Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu"

Transkrypt

1 zwalnianie Nowy świadectwa Zakaz dyskryminacji pracy z opisem w zatrudnieniu przydatna jak go wypełniać strategia, orzecznictwo po zmianach sądów pracy z 1 stycznia 2017 r. 1

2 Bardzo terminowapracy zawarta jeszcze przed lutego 2016 r. copomoże pracodawca Nowydługa umowa świadectwa z opisem jak22go wypełniać zmianach... Prawo pracy dla specjalistów WYJĄTKOWE EBOOKI ZA DARMO DLA CIEBIE Pracujesz w kadrach, płacach? Interesuje Cię prawo pracy i wynagrodzenia pracowników? Pobierz darmowe ebooki. CZAS PRACY Ruchomy czas pracy obliczyć ZakazJak dyskryminacji wynagrodzenie w zatrudnieniu w miesiącu, w którym Rada pracowników i inna nieobecność powoływanie i zasady funkcjonowania przydatna strategia, wystąpiła choroba orzecznictwo sądów pracy Ruchomy Zakaz dyskryminacji pracy wczas zatrudnieniu przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy cena: 24,90 zł OR 1 Jeśli: j esteś specjalistą ds. personalnych, ds. płac, zarządzasz działem kadr, płac, chcesz wiedzieć, co dzieje się w prawie pracy i płacach i jakie są skutki zmian w praktyce, chcesz znać interpretacje bieżących problemów poprzez stanowiska urzędów oraz orzeczenia. KLIKNIJ i pobierz bezpłatne e-poradniki! 2

3 zwalnianie Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor: Szymon Sokolik ISBN Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Skład i łamanie: Triograf Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul Łotewska 9a, Warszawa tel , faks Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 3

4 Nowy świadectwa pracy z opisem co się zmieniło 1 stycznia 2017 r.? Monika Frączek trener na szkoleniach, były główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwalnianie DORADCA KADROWEGO 4 Od tego roku mamy nowy świadectwa pracy i nowe zasady jego wypełniania. W niektórych punktach zmiany są niewielkie, jednak w kilku dość zasadnicze. Rozbito na kilka punktów informacje rodzicielskie, a także szczegółowo wskazano, kiedy i jak wykazywać urlopy związane z rodzicielstwem. Sprecyzowano co trzeba, a co należy wpisać w świadectwie. Poniżej prezentujemy nowe zasady wypełniania świadectwa, a także opisy poszczególnych punktów z wzorami zapisów. Z tego tekstu dowiesz się m.in.: ``Kiedy obecnie nie trzeba wydawać świadectwa po skończonej umowie... 5 ``Dalej będą zbiorcze świadectwa pracy, ale na innych zasadach... 5 ``Na jakich zasadach pracownik wcześniej zażąda świadectwa... 6 ``Co musi zawierać świadectwo pracy... 6 ``Jak pouczyć o możliwości żądania sprostowania... 8 ``Kto jest uprawniony do odbioru świadectwa (lub jego odpisu)... 9 ``Kiedy wydaje się nowe świadectwo ``Czy należy odnotować przejście zakładu na innego pracodawcę ``Czy trzeba odnotować zmianę nazwy ``Czy trzeba podać, z czyjej inicjatywy było porozumienie rozwiązujące ``Jak odnotować zwolnienie dyscyplinarne ``Co wpisuje się, gdy zwolniono pracownika z art. 53 kp ``Co wpisuje się, gdy pracownik zwolnił się bez wypowiedzenia ``Dlaczego upływ czasu trwania umowy to nie jej wygaśnięcie ``Jakie przypadki rozwiązania umowy wpisujemy w literze b ``Jakie przypadki rozwiązania umowy wpisujemy w literze a ``Czy trzeba odnotowywać porozumienie przenoszącego urlop ``Które urlopy związane z rodzicielstwem musimy wykazywać ``Czy można odnotować liczbę nadgodzin... 40

5 Nowe zasady wydawania świadectwa pracy zwalnianie Kolejna umowa w ciągu 7 dni zwolni z obowiązku wydania świadectwa W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca musi niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Wydane w takim przypadku świadectwo pracy ma dotyczyć okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa. Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. przykład Liczy się dzień rozpoczęcia pracy wskazany w umowie Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy, stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono w dniu zawarcia umowy. Zatem można uznać, że jeżeli pracodawca po umowie na czas określony, która rozwiązała się z upływem czasu, na który została zawarta, np. z dniem 30 czerwca 2017 r., podpisze kolejną umowę o pracę z dniem 1 lipca 2017 r., ale jako dzień rozpoczęcia pracy wskaże np. 10 lipca 2017 r. będzie musiał wydać świadectwo pracy za poprzednią umowę o pracę. 5 Dalej będą zbiorcze świadectwa pracy, ale na innych zasadach Można więc przyjąć, że od 1 stycznia 2017 r. zasadą jest, że świadectwo pracy wydawane jest w sytuacji, gdy pracodawca ewidentnie kończy zatrudnianie pracownika (co najmniej na dłuższy czas albo definitywnie). W pozostałych przypadkach świadectwa pracy będą zbiorcze, np. jedno świadectwo pracy za umowy: na okres próbny, na czas określony

6 6 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... i na czas nieokreślony, w sytuacji, gdy umowy będą zawierane bezpośrednio po sobie albo z przerwą nie dłuższą niż 7 dni między nawiązaniem poprzedniego i kolejnego stosunku pracy. W praktyce pracodawca będzie musiał wydać pracownikowi świadectwo pracy również wtedy, gdy to pracownik rozwiąże umowę o pracę np. bez wypowiedzenia, powołując się na winę pracodawcy albo gdy stosunek pracy wygaśnie w związku ze śmiercią pracownika. Bez wniosku pracownika chyba że chce uzyskać świadectwo wcześniej Zasadą jest także, że pracownik nie musi prosić ani wnioskować o wydanie świadectwa pracy. Wydanie świadectwa pracy jest bowiem obowiązkiem pracodawcy. Nie można go uzależniać od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą (art Kodeksu pracy). Niewydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za które grozi pracodawcy grzywna w wysokości od do zł. Pracownik będzie mógł jednak złożyć wniosek w wydanie świadectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia, jeżeli praca na podstawie kolejnych umów o pracę u danego pracodawcy będzie kontynuowana, a mimo to on będzie miał interes w otrzymaniu świadectwa, np. w sytuacji, gdy będzie mógł podjąć dodatkowe, równoległe zatrudnienie. Wniosek pracownik może złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej, np. wysyłając pracodawcy maila. Może to zrobić w każdym czasie. Ma prawo wnioskować o świadectwo dotyczące poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Na wniosek pracownika pracodawca musi wówczas wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Co musi zawierać świadectwo pracy Kodeks pracy stanowi, że w świadectwie pracy podaje się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Treść świadectwa pracy doprecyzowuje nowe rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292). Wynika z niego, że w świadectwie pracy wskazuje się:

7 zwalnianie z okres lub okresy zatrudnienia pracownika; z wymiar jego czasu pracy w czasie trwania stosunku pracy; z rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji; z tryb i podstawę prawną rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia; z okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art kodeksu pracy; z urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystany w tym roku; z wykorzystany urlop bezpłatny i podstawę prawną jego udzielenia; z wykorzystany urlop ojcowski; z wykorzystany urlop rodzicielski i podstawę prawną jego udzielenia; z wykorzystany urlop wychowawczy i podstawę prawną jego udzielenia; z okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art pkt 2 Kodeksu pracy, czyli okres korzystania przez pracownika uprawnionego do urlopu wypoczynkowego z maksymalnie 12 miesięcy obniżenia wymiaru etatu do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownik ten mógłby korzystać z urlopu wychowawczego; z zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy (czyli z tzw. wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat), wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; z liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; z okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych; z okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; co ma znaczenie w przypadku ubiegania się przez odchodzącego z pracy pracownika o emeryturę pomostową, z fakt wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy; z okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty; z zajęcie wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym; 7

8 8 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... z należności ze stosunku pracy uznane i niezaspokojone przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych; Natomiast tylko na żądanie pracownika w treści świadectwa pracy wpisuje się informacje o: z wysokości i składnikach wynagrodzenia, z uzyskanych przez pracownika kwalifikacjach, z prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia. W rozporządzeniu nie ma wskazanej postaci, jaką powinno przybrać żądanie pracownika o umieszczenie w świadectwie wskazanych wyżej informacji. Znaczenie ma kwestia dowodowa. W celach dowodowych takie żądanie może być kierowane przez pracownika na piśmie w formie np. wniosku o zamieszczenie konkretnej informacji. Pracodawca może jednak uznać, że wystarczy mu zgłoszenie żądania np. w formie elektronicznej. Trzeba pouczyć o możliwości żądania sprostowania W świadectwie pracy zamieszcza się również pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy. Tu także nie wskazano, w jakiej postaci pracownik ma złożyć wniosek. Pracownik więc powinien przy wyborze postaci wniosku kierować się tym, co w jego opinii łatwiej będzie mu udowodnić. W razie nieuwzględnienia przez pracodawcę wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy pracownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę. I pouczenie o tym uprawnieniu również zamieszcza się w świadectwie pracy. Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy wprowadziło przepis, zgodnie z którym pracodawca zawiadamia pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

9 zwalnianie W praktyce może niekiedy być trudno stosować elektroniczną formę zawiadomienia w tej sytuacji. Jakkolwiek rozporządzenie posługuje się sformułowaniem pracownik, w większości przypadków będzie to jednak były pracownik (przy założeniu, że pracodawcy będą wydawać zbiorcze świadectwa pracy w sytuacji, gdy dojdzie do definitywnego zakończenia zatrudniania danej osoby). Żeby więc zawiadomić byłego pracownika w postaci elektronicznej o nieuwzględnieniu jego wniosku o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca musiałby znać jego prywatny albo numer telefonu komórkowego. Jak liczyć wspomniane 7 dni, w przypadku gdy pracownik dostanie sms-a albo a z zawiadomieniem? Wydaje się, że odpowiednio należy zastosować art Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Można przyjąć, że pracownik może zapoznać się z treścią a albo SMS-a, gdy ten pojawi się w jego skrzynce odbiorczej albo w jego telefonie komórkowym. Wzór świadectwa jest obecnie wzorem pomocniczym. Jednak poza informacjami wymienionymi w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy, a także wymienionymi we wzorze świadectwa pracy oraz objaśnieniu w kwestii jego wypełnienia, pracodawca nie może wpisać innych, dodatkowych informacji. Kto jest uprawniony do odbioru świadectwa (lub jego odpisu) Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika. Upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej, np. faksem czy mailem. Natomiast w razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. 9

10 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Nowe rozporządzenie dokładnie wskazuje, komu po śmierci pracownika pracodawca wydaje świadectwo pracy. Zgodnie z 5 rozporządzenia, na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Uwaga: w kolejnych rozdziałach publikujemy wzory zapisów w poszczególnych punktach nowego świadectwa pracy wraz z opisami. Zaś na końcu tekstu podajemy pełny nowego świadectwa pracy z wypełnionymi przykładowymi zapisami. Informacje na górze świadectwa pracy W lewym górnym rogu świadectwa wpisuje się nazwę pracodawcy i adres siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy oraz REGON- -PKD. Natomiast w prawym górnym rogu wpisuje się datę sporządzenia świadectwa pracy i miejscowość. Data wydania świadectwa pracy co do zasady powinna być datą ustania zatrudnienia. Zgodnie z 4 nowego rozporządzenia, pracodawca, który nie zamierza ponownie zatrudnić pracownika w ciągu 7 dni, wydaje świadectwo pracy niezwłocznie w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Natomiast jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe to pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu: z przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (czyli za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, np. Poczta Polska, PGP, InPost oraz ForPOSTA) albo 10

11 zwalnianie z doręcza je w inny sposób (np. za pośrednictwem firm kurierskich). Wydaje się, że przyczyna obiektywna, uzasadniająca wydanie świadectwa później niż w dniu ustania zatrudnienia będzie miała miejsce np. w przypadku, gdy upływ okresu wypowiedzenia następuje z końcem miesiąca, ostatnim dniem miesiąca jest niedziela (jak to przypada np. w kwietniu i grudniu 2017 roku), a pracodawca działa od poniedziałku do piątku. W przypadku gdy na pracodawcy będzie ciążył obowiązek wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z 7 ust. 1, 2 i 4 nowego rozporządzenia, pracodawca wskazuje datę, w której wystawia to nowe świadectwo. Kiedy wydaje się nowe świadectwo Nowe świadectwo pracy pracodawca musi wydać: z w razie uwzględnienia wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy; pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, z w przypadku uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy w cziągu trzech dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, z w razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy; wtedy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo, w ciągu trzech dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie, z w razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę; pracodawca wydaje wtedy pracownikowi nowe świadectwo pracy w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie; nowe świadectwo pracy musi zawierać informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. W przypadkach, w których pracodawca ma obowiązek wydać nowe świadectwo pracy, musi on także, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy. 11

12 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Nadal brak szczegółów dotyczących odpisu świadectwa pracy Nie wprowadzono natomiast przepisu, jaką datę wpisuje się w nagłówku, w przypadku wystawiania odpisu świadectwa pracy. Praktyka ustaliła, że powinna to być data sporządzenia tego dokumentu. Jakkolwiek nowe rozporządzenie nie określa zasad sporządzania odpisów świadectwa pracy (stanowi jedynie, że kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika; w uzasadnionych przypadkach pracodawca wydaje odpis tego świadectwa pracy pracownikowi albo uprawnionej osobie), przyjmuje się, że w nagłówku warto podać, iż dany dokument jest odpisem świadectwa pracy. Czyli podaje się datę sporządzenia odpisu (data nagłówkowa) i dodaje się odpis świadectwa pracy z dnia, podając w wykropkowanym miejscu datę wydania oryginału. Można także zrobić notatkę na kopii odpisu z informacją o dacie, w której został wydany byłemu pracownikowi albo uprawnionej osobie. Można bowiem przyjąć, że kopia odpisu będzie dowodem na to, że odpis został wydany. Ustęp 1 świadectwa pracy oznaczenie pracodawcy i okresy zatrudnienia W ustępie 1 świadectwa pracy konieczne jest wskazanie okresów zatrudnienia ze wskazaniem wymiaru czasu pracy (wymiaru etatu), w ramach którego praca była przez pracownika wykonywana, np. od r. do r. w wymiarze całego (pełnego) etatu, od r. do r. w wymiarze 1/2 etatu. Jeżeli świadectwo pracy będzie wydawane np. za umowę na czas nieokreślony, a wcześniej miały miejsce okresy terminowego zatrudnienia (np. na podstawie umowy na okres próbny, na podstawie umowy na czas określony) to pracodawca wyodrębnia i wskazuje te okresy zatrudnienia (jeśli wcześniej nie wykazał już tych okresów w poprzednim świadectwie). Dodaje też informację o wymiarze etatu, w ramach którego pracownik był wtedy zatrudniony, ale bez obowiązku opisywania rodzaju umów. Można przypuszczać, że standardową praktyką od 1 stycznia 2017 r. będzie zbiorcze wydawanie wspólnego świadectwa pracy za umowy ter- 12

13 zwalnianie minowe i umowę na czas nieokreślony. Od tej daty obowiązuje bowiem zasada, że w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy pracodawca nie musi wydawać pracownikowi świadectwa za poprzednią zakończoną umowę (zakończone umowy), o ile pracownik nie zażąda wydania świadectwa pracy (art Kodeksu pracy w wersji obowiązującej od 2017 r.). Wzór świadectwa pracy zobowiązuje pracodawcę do podania wymiaru etatu pracownika. A zatem nawet w przypadku gdy pracownik przez cały czas objęty świadectwem pracy był zatrudniony na pełny etat, i tak trzeba tę informację podać. Jeśli w okresie zatrudnienia u danego pracodawcy pracownik pracował w różnym wymiarze, np. najpierw na pół etatu, następnie na cały etat, w świadectwie pracy trzeba wyróżnić poszczególne okresy zatrudnienia z wyszczególnieniem wymiaru zatrudnienia. Warto natomiast zwrócić uwagę, że obecnie obowiązujący świadectwa pracy nie wymaga podawania rodzaju umowy o pracę (np. na okres próbny, na czas określony). Postanowienie w ust. 1 świadectwa pracy wymienienie umów Pracownik był zatrudniony: z w okresie od 1 marca do 31 maja 2017 r. cały etat, z w okresie od 1 czerwca do 31 października 2017 r. cały etat, z w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. cały etat, z w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 3/4 etatu, z w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2025 r. cały etat. Należy odnotować przejście zakładu na innego pracodawcę Jeśli zakład pracy (lub jego część, w której zatrudniony był pracownik) został przejęty przez nowego pracodawcę w trybie art Kodeksu pracy lub gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym dotychczasowego, to wówczas w świadectwie pracy należy podać cały okres zatrudnienia pracownika, z uwzględnieniem zatrudnienia u poprzedniego praco- 13

14 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... dawcy. Gdyby taka sytuacja miała miejsce kilka razy trzeba wskazać okres zatrudnienia pracownika u poprzednich pracodawców. Co istotne, trzeba też wskazać tego pracodawcę (tych pracodawców), czyli jak się wydaje podać ich dane. Postanowienie w ust. 1 świadectwa pracy przejście zakładu na innego pracodawcę Pracownik był zatrudniony: z w AAA sp. z o.o., ul. Zmyślona 45, Warszawa, w okresie od r. do r. w wymiarze pełnego etatu, z w ABC sp. z o.o., ul. Zmyślona 45, Warszawa, w okresie od r. do r. w wymiarze pełnego etatu (AAA sp. z o.o. zostało przejęte przez ABC sp. z o.o. w trybie art Kodeksu pracy). Można też odnotować zmianę nazwy choć nie trzeba Przepisy nie wymagają natomiast wskazywania w świadectwie pracy, że zmieniła się siedziba danego pracodawcy albo jego nazwa. Nazwę oraz siedzibę pracodawcy (aktualną w dacie wystawienia świadectwa pracy) wskazuje się w nagłówku świadectwa pracy. Natomiast informacja na ten temat wpisana w świadectwie pracy nie będzie traktowana jako błąd. Postanowienie w ust. 1 świadectwa pracy zmiana nazwy pracodawcy Pracownik był zatrudniony: z w AAA sp. z o.o., ul. Zmyślona 45, Warszawa, w okresie od r. do r. w wymiarze pełnego etatu, z w ABC sp. z o.o., ul. Zmyślona 45, Warszawa, w okresie od r. do r. w wymiarze pełnego etatu (z dniem r. nastąpiła zmiana nazwy pracodawcy). 14

15 zwalnianie Ustęp 2 świadectwa pracy rodzaj pracy, stanowiska i funkcje Wzór świadectwa nakazuje podać rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub zajmowane przez niego stanowiska lub pełnione funkcje. Poprzednio nie trzeba było wpisywać rodzaju pracy. A zatem jeśli pracownik w okresie zatrudnienia zajmował np. różne stanowiska, należy je wszystkie wymienić. Można też (choć nie jest to wyraźnie wymagane) podać okresy, w których pracownik zajmował poszczególne stanowiska, wykonywał pracę danego rodzaju lub pełnił konkretne funkcje. Przepisy nie narzucają sposobu opisania rodzaju pracy, funkcji lub stanowisk. Nie nakazują, aby podawać daty sprawowania tych funkcji czy wykonywania pracy danego rodzaju. Nie polecają nawet wymieniać rodzaju pracy, funkcji i stanowisk w kolejności. Postanowienie w ust. 2 świadectwa pracy rodzaj pracy, stanowiska i funkcje 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę: ogrodnik, ogrodnik-kierowca, zastępca kierownika ds. zagospodarowania roślinnego, kierownik ds. zagospodarowania roślinnego. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę: operatora, starszego operatora, specjalisty do spraw obsługi maszyn, głównego specjalisty do spraw obsługi maszyn. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę, w ramach której sprawował funkcję naczelnika wydziału. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę na stanowisku kierowniczym, jako dyrektor działu IT. Ustęp 3 świadectwa pracy tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy W świadectwie pracy, w ust. 3 należy podać tryb i podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy albo podstawę prawną jego wygaśnięcia. 15

16 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Z tego względu obowiązujący świadectwa pracy wyróżnia tylko 2 przypadki (dawny wskazywał 3): 1) litera a: rozwiązanie stosunku pracy W tym miejscu pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 23¹ 4 lub 5, w art. 30 1, w art. 48 2, w art. 68³, w art Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych. Czyli w praktyce wszystkie przypadki, gdy działanie którejś ze stron (lub ich obojga) doprowadzą do rozwiązania umowy. Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art Kodeksu pracy: z za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia pracodawca wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie, z w przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53, albo art. 55 Kodeksu pracy, z na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474). 2) litera b: wygaśniecie stosunku pracy czyli przypadki, gdy bez działania którejkolwiek ze stron umowa kończy się z mocy prawa. W tym miejscu wystarczy wskazać podstawę prawną wygaśnięcia stosunku pracy. Poniżej publikujemy wzory zapisów, wraz z podaniem odpowiednich podstaw prawnych, jakie należy wpisać w świadectwie w poszczególnych przypadkach. Przy porozumieniu stron nie trzeba podawać, z czyjej inicjatywy W przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron nie wymaga się wskazania, która ze stron wystąpiła z inicjatywą zawarcia takiego porozumienia. W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego umowa rozwiązuje się, wywołując takie skutki, jak w przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Przepisy nie wymagają, aby w takim przypadku jako podstawę podać jeszcze w związku z art Zdaniem ustawodawcy wystarczy podać sam art pkt 2 kp. 16

17 zwalnianie Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób i wypowiada umowę z przyczyn niedotyczących pracownika (w trybie indywidualnym lub grupowym), podlega przepisom ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Obecna informacja o sposobie wypełniania świadectwa przesądza, że ten fakt również należy odnotować w podstawie prawnej rozwiązania umowy. Trzeba odróżnić przypadek wypowiedzenia umowy w ramach zwolnienia indywidualnego (patrz: 8) i zwolnień grupowych. Zapisy w ust. 3 lit. a rozwiązanie umowy za porozumieniem stron Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron art pkt 1 kp. Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku ze zwolnieniem grupowym art pkt 1 kp w związku z art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474). Zapisy w ust. 3 lit. a rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę art pkt 2 kp. Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika art pkt 2 kp. 17

18 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Zapis w ust. 3 lit. a wypowiedzenie w ramach zwolnień indywidualnych Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę art pkt 2 kp w związku z art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474). Zapis w ust. 3 lit. a wypowiedzenie w ramach zwolnień grupowych Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę art pkt 2 kp w związku z art. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2016 r. poz. 1474). Zwolnienie dyscyplinarne można powołać się na art. 52 Kodeksu pracy Nie ma już wątpliwości, że można wskazać w świadectwie pracy, że do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia doszło w trybie dyscyplinarnym. 10. Zapis w ust. 3 lit. a zwolnienie dyscyplinarne Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę art pkt 3 kp w związku z art. 52 kp. 18

19 zwalnianie Pracownik długo choruje można go zwolnić bez wypowiedzenia Artykuł 53 Kodeksu pracy reguluje przypadki, gdy pracownika można zwolnić bez wypowiedzenia, ale bez jego winy. Chodzi tu przede wszystkim o długą chorobę po wyczerpaniu okresów ochronnych. Zapis w ust. 3 lit. a zwolnienie bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę art pkt 3 kp w związku z art. 53 kp. Pracodawca ciężko zawinił pracownik może odejść bez wypowiedzenia Jeśli mimo wskazań lekarza pracodawca nie przeniósł pracownika do innej pracy, ten ostatni może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Pracownik ma też prawo natychmiast zwolnić się, jeśli pracodawca ciężko naruszył podstawowe obowiązki wobec pracownika, np. nie wypłacał w terminie wynagrodzenia, stosował mobbing. Nawet jeśli pracodawca uważa, że pracownik niesłusznie rozwiązał umowę bez wypowiedzenia, musi wpisać ten tryb rozwiązania umowy w świadectwie. Następnie może jednak odwołać się do sądu, żądając od pracownika odszkodowania za bezprawne zwolnienie się bez wypowiedzenia. 19 Nowe rozporządzenie wprowadziło terminy Jeśli sąd przyzna rację pracodawcy, to pracodawca może żądać przedstawienia świadectwa pracy w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie, w celu uzupełnienia go o informację o tym wyroku. Jeśli pracownik nie przedłoży świadectwa pracy do uzupełnienia w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie to pracodawca wzywa go do przedłożenia świadectwa pracy w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania w celu zamieszczenia takiej informacji w świadectwie pracy. Pracodawca uzupełnia świadectwo pracy i wydaje je pracownikowi w ciągu 3 dni od przedłożenia go przez pracownika.

20 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Przepisy nadal nie regulują natomiast, w którym miejscu świadectwa wpisuje się wspomniane uzupełnienie. Zgodnie z informacją o sposobie wypełniania świadectwa pracy nie wpisuje się tego w informacjach uzupełniających. A zatem najlepiej napisać to na marginesie, obok sposobu ustania stosunku pracy albo ewentualnie na końcu świadectwa pracy, dodając, że jest to uzupełnienie do ust. 3 lit. a świadectwa. Zapis w ust. 3 lit. a pracownik zwalnia się bez wypowiedzenia z powodu winy pracodawcy Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia dokonanego przez pracownika art pkt 3 kp w związku z art. 55 kp. Upływ czasu trwania umowy terminowej to nie wygaśnięcie umowy Do zwykłych sposobów rozwiązania umowy o pracę, wymienianych w pkt 3 lit. a, należy także ustanie umowy terminowej z upływem czasu, na jaki została zawarta (nie można mylić tego przypadku z wygaśnięciem umowy o pracę wpisywanym w lit. b). Ten przypadek rozwiązania umowy o pracę dotyczy umów: z na okres próbny z chwilą upływu terminu, na jaki zostały zawarte (maksymalnie do 3 miesięcy), z na czas określony z chwilą upływu terminu, na jaki zostały zawarte, w tym na zastępstwo, które automatycznie rozwiązują się w związku z powrotem do pracy pracownika zastępowanego. We wszystkich tych przypadkach stosuje się jeden zapis, który przedstawiamy na kolejnej stronie. 20

21 zwalnianie Zapis w ust. 3 lit. a upływ czasu trwania umowy terminowej Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta art pkt 4 kp. Umowa terminowa, która miałaby się rozwiązać po upływie 3 miesiąca ciąży, przedłuża się z mocy prawa do dnia porodu. Powstaje więc pytanie, czy trzeba w świadectwie pracy dodać jeszcze art , który o tym stanowi. Ponieważ jednak nie ma to znaczenia dla kolejnego pracodawcy, można to pominąć i wpisać wówczas sam art pkt 4 kp. W lit. a także nietypowe przypadki ustania zatrudnienia Także w literze a pracodawca wpisuje przypadki ustania zatrudnienia, o których mowa w: art lub art. 5 kp, art kp, art kp oraz art kp (w dawnym wzorze trzeba je było wpisywać w literze b, a przypadki wygaśnięcia stosunku pracy w literze c ). Pracownik, który został przejęty w drodze transferu przedsiębiorstwa, ma prawo w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę skorzystać z możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem. Jeśli skorzysta z tego prawa, należy umieścić w świadectwie zapis wskazany we wzorze 14. Zapis w ust. 3 lit. a rozwiązanie umowy za 7-dniowym uprzedzeniem przy przejściu zakładu Stosunek pracy ustał w wyniku: b) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem art kp. 21

22 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Odmienne zasady stosuje się natomiast, jeżeli dochodzi do przejęcia zakładu pracy, w którym pracownicy są zatrudnieni na innej podstawie niż umowa o pracę, np. na podstawie mianowania, powołania (m.in. w szkołach, urzędach) lub spółdzielczej umowy o pracę. Szczególny tryb rozwiązania stosunku pracy polega wówczas na tym, że pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany: z zaproponować wspomnianym pracownikom nowe warunki pracy i płacy oraz z wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego mogą oni złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia w podanym trybie nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Jeżeli pracownik odrzuci nowe warunki w świadectwie pracy, należy oznaczyć to w sposób ukazany we wzorze poniżej. Uwaga: Ten tryb nie dotyczy przejęcia w ramach transferu osób związanych z przejmowaną firmą umowami cywilnoprawnymi, np. zlecenia czy o dzieło. Dotyczy tylko innych niż zwykła umowa o pracę podstaw nawiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 2 kp. Zapis w ust. 3 lit. a odrzucenie nowych warunków przy przejściu spółdzielni Stosunek pracy ustał w wyniku: b) odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia zgodnie z art kp. Kolejny przypadek nietypowego rozwiązania stosunku pracy, który podaje się w literze a, to sytuacja, gdy pracownik w wyniku wygranej przed sądem został przywrócony do pracy u poprzedniego pracodawcy. 22

23 zwalnianie Może on wówczas rozwiązać umowę o pracę, którą już zawarł z nowym pracodawcą, za 3-dniowym uprzedzeniem, w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Wówczas nowy pracodawca wystawia świadectwo pracy z zapisem ukazanym we wzorze poniżej. Zapis w ust. 3 lit. a szybkie rozwiązanie nowego stosunku pracy, gdy pracownika przywrócono do pracy Stosunek pracy ustał w wyniku: b) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia za 3-dniowym uprzedzeniem art kp. Artykuł kp określa kolejny, szczególny tryb rozwiązania umowy o pracę. Dotyczy on pracodawców, którzy zatrudniają pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego. Jeżeli lekarz (w szczególności podczas badań wstępnych, okresowych, kontrolnych) orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany: z zmienić rodzaj pracy wykonywanej przez młodocianego lub z niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę z młodocianym i wypłacić mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (jeżeli nie ma możliwości zmiany rodzaju pracy wykonywanej przez młodocianego). W świadectwie pracy umieszcza się wówczas informację wskazaną we wzorze poniżej. Zapis w ust. 3 lit. a ustanie zatrudnienia, gdy praca zagraża zdrowiu młodocianego Stosunek pracy ustał w wyniku: b) orzeczenia lekarskiego, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego art kp. 23

24 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... W sytuacji gdy pracownik, który pozostawał w stosunku pracy z innym pracodawcą i normalnie obowiązywałby go 3-miesięczny okres wypowiedzenia przystąpił do konkursu na dane stanowisko (np. kierownicze w administracji), wygrał konkurs i został powołany na to stanowisko, przysługuje mu jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Wówczas w świadectwie pracy powinien pojawić się zapis przedstawiony w poniższym wzorze. Zapis w ust. 3 lit. a skrócony okres wypowiedzenia w związku z wygranym konkursem Stosunek pracy ustał w wyniku: b) rozwiązania umowy o pracę z 1-miesięcznym wypowiedzeniem na podstawie art kp. W lit. b tylko przypadki wygaśnięcia umowy Umowa o pracę może również ustać w wyniku jej wygaśnięcia. Wygasa ona w przypadkach określonych w Kodeksie pracy oraz w przepisach szczególnych. Kodeks pracy wymienia 3 przypadki wygaśnięcia umowy, a więc: z śmierć pracownika art kp (patrz: 19), z śmierć pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeśli rodzina/spadkobiercy nie przejmą firmy art kp (patrz: 20), z upływ 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu jego tymczasowego aresztowania art kp (patrz: 21). W przypadku gdy do ustania zatrudnienia dojdzie z którejkolwiek z wymienionych przyczyn, w świadectwie pracy należy podać podstawę prawną wygaśnięcia. Przypadki, w których do wygaśnięcia stosunku pracy dochodzi na podstawie przepisów szczególnych, w praktyce występują dużo rzadziej niż sytuacje określone w Kodeksie pracy. Może to być m.in.: z wygaśnięcie stosunku służbowego prokuratora w razie utraty przez niego obywatelstwa polskiego (art ustawy Prawo o prokuraturze); z wygaśnięcie stosunku służbowego sędziego z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu dyscyplinarnego o złożeniu sędziego z urzędu oraz 24

25 zwalnianie orzeczenia sądu skazujące na środek karny pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska sędziego (art ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Zapis w ust. 3 lit. b śmierć pracownika Stosunek pracy ustał w wyniku: c) wygaśnięcia umowy o pracę na podstawie art. 63 w związku z art kp. Zapis w ust. 3 lit. b śmierć pracodawcy będącego osobą fizyczną Stosunek pracy ustał w wyniku: c) wygaśnięcia umowy o pracę na podstawie art. 63 w związku z art kp. Zapis w ust. 3 lit. b upływ 3 miesięcy tymczasowego aresztowania Stosunek pracy ustał w wyniku: c) wygaśnięcia umowy o pracę na podstawie art. 63 w związku z art. 66 kp. Ustęp 4 świadectwa jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia W świadectwie pracy w ust. 4 trzeba też wpisać fakt skrócenia okresu wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło ono na podstawie art kp, czyli jednostronnie przez pracodawcę. Wpisuje się okres, o który został skróco- 25

26 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... ny okres wypowiedzenia, uprawniający pracownika do odszkodowania. Natomiast informacji o skróceniu okresu wypowiedzenia na mocy porozumienia stron nie trzeba podawać w świadectwie pracy. Zapis w ust. 4 jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art Kodeksu pracy od 1 września do 31 października 2017 r.. Ustęp 5 pkt 1 świadectwa urlop wypoczynkowy W świadectwie pracy trzeba podać urlop wypoczynkowy wykorzystany przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, w tym urlop wypoczynkowy na żądanie wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy: z wykorzystanego w naturze lub z za który przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy w trybie na żądanie. Zatem zniknęły wątpliwości w tym zakresie. Obecnie z informacji dotyczącej sposobu wypełniania świadectwa pracy wprost wynika, że dni i godziny urlopu wypoczynkowego, za który pracodawca wypłacił odchodzącemu z pracy pracownikowi ekwiwalent pieniężny, wpisuje się w świadectwie pracy jako urlop wykorzystany. W omawianym punkcie chodzi jedynie o urlop wypoczynkowy. Inne urlopy, np. szkoleniowy lub dodatkowy wypoczynkowy z tytułu niepełnosprawności, wykazuje się w ust. 5 pkt 12 świadectwa. Nie wyodrębnia 26

27 zwalnianie się urlopu uzupełniającego (6 dni), do którego pracownik nabywa prawo, gdy osiągnie 10-letni staż pracy. Tylko urlop z roku ustania zatrudnienia Podaje się jedynie urlop z roku kalendarzowego, w którym zatrudnienie ustało. Nie odnotowuje się dni zaległego urlopu. Nie trzeba odnotowywać porozumienia przenoszącego urlop Jeśli pracownik kończy np. umowę terminową, a nie wykorzystał całego przysługującego mu za nią urlopu wypoczynkowego, trzeba mu wypłacić ekwiwalent pieniężny nawet gdy strony mają zamiar kontynuować zatrudnienie. Jest jednak wyjątek od tej zasady: jeśli pracodawca i pracownik zawierają kolejną umowę o pracę bezpośrednio po poprzedniej, mogą w drodze porozumienia przenieść urlop nabyty w czasie poprzedniej umowy do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy. Wówczas za przeniesiony urlop nie płaci się ekwiwalentu. Najlepiej przygotować gotowy druk takiego porozumienia, które można proponować pracownikowi zawsze przy zawieraniu kolejnej umowy o pracę. Strony mogą zapisać w porozumieniu, że przenoszą cały urlop albo tylko jego część (wówczas za resztę niewykorzystanego urlopu pracownikowi przysługuje ekwiwalent). Nie ma obowiązku podawania w porozumieniu daty wykorzystania przenoszonego urlopu. Porozumienie o przeniesieniu urlopu Na podstawie art Kodeksu pracy strony postanawiają, że niewykorzystany urlop wypoczynkowy nabyty przez pracownika w trakcie trwania umowy zawartej na okres próbny, trwającej od 1 października do 31 grudnia 2017 r., zostanie przez pracownika wykorzystany w czasie trwania kolejnej umowy o pracę umowy na czas nieokreślony obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. Podpis pracownika Podpis pracodawcy 27

28 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Wielu specjalistów dopuszcza także porozumienie dorozumiane, np. gdy pracownik składa wniosek o wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w trakcie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą, a pracodawca go akceptuje. Jednak zawsze z takiej czynności musi wynikać zgoda obu stron (czyli: wniosek pracownika i jego akceptacja przez pracodawcę). Problem z porozumieniem dorozumianym jest taki, że nie ma wówczas dokumentu, który normalnie należy włożyć do części C akt osobowych. Tymczasem obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie dokumentacji każe w tej części umieszczać dokumenty w związku z art Kodeksu pracy. Dlatego lepsze jest oddzielne pismo z podpisami obu stron (albo np. , który można wydrukować i włożyć do akt). Porozumienie (zwykłe lub dorozumiane) powinno być ponadto zawarte najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy o pracę gdyż po tej dacie prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego zamienia się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop. W drodze wykładni MRPiPS przyjęło się, że nie trzeba w zbiorczym świadectwie pracy odnotowywać faktu przeniesienia urlopu niewykorzystanego na kolejną umowę o pracę. Obecnie nie będzie już takich wątpliwości, ponieważ przepisy nakazują podać w świadectwie jedynie urlop wykorzystany, a nie przenoszony. Ustęp 5 pkt 2 świadectwa urlop bezpłatny W tym punkcie wskazuje się okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawę prawną jego udzielenia. Zazwyczaj urlop bezpłatny jest udzielany na podstawie art. 174 Kodeksu pracy. Jednak możliwe jest też m.in. skorzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego na np. przygotowanie się do egzaminu na studiach, których pracodawca nie uznał za podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem, na podstawie art Kodeksu pracy i przepisów szczególnych. 28

29 zwalnianie Informacja o korzystaniu z urlopu bezpłatnego 2) korzystał z urlopu bezpłatnego w okresie 1 marca 31 maja 2015 r., na podstawie art. 174 Kodeksu pracy. Ustęp 5 pkt 3 świadectwa informacja o urlopie ojcowskim Wskazując urlop ojcowski, trzeba obecnie napisać, w jakim wymiarze został wykorzystany i w ilu częściach. Natomiast nie jest wymagane podanie podstawy prawnej. Informacja o korzystaniu z urlopu ojcowskiego 3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni, w dwóch częściach. Ustęp 5 pkt 4 świadectwa informacja o urlopie rodzicielskim Wskazując obecnie urlop rodzicielski, trzeba wpisać: z podstawę prawną, w oparciu o którą został udzielony urlop rodzicielski (tj. art albo art d Kodeksu pracy), a także z w jakim wymiarze i w ilu częściach urlop rodzicielski został wykorzystany (maksymalnie w czterech), w tym czy był to urlop w wymiarze do 16 tygodni wykorzystany po przerwie, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko pracownika ukończyło 6 lat (zgodnie z art c 3 Kodeksu pracy). 29

30 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Liczba części urlopu rodzicielskiego wykorzystana bez zachowania zasady bezpośredniości czyli po przerwie między poprzednią częścią urlopu rodzicielskiego lub pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego pomniejsza liczbę części urlopu wychowawczego przysługującego pracownicy albo pracownikowi. Z tego względu do wniosku o urlop wychowawczy dołącza się oświadczenie pracownika dotyczące korzystania z części urlopu rodzicielskiego na dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu: z urlopu macierzyńskiego lub z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo z zasiłku za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, albo okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, ze wskazaniem liczby części urlopu wykorzystanych w taki sposób. Zatem informacja zamieszczona w świadectwie pracy może posłużyć kolejnemu pracodawcy do ewentualnej weryfikacji faktu, w ilu częściach nowy pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego. Czyli ile wniosków złożyć (urlop wychowawczy może być wykorzystany maksymalnie w 5 częściach liczonych na oboje rodziców lub opiekunów dziecka). Informacja o korzystaniu z urlopu rodzicielskiego 4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie art d Kodeksu pracy, w wymiarze 32 tygodni w dwóch częściach, w tym na podstawie art c 3 Kodeksu pracy 16 tygodni w jednej części. Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy nakazuje wpisać w ust. 5 pkt 4 informację o urlopie rodzicielskim wykorzystanym tylko przez pracownika, któremu pracodawca wydaje świadectwo pracy. Jeżeli pracownik nie wykorzystał urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, to o tym, czy będzie mógł skorzystać z reszty tego urlopu u kolejnego pracodawcy i w jakim wymiarze, decydujące znaczenie będzie miało m.in. to, czy drugi rodzic dziecka skorzystał z kolejnej części urlopu rodzicielskiego czy nie (a tego, czy tylko pracownik korzystał z urlopu rodzicielskiego sam, czy korzystał z niego także drugi rodzic dziecka albo 30

31 zwalnianie pracownik inny członek najbliższej rodziny kolejny pracodawca dowie się z wniosku pracownika o kolejną część urlopu rodzicielskiego). Informacja o korzystaniu z urlopu rodzicielskiego w niepełnym wymiarze 4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie art d Kodeksu pracy, w wymiarze 16 tygodni w jednej części, w tym na podstawie art c 3 Kodeksu pracy nie korzystał (nie korzystała). W takim przypadku np. pracownica, w której świadectwie pracy jest zawarta taka informacja, będzie mogła skorzystać z pozostałych 16 tygodni urlopu rodzicielskiego, pod warunkiem że ojciec dziecka nie wykorzystał drugiej, 16-tygodniowej części tego urlopu oraz, że nie upłynął 31 grudnia tego roku kalendarzowego, w którym jej dziecko kończy 6 lat. Ustęp 5 pkt 5 świadectwa informacja o urlopie wychowawczym Wskazując wykorzystany urlop wychowawczy, pracodawca wskazuje podstawę prawną udzielenia urlopu wychowawczego, jego wymiar i okres, w którym urlop wychowawczy był wykorzystywany, a także zaznacza, w ilu częściach (czyli ile wniosków o urlop wychowawczy zostało złożonych). Informacja o korzystaniu z urlopu wychowawczego 5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie art Kodeksu pracy w wymiarze 10 miesięcy w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r., w jednej części. 31

32 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Odrębnie urlopy na każde z dzieci Zamieszczony w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy Sposób wypełniania świadectwa pracy informuje pracodawcę, że w przypadku, gdy odchodzący z pracy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop: ojcowski, rodzicielski albo wychowawczy pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka. W niektórych przypadkach wykazujemy tylko urlopy na mniejsze dzieci Trzeba także mieć na uwadze, że pracodawca ma obowiązek wskazać w świadectwie pracy urlop ojcowski oraz rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik odchodzący z pracy ma dziecko na tyle duże, że może jeszcze skorzystać z tego uprawnienia. Nie ma jednak tego ograniczenia w odniesieniu do urlopu wychowawczego. Oznacza to, że urlop ojcowski wskazuje się, gdy: z odchodzący z pracy pracownik ma dziecko w wieku do 24 miesięcy albo z nie upłynęło jeszcze 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia). Urlop rodzicielski wskazuje się, gdy nie skończył się jeszcze rok kalendarzowy, w którym dziecko pracownika kończy 6 lat. 32 przykład Starsze dziecko a wpis w świadectwie pracy Z pracy odchodzi pracownik, który ma 12-letnie dziecko. Nie trzeba w wydawanym mu świadectwie pracy zamieszczać informacji o tym, czy i w jakim wymiarze korzystał on z urlopu ojcowskiego albo rodzicielskiego. Natomiast konieczne będzie zamieszczenie wymaganych informacji na temat korzystania przez tego pracownika z urlopu wychowawczego na syna lub córkę. Pracodawca musi bowiem wypełnić ust. 5 pkt 5 świadectwa pracy (dotyczący wykorzystanego urlopu wychowawczego) nawet wtedy, gdy następuje ustanie zatrudnienia po upływie roku kalendarzowego, w którym dziecko skończyło 6 lat. A także wtedy, gdy dziecko skończyło

33 zwalnianie 18 lat jeżeli pracownik korzystał z dodatkowego urlopu wychowawczego z powodu stanu zdrowia dziecka (wymagającego osobistej opieki pracownika), potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. Trzeba też pamiętać, że z urlopu rodzicielskiego może także skorzystać pracownik niebędący rodzicem dziecka (ani biologicznym, ani tzw. adopcyjnym, ani z rodziny zastępczej), czyli pracownik inny członek najbliższej rodziny. W opinii ministerstwa pracy przez najbliższego członka rodziny należałoby zatem rozumieć osobę, która pozostaje z matką dziecka w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, a także małżeństwa. W stosunku pokrewieństwa wobec matki dziecka pozostają np. jej ojciec i matka, dziadek i babcia, jej brat i siostra. Natomiast matka dziecka pozostaje w stosunku powinowactwa z rodziną męża. Zatem dla matki dziecka powinowatymi będą np. teść i teściowa, dziadkowie męża, brat i siostra męża. Stosunek powinowactwa nie ustaje w razie śmierci męża matki dziecka. Gdy wyżej wskazany pracownik korzystał z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i odchodzi z pracy pracodawca wypełnia ust. 5 pkt 5 świadectwa pracy, jeżeli następuje to w takim czasie, że pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy. Jeżeli pracownik korzystał np. z części urlopu rodzicielskiego na starszego i młodszego wnuka (np. w sytuacji gdy matka dzieci często przebywała w szpitalu ze względu na stan jej zdrowia), to pracodawca będzie musiał wskazać odrębnie urlop rodzicielski wykorzystany przez pracownika babcię, na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka. Oznacza to, że w opisanej sytuacji pracodawca wypełnia ust. 5 pkt 4 świadectwa pracy (dotyczący korzystania z urlopu rodzicielskiego) mimo, że dziecko (dzieci) nie jest rodzonym dzieskiem pracownika. Uwaga: w poprzednim stanie prawnym (do dnia 1 stycznia 2017 r.), w drodze wykładni przyjmowało się podobne zasady wypełniania świadectwa pracy, gdy z pracy odchodził pracownik, który korzystał z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich. Natomiast pojawiały się różne opinie dotyczące obowiązku albo braku obowiązku wpisywania w świadectwie pracy faktu wykorzystania przez pracownika urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Warto zaznaczyć, że obecnie z treści rozporządzenia w sprawie świadectwa 33

34 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... pracy wyraźnie wynika, że w świadectwie pracy nie wpisuje się informacji o korzystaniu przez pracownika z urlopu macierzyńskiego ani urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Ustęp 5 pkt 6 świadectwa informacja o ochronie na podstawie art pkt 2 Kodeksu pracy Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika. Jednocześnie pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Z tego względu, w ust. 5 pkt 6 świadectwa pracy pracodawca wpisuje okres albo okresy korzystania z tej ochrony. Informacja o ochronie na podstawie art pkt 2 Kodeksu pracy 6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 1 maja 2015 r.. 6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art pkt 2 Kodeksu pracy, w okresach: 1 czerwca 31 grudnia 2014 r., 1 czerwca 31 grudnia 2015 r.. W sytuacji, gdyby pracownik korzystał z obniżenia wymiaru etatu, w okresie, w którym jest uprawniony do urlopu wychowawczego kilka razy (najpierw gdy był uprawniony do urlopu wychowawczego na starsze dziecko, a następnie gdy był uprawiony do urlopu wychowawczego na młodsze dziecko) przepisy rozporządzenia w sprawie świadec- 34

35 zwalnianie twa pracy nie wymagają, żeby pracodawca wskazywał odrębnie okres ochrony w trakcie korzystania z obniżonego wymiaru etatu na podstawie art przysługujący z tytułu bycia uprawionym do urlopu wychowawczego na każde z dzieci. Nie ma też ograniczenia czasowego w zakresie wpisywania w świadectwie pracy informacji o korzystaniu z ochrony. Pracodawca musi wypełnić ust. 5 pkt 6 świadectwa pracy nawet wtedy, gdy zatrudnienie ustaje: z po upływie roku kalendarzowego, w którym dziecko skończyło 6 lat, a także z wtedy gdy dziecko skończyło 18 lat, a pracownik korzystał z uprawnienia do obniżenia wymiaru etatu w okresie, w którym był uprawniony do dodatkowego urlopu wychowawczego z powodu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności dziecka. Ustęp 5 pkt 7 świadectwa informacja o korzystaniu z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat W ust. 5 pkt 7 świadectwa pracy wpisuje się liczbę dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Nie trzeba podawać konkretnych dat. Pracodawca musi wypełnić ten ustęp i punkt także wtedy, gdy dziecko (lub dzieci), które wychowuje, skończy (skończą) 14 lat. Informacja o wykorzystaniu wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat 7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy w wymiarze 2 dni. 7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy w wymiarze 16 godzin. 7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy w wymiarze 8 godzin. 35

36 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Ustęp 5 pkt 8 świadectwa informacja o niezdolności do pracy oraz pobieraniu wynagrodzenia chorobowego W tym miejscu należy wpisać, za ile dni wypłacono pracownikowi wynagrodzenie chorobowe. Może to być maksymalnie 33 dni (lub 14 dni w przypadku niezdolności pracownika po roku kalendarzowym, w którym ukończył 50 lat). Chodzi tu oczywiście o wszystkie dni wypłaty tego wynagrodzenia, a nie tylko dni robocze. Przepisy nie wymagają jednak podawania dat. W ust. 5 pkt 8 świadectwa pracy nie podaje się informacji o fakcie pobierania zasiłku chorobowego. Zapis w informacji o niezdolności do pracy oraz pobieraniu wynagrodzenia chorobowego: 8) był niezdolny do pracy przez okres 10 dni. Ustęp 5 pkt 9 świadectwa informacja o niepłatnym pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego, udzielonego na krócej niż 7 dni W ust. 5 pkt 9 wskazuje się tzw. pierwsze dni zwolnienia lekarskiego, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 92 1¹ Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie, w pierwszym dniu każdego okresu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej nie dłużej niż 6 dni, pracownik nie zachowywał prawa do 80% płatnego wynagrodzenia chorobowego. Ten punkt świadectwa pracy pracodawca wypełnia tylko wtedy, gdy wystawia świadectwo pracy pracownikowi, który był u niego zatrudniony w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. 36

37 zwalnianie Ustęp 5 pkt 10 świadectwa informacja o dobytej służbie wojskowej W tym ustępie i punkcie pracodawca wskazuje okres odbywania przez pracownika czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych. Ustęp 5 pkt 11 świadectwa informacja o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze Wypełnienie ust. 5 pkt 11 świadectwa pracy jest istotne z punktu widzenia uprawnień emerytalnych pracownika. Pracodawca wskazuje w nim okres wykonywania przez pracownika pracy, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. poz. 43 z późn. zm.) na stanowiskach ustalonych zgodnie z 1 ust. 2 tego rozporządzenia. Zapis w ust. 5 pkt 11 praca w szczególnych warunkach W stosunku do pracownika, który pracował w szczególnych warunkach na stanowiskach dotychczasowych, przykładowo można zapisać w świadectwie pracy: Wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w okresie od 2 listopada 1984 r. do 31 grudnia 2004 r. Rodzaj pracy: rodzaj pracy prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne, o którym mowa w pkt 13 działu V wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, Na stanowisku aparatowy, wymienionym w pkt 5, poz. 13 działu V wykazu A zarządzenia nr 9 ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych z 1 sierpnia 1983 r.. 37

38 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Dokumentowanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, według nowych zasad, o których mowa w ustawie o emeryturach pomostowych, nie wymaga natomiast wcale dokonywania wpisów w świadectwie pracy. Od 1 stycznia 2010 r. płatnik składek ma bowiem obowiązek opłacać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 965), czyli prace, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 tej ustawy (określonych w załącznikach nr 1 i 2). W związku z tym płatnik składek jest zobowiązany: 1) do prowadzenia wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 2) do powadzenia ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 3) informować ZUS o pracownikach umieszczonych w ewidencji, 4) przekazywać do ZUS informację o liczbie stanowisk pracy, na których jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze płatnik składek powinien przekazać do ZUS w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Ustęp 5 pkt 12 świadectwa dodatkowy urlop lub dodatkowe uprawnienia W tym punkcie świadectwa pracy pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 1 Kodeksu pracy. Powołany przepis stanowi, że ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, 38

39 zwalnianie a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. A zatem zakładowy regulamin pracy również jest źródłem prawa pracy. W tej części świadectwa pracy pracodawca wskazuje zatem: z dodatkowy urlop dla pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), z informację o wypłaceniu odprawy emerytalno-rentowej na podstawie art kp (odprawa jest bowiem świadczeniem jednorazowym), z liczbę dni wolnych udzielonych pracownikowi będącemu jednocześnie biegłym w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń, gdyż łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego, bez względu na liczbę kolejnych pracodawców w tym roku ( 7 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Zapis w ust. 5 pkt 12 dodatkowy urlop niepełnosprawnego 12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy: dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (70 godzin) na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046). Zapis w ust. 5 pkt 12 odprawa emerytalna 12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy: otrzymał odprawę pieniężną na podstawie art kp. 39

40 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Można odnotować liczbę nadgodzin Natomiast kwestią nadal dyskusyjną jest, czy w tym miejscu należy wpisywać informację o liczbie godzin nadliczbowych wypracowanych z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy z limitu 150 godzin w danym roku kalendarzowym. W ocenie części specjalistów, ze względu na ochronę pracownika wpisanie takiej informacji będzie dla niego korzystne. W takiej sytuacji kolejny pracodawca, zatrudniający taką osobę w trakcie bieżącego roku kalendarzowego, będzie świadomy, ile godzin nadliczbowych z limitu rocznego pracownik już wypracował. Przepisy jednak nie zobowiązują pracodawcy do podawania takiej informacji w świadectwie pracy i jej brak nie powinien być uznawany za błąd przez inspektora PIP. Ustęp 5 pkt 13 świadectwa okresy nieskładkowe W tym miejscu wskazujemy okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, za które wystawiane jest świadectwo pracy, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty, określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 7 tej ustawy, okresami nieskładkowymi są m.in. okresy pobierania: z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy (także za rok kalendarzowy, w którym ustaje stosunek pracy, nie szkodzi, że taka informacja pojawia się 2 razy w świadectwie pracy), z zasiłku chorobowego lub opiekuńczego z ubezpieczenia społecznego, z świadczenia rehabilitacyjnego, z studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu. Należy podać dokładny okres, wraz z datami (od do). Ustęp 6 świadectwa należność egzekwowana przez komornika W przypadku gdy na zakończenie stosunku pracy pracownik ma nadal zajętą część wynagrodzenia za pracę (czyli suma egzekwowana 40

41 zwalnianie nie została w całości ściągnięta), trzeba zamieścić specjalną informację w ust. 6 świadectwa. Oznacza się komornika oraz numer sprawy egzekucyjnej i podaje się wysokość kwot dotychczas potrąconych. Jeśli jednak należność została w całości spłacona i wynagrodzenie nie jest już obciążone egzekucją, nie podaje się w świadectwie informacji o tym, że kiedyś było zajęcie komornicze. Zapis w ust. 6 egzekucja z wynagrodzenia Wynagrodzenie zajęte przez Komornika Sądowego Rewiru VII przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, ul. Zmyślona 1 / 01, Warszawa, nr sprawy egzekucyjnej: VII KM 287/13. Potrącono z wynagrodzenia pracownika kwotę zł. Ustęp 7 świadectwa informacje uzupełniające W ust. 7 zamieszczamy informację o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez nas i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych. Taka informacja może dotyczyć np. odprawy pieniężnej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli do dnia ustania zatrudnienia pracodawca jej nie wypłacił, ponieważ nie miał na to środków. Jeżeli pracodawca taką odprawę wypłacił to informacji o jej wypłaceniu nie wpisuje się do świadectwa pracy. Natomiast na żądanie pracownika w ustępie 7 świadectwa pracy pracodawca podaje informacje o: z wysokości i składnikach wynagrodzenia, z uzyskanych kwalifikacjach, z prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w 7 ust. 3 rozporządzenia. Przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą. 41

42 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Zapis o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania 7. Informacje uzupełniające W dniu. wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu pracownikowi odszkodowania w związku z niezgodnym z przepisami prawa wypowiedzeniem umowy o pracę (podpis pracodawcy, data uzupełnienia informacji). albo 7. Informacje uzupełniające W dniu. wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu o przewróceniu pracownika do pracy w związku z niezgodnym z przepisami prawa wypowiedzeniem umowy o pracę (podpis pracodawcy, data uzupełnienia informacji). albo 7. Informacje uzupełniające W dniu. wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu pracownikowi odszkodowania w związku z niezgodnym z przepisami prawa rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (podpis pracodawcy, data uzupełnienia informacji). albo 7. Informacje uzupełniające W dniu. wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu o przewróceniu pracownika do pracy w związku z niezgodnym z przepisami prawa rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (podpis pracodawcy, data uzupełnienia informacji). Data uzupełnienia świadectwa pracy w ust. 7 nie może być późniejsza niż 3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy w celu jego uzupełnienia o informację o wyżej opisanym orzeczeniu. Stawia się kreskę lub wpisuje nie dotyczy Przyjęło się, że jeśli w którejś rubryce świadectwa nie ma informacji, którą można by podać, najlepiej nie zostawiać jej pustej. Warto wówczas postawić kreskę albo napisać nie dotyczy. W przypadkach, gdy wpisuje się liczbę dni (np. wynagrodzenia chorobowego), można też wpisać 0. 42

43 zwalnianie Warset sp. z o.o. W warszawa, 11 października 2017 r. ul. Toruńska Warszawa REGON/PKD Świadectwo pracy 1. Stwierdza się, że Jan Makowski imiona rodziców: Piotr i Anna urodzony 24 września 1974 r. był zatrudniony w Warset sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. w wymiarze całego etatu w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. w wymiarze 3/4 etatu, w okresie od 1 września 2012 r. do 11 października 2017 r. w wymiarze całego etatu. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę polegająca na profesjonalnej oprawie materiałów drukowanych na stanowisku introligatora. 3. Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania: umowy o pracę na mocy porozumienia stron zgodnie z art pkt 1 Kodeksu pracy b) nie dotyczy 4. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art Kodeksu pracy nie dotyczy 5. W okresie zatrudnienia pracownik: 1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: 20 dni (160 godzin), w tym 2 razy (16 godzin) korzystał z urlopu na żądanie (art kp), 2) korzystał z urlopu bezpłatnego w okresie: grudnia 2013 r., na podstawie art. 174 Kodeksu pracy 3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni, w jednej części 4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie art d Kodeksu pracy, w wymiarze 8 tygodni w jednej części 5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie art Kodeksu pracy w wymiarze 3 miesięcy w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r., 43

44 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... 6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art pkt 2 Kodeksu pracy w okresie 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. 7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy 16 godzin 8) był niezdolny do pracy przez okres 10 dni, 9) nie dotyczy 10) odbył służbę wojskową: nie dotyczy, 11) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze: nie dotyczy, 12) wykorzystał dodatkowy urlop lub inne uprawnienia bądź świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy: nie dotyczy, 13) wynagrodzenie chorobowe za okres: stycznia 2014 r. 4 8 stycznia 2011 r. 29 marca 1 kwietnia 2011 r. 5 9 kwietnia 2015 r. 6. Informacja o zajęciu wynagrodzenia: wynagrodzenie zajęte przez Komornika Sądowego IV Rewiru dla m.st. Warszawy, Nr sprawy: MS Wysokość kwoty potrąconej: zł 7. Informacje uzupełniające: w okresie zatrudnienia pracownik ukończył kurs technik cyfrowych procesów graficznych. Marta Kowalska prezes zarządu POUCZENIE Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, Warszawa (podstawa prawna: art Kodeksu pracy). POBIERZ na: 44

45 zwalnianie Podstawa prawna: z art i 5, art. 36 6, art. 36 1, art. 48 2, art. 52, art. 53, art. 55, art. 68 3, art. 92 1, art. 186, art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.), z rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. poz. 2292), z art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2046), z art. 1, art. 10 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1474), z 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2006 r., poz. 1632), z art. 93 ustawy z 28 stycznia 2016 r. prawo o prokuraturze tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 177 ze zm.), z art ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.), z art. 86 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 645), z art. 3 ust. 1, ust. 2, ust. 3, art. 35 oraz załącznik nr 1 i nr 2 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 965 ze zm.), z rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 r. nr 8, poz. 43 ze zm.), z ustawa ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 887). 45

46 Nowy świadectwa pracy z opisem jak go wypełniać po zmianach... Już ponad 78% specjalistów ds. kadr wybrało prenumeratę roczną Dołącz do nich już dziś i odbierz prezenty po opłaceniu prenumeraty! TABLET Dzięki TABLETOWI będziesz miał szybki dostęp do wersji online magazynu Zadzwoń i zamów! W celu złożenia zamówienia prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta: lub tel i podanie kodu KKEV Oferta jest ważna w ciągu 14 dni 46 KSIĄŻKA Książka rozwieje wszelkie wątpliwości związane z czasem pracy Prenumerata roczna,,doradcy kadrowego + gratis prezenty: - z pierwszym numerem książka,,czas pracy 2017, - w podziękowaniu za opłacenie prenumeraty rocznej otrzymasz tablet. To nie wszystko! W ramach prenumeraty otrzymujesz: - telefoniczny dyżur eksperta - elektroniczny,,przegląd prawa pracy - dostęp do serwisu:

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEj 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 8 czerwca 2018 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 8 czerwca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2018 r. Poz. 1289 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy. z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1044) Na podstawie art. 97 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy R162292 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1044) Na podstawie art. 97 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika)

ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) ...... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania)... (numer REGON-EKD) ŚWIADECTWO PRACY (miejscowość, data) 1. Stwierdza się, Ŝe... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY. po zmianach z 1 stycznia 2017 r. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy

ŚWIADECTWO PRACY. po zmianach z 1 stycznia 2017 r. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy ŚWIADECTWO PRACY v wydawanie, v wypełnianie, v korekty v odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. plus Już dziś zamów prenumeratę roczną i sprawdź, jakie prezenty otrzymasz. Wszyscy Czytelnicy, którzy zamówią

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 24 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 24 maja 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2017 r. Poz. 1044 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/01/2012

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/01/2012 Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 30/0/202 brzmienie od 20-2-07 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy

ŚWIADECTWO PRACY. v wydawanie, v wypełnianie, v korekty. v odpisy ŚWIADECTWO PRACY v wydawanie, v wypełnianie, v korekty v odpisy Świadectwo pracy wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy Odrębne zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych choć obowiązują

Bardziej szczegółowo

... ŚWIADECTWO PRACY. 1. Stwierdza się, że... (imię (imiona) i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

... ŚWIADECTWO PRACY. 1. Stwierdza się, że... (imię (imiona) i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony... .......................................................... (pracodawca oraz jego siedziba (miejscowość i data) lub miejsce zamieszkania)............................ (numer REGON - PKD) ŚWIADECTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI

WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI WZÓR ŚWIADECTWA PRACY Z OBJAŚNIENIAMI. (miejscowość i data) Wskazujemy datę, w której świadectwo pracy zostało rzeczywiście wystawione..... (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) Wskazujemy

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony w ZJO) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

(Tekst ujednolicony w ZJO) w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. z 1996 nr 60, poz. 282, z 2002 r. nr 214, poz. 1809, z 2003 r. nr 230, poz. 2289, z 2011 r. nr 251, poz. 1509) (Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

(pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) ŚWIADECTWO PRACY. (data urodzenia) (pracodawca)

(pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) ŚWIADECTWO PRACY. (data urodzenia) (pracodawca) (pracodawca oraz jego siedziba lub miejsce zamieszkania) (miejscowość i data) (numer REGON-PKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że imiona rodziców urodzony (imię (imiona) i nazwisko pracownika) (data

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH 2017

ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH 2017 ŚWIADECTWA PRACY PO ZMIANACH 2017 Jakie akty prawne uległy zmianie? Ustawa Kodeks Pracy: art. 97-99 -> wydawanie świadectwa pracy i terminy -> sprostowanie świadectwa pracy Rozporządzenie Ministra Rodziny,

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu zatrudnianie Bardzo długa umowa Zakaz dyskryminacji terminowa zawarta jeszcze w zatrudnieniu przed przydatna 22 lutego strategia, 2016 r. co może pracodawca orzecznictwo sądów pracy 1 Bardzo długa umowa

Bardziej szczegółowo

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego

Świadectwo pracy. Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego Świadectwo pracy Uwagi ogólne Charakter dokumentu Świadectwo pracy pełni dwojaką rolę. Z jednej strony reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy, z drugiej zaś dostarcza temu drugiemu niezbędnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Świadectwo pracy. Dz.U.2018.1289 t.j. z dnia 2018.07.03 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 3 lipca 2018 r. tekst jednolity Wejście w życie: 1 stycznia 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I

Bardziej szczegółowo

... (pracodawca oraz jego (miejscowość i data) siedziba lub miejsce zamieszkania) ... (nr REGON EKD) ŚWIADECTWO PRACY

... (pracodawca oraz jego (miejscowość i data) siedziba lub miejsce zamieszkania) ... (nr REGON EKD) ŚWIADECTWO PRACY ...... (pracodawca oraz jego (miejscowość i data) siedziba lub miejsce zamieszkania)... (nr REGON EKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony...

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Limity umów Zakaz dyskryminacji na czas określony w zatrudnieniu po przydatna 22 lutego strategia, 2016 r. orzecznictwo na przykładach sądów pracy i schematach 1 Limity umówświadectw Wydawanie na czas

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO PRACY. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę:... (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)

ŚWIADECTWO PRACY. 2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę:... (zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje) ..., dnia...20... r.... (miejscowość) ( data) (oznaczenie pracodawcy) 1... (nr REGON - EKD) ŚWIADECTWO PRACY 1. Stwierdza się, że... (imię i nazwisko pracownika) imiona rodziców... urodzony... (data urodzenia)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 15 maja 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ. z dnia 15 maja 1996 r. R960282 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Zarządzanie szkołą czerwiec wrzesień 2013 Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy/ Pozew o sprostowanie świadectwa pracy Informacje ogólne Świadectwo pracy Świadectwo pracy reguluje sytuację prawną pracownika u nowego pracodawcy i dostarcza mu

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Rozliczenia zus Zakaz dyskryminacji Zwolnienie lekarskie w zatrudnieniu po zakończeniu umowy o pracę przydatna oraz umowy strategia, zlecenia orzecznictwo sądów pracy 1 ZLA po zakończeniu umowy o pracę/umowy

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli

Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli Procedura udzielania urlopu wychowawczego dla nauczycieli ZAGADNIENIE PODSTAWA PRAWNA Uprawnieni do korzystania z urlopu wychowawczego Z urlopu wychowawczego korzystać może wyłącznie nauczyciel, który

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ANALIZY PRAWA PRACY

CENTRUM ANALIZY PRAWA PRACY INFORMATOR KADROWEGO 2017 NOWOŚĆ! Książka: UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2017 Rewolucja w rozliczeniach Z publikacji dowiesz się m.in.: W jaki sposób poprawnie oskładkowywać umowy zlecenia w 2017 roku?

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia pracowników formułowanie przyczyny wypowiedzenia

Zwolnienia pracowników formułowanie przyczyny wypowiedzenia Zwolnienia pracowników formułowanie przyczyny wypowiedzenia Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący: Leszek Skupski ISBN 978-83-269-3085-0

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu ZWALNIANIE Umowy terminowe Zakaz dyskryminacji nowe okresy w zatrudnieniu wypowiedzenia przydatna strategia, od 22 lutego 2016 r. orzecznictwo sądów pracy 1 Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia,

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia, 4 przykłady rozliczeń Jak rozliczyć Zakaz zwolnienie dyskryminacji lekarskie w dostarczone zatrudnieniu przydatna strategia, po terminie wypłaty? orzecznictwo sądów pracy 1 Zwolnienie lekarskie dostarczone

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie kolejnych rubryk świadectwa pracy

Wypełnianie kolejnych rubryk świadectwa pracy Wypełnianie kolejnych rubryk świadectwa pracy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadzący: Anna Makarczuk Wydawca: Agnieszka Gorczyca Koordynator produkcji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

RODZICIELSTWO A PRACA

RODZICIELSTWO A PRACA PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI www.aktualnoscikadrowe.pl PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI RODZICIELSTWO

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu przydatna strategia,

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu przydatna strategia, ZATRUDNIANIE Co wynika dla pracodawcy Zakaz dyskryminacji z nowego stanowiska w zatrudnieniu ministerstwa przydatna strategia, pracy orzecznictwo w sprawie sądów umów pracy terminowych? 1 Bardzo długa

Bardziej szczegółowo

URLOPY RODZICIELSKIE. adw. Piotr Wojciechowski

URLOPY RODZICIELSKIE. adw. Piotr Wojciechowski adw. Piotr Wojciechowski URLOP MACIERZYŃSKI 20 tygodni (jedno dziecko), 6 tygodni przed urlopem URLOP RODZICIELSKI 32 jedno dziecko lub 34 tygodnie - więcej niż jedno dziecko, URLOP WYPOCZYNKOWY zaległy

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY w 2018r.- DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP

PRAWO PRACY w 2018r.- DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP PRAWO PRACY w 2018r.- DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP Kod szkolenia: 926917 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie niepełnoetatowców

Zatrudnianie niepełnoetatowców PRAWO PRACY W PRAKTYCE Zatrudnianie niepełnoetatowców 22 praktyczne wskazówki Kierownik Centrum Wydawniczego: Beata Rudnicka Wydawca: Joanna Łukawska Redaktor prowadząca: Emilia Kamińska Konsultacja: Jakub

Bardziej szczegółowo

Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. Przepis

Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. Przepis Przepis Stan prawny do 31 grudnia 2016r. Stan prawny od 1 stycznia 2017 r. art.77 2 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.

Bardziej szczegółowo

PIP o wprowadzaniu zmian w rozkładach czasu pracy

PIP o wprowadzaniu zmian w rozkładach czasu pracy PIP o wprowadzaniu zmian w rozkładach czasu pracy Autor: Joanna Kaleta, Sekcja Kontroli Wewnętrznej GIP Konsultant merytoryczny: Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej Dz.U.03.13.136 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 44 ust.

Bardziej szczegółowo

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Polityka kadrowa Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 KN art. 20 KN ust. 1 Dyrektor szkoły w razie:

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłki macierzyńskie Zakaz 6 najważniejszych dyskryminacji zmian w zatrudnieniu i 10 przykładów przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. Wydawca Magdalena Stojek-Siwińska Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Opracowanie redakcyjne Izabela Baranowska Łamanie Sławomir Sobczyk

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Ochrona przedemerytalna Zakaz dyskryminacji po obniżeniu wieku w zatrudnieniu przydatna emerytalnego strategia, orzecznictwo kogo i w jakim sądów zakresie pracy obejmie? 1 Bardzo długaprzedemerytalna umowa

Bardziej szczegółowo

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy w 2018r.

1. Nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy w 2018r. PRAWO PRACY w 2018 i 2019 r. - DLA WYMAGAJĄCYCH. Nowe przepisy, planowane zmiany oraz wybrane zagadnienia z uwzględnieniem orzecznictwa SN oraz stanowisk PIP - wykład z elementami warsztatów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji Składki terminowe Zakaz dyskryminacji Składniki w zatrudnieniu do określonego terminu przydatna w podstawie strategia, orzecznictwo wymiaru sądów zasiłkupracy 1 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych

PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych PRAWO PRACY W 2017 r. - dla zaawansowanych Kod szkolenia: 350917 Miejsce: Kraków, Centrum miasta Koszt szkolenia: 430.00 zł Program 1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy obowiązujące od 1 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP

Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP PRAWO PRACY W PRAKTYCE Odpowiedzialność kadrowej podczas kontroli PIP Wydawca Katarzyna Sénat Redaktorzy Monika Załuska Grażyna Mazur Korekta Zespół Autorzy Adrianna Jasińska-Cichoń (dział I) radca prawny

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy Zgodnie z art. 209 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na pracodawcy ciąży obowiązek powiadamiania na piśmie właściwego okręgowego

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 895 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 895 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 895 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie świadectw służby żołnierzy zawodowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 1178118 Temat: Dokumentacja kadrowa w 2019r. - najnowsze zmiany w przepisach 17 Styczeń Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 1178118 Koszt szkolenia: 520.00

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KADROWA W PRAKTYCE W 2018 roku. Kompendium wiedzy

OBSŁUGA KADROWA W PRAKTYCE W 2018 roku. Kompendium wiedzy OBSŁUGA KADROWA W PRAKTYCE W 2018 roku. Kompendium wiedzy Kod szkolenia: 751318 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia: 520.00 zł Program 1. Najnowsze uregulowania prawne w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jak obliczyć dodatek wyrównawczy za część miesiąca

Jak obliczyć dodatek wyrównawczy za część miesiąca Jak obliczyć dodatek wyrównawczy za część miesiąca Prawo pracy dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Pracujesz w kadrach, płacach? Interesuje Cię prawo pracy i wynagrodzenia pracowników? Pobierz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej projekt z dnia 6 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie świadectw służby funkcjonariuszy Służby Więziennej Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2017/2018. adw. Piotr Wojciechowski

PRAWO PRACY 2017/2018. adw. Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY 2017/2018 adw. Piotr Wojciechowski SYNDROM PIERWSZEJ DNIÓWKI OD 1 WRZEŚNIA 2016 R. 3 SYNDROM PIERWSZEJ DNIÓWKI Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Opracował na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych : Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich

Bardziej szczegółowo

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Katarzyna Wrońska-Zblewska, Szymon Sokolik, Agnieszka Kosiarz, Joanna Kaleta, Emilia Wawrzyszczuk 5880 UOO 75 okladka 1 480,0 x 330,0 5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok Polecamy nasze pozostałe

Bardziej szczegółowo

- po zmianach z 22 lutego 2016 r.

- po zmianach z 22 lutego 2016 r. Wypowiadanie umów terminowych - po zmianach z 22 lutego 2016 r. Wypowiadanie umów terminowych przed 22 lutego 2016 r. W stanie prawnym przed 22 lutego 2016 r. nie każdą umowę na czas określony można było

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY E-PORADNIK ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRAWA PRACOWNIKA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Jarosław Masłowski Część II: Jarosław Masłowski, Katarzyna Pietruszyńska,

Bardziej szczegółowo

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r.

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r. W 2016 r. wynagrodzenie minimalne dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł (tj. 1.355,69 zł netto). Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI Kierownik Centrum Wydawniczego: Sebastian Watras Wydawca: Magdalena Makarczuk Redaktor prowadząca: Anna Trochimiuk ISBN: 978-83-269-0580-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony.

Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Prawo pracy w 2015 r.rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony. Kod szkolenia: 525215 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Zatrudnianie - NOWE REGULACJE - umowy na

Bardziej szczegółowo

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę PRAWO PRACY Sposoby rozwiązania umowy o pracę W art. 30KP wymieniono sposoby rozwiązania umowy o pracę. Jest to rozwiązanie umowy: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, z upływem

Bardziej szczegółowo

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania...

Życiorys zawodowy wzór ŻYCIORYS ZAWODOWY. Cel zawodowy... Wykształcenie... Doświadczenie zawodowe... Umiejętności i osiągnięcia... Zainteresowania... Życiorys zawodowy wzór 1 Dane osobowe ŻYCIORYS ZAWODOWY Nazwisko:... Imię:... Data urodzenia:... Stan cywilny:... Adres:... Telefon:... Cel zawodowy Wykształcenie Doświadczenie zawodowe Umiejętności i

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników Kod szkolenia: 812016 Miejsce: Szczecin, Szczecin - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1220

Dz.U. 2015 poz. 1220 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach

Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Zmiany w prawie pracy w praktycznych kazusach Nowy stan prawny, nowe pytania, nowe odpowiedzi Zmiany w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo