Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Mi dzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych -X rewizja - skrót - WOJEWÓDZKI REJESTR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Mi dzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych -X rewizja - skrót - WOJEWÓDZKI REJESTR"

Transkrypt

1 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej WOJEWÓDZKI REJESTR C00-C75: Nowotwory z o liwe o okre lonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako pierwotne, za wyj tkiem NOWOTWORÓW nowotworów tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek C43-C44 Zachorowania Skóry i zgony z powodu nowotworów z o liwych w Regionie Lubelskim w 2006 roku pod redakcj Beaty Ko cia skiej C02.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka C03.* Nowotwór z o liwy dzi s a C04.* Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej C05.* Nowotwór z o liwy podniebienia C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej C07 Nowotwór z o liwy linianki przyusznej C08.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych nowotwory z o liwe LUBLIN linianki przyusznej 2008 (C07) C09.* Nowotwory z o liwe migda ka 113

2 ISSN : X ISSN number: X Zachorowania i zgony na nowotwory z o liwe w regionie C00-C75: lubelskim Nowotwory w roku z o liwe 2006 o okre lonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako Cancer C15-C26 incidence Narz dów and trawiennych mortality in 2006 in Lublin Region Wydawca: Centrum C64-C68 Onkologii Uk adu moczowego Ziemi Lubelskiej Wojewódzki C69-C72 Oka, Rejestr mózgu Nowotworów i innych cz ci centralnego systemu nerwowego Adres: C73-C75 ul.dr Tarczycy K.Jaczewskiego i innych gruczo ów 7, wydzielania Lublin wewn trznego C81 -C96: Published Nowotwory by: z o liwe uznane lub podejrzane jako pierwotne tkanki limfatycznej, Center krwiotwórczej of Oncology i tkanek of Lublin pokrewnych. Region C97: Regional Nowotwory Cancer z o liwe Register niezale nych (pierwotnych) mnogich umiejscowie. D10-D36Adress: Nowotwory str.dr K.Jaczewskiego niez o liwe. 7, Lublin, Poland Sk ad zespo u redakcyjnego: Nowotwory Beata z o liwe Ko cia ska, o okre lonym Micha Nowakowski, umiejscowieniu Ma gorzata (C00-C75) Bieniaszkiewicz, Gra yna Radomska, Justyna Odrzywolska, Monika Malec, Nowotwory Tadeusz z o liwe Rogalewski, wargi, jamy ustnej Tomasz i gard a Kwiatosz, (C00-C14) Przemys aw Deneka C00.* C01 C02.* C03.* C04.* C05.* C06.* C07 C08.* C09.* Nowotwory z o liwe wargi Nowotwór Editors: z o liwy nasady j zyka Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka Nowotwór z o liwy dzi s a Beata Ko cia ska, Micha Nowakowski, Ma gorzata Bieniaszkiewicz Gra yna Radomska, Justyna Odrzywolska, Monika Malec; Tadeusz Rogalewski, Tomasz Kwiatosz, Przemys aw Deneka Nak ad: 60 egzemplarzy Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej Nowotwór Issue: 60 z o liwy copies podniebienia Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej Nowotwór z o liwy linianki przyusznej Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych Nie Rok obejmuje: wydania nowotwory 2008 z o liwe ma ych gruczo ów linowych, które s klasyfikowane Year zgodnie of z publication ich umiejscowieniem 2008 anatomicznym Nowotwory z o liwe migda ka 113

3 Mi dzynarodowa Klasyfikacja S OWO Chorób WST PNE i Problemów Zdrowotnych -X rewizja Lubelski Rejestr Nowotworów, zorganizowany przy Centrum Onkologii Ziemi ROZDZIA Lubelskiej, istnieje II - Nowotwory od 1974r. (COO-D48) i gromadzi dane o przypadkach zachorowa i zgonów Rozdzia z powodu ten obejmuje nowotworów nast puj ce z o liwych szerokie grupy z terenu nowotworów. województwa lubelskiego, obj tego C00-C75: opiek specjalistyczn Nowotwory tutejszego z o liwe o Centrum. okre lonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako Dane te publikowane s w corocznym biuletynie oraz dost pne na stronie internetowej C00-C14 Rejestru: Wargi, jamy ustnej i gard a Stanowi one cenn informacj na temat stanu C15-C26 zdrowotno ci Narz dów ludno ci trawiennych naszego województwa. Mog by podstaw do ogólnych C30-C39 i szczegó owych Uk adu oddechowego analiz epidemiologicznych i narz dów klatki piersiowej oraz by wykorzystane do kszta towania C40-C41 polityki Ko ci zdrowotnej, i chrz stki stawowej o wiaty, dzia a profilaktycznych i propagowania zachowa C43-C44 prozdrowotnych Skóry w regionie. C45-C49 Adresujemy ten Mi dzyb onka biuletyn do (mesotelialne) Samorz du i tkanek Województwa, mi kkich Organów Administracji Pa stwowej, lekarzy, organizacji pozarz dowych, mediów do wszystkich, którzy swoim C60-C63 dzia aniem M skich mog narz dów przyczyni p ciowych si do poprawy stanu zdrowia populacji województwa lubelskiego. Wydanie niniejszego biuletynu zosta o sfinansowane ze rodków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia na realizacj zadania Poprawa rejestracji Nowotwory Nowotworów z o liwe Z o liwych o okre lonym w Polsce umiejscowieniu w ramach (C00-C75) Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. C02.* C03.* C04.* C05.* C06.* C07 C08.* C09.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka Nowotwór z o liwy dzi s a Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej Nowotwór z o liwy podniebienia Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej Nowotwór z o liwy linianki przyusznej Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych Nowotwory z o liwe migda ka 113

4 Mi dzynarodowa Klasyfikacja Chorób SPIS TRE CI i Problemów Zdrowotnych -X rewizja Rozdzia Streszczenie ten obejmuje nast puj ce... szerokie grupy nowotworów. 5 C00-C75: 1. Wst p Nowotwory z o liwe o okre lonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako Materia C15-C26 i metoda Narz dów trawiennych 2.1. Materia i dokumenty ród owe C43-C44 Podstawa prawna Skóry Klasyfikacja C60-C63 Charakterystyka M skich Regionu narz dów p ciowych C64-C68 Metody analizy Uk adu danych moczowego C76-C80: Jako i kompletno Nowotwory z o liwe danych o niedok adnie okre lonym, wtórnym i nieokre lonym C81 Zachorowania -C96: Nowotwory na nowotwory z o liwe uznane z o liwe lub w podejrzane województwie jako lubelskim pierwotne tkanki. limfatycznej, C97: Trendy czasowe Nowotwory zachorowa z o liwe niezale nych (pierwotnych) mnogich umiejscowie. 15 D37-D48 6. Zgony na Nowotwory nowotwory o niepewnym z o liwe w lub województwie nieznanym charakterze. lubelskim 18 Nowotwory 7. Wykaz niez o liwe tabel i wykresów (D10-D36) oraz o niepewnym lub nieznanym (D37-D48) charakterze 21 nie 8. WIEDZA O NOWOTWORACH I PROFILAKTYCE PREZENTACJA WYNIKÓW BADA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Micha Nowakowski 23 C00.* Wersja Nowotwory angielska z o liwe / English wargi version Tabele.. Mapy Tylna.. jedna trzecia cz j zyka C02.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka C03.* Za cznik Nowotwór nr 1 z o liwy dzi s a C04.* Za cznik Nowotwór nr 2 z o liwy dna jamy ustnej C05.* Nowotwór z o liwy podniebienia C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej C07 Nowotwór z o liwy linianki przyusznej C08.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych C09.* Nowotwory z o liwe migda ka 113 4

5 STRESZCZENIE Mi dzynarodowa Nowotwory z o liwe Klasyfikacja stanowi Chorób drug i Problemów przyczyn Zdrowotnych zgonów w -X Polsce rewizja po chorobach uk adu kr enia, a ich udzia w odsetkach zgonów systematycznie ROZDZIA wzrasta. II - Nowotwory (COO-D48) C00-C75: Rysunek Nowotwory 1: Zgony wed ug z o liwe o przyczyn okre lonym w wybranych umiejscowieniu latach uznane 1990, lub 1995, podejrzane 2005 jako pierwotne, za wyj tkiem nowotworów i tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek Nowotwory z o liwe s w Polsce g ówn przyczyn przedwczesnej umieralno ci przed 65-tym rokiem ycia, co negatywnie wyró nia nas w ród innych Nowotwory krajów europejskich niez o liwe (D10-D36). oraz o niepewnym lub nieznanym (D37-D48) charakterze nie podlegaj W województwie rejestracji. lubelskim rocznie rejestruje si ponad 7,5 tys. nowych zachorowa na nowotwory z o liwe. W porównaniu z ubieg dekad liczba ta wzros a o ponad 2 tys. przypadków. Stanowi to niemal 30-procentowy wzrost liczby Nowotwory zarejestrowanych z o liwe zachorowa. wargi, jamy ustnej i gard a (C00-C14) C00.* Obliczone Nowotwory wspó czynniki z o liwe wargi zachorowalno ci dla naszego województwa znacznie przekraczaj Nie obejmuje 300 skóry nowych wargi (C43.0, zachorowa C44.0) rocznie w przeliczeniu na 100 tys. C01 mieszka ców, Nowotwór podczas z o liwy gdy nasady w latach j zyka 90-tych wynosi y oko o 260 przypadków na 100 tys. mieszka ców. W ród Tylna jedna m czyzn trzecia cz w j zyka województwie lubelskim dominuj nowotwory p uc, C02.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka przewodu pokarmowego i uk adu moczowego. C03.* Nowotwór z o liwy dzi s a Nowotwory Obejmuje: p uc b onas luzowa najcz stszym brzegu z bodo u, nowotworem dzi s o z o liwym u m czyzn, stanowi c ponad Nie 24% obejmuje: zachorowa nowotwory i z o liwe 32% z bopochodne zgonów na (C41.0-C41.1) nowotwory z o liwe. Pozytywnym C04.* zjawiskiem Nowotwór jest z o liwy to, e dna w jamy porównaniu ustnej z ubieg dekad zahamowaniu uleg C05.* dynamiczny Nowotwór wzrost z o liwy zachorowalno ci podniebienia na ten nowotwór. C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej Kolejne miejsca, co do cz stotliwo ci zachorowa i zgonów zajmuj nowotwory C07 Nowotwór z o liwy linianki przyusznej C08.* gruczo u Nowotwór krokowego, z o liwy jelita innych grubego i nieokre lonych i p cherza du ych moczowego, gruczo ów od linowych lat zajmuj ce wysok pozycj Nie na obejmuje: li cie nowotwory najcz stszych z o liwe nowotworów ma ych gruczo ów z o liwych. linowych, które Jednak s klasyfikowane najwi kszy 1 Podstawowe informacje nowotwory o rozwoju z o liwe demograficznym ma ych gruczo ów Polski do linowych 2007 roku BNO dost pne (C06.9) na stronie internetowej G ównego Urz du nowotwory Statystycznego). z o liwe linianki przyusznej (C07) C09.* Nowotwory Nowotwory z o liwe z o liwe w Polsce migda ka w 2003 roku U.Wojciechowska, J.Didkowska, W.Tarkowski, W.Zato ski Nie obejmuje: Centrum Onkologii migda ek j zykowy Instytut im. (C02.4) Marii Sk odowskiej-curie, Warszawa

6 Za cznik dynamizm 2. wzrostu wykazuj nowotwory jelita grubego. Jedynym nowotworem wykazuj cym sta tendencj spadkow zachorowa i zgonów jest rak o dka. Mi dzynarodowa W wi kszo ci wymienionych Klasyfikacja nowotworów Chorób i Problemów jednym z najwa niejszych Zdrowotnych -X czynników rewizja etiologicznych jest palenie tytoniu. ROZDZIA W ród kobiet II - Nowotwory w województwie (COO-D48) lubelskim dominuj nowotwory gruczo u piersiowego, przewodu pokarmowego, narz du rodnego i p uc. C00-C75: Nowotwory Nowotwory piersi stanowi ce z o liwe o okre lonym oko o 20% umiejscowieniu zachorowa uznane na nowotwory lub podejrzane z o liwe jako u kobiet s pierwotne, tak e pierwsz za wyj tkiem okre lon nowotworów przyczyn tkanki zgonów. limfatycznej, Jednak e krwiotwórczej dynamiczny i tkanek wzrost zachorowa obserwowany w poprzednich dekadach uleg znacznemu spowolnieniu C00-C14 w obecnym Wargi, jamy dziesi cioleciu. ustnej i gard a Podobnie C15-C26 jak w ród Narz dów m czyzn, trawiennych najwi kszym dynamizmem wzrostu zachorowa charakteryzuj si nowotwory jelita grubego, zajmuj ce trzecie miejsce w ród okre lonych umiejscowie nowotworów b d cych przyczyn zgonów. Negatywnym C45-C49 zjawiskiem, Mi dzyb onka podobnie (mesotelialne) jak i tkanek w innych mi kkich cz ciach Polski, jest sta y wzrost zachorowalno ci i umieralno ci na nowotwory p uc w ród kobiet. Wi e si to z faktem, C51-C58 e w wiek e skich zwi kszonego narz dów p ciowych ryzyka rozwoju choroby nowotworowej wchodzi pokolenie C60-C63 kobiet urodzonych M skich narz dów w latach p ciowych , w ród których obserwuje si najwi ksz C64-C68 ekspozycj Uk adu moczowego na podstawowy czynnik ryzyka, jakim jest palenie papierosów 3. W roku 2006 nowotwory te wysun y si na drugie miejsce w ród okre lonych C76-C80: umiejscowie Nowotwory z o liwe nowotworów o niedok adnie b d cych okre lonym, przyczyn wtórnym zgonów i w ród nieokre lonym kobiet, zrównuj c si niemal z nowotworami piersi pod wzgl dem wielko ci wspó czynników umieralno ci. Stanowi ce krwiotwórczej w poprzednich i tkanek dekadach pokrewnych. znaczny problem onkologiczny nowotwory szyjki C97: macicy Nowotwory nadal zachowuj z o liwe niezale nych wysok pozycj (pierwotnych) w ród mnogich 10 najcz stszych umiejscowie. nowotworów z o liwych D00-D09 w ród Nowotwory kobiet. in situ. C02.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka C03.* Nowotwór z o liwy dzi s a C04.* Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej C05.* Nowotwór z o liwy podniebienia C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej C07 Nowotwór z o liwy linianki przyusznej C08.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych 3 C09.* Nowotwory Nowotwory z o liwe z o liwe w Polsce migda ka w 2003 roku U.Wojciechowska, J.Didkowska, W.Tarkowski, W.Zato ski Nie obejmuje: Centrum Onkologii migda ek j zykowy Instytut im. (C02.4) Marii Sk odowskiej-curie, Warszawa

7 1. WST P. Poni sze opracowanie zawiera dane epidemiologiczne dotycz ce zachorowalno ci Mi dzynarodowa na Klasyfikacja nowotwory z o liwe Chorób w i Problemów roku 2006 w Zdrowotnych województwie -X lubelskim. rewizja Przedstawione one zosta y w podziale administracyjnym wg powiatów i w uk adzie ROZDZIA topograficznym II - Nowotwory wg umiejscowienia (COO-D48) nowotworu. Pokrótce przedstawiono ponadto trendy czasowe zachorowa. C00-C75: Dodatkowo Nowotwory zamieszczono z o liwe o okre lonym dane demograficzne umiejscowieniu z uznane obszaru lub podejrzane województwa jako lubelskiego wg p ci i miejsca zamieszkania. 2. MATERIA C00-C14 I METODA Wargi, jamy ustnej i gard a C30-C39 Wojewódzki Rejestr Uk adu oddechowego Nowotworów i narz dów w Lublinie klatki funkcjonuje piersiowej w strukturach Dzia u Statystyki C40-C41 Centrum Ko ci Onkologii i chrz stki Ziemi stawowej Lubelskiej, które jest samodzieln publiczn jednostk C43-C44 specjalistyczn Skóry s u by zdrowia obejmuj c opiek onkologiczn teren województwa C45-C49 lubelskiego. Mi dzyb onka (mesotelialne) i tkanek mi kkich Rejestr nasz gromadzi dane o zachorowaniach i zgonach na nowotwory z o liwe od 1974 roku. Przed zmian podzia u administracyjnego kraju w 1999 roku obejmowa C64-C68 swym dzia aniem Uk adu moczowego 5 województw: bialskopodlaskie, che mskie, lubelskie i zamojskie C69-C72 oraz województwo Oka, mózgu i przemyskie. innych cz ci centralnego systemu nerwowego Obecnie C73-C75 obszarem Tarczycy i innych gromadzenia gruczo ów wydzielania danych wewn trznego jest województwo lubelskie. Odpowiada C76-C80: Nowotwory ono obszarowi z o liwe o dawnych niedok adnie 4 okre lonym, województw: wtórnym bialskopodlaskiego, i nieokre lonym che mskiego, lubelskiego i zamojskiego, powi kszonemu o cz powiatu kra nickiego i z wy czeniem powiatu osickiego (obecnie w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego). D10-D Materia Nowotwory i dokumenty niez o liwe. ród owe Dokumentem ród owym gromadzonych danych s Karty Zg oszenia Nowotwory Nowotworu niez o liwe Z o liwego, (D10-D36) które oraz powinny o niepewnym by wype niane lub nieznanym przez (D37-D48) lekarzy charakterze wszystkich nie podlegaj jednostek rejestracji. s u by zdrowia w przypadkach rozpoznania nowego przypadku, b d zgonu z powodu nowotworu z o liwego, a tak e jako karty kontrolne w przypadkach Nowotwory kontaktu ze s u b z o liwe zdrowia o okre lonym pacjentów umiejscowieniu z wywiadem nowotworowym. (C00-C75) Karty nadsy ane Nowotwory s w odst pach z o liwe wargi, miesi cznych, jamy ustnej do i gard a 15-go (C00-C14) dnia ka dego miesi ca za miesi c C00.* poprzedni. Nowotwory z o liwe wargi Obowi zkowi Nie obejmuje skóry zg aszania wargi (C43.0, podlegaj C44.0) wszystkie nowotwory z o liwe, opisane C01 zakresem Nowotwór kodów z o liwy 10 Rewizji nasady Mi dzynarodowej j zyka Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych od C00 do D09. W Za czniku Tylna jedna trzecia nr 1 cz przedstawiono j zyka wzór Karty Zg oszenia Nowotworu Z o liwego C02.* wraz z Nowotwór instrukcj. z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka C03.* Nowotwór z o liwy dzi s a 2.2. Nie Podstawa obejmuje: prawna nowotwory z o liwe z bopochodne (C41.0-C41.1) C04.* Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej Podstaw prawn do gromadzenia wspomnianych danych stanowi Ustawa C05.* Nowotwór z o liwy podniebienia C06.* o statystyce Nowotwór publicznej z o liwy z innych dnia i nieokre lonych r. (Dz.U. cz ci Nr jamy 88, ustnej poz. 439, z pó n. zm.) oraz C07 wzór Karty Nowotwór Zg oszenia z o liwy Nowotworu linianki przyusznej Z o liwego MZN/1-a opisany w Programie bada C08.* statystycznych Nowotwór z o liwy statystyki innych publicznej, i nieokre lonych stanowi cym du ych gruczo ów Za cznik linowych do corocznego Rozporz dzenia Nie obejmuje: Rady nowotwory Ministrów z o liwe (aktualnie ma ych z gruczo ów dn r. linowych, w które sprawie s klasyfikowane programu bada statystycznych statystyki publicznej na rok 2008). C09.* W Nowotwory swej z o liwe dzia alno ci, migda kaco do zasad gromadzenia, przechowywania i udost pniania Nie obejmuje: danych, migda ek Rejestr j zykowy (C02.4) opiera si ponadto na przepisach zawartych 113 7

8 Za cznik w Ustawie 2. o ochronie danych osobowych - z dnia r. (Dz. U. z dn r., z pó n. zm.) Klasyfikacja Otrzymywane dane kodowane s zgodnie z X Rewizj Mi dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów zdrowotnych (WHO 1992), C00-C75: Nowotwory z o liwe o okre lonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako obowi zuj c pierwotne, w Polsce za od wyj tkiem 1997 roku. nowotworów tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek Podstaw do kodowania morfologii nowotworów jest II rozdzia tej klasyfikacji. Za cznik nr 2 zawiera skrót klasyfikacji topograficznej X Rewizji MSKChiPZ C40-C41 Charakterystyka Ko ci i Regionu. chrz stki stawowej C45-C49 Województwo Mi dzyb onka Lubelskie, (mesotelialne) po o one w i tkanek po udniowo-wschodniej mi kkich cz ci Polski, obejmuje w obecnym uk adzie administracyjnym teren by ych 4 województw: bialskopodlaskiego, C51-C58 e skich che mskiego, narz dów lubelskiego p ciowych i zamojskiego. Geograficznie zajmuje niemal C60-C63 w ca o ci obszar M skich Wy yny narz dów Lubelskiej. p ciowych Powierzchnia województwa wynosi km 2. Jest to obszar s abo zaludniony C73-C75 - na 1 km Tarczycy kw. przypada i innych gruczo ów 88 osób wydzielania (w kraju wewn trznego - 122,1).Najmniej zaludnionym powiatem C76-C80: jest Nowotwory powiat w odawski z o liwe o (34 niedok adnie osoby/km okre lonym, kw.), najg ciej wtórnym - powiat i nieokre lonym widnicki (157 osób/km kw.). Region lubelski jest te s abo zurbanizowany. Tylko 46,8% ludno ci C81 -C96: mieszka Nowotwory w miastach, z o liwe przy uznane redniej lub podejrzane krajowej wynosz cej jako pierwotne 61,9%. tkanki 4 limfatycznej, Jest to krwiotwórczej region wybitnie i tkanek pokrewnych. rolniczy z o rodkami przemys u spo ywczego, chemicznego, maszyn i urz dze w wi kszych miastach oraz o rodkiem górnictwa w gla kamiennego w okolicach cznej. D37-D48Ludno Nowotwory regionu o niepewnym liczy a w lub 2006 nieznanym roku charakterze mieszka ców (stan na 31.XII.2006r.), w tym: Nowotwory niez o liwe 094 m czyzn, (D10-D36) oraz o niepewnym lub nieznanym (D37-D48) charakterze nie podlegaj rejestracji. 554 kobiet. Przewa a a ludno wiejska. Liczba mieszka ców miast wynosi a w dniu Nowotwory 30.VI.2006r. z o liwe , o okre lonym a liczba ludno ci umiejscowieniu wiejskiej wynosi a (C00-C75) Obserwuje Nowotwory si powolny z o liwe spadek wargi, liczby jamy ludno ci ustnej i na gard a wsi na (C00-C14) korzy liczby ludno ci miejskiej 5. C00.* Nowotwory Tabela 1 z o liwe przedstawia wargi struktur ludno ci województwa w podziale wg C01 powiatów, Nowotwór p ci i miejsca z o liwy zamieszkania. nasady j zyka Województwo lubelskie nale y do regionów o powolnym spadku liczby C02.* ludno ci. Nowotwór Zmiany z o liwy w liczbie innych ludno ci i nieokre lonych województwa cz ci j zyka lubelskiego w porównaniu do C03.* poszczególnych Nowotwór z o liwy regionów dzi s a kraju w latach przedstawia poni sza tabela. Dane Obejmuje: dla wszystkich b ona luzowa lat stanowi brzegu z bodo u, bilans dzi s o wyprowadzony na podstawie wyników spisu ludno ci Nie obejmuje: z 2002 nowotwory roku 6. z o liwe z bopochodne (C41.0-C41.1) C04.* Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej C05.* Nowotwór z o liwy podniebienia C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej C07 Nowotwór z o liwy linianki przyusznej C08.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych 4 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2004 roku dost pne na stronie internetowej G ównego Urz du nowotwory Statystycznego). z o liwe ma ych gruczo ów linowych BNO (C06.9) 5 G ówny Urz d Statystyczny nowotwory dane z o liwe dost pne linianki na stronie przyusznej internetowej (C07) GUS. 6 C09.* Podstawowe Nowotwory informacje z o liwe o rozwoju migda ka demograficznym Polski do 2004 roku dost pne na stronie internetowej Nie obejmuje: G ównego Urz du migda ek Statystycznego) j zykowy (C02.4) 113 8

9 Za cznik Tabela 2. I: Tempo przyrostu ludno ci w poszczególnych regionach kraju. Ludno w tysi cach Mi dzynarodowa Województwa Klasyfikacja stan Chorób w dniu 31. i Problemów 12 Zdrowotnych (ubytku) ludno ci -X rewizja w % Rozdzia Dolno l skie ten obejmuje nast puj ce 2912,2 szerokie 2888,2 grupy nowotworów. 2882,3 2878,9-0,17-0,17-0,20-0,12 C00-C75: Kujawsko-pomorskie Nowotwory z o liwe 2067,8 o 2068,3 okre lonym 2066,4 umiejscowieniu 2065,4 uznane -0,05-0,00 lub podejrzane -0,09 jako 0,05 Lubelskie 2206,2 2179,6 2172,8 2167,2-0,13-0,25-0,31-0,26 Lubuskie C00-C14 Wargi, 1008,5 jamy ustnej 1009,2 i gard a 1008,5 1008,5 +0,05 +0,00 +0,07-0,00 ódzkie C15-C26 Narz dów 2627,8 trawiennych 2577,5 2566,2 2558,5-0,36-0,40-0,44-0,30 Ma opolskie C30-C39 Uk adu 3222,4 oddechowego 3266,2i narz dów 3271,2klatki 3276,8 piersiowej +0,35 +0,18 +0,15 +0,17 Mazowieckie C40-C41 Ko ci 5115,0 i chrz stki 5157,7 stawowej 5171,7 5184,1 +0,05 +0,23 +0,27 +0,24 Opolskie 1070,6 1047,4 1041,9 1038,0-0,34-0,39-0,52-0,38 Podkarpackie 2101,4 2098,3 2097,6 2097,3 +0,12 +0,01-0,03-0,01 Podlaskie C51-C58 e skich 1210,7 narz dów 1199,7 p ciowych 1196,1 1193,6-0,13-0,23-0,30-0,21 Pomorskie C60-C63 M skich 2172,3 narz dów 2199,0 p ciowych 2203,6 2208,6 +0,28 +0,23 +0,21 +0,23 l skie C64-C68 Uk adu 4768,7 moczowego 4685,8 4669,1 4658,5-0,37-0,32-0,36-0,23 wi tokrzyskie C69-C72 Oka, 1302,7 mózgu i innych 1285,0 cz ci 1279,8 centralnego 1276,3 systemu +0,01 nerwowego -0,29-0,40-0,28 Warmi sko-mazurskie 1427,5 1428,6 1426,9 1425,9 +0,19-0,01 +0,12-0,07 Wielkopolskie 3345,3 3372,4 3378,5 3384,8 +0,17 +0,21 +0,18 +0,19 C81 Zachodniopomorskie -C96: Nowotwory z o liwe 1697,9 uznane 1694,2 lub 1692,8 podejrzane 1692,3 jako pierwotne +0,06-0,04 tkanki limfatycznej, -0,08-0,03 Kolejnym czynnikiem zwracaj cym uwag w strukturze demograficznej regionu lubelskiego, odpowiedzialnym mi dzy innymi za wzrost zachorowalno ci na D37-D48 nowotwory z o liwe, Nowotwory jest o starzenie niepewnym si lub nieznanym populacji charakterze. województwa. Nowotwory Rysunek niez o liwe 2: Zmiany (D10-D36) w strukturze oraz o niepewnym populacji lub m czyzn nieznanym (D37-D48) wg przedzia ów charakterze nie wiekowych w województwie lubelskim w latach rednioroczne tempo przyrostu Polska 38254, , , ,7-0,02-0,04-0,08-0,03 Liczba ludno ci C Nowotwór z o liwy nasady j zyka C02.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka C03.* Nowotwór z o liwy dzi s a C04.* Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej C05.* Nowotwór z o liwy podniebienia C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej C07 Nowotwór z o liwy linianki przyusznej C08.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych zgodnie 0 z ich umiejscowieniem anatomicznym C09.* Nowotwory z o liwe migda ka Przedzia wiekowy

10 Za cznik Rysunek 3: 2. Zmiany w strukturze populacji kobiet wg przedzia ów wiekowych w województwie lubelskim w latach ROZDZIA Liczba ludno ci II - Nowotwory (COO-D48) Rozdzia ten obejmuje nast puj ce szerokie grupy nowotworów. C00-C75: Nowotwory z o liwe o okre lonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako C15-C Narz dów trawiennych C40-C Ko ci i chrz stki stawowej C60-C M skich narz dów p ciowych C69-C72 0 Oka, mózgu i innych cz ci centralnego systemu nerwowego Przedzia wiekowy C97: 2.5. Metody Nowotwory analizy z o liwe danych. niezale nych (pierwotnych) mnogich umiejscowie. D10-D36Zarejestrowane Nowotwory niez o liwe. przypadki zachorowa i zgonów z powodu nowotworów D37-D48 z o liwych analizowano Nowotwory o w niepewnym przedziale lub rocznym. nieznanym Dla charakterze. okresu tego obliczono: Nowotwory a) Liczby bezwzgl dne niez o liwe (D10-D36) zarejestrowanych oraz o niepewnym zachorowa, lub nieznanym (D37-D48) charakterze nie b) Wspó czynniki zachorowalno ci na 100 tys. mieszka ców dla poszczególnych lokalizacji narz dowych: surowe i standaryzowane Surowy wspó czynnik zachorowalno ci (incidence rate) okre la liczb Nowotwory zg aszanych z o liwe po wargi, raz jamy pierwszy ustnej i gard a w danym (C00-C14) roku kalendarzowym przypadków zachorowa Nie obejmuje na skóry nowotwory wargi (C43.0, z o liwe C44.0) w przeliczeniu na 100 tys. mieszka ców. Obliczany jest on wg wzoru: LZa Tylna jedna trzecia IR cz = j zyka x C02.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych LP cz ci j zyka C03.* Nowotwór z o liwy dzi s a Obejmuje: Gdzie: IR b ona- wspó czynnik luzowa brzegu z bodo u, zachorowalno ci; dzi s o Nie obejmuje: LZa nowotwory - liczba z o liwe nowych z bopochodne zachorowa, (C41.0-C41.1) zg oszonych w danym roku C04.* Nowotwór kalendarzowym; z o liwy dna jamy ustnej C05.* Nowotwór LP z o liwy - liczebno podniebienia badanej populacji w danym roku kalendarzowym. C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej C07 Nowotwór Wysoko z o liwy wspó czynnika linianki przyusznej zachorowalno ci zale y od wszystkich czynników C08.* etiologicznych Nowotwór wyst puj cych z o liwy innych i nieokre lonych w danej populacji du ych gruczo ów (genetycznych, linowych kulturowych, rodowiskowych Nie obejmuje: itp.), nowotwory a ponadto z o liwe od struktury ma ych ludno ci gruczo ów pod linowych, wzgl dem które wieku s klasyfikowane i p ci. Podobnie jak liczby bezwzgl dne zarejestrowanych zachorowa, surowy wspó czynnik zachorowalno ci nowotwory z o liwe jest linianki szczególnie przyusznej przydatny (C07) dla w adz lokalnych i C09.* lokalnej Nowotwory S u by z o liwe Zdrowia migda ka okre laj c skal zjawiska i pozwalaj c na planowanie potrzeb Nie w obejmuje: zakresie opieki migda ek onkologicznej j zykowy (C02.4) w badanym rejonie

11 Standaryzowane (wg wieku) wspó czynniki zachorowalno ci okre laj ile zachorowa wyst pi oby w danej populacji (w przeliczeniu na 100 tys. mieszka ców), gdyby struktura wieku tej populacji by a taka sama jak struktura ROZDZIA wieku populacji II - Nowotwory przyj tej (COO-D48) za standard. Jako populacj standardow przyj to Rozdzia standardow ten obejmuje populacj nast puj ce szerokie wiata, grupy a nowotworów. dane o jej strukturze zaczerpni to z C00-C75: corocznego Nowotwory biuletynu z o liwe informacyjnego o okre lonym Nowotwory umiejscowieniu z o liwe uznane w Polsce lub podejrzane pod redakcj jako Witolda Zato skiego, pierwotne, za wyj tkiem wydawanego nowotworów przez tkanki Zak ad limfatycznej, Epidemiologii krwiotwórczej i Prewencji i tkanek Nowotworów - Krajowy Rejestr Nowotworów. Wspó czynniki C15-C26 standaryzowane Narz dów trawiennych obliczono wg wzoru: x 1* y 1 +x 2* y x n* y n C45-C49 Mi dzyb onka SR = (mesotelialne) i tkanek mi kkich y 1 +y y n Gdzie: C64-C68 SR - wspó czynnik Uk adu moczowego standaryzowany zachorowalno ci; C69-C72 x 1...n - wspó czynniki Oka, mózgu surowe i innych dla cz ci poszczególnych centralnego systemu 5-letnich nerwowego grup wieku; C73-C75 y Tarczycy i innych gruczo ów wydzielania wewn trznego 1...n - liczebno standardowej populacji w tych samych grupach wiekowych. Jak wspomniano wy ej, warto surowych wspó czynników zachorowalno ci zale y, C81 -C96: mi dzy Nowotwory innymi, od z o liwe struktury uznane wiekowej lub podejrzane badanej jako populacji. pierwotne Zachorowalno tkanki limfatycznej, na nowotwory z o liwe krwiotwórczej wzrasta i tkanek z wiekiem, pokrewnych. wi c im starsza populacja, tym wy sze b d w niej surowe wspó czynniki zachorowalno ci. Analizuj c takie wspó czynniki D10-D36 mo emy doj Nowotwory do b dnego niez o liwe. wniosku, e w badanej populacji A (starszej) wyst puje D37-D48 wi ksze nara enie Nowotwory na o niepewnym czynniki lub nieznanym rakotwórcze charakterze. i wynikaj ca st d wi ksza zachorowalno na nowotwory z o liwe ni w innej populacji B (m odszej). Nowotwory W rzeczywisto ci niez o liwe jednak (D10-D36) taka oraz ró nica o niepewnym zachorowa lub nieznanym mo e wynika (D37-D48) tylko charakterze z ró nicy nie podlegaj wieku pomi dzy rejestracji. badanymi populacjami. St d wynika konieczno przeliczania (standaryzacji) wspó czynników na takie, jakie by yby obserwowane, gdyby obie Nowotwory populacje (A z o liwe i B) mia y o okre lonym jednakow struktur umiejscowieniu wieku. Chc c (C00-C75) porówna skal zjawiska Nowotwory (zachorowalno ci) z o liwe wargi, w ró nych jamy ustnej regionach i gard a kraju (C00-C14) lub wiata powinni my pos ugiwa si C00.* wy cznie Nowotwory wspó czynnikami z o liwe wargi standaryzowanymi. 3. JAKO Powierzchnia I KOMPLETNO grzbietowa DANYCH. j zyka Kompletno danych ocenia si na podstawie wspó czynnika C02.* zachorowania/zgony Nowotwór z o liwy (Z/Z), innych b d cego i nieokre lonych ilorazem cz ci liczby j zyka zarejestrowanych zachorowa C03.* i liczby Nowotwór zarejestrowanych z o liwy dzi s a zgonów. Otrzymany wspó czynnik porównuje si ze wspó czynnikami Obejmuje: b ona osi ganymi luzowa brzegu przez z bodo u, rejestry dzi s oo znanej wysokiej kompletno ci rejestracji. C04.* Nowotwór Za standard, z o liwy na dna podstawie, jamy ustnej którego oblicza si kompletno rejestracji w C05.* Nowotwór z o liwy podniebienia C06.* Polsce, Nowotwór uznano z o liwy wyniki innych rejestracji i nieokre lonych nowotworów cz ci w rejestrach, jamy ustnej które mia y najlepszy C07 wska nik Nowotwór zachorowania/zgony z o liwy linianki w przyusznej latach Wynosi on dla Polski 1,51, w tym C08.* 1,38 dla Nowotwór m czyzn z o liwy i innych 1,7 i dla nieokre lonych kobiet. Wska nik du ych gruczo ów ten dla linowych dobrych rejestrów nowotworowych Nie obejmuje: w nowotwory Polsce wynosi z o liwe w ma ych roku gruczo ów 2005 odpowiednio: linowych, które 1,7 s w klasyfikowane Rejestrze wi tokrzyskim i w Rejestrze Podkarpackim oraz 1,5 w Rejestrze Ma opolskim i Rejestrze Wielkopolskim nowotwory 7. z o liwe linianki przyusznej (C07) C09.* Nowotwory z o liwe migda ka 7 - za Nowotwory Nie obejmuje: z o liwe migda ek w Polsce j zykowy w 2005 (C02.4) roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, 113

12 Tabela II: Wspó czynniki zachorowania/zgony i kompletno rejestracji Mi dzynarodowa obliczone Klasyfikacja dla województwa Chorób i lubelskiego Problemów w Zdrowotnych 2005 roku 8. -X rewizja Wska nik zachorowania/zgony Ogó em M czy ni Kobiety Rozdzia Województwo ten obejmuje lubelskie nast puj ce szerokie 1,8 grupy nowotworów. 1,7 2,1 C00-C75: Polska Nowotwory z o liwe o 1,4 okre lonym umiejscowieniu 1,3 uznane lub podejrzane 1,6 jako pierwotne, za wyj tkiem nowotworów Kompletno tkanki limfatycznej, rejestracji krwiotwórczej i tkanek Województwo lubelskie 100% 100% 100% Polska 92% 91% 92% C40-C41 W regionie naszym Ko ci i chrz stki kompletno stawowej rejestracji, do dobra do roku 1996, spad a znacznie C43-C44 w kolejnych Skóry 3 latach. Spowodowane to by o strajkami lekarskimi polegaj cymi C45-C49 na nieprzestrzeganiu Mi dzyb onka (mesotelialne) obowi zku i tkanek wype niania mi kkich druków statystycznych, wej ciem w ycie w 1997r. X Rewizji Mi dzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, wprowadzeniem w 1999r. nowego uk adu administracyjnego kraju oraz wprowadzeniem zmian w ustawodawstwie dotycz cym statystyki C69-C72 pa stwowej. Oka, mózgu Wszystko i innych to cz ci cznie centralnego spowodowa o systemu nerwowego za amanie rejestracji nowotworów C73-C75 w Polsce Tarczycy na okres i innych 2 lat. gruczo ów wydzielania wewn trznego C76-C80: Od roku Nowotwory 2000 kompletno z o liwe o niedok adnie rejestracji okre lonym, ulega a systematycznej wtórnym i nieokre lonym poprawie. Jednak e od roku 2003 ponownie obserwowali my spadek liczby zg aszanych przypadków C81 -C96: Nowotwory nowotworów z o liwe z o liwych. uznane lub Wskazuje podejrzane jako to pierwotne na sta tkanki konieczno limfatycznej, przypominania jednostkom s u by zdrowia o obowi zkach zg aszania wybranych schorze, D00-D09 b d Nowotwory na konieczno in situ. poszukiwania innych aktywnych metod gromadzenia D10-D36 danych. Nowotwory niez o liwe. D37-D48W roku Nowotwory 2005 nast pi o niepewnym gwa towny lub nieznanym wyrost charakterze. liczby zg aszanych przypadków. Wska nik zachorowania/zgony dla województwa lubelskiego wyniós w 2005 roku Nowotwory 1,8. Jest to niez o liwe wynikiem (D10-D36) rozpocz cia oraz o aktywnego niepewnym lub zbierania nieznanym danych (D37-D48) we wspó pracy charakterze nie ze podlegaj Szpitalami rejestracji. województwa lubelskiego. Tak znaczny przyrost zg osze powsta jednak wskutek zg aszania przypadków z lat poprzednich wraz z zachorowaniami z roku To nadrejestrowanie wymaga dalszej weryfikacji w latach nast pnych. Nowotwory Obliczony z o liwe dla wargi, 2006 jamy ustnej roku i wspó czynnik gard a (C00-C14) zachorowania/zgony wynosi dla C00.* naszego Nowotwory regionu z o liwe ogó em wargi 1,6 i by nieco wy szy od redniej krajowej wynosz cej w 2005 roku Nie obejmuje 1,4 9. skóry wargi (C43.0, C44.0) C01 Nowotwór Jako nadsy anych z o liwy nasady zg osze j zyka pozostawia nadal wiele do yczenia. Du y odsetek zg osze bez podania dok adnego umiejscowienia nowotworu (numery statystyczne Tylna jedna C76-C80), trzecia cz j zyka stanowi cy dotychczas ok. 5,75% wszystkich C02.* zarejestrowanych Nowotwór z o liwy przypadków, innych i nieokre lonych uleg w cz ci 2006r. j zyka dalszemu zmniejszeniu. W C03.* prezentowanym Nowotwór z o liwy biuletynie dzi s a przypadki takie stanowi 4,06% nades anych zg osze dla m czyzn Obejmuje: oraz 4,54% b ona luzowa zg osze brzegu dla z bodo u, kobiet. dzi s o Poprawa ta nast pi a dzi ki uzupe nianiu danych o zachorowaniach zg oszeniami z ró nych róde, w tym o dane C04.* Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej C05.* bezpo rednie Nowotwór z niektórych z o liwy podniebienia pracowni diagnostyki patologicznej. C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej C07 Wojciech Nowotwór Tarkowski, z o liwy Witold Zato ski linianki - przyusznej Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk odowskiej-curie, C08.* Warszawa Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych 8 - za Nowotwory Nie obejmuje: z o liwe nowotwory w Polsce z o liwe w 2005 roku ma ych Joanna gruczo ów Didkowska, linowych, Urszula które Wojciechowska, s klasyfikowane Wojciech zgodnie Tarkowski, z ich Witold umiejscowieniem Zato ski - Centrum anatomicznym Onkologii Instytut im. Marii Sk odowskiej-curie, Warszawa za Nowotwory z o liwe nowotwory w Polsce z o liwe w 2005 linianki roku Joanna przyusznej Didkowska, (C07) Urszula Wojciechowska, C09.* Wojciech Nowotwory Tarkowski, z o liwe Witold Zato ski migda ka - Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk odowskiej-curie, Warszawa Nie obejmuje: migda ek j zykowy (C02.4)

13 Za cznik W ród 2. zgonów nowotwory z o liwe bez podania ich pierwotnego umiejscowienia stanowi jeszcze wi kszy odsetek wynosz cy od 7 do 14%. Mi dzynarodowa Z naszych obserwacji Klasyfikacja wynika Chorób równie, i Problemów e przerzuty Zdrowotnych nowotworowe -X wielokrotnie rewizja zg aszane bywaj jako lokalizacja pierwotna. St d, na przyk ad, du a liczba zg oszonych nowotworów mózgu i w troby, chocia w rzeczywisto ci wyst puj one ROZDZIA rzadko w tych II pierwotnych - Nowotwory umiejscowieniach. (COO-D48) Rozdzia Drugim ten obejmuje miernikiem nast puj ce jako ci szerokie danych grupy nowotworów. jest odsetek zg osze bez potwierdzenia C00-C75: histologicznego Nowotwory rozpoznania z o liwe nowotworu. o okre lonym W latach umiejscowieniu poprzednich uznane stanowi y lub podejrzane one ponad jako 50% nades anych zg osze. W roku 2006 odsetek potwierdze histologicznych w otrzymanym C00-C14 materiale Wargi, wzrós jamy do ustnej 64%. i gard a Jednak w ród zgonów z powodu nowotworów z o liwych w 2006 roku zaledwie 51-53% posiada potwierdzenie histologiczne. 4. ZACHOROWANIA C40-C41 NA Ko ci NOWOTWORY i chrz stki stawowej Z O LIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. C45-C49 W województwie Mi dzyb onka lubelskim (mesotelialne) zarejestrowano i tkanek mi kkich w 2006 roku 7697 nowych zachorowa na nowotwory z o liwe, w tym 3988 przypadków w ród m czyzn i 3709 w ród C51-C58 kobiet. Wspó czynnik e skich narz dów zachorowalno ci p ciowych ogó em kszta tuje si, wi c na poziomie oko o C60-C63 354,6 przypadków M skich narz dów 100 p ciowych tys. mieszka ców (wspó czynnik surowy). Zanotowano C64-C68 wy sz Uk adu zachorowalno moczowego w ród m czyzn ni w ród kobiet. Wspó czynniki surowe i standaryzowane wynosi y odpowiednio 378,4 i 260,8 na 100 tys. C76-C80: m czyzn Nowotwory oraz 331,5z o liwe i 195,2 o na niedok adnie 100 tys. kobiet. okre lonym, wtórnym i nieokre lonym C81 Tabela -C96: III: Nowotwory Liczba nowych z o liwe zachorowa uznane lub podejrzane na nowotwory jako pierwotne z o liwe tkanki w 2006 limfatycznej, roku C97: Nowotwory z o liwe Rok 2006 niezale nych (pierwotnych) Ogó em mnogich M czy ni umiejscowie. Kobiety D10-D36Liczba nowych Nowotwory zachorowa niez o liwe Surowe wspó czynniki zachorowalno ci 354,6 378,4 331,5 podlegaj Standaryzowane rejestracji. wspó czynniki zachorowalno ci 260,8 195,2 Tak jak w latach poprzednich dominuj cymi u m czyzn s nowotwory p uca, Nowotwory stanowi ce z o liwe ponad wargi, 24% jamy zachorowa ustnej i gard a (C00-C14) na nowotwory z o liwe (prawie 1000 C00.* przypadków Nowotwory rocznie). z o liwe Nast pnymi wargi pod wzgl dem cz sto ci zachorowa s nowotwory Nie obejmuje gruczo u skóry krokowego wargi (C43.0, (469 C44.0) nowych zachorowa ) oraz okr nicy i odbytnicy C01 (stanowi ce Nowotwór cznie z o liwy ponad nasady 430 j zyka przypadków rocznie).nast pne miejsca zajmuj nowotwory Ustalona p cherza cz j zyka moczowego BNO (ponad 230 nowych zg osze ), skóry (prawie 200 zg osze Tylna rocznie) jedna trzecia oraz cz bia aczki j zyka (151 nowych przypadków) i nowotwory o dka C02.* (prawie Nowotwór 190 zachorowa z o liwy innych rocznie). i nieokre lonych cz ci j zyka C03.* Nowotwór Uwag zwraca z o liwy dzi s a szczególnie wysoka w omawianym roku zg aszalno nowotworów Obejmuje: gruczo u b ona luzowa krokowego. brzegu Oceniamy z bodo u, dzi s o to jako nadrejestrowanie wynikaj ce z C04.* nieprawid owego Nowotwór z o liwy zg aszania dna jamy tak e ustnej zmian agodnych tego gruczo u, bowiem w grupie C05.* tej obserwujemy Nowotwór z o liwy szczególnie podniebienia wysoki odsetek zg osze nie popartych rozpoznaniem C06.* histologicznym. Nowotwór Dane z o liwy te innych b d weryfikowane i nieokre lonych w cz ci latach jamy nast pnych. ustnej C07 Nowotwór z o liwy linianki przyusznej C08.* Nowotwór Tabela 2A z o liwy oraz innych wykres i nieokre lonych przedstawiaj du ych gruczo ów najcz stsze linowych umiejscowienia nowotworów Nie obejmuje: z o liwych nowotwory u m czyzn z o liwe w ma ych województwie gruczo ówlubelskim linowych, w które 2006 s roku. klasyfikowane Tabela 3A zawiera nowotwory liczby z o liwe nowych ma ych gruczo ów zarejestrowanych linowych BNO zachorowa, (C06.9) wska niki struktury procentowej nowotwory oraz surowe z o liwei linianki standaryzowane przyusznej (C07) wspó czynniki zachorowalno ci na C09.* 100 Nowotwory tys. mieszka ców z o liwe migda ka dla najcz stszych lokalizacji narz dowych u m czyzn

14 Za cznik W ród 2. kobiet dominuj cym nowotworem jest rak gruczo u piersiowego. W roku 2006 zg oszono ponad 720 nowych zachorowa. Na kolejne miejsca wysun y si Mi dzynarodowa nowotwory jelita Klasyfikacja grubego (okr nicy Chorób i Problemów i odbytnicy) Zdrowotnych z ponad 350 -X rewizja nowymi przypadkami rocznie, nowotwory skóry - (ponad skrót nowych zg osze ), p uca (prawie 250 nowych zg osze ), trzonu macicy (ponad 250 zachorowa ), jajnika (prawie 200 ROZDZIA nowych zachorowa ) II - Nowotwory i szyjki (COO-D48) macicy (165 przypadków). C00-C75: Tabela Nowotwory 2B oraz z o liwe wykres o okre lonym przedstawiaj umiejscowieniu najcz stsze uznane lub umiejscowienia podejrzane jako nowotworów z o liwych pierwotne, za u kobiet wyj tkiem w województwie nowotworów tkanki lubelskim limfatycznej, w 2006 krwiotwórczej roku. i tkanek Tabela 3B zawiera liczby nowych zarejestrowanych zachorowa, wska niki struktury C15-C26 procentowej Narz dów oraz surowe trawiennych i standaryzowane wspó czynniki zachorowalno ci na 100 C30-C39 tys. mieszka ców Uk adu dla oddechowego najcz stszych i narz dów lokalizacji klatki piersiowej narz dowych u kobiet. Zachorowalno na nowotwory z o liwe jest wybitnie zwi zana z wiekiem. Niska w pierwszych trzech dekadach, ro nie gwa townie po 45-tym roku ycia u m czyzn i po 40-tym roku ycia u kobiet. Szczyt zachorowa obserwuje si w 7-ej i 8-ej dekadzie C51-C58 ycia. e skich narz dów p ciowych Rysunek C64-C68 4: Surowe Uk adu wspó czynniki moczowego zachorowalno ci w 5-letnich przedzia ach wiekowych C69-C72 u kobiet Oka, mózgu i m czyzn i innych cz ci w województwie centralnego systemu lubelskim nerwowego w 2006 roku C97: Nowotwory z o liwe M czy ni 2500 niezale nych (pierwotnych) mnogich umiejscowie. D00-D09 Nowotwory in Kobiety situ. D37-D Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze Surowy wsp. zachorowalno ci na 100 tys. mieszka ców Nowotwory 1000 z o liwe o okre lonym umiejscowieniu (C00-C75) C00.* Nowotwory 500 z o liwe wargi 0 C02.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka Przedzia wiekowy C03.* Nowotwór z o liwy dzi s a C04.* Na Nowotwór uwag zas uguje z o liwy dna fakt, jamy e ustnej pomi dzy 20 a 55 rokiem ycia zachorowalno z C05.* powodu Nowotwór nowotworów z o liwy z o liwych podniebienia jest wy sza u kobiet ni u m czyzn. C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej C07 Nowotwór Tabele 4A z o liwy i 4B linianki zawieraj przyusznej liczby nowych zarejestrowanych zachorowa na C08.* nowotwory Nowotwór z o liwe z o liwy w naszym innych i nieokre lonych regionie w 5-letnich du ych gruczo ów przedzia ach linowych wiekowych. Dane uszeregowano Nie obejmuje: wg kolejno ci nowotwory kodów z o liwe X ma ych Rewizji gruczo ów Mi dzynarodowej linowych, które Klasyfikacji s klasyfikowane Chorób, Urazów zgodnie i Problemów z ich umiejscowieniem Zdrowotnych anatomicznym wiatowej Organizacji Zdrowia. Tabele 5A i nowotwory 5B zawieraj z o liwe surowe linianki wspó czynniki przyusznej (C07) zachorowa na nowotwory z o liwe C09.* Nowotwory w naszym z o liwe regionie migda ka w 5-letnich przedzia ach wiekowych. Dane Ogó em

15 Za cznik uszeregowano 2. wg kolejno ci kodów X Rewizji Mi dzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Problemów Zdrowotnych wiatowej Organizacji Zdrowia. Obserwuje si pewne ró nice w zachorowalno ci w poszczególnych gminach województwa lubelskiego. Jednak e w znacznym stopniu ró nice te mog wynika ROZDZIA z niekompletno ci II - Nowotwory rejestracji (COO-D48) w poszczególnych gminach. Rozdzia Mapy ten obejmuje 1-2 przedstawiaj nast puj ce szerokie rozk ad grupy geograficzny nowotworów. zachorowalno ci na nowotwory C00-C75: z o liwe w poszczególnych Nowotwory z o liwe powiatach o okre lonym województwa umiejscowieniu lubelskiego. uznane lub podejrzane jako Tabela 6 przedstawia liczby zachorowa na nowotwory z o liwe dla gmin województwa C00-C14 lubelskiego. Wargi, jamy ustnej i gard a C30-C39 Tabela 7 przedstawia Uk adu oddechowego surowe wspó czynniki i narz dów klatki piersiowej zachorowalno ci na nowotwory z o liwe C40-C41 dla gmin województwa Ko ci i chrz stki lubelskiego. stawowej Tabele 8A i 8B przedstawiaj liczby zachorowa na nowotwory z o liwe dla poszczególnych powiatów województwa lubelskiego w 5-letnich przedzia ach wiekowych. 5. TRENDY CZASOWE ZACHOROWA. C73-C75 Opieraj c si Tarczycy na danych i innych z lat gruczo ów o najlepszej wydzielania kompletno ci wewn trznego rejestracji w obecnej i C76-C80: poprzedniej Nowotwory dekadzie, mo na z o liwe zaobserwowa o niedok adnie w województwie okre lonym, wtórnym lubelskim i nieokre lonym sta y wzrost zachorowa na nowotwory z o liwe. W województwie krwiotwórczej lubelskim i tkanek pokrewnych. liczba rejestrowanych rocznie nowych zachorowa na C97: nowotwory Nowotwory z o liwe z o liwe ogó em niezale nych w omawianym (pierwotnych) okresie mnogich zwi kszy a umiejscowie. si z oko o 5,5 tys. na D00-D09 pocz tku lat Nowotwory 90-tych in do situ. ponad 7 tys. na pocz tku obecnej dekady. Stanowi o to D10-D36 blisko 22-procentowy Nowotwory wzrost niez o liwe. liczby zachorowa. D37-D48W roku Nowotwory 2006 zarejestrowano o niepewnym lub nieznanym prawie 8 charakterze. tys. nowych przypadków. Pomijaj c nadrejestrowanie stwierdzone w 2005 roku, obserwowany trend wzrostowy zachorowalno ci jest zgodny z trendami z lat poprzednich 10. Poni sza tabela przedstawia zestawienie liczby zarejestrowanych nowych zachorowa w latach obj tych analiz. Nowotwory Tabela IV: z o liwe Liczba wargi, zarejestrowanych jamy ustnej i gard a zachorowa (C00-C14) na nowotwory z o liwe C00.* Nowotwory z o liwe w województwie wargi lubelskim w latach Liczba zachorowa Ogó em Ustalona cz j zyka 5859 BNO M czy ni Tylna jedna trzecia 3294 cz j zyka Kobiety C02.* Nowotwór z o liwy 2565 innych i nieokre lonych cz ci j zyka C03.* Nowotwór z o liwy dzi s a Obliczone wspó czynniki zachorowalno ci analogicznie uleg y zwi kszeniu C04.* z oko o Nowotwór 270 przypadków z o liwy dna do jamy ok. 320 ustnej nowych zachorowa w 2001 roku i 354 nowych C05.* zg osze Nowotwór rocznie z o liwy w przeliczeniu podniebienia na 100 tys. mieszka ców w roku Na wielko C06.* wspó czynników Nowotwór z o liwy wp ywa innych tak e i opisane nieokre lonych wy ej cz ci starzenie jamy ustnej si populacji województwa C07 lubelskiego. Nowotwór St d z o liwy najlepszymi linianki wska nikami przyusznej porównawczymi s standaryzowane wg C08.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych wieku wspó czynniki zachorowalno ci, które uwzgl dniaj struktur wiekow analizowanej zgodnie populacji. z ich umiejscowieniem anatomicznym 10 C09.* - Zachorowania Nowotwory i z o liwe zgony na migda ka nowotwory z o liwe w województwie lubelskim w 2005r. Beata Ko cia ska Nie obejmuje: Centrum Onkologii migda ek Ziemi j zykowy Lubelskiej, (C02.4) Lublin

16 Za cznik Tabela 2. V i rysunek 5 przedstawiaj zestawienie surowych i standaryzowanych wspó czynników zachorowalno ci na 100 tys. mieszka ców w latach obj tych analiz. Tabela V: Surowe i standaryzowane wspó czynniki zachorowalno ci na ROZDZIA nowotwory II - Nowotwory z o liwe w (COO-D48) województwie lubelskim w latach w Rozdzia ten obejmuje nast puj ce przeliczeniu szerokie na grupy 100 nowotworów. tys. mieszka ców. C00-C75: Nowotwory z o liwe o okre lonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako C00-C14 Wsp. Wsp. Wargi, jamy Wsp. ustnej Wsp. i gard awsp. Wsp. Wsp. Wsp. Wsp. Wsp. C15-C26 surowy stand. Narz dów surowy trawiennych stand. surowy stand. surowy stand. surowy stand. Ogó em C30-C39 284,5 234,7 Uk adu oddechowego 263,4 215,8i narz dów 288,7 243,4* klatki piersiowej 320,5 267,2* 354,6 281,8* M czy ni C40-C41 327,9 297,3 Ko ci i chrz stki 302,8 273,8 stawowej 312,2 238,3 370,3 280,6 378,4 260,8 Kobiety 243,2 175,1 225,8 160,5 262,2 169,0 283,7 178,2 331,5 195,2 * - s danymi C45-C49 szacunkowymi Mi dzyb onka (mesotelialne) i tkanek mi kkich Rysunek C60-C63 5: Surowe M skich i standaryzowane narz dów p ciowychwspó czynniki zachorowalno ci na nowotwory C64-C68 z o liwe Uk adu moczowego w województwie lubelskim w latach w C69-C72 Oka, przeliczeniu mózgu i innych na cz ci 100 centralnego tys. mieszka ców. systemu nerwowego Wsp. surowy ogó em 250 Wsp. stand. ogó em Wsp. surowy - M czy ni 200 Nowotwory niez o liwe (D10-D36) oraz o niepewnym lub nieznanym (D37-D48) Wsp. stand. charakterze - M czy ni nie Wsp. surowy - Kobiety Wsp. stand. - Kobiety Nowotwory 50 z o liwe wargi, jamy ustnej i gard a (C00-C14) Nie 0 obejmuje skóry wargi (C43.0, C44.0) C01 Nowotwór 1990 z o liwy 1991 nasady j zyka C02.* Nowotwór Roczne wahania z o liwy wspó czynników innych i nieokre lonych zachorowalno ci cz ci j zyka wynikaj przede wszystkim C03.* z niedorejestrowania. Nowotwór z o liwy W dzi s a tak niewielkiej populacji nawet kilka zg oszonych lub pomini tych Obejmuje: przypadków b ona luzowa znacz co brzegu z bodo u, zmienia dzi s o warto ci wspó czynników. Nie mniej jednak, Nie zaobserwowany obejmuje: nowotwory w przeci gu z o liwe z bopochodne ostatnich (C41.0-C41.1) 15 lat blisko 30-procentowy wzrost C04.* Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej surowych wspó czynników zachorowalno ci, po standaryzacji wg wieku nie jest ju C05.* Nowotwór z o liwy podniebienia C06.* tak dramatyczny. Nowotwór z o liwy Zestawienie innych przedstawione i nieokre lonych powy ej cz ci jamy pokazuje ustnej utrzymywanie si na C07 zbli onym Nowotwór poziomie z o liwy wielko ci linianki przyusznej wspó czynników w ród m czyzn przy ponad 20- C08.* procentowym Nowotwór wzro cie z o liwy wielko ci innych i nieokre lonych wspó czynników du ych w ród gruczo ów kobiet. linowych Nie Je eli obejmuje: we miemy nowotwory pod uwag, z o liwe ma ych i wybrany gruczo ów do analizy linowych, okres które porównawczy, s klasyfikowane tj. lata by okresem najlepszej kompletno ci rejestracji (niedorejestrowanie obliczone na podstawie nowotwory wspó czynnika z o liwe linianki zachorowania/zgony przyusznej (C07) wynosi o wówczas oko o 8%), C09.* to Nowotwory w 2006 roku z o liwe kompletno migda ka rejestracji zachorowa na nowotwory z o liwe w województwie Nie obejmuje: lubelskim migda ek zbli y a j zykowy si do (C02.4) poziomu z tamtego okresu

17 Za cznik Struktura 2. zachorowa na nowotwory z o liwe w województwie lubelskim jest pod wzgl dem lokalizacji schorze zbli ona do ogólnopolskiej. W ród m czyzn w województwie lubelskim dominuj nowotwory p uc, przewodu pokarmowego i uk adu moczowego. ROZDZIA Najcz stszym II - Nowotwory nowotworem (COO-D48) od lat pozostaje rak p uca, a liczba nowych zachorowa si ga 1000 przypadków rocznie. Wspó czynnik zachorowalno ci w ci gu C00-C75: ostatnich 15 lat Nowotwory wykazuje z o liwe niewielk o okre lonym tendencj umiejscowieniu spadkow, co uznane przy obserwowanym lub podejrzane jako w tym okresie pierwotne, w Polsce za spadku wyj tkiem spo ycia nowotworów tytoniu tkanki w ród limfatycznej, m czyzn krwiotwórczej i stabilizacj i tkanek zachorowalno ci, nie jest wska nikiem zadowalaj cym. C00-C14 Kolejn grup Wargi, najcz stszych jamy ustnej i gard a nowotworów z o liwych s nowotwory jelita grubego C15-C26 i odbytnicy, Narz dów w ród których trawiennych w omawianym okresie nast pi a 2-krotny wzrost liczby zg aszanych przypadków. Jest to odzwierciedleniem ogólnej tendencji wzrostowej w tej grupie nowotworów obserwowanej w krajach wysoko rozwini tych, lecz opisywany C45-C49 tutaj Mi dzyb onka wzrost jest wyj tkowo (mesotelialne) gwa towny. i tkanek mi kkich Wysoki, bo 50-procentowy wzrost nast pi tak e w ród nowotworów uk adu moczowego. C51-C58Dotyczy e skich on przede narz dów wszystkim p ciowych nowotworów gruczo u krokowego, raka p cherza C60-C63 moczowego M skich i raka narz dów nerki. p ciowych O ile tak znaczny wzrost zachorowa na raka prostaty C64-C68 mo e by po Uk adu cz ci moczowego t umaczony procesami starzenia si spo ecze stwa, to w dwóch pozosta ych lokalizacjach wzrost redniej wieku nie jest wystarczaj cym wyt umaczeniem. Jedynymi nowotworami, w ród których zaobserwowano powoln tendencj spadkow C81 -C96: zachorowalno ci, Nowotwory z o liwe uznane s nowotwory lub podejrzane o dka jako pierwotne (wyst powa a tkanki limfatycznej, ona ju w poprzedniej krwiotwórczej dekadzie) i tkanek nowotwory pokrewnych. skóry. D00-D09W ród Nowotwory kobiet in w situ. województwie lubelskim dominuj nowotwory gruczo u D10-D36 piersiowego, przewodu Nowotwory niez o liwe. pokarmowego, narz du rodnego i p uc. D37-D48Najcz stszym Nowotwory nowotworem o niepewnym od lub nieznanym lat pozostaje charakterze. piersi, a roczna liczba nowych zarejestrowanych zachorowa w ci gu ostatniej dekady wzros a o ponad 50%. Nowotwory Wspó czynnik niez o liwe standaryzowany (D10-D36) oraz zachorowalno ci o niepewnym lub wzrós nieznanym z 34 (D37-D48) do 41 przypadków charakterze nie na 100 tys. kobiet, co przybli a nasz region do obszarów Polski o wysokiej zachorowalno ci na ten nowotwór. Kolejn grup najcz stszych nowotworów z o liwych s nowotwory jelita Nowotwory grubego i odbytnicy, z o liwe wargi, w ród jamy których ustnej i w gard a omawianym (C00-C14) okresie nast pi a 30-procentowy C00.* wzrost Nowotwory liczby zg aszanych z o liwe wargi przypadków. Jest to, tak jak i w ród m czyzn, odzwierciedleniem Nie obejmuje skóry ogólnej wargi tendencji (C43.0, C44.0) wzrostowej w tej grupie nowotworów. Sta y, cho niezbyt gwa towny wzrost obserwuje si tak e w ród nowotworów narz du Ustalona rodnego. cz Dotyczy j zyka BNO on przede wszystkim nowotworów jajnika i trzonu macicy. Natomiast Tylna obserwowana jedna trzecia cz od j zyka lat stabilizacja liczby zachorowa na raka szyjki macicy C02.* jest wska nikiem Nowotwór z o liwy wysoce innych niezadowalaj cym. i nieokre lonych cz ci Zarówno j zyka w Europie, jak i w innych C03.* regionach Nowotwór Polski z o liwy odnotowuje dzi s a si tendencj spadkow zachorowalno ci na ten nowotwór, co przy obecnych szerokich mo liwo ciach diagnostycznych wiadczy C04.* niew tpliwie Nowotwór o z o liwy zbyt ma ych dna jamy nak adach ustnej i wykorzystaniu bada przesiewowych i C05.* profilaktycznych. Nowotwór z o liwy podniebienia C06.* Nowotwór Niepokoj cym z o liwy zjawiskiem innych i nieokre lonych jest tak e sta y cz ci wzrost jamy ustnej zachorowa na raka p uca C07 w ród Nowotwór kobiet. Obserwowany z o liwy linianki wcze niej przyusznej jedynie w du ych aglomeracjach miejskich, C08.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych staje si obecnie powszechny i towarzyszy mu, w odró nieniu od m czyzn, sta y wzrost zgodnie konsumpcji z ich umiejscowieniem tytoniu, co anatomicznym skutkowa b dzie w kolejnych latach dalszym wzrostem zachorowalno ci. Jedynymi nowotworami, nowotwory z o liwe w ród linianki których przyusznej zaobserwowano (C07) powoln tendencj spadkow C09.* Nowotwory zachorowalno ci z o liwe migda ka to nowotwory o dka (wyst powa a ona ju

18 Za cznik w poprzedniej 2. dekadzie) i nowotwory skóry. 6. Mi dzynarodowa ZGONY NA NOWOTWORY Klasyfikacja Z O LIWE Chorób W WOJEWÓDZTWIE i Problemów LUBELSKIM Zdrowotnych -X rewizja Rejestry Nowotworów nie dysponuj kompletnymi danymi o zgonach z powodu ROZDZIA nowotworów II z o liwych - Nowotwory w regionie (COO-D48) swojego dzia ania. Wynika to z niewype niania przez jednostki s u by zdrowia kart Zg oszenia Nowotworu Z o liwego w wi kszo ci C00-C75: przypadków zgonów Nowotwory z tego z o liwe powodu. o okre lonym Kolejny powód umiejscowieniu to ograniczony uznane lub dost p podejrzane Rejestrów jako do Kart Zgonu. W celu oceny umieralno ci na nowotwory z o liwe na danym terenie Rejestry pos uguj C00-C14 si przetworzonymi Wargi, jamy ustnej i danymi gard a G ównego Urz du Statystycznego publikowanymi C15-C26 przez Narz dów Krajowy trawiennych Rejestr Nowotworów. Dane te s jednak cz sto opó nione w stosunku do danych opracowywanych przez Rejestry. Dane GUS obarczone s ponadto powa nym b dem merytorycznym, co do pierwotnej C45-C49 przyczyny Mi dzyb onka zgonu. W (mesotelialne) wielu przypadkach i tkanek mi kkich jako przyczyna zgonu, w miejsce pierwotnego umiejscowienia nowotworu, podawane jest umiejscowienie zmian przerzutowych C51-C58 (wtórnych e skich - narz dów wg MSKChiPZ p ciowych zakres kodów od C77 do C79) lub nieokre lone C60-C63 umiejscowienie M skich narz dów rozsiewu p ciowych i progresji nowotworu (wg MSKChiPZ zakres kodów C64-C68 od C76 i C80). Uk adu moczowego Cz stokro jako przyczyna zgonu wymieniane s te powik ania kr eniowo-oddechowe choroby nowotworowej, powoduj c utrat danych, C76-C80: co do Nowotwory przyczyny z o liwe pierwotnej. o niedok adnie okre lonym, wtórnym i nieokre lonym Opisana wy ej sytuacja sprawia, e dane o umieralno ci w cz ci tylko koresponduj C81 -C96: Nowotwory z danymi z o liwe o zachorowaniach. uznane lub podejrzane Stawia to jako Polsk pierwotne w gronie tkanki krajów limfatycznej, o z ej praktyce kodowania krwiotwórczej zgonów i tkanek i pokrewnych. niskiej jako ci danych o zgonach, mimo 100% kompletno ci C97: Nowotwory rejestracjiz o liwe 11. niezale nych (pierwotnych) mnogich umiejscowie. D37-D48 Rysunek Nowotwory 6: Dynamika o niepewnym wzrostu lub nieznanym liczby zgonów charakterze. na nowotwory z o liwe w województwie lubelskim w latach Nie obejmuje 2000 skóry wargi (C43.0, C44.0) 1500 C02.* Nowotwór 1000 z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka C03.* Nowotwór z o liwy dzi s a K Nie obejmuje: 500 nowotwory z o liwe z bopochodne (C41.0-C41.1) M C04.* Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej C05.* Nowotwór z o liwy podniebienia 0 C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej C07 Nowotwór z o liwy linianki przyusznej C08.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych 11 - Nowotwory z o liwe nowotwory w Polsce w z o liwe 2005 roku linianki Joanna przyusznej Didkowska, (C07) Urszula Wojciechowska, Wojciech C09.* Nowotwory Tarkowski, z o liwe Witold Zato ski migda ka - Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk odowskiej-curie, Warszawa Nie obejmuje: migda ek j zykowy (C02.4)

19 Za cznik W województwie 2. lubelskim w 2006 roku zg oszono ponad 2605 zgonów z powodu nowotworów z o liwych u m czyzn i prawie 1800 zgonów w ród kobiet. Stanowi to prawie Mi dzynarodowa 15-procentowy Klasyfikacja wzrost w stosunku Chorób do i Problemów poprzedniej dekady Zdrowotnych u m czyzn -X rewizja i ponad 20-procentowy wzrost u kobiet. ROZDZIA Tabele 9A II - i Nowotwory 9B zawieraj (COO-D48) liczby zarejestrowanych zgonów na nowotwory z o liwe w województwie lubelskim w podziale na rozpoznania i 5-letnie przedzia y wiekowe u m czyzn i kobiet w 2006 roku. C00-C75: Nowotwory z o liwe o okre lonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako Surowe wspó czynniki pierwotne, za wyj tkiem umieralno ci nowotworów w przeliczeniu tkanki limfatycznej, na 100 krwiotwórczej tys. mieszka ców i tkanek wynosz w województwie lubelskim 245,9 dla m czyzn i 160,0 dla kobiet. Po standaryzacji C15-C26 wynosz Narz dów one trawiennych odpowiednio 166,6 zgonów na 100 tys. m czyzn i 80,5 na C30-C tys. kobiet. Uk adu Stawia oddechowego to nasze i narz dów województwo klatki piersiowej na jednym z ostatnich miejsc w Polsce C40-C41 pod wzgl dem Ko ci i chrz stki wielko ci stawowej wspó czynników umieralno ci z powodu nowotworów C43-C44 z o liwych. Skóry Tabela VI: Wspó czynniki standaryzowane dla zgonów w podziale na województwa Polska 2006r. C69-C72 Oka, kod mózgu Województwo i innych cz ci centralnego M czy ni systemu Kobiety nerwowego C73-C75 Tarczycy 02 DOLNO L SKIE i innych gruczo ów wydzielania 208,0 wewn trznego 112,0 C76-C80: Nowotwory 04 z o liwe KUJAWSKO-POMORSKIE o niedok adnie okre lonym, 216,5 118,9 wtórnym i nieokre lonym 06 LUBELSKIE 166,6 80,5 C81 -C96: Nowotwory 08 z o liwe LUBUSKIE uznane lub podejrzane 184,9 jako pierwotne 105,4 tkanki limfatycznej, krwiotwórczej 10 ÓDZKIE i tkanek pokrewnych. 198,7 106,2 C97: Nowotwory 12 z o liwe MA OPOLSKIE niezale nych (pierwotnych) 188,5 mnogich 96,1 umiejscowie. D00-D09 Nowotwory 14 in MAZOWIECKIE situ. 185,4 106,4 D10-D36 Nowotwory 16 niez o liwe. OPOLSKIE 192,8 102,9 D37-D48 Nowotwory 18 o niepewnym PODKARPACKIE lub nieznanym charakterze. 173,6 87,2 20 PODLASKIE 184,8 92,1 Nowotwory niez o liwe (D10-D36) 22 POMORSKIE oraz o niepewnym lub nieznanym 225,5 118,1 (D37-D48) charakterze nie 24 L SKIE 195,2 110,2 26 WI TOKRZYSKIE 178,7 91,2 Nowotwory z o liwe 28o okre lonym WARMI SKO-MAZURSKIE umiejscowieniu 219,1 (C00-C75) 109,9 30 WIELKOPOLSKIE 211,6 118,2 Nowotwory z o liwe wargi, 32 jamy ZACHODNIOPOMORSKIE ustnej i gard a (C00-C14) 207,5 110,5 C00.* Nowotwory z o liwe Polska wargi 195,7 105,4 C01 Umieralno Nowotwór z o liwy z powodu nasady nowotworów j zyka z o liwych wzrasta z wiekiem, a szczególny jej wzrost Ustalona obserwuje cz j zyka si po BNO 45-tym roku ycia u obu p ci. Na uwag zas uguje fakt, e pomi dzy Tylna 35 jedna a 45 trzecia rokiem cz j zyka ycia umieralno z powodu nowotworów jest wy sza C02.* u kobiet Nowotwór ni u m czyzn. z o liwy innych i nieokre lonych cz ci j zyka C03.* Nowotwór z o liwy dzi s a Tabele Obejmuje: 10A ib ona 10B luzowa przedstawiaj brzegu z bodo u, wspó czynniki dzi s o surowe dla zgonów w podziale na rozpoznania Nie obejmuje: i 5-letnie nowotwory grupy wiekowe z o liwe z bopochodne w ród kobiet (C41.0-C41.1) i m czyzn w 2006r. C04.* Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej C05.* Struktura Nowotwór zgonów z o liwy z podniebienia powodu nowotworów z o liwych w województwie lubelskim C06.* jest zbli ona Nowotwór do z o liwy ogólnopolskiej. innych i nieokre lonych Negatywnym cz ci zjawiskiem, jamy ustnej z punktu widzenia jako ci C07 danych, Nowotwór jest wysoki z o liwy u obu linianki p ci przyusznej odsetek zg osze zgonów z powodu wtórnego lub C08.* nieokre lonego Nowotwór umiejscowienia z o liwy innych i nieokre lonych nowotworu (C76-C80). du ych gruczo ów Wynosi linowych on 8,06 u m czyzn i a 14,75 u kobiet. C09.* Nowotwory z o liwe migda ka

20 Za cznik Rysunek 2. 7: Wspó czynniki surowe umieralno ci w przedzia ach wiekowych - woj. lubelskie 2006r. ROZDZIA 1800,0 II - Nowotwory (COO-D48) Rozdzia ten obejmuje nast puj ce M czy ni szerokie grupy nowotworów. 1600,0 C00-C75: Nowotwory z o liwe Kobiety o okre lonym umiejscowieniu uznane lub podejrzane jako 1400,0 1200,0 C15-C ,0 Narz dów trawiennych C40-C41 800,0 Ko ci i chrz stki stawowej 600,0 400,0 200,0 C64-C68 0,0 Uk adu moczowego W ród m czyzn najcz stsz przyczyn zgonów z powodu nowotworu z o liwego C97: s Nowotwory nowotwory z o liwe p uc niezale nych stanowi ce (pierwotnych) 32,5% zgonów. mnogich Kolejne umiejscowie. miejsca zajmuj nowotwory D00-D09 gruczo u Nowotwory krokowego in situ. (9,37%), nowotwory jelita grubego (8,02%), o dka D10-D36 (5,53%) i p cherza Nowotwory moczowego niez o liwe. (4,53%). Tabela 11A oraz wykres przedstawiaj 15 najcz stszych umiejscowie Nowotwory nowotworów niez o liwe z o liwych (D10-D36) b d cych oraz o przyczyn niepewnym lub zgonów nieznanym w województwie (D37-D48) charakterze lubelskim nie podlegaj u m czyzn rejestracji. w 2006 roku. W ród kobiet najcz stsz okre lon przyczyn zgonów z powodu nowotworu z o liwego s nowotwory gruczo u piersiowego stanowi ce 12,08% zgonów. Kolejne Nowotwory miejsca zajmuj z o liwe nowotwory wargi, jamy p uc ustnej (11,41%), i gard a (C00-C14) jelita grubego (9,69%), jajnika (6,79%) C00.* i trzustki Nowotwory (5,29%). z o liwe wargi C01 Tabele Nowotwór 11B z o liwy oraz nasady wykres j zyka przedstawiaj 15 najcz stszych umiejscowie nowotworów Powierzchnia z o liwych grzbietowa b d cych j zyka przyczyn zgonów w województwie lubelskim u kobiet Ustalona w 2006 roku. cz j zyka BNO C02.* Tabele Nowotwór 12A i z o liwy 12B przedstawiaj innych i nieokre lonych liczb, wspó czynniki cz ci j zyka surowe i standaryzowane C03.* oraz wska niki Nowotwór struktury z o liwy dzi s a zgonów w podziale na rozpoznania dla m czyzn i kobiet w województwie Obejmuje: b ona lubelskim luzowa w brzegu 2006r. z bodo u, dzi s o C04.* Nowotwór z o liwy dna jamy ustnej C05.* Nowotwór z o liwy podniebienia C06.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych cz ci jamy ustnej C07 Nowotwór z o liwy linianki przyusznej C08.* Nowotwór z o liwy innych i nieokre lonych du ych gruczo ów linowych C09.* 2000,0 Ogó em Nowotwory z o liwe migda ka

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE CZ OWIEK I SPO ECZE STWO T. XXXII 2011 PIOTR LANDSBERG FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE W skali Polski w roku 2008 udzia wydatków z bud etów samorz dów terytorialnych na kultur i ochron dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych Załącznik nr 4: Wzór umowy na przeprowadzenie badań ilościowych Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 maja 2015 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 GK-I.431.5.2014.WZ Pan Marian Popławski Usługi Geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU PRZEGL EPIDEMIOL 2003;57:27-32 Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU Słowa kluczowe: krztusiec, epidemiologia, Polska, rok 2001 Key words: pertussis, epidemiolog, Poland,

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 213 roku Warszawa, 17 marca 21 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest wykonaniem upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych

Instrukcja. sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych Załącznik nr 40 Instrukcja sporządzania rocznych sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych 1. 1. Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

AUTOR MAGDALENA LACH

AUTOR MAGDALENA LACH PRZEMYSŁY KREATYWNE W POLSCE ANALIZA LICZEBNOŚCI AUTOR MAGDALENA LACH WARSZAWA, 2014 Wstęp Celem raportu jest przedstawienie zmian liczby podmiotów sektora kreatywnego na obszarze Polski w latach 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia post powania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania Teresa Kutajczyk, WBiA OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/311/07 Rady Miasta Szczecina z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu społecznych inicjatyw lokalnych Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Programy profilaktyczne. finansowane przez MOW NFZ. Program profilaktyki chorób odtytoniowych. www.ceestahc.org

Programy profilaktyczne. finansowane przez MOW NFZ. Program profilaktyki chorób odtytoniowych. www.ceestahc.org Warszawa, 27 września 21 Funduszu Zdrowia w latach 28-21 Agata Smorżewska-Łaniewska 1 z 1 Programy profilaktyczne finansowane przez Mazowiecki Oddzia Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 28

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. o wspó pracy rozwojowej 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okre la organizacj, zasady i formy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo