SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE 3. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ROK 2012 W LOKALACH MIESZKALNYCH 4. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI 5. DZIAŁALNOŚĆ LEGISLACYJNA I OBSŁUGA PRAWNA W SBM ATEŃSKA 5.1. Statut Spółdzielni 5.2. Regulaminy 6. PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI ZREALIZOWANY W 2012r. 7. PROGRAM ENERGOOSZCZĘDNY 8. REMONTY I KONSERWACJA ZASOBÓW SBM ATEŃSKA W 2012 r. 9. MONITORING OSIEDLA 10. ROZLICZANIE ZUŻYCIA WODY W LOKALACH SPÓŁDZIELNI 11. SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 12.DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO KULTURALNA SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA 13. PROGRAM OSZCZĘDNOŚCI W SBM ATEŃSKA NA ROK REALIZACJA WNIOSKÓW Z WALNEGO ZGROMADZENIA Z ROKU GŁÓWNE ZADANIA ZARZĄDU DO WYKONANIA W ROKU 2013 WSTĘP W roku 2012 Zarząd SBM Ateńska pracował w składzie: 1. Jarosław Machlewski Prezes Zarządu

2 2. Bogdan Piasta - Zastępca Prezesa Zarządu. Podległość funkcjonalna komórek organizacyjnych biura Zarządu nie uległa zmianie i przedstawiała się następująco: Pion Prezesa Zarządu: 1. Dział księgowości 2. Dział organizacyjno-samorządowy 3. Dział członkowsko-mieszkaniowy 4. Windykacja 5. Lokale użytkowe 6. Sprawy pracownicze, BHP, p. poż. 7. Regulacja stanu prawnego gruntów 8. Dom Kultury Orion Pion Zastępcy Prezesa: 1. Kierownik dz. eksploatacyjno - technicznego 2. Inspektorzy ds. eksploatacji 3. Inspektorzy nadzoru 4. Administratorzy 5. Konserwatorzy 6. Zaopatrzenie Magazynier 7. Gospodarze Zarząd kierował zespołem pracowników w składzie: Pracownicy biura - 30 osób, w tym: - nadzór techniczny - eksploatacja - Dom Kultury Orion - księgowość - odrębna własność - pozostali pracownicy umysłowi Konserwatorzy - 7 osób, Gospodarze domów - 27 osób. Zarząd w 2012 r. podejmował decyzje kolegialnie na odbytych 31 posiedzeniach, w trakcie których organizował i kierował działalnością wewnątrz i na zewnątrz Spółdzielni poprzez podejmowanie uchwał, zarządzeń, podpisywanie umów oraz innych aktów wewnątrzspółdzielczych. W 2012 r. Zarząd podjął 49 uchwał, 44 zarządzeń (w tym zarządzenia Prezesa Zarządu) oraz zaakceptował i podpisał 54 umowy z podmiotami zewnętrznymi i 286 zleceń różnych prac i 2

3 robót podmiotom zewnętrznym. Zostało przeprowadzonych 35 przetargów o udzielenie zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi na rzecz SBM Ateńska. W każdy czwartek Zarząd przyjmował interesantów rozwiązując ich problemy, w niektórych przypadkach trudne i skomplikowane dotyczące nie tylko tematów spółdzielczych ale i spraw osobistych. Do Spółdzielni wpłynęło w 2012 roku 3357 pism od Członków Spółdzielni, na które Zarząd udzielił odpowiedzi lub na bieżąco reagował, realizując podnoszone w nich problemy. Priorytetowe znaczenie dla Zarządu ma profesjonalna i skuteczna obsługa interesantów oraz informowanie społeczności osiedla o działaniach Spółdzielni. Wszyscy uprawnieni mają wgląd do protokołów organów Spółdzielni. Informacje o ważnych wydarzeniach w Spółdzielni są umieszczane na tablicach informacyjnych - zlokalizowanych w poszczególnych budynkach i wolnostojących na osiedlu oraz na stronie internetowej. Funkcję informacyjną realizuje również biuletyn Ateńska Informacje. 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI W 2012 r. kontynuowane było zawieranie umów ustanawiających odrębną własność lokali położonych w budynkach przy ul. Lotaryńskiej 22, 22A, 24, 26, Afrykańskiej 3, 5, 5A, 7, 8, 10, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 14, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 16, 16A, 16B, 16C, 3

4 16D, 16E, przy ul. Ateńskiej 2, 6 i 8, przy Al. Stanów Zjednoczonych 16, 18, 20, 20B, 26, ul. Arabskiej 2, 4, 6, 7, 7A, 8, 8A, 8B i 10, ul. Egipskiej 3, 5 i 6, ul. Nubijskiej 1, 3, 6, 8 Lizbońskiej 2 i 4 i ul. Saskiej 2, 4, 4A, 6, 8, 10. Wnioski o przekształcenie spółdzielczych praw do lokali w odrębną własność, położonych w w/w budynkach były realizowane na bieżąco. W 2012 roku ustanowiono odrębną własność 55 lokali mieszkalnych i przeniesiono na 17 osób uprawnionych udziały we współwłasności lokalu garażu przy ul. Libijskiej 16 w Warszawie. Dla przykładu ustanowiono odrębną własność lokali: w 2011r. 40, w 2010r.- 140, 2009r.- 636, 2008r. 500, w 2007r , w 2006r. 6. Świadczy to o tym, że wszelkie potrzeby w tym zakresie Zarząd realizuje na bieżąco. Ogółem przewłaszczono w Spółdzielni prawie 1800 spółdzielczych praw do lokali. ROK ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALE MIESZKALNE I GARAŻE NARASTAJĄCO PROCENTOWY UDZIAŁ ODR. WŁASNOŚCI NARASTAJĄCO ,14 % ,44 % ,36 % ,52 % ,87 % ,82 % ,18 % Po wielu latach starań Zarząd zakończył regulację stanu prawnego nieruchomości przy ul. Libijskiej 16. Od stycznia 2012 r. rozpoczęły się przekształcenia lokali z przedmiotowej nieruchomości w odrębną własność. Dnia r. Zarząd podjął Uchwałę Nr 65/11 w sprawie: przyjęcia i wyłożenia do wglądu projektu uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w nieruchomości przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Dnia r. Zarząd przyjął uchwałę nr 1/2012 w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości położonej przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie. Przygotowane zostały wszystkie dokumenty do podpisywania aktów notarialnych. Spółdzielnia w 2012 roku wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Praga Południe o wydanie kartotek lokali z budynku Egipska 7. Urząd Dzielnicy odmówił wydania kartotek ze względu na przekroczenie granic nieruchomości na działce miejskiej nr 3/1 o 9 m 2 przez lokal Restauracja grecka Santorini (istniejąca dobudowa z lat 90-tych ). Aktualnie Zarząd rozważa możliwość nabycia tego gruntu od m. st. Warszawy (jeśli są postępowania administracyjne lub sądowe z wniosków roszczeniowych byłych właścicieli obecnej cz. dz. 3/1 miasto nie może zbyć cz. dz. 3/1). W listopadzie 4

5 2012r. Zarząd wystąpił z odpowiednim pismem do Prezydenta m.st. Warszawy. W przedmiotowej sprawie konieczna będzie zgoda Walnego Zgromadzenia. W sprawie nieruchomości budynkowej Marokańska 18 Zarząd uczynił wszystko co było możliwe, co szeroko zostało opisane przez Prezesa Zarządu w wydaniu Biuletynu Ateńska Informacje nr 32 z kwietnia 2012 roku. W piśmie z dnia r. Urząd m. st. Warszawy Biuro Gospodarki Nieruchomościami poinformował Spółdzielnię, że dokonał ponownej wyceny nieruchomości składającej się z działek o numerach 18/4 i 24/2 z obrębu o łącznej powierzchni 175m 2 na kwotę ,00 zł, a środki na ten cel zostały wygospodarowane w budżecie miasta st. Warszawy na rok Zarząd SBM ATEŃSKA pisemną informację od Biura GN Wydziału Obrotu Nieruchomościami, otrzymał w końcu lipca 2012r., z której można domniemywać, że Urzędowi m. st. Warszawa ta transakcja (zamiany praw do działek przy Marokańskiej 18) wydaje się nieopłacalna ze względów podatkowych i ze względu na koszty, które m. st. musi ponieść. W treści tego pisma nie zaproponowano Spółdzielni konkretnych cen do transakcji zamiany. Wobec zaistniałej sytuacji Zarząd SBM ATEŃSKA wystosował we wrześniu 2012r. pisemny wniosek do Urzędu Dzielnicy Praga-Południe o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie Dzielnicy Praga-Południe na 2013r. i o nabycie przez m. st. Warszawa spółdzielczej działki 3/1 pod ulicę Marokańską zgodnie z jej przeznaczeniem i z opinią wydaną przez Wydział Architektury i Budownictwa w 2011r. Istnieje prawdopodobieństwo, że nowa wycena wartości gruntu dz. 2/3 o pow. 754m2 na określony dzień z 2012 lub 2013r., na podstawie, której będzie ustalona I opłata (25% wartości - ceny przy umowie - akcie notarialnym) z tytułu użytkowania wieczystego tej działki będzie obecnie korzystniejsza w porównaniu do ustalonej wcześniej (było 3003 zł/m 2 ), ze względu na załamanie się cen na rynku nieruchomości. Jednak Urząd Dzielnicy Praga-Południe nie wyraził zgody (ze względów finansowych i brak zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru) na nabycie dz. ew. nr 3/1 od SBM Ateńska pod ulicę Marokańską, ponieważ nie zostało to ujęte w ostatecznym planie budżetu na 2013r. uchwalonym przez Radę Dzielnicy. Obecnie Zarząd Spółdzielni wnosić będzie do Urzędu m.st. Warszawy o zmniejszenie miejskiej działki ewidencyjnej 2/3 (754m2) poprzez podział geodezyjny i nabycie jedynie części niezbędnej tego gruntu, zabudowanej cz. budynku przy ul. Marokańskiej 18, dla zminimalizowania kosztów nabycia prawa do gruntu przez Spółdzielnię. W tym celu, w najbliższym sezonie budowlanym, zostanie przeniesiona altana śmietnikowa obsługująca tę nieruchomość na dz. 3/2 o uregulowanym stanie prawnym na rzecz SBM Ateńska. 5

6 W przypadku odmowy podziału geodezyjnego i zmniejszenia powierzchni zbywanego gruntu Spółdzielni ze strony m.st. Warszawy, rozważyć należy regulację stanu prawnego tej nieruchomości na drodze postępowania sądowego. Dnia r. nastąpiło zbycie przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego do dz. ew. nr 24/2 i 18/4 (175m2) na podstawie Rep. A 6224/2012 na rzecz m. st. Warszawa. Grunt tych nieruchomości zajęty został pod rozbudowę wjazdu na ul. Wał Miedzeszyński. Środki finansowe z tej transakcji zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości w celu regulacji nieruchomości położonej przy ul. Marokańska 18, zgodnie z wcześniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia. Spółdzielnia nie posiada praw do nieruchomości przy Al. Stanów Zjednoczonych 20A - działka gruntu zabudowana pawilonem z lokalami użytkowymi. Podsumowując, stan prawny nieruchomości SBM Ateńska należy podkreślić, że tylko nieruchomości - zabudowana budynkiem mieszkalnym - Marokańska 18 (około 400 m 2 ), nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym Al. Stanów Zjednoczonych 20A (797 m 2 ) oraz część nieruchomości Egipska 7 (dobudówka - 9 m 2 ) nie posiadają uregulowanego stanu prawnego. Ogółem grunty będące w zasobach Spółdzielni wynoszą m 2, natomiast nieuregulowane grunty 1206 m 2 co stanowi 0,47 %. 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE DOTYCZY Stan ilościowy Lp członków * * 2. wykluczonych 32 * 30 * 3. mieszkańców * * 6

7 4. ilość mieszkań ogółem Własnościowych Lokatorskich odrębna własność innych /gospodarze domów/ najem - pozostałe * 81 * * * 76 * * garaże ogółem z ul. Lotaryńską własnościowe odrębna własność dla potrzeb Spółdzielni (ul. Saska 4a) 6. miejsca postojowe ( w tym 1 w najmie) własnościowe spółdzielcze odrębna własność najem 7. -przekształcenia lokali spółdzielczych lokatorskich w odrębną własność (najem, przetarg, lokatorskie) -przekształcenia lokali w odrębną własność: spółdzielczych własnościowych garaży lokali użytkowych miejsca postojowe-udział w wielostanowiskowym garażu w budynku przy ul. Libijskiej * 84 * 84 * 84 * * 514 * * * 84 * 84 * 4 * 4 * przetargi na lokale mieszkalne przyjęto w poczet członków właściciele lokali nie będący członkami Sp-ni. 578 * 766 * 11. lokale lokatorskie z nieuregulowanym tytułem prawnym (po zgonie, wykluczeniu i inne) 40 * 26 * * - narastająco Zarząd w 2012 roku wystawił 290 zaświadczeń o stanie prawnym lokali, z czego 72 dla potrzeb ustanowienia odrębnej własności lokali, pozostałe na wniosek mieszkańców do sądu, notariusza, banku i innych instytucji. Ogółem zawarto w 2012 roku 56 umów ustanowienia odrębnej własności w tym: - ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych lokatorskich 9, - ustanowienia odrębnej własności lokali spółdzielczych własnościowych 46, - ustanowienia odrębnej własności garaży 1, z którego przeniesiono 17 udziałów w wielostanowiskowym garażu budynku przy ul. Libijskiej ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych 0. 7

8 Zarząd w okresie sprawozdawczym przyjął w poczet członków 45 osób, a skreślił z rejestru członków 114 osób. W 2012r. odbyło się 5 (pięć) przetargów na pierwszeństwo ustanowienia prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych: 1. Dnia r. przedmiotem przetargu były 3 lokale: Ateńska 6 m 18, - Ateńska 6 m 7, - Arabska 8B m 26. Pomimo ogłoszonego przetargu, zgodnie z obowiązującymi zasadami regulującymi zbywanie lokali - nie wpłynęła żadna oferta na ww. lokale. 2. Dnia r. przedmiotem przetargu były 3 lokale: - Ateńska 6 m 18 - Ateńska 6 m 7 - Arabska 8B m 26. Pomimo ogłoszonego przetargu, zgodnie z obowiązującymi zasadami regulującymi zbywanie lokali - nie wpłynęła żadna oferta na ww. lokale. 3. Dnia r. przedmiotem przetargu były 3 lokale : - Ateńska 6 m 18 - Ateńska 6 m 7. - Arabska 8B m 26. Wszystkie lokale zostały sprzedane. 4. Dnia r. przedmiotem przetargu był 1 lokal przy Al. Stanów Zjednoczonych 16 m 77. Pomimo ogłoszonego przetargu, zgodnie z obowiązującymi zasadami regulującymi zbywanie lokali - nie wpłynęła żadna oferta na ww. lokal. 5. Dnia r. przedmiotem przetargu był 1 lokal przy Al. Stanów Zjednoczonych 16 m 77. Pomimo ogłoszonego przetargu, zgodnie z obowiązującymi zasadami regulującymi zbywanie lokali - nie wpłynęła żadna oferta na ww. lokal. Według stanu na dzień r. lokali spółdzielczych lokatorskich z nieuregulowanym tytułem prawnym do lokalu było 26, w tym po zgonie 10, po wykluczeniu 13, inne 3 (brak podziału majątku, brak darowizn wkładu mieszkaniowego, brak wniesienia wkładu mieszkaniowego dla spadkobierców). 8

9 Wykaz ilości lokali w danych budynkach z nieuregulowanym tytułem prawnym do lokalu (spółdzielcze lokatorskie) Lp adres budynku z tytułu z tytułu zgonu inne wykluczenia 1 Afrykańska Afrykańska Afrykańska Afrykańska 12D 1 5 Afrykańska 14F 1 6 Afrykańska Afrykańska Arabska Al. St. Zjednoczonych Al. St. Zjednoczonych Al. St. Zjednoczonych 20B 1 12 Egipska Lizbońska Nubijska Saska Saska Saska 10 1 RAZEM WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ROK 2012 W LOKALACH MIESZKALNYCH Zadłużenie z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w SBM Ateńska według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ,79 zł, z czego kwota ,39 zł stanowi zadłużenie z tytułu zasądzonych, prawomocnych wyroków o zapłatę, podlegających egzekucji komorniczej. Zestawienie porównawcze zadłużenia lokali mieszkalnych w przestrzeni czasowej pozwala pozytywnie ocenić wskaźnik zadłużenia za rok 2012, który kształtuje się na poziomie 6,99 %. Po raz pierwszy od 2004 roku wskaźnik zadłużenia spadł poniżej 7%, pomimo kryzysu gospodarczego w kraju, a w konsekwencji postępującej pauperyzacji społeczeństwa, w tym również Członków naszej Spółdzielni. 9

10 Dział windykacji w 2012 roku intensyfikował działania zmierzające do skutecznego obniżenia zadłużenia społeczności spółdzielczej na rzecz SBM Ateńska. Działania prewencyjne regularne zawiadomienia i monity informujące o zadłużeniu lokalu przekraczającym 3 miesiące (20 30 w skali miesiąca) oraz przedsądowe, ostateczne wezwania do zapłaty wysyłane do lokatorów z długiem powyżej 4 miesięcy przynoszą oczekiwany efekt. Zarząd SBM Ateńska zważywszy na cel nadrzędny, skuteczne działania windykacyjne, w konsekwencji poprawa płynności finansowej podpisał w listopadzie 2012 roku umowę z Krajowym Rejestrem Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A, w wyniku której uzyskał tytuł do korzystania ze skutecznych narzędzi i instrumentów: wpis dłużników do KRD, weryfikacja wiarygodności kontrahentów: najemców, dostawców i wykonawców, monitorowanie klientów. W 2012 roku, zważywszy na wyjątkowo wysokie zadłużenie, w szczególności brak konstruktywnej współpracy dłużników, SBM Ateńska wykorzystała uprawnienia do działań ostatecznych, dokonując czterech wykluczeń lokatorów z grona Członków Spółdzielni. Procentowy (%) wskaźnik zadłużenia lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w latach kształtował się następująco: I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał brak brak 8,01 8,28 7,87 7,61 7,05 7,26 7,40 danych danych brak 7,80 7,33 7,29 7,52 7,38 7,29 7,62 6,81 danych brak brak 8,23 8,21 8,63 7,28 7,33 7,91 7,57 danych danych 8,30 8,48 7,99 7,84 7,63 7,05 7,27 7,58 6,99 Największe zadłużenie : 10

11 44,23 % zadłużenie z tytułu prawomocnych wyroków sądowych o zapłatę (61 lokali), na kwotę ,39 zł, i powiększa stan zadłużenia o odsetki, koszty sądowe oraz koszty komornicze 23,22 % grupa dłużników do 3 miesięcy ( 1070 lokali) 16,02 % zadłużenie z tytułu skierowanych pozwów do Sądu o zapłatę (37 lokali ) 9,83 % grupa dłużników od 3 6 miesięcy (63 lokale) 5,59 % grupa dłużników od 6 12 miesięcy (23 lokale) 1,11 % grupa dłużników powyżej 12 miesięcy (4 lokale). W roku 2012 skierowano 67 pozwów o zapłatę do Sądu na łączną kwotę ,69 zł. MIESIĄC ILOŚĆ POZWÓW KWOTA OGÓŁEM styczeń ,57 zł marzec ,84 zł kwiecień ,45 zł 2012 maj ,81 zł rok czerwiec ,51 zł sierpień ,76 zł październik ,40 zł listopad ,64 zł grudzień ,71 zł SUMA ,69 zł W roku 2012 złożono do Sądu 3 pozwy o eksmisję z lokalu mieszkalnego. W roku 2012 na spotkanie z Komisją Członkowsko Organizacyjną zaproszonych było 95 osób, z czego przybyło 19 lokatorów, 28 spośród zaproszonych całkowicie spłaciło zadłużenie w stosunku do Spółdzielni, w innych przypadkach dokonywano częściowych wpłat lub składano podania o rozłożenie zadłużenia na raty, ewentualnie proszono o prolongatę spłaty 11 osób. W przypadku pozostałych dłużników Komisja wnioskowała o podjęcie dalszych działań windykacyjnych. Do Zarządu Spółdzielni w 2012 roku wpłynęły 74 podania o umorzenie odsetek, prolongatę spłaty zadłużenia oraz spłatę zaległości w ratach. Zarząd SBM Ateńska literalnie respektując obowiązujące w Spółdzielni zasady postępowania windykacyjnego, ustosunkował się do powołanych wniosków, w efekcie czego podpisano 6 ugód na spłatę zaległości w ratach miesięcznych. 11

12 W 2012 roku Zarząd Spółdzielni przyznał, na wniosek Komisji Członkowsko Organizacyjnej Rady Nadzorczej, dwie zapomogi finansowe z przeznaczeniem na pokrycie bieżących opłat za lokale mieszkalne, na kwotę łączną 2 024,94 zł. Lp. miesiąc Kwota przyznanej zapomogi w roku lipiec 1 119,02 zł 2. listopad 905,92 zł łącznie 2 024,94 zł Zarząd SBM,, Ateńska w dwunastu przypadkach wyraził zgodę na umorzenie odsetek (zgodnie z zasadami windykacyjnymi), z tytułu nieterminowych wpłat za użytkowanie lokali mieszkalnych, na łączą kwotę 1430,69 zł. Lp. miesiąc Wysokość umorzonych odsetek w roku styczeń 104,64 zł 2. luty 13,17 zł 38,67 zł 3. marzec 484,48 zł 4. kwiecień 28,06 zł 171,13 zł 5. maj 150,28 zł 6. lipiec 78,21 zł 28,02 zł 7. wrzesień 46,90 zł 147,71 zł 37,03 zł 8. listopad 38,82 zł 9. grudzień 63,57 zł łącznie 1 430,69 zł W roku 2012 zostały rozpoczęte 44 postępowania egzekucyjne z wniosku Wierzyciela SBM Ateńska, na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty. W czterech przypadkach zakończono postępowanie komornicze ze względu na spłatę całości długu wobec,,ateńska. ZADŁUŻENIE W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH SBM "ATEŃSKA" wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Lp. Adresy budynków Kwota zadłużenia Naliczenie roczne z wydruków % wskaźnik zadłużenia 1 Afrykańska , ,34 8,48% 2 Afrykańska 5 238, ,56 0,18% 3 Afrykańska 5A , ,25 13,95% 4 Afrykańska , ,48 1,53% SBM 12

13 5 Afrykańska , ,68 12,83% 6 Afrykańska , ,64 3,19% 7 Afrykańska , ,05 5,57% 8 Afrykańska 12A , ,62 14,65% 9 Afrykańska 12B 4 419, ,29 3,04% 10 Afrykańska 12C , ,89 33,55% 11 Afrykańska 12D 1 538, ,96 1,12% 12 Afrykańska 12E 2 878, ,58 2,09% 13 Afrykańska , ,55 4,55% 14 Afrykańska 14B 364, ,46 0,26% 15 Afrykańska 14C 370, ,98 0,26% 16 Afrykańska 14D 2 670, ,59 1,84% 17 Afrykańska 14E 1 891, ,34 1,34% 18 Afrykańska 14F , ,25 8,28% 19 Afrykańska , ,83 26,90% 20 Afrykańska 16A , ,91 16,33% 21 Afrykańska 16B 6 471, ,22 4,43% 22 Afrykańska 16C 2 415, ,29 1,71% 23 Afrykańska 16D , ,54 9,40% 24 Afrykańska 16E , ,43 8,26% 25 Arabska , ,39 6,39% 26 Arabska , ,63 3,26% 27 Arabska , ,22 2,40% 28 Arabska , ,78 6,29% 29 Arabska 8A 5372, ,13 3,71% 30 Arabska 8B 1 994, ,82 1,48% 31 Arabska , ,40 0,26% 32 Al. St. Zjednoczonych , ,55 4,92% 33 Al. St. Zjednoczonych , ,07 12,04% 34 Al. St. Zjednoczonych , ,03 3,73% 35 Al. St. Zjednoczonych 20B , ,12 4,23% 36 Al. St. Zjednoczonych , ,96 6,49% 37 Ateńska , ,60 12,01% 38 Ateńska , ,93 7,67% 39 Ateńska , ,62 6,08% 40 Egipska , ,31 4,21% 41 Egipska , ,85 5,34% 42 Egipska , ,06 1,09% 43 Libijska , ,75 18,01% 44 Lizbońska , ,98 7,40% 45 Lizbońska , ,40 2,52% 46 Lotaryńska 5 682, ,04 3,03% 47 Marokańska , ,62 1,32% 48 Nubijska , ,73 6,04% 49 Nubijska , ,85 10,02% 13

14 50 Nubijska , ,65 2,14% 51 Nubijska , ,98 6,52% 52 Saska , ,89 5,42% 53 Saska , ,72 8,92% 54 Saska , ,31 7,72% 55 Saska , ,24 2,54% 56 Saska , ,85 3,58% SUMA ,79 6,99% Kolorem czerwonym zaznaczono budynki mieszkalne, w których zadłużenie jest wyższe od średniej notowanej w Spółdzielni. Dokonując przedstawionej szczegółowej analizy zadłużenia lokali mieszkalnych w SBM Ateńska na dzień r. należy stwierdzić, że procedury windykacyjne w Spółdzielni działają prawidłowo, dzięki czemu po raz pierwszy od ośmiu lat wskaźnik zadłużenia wyniósł poniżej 7%. Lp. Zadłużenie lokali mieszkalnych ogółem Zadłużenie bieżące w Dynamika Struktura czasie oraz na dzień na dzień zadł. w % zadł. w % pozwy i wyroki sądowe r r. k6:k4 liczba lok. kwota w zł liczba lok. kwota w zł do 3 miesięcy ,24 zł ,59 zł -12,45 23, miesięcy ,16 zł ,39 zł -1,79 9, miesięcy ,80 zł ,22 zł -45,01 5,59 4 pow. 12 miesięcy ,84 zł ,25 zł -29,36 1,11 5 RAZEM ZADŁUŻENIE BIEŻĄCE ,04 zł ,45 zł -17,65 roczne naliczenie , ,00 zł zł 4,47 wskaźnik zadłużenia w % 3,52 2,78-0,75 6 Pozwy sądowe ,23 zł ,95 zł -17,57 16,02 7 Wyroki sądowe ,18 zł ,39 zł 22,21 44,23 k6 14

15 8 SUMA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM ,45 zł ,79 zł -3,75 100, , ,00 roczne naliczenie 4,47 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 7,58 6,99-0,60 STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH w g stanu na r. Wyroki sądow e 34,84% do 3 miesięcy 25,52% Pozw y sądow e % 18,71 pow. 12 miesięcy 1,51% 12-6 miesięcy % 9, miesięcy 9,64% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy pow. 12 miesięcy Pozw y sądow e Wyroki sądow e STRUKTURA ZADŁUŻENIA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH w g stanu na r. Wyroki sądow e 44,23% do 3 miesięcy 23,22% Pozw y sądow e % 16,02 pow. 12 miesięcy 1,11% 6-3 miesięcy 9,83% 12-6 miesięcy 5,59% do 3 miesięcy 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy pow. 12 miesięcy Pozw y sądow e Wyroki sądow e 15

16 Lp. Zadłużenie garaży / miejsc postojowych ogółem Zadłużenie bieżące w na dzień na dzień zadł. w % Dynamika Struktura zadł. w % czasie oraz r r. k6:k4 k6:k4 pozwy i wyroki sądowe liczba garaży kwota w zł liczba garaży kwota w zł do 3 miesięcy ,02 zł ,16 zł -10,02 11, miesięcy ,00 zł ,71 zł 183,83 13, miesięcy ,53 zł ,50 zł -55,49 9,84 4 pow. 12 miesięcy ,56 zł ,07 zł 0,00 5,97 5 RAZEM ZADŁUŻENIE BIEŻĄCE ,11 zł ,44 zł -6,87 roczne naliczenie , ,00 zł zł 11,19 wskaźnik zadłużenia w % 5,17 4,33-0,84 6 Pozwy sądowe ,14 zł ,75 zł -27,44 16,79 7 Wyroki sądowe ,89 zł ,36 zł 0,00 41,92 8 SUMA ZADŁUŻENIA OGÓŁEM ,14 zł zł , , ,00 roczne naliczenie 11,19 zł zł wskaźnik zadłużenia w % 8,25 10,49 2,24 41,36 100,00 4. GOSPODARKA LOKALAMI UŻYTKOWYMI Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ateńska posiada w swoich zasobach 90 lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu oraz 1-en spółdzielczy własnościowy lokal użytkowy. Ponadto wynajmuje 7-miu podmiotom gospodarczym grunty pod niewielkie pawilony handlowe, a także wynajmuje 5-ciu osobom teren przy ul. Egipskiej 4, z przeznaczeniem na drobny handel. Spółdzielnia zarządza także 4-oma lokalami użytkowymi o statusie odrębnej własności. Zwalniane lokale użytkowe wynajmowane są w drodze przetargów. W roku 2012 Spółdzielnia przeprowadziła cztery przetargi: I przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w piwnicy pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie o pow. 58,61 m 2. Lokal został wynajęty z przeznaczeniem na biuro i magazyn. II przetarg w dniu r. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze pawilonu handlowousługowego przy ul. Afrykańskiej 7A w Warszawie o pow. 77,00 m 2. Lokal został wynajęty z przeznaczeniem na sklep meblowy. III przetarg w dniu r. unieważniony w dniu r. 16

17 - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w piwnicy pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie o pow. 125,13 m 2. Brak ofert. Lokal wziął udział w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I - szym piętrze pawilonu handlowo-usługowego przy Al. St. Zjednoczonych 20A w Warszawie o pow. 113,00 m 2. Brak ofert. Lokal wziął udział w kolejnym przetargu. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze pawilonu handlowousługowego przy Al. St. Zjednoczonych 26A w Warszawie o pow. 13,50 m 2. Wpłynęły trzy oferty. Najwyższą stawkę za 1m 2 pow. lokalu zaproponowała firma, która od sierpnia 2010 r. była już najemcą innego lokalu użytkowego zlokalizowanego na I piętrze przedmiotowego pawilonu. Oferta ta jednak była nieważna z uwagi na braki formalne. Biorąc to pod uwagę, Komisja zaproponowała wybór innej oferty, ważnej, lecz mniej korzystnej cenowo. Z uwagi, iż firma ta dopiero rozpoczynała działalność gospodarczą i nie mogła się poszczycić wiarygodnością na rynku a firma, która złożyła nieważną ofertę, jednak najkorzystniejszą cenowo, była znana Spółdzielni i postrzegana jako wiarygodny i rzetelny najemca, Prezes Zarządu SBM w dniu r. wniósł do Komisji Wakacyjnej RN Spółdzielni wniosek o unieważnienie przetargu i o zgodę na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy przy Al. St. Zjednoczonych 26A z firmą, której oferta została przez Komisję odrzucona, jednakże brakujące dokumenty zostały w dniu r. dostarczone. Prezes Spółdzielni w dniu r. za zgodą RN unieważnił przetarg i otrzymał akceptację RN na zawarcie umowy najmu na przedmiotowy lokal z firmą, która złożyła w przetargu ofertę najkorzystniejszą cenowo. Lokal został wynajęty zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska w dniu r. z przeznaczeniem na biuro. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze w kompleksie garaży przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o pow. 14,80 m 2. Brak ofert. Lokal wziął udział w kolejnym przetargu. IV przetarg w dniu r. 17

18 - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego w piwnicy pawilonu handlowousługowego przy ul. Egipskiej 7 w Warszawie o pow. 125,13 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska w dniu r. z przeznaczeniem na biuro i magazyn. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na I-szym piętrze pawilonu handlowo-usługowego przy Al. St. Zjednoczonych 20A w Warszawie o pow. 113,00 m 2. Brak ofert. Lokal został wynajęty zgodnie z Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych w zasobach SBM Ateńska w dniu r. z przeznaczeniem na Centrum Rozwoju Dziecka. - na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze w kompleksie garaży przy ul. Saskiej 4A w Warszawie o pow. 14,80 m 2. Brak ofert. Lokal ten znalazł najemcę w następstwie kolejnego przetargu rozstrzygniętego w dniu r. z przeznaczeniem na magazyn. Powyższe dane wskazują, że według stanu na dzień r. Spółdzielnia posiadała jeden nie wynajęty lokal użytkowy przy ul. Saskiej 4A o pow. 14,80 m 2. Powodem jest niski standard tego lokalu, w tym brak centralnego ogrzewania (lokal ostatecznie wynajęto r.). Przychód z lokali użytkowych w roku 2012 wyniósł ,55 zł /w tym reklamy, dzierżawy terenu i inne/. Natomiast koszty tej działalności /eksploatacja bieżąca, materiały eksploatacyjne, energia, koszty ogólne Spółdzielni, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie itp., zimna woda, śmieci, centralne ogrzewanie, ciepła woda i podatek dochodowy od osób prawnych/ wyniosły ,62 zł. Dochód netto z powyższej działalności wyniósł ,93 zł i po rozliczeniu niedoboru działalności gospodarki zasobami mieszkaniowymi, tj ,38 zł, pozostała kwota zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188 poz z 2003r. z późn. zm.) art. 27 i 77 będzie przeznaczona na cele statutowe Spółdzielni stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zarząd będzie wnioskował o przeznaczenie tej kwoty na fundusz remontowy i na fundusz zasobowy. Terminowość wnoszenia opłat 18

19 W ostatnim roku liczba najemców lokali użytkowych, najemców terenów oraz firm wynajmujących grunty i powierzchnie elewacji budynków pod reklamy wielkoformatowe, zalegających z terminowym wnoszeniem opłat za najem uległa zmniejszeniu o dwudziestu ośmiu w stosunku do roku 2011, a zaległość bieżąca uległa zmniejszeniu o 23,57%, co stanowi kwotę ,35 zł. Natomiast ogólne zadłużenie wraz ze sprawami spornymi i zasądzonymi zmalało o 1,69% tj. o kwotę ,67 zł. W porównaniu do roku 2011 o trzydzieści dwa podmioty zmalała liczba dłużników w przedziale 0-3 miesięcy. Wśród 47 dłużników mieszczących się w tym przedziale zadłużenia - u sześciu zaległość nie przekroczyła 100,00 zł, a u kolejnych dziewiętnastu zaległość wynosiła powyżej 100,00 zł, jednakże nie przekroczyła 1.000,00 zł. Wielu Najemców będących dłużnikami /w szczególności jednomiesięcznymi/ na koniec roku 2012 uregulowała należności dopiero w pierwszych dniach stycznia 2013 r., co pogorszyło wynik finansowy roku Natomiast liczba dłużników w przedziale 3-6 miesięcy uległa zwiększeniu o 7 i zadłużenie w tym przedziale uległo wzrostowi o kwotę ,95 zł. Bardzo zadowalające jest zmniejszenie zarówno liczy dłużników jak i zadłużenia w przedziale 6-12 miesięcy oraz brak dłużników (tak samo jak w roku poprzednim) w przedziale powyżej 12 miesięcy. Szczegółowy obraz zadłużenia przedstawia załącznik nr 1 do powyższego materiału. Windykacja należności W 2012 roku Spółdzielnia w przypadku zaległości w bieżących opłatach za najem, ponaglała najemców do uregulowania należności poprzez wezwania telefoniczne, wezwania do zapłaty w formie pisemnej oraz przedsądowe wezwania do zapłaty. W dalszym ciągu mobilizacją dla Najemców lokali użytkowych jest zamieszczanie w umowach najmu zapisu o możliwości odcięcia przez Spółdzielnię mediów w przypadku zaległości w opłatach za najem. Powyższa możliwość była skutecznie wykorzystywana przez Spółdzielnię w roku 2012 powodując spadek zaległości. W nowo zawieranych umowach najmu, zapisem dopingującym do regularnych wpłat w celu uniknięcia rozwiązania umowy, jest możliwość, w przypadku zwłoki w zwróceniu Spółdzielni lokalu po wygaśnięciu umowy, naliczenia Najemcy opłaty w podwójnej wysokości z tytułu bezumownego zajmowania lokalu. W sprawie odzyskania zaległości, Spółdzielnia w 2012 r. skierowała 4 sprawy na drogę postępowania sądowego na kwotę ,84 zł. z czego do dnia r. została przez 19

20 dwóch dłużników wpłacona łącznie kwota ,64 zł., stąd zaległość na sprawach spornych na dzień r. wynosi jedynie ,20 zł. Natomiast dalsza spłata zadłużenia przez w/w dłużników w łącznej kwocie 6.883,77 zł. doprowadziła do całkowitej spłaty ich długu na początku 2013 r. W stosunku do jednej z dwóch pozostałych spraw będących spornymi na koniec 2012 r. został wydany prawomocny nakaz zapłaty w dniu r. co pozwoliło Spółdzielni podjąć działania zmierzające do odzyskania kolejnych ,84 zł. Z jednym z dłużników, wśród spraw sądowych w grudniu 2012 r. Spółdzielnia zawarła ugodę w sprawie ratalnej spłaty zaległości wynoszącej ,09 zł., z której dłużnik systematycznie wywiązuje się. Szczegółowy obraz spraw spornych i sądowych przedstawia załącznik nr 2 do powyższego materiału. Szczegółowy obraz zadłużenia przedstawiają poniższe materiały: ZADŁUŻENIE LOKALI UŻYTKOWYCH na dzień r. na dzień r. na dzień r. lp. Okresy zadłużenia liczba lokali kwota liczba lokali kwota dynamika zadłużenia /%/ struktura zadłużenia /%/ 1 do 3 m-cy , ,26-51,09 18,96 2 od 3 do 6 m-cy , ,60 286,72 17,25 3 od 6 do 12 m-cy , ,94-71,47 1,88 4 Powyżej 12 m-cy 0 0,00 0 0,00 0,00-5 Razem zadłużenie , ,80-23,57-6 Roczne naliczenie , , Wskaźnik zadłużenia 10,44 7,80-2,64 - SPRAWY SĄDOWE na dzień r. na dzień r. lp. Okresy zadłużenia liczba lokali kwota liczba lokali kwota dynamika zadłużenia /%/ struktura zadłużenia /%/ 1 Sprawy sporne 0 0, ,20 100,00 7,15 2 Zasądzone , ,60-2,16 54,75 3 Razem , ,80 10,62 - ZADŁUŻENIE OGÓŁEM na dzień r. na dzień r. lp. Okresy zadłużenia liczba lokali kwota liczba lokali kwota dynamika zadłużenia /%/ struktura zadłużenia /%/ 1 Zadłużenie ogółem , ,60-5, Wskaźnik zadłużenia 22,16 20,47-1,69-20

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r.

S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J SBM ATEŃSKA za okres od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. Rada Nadzorcza w omawianym okresie sprawozdawczym działała w następującym składzie: 1) w kadencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Sprawozdanie zarządu z działalności w 2008 roku Niniejsze sprawozdanie przeznaczone jest wyłącznie do wiadomości członków spółdzielni mieszkaniowej Przy SGGW 1. Wstęp Szanowni Państwo, Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Jantar Development S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Warszawa, 3 stycznia 2013 roku Warszawa, 3 stycznia 2013 r. Szanowni Państwo, niniejszym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI

KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI KOLEJNY SEZON GRZEWCZY PRZED NAMI W tym roku bardzo wcześnie zakończyliśmy poprzedni sezon grzewczy (już w kwietniu), także wrzesień jest na razie dosyć łaskawy. Termin włączenic centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Każdy mieszkaniec za to płaci

Każdy mieszkaniec za to płaci e-mail do redakcji: ssm@poczta.fm 2 257/2015 GAZETA BEZPŁATNA Na stronach: Nie lada problem... Przede wszystkim klatki W Radzie Nadzorczej zasiadają Zimowe klimaty Każdy mieszkaniec za to płaci 2 MOJA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo