Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie. Best place for an office building? Warsaw"

Transkrypt

1 28 DTZ a UGL company opracowanie raportu report development Jak biurowiec, to najlepiej w Warszawie Best place for an office building? Warsaw Biorąc pod uwagę Warszawę i osiem najbardziej rozwiniętych rynków regionalnych Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań, Lublin oraz Szczecin, całkowite zasoby powierzchni biurowej w Polsce wynoszą 6,1 mln mkw., z czego 3,75 mln mkw. (61%) znajduje się w Warszawie. Considering Warsaw and eight of the most developed regional markets Kraków, Wrocław, Tri-City, Katowice, Łódź, Poznań, Lublin and Szczecin, the total office space in Poland amounts to 6,1 million sqm, of which 3,75 million sqm (61%) is located in Warsaw. Biurowców w Polsce przybywa Spośród wymienionych miast (wyłączając stolicę), największymi zasobami nowoczesnych powierzchni biurowych dysponuje Kraków (565 mkw.), Wrocław (414 mkw.) oraz Trójmiasto (355 mkw.). Lublin i Szczecin są najmniej dojrzałymi rynkami, niemniej jednak w ostatnich latach liczba projektów oddawanych i znajdujących się w budowie dynamicznie rośnie. W pierwszych trzech kwartałach w miastach regionalnych oddano do użytkowania blisko 16 mkw. powierzchni biurowych, z czego najwięcej w Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście. Do końca roku planowane jest wybudowanie dodatkowych mkw. i w rezultacie całkowity poziom rocznej podaży w roku 212 może osiągnąć 3 mkw., co oznacza ponad 1-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 211. W 213 r. spodziewana jest mniejsza ilość powierzchni biurowych (ok mkw.) Number of office buildings increases in Poland Kraków (565, sqm), Wrocław (414, sqm) and Tri-City (355, sqm) have the largest modern office space among the listed cities (excluding capital). Lublin and Szczecin are the least mature markets, however, in recent years, the number of completed projects and projects in course of implementation grows dynamically. In the first three quarters almost 16, sqm of the office space was completed in regional cities, most of which were in Kraków, Wrocław and Tri-City. Additional 13, 14, sqm are planned to be completed by the end of the year, and, as a result, the total level of annual supply in 212 may reach 3, sqm, representing more than 1-percent increase compared to 211. In 213, we expect delivery of lower amount of office space (approximately 25, 26, sqm). Zasoby powierzchni biurowych w ośmiu głównych miastach regionalnych w Polsce, III kw. 212 (mkw.) Office stock in eight major regional cities in Poland, Q3 212 (sqm) Kraków Wrocław Trójmiasto / Tri-City Katowice Łódź Poznań Lublin Szczecin

2 29 W pierwszych trzech kwartałach 212 rynek powierzchni biurowych w Polsce znajdował się w fazie dalszej stabilizacji, co odzwierciedlał podobny jak przed rokiem poziom popytu, stóp pustostanów oraz stawek czynszów. Deweloperzy nadal zwiększali swoją aktywność, rozpoczynając budowę nowych obiektów biurowych i obecnie w fazie realizacji w Warszawie i ośmiu głównych miastach regionalnych znajduje się ok. 1,2 miliona mkw. powierzchni. Przełoży się to na znaczny wzrost ilości nowoczesnych powierzchni biurowych w ciągu kolejnych 2 3 lat. W wyniku przewidywanego spowolnienia gospodarczego spodziewamy się spadku aktywności na rynku najmu na wszystkich analizowanych rynkach w ciągu następnych miesięcy. Słabszy popyt w połączeniu z silną podażą może doprowadzić do przejściowego wzrostu stóp pustostanów, zwłaszcza w lokalizacjach o najwyższym oczekiwanym wzroście zasobów powierzchni biurowych. Ponadto, podobnie jak w ciągu ostatnich 3 lat, popularną praktyką rynkową pozostaną renegocjacje, co dodatkowo przyczyni się do niższej absorpcji i w rezultacie powiększania ilości powierzchni dostępnej na wynajem. Stawki czynszów wywoławczych za najlepsze powierzchnie biurowe powinny pozostać na relatywnie niezmienionym poziomie, natomiast czynsze efektywne mogą się obniżyć w wyniku silnej konkurencji pomiędzy właścicielami biurowców. Katarzyna Lipka Senior Consultant Consulting & Research, DTZ In the first three quarters of 212, the office market in Poland was going through the further stabilization phase, which was reflected by similar as last year level of demand, vacancy rates and rental levels. The developers were expanding their activity, beginning with the construction of new office buildings and, as a result, currently, there is approximately 1,2 million sqm of the office space under construction in Warsaw and eight major regional cities. This will translate into a significant increase in the amount of modern office space over the next 2 3 years. As a result of the anticipated economic slowdown, we expect a decline of leasing activity in all analyzed markets within the next months. The weaker demand coupled with high supply could lead to a temporary increase in vacancy rates, particularly in locations with the highest expected growth in the office stock. Moreover, as in the past three years, renegotiations will remain popular practice at the market, which will further contribute to lower absorption and consequently enlarge the amount of space available for rent. The prime asking rents should remain relatively unchanged, while the effective rents may be lower as a result of strong competition between the landlords. Roczna podaż powierzchni biurowych w ośmiu głównych miastach regionalnych (mkw.) Annual supply of office space in eight major regional cities (sqm) przed 1997 * prognoza / forecast * 213*

3 21 Do końca 213 r. najwięcej nowych powierzchni biurowych powstanie we Wrocławiu, natomiast biorąc pod uwagę procentowy przyrost podaży, najwyższy zostanie odnotowany w Szczecinie (44%) i Lublinie (28%). By the end of the year 213, majority of the new office space will be built in Wrocław, however, taking into account the percentage increase in supply, the highest growth will be recorded in Szczecin (44%) and Lublin (28%). Wzrost podaży w poszczególnych miastach regionalnych (mkw.) Increase in the supply in major regional cities (sqm) 12 5% 44% 1 4% % 3% % 21% 14% 18% 6% 1% 2% 1% % Wrocław Poznań Trójmiasto / Tri-City Szczecin Łódź Kraków Lublin Katowice Popyt na powierzchnię biurową w miastach regionalnych kreowany jest głównie przez centra usługowe (BPO business process outsourcing, SSC shared service centres) oraz sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Po okresie słabszego popytu ze strony centrów BPO/SSC (29-21) w 211 i pierwszych trzech kwartałach 212 roku, ich aktywność na rynku najmu ponownie wzrosła. Wiele firm już działających w tych miastach zwiększyło swoją powierzchnię i/ lub zmieniło siedzibę, a część z nich zdecydowała się na ekspansję do innych miast, oprócz tego na rynku pojawili się nowi gracze. Według informacji podawanych przez PAIIZ oraz lokalne biura współpracujące z inwestorami wielu najemców planuje dalsze zwiększanie aktywności. Wskaźnik pustostanów powierzchni biurowej w omawianych miastach spadł lub pozostał stabilny w stosunku do wartości zanotowanych w pierwszej połowie 211 roku, co było konsekwencją silnego popytu oraz słabej podaży w tym okresie. W 213 roku przewiduje się spadek aktywności na rynku najmu w wyniku prognozowanego spowolnienia wzrostu PKB, który wraz z wysokim poziomem nowej podaży na niektórych rynkach może przyczynić się do wzrostu stopy pustostanów w miastach o najwyższym przewidywanym wzroście zasobów. The demand for office space in regional cities is created largely by service centers (BPO business process outsourcing, SSC shared service centers) and the sector of small and medium-sized enterprises. After a period of weaker BPO/SSC demand (29 21), in 211 and the first three quarters of 212, the leasing activity intensified again. In addition to the emergence of new market players, many companies already operating in these cities have expanded their floorage and/or relocated to other building, some of them decided to expand to other cities. According to information provided by PAIIZ and local agencies cooperating with investors, many tenants are planning to further increase activity. The office vacancy rate in these cities decreased or remained stable compared to the value recorded in the first half of 211, which was the result of strong demand and relatively low supply during this period. A decline in leasing activity is forecast as a result of the projected slowdown in GDP growth, which, together with the high level of new supply in some markets, can contribute to an increase in vacancy rates in the cities with the highest projected supply increase in 213.

4 211 Stopa pustostanów na koniec I połowy 212 r., w porównaniu z I połową 211 r. Vacancy rate at the end of the first half of 212 compared to the first half of 211 Lublin Wrocław I poł. 212 / first half of 212 I poł. 211 / first half of 211 Kraków Szczecin Trójmiasto / Tri-City Katowice Poznań Łódź % 5% 1% 15% 2% 25% Powierzchnie biurowe w Warszawie Ze względu na wielkość i specyfikę rynek powierzchni biurowych w stolicy wymaga osobnego omówienia. Jest on podzielony na dziewięć stref. Należą do nich: strefy centralne (Ścisłe Centrum i Centrum) oraz strefy poza centrum (Północ, Wschód, Południe Górne, Południe Dolne, Południowy Wschód, Południowy Zachód oraz Zachód). Po lewej stronie Wisły znajduje się 95% całkowitych zasobów powierzchni biurowych Warszawy. Office space in Warsaw Due to the size and characteristics, the market of the office space in the capital requires a separate discussion. It is divided into nine zones. These include the central zones (Core and City Centre) and the areas outside the center (North, East, Upper South, Lower South, South East, South West and West). 95% of the total office space in Warsaw is located on the left bank of the river. The total modern office stock in Warsaw amounts to nearly 3,75 million sqm (as of Strefy rynku biurowego w Warszawie Zones of the office market in Warsaw Północ / North Ścisłe Centrum / Core Wschód / East, WRF Zachód / West Centrum / City Centre Południe Południowy Górne Zachód / Upper South / South West Południowy Wschód / South Południe East Dolne / Lower South

5 212 Całkowite zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych w Warszawie wynoszą blisko 3,75 miliona mkw. (stan na koniec III kw. 212 r.), z czego około 33% znajduje się w strefach centralnych (Ścisłe Centrum i Centrum). Pod koniec 212 r. strefa Południe Górne zajmowała pierwszą pozycję i znajdowało się tam 26% całkowitych zasobów w Warszawie. Kolejnymi strefami były Centrum, Południowy Zachód oraz Ścisłe Centrum. Inne dzielnice miały dużo mniejszy udział w łącznej podaży. W pierwszych trzech kwartałach 212 r. w stolicy oddano do użytkowania blisko 15 mkw. powierzchni biurowych, a do końca roku planowane jest jeszcze o ok. 8 9 mkw. więcej. Jeżeli prognozy się potwierdzą, to roczna podaż w 212 roku będzie na poziomie ok mkw., co będzie stanowiło blisko 1-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem 211. W 213 r. zasoby mogą wzrosnąć aż o mkw., co będzie najwyższą wartością rocznej podaży, odnotowaną w Warszawie od 2 roku. Większość powierzchni biurowej, której oddanie do użytku planowane jest do końca 213 r., zlokalizowana jest w dwóch największych strefach: Południe Górne i Południowy Zachód. Oznacza to, że Mokotów (szczególnie rejon Służewca Przemysłowego), Al. Jerozolimskie oraz okolice Okęcia w krótkim okresie będą umacniać swoją pozycję jako główne dzielnice biznesowe, mimo pojawienia się nowych klasterów powierzchni biurowej w Wilanowie i okolicach ulicy Poleczki. W pierwszych trzech kwartałach 212 roku popyt na powierzchnie biurowe utrzymywał się na wysokim poziomie, co przekładało się na dużą aktywność na rynku najmu. Wolumen transakcji (wyłączając renegocjacje) wyniósł ok. 323 mkw. the end of the third quarter of 212), of which approximately 33% is located in the central zones (Core and City Centre). At the end of the year 212, the Upper South zone took the first position with 26% of the total stock in Warsaw. The next zone was the City Centre, the South West and the Core. Other districts have much smaller share in the total supply. In the first three quarters of 212, nearly 15, sqm of office space was completed in the capital and about 8, 9, sqm more are planned be delivered at the end of the year. If forecasts are confirmed by facts, the annual supply for the entire year 212 will account for about 23, 24, sqm, which would constitute nearly 1-percent increase compared to 211. In 213, the office stock may increase by as much as 33, 34, sqm, which would be the highest annual supply value recorded in Warsaw since 2. Most of the office space scheduled for delivery till the end of 213 is located in two major areas: the Upper South and the South West. This means that Mokotów (especially the area of Służewiec Przemysłowy), the area of Jerozolimskie Alley and Okęcie will strengthen their position as of major business districts within a short period of time, despite the emergence of new office space clusters in Wilanów and around the Poleczki street. In the first three quarters of the year 212, the demand for office space remained at a high level, which translated into high leasing activity. The volume of transactions (excluding renegotiations) amounted to approximately 323, sqm and was slightly higher than the value recorded in the same period of the year 211. The majority of leased office space was located in the zones of the Upper South, the South West and the City Centre. Similarly to 21 and 211, also in the first three quarters of 212 many tenants decided to renegotiate their leases. The volume of such transactions exceeded 13, sqm Roczna podaż powierzchni biurowych w Warszawie (Centrum i poza Centrum) (mkw.) Annual supply of the office space in Warsaw (City Centre and non Central) (sqm) 4 35 poza Centrum / non Central Centrum / City Centre , WRF, * prognoza / forecast * 213*

6 213 i był nieco wyższy niż wartość odnotowana w tym samym okresie roku 211. Najwięcej powierzchni biurowych wynajęto w strefach Południe Górne, Południowy Zachód i Centrum. Podobnie jak w 21 i 211 roku, również w pierwszych trzech kwartałach 212 wielu najemców zdecydowało się renegocjować umowy najmu i wolumen takich transakcji przekroczył 13 mkw. (29% całkowitej wartości podpisanych umów najmu). Ze względu na wysoki poziom planowanej podaży umowy przednajmu ponownie zyskały na popularności i stanowiły 34% w całkowitym wolumenie transakcji. Zgodnie z szacunkami DTZ do końca 212 roku popyt utrzyma się na stabilnym poziomie, a łączna suma transakcji najmu w 212 roku osiągnie wartość zbliżoną do odnotowanej w 211 (ok. 4 mkw.). W 213 roku aktywność na rynku najmu prawdopodobnie spadnie ze względu na prognozowane spowolnienie gospodarcze. Stopa pustostanów w Warszawie wyniosła 8,1% pod koniec trzeciego kwartału 212, co oznacza wzrost o,7 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spośród stref rynku biurowego, najwyższy wskaźnik powierzchni niewynajętej został odnotowany w strefach Południe Dolne i Wschód, a najniższy w strefach Południowy Zachód i Północ. W 213 roku można spodziewać się wzrostu stopy pustostanów o ok. 2 3 punkty procentowe, co będzie wynikało z dużej podaży powierzchni biurowej i słabszego popytu. Najdrożej w centrum stolicy Czynsze wywoławcze za najlepsze powierzchnie biurowe wahają się miesięcznie od 1 12 euro za mkw. w Lublinie do (29% of the total value of signed contracts). Due to the high level of planned supply, pre-lease contracts again gained in popularity and accounted for 34% of the total value of transactions. According to DTZ estimations, the demand will remaine stable until the end of 212. In 213, the activity on the market, however, is likely to decrease due to the projected economic slowdown. The Warsaw vacancy rate stood at 8,1% at the end of the third quarter of 212, which meant an increase by,7 percentage points compared with the previous quarter. The highest vacancy rate was observed in the zones of Lower South and East, and the lowest vacancy rate in the zones of South West and North. In 213, we may expect an increase in vacancy rates by about 2 3 percentage points, which will be the result of a large supply of office space and weaker demand. The capital city center is the most expensive The prime asking rents range from 1 12 euro per sqm per month in Lublin, euro per sqm per month in Poznań, Kraków, Wrocław and Tri-City. In majority of regional cities, the asking rents should remain stable until the end of 213. However, effective rents may fall due to high competition and the anticipated weaker demand. At the end of the third quarter of 212 asking rents for the most attractive offices in the Warsaw city center were at the level of euro per sqm a month and the rents for offices outside the central locations amounted to euro per sqm Czynsze wywoławcze za najlepsze powierzchnie biurowe w Warszawie (euro/mkw./miesiąc) Prime asking rents in Warsaw (euro per sqm per month) 35 Centrum / City Centre poza Centrum / non Central , * prognoza / forecast * 213*

7 euro w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu oraz Trójmieście. W większości miast regionalnych stawki czynszów wywoławczych powinny pozostać na stabilnym poziomie aż do końca 213 roku. Czynsze efektywne mogą jednak spaść z powodu dużej konkurencji oraz przewidywanego spowolnienia na rynku najmu. W najbardziej atrakcyjnych biurach w centrum Warszawy, pod koniec III kw. 212 r., czynsze wywoławcze były na poziomie euro za mkw. miesięcznie. Natomiast poza centrum wynosiły euro za mkw. W obiektach biurowych klasy B lub w budynkach usytuowanych w mniej korzystnych lokalizacjach wywoławcze stawki oscylowały wokół euro za mkw. w centrum oraz euro za mkw. w innych strefach. W zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni i etapu procesu inwestycyjnego czynsze efektywne były niższe od wywoławczych o ok. 1 2%. Firma DTZ prognozuje, że stawki czynszów w Warszawie pozostaną na niezmienionym poziomie do końca 212 r. W 213 r. w rezultacie silnej podaży, właściciele nieruchomości mogą oferować lepsze pakiety zachęt, co będzie miało wpływ na obniżenie czynszów efektywnych. Czynsze wywoławcze w tym okresie nie powinny ulec zmianie. per month. The asking rents for the B class office buildings or buildings in less preferred locations oscillated around euro per sqm per month in the center and euro per sqm per month in other areas. The effective rents were lower than the asking rents by about 1 2%, depending on the size of the leased area and the stage of the investment process. DTZ forecasts that rents in Warsaw will remain unchanged until the end of 212. In 213, as a result of a strong supply, landlords may start to propose better incentive packages, which will have an impact on lowering the effective rents. The asking rents should not be changed within this period of time. Raport Rynek powierzchni biurowych opracowała firma DTZ a UGL company Report Office market compiled by DTZ a UGL company DTZ a UGL company to globalny lider w zakresie usług na rynku nieruchomości. Firma DTZ a UGL company oferuje klientom biznesowym, najemcom powierzchni komercyjnych oraz inwestorom kompleksowe usługi, do których należą: pośrednictwo w wynajmie powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych, zintegrowane usługi z zakresu property i facility management, doradztwo w zakresie rynków kapitałowych, doradztwo inwestycyjne, wyceny, doradztwo inwestycyjno-budowlane. Dodatkowo, dzięki najwyższej jakości usługom z zakresu badań i doradztwa rynkowego, dostarczamy naszym klientom informację na temat globalnych i lokalnych rynków. Prognozujemy rozwój sytuacji i trendów na rynkach, dzięki czemu pomagamy naszym klientom w podejmowaniu najlepszych, długoterminowych decyzji. DTZ a UGL company zatrudnia 47 osób, wliczając w to podwykonawców, którzy pracują poprzez sieć 28 oddziałów, zlokalizowanych na terenie 52 krajów. DTZ w Polsce zatrudnia ponad 28 osób. Więcej informacji znajduje się na stronie DTZ a UGL company global leader in real estate services. Company provides business, corporate / occupier and investor clients with complex services including retail, office and industrial lease agency, integrated end-to-end service covering property and facility management, capital markets / investment consultancy, valuation, project and building consultancy. Additionally, through the best quality market research and consultancy services, we provide our clients with global and local market knowledge. By forecasting markets trend developments, we provide best-in-class solutions and support to complex client needs. DTZ has 47 employees including sub-contractors, operating across 28 offices in 52 countries. DTZ in Poland has 28 employees. More information on

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland

Rynek powierzchni biurowych w Polsce. Office market in Poland 297 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych w Polsce Office market in Poland Podaż Od początku 2011 roku całkowite zasoby powierzchni biurowej zwiększyły się o około 160 000

Bardziej szczegółowo

regionalne rynki biurowe Knight Frank

regionalne rynki biurowe Knight Frank IV kw. 213 raport regionalne rynki biurowe Podaż TRENDY Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na sześciu największych rynkach regionalnych wzrosły do ok. 2,42 mln m2, co dla porównania stanowi

Bardziej szczegółowo

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016

Walter Herz O POLSCE. Nieruchomości komercyjne. Warsaw, 12/09/2016 Walter Herz Nieruchomości komercyjne O POLSCE Warsaw, 12/09/2016 Agenda 1. Polska w liczbach- podstawowe informacje 2. Polska w liczbach- ekonomia 3. Polska w liczbach- populacja 4. Dlaczego Polska 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy w Polsce

Rynek biurowy w Polsce Rynek biurowy w Polsce IV kw. 2016 3,9 mln m² nowoczesnej powierzchni biurowej Główne wskaźniki dla Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Katowic, Poznania, Łodzi, Lublina oraz Szczecina 819 700 m² w budowie

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q / III KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 / III KW. TOTAL OFFICE STOCK: 735,8 sq m 45% OF STOCK OCCUPIED BY BPO SECTOR Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. III kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost popytu i podaży na rynku magazynowym w Polsce, o czym świadczy rekordowy wolumen transakcji - na poziomie prawie

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, III KWARTAŁ 2015 Warszawski rynek nieruchomości biurowych III kwartał 2015 roku upłynął pod znakiem kontynuacji wcześniejszych zjawisk rynkowych: systematycznie

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2015 / III KW. 2015 WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 215 / III KW. 215 TOTAL OFFICE STOCK: 677,3 STOCK UNDER CONSTRUCTION 12,5 Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata

HISTORIA FIRMY CBRE. Wall Street Journal uznaje CBRE za najlepszą markę nieruchomościową świata Styczeń 2015 HISTORIA FIRMY CBRE CB Richard Ellis łączy się z Insignia/ESG i staje się największą na świecie firmą na rynku nieruchomości komercyjnych CB Richard Ellis debiutuje na liście Fortune 1000,

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY 2015 / 2016 RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY / 2016 was a period of further intensive development in the Kraków office market, which resulted in record-breaking developers activity and volume of lease

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q1 13 / I kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Slight increase in vacancy rate due to significant volume of office space delivered to Warsaw market. Stable pace of absorption

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. Podsumowanie 2015 roku Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce m kw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Na koniec czwartego kwartału 215 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce osiągnęły

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 2015 / II KW. 2015 KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 / II KW. Opolska Business Park, Echo Investment Kraków remains the largest and one of the most dynamically developing regional office markets in Poland. In H1, positive

Bardziej szczegółowo

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r.

Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 20% do końca 2017 r. MARKETVIEW Warszawski Rynek Biurowy, 1 kwartał 215 r. Warszawski zasób biur powiększy się o ponad 2% do końca 217 r. Zasób biur 4,5 MLN MKW. Pustostany 13,% Poziom najmu (1 kw.215) 168.3 MKW. Absorpcja

Bardziej szczegółowo

Rosnąca aktywność najemców

Rosnąca aktywność najemców PROPERTY TIMES Rosnąca aktywność najemców Warszawa, Biura, III kw. 2015 r. 5/11/2015 Spis treści Spis treści 1 Podaż 2 Popyt 2 Stopa pustostanów 3 Czynsze 3 Definicje 4 Standardowe warunki najmu 4 Pod

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q 13 / II kw. 13 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Negligible amount of new supply in Q (excluding Warsaw) with significant volume of new stock in development pipeline in most regional

Bardziej szczegółowo

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC.

Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. 017 Katowice to jeden z największych rynków biurowych w Polsce o dużym potencjale BPO i SSC. Górny Śląsk cechuje się znakomitymi zasobami ludzkimi, świetnymi powierzchniami biurowymi oraz może się pochwalić

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 OFFICE MARKET IN the end of Q2 215, approximately 127, of rentable office space was identified at the construction stage. Based on the developers schedules,

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q2 215 / II KW. 215 Wrocław 11, Crownway Investments Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over recent years it has become one of the

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce Q3 2015 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W trzecim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Łączne zasoby nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH III kwartał 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku W pierwszych trzech kwartałach 2013 roku dostarczono na rynek ponad 246 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, kształtując całkowitą

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH WARSZAWA, IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 Warszawski rynek nieruchomości biurowych IV kwartał 2014 r. Warszawa nadal cieszy się dużą popularnością pośród najemców dzięki czemu

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE

RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE RYNEK BIUROWY GŁÓWNE MIASTA REGIONALNE W POLSCE Podsumowanie 2016 roku PODSUMOWANIE RYNKU W 2016 roku rynek biurowy w ośmiu głównych miastach regionalnych Polski rozwijał się dynamicznie, zarówno po stronie

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY III KW. 2016

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY III KW. 2016 WROCŁAW OFFICE MARKET Q3 2016 / RYNEK BIUROWY III KW. 2016 Within Q1-Q3 2016, a further dynamic development was observed in the office market in Wrocław. Record-breaking developers activity was accompanied

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 2015 / I KW. 2015

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 2015 / I KW. 2015 RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q1 215 / I KW. 215 Over 152, of office space under construction - largest volume in regional office markets Wrocław is one of the most dynamically developing

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT Q2 214 / RAPORT II KW. 214 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Office Market At the end of Q2 214, the total modern office stock in Warsaw amounted to 4.3 million sq m. More than 3.6

Bardziej szczegółowo

Real Estate Review POLAND M I D - Y E A R 2 0 0 8 ECONOMY OFFICE RETAIL INDUSTRIAL INVESTMENT LAND

Real Estate Review POLAND M I D - Y E A R 2 0 0 8 ECONOMY OFFICE RETAIL INDUSTRIAL INVESTMENT LAND Real Estate Review POLAND M I D - Y E A R 2 0 0 8 ECONOMY OFFICE RETAIL INDUSTRIAL INVESTMENT LAND Colliers International CEE Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow

Bardziej szczegółowo

Market Overview 2013

Market Overview 2013 Market Overview 2013 Economic overview (2013) GDP, Inflation Unemployment 10% 20% 9% 18% 8% 16% 7% 14% 6% 12% 5% 10% 4% 8% 3% 6% 2% 4% 1% 2% 0% 0% GDP (%, left axis) Inflation (%, left axis) Unemployment

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 KRAKÓW OFFICE MARKET Q1 2017 / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 Within the first three months of 2017, the Kraków office market has maintained its pace of growth. High developers activity is an answer for increasing

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 KRAKÓW OFFICE MARKET H1 2016 / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 OFFICE MARKET IN KRAKÓW Dynamic development of office market in Kraków has brought record figures in H1 2016, which make the capital of Małopolska

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q4 2014 / IV KW. 2014 Office market in Wrocław Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. In recent years it became one of the largest

Bardziej szczegółowo

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011

Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Industrial market in Poland: Q1 to Q3 2011 310 raport rynek magazynowy Jones Lang LaSalle opracowanie raportu report development Rynek magazynowy w Polsce w I III kw. 2011 r. Pozytywne trendy obserwowane na rynku magazynowym w Polsce od końca 2010

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni magazynowych. Industrial market

Rynek powierzchni magazynowych. Industrial market 360 xxxxxxxx xxxxxxxxx polskie budownictwo xxxxxxxx raport xxxx 361 opracowanie raportu Colliers International report development Colliers International Rynek powierzchni magazynowych Ogólnoświatowe spowolnienie

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE. Podsumowanie 2016 roku

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE. Podsumowanie 2016 roku RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Podsumowanie 2016 roku PODAŻ W 2016 roku aż 407 000 mkw. powierzchni biurowej przybyło na rynku warszawskim, a całkowite zasoby przekroczyły 5 milionów mkw. Pozwolenie na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych

Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych DTZ Research PROPERTY TIMES Rekordowe półrocze na rynku nieruchomości magazynowych II poł. 2014 09 lutego 2015 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 4 Stopa pustostanów i czynsze 5 Definicje

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 WROCŁAW OFFICE MARKET Q1 2017 / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 OFFICE MARKET IN WROCŁAW Q1 2017 was a period of continuous dynamic development of office market in Wrocław. The volume of office space under construction

Bardziej szczegółowo

Polish Commercial Property Markets 2012

Polish Commercial Property Markets 2012 Polish Commercial Property Markets 2012 Breakfast Seminar 27 November 2012 savills.pl Agenda 1 Economy 2 Investment 3 Office Warsaw 4 Office regional cities 5 Retail Economy: Poland still a green island

Bardziej szczegółowo

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland

Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008. Raport przygotowany przez Colliers International Poland Polski Rynek Powierzchni Magazynowych I poł. 2008 Raport przygotowany przez Colliers International Poland Podsumowanie Pierwsza połowa 2008 roku okazała się być dla rynku nieruchomości magazynowych bardzo

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE

RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Hossa wciąż trwa 1 kwartał 2017 roku STREFY BIUROWE WAŻNA ZMIANA W związku z dynamicznym rozwojem rynku nowoczesnej powierzchni biurowej Polish Office Research Forum (PORF) wprowadził

Bardziej szczegółowo

Warszawski Rynek Biurowy MarketView

Warszawski Rynek Biurowy MarketView Warszawski Rynek Biurowy MarketView 1 POŁ. 2014 CBRE Global Research and Consulting ZASÓB BIUR 4,3 MLN MKW. PUSTOSTANY 13,4% POZIOM NAJMU 260.100 MKW. NOWE OBIEKTY 190.300 MKW. ABSORPCJA 99.000 MKW. WARSZAWSKI

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 WROCŁAW OFFICE MARKET Q1 2017 / RYNEK BIUROWY I KW. 2017 Q1 2017 was a period of continuous dynamic development of office market in Wrocław. The volume of office space under construction remains high and

Bardziej szczegółowo

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016

RESEARCH WROCŁAW OFFICE MARKET H / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 WROCŁAW OFFICE MARKET H1 2016 / RYNEK BIUROWY I POŁ. 2016 H1 2016 in Wrocław office market was a period of continued high developers activity and stable demand. Despite an increase of vacancy rate, asking

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland q1 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET IN WARSAW: Stained high developers activity and consequently, continuation of increase in the vacancy rate. OFFICE MARKET

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010

Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010 Podsumowanie sytuacji na rynku nieruchomości biurowych w Polsce w roku 2009 i prognoza na 2010 Warszawa, 26 lutego 2010 roku Colliers International, wiodący doradca na rynku nieruchomości komercyjnych,

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2016

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET Q / RYNEK BIUROWY I KW. 2016 KRAKÓW OFFICE MARKET Q1 2016 / RYNEK BIUROWY I KW. 2016 OFFICE MARKET IN KRAKÓW Q1 2016 in the Kraków office market was a period of unprecedented developers activity. Within the first three months of this

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 2014 RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH Q3 1 Copyright 1 Walter Herz. All rights reserved. WARSZAWA W III kwartale 1 roku popyt wygenerowany przez najemców, na warszawskim rynku nieruchomości biurowych wyniósł tys.

Bardziej szczegółowo

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow.

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow. Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow POLAND Warsaw Wroclaw Krakow Prague CZECH REPUBLIC SLOVAKIA Bratislava Budapest Kyiv UKRAINE HUNGARY Zagreb CROATIA Belgrade SERBIA

Bardziej szczegółowo

Polish Office Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna 2014

Polish Office Guide // Spring 2014 Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna 2014 Polish Office Guide // Spring Przewodnik po rynku biurowym w Polsce // Wiosna // Introduction / Wstęp The real estate market is currently moving to the next stage of the economic cycle in which the tenant

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym

Po roku rekordów, 2016 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym Warszawski Rynek Biurowy, 4. kwartał 215 r. Po roku rekordów, 216 będzie rokiem wyzwań na rynku biurowym 4,68 mln mkw. 12,3% 833.2 mkw. 289.75 mkw. Obraz 1. Wybrane nowe budynki biurowe w Warszawie *Strzałki

Bardziej szczegółowo

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi

KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA. Inwestycji i Nieruchomości SKN. Real Estate. Rynek biurowy w Łodzi KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości KATEDRA Inwestycji i Nieruchomości SKN Real Estate Rynek biurowy w Łodzi RAPORT LATO 2016 Wstęp Łódzki rynek biurowy pod względem istniejących zasobów powierzchni zajmuje

Bardziej szczegółowo

office market Rynek biurowy Knight Frank

office market Rynek biurowy Knight Frank poland Q3 213 / III kw. 213 office market Rynek biurowy Knight Frank Summary Significant new supply dynamics and substantial development pipeline in most office markets Lingering positive market sentiment

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie

Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie RYNEK BIUROWY 017 Rynek Powierzchni Biurowej w Warszawie Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków

Bardziej szczegółowo

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak

Road infrastructure sets path for warehouse development. Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak 222 Cushman & Wakefield opracowanie raportu report preparation Infrastruktura drogowa wytycza magazynowy szlak Od stycznia do września 212 r., a zwłaszcza w II kwartale, rynek nowoczesnych powierzchni

Bardziej szczegółowo

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni

Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Magazyny w I kwartale 2011 rosną czynsze, coraz mniej wolnej powierzchni Pierwszy kwartał 2011 na rynku magazynowym potwierdza tendencje zaobserwowane pod koniec 2010 roku. Czynsze najmu rosną w większości

Bardziej szczegółowo

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014

Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 2014 DTZ Research PROPERTY TIMES Stabilny popyt Warszawa Biura, IV kw. 214 23 stycznia 215 Spis treści Sytuacja makroekonomiczna 2 Podaż 3 Popyt 3 Pustostany 4 Czynsze 4 Mapa - strefy rynku biurowego 6 Definicje

Bardziej szczegółowo

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow.

RUSSIA TURKEY. POLAND Warsaw UKRAINE ROMANIA HUNGARY LATVIA. LITHUANIA Vilnius SERBIA BULGARIA. St. Petersburg. Tallinn ESTONIA. Riga. Moscow. Tallinn ESTONIA Riga LATVIA LITHUANIA Vilnius St. Petersburg RUSSIA Moscow POLAND Warsaw Wroclaw Krakow Prague CZECH REPUBLIC SLOVAKIA Bratislava Budapest Kyiv UKRAINE HUNGARY Zagreb CROATIA Belgrade SERBIA

Bardziej szczegółowo

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.

Warszawski Rynek Biurowy. Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll. Warszawski Rynek Biurowy Prelegent: Tomasz Czuba National Director Head of Office Leasing Jones Lang LaSalle tomasz.czuba@eu.jll.com Warszawa: Rejony biurowe Podaż i współczynnik powierzchni niewynajętej

Bardziej szczegółowo

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy

Monitoring Branżowy. Analizy Sektorowe. Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy Warszawa Kraków Wrocław Trójmiasto Katowice Poznań Łódź Szczecin Lublin Monitoring Branżowy Analizy Sektorowe 14 września 2015 Rynek nowoczesnych powierzchni biurowych 2015 rynek najemcy Trendy bieżące

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy. Market Insights Polska. Rynek biurowy. I kwartał Zarys ogólny. Podaż. Główne wskaźniki, I kwartał 2017 r.

Rynek biurowy. Market Insights Polska. Rynek biurowy. I kwartał Zarys ogólny. Podaż. Główne wskaźniki, I kwartał 2017 r. Rynek biurowy Market Insights Polska I kwartał 2017 Rynek biurowy Zarys ogólny > Na koniec I kwartału 2017 r. podaż na dziewięciu głównych rynkach biurowych w Polsce osiągnęła poziom 9,1 mln m 2. > Od

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT Q3 2015 RAPORT III KW. 2015 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE Horizon Plaza, Union Investment OFFICE MARKET IN WARSAW Over the third quarter of 2015, the Warsaw office market witnessed

Bardziej szczegółowo

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE

MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE MIASTA REGIONALNE NAJLEPSZE DO ROZWOJU BIZNESU JOANNA MROCZEK CBRE Eurobuild CEE: POLSKI RYNEK BIUROWY 12.10.2016 RYNEK BIUROWY 2 KW. 2016 Warszawa PODAŻ (MKW.) 4,9 mln 3,7 mln 10 mln W BUDOWIE (MKW.)

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIASTO. Aglomeracja Gdańska to kluczowy ośrodek gospodarczy w północnej Polsce. RYNEK BIUROWY.

TRÓJMIASTO. Aglomeracja Gdańska to kluczowy ośrodek gospodarczy w północnej Polsce. RYNEK BIUROWY. 017 Aglomeracja Gdańska to kluczowy ośrodek gospodarczy w północnej Polsce. Nowoczesne powierzchnie biurowe w Trójmieście zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego łączącego

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY.

RZESZÓW. Rzeszów - miasto stawiające na rozwój RYNEK BIUROWY. 017 Rzeszów - miasto stawiające na rozwój Rzeszów to miasto z bogatą tradycją w przemyśle lotniczym. Miasto konsekwentnie stawia na rozwój ośrodków akademickich i nowoczesne technologie. Rzeszów staje

Bardziej szczegółowo

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT

POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT POLAND RESEARCH & FORECAST REPORT 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL Research & Consultancy The Research & Consultancy department at Colliers International undertakes research and advisory

Bardziej szczegółowo

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC

Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC Regionalny rynek biurowy, 4 kw. 216 Rozwój regionalnego rynku biurowego przyspiesza dzięki rosnącej aktywności najemców z sektora BPO/SSC 3,9 miliona mkw. 1, 586.6 mkw. 385. mkw. Obraz 1. Budynki ukończone

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Rynek biurowy. Office market

Rynek biurowy. Office market 334 xxxxxxxx xxxxxxxxx polskie budownictwo xxxxxxxx raport xxxx 335 opracowanie raportu King Struge report development King Struge Rynek biurowy Wraz ze wzrostem gospodarczym w ciągu ostatnich lat rynek

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WARSAW

OFFICE MARKET IN WARSAW REPORT 2015 RAPORT 2015 OFFICE MARKET IN WARSAW RYNEK BIUROWY W WARSZAWIE OFFICE MARKET IN WARSAW OFFICE MARKET IN WARSAW 2015 in the Warsaw office market ended with a record-high volume of lease transactions,

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH

RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH RYNEK POWIERZCHNI BIUROWYCH 1Q 2013 WARSZAWA Znaczenie rynku Warszawa jako biznesowe centrum Polski charakteryzuje się największą aktywnością deweloperską w kraju. W I kwartale oddano ponad 76 000 m kw.

Bardziej szczegółowo

Raport Rynek magazynowy w I kw r.

Raport Rynek magazynowy w I kw r. Raport Rynek magazynowy w I kw. 2017 r. Rynek magazynowy na fali sukcesów. Polska niekwestionowanym hubem logistycznym Europy. Drugi rok z rzędu rekordowe otwarcie na rynku powierzchni magazynowych. W

Bardziej szczegółowo

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY

RESEARCH KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY KRAKÓW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2014 / III KW. 2014 Office market in Kraków As of the end of Q3 2014, the total office stock in Kraków was estimated at some 696,000 sq m, of which 625,000 sq m

Bardziej szczegółowo

regional office markets Knight Frank

regional office markets Knight Frank q3 213 regional office markets HIGHLIGHTS Significant stock increase in major regional markets in the next few quarters, possible oversupply in 214 Presumed vacancy increase in 214 Robust tenant activity

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank

commercial market Rynek komercyjny Knight Frank poland 214 commercial market Rynek komercyjny Knight Frank Summary OFFICE MARKET: Significant developer activity, record supply expected in 214 RETAIL MARKET: High volume of space under construction in

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451

Warszawa. Warsaw. atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport investment attractiveness of Poland report xxxx 451 45 xxxxxxxx xxxxxxxxx atrakcyjność inwestycyjna Polski xxxxxxxx raport xxxx 451 opracowanie raportu report development Rynek powierzchni biurowych Pierwsza połowa 28 r. była kontynuacją dynamicznego okresu

Bardziej szczegółowo

Jones Lang LaSalle 2013

Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle 2013 Jones Lang LaSalle jest międzynarodową firmą doradczą świadczącą kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Doświadczone zespoły ekspertów Jones Lang LaSalle oferują zintegrowane

Bardziej szczegółowo

A Cushman & Wakefield Research Publication. autumn 2013

A Cushman & Wakefield Research Publication. autumn 2013 MARKETbeat POLISH REAL ESTATE MARKET REPORT A Cushman & Wakefield Research Publication autumn 213 MARKETbeat A Cushman & Wakefeld Research Publication Dear Sir / Madam, TABLE OF CONTENTS Cushman & Wakefield

Bardziej szczegółowo

Wrocław zwiększa swoją rolę jako centrum dla technologii informacyjnych a także jako ważne centrum finansów oraz usług BPO i SSC.

Wrocław zwiększa swoją rolę jako centrum dla technologii informacyjnych a także jako ważne centrum finansów oraz usług BPO i SSC. 017 Wrocław zwiększa swoją rolę jako centrum dla technologii informacyjnych a także jako ważne centrum finansów oraz usług BPO i SSC. Najbardziej dogodne lokalizacje dla biznesu i powierzchnie biurowe

Bardziej szczegółowo

REPORT WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2014 / III KW. 2014

REPORT WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 2014 / III KW. 2014 REPORT WROCŁAW OFFICE MARKET / RYNEK BIUROWY Q3 214 / III KW. 214 Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over the last decade it has become one of the largest and most important

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o.

Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Rynek biurowy w Trójmieście II kwartał 2008 Przygotowany przez: Dział Doradztwa i Badań Rynku Colliers International Poland Sp. z o.o. Podaż Na koniec pierwszego półrocza 2008 roku całkowita podaż nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

OFFICE MARKET IN WROCŁAW

OFFICE MARKET IN WROCŁAW REPORT Q2 214 / RAPORT II KW. 214 OFFICE MARKET IN WROCŁAW RYNEK BIUROWY WE WROCŁAWIU Wrocław is one of the most dynamically developing cities in Poland. Over the last decade it has become one of the largest

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo