OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM"

Transkrypt

1 OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis:

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla instalacji solarnej 2. Opis zastosowanych rozwiązań a. Grupa pompowa solarna b. Rurociągi i armatura c. Zabezpieczenie instalacji solarnej 3. Ogólne warunki montażu i eksploatacji urządzeń B. Część Obliczeniowa 1. Dobór kolektorów 2. Obliczenie uzysku energetycznego z instalacji solarnej 3. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego 4. Dobór zaworu bezpieczeństwa 5. Dobór pompy solarnej 6. Wykresy teoretycznych parametrów instalacji C. Schemat technologiczny Rys 1 Schemat technologiczny instalacji solarnej Systemy solarne CosmoSun Strona 2

3 A. Opis techniczny Systemy solarne CosmoSun Strona 3

4 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciepłej wody na 1 osobę: 60 [l/d] c) ilość użytkowników: od 4 do 5 osób d) ukierunkowanie płaszczyzny kolektora: południe ±20 e) typ kolektora przyjętego do obliczeń: kolektor płaski Cosmosun Basic 2,51 f) zakładana suma promieniowania w skali roku: Qc = 1000 [kwh/m 2 ] g) zakładane średnie dzienne nasłonecznienie w okresie letnim: Qd = 5,5 [kwh/m 2 ] 2. Opis zastosowanych rozwiązań W obliczeniach ujęto kolektor płaski Cosmosun Basic 2,51 o następujących parametrach: Dane techniczne kolektora CosmoSun Basic 2.51* Dane ogólne Pole powierzchni brutto: 2,38 Pole powierzchni apertury: 2,19 Pole powierzchni absorbera: 2,19 Masa opróżnionego kolektora słonecznego: 43 kg Objętość cieczy: 1,7 l Liczba pokryć: 1 Materiał pokrycia: szkło solarne hartowane Grubość pokrycia: 4 mm Zalecany płyn przenoszący ciepło: mieszanka glikolu propylenowego i wody Absorber Materiał: miedź Grubość blachy: 0,2 mm Rodzaj pokrycia: wysoko selektywne Współczynnik absorpcji: 95 ± 2 % Współczynnik emisji: 4 ± 2 % Materiał rur absorbera: miedź Liczba rur absorbera: 10 Średnica rury absorbera: 8 mm Grubość ścianki rury absorbera: 0,5 mm Odstęp pomiędzy rurami absorbera: 100 mm Wymiar króćca przyłączeniowego: 22 mm Izolacja cieplna i obudowa Grubość izolacji cieplnej: dno 40 mm, boki 20 mm Materiał izolacyjny: wełna mineralna Materiał obudowy: aluminium Wymiary gabarytowe obudowy: 2240x1060x86 mm * dane podane zgodnie z certyfikatem nr 015/2010 wydanym przez ITP w Warszawie. Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w pkt. B niniejszego opracowania, układ solarny zasilany będzie przez 3 płyty kolektorów słonecznych, których parametry umieszczono powyżej. Kolektory zostaną zainstalowane w 1 baterii na zestawach montażowych przeznaczonych na dach skośny. Warunki montażu umieszczono w instrukcji montażu producenta stanowiącej oddzielny dokument dołączony bezpośrednio do urządzenia. Systemy solarne CosmoSun Strona 4

5 Kolektory zwrócone będą w kierunku południowym lub z ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o maksymalnie 20. Energia cieplna uzyskana z kolektorów zostanie przekazana na nośnik ciepła znajdujący się w absorberze kolektora. Zabrania się stosowania innego nośnika niż ujętego w opracowaniu. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nośnik ciepła, przekaże ciepło wodzie użytkowej za pośrednictwem wymiennika, którego funkcję pełni wewnętrzna wężownica podgrzewacza solarnego Fish 400 S2. Układ solarny sterowny jest regulatorem RSS 2 połączonym z czujnikami temperatury kolektora i zasobnika oraz z pompą solarną stanowiącą element składowy grupy pompowej. Po uzyskaniu odpowiedniej różnicy temperatur pomiędzy kolektorem a podgrzewaczem, regulator uruchamia pompę do momentu zrównania się w/w temperatur lub uzyskania założonej temperatury c.w.u. w podgrzewaczu. Funkcję pozostałych urządzeń instalacji solarnej określa poniższa część opracowania. Zakładany roczny uzysk energii z instalacji solarnej wynosi 4270 kwh. Należy pamiętać, że jest to wartość uwzględniająca optymalne nachylenie i południowe ukierunkowanie płyty kolektora. Na rzeczywisty uzysk wpływ ma również odpowiednia instalacja oraz obsługa systemu solarnego. a. Grupa pompowa solarna Przepływ płynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa GPS 40 połączona z regulatorem. Dobór solarnej grupy pompowej jest podyktowany wielkością oporów przepływu i wielkością przepływu czynnika, który zależy od obsługiwanej liczby kolektorów słonecznych. Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do podgrzewacza c.w.u. b. Rurociągi i armatura Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, łączonych przez lutowanie lutem twardym lub przewodów elastycznych ze stali nierdzewnej. Połączenia rurociągu z podgrzewaczem należy wykonać za pomocą połączeń gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zostać użyty materiał odporny na działanie wysokich temperatur, odporny na działanie glikolu (stężenie do 50%) niepogarszający właściwości roztworu glikolu oraz niewpływający negatywnie na miedź. Średnice przewodów dobrano na podstawie przyjętej prędkości przepływu w przedziale 0,3 0,5 m/s. Izolacja termiczna wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubości min.13mm. Żeby zapewnić prawidłowe odwodnienie instalacji w najniższych punktach, należy zamontować kurki kulowe spustowe. W celu uzyskania optymalnej wielkości przepływu nośnika ciepła przez kolektory zastosowano regulator przepływu, który jest na wyposażeniu grupy pompowej. Regulacji strumienia czynnika roboczego należy dokonać zgodnie z naniesionymi na schemat połączeniowy kolektorów wielkościami, które zostały obliczone na podstawie przyjętego przepływu 25 dm 3 /h m 2. Do pomiaru ciśnienia i temperatury użyto manometrów i termometrów o odpowiednim zakresie działania stanowiących wyposażenie grupy pompowej. Systemy solarne CosmoSun Strona 5

6 c. Zabezpieczenie instalacji solarnej Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa 6bar zamontowany przy grupie pompowej. Urządzenia zabezpieczające należy instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 3. Ogólne warunki montażu i eksploatacji urządzeń Montaż instalacji Kolektor słoneczny należy połączyć z uprzednio zamontowanym w dachu zestawem montażowym. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do zestawu montażowego. Kolektor słoneczny należy ustawić w kierunku południowym lub z ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o max. 45. Inne ustawienie jest dopuszczalne jedynie za zgodą producenta. Po uprzednim zamontowaniu kolektora słonecznego na dachu, należy zabezpieczyć szkło materiałem uniemożliwiającym przedostanie się promieni słonecznych do płyty absorbera. Niezastosowanie się do tego punktu naraża osobę montującą kolektor na poparzenie. Na króćcach kolektora należy umieścić zestaw połączeniowy zgodnie z odrębną instrukcją dołączoną do zestawu połączeniowego. Zestaw połączeniowy należy połączyć z zaizolowanymi termicznie przewodami zasilania i powrotu zasobnika. Sposób przeprowadzenia przewodów przez konstrukcję budynku należy każdorazowo rozpatrywać indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że im większe narażenie przewodów na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, tym niższa sprawność instalacji. Jeśli istnieje taka możliwość, przewody należy przeprowadzić przez kanały wentylacyjne od piwnicy aż po dach. Średnica przewodu zależy od jego długości. Średnicę przewodu należy ustalić przed doborem wielkości grupy pompowej. Przewody należy dodatkowo zabezpieczyć izolacją termiczną na bazie kauczuku odporną na temperatury powyżej 120 C i na działanie promieni UV. W przypadku gdy izolacja nie jest odporna na działanie promieni słonecznych, w części narażonej na działanie słońca, należy ją dodatkowo zabezpieczyć samoprzylepną taśmą aluminiową. W tulei zanurzeniowej czujnika temperatury kolektora należy umieścić czujnik. Należy dokonać montażu pozostałych elementów instalacji, tj: grupy pompowej z zaworem bezpieczeństwa, regulatora, zasobnika, naczynia przeponowego. W celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji, należy stosować jedynie urządzenia do tego celu przeznaczone i posiadające parametry zapewniające poprawną pracę instalacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby na zasilaniu dolnej wężownicy wykonać hamulec hydrauliczny ograniczający transfer ciepła ze zbiornika do kolektora. Brak hamulca może spowodować pojawienie się pary wodnej w kolektorze, a co za tym idzie obniżenia sprawności instalacji i uszkodzenie kolektora. Napełnienie instalacji najlepiej wykonać przy użyciu specjalistycznego urządzenia napełniającego. Zalecane ciśnienie robocze instalacji: 3bar Napełnienie instalacji może się odbyć jedynie w momencie, gdy kolektory nie są nagrzane i nie Systemy solarne CosmoSun Strona 6

7 są poddane działaniu promieni słonecznych. Próba napełnienia kolektora przy pełnym nasłonecznieniu może spowodować zniszczenie urządzenia. Po napełnieniu instalacji należy dokonać odpowiedniego ustawienia przepływu na regulatorze znajdującym się w grupie pompowej. W tym celu należy najpierw ustawić na regulatorze pracę pompy na sposób ręczny po czym ustawić najniższy bieg na pompie. Następnie dokonać próby ustawienia przepływu na grupie pompowej na wartość (1 kolektor = 0,91l/min). Jeśli wartość została osiągnięta, należy dokonać zmiany trybu pracy pompy na regulatorze na auto, jeśli wartość nie jest możliwa do osiągnięcia, należy zmienić bieg na pompie na wyższy. W przypadku pojawienia się szumu podczas pracy pompy, należy dokonać odpowietrzenia separatora powietrza znajdującego się w grupie pompowej. Należy tak zamontować regulator i grupę pompową, aby ewentualne otwarcie zaworu bezpieczeństwa nie spowodowało zalania regulatora (zastosować odprowadzenie do kanalizacji). Eksploatacja instalacji ZALECANE PRZEGLĄDY COROCZNE PO OKRESIE ZIMOWYM Kontrola stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań Wyróżnia się 2 przyczyny zaparowania kolektora: a) wynikająca typowo ze specyfiki pracy urządzenia b) będąca następstwem źle wykonanej instalacji. Pierwszy przypadek jest wywołany dużym narażeniem urządzenia na działanie wilgoci w okresie zimowym. Tego typu zaparowań nie należy traktować jako usterkę, gdyż poddanie instalacji kilkudniowym przegrzewom prowadzi do całkowitego pozbycia się pary z urządzenia. Druga przyczyna to brak odpowiedniego zabezpieczenia w postaci hamulca hydraulicznego uniemożliwiającego odprowadzenie ciepła ze zbiornika `do kolektora w okresie zimowym. Tego typu zaparowanie może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. W tym przypadku należy niezwłocznie wykonać hamulec, po czym dokonać próby pozbycia się pary wodnej poprzez kilkudniowy przegrzew instalacji. Należy jednak liczyć się z tym, iż w tym przypadku przegrzew może być niewystarczający i konieczne będzie zgłoszenie usterki do Autoryzowanego Zakładu Instalacyjnego Kontrola obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych Należy sprawdzić stan szyby, obudowy oraz króćców przyłączeniowych. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia należy wykonać dokumentację zdjęciową i powiadomić Autoryzowany Zakład Instalacyjny. Systemy solarne CosmoSun Strona 7

8 Kontrola szczelności połączeń hydraulicznych Należy sprawdzić wszelkie połączenia pod względem szczelności. Brak szczelności wiąże się z pojawieniem zielonych pozostałości glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie nieszczelności należy niezwłocznie usunąć, po czym należy instalację poddać próbie ciśnieniowej i ponownemu napełnieniu nośnikiem ciepła. Kontrola stanu izolacji termicznej przewodów W przypadku widocznych uszkodzeń izolacji termicznej, należy dokonać wymiany uszkodzonych części. Zaleca się, aby w przypadku częstych uszkodzeń izolacji, wykonać dodatkowe zabezpieczenie w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej. Kontrola zestawów montażowych Każdorazowo podczas corocznego przeglądu należy zwrócić uwagę na stan zestawów montażowych. W przypadku pojawienia jakichkolwiek wątpliwości co do stanu wytrzymałości całej konstrukcji, należy niezwłocznie poinformować producenta. Kontrola czujników temperatury Należy sprawdzić poprawność zanurzenia czujników temperatury w tulejach. Złe umieszczenie lub poluźnienie czujnika może w znacznym stopniu zakłócić poprawną pracę instalacji. Kontrola stanu nośnika ciepła Należy dokonać nieznacznego upuszczenia płynu z instalacji, po czym poddać go badaniu wytrzymałości na niskie temperatury oraz oględzinom ogólnym. Badanie odporności należy wykonać refraktometrem. W przypadku gdy temperatura zamarzania różni się od temperatury pierwotnej ujętej w projekcie, a w płynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń czy zawiesin, należy jedynie zmieszać używany dotąd płyn z koncentratem tak, aby osiągnąć wymagane zabezpieczenie na działanie mrozu. W przypadku gdy w płynie znajdują się zanieczyszczenia i zawiesiny, należy każdorazowo go wymienić na nowy. Systemy solarne CosmoSun Strona 8

9 ZALECANE PRZEGLĄDY COTYGODNIOWE Kontrola ciśnienia w instalacji Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić ciśnienie panujące w instalacji nie poddanej działaniu promieniowania słonecznego. W przypadku znaczącego wzrostu bądź też spadku ciśnienia w porównaniu z wartością ujętą w projekcie należy sprawdzić dodatkowo: - szczelność połączeń hydraulicznych - szczelność urządzeń składowych instalacji (kolektora, zasobnika, grupy pompowe, naczynia przeponowego itp. - poprawność działania zaworu bezpieczeństwa Każdorazowe znaczące obniżenie ciśnienia w instalacji i usuniecie usterki z tym związanej należy łączyć z przeprowadzeniem próby ciśnieniowej. Kontrola poprawności pracy pomp Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić poprawność pracy pompy poprzez odczyt na regulatorze oraz przyłożenie ręki do urządzenia. Brak pracy pompy może być wywołany poprzez uszkodzenie samego urządzenia lub poprzez uszkodzenie regulatora. Usterka tego typu wymaga zgłoszenia producentowi urządzeń. Pozostawienie instalacji na dłuższy czas bez sprawnej pompy może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń. Kontrola poprawności pracy regulatora Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić poprawność pracy regulatora poprzez odczyt danych oraz sprawdzenie raportu ewentualnych błędów. Pozostawienie instalacji na dłuższy czas bez sprawnej regulacji może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń. WYMIANA URZĄDZEŃ ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU Przynajmniej raz na 2 lata należy dokonać wymiany nośnika ciepła oraz anody magnezowej. Należy każdorazowo przechowywać dowód zakupu, gdyż jego brak pozbawia inwestora gwarancji na urządzenie. Systemy solarne CosmoSun Strona 9

10 B. Obliczenia Systemy solarne CosmoSun Strona 10

11 Przykładowe wyliczenia dla czterech użytkowników (przedstawiona propozycja może być wykorzystana dla 4 do 5 osób) 1. Dobór ilości kolektorów całkowita pojemność podgrzewacza solarnego Vps Vps = 1,5 Vc.w.u. n u ( T T ) w k ( T T ) [l] ps k ( 55 10) ( 60 10) Vps = 1, = 405[l] gdzie: Vc.w.u. dobowe zużycie c.w.u. na 1 osobę [l] nu ilość użytkowników Tk temperatura zimnej wody użytkowej [ C] Tw temperatura c.w.u. w punkcie poboru [ C] Tps temperatura c.w.u. w podgrzewaczu solarnym [ C] Ze względu na znaczną rozbieżność oferowanych na rynku pojemności podgrzewaczy solarnych, Ostatecznie przyjęto zasobnik c.w.u. Fish 400 S2 o pojemności 400 [l] Zapotrzebowanie na dobową energię potrzebną do przygotowania c.w.u. Q = m x c x ΔT [kwh] Q = 300 x 1,16 x 50 = 17,4 [kwh] gdzie: m dobowe zużycie c.w.u. c właściwa pojemność cieplna wody 1,16 [Wh/kg K] ΔT różnica temperatur tc temperatura c.w. tz temperatura z.w. ΔT = tc tz ΔT = = 50 [K] Systemy solarne CosmoSun Strona 11

12 Minimalna wymagana powierzchnia czynna kolektora F = [Wp x Q x 365] / [(Ww - K) x Qc] F = [0,6 x 17,4 x 365] / [(0,65-0) x 1000] = 5,86 [m 2 ] gdzie: Wp przyjęty współczynnik pokrycia c.w.u. (roczny) Q zapotrzebowanie na dobową energię potrzebną do przygotowania c.w.u [kwh] Ww współczynnik sprawności instalacji solarnej K stopień obniżenia sprawności spowodowany złym ukierunkowaniem Qc nasłonecznienie roczne w przewidywanym miejscu montażu instalacji solarnej [kwh/m 2 ] Wymagana ilość kolektorów Nk = F/Fk Nk = 5,86/ 2,19 = 3,34 gdzie: F minimalna wymagana powierzchnia czynna kolektora [m 2 ] Fk powierzchnia czynna kolektora [m 2 ] Ostatecznie przyjęto 3 szt. kolektora Cosmosun Basic 2.51 o całkowitej powierzchni czynnej Fc = 6,57 [m 2 ] 2. Obliczenie uzysku energetycznego z instalacji solarnej Wp = [Fc x Qc x (Ww K)] / [Q x 365] Wp = [6,57 x 1000 x (0,65 0)] / [17,4 x 365] = 67% Fc całkowita powierzchnia czynna kolektorów [m 2 ] Qc nasłonecznienie roczne w przewidywanym miejscu montażu instalacji solarnej [kwh/m 2 ] Ww współczynnik sprawności instalacji solarnej K stopień obniżenia sprawności spowodowany złym ukierunkowaniem Q zapotrzebowanie na dobową energię potrzebną do przygotowania c.w.u [kwh] Systemy solarne CosmoSun Strona 12

13 3. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego Dobór pojemności naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji solarnej Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym P =1,5 + 0,1 x h [bar] P = 1,5 + 0,1 x 12 = 2,7 [bar] gdzie: h wysokość geometryczna instalacji solarnej [m] Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego V =(VU +VA + VK) x (6,5)/(5,5 - P) V = (1 + 1,0 + 5,1) x (6,5 / (5,5 2,7)) = 16,5 [l] gdzie: Vu pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego VU = Vinst. x 0,015 [l] VU = 14,3 x 0,015 = 0,215 [l] VU 1 litr [l] VA przyrost czynnika spowodowany wzrostem temperatury w instalacji VK pojemność kolektorów VA = Vinst x 0,07 [l] VA = 12,5 x 0,07 = 1,0 [l] VK = Nk x 1,7 [l] VK = 3 x 1,7 = 5,1 [l] Przyjęto naczynie wzbiorcze przeponowe o następujących parametrach: Vc 25 [l] Pdop - 6 bar Systemy solarne CosmoSun Strona 13

14 4. Dobór zaworu bezpieczeństwa Teoretyczna moc kolektorów N = 5,41 [kw] r - ciepło parowania płynu przy ciśnieniu 6 bar r = 2089 [kj/kg] Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: Przepustowość zaworu m 3600 x (N / r) [kg/h] m 3600 x (5,41 / 2089) [kg/h] m 9,3 [kg/h] gdzie: p1 - ciśnienie zrzutowe, [MPa] pd = 0,6 α - współczynnik wypływu zaworu α = 0,39 M = 10 x K1 x K2 x α x A x (p1 + 0,1) [kg/h] p1 = 1,1 x pd [MPa] p1 = 1,1 x 0,6 = 0,66 [MPa] A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu A = (π x d 2 ) / 4 [mm] A = (3,14 x 12 2 ) / 4 = 113 [mm] K1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem zał.: Maksymalna temperatura wody na wyjściu z kolektora t1 = 100 C K1 = 0,53 K2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnienia przed i za zaworem K2 = 1,0 ponieważ (p2 + 0,1) (p1 + 0,1) x βkr Dla powyższych warunków przepustowość zaworu bezpieczeństwa 6bar GW1/2"xGW3/4'' wynosi: M = 10 x K1 x K2 x α x A x (p1 + 0,1) [kg/h] M = 10 x 0,53 x 1,0 x 0,39 x 113 x (0,66 + 0,1) = 178 [kg/h] 9,3 [kg/h] Systemy solarne CosmoSun Strona 14

15 5. Dobór pompy solarnej strumień objętości przepływu gdzie: Vo = Fc x Qp [l/h] Vo = 6,57 x 25 = 164,3 [l/h] Fc całkowita powierzchnia czynna kolektorów [m 2 ] Qp natężenie przepływu 25 [l/h m 2 ] całkowity opór przepływu gdzie: hcałk = hinst + hz + hk [m H2O] hcałk = 2,1+ 1,8 + 0,6 = 4,5 [m H2O] hinst spadek ciśnienia na przewodach instalacji hz spadek ciśnienia na wymienniku w zbiorniku hk spadek ciśnienia na kolektorach Na podstawie powyższych parametrów dobrano grupę pompową GPS 40 Systemy solarne CosmoSun Strona 15

16 6. Wykresy teoretycznych parametrów instalacji Systemy solarne CosmoSun Strona 16

17 C. Schemat technologiczny Systemy solarne CosmoSun Strona 17

18 Systemy solarne CosmoSun Strona 18

19 Zestawienie wybranych elementów instalacji solarnej CosmoSun L.p. Wyszczególnienie urządzeń i armatury ilość Artykuł Nr 1 Kolektor CosmoSun Basic 2,51 3 IKA0C251B 2 System połączeń CosmoSun Basic dla 3 kol. 1 IKA1C3 3 Regulator solarny RSS2 1 IKA4R5A 4 Grupa pompowa GPS 40 1 IKA3GR3A 5 Naczynie przeponowe M25 1 IKA6N25A 6 Płyn glikol/prop. 10L koncentrat 1 IKA5P1A 7 Podgrzewacz solarny Fish 400 S2 1 IKA7B040 (wymagany osprzęt dodatkowy / do wyboru) 8 9 Zestaw (standardowy) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (standardowy) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. 1 1 IKA2G1 IKA2G2 (lub) Zestaw (standardowy) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (standardowy) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. IKA2G4 IKA2G5 Zestaw (dach.karpiówka) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (dach.karpiówka) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. IKA2H1 IKA2H2 Zestaw (dach.karpiówka) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (dach.karpiówka) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. IKA2H4 IKA2H5 Zestaw (blacha falista / trapezowa) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (blacha falista / trapezowa) rozszerz. do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. IKA2J1 IKA2J2 Zestaw (blacha falista / trapezowa) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (blacha falista / trapezowa) rozszerz. do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. IKA2J4 IKA2J5 Systemy solarne CosmoSun Strona 19

20 Zestaw (uniwersalny) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (uniwersalny) rozszerz. do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (uniwersalny) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (uniwersalny) rozszerz, do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na dachu płaskim - 1 kpl. Zestaw do mont. 1 kolektora (rozszerzający) CosmoSun Basic na dachu płaskim - 1 kpl. IKA2I1 IKA2I2 IKA2I4 IKA2I5 IKA2G7 IKA2G8 Systemy solarne CosmoSun Strona 20

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 : kotły o mocy od 190 do 698 kw CA 530 : kotły o mocy od 700 do 2600 kw CA 430 CA 530 Tylko ogrzewanie (wytwarzanie c.w.u. w niezależnym podgrzewaczu)

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo