SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją )"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA USŁUGI VPS Online (zwana dalej Specyfikacją ) 1 DEFINICJE 1. W treści Specyfikacji następujące słowa i określenia należy rozumieć jak podano poniżej w treści, a w zakresie nieuregulowanym w Specyfikacji należy stosować terminy zdefiniowane w Umowie i Regulaminie. 2. Wirtualny Serwer lub Serwer wirtualny system komputerowy dedykowany Użytkownikowi na czas trwania Usługi składający się z określonych zasobów obliczeniowych RAM, HDD, CPU. 3. CPU moc obliczeniowa określona w GHz, której źródłem są wysokowydajne procesory zainstalowane w serwerach klasy Enterprise. 4. RAM, Pamięć RAM wirtualna pamięć operacyjna systemu komputerowego określona w GB, której źródłem są wysokowydajne układy pamięci Platformy Sprzętowej. 1 GB Pamięci RAM w ramach Usługi = 1 GB fizycznej pamięci RAM Platformy. 5. Przestrzeń Dyskowa, HDD przestrzeń dyskowa dedykowana dla każdego Wirtualnego Serwera. 6. Panel Administracyjny panel administracyjny udostępniany Użytkownikom w celu dostępu do konsoli systemu operacyjnego Wirtualnego Serwera (dostęp do konsoli nie jest możliwy dla Usługi wraz z opcją Zarządzania Serwerem). 7. Panel Administracyjny CV panel administracyjny systemu Kopii Zapasowych. 8. Platforma Sprzętowa fizyczna platforma serwerowa z zainstalowanym oprogramowaniem wirtualizacyjnym, na którym udostępniane są Wirtualne Serwery. 9. Infrastruktura Centrum Danych przestrzeń Centrum Danych Dostawcy wraz infrastrukturą zasilającą, klimatyzacyjną oraz bezpieczeństwa, w której zainstalowana jest Platforma Systemowa 10. System Operacyjny oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika. 11. Dodatkowa Przestrzeń Backupowa dodatkowa przestrzeń na Kopie Zapasowe Danych Użytkownika wykorzystywana po przekroczeniu przestrzeni dostępnej w ramach Koszyka Backupowego. 12. Klient Backupowy oprogramowanie dostarczane przez Dostawcę i instalowane na Serwerach, za pomocą którego będą wykonywane kopie Zapasowe. 13. Koszyk Backupowy przestrzeń dyskowa określona w Zamówieniu dedykowana na Kopie Zapasowe Danych Użytkownika. 14. Kopie Zapasowe określone Dane Użytkownika, które w ramach Usługi podlegają kopiowaniu i przechowywaniu zgodnie z określoną Polityką Backupową. 15. Okno Backupowe określa czas, w którym będą wykonywane Kopie Zapasowe Danych Użytkownika. 16. Panel Klienta panel udostępniany Użytkownikowi na czas świadczenia Usługi, w ramach którego można zarządzać Usługą, konfigurować ją monitorować. 17. Polityka Backupowa - reguły tworzenia Kopii Zapasowych, określone w Zamówieniu. 18. Rotacja Danych - maksymalny czas przechowywania Danych Użytkownika, zanim zostaną automatycznie nadpisane nowymi Kopiami Zapasowymi zgodnie z Polityką Backupową. 19. Dane Użytkownika wszelkie dane Użytkownika, takie jak w szczególności aplikacje, pliki, bazy danych, które podlegają tworzeniu Kopii Zapasowych w ramach Usługi. 2 OPIS USŁUGI 1. Dostawca świadczy następujące zakres usług: zasoby obliczeniowe niezbędne do uruchomienia Serwera (zwana dalej Zasoby ), pakiet danych zapewniających łączność z Internetem (zwana dalej Łączność z Internetem ), obrazy Serwerów Wirtualnych (zwana dalej Obrazy ), politykę bezpieczeństwa. (zwana dalej Polityka bezpieczeństwa ), usługa Kopii Zapasowych (zwana dalej Usługa KZ ), administracja Serwerem przez Dostawcę (zwana dalej Administracja Serwerem ), ochrona Firewall (zwana dalej Firewall ). 2. Usługa składa się z określonych w Zamówieniu zasobów podłączonych do Infrastruktury Centrum Danych i Internetu. 3. Użytkownik w ramach Usługi otrzyma zdalny dostęp administracyjny celu zarządzania Usługą, za wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik zamówi usługę Administracja Serwerem. 4. Użytkownik nie ma dostępu administracyjnego do infrastruktury fizycznej lub Platformy Sprzętowej wykorzystywanej w celu dostarczenia Usług, tj. możliwości technicznych do wykonywania zadań zastrzeżonych dla administratora Platformy Sprzętowej. Wszystkie działania, które wymagają takich praw, są wykonywane przez Dostawcę. 3 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG 1. Zasoby obliczeniowe 1.1. Dostawca w Ramach Usługi zapewnia Wirtualny Serwer działający w oparciu o technikę wirtualizacji systemów komputerowych, reprezentowany przez instancję na Platformie Sprzętowej, instancje Strona 1 z 5

2 systemu operacyjnego oraz dedykowane Użytkownikowi zasoby obliczeniowe CPU, RAM oraz Przestrzeń Dyskową Użytkownik korzystający z Usługi rozumie, że serwer pracuje w środowisku wirtualnym co oznacza między innymi, że do Serwera nie są przypisane na stałe fizyczne zasoby Użytkownik może instalować na Serwerze własne oprogramowanie na zasadach określonych w paragrafie 9. Oprogramowanie własne Użytkownika instalowane na Serwerze powinno być zoptymalizowane do pracy w wirtualnym systemie komputerowym. 2. Łączność z Internetem 2.1. Dostawca w ramach Usługi gwarantuje pakiet danych w wielkości określonej w Zamówieniu, Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat po przekroczeniu limitu na zasadach określonych w paragrafie Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną przepustowość i wydajność łączy do Internetu, ale dołoży starań, aby zapewnić wysoką wydajność łączy i potrzebną przepustowość sieci szkieletowej Dostawcy oraz punktów styku z sieciami Internetowymi innych dostawców Usługa nie może być wykorzystywana przez Użytkownika w sposób, który byłby uciążliwy dla Dostawcy lub dowolnego innego użytkownika sieci Internet. W szczególności zabronione jest celowe i zabronione prawem oraz postanowieniami Umowy działanie na szkodę Dostawcy i innych użytkowników sieci Internet, w tym między innymi przeciążanie sieci, transmisja zawierająca wirusy komputerowe, transmisja pakietów z fałszywymi danymi nadawcy oraz działania ograniczające sprawność sieci Dostawcy W razie stwierdzenia, że Usługi wykorzystywane są przez Użytkownika bądź przez osoby trzecie (bez względu na to, czy Użytkownik zezwolił na takie używanie) w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu 2.3, Dostawca poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji i o ile to konieczne, wykona prace konieczne dla wyeliminowania niepożądanych działań Gdyby usunięcie problemu bez szkody dla aplikacji Użytkownika nie było możliwe, a uzgodnienie akceptowalnego rozwiązania w terminie racjonalnym ze względu na rodzaj niepożądanych działań nie udało się, Dostawca ma prawo do wykonania koniecznych prac, przy czym wyłącza się odpowiedzialność Dostawcy za wpływ takich prac na aplikacje Użytkownika Strony będą wymieniać informacje o niepożądanych działaniach oraz udostępniać rejestry zdarzeń z systemów operacyjnych i programów w takim zakresie, w jakim może to pomóc w podniesieniu jakości świadczonych Usług. ma prawo do obciążenia Użytkownika kosztem przygotowania takich rejestrów bądź kosztem ich udostępnienia na zasadach rozliczenia za czas pracy administratora, w wysokości wskazanej w paragrafie Polityka bezpieczeństwa 3.1. Usługa jest dostarczana wraz z polityką bezpieczeństwa zapewniająca otwarty dostęp do sieci Internet, bez intencjonalnego blokowania portów i obejmuje: blokadę adresów prywatnych,zgodnie z RFC 1918, blokowanie adresów służacych do broadcastu i multicastu, ełączona polityka urpf (Unicast Reverse Path Forwarding), logiczna separacja warstwy sieci LAN, zabezpieczenie zdalnego dostępu do serwera oraz do Panelu, filtrowania prywatnych adresów. 4. Firewall 4.1. Usługa Firewall jest dostarczana tylko razem z usługą Administracja Serwerem i zapewnia nieograniczony dostęp do następujących numerów portów: 22 (tcp), 53 (tcp/udp), 80(tcp), 123(udp), 443(tcp), 3389(tcp) Użytkownik ma prawo dokonać zmiany w konfiguracji Firewall poprzez wysłanie zlecenia na adres i na zasadach określonych w paragrafie Kopia Zapasowa 5.1. Usługa Kopii Zapasowych zapewnia skuteczne i terminowe wykonywanie kopii zapasowych danych określonych przez Użytkownika, ich przechowywania w ramach Koszyka Backupowego i odtwarzania na zasadach określonych w Polityce Backupowej. Użytkownik określa wielkość Koszyka Backupowego w Zamówieniu. Użytkownik w ramach Usługi otrzyma zdalny dostęp do Panelu Klienta Źródłem Danych Użytkownika podlegających tworzeniu Kopii Zapasowych są dane umieszczane na serwerze wirtualnym Pierwsza konfiguracja Kopii Zapasowych wykonywana jest przez Dostawcę, zgodnie ze Standardową Polityką Backupową określoną w tabeli poniżej. Parametr Standardowej Polityki Backupowej Pełna Kopia Zapasowa Kopie przyrostowe Wartość Raz w tygodniu (3 pełne Kopie Zapasowe w okresie całego cyklu backupowego) W pozostałe dni raz dziennie Okno Backupowe W następujących godzinach: 00:00 04:00 lub 12:00 16:00 Rotacja Danych Recovery Point Objective Źródło danych 21 dni (przywrócenie danych na max. 14 dni wstecz) Maksymalnie 24 godziny Cała przestrzeń dyskowa serwera Strona 2 z 5

3 5.4. Użytkownik może zdefiniować własną Politykę Backupową poprzez Panel Administracyjny CV Użytkownik ma możliwość pełnego lub częściowego przywracania Danych Użytkownika z wybranego okresu zgodnie z Polityką Backupową W celu świadczenia Usługi Użytkownik może być zobowiązany do zainstalowania na Serwerach oprogramowania Klienta Backupowego. Oprogramowanie to jest udostępniane w ramach Usługi Wszelkie konfiguracje Polityki Backupowej, określanie źródła Danych Użytkownika oraz ich odtwarzanie, wykonywane są przez Użytkownika za pośrednictwem Klienta Backupowego lub Panelu Klienta, chyba że Użytkownik zleca wykonanie tych czynności w ramach Usług Profesjonalnych Użytkownik otrzymuje w ramach Usługi wykonywania Kopii Zapasowych przestrzeń dyskową (Koszyk Backupowy) przeznaczoną na ich przechowywanie System wykonujący Kopie Zapasowe informuje o poprawności ich wykonania za pośrednictwem Panelu Klienta Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne przygotowanie Danych Użytkownika przeznaczonych do tworzenia Kopii Zapasowych. Nieprawidłowe funkcjonowanie aplikacji Użytkownika na Serwerze, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie procesu wykonania i odtworzenia danych Po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego Dostawca sprawdza poziom wykorzystania Koszyka Backupowego Dostawca pobiera dodatkowe opłaty za przekroczenie przestrzeni Koszyka Backupowego zgodnie z paragrafem Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres , pełny raport o backupie, w tym informacje o aktualnie zajmowanej przestrzeni backupowej. 4 ADMINISTRACJA USŁUGĄ PRZEZ DOSTAWCĘ 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie o ile Użytkownik zamówił opcję Administracja Serwerem.. 2. W opcji Administracja Serwerem, Użytkownik nie ma dostępu administracyjnego do Serwera oraz do systemu backupowego, tj. technicznej możliwości wykonywania czynności zarezerwowanych dla administratora. Wszelkie czynności, które wymagają takich praw, a które chce wykonać Użytkownik, zostaną przeprowadzone przez Dostawcę na podstawie zlecenia Użytkownika. 3. W ramach opłaty podstawowej zapewnia miesięczny 2 godzinny limit czasu pracy administratora Dostawcy. Wszelkie prace administracyjne realizowane przez Dostawcę na zlecenie Użytkownika, nie wymagające przerwania dostępu do Usługi wykonywane będą w Dni Robocze w godzinach 9:00 17: Dostawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej za każdą godzinę pracy administratora Dostawcy w wysokości 250 PLN netto w następujących sytuacjach: 4.1. przekroczenie limitu zdefiniowanego w punkcie 3, 4.2. zlecenie przez Użytkownik prac w dni wolne lub Dni Robocze poza godzinami 9:00-17:00, 4.3. zlecenia wszelkie prace nieplanowane, przeprowadzone przez Dostawcę w dni wolne lub poza godzinami 9:00-17:00 w Dni Robocze, o ile są one konsekwencją niewłaściwej konfiguracji lub administracji dokonanej przez Użytkownika, 4.4. za wszelkie prace, które zlecone były Dostawcy, mimo że Użytkownik miał uprawnienia do ich zrealizowania samodzielnie. 5 DOSTARCZENIE USŁUGI 1. Usługa zostanie dostarczona w przeciągu maksymalnie dwóch dni roboczych. Użytkownik otrzyma na skrzynkę poczty elektronicznej maila powiadamiającego o udostępnionej Usłudze. Od tego momentu liczy się czas działania zamówionej Usługi. 6 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOSTAWCY 1. Dostawca nie jest odpowiedzialny za nieautoryzowany wykorzystanie lub dostęp do danych, o ile nieautoryzowany dostęp jest skutkiem, błędu po stronie Dostawcy, 2. Dostawca nie bierze odpowiedzialności za Dane Użytkownika przechowywane na Serwerze. W celu zachowanie najwyższej staranności w utrzymaniu spójności danych zaleca się aby Użytkownik wykonywał kopie zapasowe. 3. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie kopi zapasowych danych jest po stronie Użytkownika. Użytkownik może zlecić administrację systemem kopiami zapasowych w ramach Usługi KZ oraz na zasadach określonych w paragrafie 4. 7 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik zapewnia, iż nie będzie publikował na Serwerach treści, których publikacja powodowałaby naruszenie obowiązujących przepisów prawnych bądź byłaby podstawą odpowiedzialności karnej którejkolwiek osoby współpracującej w zakresie realizacji serwisów implementowanych na Systemie. 2. Użytkownik zapewnia, że nie będzie umieszczał na Serwerach danych stanowiących dane osobowe, bez uprzedniego zawarcia z Dostawcą umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych. 3. Użytkownik zapewnia, że w każdym przypadku umieszczenie przez niego danych na Serwerze, nie spowoduje naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich. W szczególności Użytkownik zapewnia, że w każdym przypadku umieszczania na Serwerze oprogramowania, Użytkownik nabędzie do niego właściwy tytuł prawny, wolny od jakichkolwiek praw lub obciążeń osób trzecich. W przypadku roszczeń osób trzecich, zgłoszonych przeciwko Operatowi na skutek nieprawidłowości oświadczeń złożonych przez Użytkownika, zaspokoi on takie roszczenia na swój koszt. W razie zaspokojenia Strona 3 z 5

4 roszczeń przez Dostawcę lub ich zasądzenia od Dostawcy, Użytkownik, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania Dostawcy, w całości pokryje roszczenia oraz wszelkie związane z nimi wydatki, w szczególności koszty postępowania oraz koszty obsługi prawnej. Na wezwanie Dostawcy lub stosownego organu, Użytkownik przystąpi na własny koszt, do postępowania toczącego się z udziałem Dostawcy, wynikłego na skutek nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Użytkownika. Dostawca zawiadomi Użytkownika o każdym przypadku zgłoszenia roszczeń, o których mowa w niniejszym postanowieniu. 8 POZIOM DZIAŁANIA USŁUGI 1. Dostawca użyje wszelkich środków technicznych i operacyjnych aby uzyskać Poziom Działania Usługi zgodny z wartościami w tabeli poniżej: Parametry Działania Usługi Wartość Miesięczna Dostępność Usługi 99.99% Obsługa Awarii 24/7/365 Biuro Obsługi Klienta Tygodniowe Okno Serwisowe 8/5 (9:00-17:00) Dni Robocze 2. Dostawca będzie dążyć do tego, aby Miesięczna Dostępność Usługi miała wartość nie mniejszą niż dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych (99,99) procent wyłączając okres okna serwisowego. 3. Dostawca monitoruje status Platformy Serwerowej Zasobów Sprzętowych i w przypadku ich awarii nastąpi automatyczna migracja Serwera Użytkownika do aktualnie dostępnych zasobów na Platformie Serwerowej Zasobów Sprzętowych z gwarancją ich przydzielenia zwane High Availability. 4. Kwoty Zwrotu z tytułu Niedostępności Usługi będą płatne zgodnie z wartością podaną w tabeli poniżej: Kwota zwrotu: % Miesięcznej Opłaty Abonamentowej za każde 8 godzin poniżej Miesięczna Dostępność Usługi gwarantowanej Miesięcznej Dostępności Usługi liczonej od Czasu Zgłoszenia Awarii 99,99 % MDU 1% 9 ZASADY URUCHAMIANIA OPROGRAMOWANIA UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik może instalować na Serwerze własne oprogramowanie (zwana dalej Oprogramowanie ) albo w przypadku, gdy wykupi opcję Administracja Serwerem tylko oprogramowanie nie wymagające uprawnień administratora systemu. Gdyby oprogramowanie Użytkownika zakłócało pracę standardowego Oprogramowania zainstalowanego przez Dostawcę, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia problemu lub usunięcia własnego oprogramowania z Serwera. Do chwili usunięcia problemu określonego w zdaniu poprzednim, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Usług. 2. Dostawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi jakiegokolwiek oprogramowania, które potrzebne jest Użytkownikowi do korzystania z Usługi, a które powinno zostać zainstalowane na komputerach lub innych Urządzeniach Użytkownika, aby ten mógł z Usługi korzystać. 3. Dostawca zobowiązuje się nie dokonywać samodzielnie żadnych zmian w źródłach stron internetowych, w bazie danych ani w oprogramowaniu Użytkownika. 4. Po otrzymaniu zdalnego dostępu administracyjnego do Serwerów, Użytkownik administruje Systemem Operacyjnym, i oprogramowaniem Użytkownika. 5. Każdorazowo Użytkownik będzie informował Dostawcę o instalowaniu poprawek do Systemu Operacyjnego, o ile może to zakłócić lub przerwać czasowo pracę Usługi. 6. W przypadku, jeśli dostarczony przez Dostawcę System Operacyjny będzie działało nieprawidłowo, Dostawca dołoży starań, aby dostawca takiego System Operacyjnego zapewnił odpowiedni serwis w celu zapewnienia jego prawidłowego działania. 6h 10 MODERNIZACJA OPROGRAMOWANIA PRZEZ DOSTAWCĘ 1. Dostawca instalował będzie na Serwerach sprawdzone i przetestowane wersje Systemów Operacyjnych. Jeśli producent lub autor Systemu Operacyjnego instalowanego standardowo na Serwerze udostępni nową wersję, a Dostawca uzna zainstalowanie jej za konieczne dla zachowania poziomu bezpieczeństwa Serwerów, to po przeprowadzeniu testów Dostawca dokona modernizacji Oprogramowania na Serwerach. W każdym innym przypadku taka modernizacja przeprowadzana będzie na życzenie Użytkownika za dodatkową opłata zdefiniowaną w paragrafie 12 zgodnie z Roboczogodziną. 2. Jeśli pozyskanie nowej wersji Systemu Operacyjnego będzie wiązało się z poniesieniem przez Dostawcę kosztu zakupu nowej licencji, Dostawca ma prawo obciążyć Użytkownika tymi kosztami po uzyskaniu pisemnej akceptacji dla takiej modernizacji. 3. Dostawca może w każdej chwili naprawiać, usuwać, wymieniać lub modernizować Systemu Operacyjnego Serwerów, jeśli uzna, że jest to potrzebne do utrzymania lub podniesienia poziomu świadczonych Usług. W szczególności Dostawca jest uprawniony do czasowego zawieszenia Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Jeśli wykonywane przez Dostawcę czynności mogą mieć niekorzystny wpływ na pracę oprogramowania Użytkownika i Dostawca posiadał informacje o możliwości zaistnienia takiego wpływu, Dostawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o Strona 4 z 5

5 takich pracach z wyprzedzeniem, co najmniej 7-dniowym pozwalającym na przygotowanie przez Użytkownika koniecznych zmian. 11 OBRAZY SYSTEMÓW OPERACYJNYCH 1. Rozumiejąc specyfikę zwirtualizowanych środowisk informatycznych oraz rolę Systemu Operacyjnego, Dostawca wyklucza swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Usługi spowodowanego naruszeniem określonych zasad wykorzystania Systemu Operacyjnego. Zasady te opisane są następnych punktach. 2. Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane przez platformę Hostingu Wirtualnego (zwane dalej Obrazami ) są dostarczane Użytkownikowi w postaci uprzednio skonfigurowanych Obrazów. 3. Obrazy obejmuje Maszynę Wirtualną (bez Zasobów) i preinstalowany na niej System Operacyjny. 4. Każdy System Operacyjny dostępny w ramach Obrazu jest uprzednio skonfigurowany i dostosowany przez inżynierów Dostawcy do użytku w środowiskach zwirtualizowanych. 5. Dostawca będzie diagnozować i korygować usterki oraz utrzymywać wydajność Maszyny Wirtualnej wyłącznie pod warunkiem działania na niej Systemu Operacyjnego dostarczonego wraz z Obraz. 6. Na żądanie Użytkownika Dostawca zobowiązuje się zapewnić administrację Systemem Operacyjnym przez inżyniera Dostawcy; dotyczy to jednak wyłącznie Maszyn Wirtualnych utworzonych na podstawie Obrazów. Opłaty za administrację serwerem usługą są określone w Zamówieniu i par. X.Y. 7. Lista Obrazów zarządzanych i wspieranych przez inżynierów Dostawcy jest dostępna do wglądu w witrynie internetowej pod następującym adresem: 8. Dostawca zastrzega sobie prawo zmieniania powyższej listy Obrazów. 9. Usunięcie istniejącego Systemu Operacyjnego z przyczyn obiektywnych nie jest uznawane za zmianę warunków umowy, w takim przypadku Dostawca zobowiązuje się jednak przedstawić plan migracji (zwany dalej Planem ) do alternatywnych Systemów Operacyjnych wspieranych przez producenta Systemu Operacyjnego i Dostawcę. Użytkownik przeprowadzi migrację w ciągu 3 miesięcy od daty wydania Planu. W przypadku odrzucenia planu przez Użytkownika, Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia wsparcia dla danego Systemu Operacyjnego, zachowując w niezmienionej postaci resztę warunków Umowy. 10. Pełną odpowiedzialność za wykorzystanie licencji dotyczących wszelkiego oprogramowania zainstalowanego na Maszynie Wirtualnej przez Użytkownika lub na jego żądanie ponosi Użytkownik. 11. Zaleca się konsultowanie z odnośnymi dostawcami oprogramowania w kwestii zgodności sposobu wykorzystania poszczególnych licencji z Umową Licencyjną dla Użytkownika Końcowego (EULA). 12. Użytkownik, który zamówił usługę Administracja Serwerem ma prawo zwrócić się do Dostawcy o instalację dodatkowej aplikacji, bazy danych lub licencji. 12 OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE 1. Jeżeli to nie zostało określone inaczej w Zamówieniu, Dostawca ma prawo naliczać opłaty (zwana dalej Opłaty Dodatkowe ) z usług wymienione w tabeli poniżej. Rodzaj Usługi Dodatkowej Jednostka Opłata netto [PLN] Dodatkowy Transfer Danych Za każde rozpoczęte 50GB 68 Przekroczenia Koszyka Za każde rozpoczęte 50GB 80 Backupowego Jednorazowo za każdą rozpoczęta Roboczogodzina 250 godzinę 2. Dodatkowy Transfer Danych opłata za przekroczenie zdefiniowanego w Zamówieniu Transferu Danych za każde rozpoczęte 50GB (Gigabajtów) przesłanych danych liczonych jak suma ruchu wychodzącego i przychodzącego przez port do sieci Internet dedykowany Użytkownikowi 3. Przekroczenia Koszyka Backupowego - opłata za przekroczenie Koszyka Backupowego za każde rozpoczęte 50GB danych ponad zamówioną przestrzeń Koszyka Backupowego. 4. Roboczogodzina - jeśli realizacja złożonego przez Użytkownik Zlecenia Rekonfiguracji lub czas pracy inżyniera Dostawcy w ramach Zarządzania w danym Okresie Rozliczeniowym przekracza zdefiniowane limity lub jeśli Użytkownik zażyczy sobie zmianę nieobjętą Zarządzaniem lub Zleceniem Rekonfiguracji, Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą za czas potrzebny dedykowanemu specjaliście na wykonanie zleconych prac. Jest to jednorazowa opłata równa liczbie rozpoczętych Roboczogodzin pomnożonej przez cenę jednej Roboczogodziny. 5. Tabela Opłat za Usługi Dodatkowe określa wysokość oraz zasady naliczania opłat za wyszczególnione Usługi Dodatkowe świadczone przez Dostawcę. Opłaty wyszczególnione są naliczane i pobierane przez Dostawcę. Cena brutto jest sumą ceny netto i wyliczonej na jej podstawie kwoty VAT. 6. Dostawca ma prawo zmienić zasady i zakres świadczonych usług dodatkowych na zasadach określonych w Regulaminie. Strona 5 z 5

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl od dnia 30-10-2013.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo