KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DWÓCH SKLEPIKÓW I BUFETU W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DWÓCH SKLEPIKÓW I BUFETU W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2"

Transkrypt

1 KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DWÓCH SKLEPIKÓW I BUFETU W AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA BATOREGO - GIMNAZJUM NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA Konkurs ogłoszono na stronie internetowej biuletynie Informacji publicznej - oraz na tablicy ogłoszeń w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 CZĘŚĆ IINFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM I PRZEDMIOCIE KONKURSU 1.1. Zamawiający: Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Chorzów Batory ul. Farna 5 7 tel fax NIP REGON Zamawiający ogłasza konkurs ofert na: Prowadzenie dwóch sklepików i bufetu szkolnego w Akademickim Zespole szkół Ogólnokształcących Nr 2 III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego Gimnazjum Nr 7 im. Adama Mickiewicza Konkurs dotyczy czynszu najmu lokali użytkowych przeznaczonych na sklepiki szkolne, płaconego w okresach miesięcznych na podstawie rachunku. W kwocie czynszu zawiera się również opłata za energię elektryczną i wodę. Najemca we własnym zakresie zawiera umowę z firmą wywożącą odpadki i śmieci.

2 OBIEKT I JEGO POŁOZENIE sklepik i bufet w III LO im Stefana Batorego sklepiku w Gimnazjum Nr 7 CENA MINIMALNA MINIMALNA WARTOŚĆ POSTĘPOWANIA 500,00 20,00 300,00 20,00 2. PRZEDMIOT KONKURSU Łączna powierzchnia sklepiku i bufetu w III LO i. Stefana Batorego wynosi 47,32 m2 (dodatkowo istnieje możliwość ustawienia krzesełek i stolików w korytarzu przylegającym do sklepiku- co nie wiąże się z dodatkową opłatą). Liczba uczniów w Liceum 443 (W części Licealnej w soboty i niedziele odbywają się zajęcia szkoły policealnej.) Powierzchnia sklepiku w Gimnazjum Nr 7 wynosi : 15,16 m2 Liczba uczniów Gimnazjum W związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi lokalu użytkowego na terenie liceum (postawienie ścianek działowych, wstawienie drzwi, elementy wyposażenia) na koszt obecnego najemcy, oczekuje on rozliczenia za przeprowadzone prace przez nowego najemcę. W przypadku braku porozumienia między nowym najemcą oraz obecnym, organizator przetargu skorzysta z zapisu art.676 Kodeksu cywilnego mówiącego o przywróceniu stanu poprzedniego lokalu. Zastosowanie przywołanego przepisu, może spowodować przesunięcie faktycznego terminu przekazania lokalu. Ponadto nowy najemca będzie zobowiązany do doprowadzenia lokalu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami min. sanitarnymi, dotyczącymi prowadzenia sklepiku szkolnego. Wyposażenie lokalu (stoliki, krzesła, sprzęt AGD został zakupiony przez obecnego najemcę i stanowi jego własność). Część wyposażenia sklepików jest własnością szkoły i pozostaje do dyspozycji wynajmującego. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczeń Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku i bufetu na następujących zasadach: codzienne otwieranie sklepiku w godzinach od 7.00 do z wyłączeniem dni wolnych od nauki zabezpieczenie obsługi handlowej i gastronomicznej podczas szkolnych uroczystości okolicznościowych oraz otwartych imprez kulturalnych i sportowych z udziałem publiczności utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i bufetu zgodnie z wymogami odpowiednich służb wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przestrzeganie przepisów bhp. Ppoż., Sanepidu

3 oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów. Powinien obejmować m.in. soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce sezonowe, kanapki, zapiekanki wykonane ze świeżych produktów Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ingerencji w asortyment oferowany do sprzedaży. Szczegółowe uzgodnienia w tym zakresie będą zawierane w formie pisemnej, pomiędzy Najemcą a Komisją w skład której wchodzą: Dyrektor, przewodniczący Rady Rodziców, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Oferent nie może powierzyć prowadzenia sklepiku i bufetu innemu podmiotowi bez zgody Wynajmującego 3.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWNIENIA Wymagany termin realizacji umowy: od do OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTYV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: wypełniony formularz ofertowy (druk w załączniku) dokumenty uwiarygodniające oferenta stosowanie do punktu 5 niniejszych warunków 5. OFERENT ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ JAKO ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Oświadczenie o akceptacji warunków konkursu ofert oraz podpisaniu umowy w przypadku wygrania konkursu Oświadczenie o nie posiadaniu zaległości płatniczych w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwych dla oferenta Oświadczenie o występowaniu w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, osoby nie prowadzące działalności gospodarczej oświadczają, ze w przypadku wygrania przetargu zarejestrują odpowiednią działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami 6. POSTAĆ OFERTY Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach konkursu oferent wyliczy wartość oferty na podstawie dostarczonych przez zamawiającego danych. oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania oferentów. Wizji lokalnej Oferenci mogą dokonać indywidualnie, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę/ osoby/ uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta Oferta sporządzona przez Oferenta musi zawierać:

4 propozycję dotyczącą wysokości czynszu brutto za okres miesięczny z tytułu najmu pomieszczeń Oferta sporządzona przez oferenta może: dotyczyć jednego sklepiku lub dwóch Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: - Katarzyna Łebek Specjalista ds. Administracyjno - Gospodarczych tel fax Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma i faksy w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze (poniedziałek - piątek). 7. Oferta musi być złożona w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta konkursowa: (względnie zamienna lub wycofanie oferty) Prowadzenie sklepiku i bufetu szkolnego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Sklepik Gimnazjum nr 7 sklepik i bufet III LO im. S. Batorego nie otwierać przed dniem godziną 12:00 8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Chorzów Batory , ul. Farna 5 7 w terminie do dnia do godziny 11:00 Miejsce i termin otwarcia ofert: Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu o godz. 12:00 w Biurze Specjalisty ds. Administracyjno - Gospodarczych Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 pokój nr 5, Chorzów Batory , ul. Farna 5 7. Zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości euro Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w warunkach konkursu, oraz została uznana za najkorzystniejszą/ najwyższy czynsz 9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w Formularzu Ofertowym 2. Ceny jednostkowe muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem zaokrągleń.

5 4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą w przedmiotowym zamówieniu odbywać się będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, TRYB ZAWARCIA UMOWY - Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie - Zawarcie umowy nastąpi w terminie wskazanym w piśmie akceptującym wybrany Oferent powinien przybyć we wskazane przez zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy. - Niestawienie się wygrywającego przetarg w terminie wyznaczonym przez Szkołę stanowi podstawę odstąpienia przez wynajmującego od umowy. - W przypadku gdy w wyznaczonych terminach umowa nie zostanie podpisana bądź nie nastąpi przejęcie obiektu wynajmujący może zawrzeć umowę z osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę po osobie, która przetarg wygrała - Przekazanie wynajmowanej powierzchni nastąpi na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego - Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność materialną za przekazany sprzęt i pomieszczenia wymienione w protokole zdawczo - odbiorczym

6 OFERTA Załącznik nr 1 Na prowadzenie sklepiku i bufetu szkolnego w Akademicki Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Gimnazjum Nr 7 im. Adama Mickiewicza III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego 1) Dane podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej składającej ofertę: pełna nazwa: dokładny adres: ) Niniejszym składam ofertę na prowadzenie: Sklepiku szkolnego w Gimnazjum Nr 7 im. Adama Mickiewicza za kwotę brutto: zł miesięcznie. Słownie: Sklepiku szkolnego w III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego za kwotę brutto: zł miesięcznie. Słownie: Chorzów, dnia..

7 Załącznik Nr 2 Chorzów, dnia.. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam(y), że występuję(my) w obrocie prawnym zgodnie w wymaganiami ustawowymi. * Oświadczam(my), że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zarejestrowania odpowiedniej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.* * niepotrzebne skreślić

8 Chorzów, dnia.. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam(y), że akceptuję(my) warunki konkursowe oraz zobowiązuję(my) się do podpisania umowy w przypadku wygrania przetargu o treści jak w załączonym do regulaminu konkursu projekcie.

9 Chorzów, dnia.. OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam(y), że posiadam(y)*, nie posiadam(y)* zaległości płatniczych w stosunku do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwych dla mojego miejsca zamieszkania.* Niniejszym oświadczam(y), że nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej. * * niepotrzebne skreślić

10 UMOWA Załącznik Nr 3 Zawarta w dniu... pomiędzy Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Chorzowie przy ul. Farnej 5-7 NIP , zwanym w dalszej treści Wynajmującym reprezentowanym przez Dyrektora Mgr Ilonę Helik działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta nr OR /2008 a... zwanym dalej Najemcą reprezentowanym przez... Wynajmujący zleca a Najemca przyjmuje do wykonania czynności związane z wynajmem pomieszczeń i prowadzeniem sklepiku i bufetu szkolnego w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące załączniki: Regulamin konkursu na i prowadzenie sklepiku i bufetu szkolnego - zał.nr1, Oferta wykonawcy zał.nr Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pomieszczenia sklepiku i bufetu szkolnego: Wynajmowana powierzchnia wykorzystana będzie przez Najemcę na cele związane z działalnością gastronomiczną i handlową. 2. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczeń Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku i bufetu na następujących zasadach: codzienne otwieranie sklepiku w godzinach od 7.00 do z wyłączeniem dni wolnych od nauki

11 zabezpieczenie obsługi handlowej i gastronomicznej podczas szkolnych uroczystości okolicznościowych oraz otwartych imprez kulturalnych i sportowych z udziałem publiczności utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i bufetu zgodnie z wymogami odpowiednich służb wyposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przestrzeganie przepisów bhp. Ppoż., Sanepidu oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów. Powinien obejmować m.in. soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce sezonowe, kanapki, zapiekanki wykonane ze świeżych produktów Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ingerencji w asortyment oferowany do sprzedaży. Szczegółowe uzgodnienia w tym zakresie będą zawierane w formie pisemnej, pomiędzy Najemcą a Komisją w skład której wchodzą: Dyrektor, przewodniczący Rady Rodziców, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych, łatwopalnych. 3 Najemca będzie wpłacał miesięcznie Wynajmującemu czynsz według zasad określonych w umowie (zgodnie z ofertą) Należność regulowana będzie w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku za dany miesiąc na konto Wynajmującego: ING BS O/ Chorzów Wynajmowane pomieszczenia użytkowane będą przez najemcę bez prawa dokonywania zmian w ich konstrukcji. Ewentualne planowane adaptacje powinny być każdorazowo uzgodnione z Wynajmującym w formie pisemnego aneksu do umowy. Najemca nie może oddawać wynajmującemu pomieszczeń w podnajem osobom trzecim. Wszelkie planowane adaptacje pomieszczeń powinny być każdorazowo uzgodnione z Wynajmującym w formie pisemnego aneksu do umowy. Najemca nie może oddawać wynajmującemu pomieszczeń w podnajem osobom trzecim. 5

12 6 1. Najemca zobowiązuje się używać wynajęte pomieszczenia w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu przy przestrzeganiu przepisów ppoż, bhp, SANEPID-u. 2. Wszelkie uchybienia w przestrzeganiu wymogów naznaczonych przepisami określonymi w ust. 1 obciążają Najemcę. 3. Koszty utrzymania czystości i porządku w wynajmowanych pomieszczeniach obciążają Najemcę. Najemca corocznie w okresie ferii letnich zobowiązuje się do malowania pomieszczeń 1. Najemca jest zobowiązany do doprowadzenia lokalu do stanu zgodnego z 7 obowiązującymi przepisami min. sanitarnymi, dotyczącymi prowadzenia sklepiku szkolnego. 2. Najemca zobowiązuje się doposażyć na własny koszt wynajęte pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności określonej niniejszą umową. Właścicielem urządzeń określonych w ust.2 pozostaje Najemca 8 Dzierżawca może dokonywać zmiany w dzierżawionych pomieszczeniach urządzeń wyłącznie za zgodą Wydzierżawiającego Strony ustalają, że miesięczna stawka czynszu /brutto/ w okresie od r. do r. wynosić będzie zł, 2. Najemca-Dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia co miesiąc czynszu za najem oraz wpłaty na konto Szkoły.. 3. Najemca nie uiszcza opłaty za miesiąc lipiec i sierpień Umowa zostaje zawarta na okres od r.do r. 2. Wszelkie zmiany w rozliczeniach finansowych między stronami wymagają pisemnego aneksu do niniejszej umowy Umowa niniejsza może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron. 2. Umowa może być także rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem, z tym że umowa wypowiedziana przez Najemcę może ulec rozwiązaniu jedynie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku.

13 12 Wynajmujący zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli Najemca narusza postanowienia umowy, a szczególności: - nie podjął realizacji umowy mimo wygrania konkursu, - pomimo pisemnych zastrzeżeń nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy, - zalega z czynszem lub opłatą za jeden okres płatności lub w inny sposób narusza postanowienia umowy. 13 W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego opróżnienia lokalu i przekazania do dyspozycji Wynajmującemu nie później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy. 14 W przypadku nie uiszczenia w terminie czynszu z tytułu najmu naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę w wykonywaniu świadczeń. 15 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają wzajemnych uzgodnień w formie aneksów pod rygorem nieważności. 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których po egzemplarzu otrzymuje Najemca oraz Wynajmujący

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną

CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY Zaprasza przedsiębiorców do składania ofert na obsługę gastronomiczną w tym sprzedaż napojów alkoholowych piwa DNI DAMNICY Każde pokolenie ma swój czas - PIKNIK SENIORA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo