: Dekoder jest wyłczany, jeli nie jest przystosowany do dekodowania danych lub specyficznych opcji dekodowania, dane te powinny by pominite. Tablica 3: data_unit_id dla data_identifier równe x10 a do 0x1F lub 0x99 a do 0x9B data_unit_id Warto Akcja dekodera (patrz uwaga) od 0x00 do 0x01 pomija 0x02 dane inne ni napisy teletekstu EBU transkoduje jako teletekst EBU 0x03 dane napisów teletekstu EBU transkoduje jako teletekst EBU od 0x04 do 0x7F pomija od 0x80 do 0xBF definiowany przez uytkownika pomija 0xC0 teletekst negatywowy transkoduje jako teletekst EBU z odwróconym kodem ramkowania 0xC1 zarezerwowane pomija 0xC2 zarezerwowane pomija 0xC3 VPS transkoduje jako VPS 0xC4 WSS transkoduje jako WSS 0xC5 zamknite napisy transkoduje jako zamknite napisy 0xC6 monochromatyczne próbki 4:2:2 transkoduje jako pierwotne dane VBI od 0xC7 do 0xFE definiowany przez uytkownika pomija 0xFF wypełnianie pomija UWAGA: Dekoder jest wyłczany, jeli nie jest przystosowany do dekodowania danych lub specyficznych opcji dekodowania, dane te powinny by pominite.

16 12 (A) ETSI EN V1.2.1( ) 4.5 Pole danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Teletekst EBU jest kodowany w polu danych w podobny sposób jak data_field () w EN [2]. Dane s przeznaczone do transkodowania sygnału VBI wideo 625-linii, ale mog by bezporednio interpretowane przez dekoder Składnia pola danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Dla jasnoci i spójnoci składni kodowania innych sygnałów VBI tablica 4 jest nieznacznie poprawion wersj tablicy 2 w EN [2]. W tej definicji txt_data_block, jest kombinacj magazine_and_packet_address i data_block. Teletekst negatywowy jest kodowany z zastosowaniem tej samej definicji jak teletekst EBU. Tablica 4: Składnia pola danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Składnia Liczba bitów Identyfikator Zakres wartoci txt_data_field () { reserved_future_use 2 bslbf "11" field_parity 1 bslbf "0", "1" line_offset 5 uimsbf 0, framing_code 8 bslbf " ", " " txt_data_block 336 bslbf patrz [3] } Semantyka pola danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Dla wikszosci pól, semantyki pól danych teletekstu EBU z EN [2] s nastpujce. Dla jasnoci, wszystkie pola s zdefiniowane w niniejszym dokumencie ponownie. field_parity: jest jedno bitowa flaga wskazujca pole, dla którego dane s przeznaczone. Warto '1' wskazuje pierwsze pole ramki, warto '0' wskazuje drugie pole ramki. line_offset: te 5-bitowe pole okrela numer linii, na której pakiet danych teletekstu jest przewidziany do przedstawienia czy jest transkodowany do VBI. W polu, numeracja line_offset powinna rosn progresywnie, oprócz niezdefiniowanej wartoci 0 line_offset. Przełczenie flagi field_parity wskazuje nowe pole. Offset linii jest kodowany zgodnie z tablic 5. Tablica 5: line_offset dla teletekstu EBU i teletekstu negatywowego line_offset Znaczenie field_parity == '1' field_parity == '0' 0 numer linii niezdefiniowany numer linii niezdefiniowany od 1 do 6 7 numer linii = 7 numer linii = numer linii = 8 numer linii = 321 : : : 22 numer linii = 22 numer linii = 335 od 23 do 31 Tylko wartoci 0 i od 7 do 22 s dozwolone dla jednostek danych teletekstu EBU i negatywowego.

17 13 (A)ETSI EN V1.2.1( ) framing_code: te 8-bitowe pole okrela kod ramkowania stosowany, gdy linie teletekstu s transkodowane na VBI. Dla teletekstu EBU pole framing_code powinno mie warto ' '. Dla teletekstu negatywowego pole framing_code powinno mie warto ' '. txt_data_block: te 336-bitowe pole odpowiada 42 bajtom nastpujcych po działaniu zegara i sekwencji kodowania pola pakietu danych EBU lub negatywowego teletekstu jak zdefiniowano w EN [3]. Pakiety danych s wstawiane w tej samej kolejnoci, jak jest planowane ich dotarcie do dekodera teletekstu lub jak maj by transkodowane do VBI. Bity danych s wstawiane w tej samej kolejnoci, jak bd si pojawia w VBI. 4.6 Pole danych VPS Pakiety danych systemu programu wideo (VPS) EN [4] s kodowane w polu danych w podobny sposób jak kodowanie teletekstu EBU. Dane s przeznaczone do transkodowania sygnału VBI 625-liniowej wizji. Mog one by take bezporednio interpretowane przez dekoder. Składnia ta jest zdefiniowana w tablicy Składnia pola danych VPS Tablica 6: Składnia pola danych VPS Składnia Liczba bitów Identyfikator Zakres wartoci vps_data_field () { reserved_future_use 2 bslbf '11' field_parity 1 bslbf '1' line_offset 5 uimsbf 16 vps_data_block 104 bslbf patrz [4] } Semantyka pola danych VPS dla niektórych pól semantyka pól danych teletekstu EBU z rozdziału 4.5 jest dana poniej z uwzgldnieniem nastpujcych dodatków i ogranicze: field_parity: urzdzenie kodujce moe generowa tylko pola danych VPS z field_parity ustawionym na '1'. Dekodery wymagaj wprowadzenia tylko field_parity równego '1', mog ignorowa pakiety z field_parity ustawionym na '0'. line_offset: urzdzenie kodujce moe generowa tylko pola danych VPS z line_offset równym 16. Dekodery wymagaj wprowadzenia tylko line_offset równego 16, mog one ignorowa inne linie. Offset linii dla VPS jest kodowany jak w tablicy 7.

18 14 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Tablica 7: line_offset dla VPS line_offset Znaczenie field_parity == '1' field_parity == '0' od 0 do numer linii = 16 od 17 do 31 vps_data_block: pole te odpowiada 13 bajtom danych linii VPS jak opisano w rozdziale w EN [4]. wyłczajc bajt kodu rozruchu i startu. Take, bajt 3 a do 15 włcznie s kodowane. Bity danych s wstawiane do pakietu PES w tej samej kolejnoci, jak bd pojawia si w VBI. 4.7 Pole danych WSS Pakiety danych sygnalizacji szerokiego obrazu (WSS) EN [5] s kodowane w polu danych w podobny sposób jak kodowanie teletekstu EBU. Dane s przeznaczone do transkodowania sygnału VBI 625-liniowej wizji, ale mog by bezporednio interpretowane przez dekoder. Składnia ta jest zdefiniowana w tablicy Składnia pola danych WSS Tablica 8: Składnia data_field dla WSS Składnia Liczba Identyfikator Zakres wartoci bitów wss_data_field () { reserved_future_use 2 bslbf '11' field_parity 1 bslbf '1' line_offset 5 uimsbf 23 wss_data_block 14 bslbf patrz [5] reserved_future_use 2 bslbf '11' } Semantyka pola danych WSS Zastosowano dla niektórych pól, semantyki pól danych teletekstu EBU z rozdziału 4.5, uwzgldniajc nastpujce dodatki i ograniczenia: field_parity: urzdzenie kodujce moe generowa tylko pola danych WSS z field_parity ustawionym na '1'. Dekodery wymagaj wprowadzenia tylko field_parity równego '1', mog ignorowa pakiety z field_parity ustawionym na '0'. line_offset: urzdzenie kodujce moe generowa tylko pola danych WSS z field_parity ustawionym na '1'. Dekodery wymagaj wprowadzenia tylko line_offset równego 23, mog ignorowa inne linie.

19 15 (A)ETSI EN V1.2.1( ) Dekodery mog generowa bity sygnalizowania szerokiego obrazu tylko w pierwszej połowie linii, jak zdefiniowano w rozdziale 4.1 w EN [5]. Offset linii dla WSS jest kodowany jak podano w tablica 9. Tablica 9: line_offset dla WSS line_offset Znaczenie field_parity == '1' field_parity == '0' od 0 do numer linii = 23 od 24 do 31 wss_data_block: pole to odpowiada 14 bitom sygnalizujcym szeroki ekran zdefiniowanym w tablicy 1 w EN [5]. Bit 0 WSS odpowiada pierwszemu z lewej bitowi wss_data_block, tak, e bity danych s wstawiane do pakietu PES w tej samej kolejnoci, jak bd pojawia si w VBI. 4.8 Pole danych dla zamknitych napisów Pakiety danych zamknitych napisów EIA-608 Zmiana A [6] s kodowane w polu danych w podobny sposób do kodowania teletekstu EBU. Dane s przeznaczone do transkodowania sygnału VBI wideo 525-linii, ale mog by bezporednio interpretowane przez dekoder. Składnia ta jest zdefiniowana w tablicy Składnia pola danych zamknitych napisów Tablica 10: Składnia data_field dla zamknitych napisów Składnia Liczba bitów Identyfikator Zakres wartoci closed_captioning_data_field () { reserved_future_use 2 bslbf '11' field_parity 1 bslbf '0', '1' line_offset 5 uimsbf 21 closed_captioning_data_block 16 bslbf patrz [6] } Semantyka pola danych zamknitych napisów Dla niektórych pól, semantyki pól danych teletekstu EBU z rozdziału 4.5 s nastpujce, uwaajc na nastpujce dodatki i ograniczenia: line_offset: urzdzenie kodujce moe generowa tylko pola danych zamknitych napisów z line_offset równym 21. Dekodery wymagaj wprowadzenia tylko line_offset równego 21, mog ignorowa inne linie. Offset linii dla zamknitych napisów jest kodowany zgodnie z tablic 11.

20 16 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Tablica 11: line_offset dla zamknitych napisów line_offset Znaczenie field_parity == '1' field_parity == '0' od 0 do numer linii = 21, pierwsze pole obrazu numer linii = 21, drugie pole obrazu od 22 do 31 closed_captioning_data_block:pole te odpowiada 16 bitom danych zamknitych napisów zdefiniowanych w EIA-608 Zmiana A [6]. Bit b0 pierwszego znaku zamknitych napisów odpowiada pierwszemu od lewej bitowi closed_captioning_data_block, tak aby bity danych wstawione do pakietu PES w tej samej kolejnoci jak bd pojawia si w VBI. 4.9 Pole danych dla próbek monochromatycznych 4:2:2 Uwzgldniono kodowanie danych monochromatycznych próbek, aby umoliwi współprac z transferem danych VBI i standardami sygnalizacji nie objtymi przez niniejszy dokument Koder moe stosowa metod do monochromatycznych próbek 4:2:2 przy kodowaniu kadej pojedynczej linii VBI dopóki nie pojawi si informacja o chrominancji. Monochromatyczne próbki 4:2:2 s kodowane z zastosowaniem konwencji ITU-R Zalecenie BT [7] i ITU-R Zalecenie BT.656 [8]. Niniejszym dokument dotyczy linii wizji zawierajcych 720 próbek luminancji i 360 próbek dla kadego koloru sygnału rónicowego. Piksel odpowiada próbce luminancji. Dekoder powinien powtórnie wstawia kodowane dane VBI do sygnału wideo zgodnie z Zaleceniem ITU-R BT.656 [8].Dane te s przewidziane do transkodowanie do VBI dla sygnałów wizji zarówno o 525 jak i o 625 liniach. Dla danych próbek monochromatycznych 4:2:2, kodowane s tylko próbki luminancji. Wszystkie próbki chrominancji odpowiadajce pikselowi, którego próbki luminancji s kodowane maj z definicji warto 0x80 (zero chrominancji). Próbki, które nie s kodowane (zarówno na pocztku jak i na kocu linii lub tu i tam) powinny mie warto definiowan przez dekoder. Dane próbek monochromatycznych mog by rozdzielone do kilku segmentów. Segmenty powinny by kodowane w sposób cigły do ssiednich jednostek danych w pakiecie PES. Dla zapewnienia zgodnoci dekoderów ze standardem teletekstu DVB, kodowany strumie danych powinien by dostosowany do standardowego modelu bufora teletekstu, jak zdefiniowano w EN [2]. Dla celów niniejszego dokumentu okrelono, e koder tworzy, co najmniej jedn lini danych monochromatycznych VBI na ramk, jeli inne linie danych VBI s kodowane w tym polu. Jeli inne dane nie s kodowane w danym polu, koder moe wytwarza do dwóch linii danych monochromatycznych VBI w tym polu.

21 17 (A)ETSI EN V1.2.1( ) Składnia pola danych dla próbek monochromatycznych Tablica 12: Składnia data_field dla próbek monochromatycznych 4:2:2 Składnia Liczba bitów Identyfikator Zakres wartoci monochrome_data_field () { first_segment_flag 1 bslbf '0', '1' last_segment_flag 1 bslbf '0', '1' field_parity 1 bslbf '0', '1' line_offset 5 uimsbf first_pixel_position 16 uimsbf n_pixels 8 uimsbf for (i = 0; i < n_pixels; i++) { Y_value 8 uimsbf 0x10.. 0xEB } } Semantyka pola danych dla próbek monochromatycznych Dla niektórych pól, semantyki pól danych teletekstu EBU z rozdziału 4.5 s nastpujce, uwaajc na nastpujce dodatki i ograniczenia: first_segment_flag: jest to jedno bitowa flaga wskazujca pierwszy segment linii zawierajcej monochromatyczne próbki 4:2:2. Powinna by ustawiona warto '1' dla pierwszego segmentu linii, a warto '0' dla wszystkich innych. last_segment_flag: jest to jedno bitowa flaga wskazujca ostatni segment linii zawierajcej monochromatyczne próbki 4:2:2. Powinna by ustawiona warto '1' dla ostatniego segmentu linii, a warto '0' dla wszystkich innych. line_offset: to 5-bitowe pole okrela numer linii na której pakiet próbek monochromatycznych 4:2:2 jest przewidziany do przedstawienia czy jest transkodowany do VBI. W polu, numeracja line_offset powinna rosn progresywnie. Przełczenie flagi field_parity wskazuje nowe pole. Offset linii jest kodowany zgodnie z tablic 13.

PN-ETSI EN 301 701 V1.1.1

PN-ETSI EN 301 701 V1.1.1 PROJEKT DO ANKIETY POLSKA NORMA P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 33.170 PN-ETSI EN 301 701 V1.1.1 Wprowadza ETSI EN 301 701 V1.1.1:2000 Zastpuje PN-ETSI EN 301 701 V1.1.1:2005

Bardziej szczegółowo

Standardy danych w tagu EPC

Standardy danych w tagu EPC Standardy danych w EPC Strona: 1 Standardy danych w tagu EPC W elektronicznym noniku danych, jakim jest tag EPC (Electronic Produkt Code), bdzie zapisany tylko numer identyfikacyjny. Bdzie to jeden z poniszych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 1042 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKÓW CYFROWYCH SŁUŻĄCYCH DO ODBIORU CYFROWYCH NAZIEMNYCH TRANSMISJI TELEWIZYJNYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKÓW CYFROWYCH SŁUŻĄCYCH DO ODBIORU CYFROWYCH NAZIEMNYCH TRANSMISJI TELEWIZYJNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 lipca 2015 r. WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKÓW CYFROWYCH SŁUŻĄCYCH DO ODBIORU CYFROWYCH NAZIEMNYCH TRANSMISJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 28 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody emisji ucyfrowionego sygnału telewizyjnego

Nowoczesne metody emisji ucyfrowionego sygnału telewizyjnego Nowoczesne metody emisji ucyfrowionego sygnału telewizyjnego Bogdan Uljasz Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ul. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa Konferencja naukowo-techniczna Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. Dz.U.09.221.1742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych

Bardziej szczegółowo

Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG-2

Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG-2 Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG- Moving Pictures Experts Group (MPEG) - 988 ISO - International Standard Organisation CCITT - Comité Consultatif International de Téléphonie et TélégraphieT

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY EMISJI UCYFROWIONEGO SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO

NOWOCZESNE METODY EMISJI UCYFROWIONEGO SYGNAŁU TELEWIZYJNEGO dr inż. Bogdan Uljasz Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa tel.: 0-22 6837696, fax: 0-22 6839038, e-mail: bogdan.uljasz@wel.wat.edu.pl

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych

z dnia 2014 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych Projekt z dnia 3 września 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A A D M I N I S T R A C J I I C Y F R Y Z A C J I 1) z dnia 2014 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI MARIAN GO ÊBIOWSKI WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 12 211 Marian Go³êbiowski WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKA RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ PRZEZNACZONEGO DLA POLSKI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKA RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ PRZEZNACZONEGO DLA POLSKI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE DLA ODBIORNIKA RADIOFONII CYFROWEJ DAB+ PRZEZNACZONEGO DLA POLSKI Wersja 1.0 Opracowanie: Podzespół ds. Techniki Zespołu ds. Radiofonii Cyfrowej Krajowa

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych Część 3: Filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa

Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych Część 3: Filtry bierne, dla których wymagane są badania bezpieczeństwa POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 31.160 PN-EN 60939-3:2015-12/AC Wprowadza EN 60939-3:2015/AC:2016-04, IDT IEC 60939-3:2015/AC1:2016, IDT Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych Część 3:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 3-1: Wieże, maszty i kominy Wieże i maszty

Dotyczy PN-EN :2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 3-1: Wieże, maszty i kominy Wieże i maszty POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 91.080.10 PN-EN 1993-3-1:2008/AC wrzesień 2009 Wprowadza EN 1993-3-1:2006/AC:2009, IDT Dotyczy PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2008 r. PROJEKT Wersja z dnia 17 czerwca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1589755 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.04.2005 05103074.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. PROJEKT Wersja z dnia 2 grudnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2008 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN : /AC

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN : /AC POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 31.060.10 PN-EN 60384-14:2013-10/AC Wprowadza EN 60384-14:2013/AC:2016-04, IDT IEC 60384-14:2013/AC1:2016, IDT Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.130.10 PN-EN 62271-202:2014-12/AC1 Wprowadza IEC 62271-202:2014/AC1:2015, IDT Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i transmisja danych multimedialnych. Wykład 10 Kompresja obrazów ruchomych MPEG. Przemysław Sękalski.

Przetwarzanie i transmisja danych multimedialnych. Wykład 10 Kompresja obrazów ruchomych MPEG. Przemysław Sękalski. Przetwarzanie i transmisja danych multimedialnych Wykład 10 Kompresja obrazów ruchomych MPEG Przemysław Sękalski sekalski@dmcs.pl Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE I TELETECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE I TELETECHNICZNE W BUDOWNICTWIE INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE I TELETECHNICZNE W BUDOWNICTWIE Telewizja Kablowa dr inż. Andrzej Buchowicz A.Buchowicz@ire.pw.edu.pl A. Buchowicz Telewizja Kablowa 1 / 77 Transmisja danych w torze telewizyjnym

Bardziej szczegółowo

Kompresja sekwencji obrazów

Kompresja sekwencji obrazów Kompresja sekwencji obrazów - algorytm MPEG-2 Moving Pictures Experts Group (MPEG) - 1988 ISO - International Standard Organisation CCITT - Comité Consultatif International de Téléphonie T et TélégraphieT

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROTOKOŁU RTP

ZAŁOŻENIA PROTOKOŁU RTP ZAŁOŻENIA PROTOKOŁU RTP Protokół RTP ma kilka nazw, jak Real Time Protocol, Real-time Transport Protocol Nazwa zgodna z RFC 1889 ma postać: A Transport Protocol for Real-Time Applications Internet. Jego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA-PORÓWNANIE

INFORMACJA-PORÓWNANIE INFORMACJA-PORÓWNANIE WODOMIERZE WPROWADZANE NA RYNEK W OPARCIU O DYREKTYW 2004/22/EC MID (MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE) / a wodomierze produkowane wg poprzedniej regulacji prawnej (GUM) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.55 SPIS TRECI: WSTP...3 ZMIANY W CAŁYM SYSTEMIE SM-BOSS...4 DODATKOWE ZMIENNE DLA DANYCH FIRMY DO WYDRUKU NA FORMULARZACH...4 ZMIANY W MODULE ZATRUDNIENIE...5 NOWE DRUKI PIT...5

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZDZENIE NR 464/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Urzdu

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1

Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN. Wersja 1 Komunikat INFORMACJA ADRESOWA PARTIN EAN 97/EDIFACT D.96A Wersja 1 Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy Klubie ECR Polska

Bardziej szczegółowo

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41

30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 401/41 DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Interfejs DXI dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice ATM

Interfejs DXI dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice ATM Zbigniew Zakrzewski Jacek Majewski Instytut elekomunikacji AR - Bydgoszcz Interfejs dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice AM W referacie przedstawiono realizację podłączenia strumienia danych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy kodowania predykcyjnego

Algorytmy kodowania predykcyjnego Algorytmy kodowania predykcyjnego 1. Zasada kodowania 2. Algorytm JPEG-LS 3. Algorytmy CALIC, LOCO-I 4. Algorytmy z wielokrotn rozdzielczoci. Progresywna transmisja obrazów Kompresja obrazów - zestawienie

Bardziej szczegółowo

IEC 62110:2009/AC1:2015

IEC 62110:2009/AC1:2015 POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 17.22.2 PN-EN 6211:21/AC1 Wprowadza 6211:29/AC1:215, IDT Poziomy pola elektrycznego i magnetycznego wytwarzanego przez systemy energetyczne prądu zmiennego Procedury pomiaru

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody kompresji obrazów

Wybrane metody kompresji obrazów Wybrane metody kompresji obrazów Celem kodowania kompresyjnego obrazu jest redukcja ilości informacji w nim zawartej. Redukcja ta polega na usuwaniu informacji nadmiarowej w obrazie, tzw. redundancji.

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI

U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wype niane automatycznie po za o eniu konta w systemie EBOI U Dane zaznaczone kolorem niebieskim s wypeniane automatycznie po zaoeniu konta w systemie EBOI D zaznaczone kolorem ótym wnioskodawca wypenia samodzielnie na etapie skadania wniosku Dane w ramkach wpisane

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU numer sprawy: PN-3-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (ilekro w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o : SIWZ naley przez to rozumie Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia Ustawie naley przez to rozumie Ustaw z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynnoci w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postpowaniu o nadanie

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Pierwsza posta normalna. Druga posta normalna. Wykład 7: Sprowadzanie do postaci normalnych. DDL, DML

Bazy danych. Plan wykładu. Pierwsza posta normalna. Druga posta normalna. Wykład 7: Sprowadzanie do postaci normalnych. DDL, DML Plan wykładu azy danych Wykład 7: Sprowadzanie do postaci normalnych. DDL, DML Przykład sprowadzenia nieznormalizowanej relacji do 3NF SQL instrukcja EXISTS DDL DML (insert) Małgorzata Krtowska Katedra

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1340:2004/AC. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. Dotyczy PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.

PN-EN 1340:2004/AC. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. Dotyczy PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS 93.080.20 PN-EN 1340:2004/AC październik 2007 Wprowadza EN 1340:2003/AC:2006, IDT Dotyczy PN-EN 1340:2004 Krawężniki

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZ INFORMACJI MIĘDZY SIECIĄ LOKALNĄ (LAN), A SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ OPARTĄ NA TECHNICE ATM. mgr inż. Zbigniew Zakrzewski, mgr inż.

PRZEKAZ INFORMACJI MIĘDZY SIECIĄ LOKALNĄ (LAN), A SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ OPARTĄ NA TECHNICE ATM. mgr inż. Zbigniew Zakrzewski, mgr inż. PRZEKAZ INFORMACJI MIĘDZY SIECIĄ LOKALNĄ (LAN), A SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ OPARĄ NA ECNICE AM mgr inż. Zbigniew Zakrzewski, mgr inż. Jacek Majewski INSYU ELEKOMKACJI AR BYDGOSZCZ 85-795 Bydgoszcz ul. Prof.

Bardziej szczegółowo

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski

Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych. mgr. inż. Piotr Zapolski Stan normalizacji w zakresie wyrobów cementowych mgr. inż. Piotr Zapolski Stowarzyszenie Producentów Cementu Wyroby budowlane Warszawa 10 maja 2016 Normalizacja w Europie Normalizacja jest efektem dobrowolnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych

Języki i metodyka programowania. Reprezentacja danych w systemach komputerowych Reprezentacja danych w systemach komputerowych Kod (łac. codex - spis), ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Dostawa samochodu z napdem 4x4 - Ochrona orlika LIFE NAT/PL/000510 Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiajcy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka,

Bardziej szczegółowo

Reprezentacje danych multimedialnych - grafika. 1. Terminologia 2. Obrazy czarno-białe 3. Obrazy kolorowe 4. Paleta 5.

Reprezentacje danych multimedialnych - grafika. 1. Terminologia 2. Obrazy czarno-białe 3. Obrazy kolorowe 4. Paleta 5. Reprezentacje danych multimedialnych - grafika 1. Terminologia 2. Obrazy czarno-białe 3. Obrazy kolorowe. Paleta 5. Formaty graficzne Grafika - terminologia Wywietlanie monitor rastrowy Piksel najmniejszy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Testy zgodnoci w diagnozowaniu systemów alarmowych

Testy zgodnoci w diagnozowaniu systemów alarmowych Testy zgodnoci w diagnozowaniu systemów alarmowych Ryszard SOBCZAK Politechnika Gdaska,Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul.g.narutowicza 11/12, 80-952 Gdask, e-mail:rsob@pg.gda.pl. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

Gramatyki regularne i automaty skoczone

Gramatyki regularne i automaty skoczone Gramatyki regularne i automaty skoczone Alfabet, jzyk, gramatyka - podstawowe pojcia Co to jest gramatyka regularna, co to jest automat skoczony? Gramatyka regularna Gramatyka bezkontekstowa Translacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji.

10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. 10 Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji. Odbiór sygnału telewizyjnego. Pytania sprawdzające 1. Jaką modulację stosuje się dla sygnałów telewizyjnych? 2. Jaka jest szerokość kanału telewizyjnego?

Bardziej szczegółowo