Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Wynajmu Urz dze Pomiarowych 1. Ogólne zasady/warunki/przedmiot wynajmu. 1. Poni sze warunki wynajmu urz dzenia okre laj prawa i obowi zki Najemcy oraz Wynajmuj cego w zakresie wynajmu urz dzenia pomiarowego/ urz dzenia instalacyjnego. Niniejsze warunki stanowi integraln cz umowy Najmu urz dzenia i staj si wi ce dla Stron z chwil podpisania umowy Najmu. 2. Przedmiotem (umowy) wynajmu jest tylko i wy cznie wynajem urz dzenia wraz z wyposa eniem dodatkowym okre lonym w protokole zdawczoodbiorczym, o którym mowa w punkcie 2.3 umowy Najmu. 3. Wynajem rozpoczyna si z chwil przekazania urz dzenia Najemcy i podpisania protoko u zdawczoodbiorczego. 4. Protokó zdawczoodbiorczy musi by wype niony i podpisany przez obie strony umowy oraz stanowi za cznik do umowy wynajmu. 2. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy 1. ytkownikiem mo e by Najemca lub osoba przez niego wskazana 2. Najemca jest osob odpowiedzialn za przestrzeganie wymaga stawianych przed ytkownikiem 3. W dniu podpisania umowy Najemca przedk ada do wgl du oraz za cza ksero dwóch aktualnych dokumentów to samo ci ze zdj ciem (w tym jednym z nich musi by prawo jazdy), które s niezb dne do podpisania Umowy Najmu lub w przypadku firm odpis z KRS (wypis z ewidencji) oraz dwa dokumenty to samo ci osoby upowa nionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego. 4. Najemca ponosi pe odpowiedzialno za wszelkie wyrz dzone szkody w trakcie wynajmu oraz post powanie niezgodne z Warunkami Wynajmu przez wszystkich u ytkowników urz dzenia. 5. W przypadku najmu tego urz dzenia przez kilka osób ich odpowiedzialno jest solidarna. 3. Ubezpieczenie Urz dzenie posiada ubezpieczenie. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, szczegó owo okre laj procedury post powania oraz wymagania w stosunku do Najemcy w sytuacji powstania szkody i s ogólnie dost pne na stronie internetowej ubezpieczyciela. Najemca zobowi zany jest do bezwzgl dnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pe odpowiedzialno za wszelkie straty powsta e z tego tytu u, a w szczególno ci za sytuacje, gdy mo e to doprowadzi do odmowy wyp aty odszkodowania przez ubezpieczyciela. 4. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki p atno ci 1. Klient dokonuj c rezerwacji zobowi zuje si do zawarcia umowy najmu w oparciu o poni sze warunki. Rezerwacja traktowana jest jak zamówienie Klienta, wi ce Wynajmuj cego dopiero po jej potwierdzeniu na pi mie pod rygorem niewa no ci. adna inna forma potwierdzenia nie obowi zuje. 2. Rezerwacji urz dzenia mo na dokonywa drog telefoniczn (fax) lub elektroniczn ( ), otrzymuj c drog elektroniczn potwierdzenie z enia rezerwacji urz dzenia (nie jest to równoznaczne z zawarciem umowy). Umowa najmu musi by pod rygorem niewa no ci zawarta w formie pisemnej.

2 3. Op ata za wynajem urz dzenia ustalana jest na podstawie aktualnego cennika i jest okre lona w umowie najmu. 4. Po otrzymaniu informacji o warunkach rezerwacji, nale y wnie op at rezerwacyjn w wysoko ci 30 % ca kowitej op aty za wynajem. Op at rezerwacyjn nale y wnie w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o warunkach rezerwacji na konto Wynajmuj cego lub gotówk w kasie firmy. Je li op ata rezerwacyjna nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, dzie to równoznaczne z rezygnacj z rezerwacji wynajmu urz dzenia. 5. W przeci gu tygodnia od dnia dokonania rezerwacji Najemca powinien si stawi w siedzibie Wynajmuj cego w celu podpisania Umowy Najmu wraz z potwierdzeniem uiszczenia op aty, o której mowa w punkcie 4.5. lub przes drog pocztow lub elektroniczn (fax lub ) wype nion i podpisan umow wynajmu wraz z kserokopi dwóch aktualnych dokumentów to samo ci ze zdj ciem (jednym z nich musi by prawo jazdy). 1. W przypadku nie podpisania umowy najmu w terminie okre lonym w punkcie 4.5 poczytuje si, i Najemca zrezygnowa z wynajmu urz dzenia. W stosunku do ju wp aconej kaucji odpowiednio stosuje si Pozosta a cz ca kowitej op aty za wynajem musi zosta wp acona na konto Wynajmuj cego lub gotówk w kasie firmy na 7 dni przed rozpocz ciem okresu wynajmu. Dat dokonania atno ci jest data wp ywu rodków na konto Wynajmuj cego. Zmiana terminu ostatecznej atno ci mo e nast pi jedynie po ustaleniu z Wynajmuj cym, jednak nie pó niej ni w dniu rozpocz cia wynajmu. 7. Je li ca kowita op ata nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, b dzie to równoznaczne z rezygnacj z wynajmu pojazdu i wówczas op ata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. 8. Po podpisaniu umowy Najmu zmiana terminu wynajmu jest mo liwa tylko i wy cznie za zgod Wynajmuj cego. Je eli taka zmiana ma by dokonana w terminie krótszym ni 30 dni od ustalonej daty rozpocz cia okresu wynajmu, mo e zosta dokonana tylko na zasadzie odst pienia od umowy. 5. Odst pienie od Umowy 1. W przypadku odst pienia od Umowy Najmu przez Najemc op ata rezerwacyjna wp acona na konto Wynajmuj cego nie podlega zwrotowi. 2. W przypadku odst pienia przez Klienta od umowy przed odbiorem urz dzenia, co pod rygorem niewa no ci wymaga formy pisemnej, NIXEN obci y Klienta kosztami tj.: 3. do 30 dni przed odbiorem urz dzenia: 20% wp aconej kwoty 4. mniej ni 30 dni przed odbiorem urz dzenia: 100% wp aconej kwoty 5. Za odst pienie od umowy przez Najemc uwa ane b dzie równie nie odebranie urz dzenia w ustalonym terminie lub nie podpisanie uzgodnionych dokumentów umowy. 6. Odst pienie od umowy Najmu musi by dostarczone do Wynajmuj cego w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci (list polecony). Za dat odst pienia od umowy Najmu przyjmuj si dat wp ywu dokumentu odst pienia do Wynajmuj cego. 7. W przypadku odst pienia od Umowy Najmu przez Wynajmuj cego zobowi zuje si on do bezzw ocznego zwrotu wszystkich pobranych op at. 6. Przekazanie i zdanie urz dzenia 1. Termin wynajmu jest okre lony w zawartej umowie.

3 2. Odbiór i zdanie urz dzenia odbywa si w dowolny dzie roboczy od poniedzia ku do pi tku w godzinach 917. Za wydanie i odbiór poza wyznaczonymi godzinami doliczana jest op ata 300 z (tj pon-pt. 17:00-22:00 i 8:00-9:00, sobota 8-22). 3. Op ata za wydania oraz odbiory w niedziel i pozosta e dni w godz. 22:008:00 op ata jest naliczana podwójnie. 4. W przypadku zdania urz dzenia po up ywie ustalonego przez Strony i okre lonego w umowie najmu terminu, Najemca zobowi zuje si do zap aty kary umownej w wysoko ci 50 z netto za ka rozpocz godzin po up ywie tego terminu. 5. W przypadku opó nienia w wydaniu urz dzenia z winy Wynajmuj cego, zobowi zuje si on do natychmiastowego zwrotu ró nicy kosztów wynikaj cych z ilo ci dni opó nienia w przekazaniu urz dzenia. 6. Przed przekazaniem urz dzenia klient jest zobowi zany przej przeszkolenie w zakresie obs ugi urz dzenia oraz ma mo liwo odbycia próby w towarzystwie Wynajmuj cego. Procedura wydania i zdania urz dzenia jest zawsze zako czona podpisaniem protoko u zdawczoodbiorczego przez obie Strony. 7. Je eli Najemca zwróci urz dzenie w terminie wcze niejszym ni wskazany w umowie, Wynajmuj cy nie jest zobowi zany do zwrotu op aty z tego tytu u. 8. Je eli Najemca nie zwróci urz dzenia do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie Najmu i nie skontaktuje si z Wynajmuj cym, Wynajmuj cy poinformuje organa cigania o kradzie y i spowoduje to ca kowit utrat kaucji. 9. Najemca jest zobowi zany do zwrotu przedmiotu wynajmu w takim stanie, w jakim go otrzyma w najem. Najemca odpowiada tak e za zu ycie najmu b ce wynikiem normalnego jego ywania. 10. Najemca jest zobowi zany zwróci przedmiot najmu czysty. W przeciwnym wypadku Najemca zostanie obci ony kosztem takiej us ugi w wysoko ci 100,00 z netto 7. Kaucja 1. Najemca wp aca Wynajmuj cemu kwot w wysoko ci ustalonej w umowie najmu jako kaucj na zabezpieczenie wszelkich nale no ci i roszcze Wynajmuj cego w stosunku do Najemcy, wynikaj cych z umowy, a w szczególno ci: 1. w przypadku kradzie y urz dzenia pomiarowego/urz dzenia instalacyjnego i szkody ca kowitej 2. zgubienie elementów wynajmowanego urz dzenia, 3. uszkodzenie wypo yczonego urz dzenia, 2. Najemca zobowi zuj si do wp acenia kaucji na konto Wynajmuj cego lub gotówk w kasie firmy najpó niej w dniu odbioru urzadzenia. Dokumentem potwierdzaj cym przekazanie kaucji jest za cznik nr 3 do Umowy Najmu. 3. Zwrot kaucji nast puje w terminie 7 dni od dnia zwrotu urz dzenia, jednak e nie wcze niej ni po uregulowaniu przez Najemc wszystkich zobowi za wynikaj cych z Umowy Najmu. 1. Wynajmuj cemu przys uguje uprawnienie do potr cenia z Kaucji zobowi za Najemcy powsta ych w wykonaniu niniejszej umowy, w tym w szczególno ci zobowi za powsta ych w wyniku niew ciwego wykonywania obowi zków na onych na Najemc Umow Najmu, a niezap aconych przez Najemc najpó niej w dniu zwrotu urz dzenia. 4. Je li wysoko zobowi za wynikaj cych z niniejszej umowy przewy sza b dzie wysoko wp aconej kaucji, Najemca zobowi zuj si do zap aty pozosta ej kwoty zobowi zania.

4 8. Odpowiedzialno za szkody. 1. Za szkody o warto ci do 4000 z powsta e z winy Najemcy i/lub u ytkownika jest odpowiedzialny Najemca. W takiej sytuacji, w przypadku ca kowitego zniszczenia urz dzenia, jego kradzie y z winy Najemcy i/lub u ytkownika kaucja ca kowicie przepada na rzecz Wynajmuj cego. 2. adne ograniczenia w odpowiedzialno ci Najemcy nie obowi zuj w przypadku szkód przekraczaj cych otrzymane odszkodowanie lub w razie odmówienie wyp aty odszkodowania przez Zak ad Ubezpiecze, a szczególnie, gdy powodem wypadku by o lekkomy lno lub niedbalstwo, naruszenie przepisów. Ponadto Najemca w pe ni odpowiada, mimo ogranicze w odpowiedzialno ci wynikaj cych z umowy, za szkody powsta e w wyniku braku respektowania zapisów zawartych w instrukcjach urz dze, nieprawid owego adowania lub roz adowywania. 3. Najemca ponosi pe odpowiedzialno za szkody wyrz dzone powsta e na skutek dewastacji. 4. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialno za szkody wyrz dzone przez inne osoby korzystaj ce z urz dzenia w czasie trwania umowy najmu, w tym w szczególno ci za szkody wyrz dzone u ytkowaniem urz dzenia przez inne osoby ani eli Najemca. 5. Najemca ponosi odpowiedzialno równie za szkody wykryte po zwrocie urz dzenia, o ile nie mog y by one ujawnione w czasie odbioru urz dzenia przez Wynajmuj cego z uwagi na ich celowe ukrycie przez Najemc. 6. Odpowiedzialno Najemcy obejmuje równie szkody wyrz dzone w wyposa eniu dodatkowym urz dze. 7. Najemca ponosi pe odpowiedzialno za szkod w przypadku, gdy przyznane przez Towarzystwo Ubezpiecze odszkodowanie nie pokrywa rzeczywistej straty Wynajmuj cego, w tym w szczególno ci, je eli Towarzystwo Ubezpiecze odmawia wyp aty odszkodowania wskutek naruszenia postanowie OWU. 8. Najemca ponosi pe odpowiedzialno za szkody wyrz dzone osobom trzecim w zwi zku z yciem urz dzenia, chyba, e w ciwe przepisy wy czaj odpowiedzialno Najemcy. 9. Najemca ponosi pe odpowiedzialno za szkody wyrz dzone przez niego wskutek ytkowania urz dzenia wbrew zapisom instrukcji u ytkowania. 10. Najemca ponosi pe odpowiedzialno za wszelkie op aty, mandaty karne, op aty dodatkowe, które zosta y naliczone w czasie dysponowania przez niego urz dzeniem, chyba, e s one nast pstwem okoliczno ci, za które win ponosi Wynajmuj cy. 9. Post powanie w przypadku awarii / wypadków, przeprowadzenia napraw 1. Urz dzenia obj te jest pe gwarancj producenta lub Wynajmuj cego. 2. W przypadku awarii, po aru, kradzie y lub wypadku lub innego zdarzenia Najemca jest zobowi zany do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu Policj oraz Wynajmuj cego, a dalsze post powanie jest uzale nione od rodzaju uszkodzenia / awarii ( , , ). Zg oszenie powinno zawiera szczegó y zdarzenia, w tym wielko i rodzaj uszkodzenia. 3. Je li szkoda/ awaria nie ma wp ywu na bezpiecze stwo u ytkowania ani na pogorszenie stanu technicznego urz dzenia, po uzyskaniu zgody Wynajmuj cego, Najemca mo e kontynuowa ytkowanie. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zosta usuni te, w porozumieniu z Wynajmuj cym i po uzyskaniu jego zgody, w sposób gwarantuj cy bezpieczne u ytkowanie i odpowiedni stan techniczny urz dzenia. Je li zaistnieje konieczno skorzystania z serwisu, Najemca jest zobowi zany pozostawi urz dzenia do naprawy jedynie we wskazanym przez Wynajmuj cego autoryzowanym serwisie za potwierdzeniem.

5 4. Naprawy, które s konieczne do przeprowadzenia w celu zagwarantowania bezpiecze stwa ytkowania mog by realizowane przez Najemc do kwoty naprawy 250 z netto bez uprzedniego powiadomienia Wynajmuj cego; w przypadku napraw o wi kszej warto ci nale y wcze niej poinformowa i uzyska zgod Wynajmuj cego. 5. W sytuacji gdy awaria nie powsta a z winy Najemcy, Wynajmuj cy zobowi zuje si do zwrotu poniesionych kosztów (o ile poniesie je Najemca) na usuni cie awarii pod warunkiem dostarczenia pe nej dokumentacji usuni cia awarii oraz wymienionej cz ci. Gdy zajdzie konieczno dokonania naprawy, która nie powsta a z winy Najemcy i równocze nie uniemo liwia a u ytkowanie urz dzenia, Wynajmuj cy zobowi zuje si do obni enia op aty wynajmu za dni wy czone z mo liwo ci u ytkowania. 6. W przypadku, gdy awaria (dotyczy awarii technicznej, nie za w szczególno ci wypadku) powsta a z winy Najemcy ponosi on pe odpowiedzialno za ten fakt, a Wynajmuj cy ma prawo dochodzi wszelkich odszkodowa za poniesione straty. 7. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzie y kontynuowanie u ytkowania nie jest mo liwe Wynajmuj cy nie jest zobowi zany do pokrycia kosztów na czas naprawy. 10. Ograniczenia w zakresie u ytkowania 1. Urz dzenie nie mo e by wykorzystywane przez Najemc do celów innych ni do nich przeznaczone, a w szczególno ci nie mo e bra udzia u w imprezach targowych, testach, nie mo e by tak e wykorzystywany do pokazów technicznych dla innych klientów. 2. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu urz dzenia. 3. Urz dzenie nale y w ciwie zabezpiecza. Najemca jest zobowi zany do regularnej kontroli i upewnienia si, i spe nia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznego u ytkowania. 4. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie opisane s w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 5. Dozwolone jest jedynie u ytkowanie urz dzenia na terenie RP. 11. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych Najemca wyra a niniejszym zgod na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przechowywanych w bazach danych Wynajmuj cego i zawartych w jakichkolwiek dokumentach sk adanych przez Najemc Wynajmuj cemu oraz tworzonych przez Wynajmuj cego na podstawie niniejszej Umowy Najmu oraz w zwi zku z jej przedmiotem ( Dane Osobowe ) dla celów zarz dzania i kierowania przedsi biorstwem Wynajmuj cego. 12. Zgoda na ujawnianie Danych Osobowych Najemca wyra a zgod na ujawnianie Danych Osobowych upowa nionym pracownikom i doradcom Wynajmuj cego, zgodnie z zasadami okre lonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zapozna am/em si z tre ci i otrzyma am/em Ogólne Warunki Wynajmu NIXEN Sp. z o.o. do tre ci nie wnosz zastrze. Warunki najmu akceptuj Data i podpis Klienta... Prosz o przes anie faxem na nr: lub poczt na adres: NIXEN Sp. z o.o., ul. Prymasa Tysi clecia 76c/14, Warszawa

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo