Telewizja cyfrowa (DVB) Parametry danych przesyłanych w przedziale wygaszania pionowego (VBI) w strumieniu bitów DVB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Telewizja cyfrowa (DVB) Parametry danych przesyłanych w przedziale wygaszania pionowego (VBI) w strumieniu bitów DVB"

Transkrypt

1 PROJEKT DO ANKIETY POLSKA NORMA P o l s k i K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y ICS PN-ETSI EN V1.2.1 Wprowadza ETSI EN V1.2.1:2003, IDT Zstpuje PN-ETSI EN V1.2.1:2005 (U) Telewizja cyfrowa (DVB) Parametry danych przesyłanych w przedziale wygaszania pionowego (VBI) w strumieniu bitów DVB Norma Europejska ETSI EN V1.2.1:2003 ma status Polskiej Normy Copyright by PKN, Warszawa nr ref. PN-ETSI EN V1.1.1 Wszelkie prawa autorskie zastrzeone. adna cz niniejszej normy nie moe by zwielokrotniana jakkolwiek technik bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2 2 (A) PN-ETSI EN V1.2.1 Przedmowa krajowa Niniejsza norma została przygotowana przez KT nr 11 ds. Telekomunikacji i zatwierdzona przez Prezesa PKN dzie, miesic, rok. Jest tłumaczeniem - bez jakichkolwiek zmian - angielskiego tekstu Normy Europejskiej ETSI EN V1.2.1:2003. Norma zawiera informacyjny Załcznik krajowy NA z wykazem skrótów wystpujcych w Normie Europejskiej i ich znaczenia w jzyku angielskim i polskim. Odpowiedniki krajowe norm powołanych w niniejszej normie mona znale w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i dokumentów powołanych, które nie maj odpowiedników krajowych, lub informacje o nich, s dostpne w Orodku Informacji Normalizacyjnej PKN. W sprawach merytorycznych dotyczcych treci normy mona zwraca si do właciwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt:

3 (A)PN-ETSI EN V Załcznik krajowy NA (informacyjny) Wykaz skrótów stosowanych w Normie Europejskiej i ich znaczenie zgodnie z oryginałem i w jzyku polskim CC Closed Captioning zamknite napisy CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki DVB Digital Video Broadcasting telewizja cyfrowa EACEM European Association of Consumer Electronics Manufacturers Europejskie Stowarzyszenie Producentów Elektroniki Powszechnego Uytku EBU European Broadcasting Union Europejska Unia Radiofonii I Telewizji EIA Electronic Industries Association Stowarzyszenie Producentów Elektroniki ETS European Telecommunication Standard Europejska Norma Telekomunikacyjna ETSI European Telecommunications Standards Institute Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych IEC International Electrotechnical Commission Midzynarodowa Komisja Elektrotechniczna ISO International Standards Organization Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ITU International Telecommunications Union Midzynarodowy Zwizek Telekomunikacyjny JTC Joint Technical Committee Połczona Komisja Techniczna MPEG Moving Pictures Experts Group Grupa Ekspertów ds. Obrazów Ruchomych PES Packetized Elementary Stream pakietowy strumie elementarny PID Packet Identifier identyfikator pakietów PMT Program Map Table tablica mapy programu PSI Program Specific Information informacje specyfikujce program PTS Presentation Time Stamp znacznik czasu prezentacji SI Service Information informacje o usługach VBI Vertical Blanking Interval przedział wygaszania pionowego VPS Video Programme System system programów wideo WSS Wide Screen Signalling sygnalizacja szerokiego obrazu.

4 4 (A) PN-ETSI EN V1.2.1 Stronica pusta

5 (A)PN-ETSI EN V ETSI EN V1.2.1( ) Norma Europejska przewidziana do uznania za zharmonizowan (seria telekomunikacyjna) Telewizja cyfrowa (DVB); Parametry danych przesyłanych w przedziale wygaszania pionowego (VBI) w strumieniu bitów DVB Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for the carriage of Vertical Blanking Information (VBI) data in DVB bitstreams Niniejsza norma jest polsk wersj Normy Europejskiej ETSI EN V1.2.1:2003. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersja oficjalna. ETSI

6 2 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Identyfikator REN/JTC-DVB-144 Deskryptory nadawanie programów, technika cyfrowa, DVB, SNG, TV, wideo

7 3 (A)ETSI EN V1.2.1( ) Spis treci Prawa własnoci intelektualnej...4 Przedmowa Zakres normy Powołania normatywne Skróty Kodowanie sygnałów VBI w strumieniu transportowym MPEG Uwagi ogólne Definicja SI w strumieniach danych VBI Format pakietu PES Definicja pola danych PES Składnia pola danych PES Semantyka pola danych PES Pole danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Składnia pola danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Semantyka pola danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Pole danych VPS Składnia pola danych VPS Semantyka pola danych VPS Pole danych WSS Składnia pola danych WSS Semantyka pola danych WSS Pole danych dla zamknitych napisów Składnia pola danych zamknitych napisów Semantyka pola danych zamknitych napisów Pole danych dla próbek monochromatycznych 4:2: Składnia pola danych dla próbek monochromatycznych Semantyka pola danych dla próbek monochromatycznych Połczenie danych VBI z danymi teletekstu zgodnego z EN Załcznik A (informacyjny): Bibliografia...20 Historia...21

8 4 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Prawa własnoci intelektualnej Istotne lub potencjalnie istotne IPR N1), dotyczce niniejszego dokumentu, mogły by zgłaszone do ETSI. Informacje dotyczce takich istotnych IPR, jeeli istniej, s publicznie dostpne dla członków ETSI, jak i nie członków i mona je znale w dokumencie ETSI SR : "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to `ETSI in respect of ETSI standards", dostpnym w sekretariacie ETSI. Ostatnie uaktualnione wersje s dostpne w serwerze internetowym ETSI (http://webapp.etsi.org/ipr/home.asp) Wszystkie publikowane dokumenty ETSI powinny zawiera informacj kierujc czytelnika do wyej wymienionych ródeł informacji. Przedmowa Niniejsza Norma Europejska (seria norm telekomunikacyjnych) została opracowana przez Połczon Komisj Techniczn (JTC) Europejskiej Unii Radiofonii i Telewizji EBU, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki CENELEC i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI. UWAGA: JTC, wspólna komisja EBU/ETSI, powstała w 1990 roku w celu koordynowania prac przy tworzeniu projektów norm w specyficznej dziedzinie nadawania programów radia i telewizji oraz dziedzinach pokrewnych. Od roku 1995 JTC stała si ciałem trzyczciowym, włczajc na mocy Memorandum Porozumienia równie i CENELEC, organizacj odpowiedzialn za normalizacj odbiorników radiowych i telewizyjnych. Unia EBU jest profesjonalnym stowarzyszeniem nadawców, do jej zada naley koordynacja działalnoci jej członków w dziedzinie technicznej, prawnej, tworzenia programów oraz wymiany programów. EBU ma aktywnych członków w około 60 krajach, nalecych do europejskiego obszaru nadawców, siedziba EBU mieci si w Genewie *. European Broadcasting Union CH-1218 GRAND SACONNEX (Geneva) Switzerland Tel: Fax: Rozpoczty we wrzeniu 1993 roku projekt DVB jest ukierunkowanym rynkowo konsorcjum organizacji sektorów publicznego i prywatnego, działajcych w przemyle telewizyjnym. Celem przedsiwzicia jest ustalenie ramowej koncepcji wprowadzania usług telewizji cyfrowej, opartych na systemie MPEG-2. Obecnie projekt DVB, realizowany przez ponad 200 organizacji z ponad 25 krajów całego wiata, promuje systemy rynkowe, spełniajce rzeczywiste potrzeby oraz warunki ekonomiczne przemysłu elektroniki powszechnego uytku oraz nadawców. N1) Odsyłacz krajowy: Patrz Załcznk krajowy NA.

9 5 (A)ETSI EN V1.2.1( ) Krajowe daty wprowadzenia Termin przyjcia niniejszej normy: 23 maja 2003 Ostateczny termin ogłoszenia niniejszej normy (doa): 31 listopada 2003 Ostateczny termin opublikowania nowej normy krajowej lub uznania niniejszej normy (dop/e): 29 lutego 2004 Ostateczny termin wycofania norm krajowych sprzecznych z niniejsz norm europejsk (dow): 29 lutego 2004

10 6 (A) ETSI EN V1.2.1( ) 1 Zakres normy Niniejszy dokument okrela nowy standard VBI, który bdzie dodany do MPEG-2 i DVB w celu obsługi transmisji danych przewidzianych do transkodowania VBI do dekodowanego sygnału wideo MPEG-2. Definicje podane w niniejszym dokumencie s rozszerzeniem formatu opisanego w EN [2]. Rozszerzenie zawiera teletekst negatywowy, dane VPS (EN [4]) i WSS (EN [5]) stosowane dla systemów 625-linii i danych zamknitych napisów(eia-608 Zmiana A [6]) stosowanych dla systemów 525-linii. Zdefiniowano take format ogólny transmisji danych VBI dla systemów kodujcych tylko luminancj celem uzyskania moliwoci współpracy z systemami VBI o innych standardach bd wrcz niestandardowymi. Niniejszy dokument pozwala na przekazywanie jednostek danych VBI i teletekstu EBU z uyciem tego samego strumienia elementarnego. Z drugiej strony zgodno z EN [2] jest gwarantowana, gdy teletekst EBU jest okrelony w EN [2] i dane VBI specyfikowane w niniejszym dokumencie mog współistnie w tej samej usłudze z rónymi PID. W celu zapewnienia tego zdefiniowano rozszerzenie SI, EN [9] 2 Powołania normatywne Wymienione niej dokumenty zawieraj postanowienia, które przez powołania w treci niniejszego dokumentu, staj si równie postanowieniami niniejszego dokumentu. Powołana jest albo konkretna wersja publikacji (identyfikowana dat publikacji i/lub numerem wydania lub numerem wersji), albo nieidentyfikowana wersja publikacji. W przypadku powołania konkretnej wersji publikacji, nie obowizuj jej póniejsze wersje. W przypadku powołania nieidentyfikowanej wersji, obowizuje wersja ostatnia. Powołane dokumenty, których nie mona znale w publicznie dostpnych miejscach, mona znale na stronie: [1] ISO/IEC : "Information technology - Generic coding of moving pictures and associated audio information: Systems". [2] ETSI EN : "Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB bitstreams". [3] ETSI EN : "Enhanced Teletext Specification". [4] ETSI EN : "Television systems; Specification of the domestic video Programme Delivery Control system (PDC)". [5] ETSI EN : "Television systems; 625-line television Wide Screen Signalling (WSS)". [6] EIA-608 Revision A: "Recommended practice for Line 21 data service". [7] ITU-R Recommendation BT.601-1: "Encoding parameters of digital television for studios".

11 7 (A)ETSI EN V1.2.1( ) [8] ITU-R Recommendation BT.656: "Interfaces for digital component video signals in 525- line and 625-line television systems operating at the 4:2:2 level of Recommendation ITU- R BT.601 (Part A)". [9] ETSI EN : "Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems". 3 Skróty W niniejszej normie stosowane s nastpujce skróty: CC DVB EACEM EBU EIA ETS ETSI IEC ISO ITU MPEG PES PID PMT PSI PTS SI VBI VPS WSS zamknite napisy telewizja cyfrowa Europejskie Stowarzyszenie Producentów Elektroniki Powszechnego Uytku Europejska Unia Radiofonii I Telewizji Stowarzyszenie Producentów Elektroniki Europejska Norma Telekomunikacyjna Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych Midzynarodowa Komisja Elektrotechniczna Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna Midzynarodowy Zwizek Telekomunikacyjny Grupa Ekspertów ds. Obrazów Ruchomych pakietowy strumie elementarny identyfikator pakietów tablica mapy programu informacje specyfikujce program znacznik czasu prezentacji informacje o usługach przedział wygaszania pionowego system programów wideo sygnalizacja szerokiego obrazu 4 Kodowanie sygnałów VBI w strumieniu transportowym MPEG Uwagi ogólne Dane VBI przekazywane metod opisan w tym rozdziale s przewidziane do transkodowania do VBI towarzyszcemu kanałowi wideo programu MPEG-2. Moliwa jest take transmisja i transkodowanie strumienia danych VBI samodzielnie, bez towarzyszcego kanału wideo. Dodatkowo jest moliwe, aby dekoder interpretował dane bezporednio, bez poredniego transkodowania, na VBI.

12 8 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Metoda transmisji jest ogólnie oparta na EN [2]. Zastosowano przekazywanie danych prywatnych pakietu PES metod typu private_stream_1 jak zdefiniowano w ISO/IEC [1]. Kodowanie i dekodowania VBI powinno by synchronizowane z towarzyszcym kanałem wideo, jeeli jest on obecny. Strumie danych VBI zwizany z usług jest zdefiniowany w tablicy mapy programu (PMT) w informacjach specyfikujcych program (PSI) dla danej usługi. Procedura ta jest opisana w rozdziale 4.2. Jak opisano w niniejszym dokumencie, zastosowano nastpujce ograniczenia w procesie kodowania danych VBI: - pakiet VBI PES zawiera dane jednej i tylko jednej ramki i zawsze przenosi PTS; - dekodowanie VBI nie wymaga pamici ramki (tj. pamici magazynujcej dane VBI w celu wywietlenia w innej ni bieca ramce). Znaczy to, e biece dane VBI dla danej linii w pewnej ramce nie pojawi si nigdy w nastpnej ramce, o ile nie zostan one ponownie specjalnie kodowane. - dekodowanie VBI nie wymaga pamici linii (tj. pamici magazynujcej jedn lub wicej linii danych VBI celem wywietlenia w biecej ramce). Znaczy to, e linie powinny pojawia si w tej samej kolejnoci jak pojawiaj si w VBI; - linie VBI, które nie s kodowane powinny mie ustawion tre czarne lub mie inn domyln tre definiowan przez dekoder; - adna linia VBI nie moe by nigdy kodowana dwukrotnie w danej ramce. Linia jest kodowana z uyciem jednego i tylko jednego pola danych z wyjtkiem linii zawierajcych monochromatyczne próbki 4:2:2 (patrz rozdział 4.9). Moe to obejmowa wicej ni kilka pól danych ssiednio kodowanych. - w kadym przypadku, gdy jest kodowany strumie VBI, VBI_data_descriptor definiowany w rozdziale 4.2 powinien by stosowany w PMT do identyfikacji strumienia VBI. Jeli teletekst jest kodowany w tym samym strumieniu, wtedy jednoczenie deskryptor teletekstu VBI powinien by zwizany ze strumieniem VBI. - data_identifier definiowany w rozdziale 4.4 powinien by ustawiony albo od 0x10 do 0x1F albo od 0x99 do 0x9B. Dla wartoci data_identifier midzy 0x10 a 0x1F, jest moliwe, e tylko dekodery zgodne z EN [2] s zdolne do dekodowania danych teletekstu. Musz by odporne na dane nie-telekstowe; tj. odporne na grupy danych inne ni dane 0x02, 0x03, i 0xFF; - stosowany jest standardowy model bufora, teletekstu, który jest zdefiniowany w EN [2]. 4.2 Definicja SI w strumieniach danych VBI Identyfikator pakietów (PID) strumienia danych VBI wspólnych z usług jest okrelony w tablicy mapy programu (PTM) w informacjach specyfikujcych program (PSI) dla tej usługi. Strumie danych VBI podaje

13 9 (A)ETSI EN V1.2.1( ) warto 0x06 stream_type, która okrela strumie PES przenoszcy prywatne dane. Jeli strumie danych VBI zawiera jakie rozszerzenia definiowane w niniejszym dokumencie, właciwy ES_info_field w sekcji mapy programu opisujcy strumienie danych VBI powinien zawiera jeden i tylko jeden VBI_data_descriptor jak podano w EN [9]. Usługa moe zawiera wicej ni jeden strumie danych VBI, pod warunkiem, e te strumienie s rozróniane przez odpowiednie deskryptory PSI. Dodatkowo powinien by stosowany deskryptor teletekstu VBI, jeli tylko strumie VBI wystpuje z innymi danymi teletekstu EBU. Deskryptor jest konieczny przy korzystaniu z rónych jzyków przy wyborze magazynu lub napisów. Dla deskryptora składników, transportowane dane VBI zgodne ze standardem VBI s reprezentowane przez wartoci stream_content i component_type zdefiniowane w EN [9]. 4.3 Format pakietu PES Składnia i semantyka standardowego pakietu PES s okrelone poniej z uwzgldnieniem nastpujcych ogranicze stream_id PES_packet_length Data_alignment_indicator PES_header_data_length stuffing_byte PES_packet_data_byte ustawienie wartoci " " oznacza "private_stream_1". ustawienie wartoci (N 184) - 6, gdzie, N jest liczb całkowit, taka by pakiet PES koczył si na kocu pakietu transportowego. ustawienie wartoci "1" oznacza, e jednostki dostpu VBI s ustawione z pakietami PES. ustawienie wartoci "0x24". nagłówek PES jest uzupełniony tyloma wypełniajcymi bajtami, aby osign długo danych tak, eby cały nagłówek PES miał długo 45 bajtów. te bajty s kodowane zgodnie ze składni PES_data_field podan poniej. Powinno wystpowa PTS a inne dodatkowe pola mog wystpowa w nagłówku PES. Długo nagłówka jest zawsze ustalona dla identyfikacji strumienia w informacji specyfikujcej program (PSI) przez deskryptor teletekstu i/lub deskryptor danych VBI (patrz EN [9]). 4.4 Definicja pola danych PES Pole danych PES jest definiowane przez PES_data_field w EN [2], tablica 1 z rozszerzeniem pola danych o inne typy danych.

14 10 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Składnia pola danych PES Tablica 1: Składnia dla pola danych PES Składnia Liczba Identyfikator Zakres wartoci bitów PES_data_field () { data_identifier 8 uimsbf Patrz tablica 2 for (I = 0; i < N; i++) { data_unit_id 8 uimsbf Patrz tablica 3 data_unit_length 8 uimsbf 0x00.. 0xFF if (data_unit_id == 0x02 data_unit_id == 0x03 data_unit_id == 0xC0 data_unit_id == 0xC1) { txt_data_field (); } else if (data_unit_id == 0xC3) { vps_data_field(); } else if (data_unit_id == 0xC4) { wss_data_field (); } else if (data_unit_id == 0xC5) { closed_captioning_data_field (); } else if (data_unit_id == 0xC6) { monochrome_data_field (); } else if (data_unit_id == 0xFF) { /* No data field */ } for (i = 0; i < N; i++) { stuffing_byte 8 bslbf " " } } } Semantyka pola danych PES Zastosowano dla pól danych PES semantyk z EN [2] uwzgldniajc nastpujce dodatki i ograniczenia: data_identifier: to 8-bitowe pole okrela rodzaj danych przenoszonych przez pakiet PES. Jest kodowane jak podano w tablicy 2. data_unit_id: to 8-bitowe pole okrela rodzaj grupy danych. Kodowanie jest oparte na tablicy 4 w EN [2], łcznie z liczb wartoci zarezerwowanych. Kodowanie, jak zdefiniowano w niniejszym dokumencie podano w tablicy 3.

15 11 (A)ETSI EN V1.2.1( ) data_unit_length: to 8-bitowe pole okrela liczb bajtów w tej jednostce danych nastpuje bezporednio po długoci pola. Jeli data_identifier ma warto midzy 0x10 i 0x1F łcznie, pole te powinno mie zawsze ustalon warto 0x2C. stuffing_byte: te 8-bitowe pole powinno by pominite w kadym przypadku przez dekoder. Tablica 2: data_identifier dla pola danych PES data_identifier Warto Akcja dekodera (patrz uwaga) od 0x00 do 0x0F pomija od 0x10 do 0x1F tylko teletekst EBU lub teletekst EBU w połczeniu z VPS i/lub WSS i/lub transkoduje teletekst EBU, VPS, WSS, zamknite napisy, dane próbki VBI Zamknite napisy i/lub dane próbki VBI od 0x20 do 0x7F pomija od 0x80 do 0x98 definiowany przez uytkownika pomija od 0x99 do 0x9B teletekst EBU i/lub VPS i/lub WSS i/lub zamknite napisy i/lub dane próbki VBI transkoduje teletekst EBU, VPS, WSS, zamknite napisy, dane próbki VBI od 0x9C do 0xFF definiowany przez uytkownika pomija UWAGA: Dekoder jest wyłczany, jeli nie jest przystosowany do dekodowania danych lub specyficznych opcji dekodowania, dane te powinny by pominite. Tablica 3: data_unit_id dla data_identifier równe x10 a do 0x1F lub 0x99 a do 0x9B data_unit_id Warto Akcja dekodera (patrz uwaga) od 0x00 do 0x01 pomija 0x02 dane inne ni napisy teletekstu EBU transkoduje jako teletekst EBU 0x03 dane napisów teletekstu EBU transkoduje jako teletekst EBU od 0x04 do 0x7F pomija od 0x80 do 0xBF definiowany przez uytkownika pomija 0xC0 teletekst negatywowy transkoduje jako teletekst EBU z odwróconym kodem ramkowania 0xC1 zarezerwowane pomija 0xC2 zarezerwowane pomija 0xC3 VPS transkoduje jako VPS 0xC4 WSS transkoduje jako WSS 0xC5 zamknite napisy transkoduje jako zamknite napisy 0xC6 monochromatyczne próbki 4:2:2 transkoduje jako pierwotne dane VBI od 0xC7 do 0xFE definiowany przez uytkownika pomija 0xFF wypełnianie pomija UWAGA: Dekoder jest wyłczany, jeli nie jest przystosowany do dekodowania danych lub specyficznych opcji dekodowania, dane te powinny by pominite.

16 12 (A) ETSI EN V1.2.1( ) 4.5 Pole danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Teletekst EBU jest kodowany w polu danych w podobny sposób jak data_field () w EN [2]. Dane s przeznaczone do transkodowania sygnału VBI wideo 625-linii, ale mog by bezporednio interpretowane przez dekoder Składnia pola danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Dla jasnoci i spójnoci składni kodowania innych sygnałów VBI tablica 4 jest nieznacznie poprawion wersj tablicy 2 w EN [2]. W tej definicji txt_data_block, jest kombinacj magazine_and_packet_address i data_block. Teletekst negatywowy jest kodowany z zastosowaniem tej samej definicji jak teletekst EBU. Tablica 4: Składnia pola danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Składnia Liczba bitów Identyfikator Zakres wartoci txt_data_field () { reserved_future_use 2 bslbf "11" field_parity 1 bslbf "0", "1" line_offset 5 uimsbf 0, framing_code 8 bslbf " ", " " txt_data_block 336 bslbf patrz [3] } Semantyka pola danych teletekstu EBU i teletekstu negatywowego Dla wikszosci pól, semantyki pól danych teletekstu EBU z EN [2] s nastpujce. Dla jasnoci, wszystkie pola s zdefiniowane w niniejszym dokumencie ponownie. field_parity: jest jedno bitowa flaga wskazujca pole, dla którego dane s przeznaczone. Warto '1' wskazuje pierwsze pole ramki, warto '0' wskazuje drugie pole ramki. line_offset: te 5-bitowe pole okrela numer linii, na której pakiet danych teletekstu jest przewidziany do przedstawienia czy jest transkodowany do VBI. W polu, numeracja line_offset powinna rosn progresywnie, oprócz niezdefiniowanej wartoci 0 line_offset. Przełczenie flagi field_parity wskazuje nowe pole. Offset linii jest kodowany zgodnie z tablic 5. Tablica 5: line_offset dla teletekstu EBU i teletekstu negatywowego line_offset Znaczenie field_parity == '1' field_parity == '0' 0 numer linii niezdefiniowany numer linii niezdefiniowany od 1 do 6 7 numer linii = 7 numer linii = numer linii = 8 numer linii = 321 : : : 22 numer linii = 22 numer linii = 335 od 23 do 31 Tylko wartoci 0 i od 7 do 22 s dozwolone dla jednostek danych teletekstu EBU i negatywowego.

17 13 (A)ETSI EN V1.2.1( ) framing_code: te 8-bitowe pole okrela kod ramkowania stosowany, gdy linie teletekstu s transkodowane na VBI. Dla teletekstu EBU pole framing_code powinno mie warto ' '. Dla teletekstu negatywowego pole framing_code powinno mie warto ' '. txt_data_block: te 336-bitowe pole odpowiada 42 bajtom nastpujcych po działaniu zegara i sekwencji kodowania pola pakietu danych EBU lub negatywowego teletekstu jak zdefiniowano w EN [3]. Pakiety danych s wstawiane w tej samej kolejnoci, jak jest planowane ich dotarcie do dekodera teletekstu lub jak maj by transkodowane do VBI. Bity danych s wstawiane w tej samej kolejnoci, jak bd si pojawia w VBI. 4.6 Pole danych VPS Pakiety danych systemu programu wideo (VPS) EN [4] s kodowane w polu danych w podobny sposób jak kodowanie teletekstu EBU. Dane s przeznaczone do transkodowania sygnału VBI 625-liniowej wizji. Mog one by take bezporednio interpretowane przez dekoder. Składnia ta jest zdefiniowana w tablicy Składnia pola danych VPS Tablica 6: Składnia pola danych VPS Składnia Liczba bitów Identyfikator Zakres wartoci vps_data_field () { reserved_future_use 2 bslbf '11' field_parity 1 bslbf '1' line_offset 5 uimsbf 16 vps_data_block 104 bslbf patrz [4] } Semantyka pola danych VPS dla niektórych pól semantyka pól danych teletekstu EBU z rozdziału 4.5 jest dana poniej z uwzgldnieniem nastpujcych dodatków i ogranicze: field_parity: urzdzenie kodujce moe generowa tylko pola danych VPS z field_parity ustawionym na '1'. Dekodery wymagaj wprowadzenia tylko field_parity równego '1', mog ignorowa pakiety z field_parity ustawionym na '0'. line_offset: urzdzenie kodujce moe generowa tylko pola danych VPS z line_offset równym 16. Dekodery wymagaj wprowadzenia tylko line_offset równego 16, mog one ignorowa inne linie. Offset linii dla VPS jest kodowany jak w tablicy 7.

18 14 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Tablica 7: line_offset dla VPS line_offset Znaczenie field_parity == '1' field_parity == '0' od 0 do numer linii = 16 od 17 do 31 vps_data_block: pole te odpowiada 13 bajtom danych linii VPS jak opisano w rozdziale w EN [4]. wyłczajc bajt kodu rozruchu i startu. Take, bajt 3 a do 15 włcznie s kodowane. Bity danych s wstawiane do pakietu PES w tej samej kolejnoci, jak bd pojawia si w VBI. 4.7 Pole danych WSS Pakiety danych sygnalizacji szerokiego obrazu (WSS) EN [5] s kodowane w polu danych w podobny sposób jak kodowanie teletekstu EBU. Dane s przeznaczone do transkodowania sygnału VBI 625-liniowej wizji, ale mog by bezporednio interpretowane przez dekoder. Składnia ta jest zdefiniowana w tablicy Składnia pola danych WSS Tablica 8: Składnia data_field dla WSS Składnia Liczba Identyfikator Zakres wartoci bitów wss_data_field () { reserved_future_use 2 bslbf '11' field_parity 1 bslbf '1' line_offset 5 uimsbf 23 wss_data_block 14 bslbf patrz [5] reserved_future_use 2 bslbf '11' } Semantyka pola danych WSS Zastosowano dla niektórych pól, semantyki pól danych teletekstu EBU z rozdziału 4.5, uwzgldniajc nastpujce dodatki i ograniczenia: field_parity: urzdzenie kodujce moe generowa tylko pola danych WSS z field_parity ustawionym na '1'. Dekodery wymagaj wprowadzenia tylko field_parity równego '1', mog ignorowa pakiety z field_parity ustawionym na '0'. line_offset: urzdzenie kodujce moe generowa tylko pola danych WSS z field_parity ustawionym na '1'. Dekodery wymagaj wprowadzenia tylko line_offset równego 23, mog ignorowa inne linie.

19 15 (A)ETSI EN V1.2.1( ) Dekodery mog generowa bity sygnalizowania szerokiego obrazu tylko w pierwszej połowie linii, jak zdefiniowano w rozdziale 4.1 w EN [5]. Offset linii dla WSS jest kodowany jak podano w tablica 9. Tablica 9: line_offset dla WSS line_offset Znaczenie field_parity == '1' field_parity == '0' od 0 do numer linii = 23 od 24 do 31 wss_data_block: pole to odpowiada 14 bitom sygnalizujcym szeroki ekran zdefiniowanym w tablicy 1 w EN [5]. Bit 0 WSS odpowiada pierwszemu z lewej bitowi wss_data_block, tak, e bity danych s wstawiane do pakietu PES w tej samej kolejnoci, jak bd pojawia si w VBI. 4.8 Pole danych dla zamknitych napisów Pakiety danych zamknitych napisów EIA-608 Zmiana A [6] s kodowane w polu danych w podobny sposób do kodowania teletekstu EBU. Dane s przeznaczone do transkodowania sygnału VBI wideo 525-linii, ale mog by bezporednio interpretowane przez dekoder. Składnia ta jest zdefiniowana w tablicy Składnia pola danych zamknitych napisów Tablica 10: Składnia data_field dla zamknitych napisów Składnia Liczba bitów Identyfikator Zakres wartoci closed_captioning_data_field () { reserved_future_use 2 bslbf '11' field_parity 1 bslbf '0', '1' line_offset 5 uimsbf 21 closed_captioning_data_block 16 bslbf patrz [6] } Semantyka pola danych zamknitych napisów Dla niektórych pól, semantyki pól danych teletekstu EBU z rozdziału 4.5 s nastpujce, uwaajc na nastpujce dodatki i ograniczenia: line_offset: urzdzenie kodujce moe generowa tylko pola danych zamknitych napisów z line_offset równym 21. Dekodery wymagaj wprowadzenia tylko line_offset równego 21, mog ignorowa inne linie. Offset linii dla zamknitych napisów jest kodowany zgodnie z tablic 11.

20 16 (A) ETSI EN V1.2.1( ) Tablica 11: line_offset dla zamknitych napisów line_offset Znaczenie field_parity == '1' field_parity == '0' od 0 do numer linii = 21, pierwsze pole obrazu numer linii = 21, drugie pole obrazu od 22 do 31 closed_captioning_data_block:pole te odpowiada 16 bitom danych zamknitych napisów zdefiniowanych w EIA-608 Zmiana A [6]. Bit b0 pierwszego znaku zamknitych napisów odpowiada pierwszemu od lewej bitowi closed_captioning_data_block, tak aby bity danych wstawione do pakietu PES w tej samej kolejnoci jak bd pojawia si w VBI. 4.9 Pole danych dla próbek monochromatycznych 4:2:2 Uwzgldniono kodowanie danych monochromatycznych próbek, aby umoliwi współprac z transferem danych VBI i standardami sygnalizacji nie objtymi przez niniejszy dokument Koder moe stosowa metod do monochromatycznych próbek 4:2:2 przy kodowaniu kadej pojedynczej linii VBI dopóki nie pojawi si informacja o chrominancji. Monochromatyczne próbki 4:2:2 s kodowane z zastosowaniem konwencji ITU-R Zalecenie BT [7] i ITU-R Zalecenie BT.656 [8]. Niniejszym dokument dotyczy linii wizji zawierajcych 720 próbek luminancji i 360 próbek dla kadego koloru sygnału rónicowego. Piksel odpowiada próbce luminancji. Dekoder powinien powtórnie wstawia kodowane dane VBI do sygnału wideo zgodnie z Zaleceniem ITU-R BT.656 [8].Dane te s przewidziane do transkodowanie do VBI dla sygnałów wizji zarówno o 525 jak i o 625 liniach. Dla danych próbek monochromatycznych 4:2:2, kodowane s tylko próbki luminancji. Wszystkie próbki chrominancji odpowiadajce pikselowi, którego próbki luminancji s kodowane maj z definicji warto 0x80 (zero chrominancji). Próbki, które nie s kodowane (zarówno na pocztku jak i na kocu linii lub tu i tam) powinny mie warto definiowan przez dekoder. Dane próbek monochromatycznych mog by rozdzielone do kilku segmentów. Segmenty powinny by kodowane w sposób cigły do ssiednich jednostek danych w pakiecie PES. Dla zapewnienia zgodnoci dekoderów ze standardem teletekstu DVB, kodowany strumie danych powinien by dostosowany do standardowego modelu bufora teletekstu, jak zdefiniowano w EN [2]. Dla celów niniejszego dokumentu okrelono, e koder tworzy, co najmniej jedn lini danych monochromatycznych VBI na ramk, jeli inne linie danych VBI s kodowane w tym polu. Jeli inne dane nie s kodowane w danym polu, koder moe wytwarza do dwóch linii danych monochromatycznych VBI w tym polu.

21 17 (A)ETSI EN V1.2.1( ) Składnia pola danych dla próbek monochromatycznych Tablica 12: Składnia data_field dla próbek monochromatycznych 4:2:2 Składnia Liczba bitów Identyfikator Zakres wartoci monochrome_data_field () { first_segment_flag 1 bslbf '0', '1' last_segment_flag 1 bslbf '0', '1' field_parity 1 bslbf '0', '1' line_offset 5 uimsbf first_pixel_position 16 uimsbf n_pixels 8 uimsbf for (i = 0; i < n_pixels; i++) { Y_value 8 uimsbf 0x10.. 0xEB } } Semantyka pola danych dla próbek monochromatycznych Dla niektórych pól, semantyki pól danych teletekstu EBU z rozdziału 4.5 s nastpujce, uwaajc na nastpujce dodatki i ograniczenia: first_segment_flag: jest to jedno bitowa flaga wskazujca pierwszy segment linii zawierajcej monochromatyczne próbki 4:2:2. Powinna by ustawiona warto '1' dla pierwszego segmentu linii, a warto '0' dla wszystkich innych. last_segment_flag: jest to jedno bitowa flaga wskazujca ostatni segment linii zawierajcej monochromatyczne próbki 4:2:2. Powinna by ustawiona warto '1' dla ostatniego segmentu linii, a warto '0' dla wszystkich innych. line_offset: to 5-bitowe pole okrela numer linii na której pakiet próbek monochromatycznych 4:2:2 jest przewidziany do przedstawienia czy jest transkodowany do VBI. W polu, numeracja line_offset powinna rosn progresywnie. Przełczenie flagi field_parity wskazuje nowe pole. Offset linii jest kodowany zgodnie z tablic 13.

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003

Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Realizacja Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyszego Komunikat z konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyszego, Berlin, 19 wrzenia 2003 Preambuła Dnia 19 czerwca 1999 r., rok po podpisaniu Deklaracji Sorboskiej,

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów

ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów ISTC Międzynarodowy Standard Kodujący dla Tekstów Podręcznik użytkownika Podsumowanie: Dokument jest podręcznikiem przygotowanym przez Międzynarodową Agencję ISTC, który wyjaśnia zastosowanie standardu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

CEN/CENELEC Guide 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME)

CEN/CENELEC Guide 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME) CEN/CENELEC Guide 17 Wytyczne opracowywania norm z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (SME) CEN i CENELEC zdecydowały o przyjęciu niniejszego nowego CEN/CENELEC Guide 17 na

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH I PRACE LICENCJACKIE ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH 1. Wymogi podstawowe Praca licencjacka: - jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora, - temat pracy powinien by zwizany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI Wydnie poprawione, grudzie 2002 KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI SPIS TRECI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE. ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym MIĘDZYNARODOWE NORMY i ZALECANE METODY POSTĘPOWANIA oraz PROCEDURY SŁUŻB ŻEGLUGI POWIETRZNEJ (PANS) ZAŁĄCZNIK 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA TOM II PROCEDURY TELEKOMUNIKACYJNE

Bardziej szczegółowo