RAPORT 2011/2012. Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT 2011/2012. Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce."

Transkrypt

1 RAPORT 2011/2012 Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce. Opracowała: Magdalena Sobczyk Redakcja: Katarzyna Przybysławska 1

2 RAPORT: Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce za rok 2011 i Kraków, 25 marca 2013 r. Opracowała Magdalena Sobczyk Redakcja: Katarzyna Przybysławska Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie 2

3 Szanowni Państwo, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie ma przyjemność przedstawić Państwu raport Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce za rok 2011 i Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest istniejącą od 2002 r. organizacją pozarządową pożytku publicznego. Misją CPPHN jest działanie na rzecz ochrony praw człowieka poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej osobom społecznie marginalizowanym oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i państwa prawa. Do celów statutowych organizacji należy m.in. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej, służącej upowszechnianiu i propagowaniu idei poszanowania praw człowieka. Jednym z jej przejawów jest aktywna działalność w dziedzinie zjawiska handlu ludźmi, w szczególności dotyczącego cudzoziemców. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć zajmuje się tematyką handlu ludźmi zarówno w aspekcie praktycznym, jaki i teoretycznym. Temat handlu ludźmi występuje w przeprowadzanych szkoleniach, m.in. dla Straży Granicznej, oraz w szkoleniach przeprowadzanych w ramach Porozumienia o SGBV dla Lokalnych Zespołów Współdziałania. Kolejną płaszczyzną, w której CPPHN realizuje walkę z handlem ludźmi jest pomoc prawna i identyfikacja ofiar oraz współpraca w tej mierze z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Trzecim aspektem tego rodzaju działalności są projekty skierowane do społeczeństwa, tj. kampanie społeczne (m.in. kampania z MSW i Policją), wykłady dla aplikantów, studentów i licealistów. Centrum jest ponadto członkiem Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi oraz członkiem grupy roboczej, będącym organem opiniodawczo- doradczym Prezesa Rady Ministrów, działającym przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Uzupełnieniem tych działań jest praca badawcza, której przykładem jest niniejszy raport, przygotowany po to, żeby ułatwić zainteresowanym dostęp do zbiorczych danych na temat zjawiska handlu ludźmi, podnosząc w ten sposób świadomość społeczną tej tematyki. W raporcie znalazły się zarówno informacje odnośnie aspektów prawnych i teoretycznych omawianego zjawiska jak i szczegółowe dane statystyczne obrazujące sytuację w Polsce. Raport skupia się przy tym szczególnie na kwestiach odnoszących się do cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi w naszym kraju. Dane statystyczne, w oparciu o które został stworzony niniejszy raport były pozyskiwane różnymi kanałami komunikacyjnymi (rozmowy telefoniczne, faks, korespondencja elektroniczna, analiza danych w Internecie) w okresie od października 2012 r. do stycznia 2013 r. Za pomoc i przekazanie nam informacji niezbędnych do raportu chcielibyście serdecznie podziękować w szczególności Panu Tomaszowi Piechockiemu z Wydziału Do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, Panu Juliuszowi Karpińskiemu z Departamentu Polityki Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Pani Irenie Dawid-Olczyk z Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Z uwagi na niekompletność danych statystycznych dotyczących handlu ludźmi w Polsce w roku 2012 r., opracowanie będzie aktualizowane w ramach pojawiania się nowych opracowań MSW i CBŚ KGP. Zespół Centrum Pomocy Prawnej Im. Haliny Nieć w Krakowie 3

4 Spis treści Wstęp 3 1. Prawo międzynarodowe, a handel ludźmi Organizacja Narodów Zjednoczonych Unia Europejska Rada Europy Prawo polskie, a handel ludźmi Polskie podstawy prawne dotyczące handlu ludźmi Dane statystyczne dotyczące przestępstwa handlu ludźmi- art. 189a 1 Kodeksu Karnego Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych dot. przestępstwa handlu ludźmi, Ilość stwierdzonych przestępstw handlu ludźmi Sprawcy i osoby pokrzywdzone Zakończone postępowania w sprawie handlu ludźmi Formy przestępstwa handlu ludźmi Światowy system zapobiegania i ścigania handlu ludźmi Organizacja Narodów Zjednoczonych Rada Europy Unia Europejska System zapobiegania handlowi ludźmi w Polsce Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi Policja Prokuratura Straż Graniczna Organizacje pozarządowe

5 4.8. Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) Dane statystyczne Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi Pomoc bezpośrednia KCIK Program wsparcia i ochrony ofiar/ świadków handlu ludźmi Liczba cudzoziemców objętych programem wsparcia Kraje pochodzenia ofiar handlu ludźmi Forma wykorzystania Wiek cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi Status pobytu ofiary na terytorium Polski w momencie identyfikacji jako ofiary handlu ludźmi Organy ścigania i decyzje cudzoziemców w sprawie podejmowania współpracy z nimi Realizacja programu wsparcia i ochrony ofiary/ świadka handlu ludźmi w 2012 r Handel dziećmi- małoletnie ofiary handlu ludźmi Podsumowanie

6 1. Prawo międzynarodowe, a handel ludźmi 1.1.Organizacja Narodów Zjednoczonych Według Organizacji Narodów Zjednoczonych handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Co roku ok. 2 milionów ludzi pada jego ofiarą, z czego jedna trzecia to dzieci. Skala zjawiska skutkuje koniecznością szczegółowego uregulowania zagadnienia handlu ludźmi w prawie międzynarodowym. Najważniejszym aktem prawa międzynarodowego w tej mierze jest Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej 1. Akt ten, znany jako protokół z Palermo, został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 15 listopada 2000 r. Trzy lata później, 18 sierpnia 2003 r., protokół został ratyfikowany przez Polskę. Zgodnie z protokołem z Palermo handel ludźmi oznacza: werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów. Zastosowanie protokołu z Palermo ograniczone jest do przestępstwa handlu ludźmi, które ma charakter międzynarodowy i zostało popełnione przez zorganizowaną grupę przestępczą. Co istotne z punktu widzenia ofiar tego procederu, państwa-strony zobowiązane są do pomocy im, m.in. poprzez ochronę prywatności ofiar i umożliwienie im normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Protokół z Palermo został dotychczas podpisany przez 117 państw-stron. Kolejnym, po protokole z Palermo, ważnym aktem prawa międzynarodowego, który dotyczy handlu ludźmi jest Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty dnia 25 maja 2000 r., w Nowym Jorku. 2 Protokół, ratyfikowany przez Polskę r., wprowadza zakaz handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii oraz nakłada na państwa-strony obowiązek podjęcia środków potrzebnych do zapobiegania, wykrywania i zwalczania handlu ludźmi i przestępstw z nim związanych. 1 Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, , 2 Protokół Fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych, , 6

7 1.2. Unia Europejska W Unii Europejskiej handel ludźmi jest zabroniony na mocy art. 5 Karty Praw Podstawowych. 3 Ponadto, zgodnie z tzw. programem sztokholmskim, który określa harmonogram działań UE w przestrzeni sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na lata , walka z handlem ludźmi jest jednym z priorytetów UE. 4 Kluczową rolę w tej mierze stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady z 19 lipca 2002 r. 5 Dyrektywa określa wspólne minimalne reguły dotyczące określania przestępstw związanych z handlem ludźmi i ich karania. Za karalne uznawane jest werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, włącznie z wymianą lub przeniesieniem kontroli nad tymi ludźmi w celu wyzysku. Określono także minimalny wymiar kary za przestępstwo handlu ludźmi na pięć lat pozbawienia wolności. Na mocy tej dyrektywy powołano europejskiego koordynatora ds. zwalczania handlu ludźmi, który jest odpowiedzialny za spójne podejście państw członkowskich do tego problemu. Termin implementacji dyrektywy przez państwa członkowskie to 6 kwietnia 2013r. Z punktu widzenia cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi i przebywających nielegalnie na terytorium Unii Europejskiej, istotną rolę pełni Dyrektywa Rady UE z 29 kwietnia 2004r. dotycząca wydawania dokumentów pobytowych obywatelom państw trzecich będących ofiarami handlu ludźmi lub którzy byli podmiotami działań ułatwiających nielegalną imigrację, a którzy współpracują z kompetentnymi organami. 6 Dyrektywa powyższa wprowadziła pojęcie okres do namysłu, które oznacza czas przeznaczony dla nielegalnie przebywającej na terenie UE ofiary handlu ludźmi, na podjęcie decyzji o współpracy z organami ścigania. W tym okresie, którego długość określa prawo krajowe państw członkowskich, cudzoziemiec nie może zostać wydalony z terytorium państwa. Aktualne podejście UE do problemu handlu ludźmi określa Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów, zawierający Strategię UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata W strategii określono pięć priorytetów, na których powinna się skupić UE w zakresie walki z handlem ludźmi, są to: rozpoznawanie ofiar handlu ludźmi, chronienie ich i udzielanie im pomocy, lepsza prewencja w zakresie handlu ludźmi, intensywniejsze ściganie handlarzy, ściślejsza koordynacja i współpraca z najważniejszymi podmiotami oraz spójność strategii oraz większa wiedza o pojawiających się nowych problemach związanych ze wszystkimi formami handlu ludźmi i skuteczniejsza reakcja na te problemy. 3 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, , 4 Program sztokholmski, portal europa.eu, 5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady z 19 lipca 2002 r., 6 Dyrektywa Rady UE z 29 kwietnia 2004r. dotycząca wydawania dokumentów pobytowych obywatelom państw trzecich będących ofiarami handlu ludźmi lub którzy byli podmiotami działań ułatwiających nielegalną imigrację, a którzy współpracują z kompetentnymi organami, 7 Strategia UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata , 7

8 1.3. Rada Europy Flagowym dokumentem Rady Europy w zakresie walki z handlem ludźmi jest Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. 8 Do Konwencji przystąpiło jak dotąd 39 państw, w tym Polska. Dużą zasługą Rady Europy jest rozszerzenie stosowania Konwencji nie tylko wobec zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, ale także wobec wszystkich form handlu ludźmi, w tym mających formę krajową, a także niezwiązanych ze zorganizowaną przestępczością. Na mocy Konwencji powołana została Grupa Ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA), która ma monitorować wykonywanie postanowień Konwencji przez państwa-strony. 2. Prawo polskie, a handel ludźmi 2.1. Polskie podstawy prawne dotyczące handlu ludźmi W Polsce regulacja dotycząca handlu ludźmi zawarta jest w Kodeksie Karnym, w którym od 20 maja 2010r. w artykule i 23 zawarto odpowiednio definicję handlu ludźmi i definicję niewolnictwa. Art Kodeksu Karnego: Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 1) przemocy lub groźby bezprawnej, 2) uprowadzenia, 3) podstępu, 4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, 5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, 6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą- w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności 9. Z kolei przepis artykułu 189a 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Przestępstwo handlu ludźmi, z uwagi na minimalny 3- letni wymiar kary, zostało zakwalifikowane w ten sposób do zbrodni. Karalne jest także przygotowanie do tego przestępstwa. 8 Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., 9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny 8

9 2.2. Dane statystyczne dotyczące przestępstwa handlu ludźmi- art. 189a 1 Kodeksu Karnego Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych dot. przestępstwa handlu ludźmi, przez jednostki policji w Polsce w latach r. W 2010 r. jednostki policji w Polsce wszczęły 15 postępowań przygotowawczych w sprawie przestępstwa handlu ludźmi, co stanowi spadek o 35 % w stosunku do roku W 2011 r. liczba postępowań przygotowawczych wynosiła 12, a co za tym idzie zmniejszyła się w stosunku do 2010 r. o 20%. W roku 2012 wszczęto aż 26 postępowań przygotowawczych, tj. ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. 30 Postępowania przygotowawcze wszczęte w latach r r r. Wykres 1. Liczba postępowań przygotowawczych dot. przestępstwa handlu ludźmi, wszczętych w latach Ilość stwierdzonych przestępstw handlu ludźmi W 2011 r., w porównaniu do roku wcześniejszego stwierdzono ponad 11 razy więcej przestępstw handlu ludźmi. W 2010 roku zanotowano ich 39, natomiast rok później już 427. W roku 2012 stwierdzono 61 przypadków tego przestępstwa. Sumując dane z lat , można stwierdzić, że spośród wszystkich stwierdzonych w tym okresie przypadków przestępstwa handlu ludźmi, tylko 7, 4 % stwierdzono w 2010 r., aż 81% w 2011 r. i 11, 6% w 2012 r. 9

10 Ilość stwierdzonych przestępstw handlu ludźmi w latach ,6 7,4 % 81 % 2010 r r r. Wykres2. Ilość stwierdzonych przestępstw handlu ludźmi w latach Sprawcy i osoby pokrzywdzone Na podstawie danych Komendy Głównej Policji można zauważyć, że zarówno w roku 2010, jak i 2011 mniej więcej na tym samym poziomie utrzymuje się liczba ustalonych sprawców, odpowiedzialnych za przestępstwo handlu ludźmi (odpowiednio 14 i 13). Natomiast w roku 2012 znacznie wzrosła liczba ustalonych sprawców i wynosiła ona 23 osoby. Odmiennie kształtują się statystyki dotyczące osób pokrzywdzonych na podstawie artykułu 189a 1 Kodeksu Karnego. Cechuje je bowiem bardzo duża rozpiętość, pomiędzy poszczególnymi latami. Wg danych Komendy Głównej Policji stwierdzono 24 osoby pokrzywdzone w 2010 r. i aż 166 w 2011 r. W 2012 r. zanotowano z kolei olbrzymi spadek tej liczby do poziomu 18 osób (w tym dwie osoby narodowości bułgarskiej). Z przedstawionych wyżej danych wynika, że w latach w Polsce odnotowano 208 osób pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi. Z tej liczby aż 79, 8 % osób przypadło na rok

11 r r r. 18 Liczba ustalonych sprawców. Liczba osób ze statusem osób pokrzywdzonych. Wykres 3. Liczba sprawców handlu ludźmi i osób pokrzywdzonych w latach Zakończone postępowania w sprawie handlu ludźmi W 2010 r. w Polsce zakończono 21 postępowań z artykułu 189a 1 Kodeksu Karnego, które zostały wszczęte w latach Rok później również doprowadzono do końca 21 postępowań (rozpoczętych w latach ). W roku 2012 zakończonych zostało 31 postępowań. Zakończone postępowania w sprawie handlu ludźmi r r r. 21 Wykres 4. Zakończone postępowania w sprawie handlu ludźmi w latach

12 Formy przestępstwa handlu ludźmi W latach , na podstawie prowadzonych postępowań w sprawie handlu ludźmi, można wyodrębnić kilka form tego przestępstwa. W 2010 r. było siedem przypadków eksploatacji seksualnej w postaci przymusowej prostytucji i trzy przypadki pracy przymusowej. W 2011 r. było już czternaście przypadków eksploatacji seksualnej (dwa razy więcej). Zanotowano również wtedy pierwszy przypadek zakończonego postępowania w sprawie wyłudzania kredytów na szkodę osób pokrzywdzonych w procederze handlu ludźmi. Z kolei w 2012 r. wszczęto dwadzieścia osiem postępowań dotyczących przestępstwa zmuszania do prostytucji i dwadzieścia pięć postępowań w sprawach przestępstw stręczycielstwa, sutenerstwa i kuplerstwa. 3. Światowy system zapobiegania i ścigania handlu ludźmi Szczególną rolę w walce z handlem ludźmi w wymiarze ogólnoświatowym sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, natomiast w wymiarze regionalnym Unia Europejska i Rada Europy Organizacja Narodów Zjednoczonych Zagadnieniem handlu ludźmi w ramach ONZ zajmuje się jedna z agencji wyspecjalizowanych organizacji - Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Głównym zadaniem UNODC są działania mające na celu wzrost poziomu pomocy ofiarom handlu ludźmi. Biuro wydaje też szereg publikacji poświęconych tematyce zapobiegania, zwalczania handlu ludźmi i ochrony ofiar tego przestępstwa. Jedną z najnowszych i bardzo obszerną publikacją jest Światowy raport o handlu ludźmi za rok Rada Europy Sporządzona w 2005 r. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, ustanowiła mechanizm wykonywania postanowień przez państwa- strony. W tym celu powołano do istnienia specjalną grupę ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA), której zadaniem jest monitorowanie implementacji przez państwa-strony. Podstawą jej działalności jest przepis artykułu 36 konwencji, który w punkcie drugim stanowi : GRETA składać się będzie z minimum 10 a maksimum 15 członków z uwzględnieniem równego udziału kobiet i mężczyzn oraz czynnika geograficznego, jak również wszechstronnej, specjalistycznej wiedzy. Członkowie GRETA będą wybierani przez Komitet Stron spośród obywateli Państw-Stron Konwencji na okres 4 lat, z zastrzeżeniem możliwości jednokrotnego ponownego wyboru. W składzie Komitetu Stron, który wybiera członków GRETA znajdują się reprezentanci Komitetu Ministrów Rady Europy (ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich lub ich zastępcy, organ decyzyjny) oraz reprezentanci państw-stron konwencji, którzy nie są członkami Rady Europy. Osoby wybrane do zasiadania w Grupie powinni odznaczać się wysokimi kompetencjami w dziedzinie praw człowieka i udzielania pomocy ofiarom handlu ludźmi, muszą być niezależni i bezpartyjni. W jednorazowej kadencji GRETA nie może zasiadać więcej niż jeden obywatel z 10 Global Report on Trafficking in Persons 2012, UNODC, 12

13 danego państwa- strony. Nowy skład Grupy został wybrany w listopadzie 2012 r., wśród wybranych osób nie ma reprezentanta Polski. Procedurę monitorowania implementacji konwencji Rady Europy przez państwa-strony, która jest głównym zadaniem GRETA reguluje artykuł 38 dokumentu. Zakłada on, że GRETA będzie przeprowadzać cykliczne rundy ewaluacji, każde państwo-strona co kilka lat będzie więc poddawane monitoringowi w zakresie przestrzegania konwencji. Pierwsza runda ewaluacji przewidziana jest na lata Państwa-strony konwencji są podzielone na cztery grupy, w założeniach w 2010 roku monitorowana miała być pierwsza grupa, w 2011 druga, do której należy Polska, w 2012 trzecia i w 2013 r. czwarta grupa państw. 11 W wyniku opóźnień GRETA jest obecnie na końcowym etapie monitorowania drugiej grupy państw, w tym Polski. Wynikiem przeprowadzonego w każdym kraju monitoringu implementacji postanowień konwencji jest wydanie raportu, w którym GRETA opisuje sytuację w danym państwie i wskazuje mu niezbędne wytyczne w tych obszarach, w których podczas monitoringu zauważono niedociągnięcia. Raport nie ma jednak mocy wiążącej, są to jedynie zalecenia kierowane do państw-stron. Wszystkie raporty z monitoringu państw są upubliczniane poprzez stronę internetową Rady Europy 12. Proces monitorowania państw jest złożony i zawiera różnorodne metody pozyskiwania przez GRETA informacji na temat sytuacji w danym państwie-stronie Konwencji. Najpierw wysyłany jest kwestionariusz do monitorowanego państwa. Po wypełnieniu kwestionariusza przez państwo członkowskie GRETA może zażądać więcej informacji od władz państwowych, może się również konsultować z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w monitorowanym państwie, a także z innymi członkami społeczeństwa obywatelskiego. Po zaczerpnięciu informacji, GRETA może zdecydować się na wizytę w monitorowanym państwie. Taka wizyta jest ważnym komponentem ewaluacji, pozwala na skonfrontowanie zebranych informacji z rzeczywistością i na zaczerpnięcie dodatkowych wiadomości od m.in. instytucji państwowych i organizacji obywatelskich. Po wizycie w monitorowanym państwie przygotowywana jest wersja robocza raportu, która jest konsultowana z zainteresowanym państwem, a następnie przekształcana we właściwy raport końcowy z ewaluacji. Obecnie Polska znajduje się na etapie konsultacji wersji roboczej raportu Grupy Roboczej. GRETA nie zajmuje się konkretnymi sprawami związanymi z handlem ludźmi, prośby o pomoc od osób prywatnych, obywateli państw-stron pozostają bez odpowiedzi. Zadaniem GRETA jest bowiem ogólne kontrolowanie i monitorowanie wykonania przez państwa postanowień konwencji Rady Europy. Oprócz raportów dotyczących poszczególnych państw-stron konwencji, GRETA wydaje także roczne raporty generalne ze swojej działalności. Do tej pory zostały wydane dwa takie raporty. Pierwszy z nich został opublikowany 1 września 2011 r. i obejmuje okres od lutego 2009 do lipca 2011 r. 13 W okresie ujętym w raporcie stronami konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi były 34 państwa. W 10 z nich GRETA przeprowadziła monitoring implementacji konwencji (były to następujące państwa: Cypr, Słowacja, Austria, Dania, Albania, Chorwacja, Bułgaria, Gruzja, Mołdawia i Rumunia). 11 1st Evaluation Round: Timetable * 12 Country Evaluations, Council of Europe, 13 Pierwszy raport generalny z działalności GRETA, , 13

14 Drugi raport generalny z działalności GRETA został wydany 4 października 2012 r. i obejmuje okres od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2012 r Unia Europejska Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 października 2007 r., została ustanowiona Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi, która ma za zadanie przyczyniać się do dalszego rozwoju zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi, umożliwić Komisji zbieranie opinii dotyczących jej inicjatyw odnoszących się do handlu ludźmi 15 oraz przygotowywać sprawozdania. Ten organ doradczy Komisji Europejskiej, składa się z nie więcej niż 21 członków reprezentujących w równym stopniu organy publiczne państw członkowskich UE i organizacje nienastawione na zysk działające w Unii Europejskiej oraz Europol. Do członkostwa w grupie uprawnieni są również eksperci wywodzący się ze środowiska akademickiego oraz doradcy specjalizujący się w sektorze organizacji nienastawionych na zysk. Komisja Europejska może konsultować się z Grupą Ekspertów w każdej sprawie dotyczącej handlu ludźmi. 4. System zapobiegania handlowi ludźmi w Polsce W Polsce szereg podmiotów, zarówno organów i instytucji państwowych, jak i niezwiązanych z władzą publiczną, jest zaangażowanych w działania zapobiegające i zwalczające handel ludźmi oraz w pomoc ofiarom tego przestępstwa. Kluczową rolę odgrywa Krajowe Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policja, Prokuratura, Straż Graniczna i organizacje pozarządowe Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi jest opiniodawczodoradczym organem Prezesa Rady Ministrów, utworzonym na mocy Zarządzenia nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca W jego skład wchodzą: przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych w randze podsekretarza stanu (pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu), zastępca Komendanta Głównego Policji (pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zespołu), przedstawiciele ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, ministra właściwego ds. zagranicznych, ministra właściwego ds. zdrowia, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Ponadto szereg Instytucji jest zaproszonych do współpracy z Zespołem do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Są to m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Główny Inspektorat Pracy, Prokuratura Generalna, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, Caritas Polska, Fundacja ITAKA- Centrum Poszukiwań Ludzi 14 Drugi raport generalny z działalności GRETA, , 15 Decyzja Komisji z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi, 14

15 Zaginionych, Fundacja Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie Po-MOC, a także Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć 16. Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi ma za zadanie oceniać realizację Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi, proponować i opiniować podejmowane w państwie działania mające na celu walkę z handlem ludźmi oraz współpracować z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą tematyką. W portalu MSW dostępne już jest sprawozdanie z wykonania Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata W ramach Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi powołano Grupę Roboczą, w której składzie znajdują się przedstawiciele wszystkich instytucji będących członkami Zespołu. Grupa Robocza spotyka się raz w miesiącu w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zajmuje się bieżącymi działaniami w zakresie walki z handlem ludźmi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a w jego ramach Departament Polityki Migracyjnej, jest głównym koordynatorem polityki państwowej wobec handlu ludźmi. Przedstawiciel ministra właściwego ds. wewnętrznych pełni kluczową rolę w Zespole do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. Departament zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjno- techniczną tego Zespołu Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi Aktualny Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, przyjęty przez Radę Ministrów na lata , jest już szóstym z kolei tego rodzaju, kluczowym w zakresie handlu ludźmi, dokumentem w Polsce. Pierwszy Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi został przyjęty przez Radę Ministrów w 2002 r., w związku z podpisaniem przez Polskę Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000 r., tj. tzw. Protokołu z Palermo. Głównym zadaniem programów/ planów zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi jest realizacja zaleceń zawartych w tymże Protokole, stworzenie warunków koniecznych do skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce i wsparcia ofiar tego przestępstwa. Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata realizowany i monitorowany jest przez Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi oraz przez Grupę Roboczą tego Zespołu. Plan zakłada następujące cele 19 : 1) Upowszechnienie wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi w szczególności w tzw. grupach ryzyka, 2) Wzbogacenie oferty i podniesienie standardu działań służących wsparciu ofiar handlu ludźmi ( w tym dzieci- ofiar handlu ludźmi), 3) Poprawa skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk, 16 Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, 17 Sprawozdanie z wykonania Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata (stan na ), 18 Departament Polityki Migracyjnej, 19 Projekt Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata

16 4) Podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wparcie ofiar tego przestępstwa, 5) Pogłębienie wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań, 6) Wzmocnienie współpracy międzynarodowej Policja Do działań w zakresie zwalczania handlu ludźmi w Policji powołany jest Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, w ramach którego w 2007 r. powołany został Centralny Zespół do walki z Handlem Ludźmi, Organami Ludzkimi, Pornografią Dziecięcą i Pedofilią. Ponadto w strukturach Wydziałów Kryminalnych Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji zostały powołane Zespoły do walki z Handlem Ludźmi. 20. Centralny Zespół do walki z Handlem Ludźmi odpowiedzialny jest za koordynowanie i nadzorowanie struktur wojewódzkich i Komendy Głównej Policji, prowadzenie działań prewencyjnych i szkoleń. Wojewódzkie Zespoły do walki z Handlem Ludźmi mają za zadanie stosowanie rozwiązań przyjętych w Algorytmie postępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi, prowadzenie rozpoznania, monitorowanie potencjalnych miejsc przestępstw handlu ludźmi, uczestniczenie w międzynarodowych operacjach i szkoleniach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi 21. Policja prowadzi także własne statystyki dotyczące przestępstwa handlu ludźmi Prokuratura Za walkę z handlem ludźmi w Prokuraturze odpowiedzialny jest Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. 22 Jednostka ta koordynuje działania Prokuratury w zakresie ścigania handlu ludźmi. Od 2007 r. w prokuraturach apelacyjnych wyznaczeni są ponadto prokuratorzy pełniący funkcję konsultantów w zakresie handlu ludźmi. Wprowadzenie w 2010 r. definicji handlu ludźmi do Kodeksu Karnego znacznie ułatwiło ściganie tego przestępstwa Policji i Prokuraturze Straż Graniczna Straż Graniczna pełni szczególną rolę w zakresie walki z handlem ludźmi w odniesieniu do cudzoziemców. To funkcjonariusze Straży Granicznej bardzo często mają pierwszy kontakt z ofiarami tego przestępstwa, co za tym idzie, często dokonują identyfikacji ofiar. 23 Jak wszystkie opisane dotąd instytucje, Straż Graniczna uczestniczy w wykonywaniu Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi. W 2008 r., na mocy decyzji nr 129 Komendanta Głównego Straży Granicznej, powołany został w Komendzie Głównej Straży Granicznej Zespół ds. stałego monitoringu i koordynacji działań Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Jednostka ta ma za zadanie koordynowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z realizacji 20 Przeciwdziałanie handlowi ludźmi, 21 System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi, Marcin Wiśniewski, Instytut Spraw Publicznych, 22 Departament do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, 23 Zwalczanie przestępstwa handlu ludźmi przez Straż Graniczną 16

17 Krajowego Planu, koordynowanie działań SG w zakresie zwalczania i zapobiegania handlu ludźmi z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych, przeprowadzanie monitoringu i analizy przypadków ujawniania ofiar oraz współpracę z innymi organami właściwymi w zakresie zwalczania tego przestępstwa Organizacje pozarządowe Rola organizacji pozarządowych w krajowym systemie walki z handlem ludźmi jest nie do przecenienia. Najważniejszą organizacją w tym zakresie jest Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, która od lat prowadzi Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi. Ponadto istnieje szereg innych organizacji zajmujących się tematyką handlu ludźmi. Jedną z nich jest Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, które udziela bezpłatnej pomocy prawnej ofiarom, a także realizuje kampanie społeczne i działalność edukacyjną w tym zakresie. Część z organizacji walczących z handlem ludźmi jest członkiem Grupy Roboczej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Są to dwie organizacje wspomniane powyżej, a także Caritas Polska, Fundacja ITAKA- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Fundacja Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie Po-MOC. Organizacje pozarządowe pełnią rolę wspierającą organy i instytucje państwowe w działaniach na rzecz zwalczania handlu ludźmi, pomocy ofiarom i edukowaniu społeczeństwa Krajowe Centrum Interwencyjno - Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK) Krajowe Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi jest realizowanym od 2009 r., finansowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zadaniem publicznym skierowanym do polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Co roku MSW ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie KCIK. W 2013 r. konkurs wygrała Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, oraz stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. KCIK jest jednym z podmiotów realizujących krajowe plany działań przeciwko handlowi ludźmi 24. W ramach KCIK funkcjonuje skierowany do cudzoziemców Program wsparcia i ochrony ofiar/ świadków handlu ludźmi, o czym była mowa powyżej. KCIK zostało powołane po to, aby pomagać ofiarom handlu ludźmi w Polsce. W ramach jego zadań mieści się identyfikacja ofiar handlu ludźmi, interwencja, poradnictwo prewencyjne, konsultacje dla instytucji i organizacji oraz prowadzenie specjalistycznego schroniska dla ofiar. Pracownicy KCIK od poniedziałku do piątku udzielają porad nie tylko ofiarom handlu ludźmi, ale także im bliskim, organizacjom i instytucjom, osobom zagrożonym handlem ludźmi oraz organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Kluczową rolę w udzielaniu pomocy ofiarom handlu ludźmi pełni ich wstępna identyfikacja, która często jest utrudniona. Po identyfikacji ofiary następuje konieczność zapewnienia jej bezpieczeństwa, odizolowanie od sprawców i umieszczenie w bezpiecznym miejscu. Osoba objęta pomocą może liczyć na kompleksową pomoc: zakwaterowanie, opiekę medyczną i psychologiczną, konsultacje prawne. O olbrzymiej roli, jaką odgrywa KCIK świadczy fakt, że w ciągu roku pracownicy odbierają ok. sześciu tysięcy telefonów z prośbą o pomoc Czym jest Krajowe Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, 25 Pomoc Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, 17

18 Dane statystyczne Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi Pomoc bezpośrednia KCIK W 2010 r. z pomocy bezpośredniej Krajowego Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi skorzystały 133 osoby, w tym 52 cudzoziemców. Natomiast w 2011 r. liczba beneficjentów pomocy KCIK zmalała o 21 osób, przy czym na tym samym poziomie utrzymała się liczba cudzoziemców. W roku 2012 KCIK pomogło 198 osobom, w tym 109 cudzoziemcom. Pomoc bezpośrednia KCIK polega m.in. na prowadzeniu całodobowego telefonu zaufania, prowadzeniu schroniska dla pokrzywdzonych, czy udzielaniu wszechstronnej pomocy medycznej, prawnej i psychologicznej 26. Liczba beneficjentów pomocy bezpośredniej od KCIK w latach Cudzoziemcy. Obywatele polscy r. ( 133 osoby) r. ( 112 osób) r. (198 osób) Wykres 5. Liczba beneficjentów pomocy bezpośredniej od KCIK w latach Program wsparcia i ochrony ofiar/ świadków handlu ludźmi Począwszy od 2006 r., na zlecenie MSW realizowany jest Program wsparcia i ochrony ofiar/ świadków handlu ludźmi. Program ten skierowany jest wyłącznie do cudzoziemców- ofiar handlu ludźmi. Początkowo, w latach , był realizowany jako odrębne zadanie publiczne zlecane organizacji pozarządowej. Od 1 stycznia 2010 r. Program funkcjonuje w ramach nowego zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla 26 Konsul tacyjnego.html 18

19 Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK), również zlecanego przez MSW wyłanianej każdorazowo w drodze otwartego konkursu organizacji pozarządowej. Celem Programu wsparcia jest przede wszystkim zapewnienie ofierze handlu ludźmi prawa do godnego życia oraz realizacji przysługujących jej praw, a także wzbudzenie wśród ofiar zaufania do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a przez to zwiększenie ich gotowości do współpracy z władzami w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Każdy cudzoziemiec, wobec którego istnieje przypuszczenie, że jest ofiarą handlu ludźmi, może wziąć udział w Programie wsparcia. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest jednak zerwanie przez ofiarę wszelkich kontaktów ze sprawcami tego przestępstwa oraz nawiązanie kontaktu z organami ścigania (bez obowiązku składania natychmiastowego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, czas do namysłu). Cudzoziemiec, który został zakwalifikowany do Programu wsparcia może liczyć na szeroką i różnorodną pomoc, zarówno materialną, jak i niematerialną. W ramach Programu cudzoziemcowi, wobec którego istnieje podejrzenie, że jest ofiarą handlu ludźmi, oferuje się zakwaterowanie w bezpiecznym ośrodku (w którym zapewniania jest opieka specjalistów, m.in. przeszkolonych pracowników socjalnych), wyżywienie, podstawowa opieka medyczna, wsparcie psychologiczne i prawne, pomoc w kontaktach z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, a także pomoc tłumacza i legalizację pobytu. Legalizacja pobytu na terytorium Polski dotyczy przypadków, gdy cudzoziemiec objęty Programem wsparcia, przebywa w kraju nielegalnie. Nielegalnie przebywający cudzoziemiec, który nie zdecyduje się od razu na współpracę z organami ścigania, zgodnie z Ustawą o Cudzoziemcach, otrzymuje tzw. czas na zastanowienie, tj. prawo do złożenia do właściwego wojewody wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony- do trzech miesięcy. Zgłoszenia cudzoziemca do programu wsparcia dokonuje przedstawiciel organu ścigania, o zakwalifikowaniu do udziale w nim decyduje Koordynator MSW. Program wsparcia wobec konkretnego cudzoziemca trwa tak długo, jak czynności procesowe z udziałem cudzoziemca i gdy możliwy jest jego bezpieczny powrót do kraju pochodzenia Liczba cudzoziemców objętych programem wsparcia Od początku funkcjonowania programu, tj. od 2006 r., stale zmieniała się liczba osób korzystających z tej formy pomocy dla ofiar handlu ludźmi. Począwszy od początkowej liczby 10 beneficjentów, poprzez stały wzrost do 2010 r., gdy osób tych było 34, aż po spadek w 2011 r. do 25 osób. W roku 2012 odnotowano wzrost cudzoziemców, którzy skorzystali z programu wsparcia do poziomu 56 osób. 27 Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi 19

20 Liczba cudzoziemców korzystających z programu wsparcia Wykres 6. Liczba cudzoziemców korzystających z programu wsparcia w latach Kraje pochodzenia ofiar handlu ludźmi Regiony pochodzenia ofiar handlu ludźmi. 21% 7% Kraje UE ( 70%) 30% 70% Europa oprócz UE ( 30%) Azja (21%) Afryka (7%) Wykres 7. Regiony pochodzenia ofiar handlu ludźmi, korzystających ze wsparcia KCIK w latach W okresie od 2006 do 2011 r., spośród 128 cudzoziemców, którzy skorzystali z programu wsparcia, aż 50 pochodziło z Bułgarii. Cudzoziemców z Rumunii było 24, 13 z Ukrainy,7 z Bangladeszu, po 5 z Nepalu i Białorusi i po 4 z Mołdawii i Mongolii. Kolejnymi krajami pod względem ilości osób korzystających z programu wsparcia był Wietnam, Kenia, Nigeria i Rosja ( z każdego kraju po 2 cudzoziemców). Jednostkowe przypadki ofiar handlu ludźmi to obywatele Dżibuti, RFN, Kamerunu, Sri Lanki, Turcji i Ugandy. Ogółem 70 % cudzoziemców pochodziło z 20

21 krajów należących do Unii Europejskiej, 30% z pozostałych krajów Europy, 21% z Azji i 7% z Afryki Kraje pochodzenia ofiar handlu ludźmi Wykres 8. Kraje pochodzenia ofiar handlu ludźmi, korzystających ze wsparcia KCIK w latach Forma wykorzystania Przestępstwo handlu ludźmi może mieć wiele form, np. eksploatacja seksualna, praca przymusowa, żebractwo, czy niewolnictwo. W okresie funkcjonowania programu wsparcia i ochrony ofiary/ świadka handlu ludźmi zmieniały się proporcje występowania tych form. W 2006 r. prawie wszyscy cudzoziemcy, którzy zgłosili się do programu, padli ofiarą eksploatacji seksualnej, czyli przede wszystkim wymuszonej prostytucji. Nieliczny odsetek ofiar dotyczył pracy przymusowej. Podobnie było w 2007 r., z tym, że tym razem zamiast pracy przymusowej wystąpiło żebractwo. W kolejnych 2 latach ( ) wystąpiły 3 formy handlu ludźmi: eksploatacja seksualna (najwięcej), praca przymusowa i żebractwo. W 2010 r., co ciekawe, zrównała się ilość przypadków eksploatacji seksualnej i pracy przymusowej. Nielicznie wystąpiło także żebractwo. W 2011 r. obok eksploatacji seksualnej i pracy przymusowej, odnotowano po raz pierwszy formę niewolnictwa, jako przejaw przestępstwa handlu ludźmi. Na podstawie statystyk KCIK można stwierdzić, że najczęściej występującą formą handlu ludźmi wśród cudzoziemców jest eksploatacja seksualna ( wymuszona prostytucja), rzadziej praca przymusowa i żebractwo. Marginalną ilość cudzoziemców, jak na razie, dotknęło niewolnictwo Wiek cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi Ponad ¾ cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi stanowi średnia grupa wiekowa, tj lat. Małoletnich ofiar, w okresie zanotowano 8 %. Grupa wiekowa powyżej 35 lat, to 16% wszystkich ofiar tego przestępstwa. 21

22 Wiek ofiar handlu ludźmi w latach % 8% poniżej 18 lat lat powyżej 35 lat 76% Wykres 9. Wiek ofiar handlu ludźmi, korzystających ze wsparcia KCIK w latach Status pobytu ofiary na terytorium Polski w momencie identyfikacji jako ofiary handlu ludźmi W 2006 r., tj. pierwszym roku funkcjonowania programu wsparcia, było 9 cudzoziemcówofiar, którzy przebywali w Polsce nielegalnie i jedna osoba przebywająca legalnie. W kolejnych latach proporcje się odwróciły i obserwujemy kilka razy więcej osób z pobytem legalnym, w stosunku do osób z pobytem nielegalnym. W 2007 r. dwa razy więcej, w 2008 r. cztery razy więcej, w 2009 r. ponad dwa razy więcej, w 2010 r. niemal cztery razy więcej i w 2011 r. cztery razy więcej. Status pobytu cudzoziemca w momencie identyfikacji jako ofiary handlu ludźmi r r r r r r. 7 Pobyt nielegalny. Pobyt legalny. 5. Wykres10. Status pobytu cudzoziemców korzystających ze wsparcia KCIK, w momencie identyfikacji jako ofiary handlu ludźmi w latach Organy ścigania i decyzje cudzoziemców w sprawie podejmowania współpracy z nimi Znacznej większość identyfikacji obcokrajowców, jako ofiary handlu ludźmi i zgłoszenia ich do programu wsparcia dokonuje Policja. Na drugim miejscu pod względem liczby zgłoszeń znajduje się Straż Graniczna, natomiast Prokuratura dokonuje tego niezwykle rzadko ( jeden 22

23 przypadek w 2008 r.). Zdecydowana większość cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi decyduje się na współpracę z polskimi organami ścigania, tj. Prokuraturą, Strażą Graniczną i Policją. W 2006 i 2010 r. żaden cudzoziemiec nie odmówił współpracy. W 2007 r. nie zdecydowało się na współpracę 4 cudzoziemców, w kolejnych dwóch latach ( ) po jednej osobie Realizacja programu wsparcia i ochrony ofiary/ świadka handlu ludźmi w 2012 r. W 2012 r. w programie wsparcia, realizowanym jako zadanie publiczne przez Krajowe Centrum Interwencyjno- Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, uczestniczyło 56 cudzoziemców. 3 osoby przeszły z programu realizowanego w 2011 r., 53 osoby zostały zakwalifikowane w 2012 r. 57 % osób uczestniczących w programie to kobiety i 43% to mężczyźni. Liczba ofiar cudzoziemskich wg płci. 43% 57% Kobiety. Mężczyźni. Wykres 11. Podział ze względu na płeć cudzoziemców korzystających z programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi w Najstarsza osoba miała 59 lat, a najmłodsza 16. Ponad połowa ofiar handlu ludźmi uczestnicząca w programie wsparcia w 2012 r., miała obywatelstwo rumuńskie. 20 % osób miała obywatelstwo wietnamskie, 14 % obywatelstwo ukraińskie i 9 % obywatelstwo bułgarskie. W programie wsparcia są również obecne osoby z obywatelstwem kenijskim, kameruńskim, czy lankijskim. 93 % osób uczestniczących obecnie w programie przebywała w Polsce legalnie. Jedna osoba starała się o przyznanie statusu uchodźcy. Na współpracę z organami ścigania zgodziło się 79 % cudzoziemców. Najwięcej osób do programu zgłosiła Policja (63%), pozostałe 37% osób zgłoszonych i zidentyfikowanych zostało przez Straż z Graniczną. 74% osób zostało ofiarami handlu ludźmi poprzez pracę przymusową, 14% przez wykorzystanie seksualne, 7% niewolnictwo domowe i 5 % żebractwo. 23

24 Formy wykorzystania cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi: 7% 5% 14% 74% Praca przymusowa Wykorzystanie seksualne Niewolnictwo domowe Żebractwo Wykres 12. Podział ze względu na formę wykorzystania cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi, korzystających z programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi w Handel dziećmi- małoletnie ofiary handlu ludźmi. Szczególnie istotnym zakresem handlu ludźmi jest handel dziećmi. Co roku wśród około 2 milionów ofiar na świecie, dzieci stanowią aż 1/3. Zgodnie z postanowieniami Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie Handlu Dziećmi, Dziecięcej Prostytucji i Dziecięcej Pornografii z 2000 r., handlem dziećmi jest jakiekolwiek działanie lub transakcja, w drodze której, dziecko przekazywane jest przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób innej osobie lub grupie osób za wynagrodzeniem lub jakąkolwiek inną rekompensatą. Polski Kodeks Karny przewiduje szczególną regulację odnośnie handlu dziećmi. W definicji przestępstwa handlu ludźmi, zawartej w art Kodeksu Karnego, w punkcie szóstym zaznaczono, że jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w punktach 1-6, tj. przemoc lub bezprawna groźba, uprowadzenie, podstęp, wprowadzenie w błąd albo wyzyskanie błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycie stosunku zależności, wykorzystanie krytycznego położenia lub stanu bezradności. Według danych statystycznych KCIK za lata wśród cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi około 8 % stanowiły dzieci. 24

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi V KONFERENCJA KRAJOWA nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi 21 października 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2014/ I - VI 2015 r.

RAPORT 2014/ I - VI 2015 r. RAPORT 2014/ I - VI 2015 r. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce Opracowała: Magdalena Sobczyk Redakcja: Katarzyna Przybysławska 1 2 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć RAPORT: Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2013. Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce

RAPORT 2013. Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce RAPORT 2013 Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu do cudzoziemców przebywających w Polsce Opracowała: Magdalena Sobczyk Redakcja: Katarzyna Przybysławska 1 RAPORT: Zjawisko handlu ludźmi, w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE WYDZIAŁ KRYMINALNY WYDZIAŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH Łódź 23-24 kwiecień 2015 roku W strukturze Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania.

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Konferencja Handel ludźmi a migracja. Pomoc i reintegracja ofiar. Warszawa, 28 czerwca 2010 roku Wyzwania instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie/6283,kompilacja-najwazniejszych-przepisow-prawa-polskiego -zwiazanych-z-problematyka-h.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016,

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2015 I-VI 2016 r.

RAPORT 2015 I-VI 2016 r. RAPORT 2015 I-VI 2016 r. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w Polsce Opracowała: Magdalena Zybała Redakcja: Katarzyna Przybysławska 1 2 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć RAPORT: Przeciwdziałanie handlowi

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Strona znajduje się w archiwum. EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z HANDLEM LUDŹMI Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości

Bardziej szczegółowo

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Prawa ofiar. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Prawa ofiar Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Handel ludźmi narusza prawa i oddziałuje na życia niezliczonej liczby ludzi w Europie i poza nią. Coraz więcej kobiet, mężczyzn

Bardziej szczegółowo

POLSKA INFORMACJE OGÓLNE

POLSKA INFORMACJE OGÓLNE POLSKA INFORMACJE OGÓLNE Od początku lat 90-tych Polska była głównie krajem pochodzenia kobiet będących ofiarami handlu ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego. Oprócz tego stała się również krajem tranzytu

Bardziej szczegółowo

Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji

Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji Zwalczanie handlu ludźmi struktury policyjne, zadania i aktualne działania kom. Jarosław Kończyk Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biuro Służby Kryminalnej Komendy

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi. Warszawa, dnia 28 września 2018 roku

Handel ludźmi. Warszawa, dnia 28 września 2018 roku Handel ludźmi Warszawa, dnia 28 września 2018 roku Handel ludźmi (handel żywym towarem) - jest przestępstwem o globalnej skali, występuje w większości krajów świata. Handel ludźmi polega na zniewoleniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z Palermo o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, 2000 r.

Protokół z Palermo o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, 2000 r. HANDEL LUDŹMI oznacza werbowanie, transport przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej?

Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej? Handel ludźmi a kryzysy migracyjny i uchodźczy na początku XXI wieku w regionie śródziemnomorskim, w Europie czy w Unii Europejskiej? Kamil Wyszkowski Dyrektor Generalny Inicjatywy Sekretarza Generalnego

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- Polska Grupa 1 -----------------------------------

----------------------------------- Polska Grupa 1 ----------------------------------- ----------------------------------- Polska Grupa 1 ----------------------------------- Polska jest krajem pochodzenia, tranzytowym i docelowym dla mężczyzn, kobiet i dzieci padających ofiarą pracy przymusowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie,

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie, Warszawa, 16.03.2015 Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji Szanowny Panie Komendancie, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Komendanta z prośbą

Bardziej szczegółowo

POPRZEZ HANDEL LUDŹMI ROZUMIE SIĘ: DZIAŁANIA: -wynajmowanie. -przewożenie. -przechowywanie. -przyjmowanie osób PRZY STOSOWANIU: -gróźb.

POPRZEZ HANDEL LUDŹMI ROZUMIE SIĘ: DZIAŁANIA: -wynajmowanie. -przewożenie. -przechowywanie. -przyjmowanie osób PRZY STOSOWANIU: -gróźb. Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Ofiary tego procederu są wykorzystywane seksualnie, werbowane do pracy siłą, pod przymusem, lub na drodze oszustwa. Handel ludźmi i niewolnictwo zostały

Bardziej szczegółowo

Handel ludźmi aspekty ścigania, prewencji oraz udzielania wsparcia jego ofiarom

Handel ludźmi aspekty ścigania, prewencji oraz udzielania wsparcia jego ofiarom Lubuski alians służb mundurowych i cywilnych wobec handlu ludźmi i przestępczości transgranicznej Handel ludźmi aspekty ścigania, prewencji oraz udzielania wsparcia jego ofiarom dr Stana Buchowska dr Łukasz

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 jest kontynuacją Krajowego Programu Zwalczania i

Bardziej szczegółowo

Mechanizm monitoringu. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Mechanizm monitoringu. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Mechanizm monitoringu Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi Jakie są cele Konwencji? Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, która weszła w życie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: A A A Handel dziećmi - analiza Dodane dnia 03 lutego 2014 Spis treści: Definicja handlu dziećmi Skala zjawiska handlu dziećmi Identyfikacja małoletnich ofiar handlu ludźmi Definicja handlu dziećmi W polskim

Bardziej szczegółowo

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Handel ludźmi

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Handel ludźmi Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach Handel ludźmi Dlaczego ludzie decydują się na wyjazd? trudna sytuacja majątkowa trudna sytuacja osobista problemy rodzinne nauka języka zdobycie

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice 1 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju dopełnić formalności, zgromadzić pozwolenia, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, ubezpieczyć się od następstw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIEWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2015 ROK 1 2 Sprawozdanie stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONFERENCJA - MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY Lipno, 04 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA 2016 2018 Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 2018 jest kolejnym z następujących po sobie dokumentów określających zadania

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/342,dobrowolne-powroty-cudzoziemcow-konferencja.html Wygenerowano: Niedziela, 12 lutego 2017, 08:25 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Czym jest handel ludźmi? Handel ludźmi jest zbrodnią: polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka, np. do pracy przymusowej, w żebractwie,

Czym jest handel ludźmi? Handel ludźmi jest zbrodnią: polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka, np. do pracy przymusowej, w żebractwie, 2 Czym jest handel ludźmi? Handel ludźmi jest zbrodnią: polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka, np. do pracy przymusowej, w żebractwie, w prostytucji, do popełniania przestępstw godzącą w godność

Bardziej szczegółowo

SIEĆ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

SIEĆ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM SIEĆ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM INTERWENT SKUTECZNY WOBEC PRZEMOCY - II. KONFERENCJA WOJEWÓDZKA 20.11.2015 POZNAŃ FUNDACJA DZIECKO W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25

Spis treści. Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25 Zagadnienia wstępne...11 Część I Problematyka ofiar przestępstw w powszechnych dokumentach o uniwersalnych prawach człowieka...25 1.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych...25 1.1.1. Powszechna deklaracja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Jak przeciwdziałać handlowi ludźmi w Polsce? Skala problemu i wsparcie dla ofiar Konferencja ISP Handel ludźmi a migracje. Wsparcie i reintegracja ofiar Warszawa, 28 czerwca 2010 15 lat działania Fundacji

Bardziej szczegółowo

Zespól Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny Zespól Interdyscyplinarny Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) jednym z zadań gminy jest tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Bardziej szczegółowo

Zjawisko handlu ludźmi w Polsce. Wybrane zagadnienia. Departament Polityki Migracyjnej, Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 1

Zjawisko handlu ludźmi w Polsce. Wybrane zagadnienia. Departament Polityki Migracyjnej, Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 1 Zjawisko handlu ludźmi w Polsce. Wybrane zagadnienia Departament Polityki Migracyjnej, Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 1 Charakterystyka zjawiska Departament Polityki Migracyjnej, Zespół

Bardziej szczegółowo

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej Katarzyna Wolska-Wrona Biuro Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania Footer Text 12/3/2013 1 Postęp

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

TEMAT STRAŻ GRANICZNA HANDEL LUDŹMI

TEMAT STRAŻ GRANICZNA HANDEL LUDŹMI Warszawa, dnia 2 kwietnia 2012 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK 134/27858/12 JK Nr 27858 Data wpływu 19 lipca 2011 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu.

Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu. Załącznik do uchwały Nr 81/15 Rady Miasta Torunia z dnia 21 maja 2015 r. Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących:

Państwa Strony zobowiązują się ponadto przyznać Podkomitetowi do spraw prewencji nieograniczony dostęp do wszystkich informacji dotyczących: UZASADNIENIE Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania został przyjęty w dniu 18 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej

Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób z zastosowaniem gróźb lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej HANDEL LUDŹMI asp.szt. Robert Wojciechowski Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach Poprzez handel ludźmi rozumie się: Werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD

Konwencja Stambulska KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD KONWENCJA RADY EUROPY O ZAPOBIEGANIU I ZWALCZANIU PRZEMOCY WOBEC KOBIET I PRZEMOCY DOMOWEJ Konwencja Stambulska BEZPIECZNI OD STRACHU BEZPIECZNI OD PRZEMOCY JAKI JEST CEL KONWENCJI? Konwencja Rady Europy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. na rok 2012 Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012 Zgodnie z zarządzeniem Nr 1390/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi.

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Źródło: http://bip.msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 28 sierpnia 2015, 15:13 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radom

Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radom Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Miasta Radom 1. Regulamin określa tryb działania Zespołu Interdyscyplinarnego. 1 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Gminy Bralin z dnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr Rady Gminy Bralin z dnia 2016 roku UCHWAŁA Nr Rady Gminy Bralin z dnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Policja 997. Wszyscy na sprzedaż?

Policja 997. Wszyscy na sprzedaż? Policja 997 Źródło: http://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2009/numer-46-012009/34109,wszyscy-na-sprzedaz.html Wygenerowano: Poniedziałek, 2 stycznia 2017, 16:04 Wszyscy na sprzedaż? Przemiany, które

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach

Regulamin funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.218.2011 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 roku Regulamin funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach 1 Postanowienia ogólne 1. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Policji. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka

Komenda Główna Policji. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka Komenda Główna Policji Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka DECYZJA NR 327 KGP Z DNIA 27 MAJA 2008 ROK MONITOROWANIE I KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ POLICJI W ZAKRESIE REALIZACJI:

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/22619,ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadani a-publicznego-quotprow.html Wygenerowano: Poniedziałek, 8 lutego 2016, 18:17

Bardziej szczegółowo

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej Joanna Skonieczna Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2017 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 13 czerwca 2017 roku REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA 2016 2018 Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 2018 jest kolejnym z następujących po sobie dokumentów określających zadania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Projekt ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Cele Grup Roboczych 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 2. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r.

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPARCIA I OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI ORAZ JEGO BENEFICJENCI W LATACH

SYSTEM WSPARCIA I OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI ORAZ JEGO BENEFICJENCI W LATACH SYSTEM WSPARCIA I OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI Aneta Suda Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi Departament Polityki Migracyjnej MSWiA Warszawa, styczeń 2016 r. Spis treści I. GENEZA I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

liczba materiałów informacyjnych (ulotki, informacyjne - 5000 sztuk) - potwierdzenia odbioru ulotek, - listy obecności

liczba materiałów informacyjnych (ulotki, informacyjne - 5000 sztuk) - potwierdzenia odbioru ulotek, - listy obecności Załącznik do Zarządzenia Nr 1777/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2010 r. Harmonogram działań w roku w ramach Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do uchwały Nr 02/2015 Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowym Sączu z dnia 29 września 2015 roku REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 6 października 2015, 16:33 Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie styczeń grudzień 2015 roku zadania publicznego: "Prowadzenie Krajowego Centrum

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp KONCEPCJA PROGRAMU I. Wstęp Głównym celem niniejszego Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć występującego na terenie Polski. Celem bezpośrednim jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24.02.2011 r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

(przyjęty w dniu 20 maja 2013 przez Radę Ministrów) KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA 2013-2015

(przyjęty w dniu 20 maja 2013 przez Radę Ministrów) KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA LATA 2013-2015 Projekt przyjęty 19.02.2013 uchwałą nr 3 Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi (przyjęty w dniu 20 maja 2013 przez Radę Ministrów) KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/1036/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/1036/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/1036/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie na konferencję ETOH-u

Wystąpienie na konferencję ETOH-u Wystąpienie na konferencję ETOH-u 1) Podziękowanie za zaproszenie, 2) Działania Ministra Sprawiedliwości na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako jeden z priorytetów kierowanego przez Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi

Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi Źródło: http://bip.msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 16:24 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 52 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 52 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 stycznia 2015 r. Poz. 52 UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i sposób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK. Wielce Szanowny Panie Ministrze

Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK. Wielce Szanowny Panie Ministrze Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RP0-547813-II/O7/DK 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 AI. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pan Zbigniew Ziobro

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

Apel Wojewody Dolnośląskiego w zw. z wyjazdami za granicę.

Apel Wojewody Dolnośląskiego w zw. z wyjazdami za granicę. Źródło: http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/11046,apel-wojewody-dolnoslaskiego-w-zw-z-wyjazdami-za-granice.html Wygenerowano: Piątek, 24 czerwca 2016, 01:39 02 lipca 2015 Apel Wojewody Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok

Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych. dane za 2014 rok Zał. do pisma zn. S-I.9452.2.2015.EK Ankieta dot. skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę. dane za 2014 rok Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości. Szanowny Panie Ministrze

Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości. Szanowny Panie Ministrze R ZE C ZN IK PRAW OBYWATEL SKICH Warszawa, dnia 8 września 2016 r. BPK.518.5.2015 Pan Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Szanowny Panie Ministrze Badane w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy

Bardziej szczegółowo

III WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY

III WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY III WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PROBLEMY DZIECI I MŁODZIEŻY TEMAT WYSTĄPIENIA: Rola i Zadania Pedagoga w Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Opracował: KAROL JASIAK 1 SAMORZĄD = WSPÓLNOTA OSÓB Samorząd terytorialny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

REGULAMIN Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Załącznik do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu REGULAMIN Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały Nr XL/235/14 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Podstawą prawna działania

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Dudzik Burmistrz Miasta Zielonka ul. Lipowa Zielonka

Pan Grzegorz Dudzik Burmistrz Miasta Zielonka ul. Lipowa Zielonka Warszawa, 14 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.1.23.2016.JSP Pan Grzegorz Dudzik Burmistrz Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 05-220 Zielonka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie

Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej. nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział w grupie roboczej nadkom. Piotr Raźny Wydział Prewencji KMP w Krakowie art. 1 ustawy o Policji ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi Non official translation in Polish GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 czerwca 202 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 20/043 (APP) 0449/2 LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Maciej Romanowski Ekspert Centralnego Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Maciej Romanowski Ekspert Centralnego Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Maciej Romanowski Ekspert Centralnego Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji HANDEL LUDŹMI W POLSCE RYS HISTORYCZNY I WYZWANIA STOJĄCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia CENTRUM POMOCY PRAWNEJ IM. HALINY NIEĆ 31-141 KRAKÓW UL.KROWODERSKA 11/7 NIP 676-22-34-455 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia I) nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE JAROCIN. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE JAROCIN. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektora MGOPS z dnia 11.08.2011r. REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE JAROCIN 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE RUDA ŚLĄSKA NA LATA 2015-2020 za rok 2016 I. WSTĘP. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY. W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY. W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY W Zespole Szkól Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zakłada ona m.in. opracowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z upoważnienia ministra na interpelację nr 4922

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z upoważnienia ministra na interpelację nr 4922 Interpelacja nr 4922 do ministra sprawiedliwości w sprawie handlu ludźmi oraz ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym osób między 15. a 18. rokiem życia Panie Ministrze! Kodeks karny nie reguluje jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja Izabelin

Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja Izabelin Warszawa, 16 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.29.2015.JSP Pan Witold Malarowski Wójt Gminy Izabelin ul. 3 Maja 42 05-080 Izabelin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo