Poznań, 13 listopada 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, 13 listopada 2013 r."

Transkrypt

1 Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń dla ARDE-HAUS i jej sieci Partnerów Licencyjnych i Franczyzowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ARDE-HAUS Sp. z o.o. ( Organizator Postępowania ) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy, który będzie świadczył następujące usługi: wynajem sal szkoleniowych, wyżywienie dla uczestników szkoleń, noclegi dla uczestników szkoleń. Szkolenia będą się odbywać w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń dla ARDE-HAUS i jej sieci Partnerów Licencyjnych i Franczyzowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program projektu obejmuje realizację sześciu modułów szkoleń ogólnych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i przedsiębiorstwem, w szczególności organizacji procesu sprzedaży, organizacji pracy, a także wdrażania rozwiązań proekologicznych, skierowanych do partnerów franczyzowych (PF) oraz partnerów licencyjnych (PL) sieci ARDE-HAUS, jak i ich pracowników. Wszystkie moduły realizowane będą w ramach oddzielnych szkoleń. I moduł: Zarządzanie zespołem pracowników/motywowanie i ocenianie pracowników to cykl szkoleń, podczas których uczestnicy rozwijać będą kompetencje z zakresu budowania, zarządzania i kontrolowania zespołów pracowniczych. - 4 grupy x 3 dni x 8h II moduł: Organizacja procesu sprzedaży. Kierowanie procesem sprzedaży. Efektywne kierowanie i budowanie kompetencji zespołu sprzedażowego to cykl szkoleń, podczas których uczestnicy będą rozwijać kompetencje pozwalające na efektywne organizowanie struktur sprzedażowych w firmie i motywowanie handlowców, a także umiejętności własne menedżera pełniącego funkcję lidera zespołu. - 4 grupy x 8 dni x 8 godzin (każda grupa realizuje cykl w ramach czterech dwudniowych szkoleń) III moduł: Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie budowlanej to cykl szkoleń mających na celu rozwój kompetencji z zakresu zarządzania zespołami pracowniczymi uwzględniającymi specyfikę branży budowlanej. - 1 grupa x 2 dni x 8 godzin IV moduł: Budowanie kultury projektowej w firmie to cykl szkoleń, podczas których uczestnicy rozwiną kompetencje z zakresu stosowania kluczowych narzędzi zarządzania projektami. - 1 grupa x 2 dni x 8 godzin V moduł: Efektywna organizacja pracy zespołów projektowych - to cykl szkoleń mających na celu rozwój kompetencji związanym z zarządzaniem zespołami realizującymi zadania projektowe. - 1 grupa x 2 dni x 8 godzin VI moduł: Wdrażanie rozwiązań z zakresu zarządzania środowiskowego - to szkolenie, którego zadaniem jest przybliżenie wymogów zarządzania środowiskowego w branży budowlanej. - 5 grup x 1 dzień x 8 godzin Projekt ma na celu wzrost konkurencyjności sieci ARDE-HAUS w wyniku poprawy jakości procesów zarządczych w firmach z sieci poprzez wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie kierowania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi. Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2013 r. do 31 października 2014 r. Uczestnicy otrzymają wsparcie profesjonalnej kadry trenerskiej, materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg oraz

3 certyfikat. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Niniejsze zapytanie dotyczy wynajmu sali szkoleniowej, zapewnienia wyżywienia oraz noclegu dla uczestników podczas 1 trzydniowego oraz 4 dwudniowych szkoleń. Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej: II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Siedziba Zamawiającego: ARDE-HAUS Sp. z o.o. Ul. J. H. Dąbrowskiego 291/ Poznań Adres Biura projektu: Ul. Błażeja 96b Poznań III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa wynajmu sali szkoleniowej wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz noclegu dla uczestników podczas 1 trzydniowego szkolenia oraz 4 dwudniowych szkoleń. Każdy dzień szkoleniowy będzie trwać 8 godzin zegarowych. Szkolenia będą odbywały się w ciągu całego tygodnia, tj. od poniedziałku do niedzieli, na terenie miasta Warszawy, w ustalonych terminach w zależności od zainteresowania uczestników. Minimalny standard lokalizacji realizacji szkolenia to hotel o standardzie minimum 3- gwiazdkowym. Wykonawca zapewni całodzienny dostęp do sali szkoleniowej podczas wszystkich realizowanych dni szkoleniowych. Wykonawca łącznie wynajmie salę na co najmniej 11 dni szkoleniowych, ponadto, Wykonawca zapewni również wyżywienie na każde szkolenie, w którym uczestniczyć będzie 12 osób w ramach modułów I i II. W tej kategorii Wykonawca łącznie zapewni 132 szt. wyżywienia. Wykonawca zapewni również gotowość zorganizowania noclegów w miejscu szkolenia dla połowy uczestników szkoleń, tj. łącznie 36 dób hotelowych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zapotrzebowania na usługę noclegową jedynie, gdy wystąpi taka konieczność, wskazując jednocześnie liczbę uczestników korzystających z noclegu, a zapłata za usługę noclegową nastąpi jedynie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na tę usługę i w oparciu o liczbę uczestników korzystających z noclegu, według stawki jednostkowej określonej w ofercie. Powyższe dane przedstawia poniższa tabela. Liczba dni szkoleniowych Liczba sztuk wyżywienia Liczba dób hotelowych Grupa PF_4: 1 szkolenie x 3 dni + 4 szkolenia x 2 dni Łącznie: 11 dni szkoleniowych Grupa PF_4: 12 os. x 11 dni szkoleniowych Łącznie: 132 sztuk wyżywienia Grupa PF_4: 6 os. x 6 noclegów Łącznie: 36 noclegów

4 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, uwzględnił nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji CPV: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków CPV: Hotelarskie usługi noclegowe W ramach oferty Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 1. Wyżywienie Jednostkowa usługa obejmuje: przerwę kawową całodzienną (woda mineralna, kawa, herbata, soki, cukier, śmietanka, ciasto lub ciastka), obiad trzydaniowy (zupa, drugie danie, deser) oraz sok, a w przypadku obecności na szkoleniach osób o specjalnych wymogach żywieniowych (wegetarianizm, alergie pokarmowe), Wykonawca zapewni odpowiedni dla nich posiłek. Lunch obejmuje przygotowanie posiłków porcjowanych, a przed każdym szkoleniem Wykonawca prześle Zamawiającemu propozycję 3 różnych menu do wyboru. Ponadto Wykonawca odpowiadał będzie za obsługę, rozstawienie oraz bieżącą wymianę naczyń oraz dbał będzie o estetykę miejsca podawanych posiłków. Lunch wydawany będzie w restauracji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania posiłków na naczyniach jednorazowych i w pomieszczeniu niebędącym restauracją. 2. Salę szkoleniową Sala szkoleniowa jakościowo dopasowana do potrzeb grupy docelowej projektu, w której musi znajdować się: odpowiednia liczba stołów i krzeseł z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia (w tym ustawienie stołów w podkowę) dla średnio 12 uczestników. Sala musi być ogrzewana, klimatyzowana, z oknami, wyposażona w niezbędny sprzęt w cenie wynajmu sali: projektor multimedialny, ekran, flipchart, papier i pisaki, przedłużacz oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia oraz trenerowi bezpłatne miejsce parkingowe (na terenie hotelu/centrum konferencyjnego lub szkoleniowego, w którym wynajmowana będzie sala, lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie). Powierzchnia sali powinna mieścić się w przedziale między 50 m 2 a 90 m 2. Dodatkowo, Wykonawca zapewni dostęp do oddzielnego, zamykanego na klucz pomieszczenia (np. biuro, kantorek lub magazyn), w którym Zamawiający będzie mógł przechowywać rekwizyty wykorzystywane podczas szkoleń, materiały szkoleniowe i informacyjno-promocyjne projektu w okresach pomiędzy szkoleniami. Zamawiający w trosce o wysoką jakość organizowanych szkoleń zastrzega sobie prawo do dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia, czy oferowana przez Wykonawcę sala spełnia ww. wymogi. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu dostępu do oferowanej sali w powyższym celu. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu weryfikacji jakości sali lub niespełnienia ww. wymogów oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników szkolenia o maksymalnie 3 osoby, o czym poinformuje Wykonawcę nie później niż na 2 dni przed planowym terminem szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji szkolenia. Przy czym dopuszczalny przez Wykonawcę termin zmiany realizacji szkolenia nie może być dłuższy niż 7 dni.

5 3. Zakwaterowanie baza noclegowa Zakwaterowanie uczestników szkolenia w pokojach dwuosobowych z łazienką, wyposażonych w pojedyncze łóżka (w cenę noclegu wliczone jest śniadanie oraz kolacja - Wykonawca prześle Zamawiającemu propozycję 3 różnych zestawów menu do wyboru). W sytuacji, gdy zapotrzebowanie na nocleg obejmie nieparzystą liczbę osób ogółem lub nieparzystą liczbę kobiet i mężczyzn, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w cenie określonej w formularzu ofertowym nocleg pojedynczy dla tej osoby. We wskazanych w zapytaniu ofertowym terminach jednocześnie dostępnych powinno być min. 13 miejsc noclegowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia o 50%. Zmiana wielkości przedmiotu zamówienia udokumentowana zostanie aneksem do umowy. Zamawiający przedstawia wstępny harmonogram realizacji szkoleń: Grupa PF_ Podawane terminy są szacunkowe i mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych. IV. UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia. V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia tylko jednej oferty, a treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna składać się z: aktualnego odpisu z właściwego rejestru (wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia oferty) albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, podpisanego formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, podpisanego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, Podpisanie załączników oznacza potwierdzenie i akceptację wszystkich zawartych w nich treści. Jednocześnie niedostarczenie lub niepodpisanie któregoś z załączników skutkuje odrzuceniem oferty. VI. PRZYGOTOWANIE OFERTY I SPOSÓB OBLICZANIA CENY a. Każdy z Wykonawców składa jedną ofertę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. b. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. c. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

6 d. Wykonawca poda kwotę oferty w polskich złotych (PLN), a płatności odbędą się na zasadach szczegółowo określonych w umowie. e. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. f. W ofercie należy podać w złotych polskich cenę netto oraz brutto (z należnym podatkiem VAT) za: a. 1 dzień wynajmu sali szkoleniowej b. koszt wyżywienia 1 uczestnika szkolenia za 1 dzień c. koszt noclegu 1 uczestnika szkolenia w pokoju 2-osobowym. g. Cena oferty brana do porównania ofert będzie sumą całkowitej wartości zamówienia. h. Cena oferty obejmować będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. i. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom oraz okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy. j. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. k. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż którykolwiek z elementów wyceny wymienionych w lit. f zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. l. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. m. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy. n. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. o. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty. VII. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Wszelkie pytania związane z przedmiotem postępowania należy kierować drogą elektroniczną. Szczegółów udziela Artur Basiński, VIII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do biura projektu Zamawiającego, tj. ul. Błażeja 36b, Poznań albo przesłać na adres w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania ofertowego, czyli do dnia 27 listopada 2013 r. W przypadku chęci złożenia oferty w wersji fizycznej należy dostarczyć dokumenty w godzinach pracy biura ARDE-HAUS Sp. z o.o., tj. w godz. 08:00-16:00. Liczy się data otrzymania oferty przez Zamawiającego. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. IX. ZAKRES WYKLUCZENIA Zakres wykluczenia z niniejszego zapytania ofertowego obejmuje wszystkie podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

7 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. X. OCENA OFERTY Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowanie będą miały następujące kryteria: a. Cena 50 % (maks. 50 pkt.) b. Standard 20% (maks. 20 pkt.) c. Elastyczność 15% (maks. 15 pkt.) d. Odległość od dworca PKP (Warszawa Centralna) 15% (maks. 15 pkt.) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad: Nr kryterium: Wzór: 1 Cena oferty: Liczba punktów = ( C min /C of ) * 100 * waga gdzie: 2 Standard: - C min - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C of - cena podana w ofercie Punkty będą przyznane za zapewnienie elementów /usług wymienionych poniżej. Ocena będzie przeprowadzona wg metody spełnia/nie spełnia. Za spełnienie danego kryterium będzie przyznana liczba punktów wskazana poniżej. Maksymalnie w tej części Wykonawca może otrzymać 20 punktów. Punkty przyznawane na podstawie liczby gwiazdek hotelu, gdzie: - Standard hotelu: 4 gwiazdki 5 pkt. 5 gwiazdek 10 pkt. - Bezpłatny dostęp do wifi 5 pkt. - Bezpłatny parking dla 13 os. - 5 pkt. 3 Elastyczność: Liczba punktów = ( E min /E of ) * 100 * waga gdzie: - E min - najmniejsza liczba dni przed szkoleniem, w

8 4 Odległość: której dopuszcza się zmianę terminu jego realizacji - E of - liczba dni w ofercie Odległość piesza od dworca PKP Warszawa Centralna liczona w km przy pomocy narzędzia https://maps.google.pl/: - 0-5km 5pkt km 10 pkt. - powyżej 10km 15pkt. XI. OCENA I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ a. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z niniejszym zapytaniem ofertowym. b. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego; jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak zdjęć), c. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. d. Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty. e. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. XII. WYNIK POSTĘPOWANIA a. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca największą liczbę punktów. b. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. c. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. d. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn. e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których oferowana wartość wynagrodzenia przekracza wartość przyjętą w budżecie projektu. f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w ciągu maks. 7 dni od dnia zakończenia postępowania ofertowego. g. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze

9 najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który otrzymał największą liczbę punktów za złożoną ofertę. XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania wyboru oferty lub unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższego uprawnienia. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. Załączniki do zapytania ofertowego: 1. Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 2. Załącznik nr 2 wzór oświadczenia Wykonawcy 3. Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Gdańsk, 08.05.2013 Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179, NIP 9570959922 Skład

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/P/2013 z dnia 12.07.2013r. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: usługę dostarczania posiłków dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo