OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM"

Transkrypt

1 OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis:

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla instalacji solarnej 2. Opis zastosowanych rozwiązań a. Grupa pompowa solarna b. Rurociągi i armatura c. Zabezpieczenie instalacji solarnej 3. Ogólne warunki montażu i eksploatacji urządzeń B. Część Obliczeniowa 1. Dobór kolektorów 2. Obliczenie uzysku energetycznego z instalacji solarnej 3. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego 4. Dobór zaworu bezpieczeństwa 5. Dobór pompy solarnej 6. Wykresy teoretycznych parametrów instalacji C. Schemat technologiczny Rys 1 Schemat technologiczny instalacji solarnej Systemy solarne CosmoSun Strona 2

3 A. Opis techniczny Systemy solarne CosmoSun Strona 3

4 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciepłej wody na 1 osobę: 60 [l/d] c) ilość użytkowników: od 4 do 5 osób d) ukierunkowanie płaszczyzny kolektora: południe ±20 e) typ kolektora przyjętego do obliczeń: kolektor płaski Cosmosun Basic 2,51 f) zakładana suma promieniowania w skali roku: Qc = 1000 [kwh/m 2 ] g) zakładane średnie dzienne nasłonecznienie w okresie letnim: Qd = 5,5 [kwh/m 2 ] 2. Opis zastosowanych rozwiązań W obliczeniach ujęto kolektor płaski Cosmosun Basic 2,51 o następujących parametrach: Dane techniczne kolektora CosmoSun Basic 2.51* Dane ogólne Pole powierzchni brutto: 2,38 Pole powierzchni apertury: 2,19 Pole powierzchni absorbera: 2,19 Masa opróżnionego kolektora słonecznego: 43 kg Objętość cieczy: 1,7 l Liczba pokryć: 1 Materiał pokrycia: szkło solarne hartowane Grubość pokrycia: 4 mm Zalecany płyn przenoszący ciepło: mieszanka glikolu propylenowego i wody Absorber Materiał: miedź Grubość blachy: 0,2 mm Rodzaj pokrycia: wysoko selektywne Współczynnik absorpcji: 95 ± 2 % Współczynnik emisji: 4 ± 2 % Materiał rur absorbera: miedź Liczba rur absorbera: 10 Średnica rury absorbera: 8 mm Grubość ścianki rury absorbera: 0,5 mm Odstęp pomiędzy rurami absorbera: 100 mm Wymiar króćca przyłączeniowego: 22 mm Izolacja cieplna i obudowa Grubość izolacji cieplnej: dno 40 mm, boki 20 mm Materiał izolacyjny: wełna mineralna Materiał obudowy: aluminium Wymiary gabarytowe obudowy: 2240x1060x86 mm * dane podane zgodnie z certyfikatem nr 015/2010 wydanym przez ITP w Warszawie. Zgodnie z obliczeniami przeprowadzonymi w pkt. B niniejszego opracowania, układ solarny zasilany będzie przez 3 płyty kolektorów słonecznych, których parametry umieszczono powyżej. Kolektory zostaną zainstalowane w 1 baterii na zestawach montażowych przeznaczonych na dach skośny. Warunki montażu umieszczono w instrukcji montażu producenta stanowiącej oddzielny dokument dołączony bezpośrednio do urządzenia. Systemy solarne CosmoSun Strona 4

5 Kolektory zwrócone będą w kierunku południowym lub z ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o maksymalnie 20. Energia cieplna uzyskana z kolektorów zostanie przekazana na nośnik ciepła znajdujący się w absorberze kolektora. Zabrania się stosowania innego nośnika niż ujętego w opracowaniu. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nośnik ciepła, przekaże ciepło wodzie użytkowej za pośrednictwem wymiennika, którego funkcję pełni wewnętrzna wężownica podgrzewacza solarnego Fish 400 S2. Układ solarny sterowny jest regulatorem RSS 2 połączonym z czujnikami temperatury kolektora i zasobnika oraz z pompą solarną stanowiącą element składowy grupy pompowej. Po uzyskaniu odpowiedniej różnicy temperatur pomiędzy kolektorem a podgrzewaczem, regulator uruchamia pompę do momentu zrównania się w/w temperatur lub uzyskania założonej temperatury c.w.u. w podgrzewaczu. Funkcję pozostałych urządzeń instalacji solarnej określa poniższa część opracowania. Zakładany roczny uzysk energii z instalacji solarnej wynosi 4270 kwh. Należy pamiętać, że jest to wartość uwzględniająca optymalne nachylenie i południowe ukierunkowanie płyty kolektora. Na rzeczywisty uzysk wpływ ma również odpowiednia instalacja oraz obsługa systemu solarnego. a. Grupa pompowa solarna Przepływ płynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa GPS 40 połączona z regulatorem. Dobór solarnej grupy pompowej jest podyktowany wielkością oporów przepływu i wielkością przepływu czynnika, który zależy od obsługiwanej liczby kolektorów słonecznych. Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie obiegu płynu solarnego od kolektorów słonecznych do podgrzewacza c.w.u. b. Rurociągi i armatura Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, łączonych przez lutowanie lutem twardym lub przewodów elastycznych ze stali nierdzewnej. Połączenia rurociągu z podgrzewaczem należy wykonać za pomocą połączeń gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zostać użyty materiał odporny na działanie wysokich temperatur, odporny na działanie glikolu (stężenie do 50%) niepogarszający właściwości roztworu glikolu oraz niewpływający negatywnie na miedź. Średnice przewodów dobrano na podstawie przyjętej prędkości przepływu w przedziale 0,3 0,5 m/s. Izolacja termiczna wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubości min.13mm. Żeby zapewnić prawidłowe odwodnienie instalacji w najniższych punktach, należy zamontować kurki kulowe spustowe. W celu uzyskania optymalnej wielkości przepływu nośnika ciepła przez kolektory zastosowano regulator przepływu, który jest na wyposażeniu grupy pompowej. Regulacji strumienia czynnika roboczego należy dokonać zgodnie z naniesionymi na schemat połączeniowy kolektorów wielkościami, które zostały obliczone na podstawie przyjętego przepływu 25 dm 3 /h m 2. Do pomiaru ciśnienia i temperatury użyto manometrów i termometrów o odpowiednim zakresie działania stanowiących wyposażenie grupy pompowej. Systemy solarne CosmoSun Strona 5

6 c. Zabezpieczenie instalacji solarnej Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji stanowi przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeństwa 6bar zamontowany przy grupie pompowej. Urządzenia zabezpieczające należy instalować po stronie zimnej czynnika obiegowego. 3. Ogólne warunki montażu i eksploatacji urządzeń Montaż instalacji Kolektor słoneczny należy połączyć z uprzednio zamontowanym w dachu zestawem montażowym. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do zestawu montażowego. Kolektor słoneczny należy ustawić w kierunku południowym lub z ewentualnym odchyleniem od tego kierunku o max. 45. Inne ustawienie jest dopuszczalne jedynie za zgodą producenta. Po uprzednim zamontowaniu kolektora słonecznego na dachu, należy zabezpieczyć szkło materiałem uniemożliwiającym przedostanie się promieni słonecznych do płyty absorbera. Niezastosowanie się do tego punktu naraża osobę montującą kolektor na poparzenie. Na króćcach kolektora należy umieścić zestaw połączeniowy zgodnie z odrębną instrukcją dołączoną do zestawu połączeniowego. Zestaw połączeniowy należy połączyć z zaizolowanymi termicznie przewodami zasilania i powrotu zasobnika. Sposób przeprowadzenia przewodów przez konstrukcję budynku należy każdorazowo rozpatrywać indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że im większe narażenie przewodów na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, tym niższa sprawność instalacji. Jeśli istnieje taka możliwość, przewody należy przeprowadzić przez kanały wentylacyjne od piwnicy aż po dach. Średnica przewodu zależy od jego długości. Średnicę przewodu należy ustalić przed doborem wielkości grupy pompowej. Przewody należy dodatkowo zabezpieczyć izolacją termiczną na bazie kauczuku odporną na temperatury powyżej 120 C i na działanie promieni UV. W przypadku gdy izolacja nie jest odporna na działanie promieni słonecznych, w części narażonej na działanie słońca, należy ją dodatkowo zabezpieczyć samoprzylepną taśmą aluminiową. W tulei zanurzeniowej czujnika temperatury kolektora należy umieścić czujnik. Należy dokonać montażu pozostałych elementów instalacji, tj: grupy pompowej z zaworem bezpieczeństwa, regulatora, zasobnika, naczynia przeponowego. W celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji, należy stosować jedynie urządzenia do tego celu przeznaczone i posiadające parametry zapewniające poprawną pracę instalacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby na zasilaniu dolnej wężownicy wykonać hamulec hydrauliczny ograniczający transfer ciepła ze zbiornika do kolektora. Brak hamulca może spowodować pojawienie się pary wodnej w kolektorze, a co za tym idzie obniżenia sprawności instalacji i uszkodzenie kolektora. Napełnienie instalacji najlepiej wykonać przy użyciu specjalistycznego urządzenia napełniającego. Zalecane ciśnienie robocze instalacji: 3bar Napełnienie instalacji może się odbyć jedynie w momencie, gdy kolektory nie są nagrzane i nie Systemy solarne CosmoSun Strona 6

7 są poddane działaniu promieni słonecznych. Próba napełnienia kolektora przy pełnym nasłonecznieniu może spowodować zniszczenie urządzenia. Po napełnieniu instalacji należy dokonać odpowiedniego ustawienia przepływu na regulatorze znajdującym się w grupie pompowej. W tym celu należy najpierw ustawić na regulatorze pracę pompy na sposób ręczny po czym ustawić najniższy bieg na pompie. Następnie dokonać próby ustawienia przepływu na grupie pompowej na wartość (1 kolektor = 0,91l/min). Jeśli wartość została osiągnięta, należy dokonać zmiany trybu pracy pompy na regulatorze na auto, jeśli wartość nie jest możliwa do osiągnięcia, należy zmienić bieg na pompie na wyższy. W przypadku pojawienia się szumu podczas pracy pompy, należy dokonać odpowietrzenia separatora powietrza znajdującego się w grupie pompowej. Należy tak zamontować regulator i grupę pompową, aby ewentualne otwarcie zaworu bezpieczeństwa nie spowodowało zalania regulatora (zastosować odprowadzenie do kanalizacji). Eksploatacja instalacji ZALECANE PRZEGLĄDY COROCZNE PO OKRESIE ZIMOWYM Kontrola stanu płyty kolektora pod względem ewentualnych zaparowań Wyróżnia się 2 przyczyny zaparowania kolektora: a) wynikająca typowo ze specyfiki pracy urządzenia b) będąca następstwem źle wykonanej instalacji. Pierwszy przypadek jest wywołany dużym narażeniem urządzenia na działanie wilgoci w okresie zimowym. Tego typu zaparowań nie należy traktować jako usterkę, gdyż poddanie instalacji kilkudniowym przegrzewom prowadzi do całkowitego pozbycia się pary z urządzenia. Druga przyczyna to brak odpowiedniego zabezpieczenia w postaci hamulca hydraulicznego uniemożliwiającego odprowadzenie ciepła ze zbiornika `do kolektora w okresie zimowym. Tego typu zaparowanie może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia. W tym przypadku należy niezwłocznie wykonać hamulec, po czym dokonać próby pozbycia się pary wodnej poprzez kilkudniowy przegrzew instalacji. Należy jednak liczyć się z tym, iż w tym przypadku przegrzew może być niewystarczający i konieczne będzie zgłoszenie usterki do Autoryzowanego Zakładu Instalacyjnego Kontrola obudowy kolektora pod względem uszkodzeń mechanicznych Należy sprawdzić stan szyby, obudowy oraz króćców przyłączeniowych. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek uszkodzenia należy wykonać dokumentację zdjęciową i powiadomić Autoryzowany Zakład Instalacyjny. Systemy solarne CosmoSun Strona 7

8 Kontrola szczelności połączeń hydraulicznych Należy sprawdzić wszelkie połączenia pod względem szczelności. Brak szczelności wiąże się z pojawieniem zielonych pozostałości glikolu w miejscu wycieku. Wszelkie nieszczelności należy niezwłocznie usunąć, po czym należy instalację poddać próbie ciśnieniowej i ponownemu napełnieniu nośnikiem ciepła. Kontrola stanu izolacji termicznej przewodów W przypadku widocznych uszkodzeń izolacji termicznej, należy dokonać wymiany uszkodzonych części. Zaleca się, aby w przypadku częstych uszkodzeń izolacji, wykonać dodatkowe zabezpieczenie w postaci samoprzylepnej folii aluminiowej. Kontrola zestawów montażowych Każdorazowo podczas corocznego przeglądu należy zwrócić uwagę na stan zestawów montażowych. W przypadku pojawienia jakichkolwiek wątpliwości co do stanu wytrzymałości całej konstrukcji, należy niezwłocznie poinformować producenta. Kontrola czujników temperatury Należy sprawdzić poprawność zanurzenia czujników temperatury w tulejach. Złe umieszczenie lub poluźnienie czujnika może w znacznym stopniu zakłócić poprawną pracę instalacji. Kontrola stanu nośnika ciepła Należy dokonać nieznacznego upuszczenia płynu z instalacji, po czym poddać go badaniu wytrzymałości na niskie temperatury oraz oględzinom ogólnym. Badanie odporności należy wykonać refraktometrem. W przypadku gdy temperatura zamarzania różni się od temperatury pierwotnej ujętej w projekcie, a w płynie nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń czy zawiesin, należy jedynie zmieszać używany dotąd płyn z koncentratem tak, aby osiągnąć wymagane zabezpieczenie na działanie mrozu. W przypadku gdy w płynie znajdują się zanieczyszczenia i zawiesiny, należy każdorazowo go wymienić na nowy. Systemy solarne CosmoSun Strona 8

9 ZALECANE PRZEGLĄDY COTYGODNIOWE Kontrola ciśnienia w instalacji Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić ciśnienie panujące w instalacji nie poddanej działaniu promieniowania słonecznego. W przypadku znaczącego wzrostu bądź też spadku ciśnienia w porównaniu z wartością ujętą w projekcie należy sprawdzić dodatkowo: - szczelność połączeń hydraulicznych - szczelność urządzeń składowych instalacji (kolektora, zasobnika, grupy pompowe, naczynia przeponowego itp. - poprawność działania zaworu bezpieczeństwa Każdorazowe znaczące obniżenie ciśnienia w instalacji i usuniecie usterki z tym związanej należy łączyć z przeprowadzeniem próby ciśnieniowej. Kontrola poprawności pracy pomp Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić poprawność pracy pompy poprzez odczyt na regulatorze oraz przyłożenie ręki do urządzenia. Brak pracy pompy może być wywołany poprzez uszkodzenie samego urządzenia lub poprzez uszkodzenie regulatora. Usterka tego typu wymaga zgłoszenia producentowi urządzeń. Pozostawienie instalacji na dłuższy czas bez sprawnej pompy może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń. Kontrola poprawności pracy regulatora Przynajmniej raz w tygodniu należy sprawdzić poprawność pracy regulatora poprzez odczyt danych oraz sprawdzenie raportu ewentualnych błędów. Pozostawienie instalacji na dłuższy czas bez sprawnej regulacji może doprowadzić do powstania nieodwracalnych uszkodzeń. WYMIANA URZĄDZEŃ ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU Przynajmniej raz na 2 lata należy dokonać wymiany nośnika ciepła oraz anody magnezowej. Należy każdorazowo przechowywać dowód zakupu, gdyż jego brak pozbawia inwestora gwarancji na urządzenie. Systemy solarne CosmoSun Strona 9

10 B. Obliczenia Systemy solarne CosmoSun Strona 10

11 Przykładowe wyliczenia dla czterech użytkowników (przedstawiona propozycja może być wykorzystana dla 4 do 5 osób) 1. Dobór ilości kolektorów całkowita pojemność podgrzewacza solarnego Vps Vps = 1,5 Vc.w.u. n u ( T T ) w k ( T T ) [l] ps k ( 55 10) ( 60 10) Vps = 1, = 405[l] gdzie: Vc.w.u. dobowe zużycie c.w.u. na 1 osobę [l] nu ilość użytkowników Tk temperatura zimnej wody użytkowej [ C] Tw temperatura c.w.u. w punkcie poboru [ C] Tps temperatura c.w.u. w podgrzewaczu solarnym [ C] Ze względu na znaczną rozbieżność oferowanych na rynku pojemności podgrzewaczy solarnych, Ostatecznie przyjęto zasobnik c.w.u. Fish 400 S2 o pojemności 400 [l] Zapotrzebowanie na dobową energię potrzebną do przygotowania c.w.u. Q = m x c x ΔT [kwh] Q = 300 x 1,16 x 50 = 17,4 [kwh] gdzie: m dobowe zużycie c.w.u. c właściwa pojemność cieplna wody 1,16 [Wh/kg K] ΔT różnica temperatur tc temperatura c.w. tz temperatura z.w. ΔT = tc tz ΔT = = 50 [K] Systemy solarne CosmoSun Strona 11

12 Minimalna wymagana powierzchnia czynna kolektora F = [Wp x Q x 365] / [(Ww - K) x Qc] F = [0,6 x 17,4 x 365] / [(0,65-0) x 1000] = 5,86 [m 2 ] gdzie: Wp przyjęty współczynnik pokrycia c.w.u. (roczny) Q zapotrzebowanie na dobową energię potrzebną do przygotowania c.w.u [kwh] Ww współczynnik sprawności instalacji solarnej K stopień obniżenia sprawności spowodowany złym ukierunkowaniem Qc nasłonecznienie roczne w przewidywanym miejscu montażu instalacji solarnej [kwh/m 2 ] Wymagana ilość kolektorów Nk = F/Fk Nk = 5,86/ 2,19 = 3,34 gdzie: F minimalna wymagana powierzchnia czynna kolektora [m 2 ] Fk powierzchnia czynna kolektora [m 2 ] Ostatecznie przyjęto 3 szt. kolektora Cosmosun Basic 2.51 o całkowitej powierzchni czynnej Fc = 6,57 [m 2 ] 2. Obliczenie uzysku energetycznego z instalacji solarnej Wp = [Fc x Qc x (Ww K)] / [Q x 365] Wp = [6,57 x 1000 x (0,65 0)] / [17,4 x 365] = 67% Fc całkowita powierzchnia czynna kolektorów [m 2 ] Qc nasłonecznienie roczne w przewidywanym miejscu montażu instalacji solarnej [kwh/m 2 ] Ww współczynnik sprawności instalacji solarnej K stopień obniżenia sprawności spowodowany złym ukierunkowaniem Q zapotrzebowanie na dobową energię potrzebną do przygotowania c.w.u [kwh] Systemy solarne CosmoSun Strona 12

13 3. Dobór naczynia wzbiorczego przeponowego Dobór pojemności naczynia wzbiorczego przeponowego dla instalacji solarnej Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym P =1,5 + 0,1 x h [bar] P = 1,5 + 0,1 x 12 = 2,7 [bar] gdzie: h wysokość geometryczna instalacji solarnej [m] Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego V =(VU +VA + VK) x (6,5)/(5,5 - P) V = (1 + 1,0 + 5,1) x (6,5 / (5,5 2,7)) = 16,5 [l] gdzie: Vu pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego VU = Vinst. x 0,015 [l] VU = 14,3 x 0,015 = 0,215 [l] VU 1 litr [l] VA przyrost czynnika spowodowany wzrostem temperatury w instalacji VK pojemność kolektorów VA = Vinst x 0,07 [l] VA = 12,5 x 0,07 = 1,0 [l] VK = Nk x 1,7 [l] VK = 3 x 1,7 = 5,1 [l] Przyjęto naczynie wzbiorcze przeponowe o następujących parametrach: Vc 25 [l] Pdop - 6 bar Systemy solarne CosmoSun Strona 13

14 4. Dobór zaworu bezpieczeństwa Teoretyczna moc kolektorów N = 5,41 [kw] r - ciepło parowania płynu przy ciśnieniu 6 bar r = 2089 [kj/kg] Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: Przepustowość zaworu m 3600 x (N / r) [kg/h] m 3600 x (5,41 / 2089) [kg/h] m 9,3 [kg/h] gdzie: p1 - ciśnienie zrzutowe, [MPa] pd = 0,6 α - współczynnik wypływu zaworu α = 0,39 M = 10 x K1 x K2 x α x A x (p1 + 0,1) [kg/h] p1 = 1,1 x pd [MPa] p1 = 1,1 x 0,6 = 0,66 [MPa] A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu A = (π x d 2 ) / 4 [mm] A = (3,14 x 12 2 ) / 4 = 113 [mm] K1 - współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed zaworem zał.: Maksymalna temperatura wody na wyjściu z kolektora t1 = 100 C K1 = 0,53 K2 - współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnienia przed i za zaworem K2 = 1,0 ponieważ (p2 + 0,1) (p1 + 0,1) x βkr Dla powyższych warunków przepustowość zaworu bezpieczeństwa 6bar GW1/2"xGW3/4'' wynosi: M = 10 x K1 x K2 x α x A x (p1 + 0,1) [kg/h] M = 10 x 0,53 x 1,0 x 0,39 x 113 x (0,66 + 0,1) = 178 [kg/h] 9,3 [kg/h] Systemy solarne CosmoSun Strona 14

15 5. Dobór pompy solarnej strumień objętości przepływu gdzie: Vo = Fc x Qp [l/h] Vo = 6,57 x 25 = 164,3 [l/h] Fc całkowita powierzchnia czynna kolektorów [m 2 ] Qp natężenie przepływu 25 [l/h m 2 ] całkowity opór przepływu gdzie: hcałk = hinst + hz + hk [m H2O] hcałk = 2,1+ 1,8 + 0,6 = 4,5 [m H2O] hinst spadek ciśnienia na przewodach instalacji hz spadek ciśnienia na wymienniku w zbiorniku hk spadek ciśnienia na kolektorach Na podstawie powyższych parametrów dobrano grupę pompową GPS 40 Systemy solarne CosmoSun Strona 15

16 6. Wykresy teoretycznych parametrów instalacji Systemy solarne CosmoSun Strona 16

17 C. Schemat technologiczny Systemy solarne CosmoSun Strona 17

18 Systemy solarne CosmoSun Strona 18

19 Zestawienie wybranych elementów instalacji solarnej CosmoSun L.p. Wyszczególnienie urządzeń i armatury ilość Artykuł Nr 1 Kolektor CosmoSun Basic 2,51 3 IKA0C251B 2 System połączeń CosmoSun Basic dla 3 kol. 1 IKA1C3 3 Regulator solarny RSS2 1 IKA4R5A 4 Grupa pompowa GPS 40 1 IKA3GR3A 5 Naczynie przeponowe M25 1 IKA6N25A 6 Płyn glikol/prop. 10L koncentrat 1 IKA5P1A 7 Podgrzewacz solarny Fish 400 S2 1 IKA7B040 (wymagany osprzęt dodatkowy / do wyboru) 8 9 Zestaw (standardowy) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (standardowy) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. 1 1 IKA2G1 IKA2G2 (lub) Zestaw (standardowy) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (standardowy) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. IKA2G4 IKA2G5 Zestaw (dach.karpiówka) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (dach.karpiówka) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. IKA2H1 IKA2H2 Zestaw (dach.karpiówka) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (dach.karpiówka) rozszerzający do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. IKA2H4 IKA2H5 Zestaw (blacha falista / trapezowa) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (blacha falista / trapezowa) rozszerz. do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. IKA2J1 IKA2J2 Zestaw (blacha falista / trapezowa) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (blacha falista / trapezowa) rozszerz. do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. IKA2J4 IKA2J5 Systemy solarne CosmoSun Strona 19

20 Zestaw (uniwersalny) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (uniwersalny) rozszerz. do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu >25-1 kpl. Zestaw (uniwersalny) do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw (uniwersalny) rozszerz, do mont. 1 kolekt. CosmoSun Basic na połaci dachu <25-1 kpl. Zestaw do mont. 2 kolektorów CosmoSun Basic na dachu płaskim - 1 kpl. Zestaw do mont. 1 kolektora (rozszerzający) CosmoSun Basic na dachu płaskim - 1 kpl. IKA2I1 IKA2I2 IKA2I4 IKA2I5 IKA2G7 IKA2G8 Systemy solarne CosmoSun Strona 20

Instrukcja montażu, magazynowania i transportu Kolektor płaski. Solter NX 2.0. Stan na dzień Zastrzega się prawo do zmian technicznych

Instrukcja montażu, magazynowania i transportu Kolektor płaski. Solter NX 2.0. Stan na dzień Zastrzega się prawo do zmian technicznych Instrukcja montażu, magazynowania i transportu Kolektor płaski Solter NX 2.0 Stan na dzień 30.05.2012 Zastrzega się prawo do zmian technicznych DANE TECHNICZNE Typ: Solter NX 2.0 Powierzchnia brutto 2,0

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny 1. Założenia dla

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ CENTRALNE OGRZEWANIE W BUDYNKU MIESZKALNYM

OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ CENTRALNE OGRZEWANIE W BUDYNKU MIESZKALNYM OFERTA NA INSTALACJĘ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCĄ PODGRZEW CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ CENTRALNE OGRZEWANIE W BUDYNKU MIESZKALNYM OBIEKT: INWESTOR: Dostawca: Pieczęć i podpis: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji Karta gwarancyjna Solter LPR

Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji Karta gwarancyjna Solter LPR Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji Karta gwarancyjna Solter LPR Stan na dzień 24.06.2014 Zastrzega się prawo do zmian technicznych DANE TECHNICZNE INSTRUKCJA TRANSPORTU a) Kolektor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : 2.Zakres opracowania 3.Charakterystyka obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : 2.Zakres opracowania 3.Charakterystyka obiektu OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : - Zlecenie Inwestora - Projekt budowlany termomodernizacji budynku - Audyt energetyczny budynku - Uzgodnienia z Inwestorem, - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Os. na Rybnej. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 2 * 5,20

Bardziej szczegółowo

Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA

Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA Budynek DPS Klisino - Filia RADYNIA Niniejsze opracowanie obejmuje dobór urządzeń instalacji solarnej pozyskującej energię słoneczną do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz tel. +48 (32) 4159665 fax +48 (32) 4149242 Kolektor aluminiowy Wskazówki dla Instalatorów 07/2011 www.ensol.pl - Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ*

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ* Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi :

Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami płaskimi : Zestaw 200-II-4M Zestaw 300-II-6M Składa się z : 2 kolektorów płaskich o powierzchni absorpcji 3,52 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA ZASTOSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO WSPOMAGANIA OGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH PRYWATNYCH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE NOWY DWÓR MAZOWIECKI Wstęp: Planowana modernizacja

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU

Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania CWU Inwestor: Babiogórski Park Narodowy z siedziba w Zawoi Adres inwestycji: Osada na Stonowie. Temat opracowania; Montaż zestawu solarnego 5,20

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SOLARNA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Temat: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW KOMENDY PSP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Firma Usługowo-Handlowa Pro-R Renata Poparda Brzyna 255 33-389 Jazowsko renata.poparda@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Nazwa zadania: Inwestor: BUDOWA SYSTEMU KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB 301/302/401/501 WP SOL 146 147 SBB 301/302/401/501 WP SOL Stojący, ciśnieniowy zasobnik c.w.u. do współpracy z pompami ciepła. Wersja SBB 401/501 WP SOL posiada w dolnej części dodatkową wężownicę do podłączenia kolektorów słonecznych.

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E / SOL

Zasobnik buforowy SBP E / SOL SBP E c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia bezawaryjną

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik

Konspekt. Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik KOLEKTORY SŁONECZNE Konspekt Profil firmy Zalety kolektorów słonecznych Projektowanie instalacji solarnych Instalacje solarne w Gminie Kraśnik Firma SOLVER Sp. z o.o. działa na rynku kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Instalatorów

Wskazówki dla Instalatorów Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz tel. +48 (32) 4159665 fax +48 (32) 4149242 Wskazówki dla Instalatorów 04/2011 www.ensol.pl - Opracowanie zawiera wstępne dobory kolektorów

Bardziej szczegółowo

SOLARNA GRUPA POMPOWA

SOLARNA GRUPA POMPOWA Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie instalacji solarnej pomiędzy kolektorem słonecznym a zasobnikiem wody użytkowej. Dwa termometry w pokrętłach zaworów

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool / SOL SBP 200 SBP c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wspołpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na zakup instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła A. Instalacja fotowoltaiczna 1 Gwarancja na panele fotowoltaiczne Min. 10 lat 2 Gwarancja na

Bardziej szczegółowo

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi :

Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : OFERTA HURTOWA minimalne zamówienie kontener 20 Zestawy solarne z kolektorami próŝniowymi : Zestaw 200-II-4MP Zestaw 300-II-6MP Składa się z : 2 kolektorów AKT 18 o powierzchni absorpcji 3,60 m 2 zbiornika

Bardziej szczegółowo

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika

Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Dobór kolektorów słonecznych na basenie w Białej k/prudnika Wykonał: Arkadiusz Okruta www.enis.pl Czerwiec 2010 1 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest poprawa jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY

KALKULACJA CENY OFERTY Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz kalkulacji ceny oferty KALKULACJA CENY OFERTY Nazwa / typ usługi serwisowej: Konserwacje instalacji solarnych 1. Odpowietrzenie instalacji glikolowej 30 komplet 2. Odpowietrzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ

Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ Inwestycja instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Mieście Nowy Targ dr Edyta Bieniek Białas Dyrektor IDE Innowacja s.c mgr Wacław Klepacki Z-ca Dyrektora IDE-Innowacja s.c. 1 Projekt Instalacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY

KALKULACJA CENY OFERTY NNr refernnrencyjny postępowania: ZP.271.45.2016.AI KALKULACJA CENY OFERTY Nazwa / typ usługi serwisowej: Konserwacje instalacji solarnych - wszystkie materiały związane z konserwacją instalacji solarnych

Bardziej szczegółowo

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Technika Solarna TopSon F3/F3-Q 1 ILOŚĆ ENERGII DOSTARCZANEJ PRZEZ SŁOŃCE CZYSTE NIEBO LEKKIE ZACHMURZENIE SŁOŃCE ZA BIAŁĄ WARSTWĄ CHMUR ZIMA 1000 W/m² 600 W/m² 300 W/m² 100 W/m² KOLEKTORY SŁONECZNE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

VITOSOL 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2. Vitosol 100-F

VITOSOL 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2. Vitosol 100-F Kolektory płaskie do wykorzystania energii słonecznej Moduły o powierzchni absorbera 2,3 m 2 Vitosol 100-F typ SV1 Vitosol 100-F Kolektor płaski Typ SV1 i SH1 do pionowego lub poziomego montażu, na płaskich

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL 90 91 SBB 751-1001 / SOL Bezwężownicowy, stojący, ciśnieniowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Wykonany ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią antykorozyjną anticor. Zasobniki SBB...SOL dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Instalacja solarna 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Instalacja solarna 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel, zakres i podstawa opracowania 2. Instalacja solarna 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 2. Schemat technologii kotłowni - 3. Pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL 164 165 Stojący, ciśnieniowy zasobnik z dwoma funkcjami - przygotowanie c.w.u. i zbiornik buforowy w jednym. Służy do produkcji c.w.u. w systemie przepływowym oraz do hydraulicznego rozdzielenia instalacji

Bardziej szczegółowo

SOLARNA GRUPA POMPOWA OBIEGU ZASILANIA KOLEKTORA

SOLARNA GRUPA POMPOWA OBIEGU ZASILANIA KOLEKTORA Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie instalacji solarnej pomiędzy kolektorem słonecznym a zasobnikiem wody użytkowej. Termometr w pokrętle zaworu odcinającego

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL

Zasobnik ciepłej wody użytkowej SBB / SOL - 1001 / SOL Bezwężownicowy, stojący, ciśnieniowy zasobnik ciepłej wody użytkowej. Wykonany ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią antykorozyjną anticor. Zasobniki SBB...SOL dodatkowo posiadają

Bardziej szczegółowo

seria Iryd INSTALUJEMY JAKOŚĆ

seria Iryd INSTALUJEMY JAKOŚĆ INSTALUJEMY JAKOŚĆ Altech nowa marka dla instalatora to przede wszystkim dobra jakość, łatwość montażu i bezpieczeństwo użytkowania. Połączenie tych cech z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi docenią

Bardziej szczegółowo

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Bardziej szczegółowo

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL 601/801/1001/1501 Stojący, ciśnieniowy zasobnik z dwoma funkcjami - przygotowanie c.w.u. i zbiornik buforowy w jednym. Służy do produkcji c.w.u. w systemie przepływowym oraz do hydraulicznego rozdzielenia

Bardziej szczegółowo

Płaski kolektor słoneczny SKW 44. Nazwa. słoneczny SKW 10. Producent FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o.

Płaski kolektor słoneczny SKW 44. Nazwa. słoneczny SKW 10. Producent FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. Nazwa słoneczny SKW 44 słoneczny SKW 11 słoneczny SKW 10 Producent FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. FAKRO Sp. z o.o. Typ kolektora : cieczowy, płaski cieczowy, płaski cieczowy, płaski Rodzaj kolektora

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTALACJI SOLARNEJ WYKONANEJ W RAMACH ZADANIA: Więcej Słońca wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka kilku możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI

POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 250 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I DWIEMA WĘŻOWNICAMI Nowoczesna automatyka z intuicyjnym dotykowym panelem sterowania Zasobnik c.w.u.

Bardziej szczegółowo

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy

GASOKOL vacutube kolektor próżniowy Zasada działania: Ciecz w rurze grzewczej absorbera na skutek ogrzewania przechodzi w stan gazowy, proces ten wspomagany jest przez lekką ewakuację obiegu. Para przemieszcza się w górę. W kondensatorze

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Ogólne warunki 1 Termin realizacji 31.10.2016 r. 2 Warunki gwarancyjne: przez 10 lat od oddania

Bardziej szczegółowo

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/

HEWALEX ul. Witosa 14a; Bestwinka tel.: 32/ fax.: 32/ HEWALEX ul. Witosa 14a; 43-512 Bestwinka tel.: 32/ 214 17 10 fax.: 32/ 214 50 04 www.hewalex.pl NatęŜenie promieniowania słonecznego Rozkład napromieniowania słonecznego w ciągu roku w kwh/m 2 powierzchni

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 )

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750/DUO stojący (dwie wężownice 2,5+1,5 m 2 ) INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce,

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-S 750 stojący

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. WGJ-S 750 stojący ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ typu WGJ-S 750 stojący INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10,

Bardziej szczegółowo

SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA

SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA SCHEMATY HYDRAULICZNE, DOBÓR URZĄDZEŃ DLA INSTALACJI ODBIORU I ŹRÓDŁA CIEPLA POMP CIEPŁA dr inż. Natalia Fidorów-Kaprawy WYMAGANIA INSTALACJI Z PC Schematy instalacji Nieco inne niż dla kotłów grzewczych

Bardziej szczegółowo

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u.

COMO ARIA POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. COMO ARIA. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. Pompy ciepła do przygotowania c.w.u. POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WSPÓŁPRACY Z ZEWNĘTRZNYM ZASOBNIKIEM C.W.U. Bardzo niskie koszty inwestycyjne Zdalna przewodowa automatyka z intuicyjnym panelem

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY VF VF VF VF Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY VF 750-1 VF 750-2 VF 1000-1 VF 1000-2 Instrukcja obsługi 1. PRZEZNACZENIE Podgrzewacze serii VF przeznaczone są do stałego kontaktu z wodą pitną (użytkową). Podgrzewacze serii VF mogą

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015

Kolektory słoneczne płaskie - automatyka. SOM 6 plus. Katalog TS 2015 Kolektory słoneczne płaskie - automatyka SOM plus Regulator solarny SOM plus ma zastosowanie w standardowych systemach solarnych. Obsługę regulatora ułatwia duży, wielofunkcyjny wyświetlacz. W regulatorze

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI S-01 Rzut przyziemia instalacja solarna i c.w.u. skala 1 : 100 S-02 Rzut 1 piętra instalacja solarna i c.w.u. skala 1 : 100 S-03 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych. Solarne Vademecum

Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych. Solarne Vademecum Solarne Vademecum 1. Kolektor słoneczny wybór technologii. Na rynku istnieje kilka typów cieczowych kolektorów słonecznych: - płaskie, - rurowo próżniowe. W niniejszym projekcie zastosowano płaskie kolektory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

3. Dobór urządzeń. Obliczeniowa moc wymiennika c.o. Q w.co Dobrano płytowy, lutowany wymiennik ciepła firmy "SWEP" typu IC35x90. s.co 1.

3. Dobór urządzeń. Obliczeniowa moc wymiennika c.o. Q w.co Dobrano płytowy, lutowany wymiennik ciepła firmy SWEP typu IC35x90. s.co 1. 3 Dobór urządzeń 31 Podstawowe dane do projektu a) zapotrzebowanie ciepła co Q co 617 kw b) zapotrzebowanie ciepła ct Q ct 10 kw c) temperatura wody sieciowej: zima 130/65 C d) temperatura wody instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie:

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie: Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 300 400 500 800 1500 2000 3000 4000 5000 Jedna wężownica spiralna Dwie wężownice spiralne (biwalentny) Bez wężownicy Rozbieralne

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec

Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego. SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe ul. Czarna Sosnowiec Temat opracowania: Projekt instalacji solarnej i modernizacji kotłowni w budynku Pogotowia Ratunkowego Lokalizacja obiektu: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 Zawiercie Stadium dokumentacji: Projekt budowlano

Bardziej szczegółowo

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²)

Description. Opis. Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych (5 i 10 m²) for do montażu large-scale w obiektach public construction przemysłowych projects (5 i 10 (5 m²) and 10 m 2 ) Description Opis Kolektor wielkopowierzchniowy Hoval GFK-2GT do montażu w obiektach przemysłowych

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH Ciechanów 05 stycznia 2011 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW SOLARNYCH RUROWYCH SA-BUD Krzysztof Kubiak 06-400 Ciechanów, ul. Skrzetuskiego 23, NIP 565-103-64-05, REG. 130065400, tel/fax. 023 672 12

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SWK Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI S-01 Rzut przyziemia instalacja solarna i c.w.u. skala 1 : 50 S-02 Rzut 1 piętra instalacja solarna i c.w.u. skala 1 : 100 S-03 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr NFOŚiGW/12/2015 z dnia 21.12.2015 roku STOWARZYSZENIE GRUPA ODROLNIKA Siedziba, biuro i adres do korespondencji: 33-114 Rzuchowa 1 www.grupa.odrolnika.pl e-mail: grupaodrolnika@wp.pl KRS: 0000113391, NIP: 8732919882, REGON: 852619636 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zasobnik buforowy SBP E cool SOL

Zasobnik buforowy SBP E cool SOL 178 179 SBP 1000-1500 E cool SOL Pompy ciapła SBP E c.o., stojący, ciśnieniowy, wykonany ze stali, do wpółpracy z pompą ciepła. Służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źrodła ciepła od instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE inż. Stefan Tur 37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11 tel. (15) 844-40-86; fax. (15) 642-69-03; kom. 0603-744-221; email: daniel.tur@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt:

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U.

BPB BPP ZALETY BPB ZALETY BPP NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. NIEZALEŻNE PODGRZEWACZE C.W.U. P PP ZALETY P Pojemność od 150 do 500 litrów Powłoka z emalii o wysokiej jakości Ochrona anodą magnezową Wielki komfort c.w.u. ZALETY PP Pojemność od 150 do 500 litrów Korpus

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Dobór liczby kolektorów

Dobór liczby kolektorów Dobór liczby kolektorów Dobór liczby kolektorów odbywa się w sposób przybliżony na podstawie liczby mieszkańców w budynku. Po określeniu liczby kolektorów pozostałe urządzenia dobierane są w zależności

Bardziej szczegółowo

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo,

Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu. Szanowni Państwo, Zestawy solarne IMMERSOLE HEAT PIPE na kolektorach próżniowych EV3.0, EV3.6 i EV4.9 Instrukcja obsługi i montażu Zestawy IMMERSOLE na kolektorach próżniowych Instrukcja obsługi i montażu Wstęp Szanowni

Bardziej szczegółowo

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego

12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego 59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer ) str 1

Przedmiar. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer ) str 1 Inwestor: Wykonawca: Przedmiar Nazwa budowy: Modernizacja wymiennikowni i instalacji c.w.u. dla potrzeb basenu w SP 3 w Bieruniu Adres budowy:, Obiekt: Data oprac.: 2016-05-24 Podstawa opracowania: KNNR

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów firmy Ensol

Katalog produktów firmy Ensol Katalog produktów firmy Ensol Przedstawiciel Galilea Sp. z o.o. Galilea Energy ul. Grabowa 4 61-473 Poznao tel. 0618300959 fax. 0618322044 information@galileaenergy.com www.galileaenergy.com Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SOLTER 110 PW1G INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1 2 1. BUDOWA I PRZEZNACZENIE Podgrzewacze typu SOLTER 110 PW1G ze wszystkimi przyłączami od góry, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Energia s oneczna w pakietach Kolektory s oneczne z serii domowej CosmoLine -Program sprzeda y BIMs PLUS

Energia s oneczna w pakietach Kolektory s oneczne z serii domowej CosmoLine -Program sprzeda y BIMs PLUS BIMs PLUS CosmoLine CosmoSUN Energia s oneczna w pakietach Kolektory s oneczne z serii domowej CosmoLine -Program sprzeda y BIMs PLUS Proponujemy wi cej! Pakiety solarne CosmoSUN Basic 00 wspomaganie podgrzewu

Bardziej szczegółowo

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SW SB SWZ SBZ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia,

Bardziej szczegółowo

Kompetentna Marka w Systemach Oszczędzania Energii. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q

Kompetentna Marka w Systemach Oszczędzania Energii. Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Technika Solarna TopSon F3/F3-Q Szkolenie Witam serdecznie Człuchów 16 VII 2009 Firma Wolf 1.307 Pracowników w firmie Wolf 1.120 pracowników Wolf GmbH w Mainburgu 87 praktykantów 350 osób pracujących na

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set

Pompy ciepła woda woda WPW 06/07/10/13/18/22 Set WPW Set Kompletny zestaw pompy ciepła do systemów woda/woda. Zestaw składa się z pompy ciepła serii WPF E, stacji wody gruntowej GWS i 1 litrów płynu niezamarzającego. Stacja wody gruntowej GWS została

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo