WIEJSKIEJ. B i Rok założenia Umowa (wzór) Umowa została zawarta w d n iu... w Warszawie, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEJSKIEJ. B i Rok założenia 1928. Umowa (wzór) Umowa została zawarta w d n iu... w Warszawie, pomiędzy:"

Transkrypt

1 %KAPITAŁ LUDZKI B i FUNDUSZ SPOŁECZNYm Załącznik nr 3 do Specyfikacji Umowa (wzór) Umowa została zawarta w d n iu... w Warszawie, pomiędzy: 1. Związkiem Młodzieży Wiejskiej z siedzibą w Warszawie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m-sta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerei^ KRS: NIP: , reprezentowanym przez: - Dariusza Suszyńskiego - Prezesa Zarządu - Aleksandrę Szymańską - Członka Zarza zwanych dalej Zleceniodawcą 7\f6 dsr 2...a W azib ą w Warszawie gję posiadającą nr N IP..., nr R EG O N... ^ -... ~~ właśg^ Jfrezesa, zwaną dalej Zlecenio^J^cą, zwanymi dalej łącznie Stronami u m o w w ^ ^ \jk..., reprezentowaną przez: Wstęp do umowy Umowa zlecenie sffcrzątlzona zostaje w związku z realizacją przez Zleceniodawcę projektu: Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. Strona 13 z 19

2 a NARODOWA KAPITAŁ LUDZKI STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNYH 1 Przedmiot umowy 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie zlecenia wynajmu sal wykładowych oraz organizacji wyżywienia i zakwaterowania uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Ekonomii Społecznej przy czym: a) zlecenie składa się z 3 rodzajów usług: zakwaterowania, wyżywienia dla 35 osób w ramach 3 Edycji szkoleń oraz wynajmu sali wykładowej (81 godzin/szkolenie); b) zlecenie w zakresie zakwaterowania dotycz^ająpewnienia usług hotelowych 10 osób i 2 osoby obsługa 2. I Edycja 8-10 stycznia 2014 r. (3 dni), (woj. lubuskie: powiat krośnieński, m. Zielona Góra, powiat nowosolski, powiat świebodziński, powiat wschowski, powiat zielonogórski, powiat żagański, powiat żarski) - 10 osób i 2 osoby obsługa 3. II Edycja stycznia 2014 r. (10 dni), (woj. lubuskie: powiat krośnieński, m. Zielona Góra, powiat nowosolski, powiat świebodziński, powiat wschowski, powiat zielonogórski, powiat żagański, powiat żarski) - 10 osób i 2 osoby obsługa Strona 14 z 19

3 3KAPITAŁ LUDZKI 9 Rok zatozenia 192H FUNDUSZ SPOŁECZNY H 4. III Edycja r. (10 dni), (woj. lubuskie: powiat krośnieński, m. Zielona Góra, powiat nowosolski, powiat świebodziński, powiat wschowski, powiat zielonogórski, powiat żagański, powiat żarski) - 15 osób i 2 osoby obsługa 2. W terminach (cyklach) wskazanych powyżej wykonawca zapewni wyżywienie: - według następującego schematu w danej edycji szkolenia: a) I dzień szkolenia - obiad, kolacja, 1 przerwa kawowa; b) II -IX dzień szkolenia - śniadanie, obiad, kolacja, 3 przerwy kawowe; c) X dzień szkolenia - śniadanie, obiad, 1 przerwa kawowa; - oraz według następującego standardu wyżywienia: d) śniadanie: wędlina, ser żółty, warzywa, pieczywo, herbata, soki, woda; e) obiad: zupa, danie główne, deser, napoje do wyboru (herbata, soki, woda); f) kolacja: danie główne; napoje do wyboru (herbata, soki, woda), g) przerwa kawowa: kawa, herbata, soki, ciastka, słodycze. 3. Strony ustalają, iż przewidywalna ilość uczestników szkptóńmw «ażdym z zaplanowanych cyklów szkoleniowych może się wahać z przyczyn ^ W w j^ n. Zleceniodawca z Mwiązuje się do przekazania informacji o dokładnej hczm e^jp&tników danego szkoj^rf&ljiiksern lub telefonicznie na 3 dni przed terminem r o ^ c «;i^ ia danego szkolenia. "ie informacji Wykonawcy. v o mniejszej ilości uczestnikó& w ^l^m inie min. 3 dni p rzfl^ lw in em szkolenia zwalnia Zamawiającego z konieckm»ou^)łacenia kosztów z ^ k ^ te h ^ a n ia i wyżywienia osób, które zgłosiły brak uczestarctł^w spotkaniu. W y n a g re^ ą j^ Zleceniobiorcy 1. Strony Umowy ustalają n astępow i rroowiązujące stawki wynagrodzenia Zleceniobiorcy z tytułu usług, o których mowa w $. l\j)kt 1: a) zakwaterowanie i wyżywienie: 10 osób x...(stawka)= Strona 15 z 19

4 a KAPITAŁ LUDZKI m r FUNDUSZ SPOŁECZNY ' W brutto PLN (słownie złotych:... ) b) zakwaterowanie i wyżywienie: 10 osób x...(stawka) brutto PLN (słownie złotych:... ) c) zakwaterowanie i wyżywienie: 15 osób x... (stawka)= brutto PLN (słownie złotych: ) v*tkr I d) wynajem sali szkoleniowej dla każdej Edycji: 81 godzin x... (stawka)=... brutto PLN (słownie złotych:... ) 2. Ceny jednostkowe brutto wskazane w ust.l a-d obejmują podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 3 Zasady rozłup 1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za realizacj^^sł^f^objętych niniejszy nastąpi w oparciu o prawidłowo wypełnioną f a k t u r ^ ^ y wystawioną po dacie^ ;enia realizacji każdej z Edycji określonej w 1 u rn o w i 2. Wszelkie płatności będą reali^włflfctia. poniżej t wskazane ko' owe Wykonawcy: Nazwa banku: Numer konta: Faktura, o której mowa w pkt.l stanowić h o m ^ łlo czy n ustalonej stawki z 2 pkt 1. a)/b)/c) w zależności od zrealizowanego wg. H^plgfiogramu szkolenia oraz d) za realizację usługi oraz liczby uczestników na danym szkcdei^} 4. Zleceniodawca zobowiązany jest wypłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości "f - - t e j Ł i' Strona 16 z 19 i; - m -

5 $ KAPITAŁ LUDZKI m FUNDUSZ SPOŁECZNY określonej w 2 niniejszej Umowy, nie później, niż w ciągi 21 dni od dnia, w którym otrzymał rachunek/fakturę VAT, o którym mowa w 3 ust Strony postanawiają, iż zapłatę uważa się za dokonaną w dniu, w którym Zleceniodawca złożył polecenie dokonania przelewu wynagrodzenia w pełnej wysokości określonej umową, na wskazany w 3 ust. 2 rachunek bankowy. 4 Zasady współpracy 1. Zleceniobiorca obowiązany jest do wykonywania niniejszej Umowy rzetelnie i solidnie, przy zachowaniu należytej staranności i dochowaniu wszelkich przyjętych standardów i obowiązujących przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem bp^figpyeństwa uczestników. Wykonanie przedmiotu umowy w taki sposób uprawnia Z l e c e n i do roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, a Zleceniodawcę zobowiązuje do z a p ła ty ^ r^ w d z e n ia w wysokoś^i^terminie i w sposób określony w Umowie. 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć osobóik ^Zfcim wykonania c m ^określonych niniejszą Umową bez uprzedniego uzyskm ^^j^cm nej zgody Zlecenio 3. Zleceniobiorca oświadcza, j^ T ^ s ia d a, potencjał techn raz doświadczenie do wykonania przedmiotu zleceg^(^qpsionego w pkt. 1. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę z czternastodniowym okresem wypowiedzenia, przy czym bieg^yrępazanego terminu wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca nastę^ijąa^tgo po miesiącu, w którym wypowiedzenie nastąpiło Strony zobowiązują się do niezwłocznego pisemnego wzajemnego informowania się o zmianie danych adresowych, które określone zostały niniejszą Umową, pod rygorem uznania za dostarczone wszelkich oświadczeń i zawiadomień skierowanych pod ostatnio wskazany adres. Strona 17 z 19

6 KAPITAŁ LUDZKI FUNDUSZ SPOŁECZNYH 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania zleceniodawcy o zmianie numeru rachunku bankowego wskazanego w 3 ust. 3 pod rygorem uznania zapłaty przez Zleceniodawcą za dokonaną na wskazany ostatnio rachunek bankowy. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może od niej odstąpić po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu, jednakże nie dłuższego niż 3 dni, z zastrzeżeniem odstąpienia od Umowy w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu lub żądania odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia określonego w 2 3. Strony dołożą starań by spory wynikające lub związane z Umową były rozstrzygane polubownie przez Strony. W tym celu każda ze Stron, która uważa, iż działanie lub zaniechanie drugiej Strony, narusza jej interesy związane z Umową, a w szczególności narusza prawo lub Strona 18 z 19 ul. Nowy Świat 19 lok.17

7 i KAPITAŁ LUDZKI j FUNDUSZ SPOŁECZNY Umowę, powinna wezwać drugą Stronę do polubownego rozwiązania sporu. 4. Strony zobowiązują się do podjęcia działań w celu uzyskania od drugiej Strony wyjaśnienia przyczyn opóźnień w realizacji zobowiązania i terminów oraz sposobów ich realizacji, przed wystąpieniem o zapłatę kar lub wystąpieniem z powództwem o zapłatę kar^. Podjęcie tych działań w dalszej kolejności warunkuje skorzystanie z przysługujących StratfćmAjnpw. 5. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji zlecenia, stn^y vmkrarują rozstrzygnąć między sobą i poddać rozstrzygnięciu sądu powszechnego d^tiier^po bezskutecznej Pr^ M osiągnięcia porozumienia. 6. Niniejsza umowa została sporządzona, w dw«ęhj\j^nobrzmiących egzei^wa^sicn, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ^ Zleceniodawca Zleceniobiorca Strona 19 z 19

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012

UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 UMOWA O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PROJEKTU ANIMATOR MOJE BOISKO ORLIK 2012 Zawarta w dniu 1 marca 2015 r. pomiędzy: Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku przy ul. Lipowej 3, 84-100

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR.. W dniu...została zawarta umowa pomiędzy: Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Okopowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR...

UMOWA ZLECENIE NR... Załącznik nr 18c - Wzór umowy zlecenie z asesorem UMOWA ZLECENIE NR... na wykonanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI NR [ ] W dniu [ ] w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-682, ul. Hoża 86 lok. 209, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo