OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM"

Transkrypt

1 OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis:

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla instalacji solarnej 2. Opis zastosowanych rozwiązań a. Grupa pompowa solarna b. Rurociągi i armatura c. Zabezpieczenie instalacji solarnej 3. Ogólne warunki montażu i eksploatacji urządzeń B. Część Obliczeniowa 1. Dobór kolektorów 2. Obliczenie uzysku energetycznego z instalacji solarnej 3. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego 4. Dobór zaworu bezpieczeństwa 5. Dobór pompy solarnej 6. Wykresy teoretycznych parametrów instalacji C. Schemat technologiczny Rys 1 Schemat technologiczny instalacji solarnej Systemy solarne CosmoSun Strona 2

3 A. Opis techniczny Systemy solarne CosmoSun Strona 3

4 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciepłej wody na 1 osobę: 60 [l/d] c) ilość użytkowników: od 4 do 5 osób d) ukierunkowanie płaszczyzny kolektora: południe ±20 e) typ kolektora przyjętego do obliczeń: kolektor płaski Cosmosun Basic 2,51 f) zakładana suma promieniowania w skali roku: Qc = 1000 [kwh/m 2 ] g) zakładane średnie dzienne nasłonecznienie w okresie letnim: Qd = 5,5 [kwh/m 2 ] 2. Opis zastosowanych rozwiązań W obliczeniach ujęto kolektor płaski Cosmosun Basic 2,51 o następujących parametrach: Dane techniczne kolektora CosmoSun Basic 2.51* Dane ogólne Pole powierzchni brutto: 2,38 Pole powierzchni apertury: 2,19 Pole powierzchni absorbera: 2,19 Masa opróżnionego kolektora słonecznego: 43 kg Objętość cieczy: 1,7 l Liczba pokryć: 1 Materiał pokrycia: szkło solarne hartowane Grubość pokrycia: 4 mm Zalecany płyn przenoszący ciepło: mieszanka glikolu propylenowego i wody Absorber Materiał: miedź Grubość blachy: 0,2 mm Rodzaj pokrycia: wysoko selektywne Współczynnik absorpcji: 95 ± 2 % Współczynnik emisji: 4 ± 2 % Materiał rur absorbera: miedź Liczba rur absorbera: 10 Średnica rury absorbera: 8 mm Grubość ścianki rury absorbera: 0,5 mm Odstęp pomiędzy rurami absorbera: 100 mm Wymiar króćca przyłączeniowego: 22 mm Izolacja cieplna i obudowa Grubość izolacji cieplnej: dno 40 mm, boki 20 mm Materiał izolacyjny: wełna mineralna Materiał obudowy: aluminium Wymiary gabarytowe obudowy: 2240x1060x86 mm * dane podane zgodnie z certyfikatem nr 015/2010 wydanym przez ITP w Warszawie. Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w pkt. B niniejszego opracowania, układ solarny zasilany będzie przez 3 płyty kolektorów słonecznych, których parametry umieszczono powyżej. Kolektory zostaną zainstalowane w 1 baterii na zestawach montażowych przeznaczonych na dach skośny. Warunki montażu umieszczono w instrukcji montażu producenta stanowiącej oddzielny dokument dołączony bezpośrednio do urządzenia. Systemy solarne CosmoSun Strona 4

5 Kolektory zwrócone będą w kierunku południowym lub z ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o maksymalnie 20. Energia cieplna uzyskana z kolektorów zostanie przekazana na nośnik ciepła znajdujący się w absorberze kolektora. Zabrania się stosowania innego nośnika niż ujętego w opracowaniu. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nośnik ciepła, przekaże ciepło wodzie użytkowej za pośrednictwem wymiennika, którego funkcję pełni wewnętrzna wężownica podgrzewacza solarnego Fish 400 S2. Układ solarny sterowny jest regulatorem RSS 2 połączonym z czujnikami temperatury kolektora i zasobnika oraz z pompą solarną stanowiącą element składowy grupy pompowej. Po uzyskaniu odpowiedniej różnicy temperatur pomiędzy kolektorem a podgrzewaczem, regulator uruchamia pompę do momentu zrównania się w/w temperatur lub uzyskania założonej temperatury c.w.u. w podgrzewaczu. Funkcję pozostałych urządzeń instalacji solarnej określa poniższa część opracowania. Zakładany roczny uzysk energii z instalacji solarnej wynosi 4270 kwh. Należy pamiętać, że jest to wartość uwzględniająca optymalne nachylenie i południowe ukierunkowanie płyty kolektora. Na rzeczywisty uzysk wpływ ma również odpowiednia instalacja oraz obsługa systemu solarnego. a. Grupa pompowa solarna Przepływ płynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa GPS 40 połączona z regulatorem. Dobór solarnej grupy pompowej jest podyktowany wielkością oporów przepływu i wielkością przepływu czynnika, który zależy od obsługiwanej liczby kolektorów słonecznych. Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do podgrzewacza c.w.u. b. Rurociągi i armatura Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, łączonych przez lutowanie lutem twardym lub przewodów elastycznych ze stali nierdzewnej. Połączenia rurociągu z podgrzewaczem należy wykonać za pomocą połączeń gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zostać użyty materiał odporny na działanie wysokich temperatur, odporny na działanie glikolu (stężenie do 50%) niepogarszający właściwości roztworu glikolu oraz niewpływający negatywnie na miedź. Średnice przewodów dobrano na podstawie przyjętej prędkości przepływu w przedziale 0,3 0,5 m/s. Izolacja termiczna wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubości min.13mm. Żeby zapewnić prawidłowe odwodnienie instalacji w najniższych punktach, należy zamontować kurki kulowe spustowe. W celu uzyskania optymalnej wielkości przepływu nośnika ciepła przez kolektory zastosowano regulator przepływu, który jest na wyposażeniu grupy pompowej. Regulacji strumienia czynnika roboczego należy dokonać zgodnie z naniesionymi na schemat połączeniowy kolektorów wielkościami, które zostały obliczone na podstawie przyjętego przepływu 25 dm 3 /h m 2. Do pomiaru ciśnienia i temperatury użyto manometrów i termometrów o odpowiednim zakresie działania stanowiących wyposażenie grupy pompowej. Systemy solarne CosmoSun Strona 5

6 c. Zabezpieczenie instalacji solarnej Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa 6bar zamontowany przy grupie pompowej. Urządzenia zabezpieczające należy instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 3. Ogólne warunki montażu i eksploatacji urządzeń Montaż instalacji Kolektor słoneczny należy połączyć z uprzednio zamontowanym w dachu zestawem montażowym. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do zestawu montażowego. Kolektor słoneczny należy ustawić w kierunku południowym lub z ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o max. 45. Inne ustawienie jest dopuszczalne jedynie za zgodą producenta. Po uprzednim zamontowaniu kolektora słonecznego na dachu, należy zabezpieczyć szkło materiałem uniemożliwiającym przedostanie się promieni słonecznych do płyty absorbera. Niezastosowanie się do tego punktu naraża osobę montującą kolektor na poparzenie. Na króćcach kolektora należy umieścić zestaw połączeniowy zgodnie z odrębną instrukcją dołączoną do zestawu połączeniowego. Zestaw połączeniowy należy połączyć z zaizolowanymi termicznie przewodami zasilania i powrotu zasobnika. Sposób przeprowadzenia przewodów przez konstrukcję budynku należy każdorazowo rozpatrywać indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że im większe narażenie przewodów na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, tym niższa sprawność instalacji. Jeśli istnieje taka możliwość, przewody należy przeprowadzić przez kanały wentylacyjne od piwnicy aż po dach. Średnica przewodu zależy od jego długości. Średnicę przewodu należy ustalić przed doborem wielkości grupy pompowej. Przewody należy dodatkowo zabezpieczyć izolacją termiczną na bazie kauczuku odporną na temperatury powyżej 120 C i na działanie promieni UV. W przypadku gdy izolacja nie jest odporna na działanie promieni słonecznych, w części narażonej na działanie słońca, należy ją dodatkowo zabezpieczyć samoprzylepną taśmą aluminiową. W tulei zanurzeniowej czujnika temperatury kolektora należy umieścić czujnik. Należy dokonać montażu pozostałych elementów instalacji, tj: grupy pompowej z zaworem bezpieczeństwa, regulatora, zasobnika, naczynia przeponowego. W celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji, należy stosować jedynie urządzenia do tego celu przeznaczone i posiadające parametry zapewniające poprawną pracę instalacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby na zasilaniu dolnej wężownicy wykonać hamulec hydrauliczny ograniczający transfer ciepła ze zbiornika do kolektora. Brak hamulca może spowodować pojawienie się pary wodnej w kolektorze, a co za tym idzie obniżenia sprawności instalacji i uszkodzenie kolektora. Napełnienie instalacji najlepiej wykonać przy użyciu specjalistycznego urządzenia napełniającego. Zalecane ciśnienie robocze instalacji: 3bar Napełnienie instalacji może się odbyć jedynie w momencie, gdy kolektory nie są nagrzane i nie Systemy solarne CosmoSun Strona 6

7 są poddane działaniu promieni słonecznych. Próba napełnienia kolektora przy pełnym nasłonecznieniu może spowodować zniszczenie urządzenia. Po napełnieniu instalacji należy dokonać odpowiedniego ustawienia przepływu na regulatorze znajdującym się w grupie pompowej. W tym celu należy najpierw ustawić na regulatorze pracę pompy na sposób ręczny po czym ustawić najniższy bieg na pompie. Następnie dokonać próby ustawienia przepływu na grupie pompowej na wartość (1 kolektor = 0,91l/min). Jeśli wartość została osiągnięta, należy dokonać zmiany trybu pracy pompy na regulatorze na auto, jeśli wartość nie jest możliwa do osiągnięcia, należy zmienić bieg na pompie na wyższy. W przypadku pojawienia się szumu podczas pracy pompy, należy dokonać odpowietrzenia separatora powietrza znajdującego się w grupie pompowej. Należy tak zamontować regulator i grupę pompową, aby ewentualne otwarcie zaworu bezpieczeństwa nie spowodowało zalania regulatora (zastosować odprowadzenie do kanalizacji). Eksploatacja instalacji ZALECANE PRZEGLĄDY COROCZNE PO OKRESIE ZIMOWYM Kontrola stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań Wyróżnia się 2 przyczyny zaparowania kolektora: a) wynikająca typowo ze specyfiki pracy urządzenia b) będąca następstwem źle wykonanej instalacji. Pierwszy przypadek jest wywołany dużym narażeniem urządzenia na działanie wilgoci w okresie zimowym. Tego typu zaparowań nie należy traktować jako usterkę, gdyż poddanie instalacji kilkudniowym przegrzewom prowadzi do całkowitego pozbycia się pary z urządzenia. Druga przyczyna to brak odpowiedniego zabezpieczenia w postaci hamulca hydraulicznego uniemożliwiającego odprowadzenie ciepła ze zbiornika `do kolektora w okresie zimowym. Tego typu zaparowanie może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. W tym przypadku należy niezwłocznie wykonać hamulec, po czym dokonać próby pozbycia się pary wodnej poprzez kilkudniowy przegrzew instalacji. Należy jednak liczyć się z tym, iż w tym przypadku przegrzew może być niewystarczający i konieczne będzie zgłoszenie usterki do Autoryzowanego Zakładu Instalacyjnego Kontrola obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych Należy sprawdzić stan szyby, obudowy oraz króćców przyłączeniowych. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia należy wykonać dokumentację zdjęciową i powiadomić Autoryzowany Zakład Instalacyjny. Systemy solarne CosmoSun Strona 7

8 Kontrola szczelności połączeń hydraulicznych Należy sprawdzić wszelkie połączenia pod względem szczelności. Brak szczelności wiąże się z pojawieniem zielonych pozostałości glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie nieszczelności należy niezwłocznie usunąć, po czym należy instalację poddać próbie ciśnieniowej i ponownemu napełnieniu nośnikiem ciepła. Kontrola stanu izolacji termicznej przewodów W przypadku widocznych uszkodzeń izolacji termicznej, należy dokonać wymiany uszkodzonych części. Zaleca się, aby w przypadku częstych uszkodzeń izolacji, wykonać dodatkowe zabezpieczenie w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej. Kontrola zestawów montażowych Każdorazowo podczas corocznego przeglądu należy zwrócić uwagę na stan zestawów montażowych. W przypadku pojawienia jakichkolwiek wątpliwości co do stanu wytrzymałości całej konstrukcji, należy niezwłocznie poinformować producenta. Kontrola czujników temperatury Należy sprawdzić poprawność zanurzenia czujników temperatury w tulejach. Złe umieszczenie lub poluźnienie czujnika może w znacznym stopniu zakłócić poprawną pracę instalacji. Kontrola stanu nośnika ciepła Należy dokonać nieznacznego upuszczenia płynu z instalacji, po czym poddać go badaniu wytrzymałości na niskie temperatury oraz oględzinom ogólnym. Badanie odporności należy wykonać refraktometrem. W przypadku gdy temperatura zamarzania różni się od temperatury pierwotnej ujętej w projekcie, a w płynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń czy zawiesin, należy jedynie zmieszać używany dotąd płyn z koncentratem tak, aby osiągnąć wymagane zabezpieczenie na działanie mrozu. W przypadku gdy w płynie znajdują się zanieczyszczenia i zawiesiny, należy każdorazowo go wymienić na nowy. Systemy solarne CosmoSun Strona 8

9 ZALECANE PRZEGLĄDY COTYGODNIOWE Kontrola ciśnienia w instalacji Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić ciśnienie panujące w instalacji nie poddanej działaniu promieniowania słonecznego. W przypadku znaczącego wzrostu bądź też spadku ciśnienia w porównaniu z wartością ujętą w projekcie należy sprawdzić dodatkowo: - szczelność połączeń hydraulicznych - szczelność urządzeń składowych instalacji (kolektora, zasobnika, grupy pompowe, naczynia przeponowego itp. - poprawność działania zaworu bezpieczeństwa Każdorazowe znaczące obniżenie ciśnienia w instalacji i usuniecie usterki z tym związanej należy łączyć z przeprowadzeniem próby ciśnieniowej. Kontrola poprawności pracy pomp Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić poprawność pracy pompy poprzez odczyt na regulatorze oraz przyłożenie ręki do urządzenia. Brak pracy pompy może być wywołany poprzez uszkodzenie samego urządzenia lub poprzez uszkodzenie regulatora. Usterka tego typu wymaga zgłoszenia producentowi urządzeń. Pozostawienie instalacji na dłuższy czas bez sprawnej pompy może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń. Kontrola poprawności pracy regulatora Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić poprawność pracy regulatora poprzez odczyt danych oraz sprawdzenie raportu ewentualnych błędów. Pozostawienie instalacji na dłuższy czas bez sprawnej regulacji może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń. WYMIANA URZĄDZEŃ ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU Przynajmniej raz na 2 lata należy dokonać wymiany nośnika ciepła oraz anody magnezowej. Należy każdorazowo przechowywać dowód zakupu, gdyż jego brak pozbawia inwestora gwarancji na urządzenie. Systemy solarne CosmoSun Strona 9

10 B. Obliczenia Systemy solarne CosmoSun Strona 10

11 Przykładowe wyliczenia dla czterech użytkowników (przedstawiona propozycja może być wykorzystana dla 4 do 5 osób) 1. Dobór ilości kolektorów całkowita pojemność podgrzewacza solarnego Vps Vps = 1,5 Vc.w.u. n u ( T T ) w k ( T T ) [l] ps k ( 55 10) ( 60 10) Vps = 1, = 405[l] gdzie: Vc.w.u. dobowe zużycie c.w.u. na 1 osobę [l] nu ilość użytkowników Tk temperatura zimnej wody użytkowej [ C] Tw temperatura c.w.u. w punkcie poboru [ C] Tps temperatura c.w.u. w podgrzewaczu solarnym [ C] Ze względu na znaczną rozbieżność oferowanych na rynku pojemności podgrzewaczy solarnych, Ostatecznie przyjęto zasobnik c.w.u. Fish 400 S2 o pojemności 400 [l] Zapotrzebowanie na dobową energię potrzebną do przygotowania c.w.u. Q = m x c x ΔT [kwh] Q = 300 x 1,16 x 50 = 17,4 [kwh] gdzie: m dobowe zużycie c.w.u. c właściwa pojemność cieplna wody 1,16 [Wh/kg K] ΔT różnica temperatur tc temperatura c.w. tz temperatura z.w. ΔT = tc tz ΔT = = 50 [K] Systemy solarne CosmoSun Strona 11

12 Minimalna wymagana powierzchnia czynna kolektora F = [Wp x Q x 365] / [(Ww - K) x Qc] F = [0,6 x 17,4 x 365] / [(0,65-0) x 1000] = 5,86 [m 2 ] gdzie: Wp przyjęty współczynnik pokrycia c.w.u. (roczny) Q zapotrzebowanie na dobową energię potrzebną do przygotowania c.w.u [kwh] Ww współczynnik sprawności instalacji solarnej K stopień obniżenia sprawności spowodowany złym ukierunkowaniem Qc nasłonecznienie roczne w przewidywanym miejscu montażu instalacji solarnej [kwh/m 2 ] Wymagana ilość kolektorów Nk = F/Fk Nk = 5,86/ 2,19 = 3,34 gdzie: F minimalna wymagana powierzchnia czynna kolektora [m 2 ] Fk powierzchnia czynna kolektora [m 2 ] Ostatecznie przyjęto 3 szt. kolektora Cosmosun Basic 2.51 o całkowitej powierzchni czynnej Fc = 6,57 [m 2 ] 2. Obliczenie uzysku energetycznego z instalacji solarnej Wp = [Fc x Qc x (Ww K)] / [Q x 365] Wp = [6,57 x 1000 x (0,65 0)] / [17,4 x 365] = 67% Fc całkowita powierzchnia czynna kolektorów [m 2 ] Qc nasłonecznienie roczne w przewidywanym miejscu montażu instalacji solarnej [kwh/m 2 ] Ww współczynnik sprawności instalacji solarnej K stopień obniżenia sprawności spowodowany złym ukierunkowaniem Q zapotrzebowanie na dobową energię potrzebną do przygotowania c.w.u [kwh] Systemy solarne CosmoSun Strona 12

13 3. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego Dobór pojemności naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji solarnej Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym P =1,5 + 0,1 x h [bar] P = 1,5 + 0,1 x 12 = 2,7 [bar] gdzie: h wysokość geometryczna instalacji solarnej [m] Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego V =(VU +VA + VK) x (6,5)/(5,5 - P) V = (1 + 1,0 + 5,1) x (6,5 / (5,5 2,7)) = 16,5 [l] gdzie: Vu pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego VU = Vinst. x 0,015 [l] VU = 14,3 x 0,015 = 0,215 [l] VU 1 litr [l] VA przyrost czynnika spowodowany wzrostem temperatury w instalacji VK pojemność kolektorów VA = Vinst x 0,07 [l] VA = 12,5 x 0,07 = 1,0 [l] VK = Nk x 1,7 [l] VK = 3 x 1,7 = 5,1 [l] Przyjęto naczynie wzbiorcze przeponowe o następujących parametrach: Vc 25 [l] Pdop - 6 bar Systemy solarne CosmoSun Strona 13

14 4. Dobór zaworu bezpieczeństwa Teoretyczna moc kolektorów N = 5,41 [kw] r - ciepło parowania płynu przy ciśnieniu 6 bar r = 2089 [kj/kg] Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: Przepustowość zaworu m 3600 x (N / r) [kg/h] m 3600 x (5,41 / 2089) [kg/h] m 9,3 [kg/h] gdzie: p1 - ciśnienie zrzutowe, [MPa] pd = 0,6 α - współczynnik wypływu zaworu α = 0,39 M = 10 x K1 x K2 x α x A x (p1 + 0,1) [kg/h] p1 = 1,1 x pd [MPa] p1 = 1,1 x 0,6 = 0,66 [MPa] A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu A = (π x d 2 ) / 4 [mm] A = (3,14 x 12 2 ) / 4 = 113 [mm] K1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem zał.: Maksymalna temperatura wody na wyjściu z kolektora t1 = 100 C K1 = 0,53 K2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnienia przed i za zaworem K2 = 1,0 ponieważ (p2 + 0,1) (p1 + 0,1) x βkr Dla powyższych warunków przepustowość zaworu bezpieczeństwa 6bar GW1/2"xGW3/4'' wynosi: M = 10 x K1 x K2 x α x A x (p1 + 0,1) [kg/h] M = 10 x 0,53 x 1,0 x 0,39 x 113 x (0,66 + 0,1) = 178 [kg/h] 9,3 [kg/h] Systemy solarne CosmoSun Strona 14

15 5. Dobór pompy solarnej strumień objętości przepływu gdzie: Vo = Fc x Qp [l/h] Vo = 6,57 x 25 = 164,3 [l/h] Fc całkowita powierzchnia czynna kolektorów [m 2 ] Qp natężenie przepływu 25 [l/h m 2 ] całkowity opór przepływu gdzie: hcałk = hinst + hz + hk [m H2O] hcałk = 2,1+ 1,8 + 0,6 = 4,5 [m H2O] hinst spadek ciśnienia na przewodach instalacji hz spadek ciśnienia na wymienniku w zbiorniku hk spadek ciśnienia na kolektorach Na podstawie powyższych parametrów dobrano grupę pompową GPS 40 Systemy solarne CosmoSun Strona 15

16 6. Wykresy teoretycznych parametrów instalacji Systemy solarne CosmoSun Strona 16

17 C. Schemat technologiczny Systemy solarne CosmoSun Strona 17

18 Systemy solarne CosmoSun Strona 18

19 Zestawienie wybranych elementów instalacji solarnej CosmoSun L.p. Wyszczególnienie urządzeń i armatury ilość Artykuł Nr 1 Kolektor CosmoSun Basic 2,51 3 IKA0C251B 2 System połączeń CosmoSun Basic dla 3 kol. 1 IKA1C3 3 Regulator solarny RSS2 1 IKA4R5A 4 Grupa pompowa GPS 40 1 IKA3GR3A 5 Naczynie przeponowe M25 1 IKA6N25A 6 Płyn glikol/prop. 10L koncentrat 1 IKA5P1A 7 Podgrzewacz solarny Fish 400 S2 1 IKA7B040 (wymagany osprzęt dodatkowy / do wyboru) 8 9 Zestaw (standardowy) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (standardowy) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. 1 1 IKA2G1 IKA2G2 (lub) Zestaw (standardowy) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (standardowy) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. IKA2G4 IKA2G5 Zestaw (dach.karpiówka) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (dach.karpiówka) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. IKA2H1 IKA2H2 Zestaw (dach.karpiówka) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (dach.karpiówka) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. IKA2H4 IKA2H5 Zestaw (blacha falista / trapezowa) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (blacha falista / trapezowa) rozszerz. do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. IKA2J1 IKA2J2 Zestaw (blacha falista / trapezowa) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (blacha falista / trapezowa) rozszerz. do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. IKA2J4 IKA2J5 Systemy solarne CosmoSun Strona 19

20 Zestaw (uniwersalny) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (uniwersalny) rozszerz. do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (uniwersalny) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (uniwersalny) rozszerz, do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na dachu płaskim - 1 kpl. Zestaw do mont. 1 kolektora (rozszerzający) CosmoSun Basic na dachu płaskim - 1 kpl. IKA2I1 IKA2I2 IKA2I4 IKA2I5 IKA2G7 IKA2G8 Systemy solarne CosmoSun Strona 20

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik KOLEKTORY SŁONECZNE Konspekt Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik Firma SOLVER Sp. z o.o. działa na rynku kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : Zestaw 200-II-4MP Zestaw 300-II-6MP Składa się z : 2 kolektorów AKT 18 o powierzchni absorpcji 3,60 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

seria Iryd INSTALUJEMY JAKOŚĆ

seria Iryd INSTALUJEMY JAKOŚĆ INSTALUJEMY JAKOŚĆ Altech nowa marka dla instalatora to przede wszystkim dobra jakość, łatwość montażu i bezpieczeństwo użytkowania. Połączenie tych cech z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi docenią

Bardziej szczegółowo

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ dr Edyta Bieniek Białas Dyrektor IDE Innowacja s.c mgr Wacław Klepacki Z-ca Dyrektora IDE-Innowacja s.c. 1 Projekt Instalacji

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo,

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo, Zestawy solarne IMMERSOLE HEAT PIPE na kolektorach próżniowych EV3.0, EV3.6 i EV4.9 Instrukcja obsługi i montażu Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

OZE. > Kolektory słoneczne płaskie. OZE ulotka 03/o/2015. zestawy solarne pompy ciepła

OZE. > Kolektory słoneczne płaskie. OZE ulotka 03/o/2015. zestawy solarne pompy ciepła OZE zestawy solarne pompy ciepła ulotka 03/o/2015 technologie doskonałe > Kolektory słoneczne płaskie Cu Miedziane - KSG21 Premium GT i KSG27 Premium GT Al Aluminiowe - KSG21 GT i KSG27 GT lat na sprawność

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych. Solarne Vademecum

Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych. Solarne Vademecum Solarne Vademecum 1. Kolektor słoneczny wybór technologii. Na rynku istnieje kilka typów cieczowych kolektorów słonecznych: - płaskie, - rurowo próżniowe. W niniejszym projekcie zastosowano płaskie kolektory

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów firmy Ensol

Katalog produktów firmy Ensol Katalog produktów firmy Ensol Przedstawiciel Galilea Sp. z o.o. Galilea Energy ul. Grabowa 4 61-473 Poznao tel. 0618300959 fax. 0618322044 information@galileaenergy.com www.galileaenergy.com Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik

CENNIK PROMOCYJNY. Grundfos z separatorem, rotametrem i zaw. bezp., sterownik ZESTAWY KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH PROMOCJA Cena netto 1. Zestaw do c.w.u 200 litrów - dla 2-3 osób 8 299,00 zł 9 999,00 zł Przeznaczony do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla 2-3 osób. W skład zestawu

Bardziej szczegółowo

Kompetentna Marka w Systemach Oszczędzania Energii. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q

Kompetentna Marka w Systemach Oszczędzania Energii. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Szkolenie Witam serdecznie Człuchów 16 VII 2009 Firma Wolf 1.307 Pracowników w firmie Wolf 1.120 pracowników Wolf GmbH w Mainburgu 87 praktykantów 350 osób pracujących na

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

Płaski kolektor słoneczny SKW 44. Nazwa. słoneczny SKW 10. Producent FAKRO sp. z o.o. FAKRO sp. z o.o. FAKRO sp. z o.o.

Płaski kolektor słoneczny SKW 44. Nazwa. słoneczny SKW 10. Producent FAKRO sp. z o.o. FAKRO sp. z o.o. FAKRO sp. z o.o. Nazwa słoneczny SKW 44 słoneczny SKW 11 słoneczny SKW 10 Producent FAKRO sp. z o.o. FAKRO sp. z o.o. FAKRO sp. z o.o. Typ kolektora : cieczowy, płaski cieczowy, płaski cieczowy, płaski Rodzaj kolektora

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013)

KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) 1. Nazwa Grupy bezpieczeństwa (do instalacji C.O. oraz wody użytkowej) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Grupy bezpieczeństwa stanowią kompletny układ zabezpieczający instalacje

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter

podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter podgrzewacze i zasobniki c.w.u. solter innowacyjna konstrukcja dodatkowe króćce przyłączeniowe duża powierzchnia wężownicy większa wydajność c.w.u. większa sprawność kotła kondensacyjnego ceramiczna emalia

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A

Kolektory płaskie Hoval WK250A i WK251A do montażu na dachu i wolnostojący. Opis produktu. Kolektor solarny WK 250A / WK 251A do montażu na dachu i wolnostojący Opis produktu Kolektor solarny WK 250A / WK 251A Kolektor wysokotemperaturowy dla instalacji solarnych Kompletny kolektor w obudowie wannowej aluminiowej dla zabudowy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne kolektora HEVELIUS SCM-20 58/1800

Dane techniczne kolektora HEVELIUS SCM-20 58/1800 W zestawie HEVELIUS 220 oferujemy próżniowy kolektor słoneczny HEVELIUS SCM-20 58/1800. Wyróżniającą cechą tych kolektorów jest zastosowanie technologii Heat-Pipe (rurki ciepła). Polega ona na podgrzewaniu

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

RBB-1-500 RBB-1-700 RBB-1-1000

RBB-1-500 RBB-1-700 RBB-1-1000 Zasobnik buforowy RBB: typ 1 Zasobnik ciepła bez wężownic W tym układzie zasobnik ciepła działa jako bufor między kotłem a instalacją centralnego, jednocześnie pełni rolę sprzęgła hydraulicznego pozwalając

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania............ 20. Instalacja solarna - Układ technologiczny instalacji

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie instalacji solarnych

Projektowanie instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych Sam wysokowartościowy kolektor słoneczny nie zagwarantuje jeszcze optymalnej eksploatacji całej instalacji. Istotne jest tu raczej kompletne rozwiązanie systemowe Prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Powiat suski Wydział Środowiska Skrócona instrukcja obsługi Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego 24

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu

Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu Systemy solarne na co warto zwrócić uwagę przy wyborze produktu SPIS TREŚCI 1. Systemy solarne elementy zestawu i schemat instalacji 2. Położenie / usytuowanie kolektorów 3. Uzysk energetyczny a kąt nachylenia

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ

ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ ZBIORNIK BUFOROWY WODY GRZEWCZEJ Z PODGRZEWANIEM WODY UŻYTKOWEJ typ WGJ-B inox 750 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MSZANIE DOLNEJ I GMINACH PARTNERSKICH

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MSZANIE DOLNEJ I GMINACH PARTNERSKICH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MSZANIE DOLNEJ I GMINACH PARTNERSKICH 1 2 ZARYS PROJEKTU Ò zmniejszenie wykorzystywania paliw tradycyjnych poprzez wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych; Ò uzyskanie

Bardziej szczegółowo

KS-HEW-KSR0-000100 152100 4380,00 HW KSR10 KS-HEW-KSR0-000200 151100 2190,00 HW

KS-HEW-KSR0-000100 152100 4380,00 HW KSR10 KS-HEW-KSR0-000200 151100 2190,00 HW Systemy solarne - HEWALEX KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Płaskie kolektory słoneczne serii KS2000 przeznaczone są do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Słoneczna Jabłonna ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna.

Słoneczna Jabłonna ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna. Słoneczna Jabłonna ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Promocja. zestaw solarny dla 2-4 osób cena z montażem od 7000zł brutto zestaw solarny dla 4-6 osób cena z montażem od 8500zł brutto

Promocja. zestaw solarny dla 2-4 osób cena z montażem od 7000zł brutto zestaw solarny dla 4-6 osób cena z montażem od 8500zł brutto Promocja zestaw solarny dla 2-4 osób cena z montażem od 7000zł brutto zestaw solarny dla 4-6 osób cena z montażem od 8500zł brutto Produkt 1 x Kolektor słoneczny KENO SB-1800/58-30ST próżniowy Heat Pipe

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Katalog

Kolektory słoneczne. Katalog Kolektory słoneczne Katalog KOLEKTORY SŁONECZNE PŁASKIE Kolektory płaskie to prosta i atrakcyjna pod względem finansowym metoda pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Kolektory On posiadają unikalny sposób

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE GAZOWE podgrzewacze wiszące

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33

POMPY CIEP A POMPY CIEP A. geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 POMPY CIEP A POMPY CIEP A geotherm VWS grzewcze pompy ciep a (solanka/woda)...32 Wyposażenie dodatkowe...33 geotherm VWW grzewcze pompy ciep a (woda/woda)... 34 Wyposażenie dodatkowe...35 3 geotherm plus

Bardziej szczegółowo

Turbodym Instrukcja obsługi

Turbodym Instrukcja obsługi Turbodym Instrukcja obsługi Zastosowanie Turbodym odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę lub powietrze w zależności od modelu. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW

Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Wymiennik ciepłej wody użytkowej Model XW Instrukcja obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o

Kolektory słoneczne. Viessmann Sp. Z o.o PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE PROMIENIOWANIE ROZPROSZONE NapromieniowanieNPR, Wh/(m 2 x d) Program produkcji Kolektory słoneczne płaskie ( 2013 ) Vitosol 200-F SVK ( pakiet 2 szt. ) 2,01 m 2 / 1 szt. Vitosol

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

solarsystem KOLEKTORY SŁONECZNE

solarsystem KOLEKTORY SŁONECZNE solarsystem KOLEKTORY SŁONECZNE solarsystem - KOLEKTORY SŁONECZNE KOLEKTORY PŁASKIE aurotherm VFK 145 V... 236 Akcesoria do montażu kolektorów VFK 145 V... 236 aurotherm VFK 145 H... 237 Akcesoria do montażu

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR / SOL OKC 250 NTRR / SOL OKC 300 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję!

Bardziej szczegółowo

Przy powierzchni absorbera jednego kolektora 2,33 m 2 liczba wstępna kolektorów płaski o rozmiarach 2,20*2,35 wyniesie :

Przy powierzchni absorbera jednego kolektora 2,33 m 2 liczba wstępna kolektorów płaski o rozmiarach 2,20*2,35 wyniesie : 5.20. OBLICZENIA DO PROJEKTU Obliczenie zapotrzebowania wody cieplej : Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku określenia przeciętnych norm zużycia wody wydanego na podstawie

Bardziej szczegółowo

G W A R A N C J A. Warunki Gwarancji. PRODUCENT: Changzhou Blueclean Solar Energy Co.Ltd. Importer: A&M HOME 47-450 KRZYŻANOWICE UL.

G W A R A N C J A. Warunki Gwarancji. PRODUCENT: Changzhou Blueclean Solar Energy Co.Ltd. Importer: A&M HOME 47-450 KRZYŻANOWICE UL. PRODUCENT: Changzhou Blueclean Solar Energy Co.Ltd. Importer: A&M HOME 47-450 KRZYŻANOWICE UL. GŁÓWNA 13 tel. kom.: +48 883 671 999 biuro@homeinstal.pl www.homeinstal.pl G W A R A N C J A Warunki Gwarancji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I POMOC PRZY WYPEŁNIANIU ANKIETY

WYJAŚNIENIA I POMOC PRZY WYPEŁNIANIU ANKIETY WYJAŚNIENIA I POMOC PRZY WYPEŁNIANIU ANKIETY 1. PANELE FOTOWOLTAICZNE Jak dobrać moc systemu fotowoltaicznego dla domu? Panele fotowoltaiczne służą do produkcji energii elektrycznej ze słońca. Dla przybliżonego

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis zamontowanej instalacji

Skrócony opis zamontowanej instalacji Skrócony opis zamontowanej instalacji "Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, Powiatu suskiego" 8 1.OGÓLNE ZASADY UZYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2

Część nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 Nr sprawy: CKP.272-2/D-MRPO-2/15 Tytuł projektu: Modernizacja sieci kształcenia zawodowego poprzez doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ

OFERTA NA WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ OFERTA NA WYKONANIE INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCEJ PRODUKCJĘ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM SG kod paskowy nr...... ZAWIERA (ofertę wykonano w 2 egzemplarzach): właściwa oferta zgodna

Bardziej szczegółowo

Kolektor słoneczny KM SOLAR PLAST

Kolektor słoneczny KM SOLAR PLAST Kolektor słoneczny KM SOLAR PLAST Pojedyncze poduszkowe segmenty wykonane w całości ze specjalnego czarnego plastiku łączy się ze sobą tworząc kolektor słoneczny o dowolnej wielkości powierzchni czynnej.

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne z 45% dotacją

Kolektory słoneczne z 45% dotacją Kolektory słoneczne z 45% dotacją Co to jest kolektor słoneczny? Kolektor słoneczny urządzenie, które wykorzystuje energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal elektromagnetycznych dociera do

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1

Przedmiar robót. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15536) strona nr: 1 strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Giżycko al. Wojska Polskiego 21 1.1 Kotłownia w budynku nr 1 - kocioł nr 4 1.1.1 KNR 402/401/4 1.1.2 KNR 402/408/5 Oczyszczenie elementu kotła żeliwnego - półczłonu 6 szt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

14.Jakie kryteria wyboru niezależnego eksperta/audytora przewiduje Zamawiający? Odp. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.

14.Jakie kryteria wyboru niezależnego eksperta/audytora przewiduje Zamawiający? Odp. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Wyjaśnienie Nr. 1 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na projektowanie i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, obiektach użyteczności publicznej i Ciepłowni Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim

Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim Instrukcja montażu kolektorów HELIOSIN AKH 12/18 na dachu płaskim www.heliosin.pl SPIS TREŚCI 1. Bezpieczeństwo 2. Transport 3. Specyfikacja kolektora AKH 12/18 4. Opakowania i zestawienie elementów montażowych

Bardziej szczegółowo