SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE 3. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ROK 2012 W LOKALACH MIESZKALNYCH 4. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI 5. DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA I OBSŁUGA PRAWNA W SBM ATEŃSKA 5.1. Statut Spółdzielni 5.2. Regulaminy 6. PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI ZREALIZOWANY W 2012r. 7. PROGRAM ENERGOOSZCZĘDNY 8. REMONTY I KONSERWACJA ZASOBÓW SBM ATEŃSKA W 2012 r. 9. MONITORING OSIEDLA 10. ROZLICZANIE ZUŻYCIA WODY W LOKALACH SPÓŁDZIELNI 11. SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 12.DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO KULTURALNA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA 13. PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI W SBM ATEŃSKA NA ROK REALIZACJA WNIOSKÓW Z WALNEGO ZGROMADZENIA Z ROKU GŁÓWNE ZADANIA ZARZĄDU DO WYKONANIA W ROKU 2013 WSTĘP W roku 2012 Zarząd SBM Ateńska pracował w składzie: 1. Jarosław Machlewski Prezes Zarządu

2 2. Bogdan Piasta - Zastępca Prezesa Zarządu. Podległość funkcjonalna komórek organizacyjnych biura Zarządu nie uległa zmianie i przedstawiała się następująco: Pion Prezesa Zarządu: 1. Dział księgowości 2. Dział organizacyjno-samorządowy 3. Dział członkowsko-mieszkaniowy 4. Windykacja 5. Lokale użytkowe 6. Sprawy pracownicze, BHP, p. poż. 7. Regulacja stanu prawnego gruntów 8. Dom Kultury Orion Pion Zastępcy Prezesa: 1. Kierownik dz. eksploatacyjno - technicznego 2. Inspektorzy ds. eksploatacji 3. Inspektorzy nadzoru 4. Administratorzy 5. Konserwatorzy 6. Zaopatrzenie Magazynier 7. Gospodarze Zarząd kierował zespołem pracowników w składzie: Pracownicy biura - 30 osób, w tym: - nadzór techniczny - eksploatacja - Dom Kultury Orion - księgowość - odrębna własność - pozostali pracownicy umysłowi Konserwatorzy - 7 osób, Gospodarze domów - 27 osób. Zarząd w 2012 r. podejmował decyzje kolegialnie na odbytych 31 posiedzeniach, w trakcie których organizował i kierował działalnością wewnątrz i na zewnątrz Spółdzielni poprzez podejmowanie uchwał, zarządzeń, podpisywanie umów oraz innych aktów wewnątrzspółdzielczych. W 2012 r. Zarząd podjął 49 uchwał, 44 zarządzeń (w tym zarządzenia Prezesa Zarządu) oraz zaakceptował i podpisał 54 umowy z podmiotami zewnętrznymi i 286 zleceń różnych prac i 2

3 robót podmiotom zewnętrznym. Zostało przeprowadzonych 35 przetargów o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska. W każdy czwartek Zarząd przyjmował interesantów rozwiązując ich problemy, w niektórych przypadkach trudne i skomplikowane dotyczące nie tylko tematów spółdzielczych ale i spraw osobistych. Do Spółdzielni wpłynęło w 2012 roku 3357 pism od Członków Spółdzielni, na które Zarząd udzielił odpowiedzi lub na bieżąco reagował, realizując podnoszone w nich problemy. Priorytetowe znaczenie dla Zarządu ma profesjonalna i skuteczna obsługa interesantów oraz informowanie społeczności osiedla o działaniach Spółdzielni. Wszyscy uprawnieni mają wgląd do protokołów organów Spółdzielni. Informacje o ważnych wydarzeniach w Spółdzielni są umieszczane na tablicach informacyjnych - zlokalizowanych w poszczególnych budynkach i wolnostojących na osiedlu oraz na stronie internetowej. Funkcję informacyjną realizuje również biuletyn Ateńska Informacje. 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W 2012 r. kontynuowane było zawieranie umów ustanawiających odrębną własność lokali położonych w budynkach przy ul. Lotaryńskiej 22, 22A, 24, 26, Afrykańskiej 3, 5, 5A, 7, 8, 10, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 14, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 16, 16A, 16B, 16C, 3

4 16D, 16E, przy ul. Ateńskiej 2, 6 i 8, przy Al. Stanów Zjednoczonych 16, 18, 20, 20B, 26, ul. Arabskiej 2, 4, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B i 10, ul. Egipskiej 3, 5 i 6, ul. Nubijskiej 1, 3, 6, 8 Lizbońskiej 2 i 4 i ul. Saskiej 2, 4, 4A, 6, 8, 10. Wnioski o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność, położonych w w/w budynkach były realizowane na bieżąco. W 2012 roku ustanowiono odrębną własność 55 lokali mieszkalnych i przeniesiono na 17 osób uprawnionych udziały we współwłasności lokalu garażu przy ul. Libijskiej 16 w Warszawie. Dla przykładu ustanowiono odrębną własność lokali: w 2011r. 40, w 2010r.- 140, 2009r.- 636, 2008r. 500, w 2007r , w 2006r. 6. Świadczy to o tym, że wszelkie potrzeby w tym zakresie Zarząd realizuje na bieżąco. Ogółem przewłaszczono w Spółdzielni prawie 1800 spółdzielczych praw do lokali. ROK ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALE MIESZKALNE I GARAŻE NARASTAJĄCO PROCENTOWY UDZIAŁ ODR. WŁASNOŚCI NARASTAJĄCO ,14 % ,44 % ,36 % ,52 % ,87 % ,82 % ,18 % Po wielu latach starań Zarząd zakończył regulację stanu prawnego nieruchomości przy ul. Libijskiej 16. Od stycznia 2012 r. rozpoczęły się przekształcenia lokali z przedmiotowej nieruchomości w odrębną własność. Dnia r. Zarząd podjął Uchwałę Nr 65/11 w sprawie: przyjęcia i wyłożenia do wglądu projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w nieruchomości przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Dnia r. Zarząd przyjął uchwałę nr 1/2012 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Przygotowane zostały wszystkie dokumenty do podpisywania aktów notarialnych. Spółdzielnia w 2012 roku wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Praga Południe o wydanie kartotek lokali z budynku Egipska 7. Urząd Dzielnicy odmówił wydania kartotek ze względu na przekroczenie granic nieruchomości na działce miejskiej nr 3/1 o 9 m 2 przez lokal Restauracja grecka Santorini (istniejąca dobudowa z lat 90-tych ). Aktualnie Zarząd rozważa możliwość nabycia tego gruntu od m. st. Warszawy (jeśli są postępowania administracyjne lub sądowe z wniosków roszczeniowych byłych właścicieli obecnej cz. dz. 3/1 miasto nie może zbyć cz. dz. 3/1). W listopadzie 4

5 2012r. Zarząd wystąpił z odpowiednim pismem do Prezydenta m.st. Warszawy. W przedmiotowej sprawie konieczna będzie zgoda Walnego Zgromadzenia. W sprawie nieruchomości budynkowej Marokańska 18 Zarząd uczynił wszystko co było możliwe, co szeroko zostało opisane przez Prezesa Zarządu w wydaniu Biuletynu Ateńska Informacje nr 32 z kwietnia 2012 roku. W piśmie z dnia r. Urząd m. st. Warszawy Biuro Gospodarki Nieruchomościami poinformował Spółdzielnię, że dokonał ponownej wyceny nieruchomości składającej się z działek o numerach 18/4 i 24/2 z obrębu o łącznej powierzchni 175m 2 na kwotę ,00 zł, a środki na ten cel zostały wygospodarowane w budżecie miasta st. Warszawy na rok Zarząd SBM ATEŃSKA pisemną informację od Biura GN Wydziału Obrotu Nieruchomościami, otrzymał w końcu lipca 2012r., z której można domniemywać, że Urzędowi m. st. Warszawa ta transakcja (zamiany praw do działek przy Marokańskiej 18) wydaje się nieopłacalna ze względów podatkowych i ze względu na koszty, które m. st. musi ponieść. W treści tego pisma nie zaproponowano Spółdzielni konkretnych cen do transakcji zamiany. Wobec zaistniałej sytuacji Zarząd SBM ATEŃSKA wystosował we wrześniu 2012r. pisemny wniosek do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie Dzielnicy Praga-Południe na 2013r. i o nabycie przez m. st. Warszawa spółdzielczej działki 3/1 pod ulicę Marokańską zgodnie z jej przeznaczeniem i z opinią wydaną przez Wydział Architektury i Budownictwa w 2011r. Istnieje prawdopodobieństwo, że nowa wycena wartości gruntu dz. 2/3 o pow. 754m2 na określony dzień z 2012 lub 2013r., na podstawie, której będzie ustalona I opłata (25% wartości - ceny przy umowie - akcie notarialnym) z tytułu użytkowania wieczystego tej działki będzie obecnie korzystniejsza w porównaniu do ustalonej wcześniej (było 3003 zł/m 2 ), ze względu na załamanie się cen na rynku nieruchomości. Jednak Urząd Dzielnicy Praga-Południe nie wyraził zgody (ze względów finansowych i brak zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru) na nabycie dz. ew. nr 3/1 od SBM Ateńska pod ulicę Marokańską, ponieważ nie zostało to ujęte w ostatecznym planie budżetu na 2013r. uchwalonym przez Radę Dzielnicy. Obecnie Zarząd Spółdzielni wnosić będzie do Urzędu m.st. Warszawy o zmniejszenie miejskiej działki ewidencyjnej 2/3 (754m2) poprzez podział geodezyjny i nabycie jedynie części niezbędnej tego gruntu, zabudowanej cz. budynku przy ul. Marokańskiej 18, dla zminimalizowania kosztów nabycia prawa do gruntu przez Spółdzielnię. W tym celu, w najbliższym sezonie budowlanym, zostanie przeniesiona altana śmietnikowa obsługująca tę nieruchomość na dz. 3/2 o uregulowanym stanie prawnym na rzecz SBM Ateńska. 5

6 W przypadku odmowy podziału geodezyjnego i zmniejszenia powierzchni zbywanego gruntu Spółdzielni ze strony m.st. Warszawy, rozważyć należy regulację stanu prawnego tej nieruchomości na drodze postępowania sądowego. Dnia r. nastąpiło zbycie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego do dz. ew. nr 24/2 i 18/4 (175m2) na podstawie Rep. A 6224/2012 na rzecz m. st. Warszawa. Grunt tych nieruchomości zajęty został pod rozbudowę wjazdu na ul. Wał Miedzeszyński. Środki finansowe z tej transakcji zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości w celu regulacji nieruchomości położonej przy ul. Marokańska 18, zgodnie z wcześniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia. Spółdzielnia nie posiada praw do nieruchomości przy Al. Stanów Zjednoczonych 20A - działka gruntu zabudowana pawilonem z lokalami użytkowymi. Podsumowując, stan prawny nieruchomości SBM Ateńska należy podkreślić, że tylko nieruchomości - zabudowana budynkiem mieszkalnym - Marokańska 18 (około 400 m 2 ), nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym Al. Stanów Zjednoczonych 20A (797 m 2 ) oraz część nieruchomości Egipska 7 (dobudówka - 9 m 2 ) nie posiadają uregulowanego stanu prawnego. Ogółem grunty będące w zasobach Spółdzielni wynoszą m 2, natomiast nieuregulowane grunty 1206 m 2 co stanowi 0,47 %. 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE DOTYCZY Stan ilościowy Lp członków * * 2. wykluczonych 32 * 30 * 3. mieszkańców * * 6

7 4. ilość mieszkań ogółem Własnościowych Lokatorskich odrębna własność innych /gospodarze domów/ najem - pozostałe * 81 * * * 76 * * garaże ogółem z ul. Lotaryńską własnościowe odrębna własność dla potrzeb Spółdzielni (ul. Saska 4a) 6. miejsca postojowe ( w tym 1 w najmie) własnościowe spółdzielcze odrębna własność najem 7. -przekształcenia lokali spółdzielczych lokatorskich w odrębną własność (najem, przetarg, lokatorskie) -przekształcenia lokali w odrębną własność: spółdzielczych własnościowych garaży lokali użytkowych miejsca postojowe-udział w wielostanowiskowym garażu w budynku przy ul. Libijskiej * 84 * 84 * 84 * * 514 * * * 84 * 84 * 4 * 4 * przetargi na lokale mieszkalne przyjęto w poczet członków właściciele lokali nie będący członkami Sp-ni. 578 * 766 * 11. lokale lokatorskie z nieuregulowanym tytułem prawnym (po zgonie, wykluczeniu i inne) 40 * 26 * * - narastająco Zarząd w 2012 roku wystawił 290 zaświadczeń o stanie prawnym lokali, z czego 72 dla potrzeb ustanowienia odrębnej własności lokali, pozostałe na wniosek mieszkańców do sądu, notariusza, banku i innych instytucji. Ogółem zawarto w 2012 roku 56 umów ustanowienia odrębnej własności w tym: - ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych lokatorskich 9, - ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych własnościowych 46, - ustanowienia odrębnej własności garaży 1, z którego przeniesiono 17 udziałów w wielostanowiskowym garażu budynku przy ul. Libijskiej ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych 0. 7

8 Zarząd w okresie sprawozdawczym przyjął w poczet członków 45 osób, a skreślił z rejestru członków 114 osób. W 2012r. odbyło się 5 (pięć) przetargów na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: 1. Dnia r. przedmiotem przetargu były 3 lokale: Ateńska 6 m 18, - Ateńska 6 m 7, - Arabska 8B m 26. Pomimo ogłoszonego przetargu, zgodnie z obowiązującymi zasadami regulującymi zbywanie lokali - nie wpłynęła żadna oferta na ww. lokale. 2. Dnia r. przedmiotem przetargu były 3 lokale: - Ateńska 6 m 18 - Ateńska 6 m 7 - Arabska 8B m 26. Pomimo ogłoszonego przetargu, zgodnie z obowiązującymi zasadami regulującymi zbywanie lokali - nie wpłynęła żadna oferta na ww. lokale. 3. Dnia r. przedmiotem przetargu były 3 lokale : - Ateńska 6 m 18 - Ateńska 6 m 7. - Arabska 8B m 26. Wszystkie lokale zostały sprzedane. 4. Dnia r. przedmiotem przetargu był 1 lokal przy Al. Stanów Zjednoczonych 16 m 77. Pomimo ogłoszonego przetargu, zgodnie z obowiązującymi zasadami regulującymi zbywanie lokali - nie wpłynęła żadna oferta na ww. lokal. 5. Dnia r. przedmiotem przetargu był 1 lokal przy Al. Stanów Zjednoczonych 16 m 77. Pomimo ogłoszonego przetargu, zgodnie z obowiązującymi zasadami regulującymi zbywanie lokali - nie wpłynęła żadna oferta na ww. lokal. Według stanu na dzień r. lokali spółdzielczych lokatorskich z nieuregulowanym tytułem prawnym do lokalu było 26, w tym po zgonie 10, po wykluczeniu 13, inne 3 (brak podziału majątku, brak darowizn wkładu mieszkaniowego, brak wniesienia wkładu mieszkaniowego dla spadkobierców). 8

9 Wykaz ilości lokali w danych budynkach z nieuregulowanym tytułem prawnym do lokalu (spółdzielcze lokatorskie) Lp adres budynku z tytułu z tytułu zgonu inne wykluczenia 1 Afrykańska Afrykańska Afrykańska Afrykańska 12D 1 5 Afrykańska 14F 1 6 Afrykańska Afrykańska Arabska Al. St. Zjednoczonych Al. St. Zjednoczonych Al. St. Zjednoczonych 20B 1 12 Egipska Lizbońska Nubijska Saska Saska Saska 10 1 RAZEM WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ROK 2012 W LOKALACH MIESZKALNYCH Zadłużenie z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w SBM Ateńska według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,79 zł, z czego kwota ,39 zł stanowi zadłużenie z tytułu zasądzonych, prawomocnych wyroków o zapłatę, podlegających egzekucji komorniczej. Zestawienie porównawcze zadłużenia lokali mieszkalnych w przestrzeni czasowej pozwala pozytywnie ocenić wskaźnik zadłużenia za rok 2012, który kształtuje się na poziomie 6,99 %. Po raz pierwszy od 2004 roku wskaźnik zadłużenia spadł poniżej 7%, pomimo kryzysu gospodarczego w kraju, a w konsekwencji postępującej pauperyzacji społeczeństwa, w tym również Członków naszej Spółdzielni. 9

10 Dział windykacji w 2012 roku intensyfikował działania zmierzające do skutecznego obniżenia zadłużenia społeczności spółdzielczej na rzecz SBM Ateńska. Działania prewencyjne regularne zawiadomienia i monity informujące o zadłużeniu lokalu przekraczającym 3 miesiące (20 30 w skali miesiąca) oraz przedsądowe, ostateczne wezwania do zapłaty wysyłane do lokatorów z długiem powyżej 4 miesięcy przynoszą oczekiwany efekt. Zarząd SBM Ateńska zważywszy na cel nadrzędny, skuteczne działania windykacyjne, w konsekwencji poprawa płynności finansowej podpisał w listopadzie 2012 roku umowę z Krajowym Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A, w wyniku której uzyskał tytuł do korzystania ze skutecznych narzędzi i instrumentów: wpis dłużników do KRD, weryfikacja wiarygodności kontrahentów: najemców, dostawców i wykonawców, monitorowanie klientów. W 2012 roku, zważywszy na wyjątkowo wysokie zadłużenie, w szczególności brak konstruktywnej współpracy dłużników, SBM Ateńska wykorzystała uprawnienia do działań ostatecznych, dokonując czterech wykluczeń lokatorów z grona Członków Spółdzielni. Procentowy (%) wskaźnik zadłużenia lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w latach kształtował się następująco: I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał brak brak 8,01 8,28 7,87 7,61 7,05 7,26 7,40 danych danych brak 7,80 7,33 7,29 7,52 7,38 7,29 7,62 6,81 danych brak brak 8,23 8,21 8,63 7,28 7,33 7,91 7,57 danych danych 8,30 8,48 7,99 7,84 7,63 7,05 7,27 7,58 6,99 Największe zadłużenie : 10

11 44,23 % zadłużenie z tytułu prawomocnych wyroków sądowych o zapłatę (61 lokali), na kwotę ,39 zł, i powiększa stan zadłużenia o odsetki, koszty sądowe oraz koszty komornicze 23,22 % grupa dłużników do 3 miesięcy ( 1070 lokali) 16,02 % zadłużenie z tytułu skierowanych pozwów do Sądu o zapłatę (37 lokali ) 9,83 % grupa dłużników od 3 6 miesięcy (63 lokale) 5,59 % grupa dłużników od 6 12 miesięcy (23 lokale) 1,11 % grupa dłużników powyżej 12 miesięcy (4 lokale). W roku 2012 skierowano 67 pozwów o zapłatę do Sądu na łączną kwotę ,69 zł. MIESIĄC ILOŚĆ POZWÓW KWOTA OGÓŁEM styczeń ,57 zł marzec ,84 zł kwiecień ,45 zł 2012 maj ,81 zł rok czerwiec ,51 zł sierpień ,76 zł październik ,40 zł listopad ,64 zł grudzień ,71 zł SUMA ,69 zł W roku 2012 złożono do Sądu 3 pozwy o eksmisję z lokalu mieszkalnego. W roku 2012 na spotkanie z Komisją Członkowsko Organizacyjną zaproszonych było 95 osób, z czego przybyło 19 lokatorów, 28 spośród zaproszonych całkowicie spłaciło zadłużenie w stosunku do Spółdzielni, w innych przypadkach dokonywano częściowych wpłat lub składano podania o rozłożenie zadłużenia na raty, ewentualnie proszono o prolongatę spłaty 11 osób. W przypadku pozostałych dłużników Komisja wnioskowała o podjęcie dalszych działań windykacyjnych. Do Zarządu Spółdzielni w 2012 roku wpłynęły 74 podania o umorzenie odsetek, prolongatę spłaty zadłużenia oraz spłatę zaległości w ratach. Zarząd SBM Ateńska literalnie respektując obowiązujące w Spółdzielni zasady postępowania windykacyjnego, ustosunkował się do powołanych wniosków, w efekcie czego podpisano 6 ugód na spłatę zaległości w ratach miesięcznych. 11

12 W 2012 roku Zarząd Spółdzielni przyznał, na wniosek Komisji Członkowsko Organizacyjnej Rady Nadzorczej, dwie zapomogi finansowe z przeznaczeniem na pokrycie bieżących opłat za lokale mieszkalne, na kwotę łączną 2 024,94 zł. Lp. miesiąc Kwota przyznanej zapomogi w roku lipiec 1 119,02 zł 2. listopad 905,92 zł łącznie 2 024,94 zł Zarząd SBM,, Ateńska w dwunastu przypadkach wyraził zgodę na umorzenie odsetek (zgodnie z zasadami windykacyjnymi), z tytułu nieterminowych wpłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, na łączą kwotę 1430,69 zł. Lp. miesiąc Wysokość umorzonych odsetek w roku styczeń 104,64 zł 2. luty 13,17 zł 38,67 zł 3. marzec 484,48 zł 4. kwiecień 28,06 zł 171,13 zł 5. maj 150,28 zł 6. lipiec 78,21 zł 28,02 zł 7. wrzesień 46,90 zł 147,71 zł 37,03 zł 8. listopad 38,82 zł 9. grudzień 63,57 zł łącznie 1 430,69 zł W roku 2012 zostały rozpoczęte 44 postępowania egzekucyjne z wniosku Wierzyciela SBM Ateńska, na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty. W czterech przypadkach zakończono postępowanie komornicze ze względu na spłatę całości długu wobec,,ateńska. ZADŁUŻENIE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH SBM "ATEŃSKA" wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Lp. Adresy budynków Kwota zadłużenia Naliczenie roczne z wydruków % wskaźnik zadłużenia 1 Afrykańska , ,34 8,48% 2 Afrykańska 5 238, ,56 0,18% 3 Afrykańska 5A , ,25 13,95% 4 Afrykańska , ,48 1,53% SBM 12

13 5 Afrykańska , ,68 12,83% 6 Afrykańska , ,64 3,19% 7 Afrykańska , ,05 5,57% 8 Afrykańska 12A , ,62 14,65% 9 Afrykańska 12B 4 419, ,29 3,04% 10 Afrykańska 12C , ,89 33,55% 11 Afrykańska 12D 1 538, ,96 1,12% 12 Afrykańska 12E 2 878, ,58 2,09% 13 Afrykańska , ,55 4,55% 14 Afrykańska 14B 364, ,46 0,26% 15 Afrykańska 14C 370, ,98 0,26% 16 Afrykańska 14D 2 670, ,59 1,84% 17 Afrykańska 14E 1 891, ,34 1,34% 18 Afrykańska 14F , ,25 8,28% 19 Afrykańska , ,83 26,90% 20 Afrykańska 16A , ,91 16,33% 21 Afrykańska 16B 6 471, ,22 4,43% 22 Afrykańska 16C 2 415, ,29 1,71% 23 Afrykańska 16D , ,54 9,40% 24 Afrykańska 16E , ,43 8,26% 25 Arabska , ,39 6,39% 26 Arabska , ,63 3,26% 27 Arabska , ,22 2,40% 28 Arabska , ,78 6,29% 29 Arabska 8A 5372, ,13 3,71% 30 Arabska 8B 1 994, ,82 1,48% 31 Arabska , ,40 0,26% 32 Al. St. Zjednoczonych , ,55 4,92% 33 Al. St. Zjednoczonych , ,07 12,04% 34 Al. St. Zjednoczonych , ,03 3,73% 35 Al. St. Zjednoczonych 20B , ,12 4,23% 36 Al. St. Zjednoczonych , ,96 6,49% 37 Ateńska , ,60 12,01% 38 Ateńska , ,93 7,67% 39 Ateńska , ,62 6,08% 40 Egipska , ,31 4,21% 41 Egipska , ,85 5,34% 42 Egipska , ,06 1,09% 43 Libijska , ,75 18,01% 44 Lizbońska , ,98 7,40% 45 Lizbońska , ,40 2,52% 46 Lotaryńska 5 682, ,04 3,03% 47 Marokańska , ,62 1,32% 48 Nubijska , ,73 6,04% 49 Nubijska , ,85 10,02% 13

14 50 Nubijska , ,65 2,14% 51 Nubijska , ,98 6,52% 52 Saska , ,89 5,42% 53 Saska , ,72 8,92% 54 Saska , ,31 7,72% 55 Saska , ,24 2,54% 56 Saska , ,85 3,58% SUMA ,79 6,99% Kolorem czerwonym zaznaczono budynki mieszkalne, w których zadłużenie jest wyższe od średniej notowanej w Spółdzielni. Dokonując przedstawionej szczegółowej analizy zadłużenia lokali mieszkalnych w SBM Ateńska na dzień r. należy stwierdzić, że procedury windykacyjne w Spółdzielni działają prawidłowo, dzięki czemu po raz pierwszy od ośmiu lat wskaźnik zadłużenia wyniósł poniżej 7%. Lp. Zadłużenie lokali mieszkalnych ogółem Zadłużenie bieżące w Dynamika Struktura czasie oraz na dzień na dzień zadł. w % zadł. w % pozwy i wyroki sądowe r r. k6:k4 liczba lok. kwota w zł liczba lok. kwota w zł do 3 miesięcy ,24 zł ,59 zł -12,45 23, miesięcy ,16 zł ,39 zł -1,79 9, miesięcy ,80 zł ,22 zł -45,01 5,59 4 pow. 12 miesięcy ,84 zł ,25 zł -29,36 1,11 5 RAZEM ZADŁUŻENIE BIEŻĄCE ,04 zł ,45 zł -17,65 roczne naliczenie , ,00 zł zł 4,47 wskaźnik zadłużenia w % 3,52 2,78-0,75 6 Pozwy sądowe ,23 zł ,95 zł -17,57 16,02 7 Wyroki sądowe ,18 zł ,39 zł 22,21 44,23 k6 14

15 8 SUMA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM ,45 zł ,79 zł -3,75 100, , ,00 roczne naliczenie 4,47 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 7,58 6,99-0,60 STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH w g stanu na r. Wyroki sądow e 34,84% do 3 miesięcy 25,52% Pozw y sądow e % 18,71 pow. 12 miesięcy 1,51% 12-6 miesięcy % 9, miesięcy 9,64% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy pow. 12 miesięcy Pozw y sądow e Wyroki sądow e STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH w g stanu na r. Wyroki sądow e 44,23% do 3 miesięcy 23,22% Pozw y sądow e % 16,02 pow. 12 miesięcy 1,11% 6-3 miesięcy 9,83% 12-6 miesięcy 5,59% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy pow. 12 miesięcy Pozw y sądow e Wyroki sądow e 15

16 Lp. Zadłużenie garaży / miejsc postojowych ogółem Zadłużenie bieżące w na dzień na dzień zadł. w % Dynamika Struktura zadł. w % czasie oraz r r. k6:k4 k6:k4 pozwy i wyroki sądowe liczba garaży kwota w zł liczba garaży kwota w zł do 3 miesięcy ,02 zł ,16 zł -10,02 11, miesięcy ,00 zł ,71 zł 183,83 13, miesięcy ,53 zł ,50 zł -55,49 9,84 4 pow. 12 miesięcy ,56 zł ,07 zł 0,00 5,97 5 RAZEM ZADŁUŻENIE BIEŻĄCE ,11 zł ,44 zł -6,87 roczne naliczenie , ,00 zł zł 11,19 wskaźnik zadłużenia w % 5,17 4,33-0,84 6 Pozwy sądowe ,14 zł ,75 zł -27,44 16,79 7 Wyroki sądowe ,89 zł ,36 zł 0,00 41,92 8 SUMA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM ,14 zł zł , , ,00 roczne naliczenie 11,19 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 8,25 10,49 2,24 41,36 100,00 4. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ateńska posiada w swoich zasobach 90 lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu oraz 1-en spółdzielczy własnościowy lokal użytkowy. Ponadto wynajmuje 7-miu podmiotom gospodarczym grunty pod niewielkie pawilony handlowe, a także wynajmuje 5-ciu osobom teren przy ul. Egipskiej 4, z przeznaczeniem na drobny handel. Spółdzielnia zarządza także 4-oma lokalami użytkowymi o statusie odrębnej własności. Zwalniane lokale użytkowe wynajmowane są w drodze przetargów. W roku 2012 Spółdzielnia przeprowadziła cztery przetargi: I przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w piwnicy pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie o pow. 58,61 m 2. Lokal został wynajęty z przeznaczeniem na biuro i magazyn. II przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze pawilonu handlowousługowego przy ul. Afrykańskiej 7A w Warszawie o pow. 77,00 m 2. Lokal został wynajęty z przeznaczeniem na sklep meblowy. III przetarg w dniu r. unieważniony w dniu r. 16

17 - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w piwnicy pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie o pow. 125,13 m 2. Brak ofert. Lokal wziął udział w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I - szym piętrze pawilonu handlowo-usługowego przy Al. St. Zjednoczonych 20A w Warszawie o pow. 113,00 m 2. Brak ofert. Lokal wziął udział w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze pawilonu handlowousługowego przy Al. St. Zjednoczonych 26A w Warszawie o pow. 13,50 m 2. Wpłynęły trzy oferty. Najwyższą stawkę za 1m 2 pow. lokalu zaproponowała firma, która od sierpnia 2010 r. była już najemcą innego lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze przedmiotowego pawilonu. Oferta ta jednak była nieważna z uwagi na braki formalne. Biorąc to pod uwagę, Komisja zaproponowała wybór innej oferty, ważnej, lecz mniej korzystnej cenowo. Z uwagi, iż firma ta dopiero rozpoczynała działalność gospodarczą i nie mogła się poszczycić wiarygodnością na rynku a firma, która złożyła nieważną ofertę, jednak najkorzystniejszą cenowo, była znana Spółdzielni i postrzegana jako wiarygodny i rzetelny najemca, Prezes Zarządu SBM w dniu r. wniósł do Komisji Wakacyjnej RN Spółdzielni wniosek o unieważnienie przetargu i o zgodę na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy przy Al. St. Zjednoczonych 26A z firmą, której oferta została przez Komisję odrzucona, jednakże brakujące dokumenty zostały w dniu r. dostarczone. Prezes Spółdzielni w dniu r. za zgodą RN unieważnił przetarg i otrzymał akceptację RN na zawarcie umowy najmu na przedmiotowy lokal z firmą, która złożyła w przetargu ofertę najkorzystniejszą cenowo. Lokal został wynajęty zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska w dniu r. z przeznaczeniem na biuro. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze w kompleksie garaży przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o pow. 14,80 m 2. Brak ofert. Lokal wziął udział w kolejnym przetargu. IV przetarg w dniu r. 17

18 - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w piwnicy pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie o pow. 125,13 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska w dniu r. z przeznaczeniem na biuro i magazyn. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I-szym piętrze pawilonu handlowo-usługowego przy Al. St. Zjednoczonych 20A w Warszawie o pow. 113,00 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska w dniu r. z przeznaczeniem na Centrum Rozwoju Dziecka. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze w kompleksie garaży przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o pow. 14,80 m 2. Brak ofert. Lokal ten znalazł najemcę w następstwie kolejnego przetargu rozstrzygniętego w dniu r. z przeznaczeniem na magazyn. Powyższe dane wskazują, że według stanu na dzień r. Spółdzielnia posiadała jeden nie wynajęty lokal użytkowy przy ul. Saskiej 4A o pow. 14,80 m 2. Powodem jest niski standard tego lokalu, w tym brak centralnego ogrzewania (lokal ostatecznie wynajęto r.). Przychód z lokali użytkowych w roku 2012 wyniósł ,55 zł /w tym reklamy, dzierżawy terenu i inne/. Natomiast koszty tej działalności /eksploatacja bieżąca, materiały eksploatacyjne, energia, koszty ogólne Spółdzielni, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie itp., zimna woda, śmieci, centralne ogrzewanie, ciepła woda i podatek dochodowy od osób prawnych/ wyniosły ,62 zł. Dochód netto z powyższej działalności wyniósł ,93 zł i po rozliczeniu niedoboru działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, tj ,38 zł, pozostała kwota zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188 poz z 2003r. z późn. zm.) art. 27 i 77 będzie przeznaczona na cele statutowe Spółdzielni stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie tej kwoty na fundusz remontowy i na fundusz zasobowy. Terminowość wnoszenia opłat 18

19 W ostatnim roku liczba najemców lokali użytkowych, najemców terenów oraz firm wynajmujących grunty i powierzchnie elewacji budynków pod reklamy wielkoformatowe, zalegających z terminowym wnoszeniem opłat za najem uległa zmniejszeniu o dwudziestu ośmiu w stosunku do roku 2011, a zaległość bieżąca uległa zmniejszeniu o 23,57%, co stanowi kwotę ,35 zł. Natomiast ogólne zadłużenie wraz ze sprawami spornymi i zasądzonymi zmalało o 1,69% tj. o kwotę ,67 zł. W porównaniu do roku 2011 o trzydzieści dwa podmioty zmalała liczba dłużników w przedziale 0-3 miesięcy. Wśród 47 dłużników mieszczących się w tym przedziale zadłużenia - u sześciu zaległość nie przekroczyła 100,00 zł, a u kolejnych dziewiętnastu zaległość wynosiła powyżej 100,00 zł, jednakże nie przekroczyła 1.000,00 zł. Wielu Najemców będących dłużnikami /w szczególności jednomiesięcznymi/ na koniec roku 2012 uregulowała należności dopiero w pierwszych dniach stycznia 2013 r., co pogorszyło wynik finansowy roku Natomiast liczba dłużników w przedziale 3-6 miesięcy uległa zwiększeniu o 7 i zadłużenie w tym przedziale uległo wzrostowi o kwotę ,95 zł. Bardzo zadowalające jest zmniejszenie zarówno liczy dłużników jak i zadłużenia w przedziale 6-12 miesięcy oraz brak dłużników (tak samo jak w roku poprzednim) w przedziale powyżej 12 miesięcy. Szczegółowy obraz zadłużenia przedstawia załącznik nr 1 do powyższego materiału. Windykacja należności W 2012 roku Spółdzielnia w przypadku zaległości w bieżących opłatach za najem, ponaglała najemców do uregulowania należności poprzez wezwania telefoniczne, wezwania do zapłaty w formie pisemnej oraz przedsądowe wezwania do zapłaty. W dalszym ciągu mobilizacją dla Najemców lokali użytkowych jest zamieszczanie w umowach najmu zapisu o możliwości odcięcia przez Spółdzielnię mediów w przypadku zaległości w opłatach za najem. Powyższa możliwość była skutecznie wykorzystywana przez Spółdzielnię w roku 2012 powodując spadek zaległości. W nowo zawieranych umowach najmu, zapisem dopingującym do regularnych wpłat w celu uniknięcia rozwiązania umowy, jest możliwość, w przypadku zwłoki w zwróceniu Spółdzielni lokalu po wygaśnięciu umowy, naliczenia Najemcy opłaty w podwójnej wysokości z tytułu bezumownego zajmowania lokalu. W sprawie odzyskania zaległości, Spółdzielnia w 2012 r. skierowała 4 sprawy na drogę postępowania sądowego na kwotę ,84 zł. z czego do dnia r. została przez 19

20 dwóch dłużników wpłacona łącznie kwota ,64 zł., stąd zaległość na sprawach spornych na dzień r. wynosi jedynie ,20 zł. Natomiast dalsza spłata zadłużenia przez w/w dłużników w łącznej kwocie 6.883,77 zł. doprowadziła do całkowitej spłaty ich długu na początku 2013 r. W stosunku do jednej z dwóch pozostałych spraw będących spornymi na koniec 2012 r. został wydany prawomocny nakaz zapłaty w dniu r. co pozwoliło Spółdzielni podjąć działania zmierzające do odzyskania kolejnych ,84 zł. Z jednym z dłużników, wśród spraw sądowych w grudniu 2012 r. Spółdzielnia zawarła ugodę w sprawie ratalnej spłaty zaległości wynoszącej ,09 zł., z której dłużnik systematycznie wywiązuje się. Szczegółowy obraz spraw spornych i sądowych przedstawia załącznik nr 2 do powyższego materiału. Szczegółowy obraz zadłużenia przedstawiają poniższe materiały: ZADŁUŻENIE LOKALI UŻYTKOWYCH na dzień r. na dzień r. na dzień r. lp. Okresy zadłużenia liczba lokali kwota liczba lokali kwota dynamika zadłużenia /%/ struktura zadłużenia /%/ 1 do 3 m-cy , ,26-51,09 18,96 2 od 3 do 6 m-cy , ,60 286,72 17,25 3 od 6 do 12 m-cy , ,94-71,47 1,88 4 Powyżej 12 m-cy 0 0,00 0 0,00 0,00-5 Razem zadłużenie , ,80-23,57-6 Roczne naliczenie , , Wskaźnik zadłużenia 10,44 7,80-2,64 - SPRAWY SĄDOWE na dzień r. na dzień r. lp. Okresy zadłużenia liczba lokali kwota liczba lokali kwota dynamika zadłużenia /%/ struktura zadłużenia /%/ 1 Sprawy sporne 0 0, ,20 100,00 7,15 2 Zasądzone , ,60-2,16 54,75 3 Razem , ,80 10,62 - ZADŁUŻENIE OGÓŁEM na dzień r. na dzień r. lp. Okresy zadłużenia liczba lokali kwota liczba lokali kwota dynamika zadłużenia /%/ struktura zadłużenia /%/ 1 Zadłużenie ogółem , ,60-5, Wskaźnik zadłużenia 22,16 20,47-1,69-20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2014 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANAWIANIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWEM UL. TCZEWSKA 38 86-170 NOWE REGULAMIN Windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem Zatwierdziła:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Załącznik do Uchwały nr 6/2008 Rady Nadzorczej ŁSM z dnia 18.09.2008 r R E G U L A M I N T W O R Z E N I A I W Y K O R Z Y S T A N I A F U N D U S Z U R E M O N T O W E G O Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z

4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Nadpłaty Wskaźnik zadłużenia z 4. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT [ ZŁ ] Należność główna Wyroki sądowe Koszty sądowe Woda Odsetki Usługi Kredyt KFM Gaz Centralne ogrzewanie Ciepła woda TV Internet Razem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści:

REGULAMIN FINANSOWY. Spis treści: REGULAMIN FINANSOWY Spis treści: 1. Postanowienia ogólne. 2. Zasady gospodarki finansowej. 3. Tworzenie i wykorzystanie funduszy podstawowych Spółdzielni. 4. Tworzenie i wykorzystanie funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013.

Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. Sprawozdanie roczne Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych za rok 2013. W okresie sprawozdawczym działalnością Spółdzielni kierował 3 osobowy Zarząd w składzie : Franciszek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 1.REALIZACJA USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH 2.SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł D Z I E L N I Z A R O K 2015

S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł D Z I E L N I Z A R O K 2015 S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł D Z I E L N I Z A R O K 2015 W a r s z a w a czerwiec 2016 Struktura organizacyjna /Załącznik nr 1 / Rada Nadzorcza uchwałą Nr 11/2014

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 15/2013 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 15/2013 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 15/2013 z dnia 09.04.2013 r. Protokół nr 15/ 2013 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 09.04.2013 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 [Wpisz tekst] ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO- FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIECIU Świecie październik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2011 z dnia r.

Protokół Nr 14/2011 z dnia r. Protokół Nr 14/2011 z dnia 05.04.2011 r. Protokół Nr 14/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 05.04.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. (zawiera zmiany wynikające z uch. RN: nr 75/2011 z 14.11.2011 r. 46/2012 z 18.04.2012 r. Tekst jednolity REGULAMIN Rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014

I. Główne cele i zadania priorytetowe oraz zadania kontynuowane w roku 2014 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU GOSPODARCZO-FINANSOWEGO, KIERUNKU POLITYKI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDATKOWANIU ŚRODKÓW SPÓŁDZIELNI NA ROK 2014 Świecie, dnia 25.10.2013 r. 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU

REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU REGULAMIN GOSPODARKI FUNDUSZEM REMONTOWYM SM,,POSTĘP W ZŁOCIEŃCU 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów ustawy z dn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MEDYK UL. UŁANÓW 25 20-554 LUBLIN SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W 2014 ROKU Marzec 2015 r. 1 1. INFORMACJE OGÓLNE Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie

R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Buczyna w Bukownie I. Postanowienia ogólne 1 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sprzedanych działek Lubelskim Zakładom Energetycznym S.A. z siedzibą w Lublinie / prawo wieczystego użytkowania/

Zestawienie sprzedanych działek Lubelskim Zakładom Energetycznym S.A. z siedzibą w Lublinie / prawo wieczystego użytkowania/ Zestawienie przekazanych działek: drogi powiatowe i gminne Powierzchnia [ha] Stawka [zł/m 2 ] Odszkodowanie Wartość Do wypłaty ustalona [zł] [zł] Nr działki Ulica Zajęta przez Data wypłaty Starostwo 214/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 5 listopada 2003r poz.188 z późn. zmianami) 3. Ustawa z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z LOKALI MIESZKALNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z l5.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 5/2014 z dnia 04.02.2014 r. Protokół nr 5/ 2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 04.02.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/2011 z dnia r.

Protokół Nr 37/2011 z dnia r. Protokół Nr 37/2011 z dnia 06.09.2011 r. Protokół Nr 37/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 06.09.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W T O R U N I U R E G U L A M I N ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI Zatwierdzony Uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ]

STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ] 10. Zadłużenie i windykacja należności STRUKTURA ZADŁUŻENIA W/G KONT PRZEDSTAWIA TABELA ZADŁUŻENIE LOKALI MIESZKANIOWYCH [ZŁ] 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 Należność główna 49

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE 77-400 ZŁOTÓW ALEJA PIASTA 15A INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI W ZŁOTOWIE W 2014 ROKU I PRZEDSTAWIENIE ZADAŃ I PLANÓW REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/2010 z dnia r.

Protokół Nr 38/2010 z dnia r. Protokół Nr 38/2010 z dnia 209.2010 r. Protokół Nr 38/2010 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 209.2010 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca Prezesa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z działalności w roku 2012r I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie powstała w 1992 roku, działa w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26 / 2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,,PIONIER w Kętrzynie odbytego w dniu r.

Protokół nr 26 / 2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,,PIONIER w Kętrzynie odbytego w dniu r. 1 Protokół nr 26 / 2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej,,PIONIER w Kętrzynie odbytego w dniu 18-19.07.2017 r. Obecni: Prezes Zarządu Arkadiusz Książek Zastępca Prezesa Dariusz Powroźnik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I.

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I. REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie Rozdział I. Pojęcia związane z funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK Al. Tysiąclecia 2-14 43 603 Jaworzno 1. Postanowienia ogólne Procedura Windykacji Należności 1.1 Procedura określa sposób postępowania prowadzonego w celu skutecznego wyegzekwowania należności od dłużników. Procedura dotyczy wszystkich osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/2011 z dnia r.

Protokół Nr 25/2011 z dnia r. Protokół Nr 25/2011 z dnia 14.06.2011 r. Protokół Nr 25/2011 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 14.06.2011 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się:

REGULAMIN. 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi administrowanymi przez spółdzielnię dzielą się: Załącznik nr 1 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu SM w Słubicach za 2009 r. Autor: Administrator 05.08.2010. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/2008 z dnia r.

Protokół Nr 38/2008 z dnia r. Protokół Nr 38/2008 z dnia 30.09.2008 r. Protokół Nr 38/2008 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 30.09.2008 r. Obecni: Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia r.

Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia r. Protokół Zarządu Nr 27/2014 z dnia 01.07.2014 r. Protokół nr 27/2014 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 01.07.2014 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski

Bardziej szczegółowo

str. 1 Pojęcie i zakres termomodernizacji.

str. 1 Pojęcie i zakres termomodernizacji. REGULAMIN tworzenia, finansowania i rozliczania funduszu termomodernizacyjnego oraz zasad przeprowadzania termomodernizacji budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej MIECHOWICE. Pojęcie i zakres termomodernizacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słubicach Uchwała Nr 7/2010 Autor: Administrator 04.01.2011. Uchwała Nr 7/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu rozliczenia kosztów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R.

PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU R. PROTOKÓŁ NR 08 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 23.11.2015 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 4 osoby zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Analiza zaległości za 2015 rok

Analiza zaległości za 2015 rok Lp. Należności 1. Podatek od nieruchomości 2. 3. Zaległości na 31.12.14 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Analiza zaległości za 2015 rok Przypisy Za 2014 Odpisy Za 2014 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 9)2017. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku

P R O T O K Ó Ł NR 9)2017. z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku P R O T O K Ó Ł NR 9)2017 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Południe we Włocławku, które odbyło się w dniu 01 marca 2017 roku OBECNI: 1. Zbigniew Lewandowski Prezes Zarządu 2. Krystyna Wachowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA

Załącznik do uchwały nr 43/2011 Rady Nadzorczej JSM z dnia r. ZAŁOŻENIA DO PLANU GOSPODARCZEGO JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA U C H W A Ł A nr 43 /2011 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie założeń do planu gospodarczego Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM

W KRAKOWIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. 1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, GARAŻY, DZIERŻAWY GRUNTU ORAZ GOSPODAROWANIA DODATKOWYMI POMIESZCZENIAMI W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC I. Finansowanie działalności spółdzielni: 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo.

Regulamin. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu. oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. Regulamin w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz instalowania reklam w zasobach SM Janowo. I. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin ustalony został między innymi w celu:

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2008 z dnia r.

Protokół Nr 45/2008 z dnia r. Protokół Nr 45/2008 z dnia 18.11.2008 r. Protokół Nr 45/2008 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Obecni: Lublinie odbytego w dniu 18.11.2008 r. Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r.

Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. Informacja o kosztach i przychodach Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 r. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za 2015 r. poniosła koszty związane z eksploatacją i technicznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach

REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach REGULAMIN budowy, finansowania i użytkowania garaży oraz lokali użytkowych w SML-W Wanacja w Starachowicach I. Podstawa Prawna 1. 1. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TRANSPORTOWIEC w LUBLINIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "TRANSPORTOWIEC" w LUBLINIE Rozdział I Podstawa prawna 1. Działalność finansowa Spółdzielni określona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY

REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY REGULAMIN. TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIEKARY W LEGNICY OBOWIĄZUJE OD 1.02.2016r. Tekst jednolity Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2008 z dnia r.

Protokół Nr 32/2008 z dnia r. Protokół Nr 32/2008 z dnia 19.08.2008 r. Protokół Nr 32/2008 z posiedzenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie odbytego w dniu 19.08.2008 r. Obecni: Prezes Zarządu Ryszard Burski Zastępca

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r.

Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r. Informacja o kosztach i przychodach z działalności finansowo-ekonomicznej Zielonogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2014 r. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa za 2014 r. poniosła koszty związane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Remontowego

Regulamin Funduszu Remontowego Regulamin Funduszu Remontowego Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 1 1. Stosownie do przepisu art.6 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE 1. Postanowienia ogólne. 2. Cel montażu monitoringu. 3. Zasady montażu monitoringu. 4. Funkcjonowanie monitoringu.

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

Na podstawie 12 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza postanawia co następuje: Uchwała Nr 32/12/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2015 roku, protokół nr 07/2015 w sprawie zatwierdzenia protokołu nr 06/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE

REGULAMIN. Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE REGULAMIN Przyjmowania członków, ustanawiania praw i zamiany lokali mieszkalnych oraz najmu lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej PODGÓRZE I. Przyjmowanie w poczet członków 1 1. Przyjęć w poczet członków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MICHAŁ Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 R. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Michał, realizując statutowy obowiązek ( 94, ust. 3), przedstawia Członkom SM Michał doroczną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej w dniu 4.03.2015r. Obecni według załączonej listy obecności. Pan Robiński nieobecny usprawiedliwiony. Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku.

PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. PROTOKÓŁ Nr 11/12/2014 RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC z dnia 18 grudnia 2014 roku. Obecnych 5 osób według załączonej listy obecności. Ad.1) Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 3000 UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Olsztyn, dnia 22.07.2013 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Stosownie do zawartej w dniu 18.04.2013 roku umowy pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Związkiem Rewizyjnym

Bardziej szczegółowo

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych:

Umorzenie odsetek od opłat w lokalach mieszkalnych: REGULAMIN naliczania odsetek od zaległości czynszowych oraz ustalenia warunków dokonywania odstępstw od ich egzekwowania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku 1. 1. Regulamin ustala zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI"

Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI REGULAMIN Zasad wnoszenia, uzupełniania i rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej ROZŁOGI" 1 1.Regulamin określa szczegółowe zasady ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami.

REGULAMIN. Podstawa prawna. 1. Ustawa prawo spółdzielcze z r. Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami. REGULAMIN Rozliczeń finansowych spółdzielni z osobami uprawnionymi z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

Bardziej szczegółowo