Klub Karty Kredytowej Citibank Platinum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klub Karty Kredytowej Citibank Platinum"

Transkrypt

1 Klub Karty Kredytowej Citibank Platinum

2 Vacheron Constantin ekskluzywny zegarek szwajcarski Vacheron Constantin to jedna z najstarszych marek zegarmistrzowskich na Êwiecie. Firma powsta a w 1755 roku i od poczàtku swojego dzia ania koncentrowa a si na najwy szej jakoêci produkcji. W ten sposób, przez lata, zbudowano silnà pozycj rynkowà, a wytwarzane tu zegarki zosta y uznane za jedne z najbardziej ekskluzywnych na Êwiecie. Sà produkowane r cznie przez najlepszych zegarmistrzów. Proces tworzenia tych drogocennych przedmiotów jest niezwykle skomplikowany z uwagi na du à liczb elementów mechanizmu (mechanizm w jednym modelu zegarka mo e si nawet sk adaç z tysiàca drobnych cz Êci!). Dlatego monta jednego zegarka mo e trwaç nawet 1 rok. Nic wi c dziwnego, e cena tych dzie sztuki si ga dziesiàtek tysi cy z otych. Ka dego roku w manufakturze zegarmistrzowskiej Vacheron Constantin, powstaje kilkanaêcie tysi cy zegarków, które trafiajà do najbardziej wymagajàcych Klientów ceniàcych sobie najwy szà jakoêç produktów. Firma Vacheron Constantin dbajàc o ró norodne gusta swoich nabywców wprowadzi a kilka kolekcji zegarków: Overseas, Malte, Royal Eagle, Complications, Joailleries oraz Essentielles. ROSE NOIR z kolekcji PATRIMONY precyzyjny kalendarz i pi kna nowa tarcza ka dy posiadacz karty Platinum na yczenie mo e otrzymaç katalog zegarków Vacheron Constantin drogà pocztowà na wskazany adres. Zamówienie takie nale y z o yç za poêrednictwem poczty elektronicznej na adres: Zegarki marki Vacheron Constantin dost pne sà w salonach Apart: Warszawa, CH Arkadia, Al. Jana Paw a II 82, tel. (22) ; Warszawa, CH Galeria Mokotów, ul. Wo oska 12, tel. (22) Queen Mary 2 statek legenda To najdro szy i najwi kszy statek wycieczkowy Êwiata. Ten nowoczesny, luksusowy liniowiec jest wy szy ni 23-pi trowy wie owiec. Swym ogromem przewy sza Statu WolnoÊci, londyƒskà twierdz Tower i rzymskie Koloseum. Wi kszoêç jego kabin posiada prywatne balkony. Na 14 pok adach oferowane sà niezwyk e atrakcje, które tworzà niepowtarzalnà atmosfer luksusu. Na Queen Mary 2 jest àcznie dziesi ç restauracji, kawiarni i barów bistro. W wykwintnej sali jadalnej Britannia do kolacji mo e zasiàêç 1300 osób. Ta dwukondygnacyjna restauracja, ze zdobionym sufitem i majestatycznymi, kr conymi schodami jest istnà katedrà sztuki. Sale restauracyjne Queens Grill i Princess Grill dost pne dla goêci apartamentów, sà miejscami o intymnej atmosferze z najlepszym menu. Wieczorami na pok adzie statku podawane sà dania z ró nych zakàtków Êwiata. Mi dzynarodowa kuchnia oraz jej najlepsi przedstawiciele tworzà klimat niepowtarzalnych wra eƒ kulinarnych. Ceny za rejs mogà si gaç nawet euro. Tyle kosztuje miejsce w apartamencie o powierzchni 200 m 2 z marmurowymi azienkami, prywatnym tarasem, sypialnià na pi trze, osobnym salonem i w asnym kamerdynerem. Kolekcje cieszàce si najwi kszym zainteresowaniem Klientów to niewàtpliwie Overseas, Patrimony, Malte, Egérie, Royal Eagle, linia Toledo z kolekcji Essentielles. Na szczególnà uwag zas uguje limitowana seria zegarków przygotowana z okazji 250-lecia dzia alnoêci firmy Vacheron Constantin. Specjalna oferta dla posiadaczy Karty Kredytowej Citibank Platinum: ka dy posiadacz karty Platinum p acàc tà kartà otrzyma zni k 10% przy zakupie zegarków marki Vacheron Constantin, ka dy posiadacz karty Platinum przy zakupie zegarka marki Vacheron Constantin b dzie mia mo liwoêç dokonania bezp atnego graweru na deklu zakupionego zegarka, ka dy posiadacz karty Platinum, który zakupi zegarek Vacheron Constantin w salonach Apart dostanie nieodp atnie ekskluzywny limitowany album o firmie i zegarkach Vacheron Constantin, 2 3

3 Zapraszamy posiadaczy Karty Kredytowej Citibank Platinum na spotkanie z najs ynniejszym statkiem Êwiata. Ka dy Klient p acàcy Kartà Kredytowà Citibank Platinum za wybrany na dowolnej trasie rejs statkiem Queen Mary 2 otrzymuje zni k 6% przy zakupie biletu dla siebie i osoby towarzyszàcej. Dodatkowo posiadacz karty otrzyma nieodp atnie dwie pamiàtki zwiàzane z Queen Mary 2, a w jego kabinie b dzie czeka specjalny upominek powitalny w postaci butelki francuskiego szampana Perrier-Jouet, Grand Brut. Rezerwacja rejsów: Marco Polo Travel, ul. Mokotowska 49, Warszawa, tel. (22) , (22) , fax. (22) Sea Cloud ekskluzywny klub pod aglami Sea Cloud ma niezwykle bogatà histori. Zbudowany zosta w 1931 roku wed ug starych planów kliprów herbacianych, najszybszych aglowców XIX wiecznego Êwiata. By to prezent amerykaƒskiego milionera E. F. Huttona dla jego ony Marjorie. W aêcicielka wyposa y a go w najwspanialsze dzie a sztuki, antyki, obrazy, yrandole. Na jej yczenie zainstalowano bogato zdobione kominki oraz marmurowe azienki ze z otà armaturà. To wszystko pozosta o na statku do dzisiaj. Sea Cloud jest ekskluzywnej klasy aglowcem o d ugoêci 100 m i powierzchni agli 3000 m 2. Najwy szy maszt mierzy ponad 60 metrów (prawie 20 pi ter!). Najprzyjemniejsze miejsce na statku to pok ad g ówny Lido Deck, miejsce spotkaƒ, wypoczynku i zabawy. Wieczorami, w Êwietle ksi yca, przy muzyce odbywajà si najwspanialsze przyj cia. Panie wyst pujà w eleganckich kreacjach, panowie w strojach wieczorowych. W restauracji wy o onej mahoniowym drewnem mo na delektowaç si ka dym posi kiem. Na Êcianach oryginalne obrazy o tematyce morskiej, obok kominka bia e pianino. Na pó kach ksià ki. Przytulnie i wytwornie. Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank Platinum zapraszamy na rejsy magicznym aglowcem na specjalnych warunkach. Posiadacze Karty Kredytowej Citibank Platinum otrzymujà zni k 8% przy zakupie biletu dla siebie i osoby towarzyszàcej. Dodatkowo otrzymujà specjalny pakiet powitalny w postaci kosza Êwie ych owoców, butelki szampana, butelki wina Bickensohler Steinfelsen Brut. W przypadku, gdy posiadacz Karty Kredytowej Citibank Platinum wybierze apartament typu Owner s Suite, otrzymuje pakiet powitalny, na który sk adajà si : butelka szampana, kosz Êwie ych owoców, butelka wina Bickensohler Steinfelsen Brut, a tak e dodatkowo prezent pamiàtk z aglowca Sea Cloud. Rezerwacja rejsów: Marco Polo Travel ul. Mokotowska 49, Warszawa, tel. (22) , (22) , fax. (22) Krakow Valley Golf & Country Club To przepi knie po o ony, na skraju Jurajskich Parków Krajobrazowych, nowoczesny kompleks golfowo rekreacyjny. Pomi dzy Krakowem a Katowicami, na obszarze 160 ha, znajduje si : 18 do kowe pole klasy mistrzowskiej, Akademia Golfa, strzelnica sportowa, hotel, restauracja, klub jeêdziecki. Wymarzone miejsce do aktywnego wypoczynku, a tak e do organizowania spotkaƒ firmowych. Pole golfowe klasy mistrzowskiej Zaprojektowane przez R. Freama s ynnego architekta amerykaƒskiego. Wkomponowane w jurajski krajobraz stanowi wyzwanie nawet dla wytrawnych graczy, uczestniczàcych w turniejach golfowych o klasie mi dzynarodowej. 4 5

4 6 Akademia Golfa Obiekt otwarty dla wszystkich, niezale nie od umiej tnoêci i wieku. Do dyspozycji: Driving Range, 6 do kowe pole golfowe, wypo yczalnia sprz tu. Wysoki poziom szkoleniowy gwarantujà instruktorzy, cz onkowie PGA Polska. Dla dzieci i m odzie y: zaj cia w szkó ce golfowej. Hotel Villa Pacoldi z Centrum Konferencyjnym Oferuje swym goêciom 16 klimatyzowanych pokoi dwuosobowych, w tym dwa apartamenty. Stylowa restauracja, drink bar, grill i letni ogródek zapraszajà do degustacji wyêmienitych daƒ kuchni polskiej i mi dzynarodowej. Klub Jeêdziecki Przepi kne krajobrazy Parków Jurajskich zach cajà do przeja d ek konnych. Poczàtkujàcym oferujemy profesjonalne kursy jazdy konnej. Klub dysponuje równie pensjonatem dla koni. Strzelnica sportowa Przeznaczona do strzelania rekreacyjnego, bez koniecznoêci posiadania pozwolenia na broƒ. Wypo yczalnia broni d ugiej i krótkiej, opieka instruktora. Atrakcje zimowe Ciekawie ukszta towany teren stwarza doskona e warunki do uprawiania narciarstwa alpejskiego (sztucznie naênie any stok narciarski z wyciàgiem orczykowym) i biegowego (trasy narciarskie wokó pola golfowego). Organizowane sà kuligi i przejazdy psimi zaprz gami. Krakow Valley Golf & Country Club zaprasza posiadaczy Karty Kredytowej Citibank Platinum: ka dy posiadacz Karty Kredytowej Citibank Platinum oraz cz onek jego najbli szej rodziny otrzyma przy p atnoêci Kartà Kredytowà Citibank Platinum zni k 10% na rocznà op at cz onkowskà oraz wszystkie produkty i us ugi dost pne w ramach oferty Krakow Valley Golf & Country Club, ka dy posiadacz Karty Kredytowej Citibank Platinum oraz cz onek jego najbli szej rodziny, jako nowi cz onkowie klubu golfowego Krakow Valley Golf otrzymajà bezp atnie jednà wspólnà lekcj gry pod opiekà instruktora, ka dy posiadacz Karty Kredytowej Citibank Platinum, b dàcy ju cz onkiem klubu golfowego otrzyma jednà bezp atnà lekcj strzelania z instruktorem na strzelnicy sportowej. Biuro: Krakow Valley Golf & Country Club Paczó towice 328, Krzeszowice tel. (12) , (12) , valley.com Avis Avis to jedna z najwi kszych na Êwiecie firm wynajmujàcych samochody. Posiada ponad 5000 biur w 172 krajach, a w Polsce 22 biura: w Warszawie, Szczecinie, Gdaƒsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wroc awiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie oraz w odzi, usytuowane na lotniskach i w centrach miast. Avis oferuje us ug wynajmu: krótkoterminowego, d ugoterminowego, samochodu z kierowcà,,chauffeur drive, samochodów dostawczych. Avis zapewnia swoim Klientom: bezp atny 24 godzinny Assistance, samochody zast pcze, pe en asortyment aut we wszystkich segmentach (poczàwszy od ekonomicznego Nissan Micra poprzez samochody Êredniej klasy takie jak Ford Focus, a koƒczàc na luksusowych limuzynach Volvo S80, Mercedes klasy E i S), segment samochodów typu,,fun cars m. in. Mini Cooper, Opel Cabrio. Oferta dla posiadaczy Karty Kredytowej Citibank Platinum: Specjalnie dla cz onków klubu Citibank Platinum firma Avis przygotowa a niepowtarzalnà ofert : kart indentyfikacyjnà Avis Preferred, dzi ki której ka dy Posiadacz karty Platinum, rezerwujàc samochód w Avis, b dzie uprawniony do skorzystania ze specjalnych przywilejów: zapewniona rezerwacja samochodu w Polsce z pierwszeƒstwem wobec innych Klientów, specjalnie dedykowane stanowiska wynajmu samochodu obs ugujàce Posiadaczy kart Platinum poza kolejnoêcià, szybka obs uga - dokumenty wynajmu samochodu b dà przygotowane wczeêniej i nie wymagajà podpisu, uprawnienie do jednorazowego otrzymania samochodu wy szej kategorii ni ten, który zosta zamówiony, 7

5 rabaty od 3 do 10%* na wynajem samochodu w Europie, specjalne ni sze stawki na wynajem samochodu w Polsce, tak e z kierowcà. Aby uzyskaç kart Avis Preferred, trzeba wype niç aplikacj na stronie (sekcja: partnerzy Avis / Banki / Citibank Handlowy) i odes aç jà na adres: ul. opuszaƒska 12A, Warszawa lub faksem na numer: (22) W przypadku pytaƒ jesteêmy do dyspozycji pod numerem tel. (22) Rezerwacja: lub (22) * Oferty nie mo na àczyç z innymi ofertami, rabaty nie sumujà si, zni ka nie obowiàzuje od stawek weekendowych oraz lokalnych ofert specjalnych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru Sàdowego przez Sàd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, pod nr KRS ; NIP ; wysokoêç kapita u zak adowego wynosi z otych, kapita zosta w pe ni op acony Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citibank i znak graficzny Citi sà zastrze onymi znakami towarowymi Citigroup Inc. u ywanymi na podstawie licencji DLK

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych

Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Raport z monitoringu realizacji zasady partycypacji spo ecznej w samorzàdach lokalnych Agnieszka Borek Przemys aw Fenrych Krzysztof Margol FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W A R S Z A W A 2 0 1 0 R

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo