Komisja Dialogu Społecznego m.st Warszawy ds. Mieszkań Chronionych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Dialogu Społecznego m.st Warszawy ds. Mieszkań Chronionych"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Panie Posłanki i Panowie Posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Propozycje zmian w Ustawie o pomocy społecznej oraz w Ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy wraz z uzasadnieniem Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64 poz. 593) art W przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoba wymagająca z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób może korzystać z usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy 2. Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę w miejscu jej zamieszkania lub przez organizację pożytku publicznego na terenie jej działania dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. 3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, standardy, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinny dom pomocy, warunki kierowania, odpłatności i nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy, kierując się potrzebą zapewnienia właściwej opieki osobom umieszczonym w rodzinnym domu pomocy. [projekt zmian dostosowujących rozporządzenie o rodzinnych domach pomocy poniżej] art Osobiea, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobiea z zaburzeniami psychicznymi, osobiea opuszczająceja rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowiiec, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być przyznany pobyt w korzystać ze wsparcia w formie mieszkaniua chronionymego. 2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub

2 zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. 3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. 4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres wsparcia świadczonego przez mieszkania chronione, warunki kierowania, odpłatności i nadzoru nad mieszkaniami chronionymi, kierując się potrzebą zapewnienia właściwego wsparcia osobom korzystającym z mieszkań chronionych. art Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. W Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2005 r w sprawie rodzinnych domów pomocy potrzebne będą następujące dostosowania: 1. W 3 po słowach z racji wieku dodać lub niepełnosprawności 2. W 6.1. po słowach: między kierownikiem ośrodka a osobą dodać: lub organizacją 3. W 6 ust. 3 zamiast: osobie zapisać: osobie lub organizacji 4. W 7 ust. 3 zamiast: Osoba zapisać: Osoba lub organizacja 5. W 7 ust. 4 podpunkt 3 zamiast: osoby zapisać: osoby lub organizacji 6. W 7 ust. 7 zamiast osoba zapisać: osoba lub organizacja 7. W 7 ust. 8 zamiast osoba zapisać: osoba lub organizacja 8. W 7 ust. 8 zamiast osoba zapisać: osoba lub organizacja lub na adres przewodniczącej Agnieszki Dudzińskiej:

3 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U 2001 Nr 71 poz. 733) W art. 2 ust. 1 po punkcie 6 dodać jako punkt 6a definicję mieszkania chronionego w brzmieniu: mieszkaniu chronionym należy przez to rozumieć samodzielny lokal przeznaczony do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób, które ze względu na sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, zgodnie z przepisami o pomocy społecznej. W art. 4 ust. 2 po słowach zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach dodać słowa oraz osób, które ze względu na sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. W art. 5 ust. 2 słowa z wyjątkiem lokalu socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem pracy zastąpić słowami z wyjątkiem lokalu socjalnego, lokalu związanego ze stosunkiem pracy lub mieszkania chronionego. W art. 20 ust. 2 po słowach z wyjątkiem lokali socjalnych dodać poprzedzone przecinkiem słowa mieszkań chronionych. W art. 20 ust. 2a po słowach: osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód dodać: lub osobom, które ze względu na sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. W art. 20 ust. 2b słowa Od podnajemców, o których mowa w ust. 2a zastąpić słowami: Od podnajemców, osiągających niski dochód, o których mowa w ust. 2a. W art. 21 ust. 2 pkt 1 po słowach z podziałem na lokale socjalne dodać poprzedzone przecinkiem słowa mieszkania chronione. W art. 21 ust. 3 pkt 3 po słowach zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony dodać poprzedzone przecinkiem słowa mieszkania chronionego. W art. 21 ust. 3 pkt 5 po słowach wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony dodać poprzedzone przecinkiem słowa o najem mieszkań chronionych. Tytuł Rozdziału 4: Lokale socjalne zmienić na: Lokale socjalne i mieszkania chronione. Zmienić brzmienie art. 22 z: Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. na następujące: Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela lokale, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne oraz lokale, które przeznacza się na wynajem jako mieszkania chronione. W art. 23 po słowach Umowę najmu lokalu socjalnego dodać słowa i umowę najmu mieszkania chronionego. Po art. 23 ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu: Umowa najmu mieszkania chronionego może być zawarta z osobą, która ze względu na sytuację życiową, wiek,

4 niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, zgodnie z przepisami o pomocy społecznej. W art. 23 ust. 3 po słowach Umowę najmu lokalu socjalnego dodać słowa i umowę najmu mieszkania chronionego oraz po słowach W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy dodać lokalu socjalnego.

5 UZASADNIENIE PROPONOWANYCH ZMIAN W OBU USTAWACH Proponowane zmiany nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi obciążeniami dla budżetu państwa i nie nakładają żadnych obowiązków na administrację rządową czy samorządową. Mają one jedynie znieść bariery utrudniające obecnie samorządom prowadzenie oraz wspieranie także finansowe małych form mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych. Dla tych samorządów, które zechcą same prowadzić mieszkania chronione dla sooich niepełnosprawnych mieszkańców bądź wspomóc ich dofinansowując rodzinne domy pomocy i mieszkania chronione prowadzone przez organizacje pożytku publicznego, otworzona zostanie możliwość korzystania z jasnych regulacji prawnych. Tam natomiast, gdzie środowisko lokalne nie jest do tego gotowe lub nie ma na to środków, nie powstaje wskutek proponowanych zmian żadna obligacja prawna. 1. Stan obecny W obecnym stanie prawa osoba niepełnosprawna, wymagająca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, może korzystać z następujących świadczeń zapewniających takie wsparcie: 1. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (OPS) 2. dom pomocy społecznej 3. komercyjne (pełnopłatne) placówki, zapewniające całodobową opiekę, działające w oparciu o art Ustawy o pomocy społecznej, w tym placówki prowadzone odpłatnie przez organizacje w ramach działalności statutowej 4. całodobowy pobyt okresowy w ośrodkach dziennego pobytu: ośrodku wsparcia, a dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub niepełnosprawnością intelektualną także w środowiskowym domu samopomocy Na wszystkie te formy istnieje zapotrzebowanie ze strony części osób niepełnosprawnych. Istnieje zarazem pewna luka w postaci braku formy zamieszkania ze wsparciem dla osób, które chcą mieszkać w otwartym środowisku, decydować o sobie, cieszyć się prywatnością i podmiotowością oraz rozwijać się na miarę swoich potrzeb i możliwości. 2. Ograniczenia istniejących form wsparcia Usługi opiekuńcze mają ograniczony czasowo zasięg. Nie są świadczone całodobowo. Dodatkowo obserwujemy znaczną rotację i przypadkowość osób świadczących te usługi. Ma to duże znaczenie dla poczucia godności osób niepełnosprawnych, które często potrzebują wsparcia w czynnościach intymnych, jak mycie czy przebieranie. Zjawisko znacznej rotacji

6 wynika z niskich wymagań co do kwalifikacji usługodawców i niskich wynagrodzeń. Dotkliwy jest w związku z tym brak możliwości wyboru osoby świadczącej te usługi. Domy pomocy społecznej są instytucją zamkniętą, wykluczającą ze środowiska. Ich prowadzenie jest w kompetencjach powiatów, stąd często przenosiny do DPS oznaczają zmianę miejscowości. Pobyt dofinansowywany jest (z reguły w znaczącej części) przez gminę, zatem pieniądz wypływa z gminy do powiatu. Mieszkańcy DPSów mają ograniczone możliwości decydowania o sobie, co jest szczególnie trudne do zaakceptowania dla osób młodych, stających na progu życia. Wiele z nich panicznie boi się perspektywy ulokowania w DPS, odbierając ją jako perspektywę dożywotnią, swego rodzaju przechowalnię, czy jak niektórzy mówią wprost, umieralnię. Oferta komercyjna jest ograniczona do osób o najwyższych dochodach, np. osób bez rodzeństwa, które dziedziczą po rodzicach cały majątek i z niego podmiot prowadzący opłaca do końca ich życia zaspokojanie ich potrzeb na zasadach rynkowych. Jednak w większości przypadków, jak pokazują liczne badania, niepełnosprawność w rodzinie oznacza znaczne obniżenie poziomu życia całej rodziny i tym samym znaczne ograniczenie możliwości korzystania z oferty pełnopłatnej. Wynika to z jednej strony ze zwiększonych wydatków rodziny, a z drugiej z konieczności porzucenia pracy przez jedną osobę w rodzinie, przeważnie matkę. Dodatkowo nierzadko stres i izolacja społeczna prowadzą do rozpadu tych rodzin oraz do patologii. Trudno w tej sytuacji oczekiwać pokrycia ze środków rodziny osoby niepełnosprawnej kosztu rzędu 3000 zł miesięcznie czy więcej. Przy tym pamiętać trzeba, że im młodsza jest osoba niepełnosprawna, tym większy będzie sumaryczny wieloletni koszt jej pobytu w placówce pełnopłatnej. Całodobowy pobyt w ośrodkach wsparcia i środowiskowych domach samopomocy ma z założenia charakter okresowy, ograniczony do krótkiego czasu. Jednocześnie stanowi furtkę, z której korzysta wiele organizacji pożytku publicznego i samorządów. Ta furtka jest jednak tylko substytutem docelowych rozwiązań i wymaga ciągłego przedłużania pobytu.. 3. Niewykorzystane możliwości Jednocześnie naszą nadzieję budzi fakt, że Ustawa o pomocy społecznej przewiduje dla osób niepełnosprawnych, wymagających co prawda często wsparcia całodobowego, ale nie wymagających usług świadczonych przez dom pomocy społecznej, jeszcze dwie formy wspomaganego mieszkalnictwa: 5. rodzinny dom pomocy (forma obecnie dostępna wyłącznie dla starszych osób niepełnosprawnych) 6. mieszkanie chronione W całej Polsce istnieje duże zapotrzebowanie zarówno na rodzinne (małe grupowe) domy pomocy dla osób wymagających wsparcia całodobowego, jak i mieszkania chronione, dające większą samodzielność, a przede wszystkim szansę na życie w otwartym środowisku. Wiemy o tym z naszych doświadczeń oraz z licznych kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i ich

7 rodzinami w całej Polsce. Można wręcz powiedzieć, że godne życie w lokalnym środowisku jest podstawowym problemem, dotyczącym przyszłości tych osób. Niestety istniejące zapisy wymagają korekty, gdyż w obecnej formie w znacznym stopniu blokują możliwość rozwijania tych potrzebnych form mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych. 4. Propozycje zmian w istniejących zapisach Ustawy o pomocy społecznej Rodzinne domy pomocy są obecnie formą mieszkalnictwa dostępną tylko dla osób starszych i mogą je prowadzić tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Istnieje szczegółowe rozporządzenie z 2005 roku, regulujące kwestie standardów, rodzaju i zakresu usług oraz warunków kierowania, odpłatności i nadzoru. Nasza propozycja zmierza do (1) poszerzenia kategorii beneficjentów o osoby niepełnosprawne, (2) poszerzenia kategorii podmiotów prowadzących o organizacje pożytku publicznego. Szczególnie istotna jest ta druga modyfikacja. Polska rodzina, obarczona opieką nad niepełnosprawnym krewnym, jest rodziną w trudnej sytuacji (pauperyzacja, trudny dostęp do rehabilitacji i leczenia, wykluczenie społeczne, nierzadko patologie wynikające z przeciążenia). Nie jest z reguły zdolna do podjęcia działalności gospodarczej w formie rodzinnego domu pomocy i objęcia opieką dodatkowych osób niepełnosprawnych. Jednak nazwa rodzinny, która w założeniu miała odpowiadać biologicznym więziom między jednym z podopiecznych a osobą prowadzącą, nie jest i nie musi być interpretowana w ten mechaniczny sposób. W przypadku osób niepełnosprawnych istotne wsparcie środowiskowe świadczą lokalne organizacje pozarządowe, zrzeszające osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Wiele z nich dysponuje lokalem, w którym może prowadzić rodzinny dom pomocy dla kilku osób, barierą jest jednak brak systemowego umocowania. Barierą w rozwoju mieszkań chronionych jest z kolei brak przepisów wykonawczych, w szczególności brak zasad kierowania, odpłatności i nadzoru nad tą formą wsparcia. Dlatego potrzebne jest rozporządzenie analogiczne jak w przypadku rodzinnych domów pomocy. Istnieje też niejasność wynikająca z zapisania w jednym miejscu Ustawy o pomocy społecznej świadczenia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym, a w innych miejscach mieszkania chronionego jako formy pomocy. Nasza propozycja wprowadza zgodność zapisów, ujednolicając ponadto ich formę w stosunku do zapisów o rodzinnych domach pomocy.

8 5. Propozycje zmian w istniejących zapisach Ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy Mieszkania chronione nie są też dotychczas ujęte w Ustawie o ochronie praw lokatorów. Konsekwencją tego stanu prawnego jest arbitralna interpretacja przepisów przez te (nieliczne) samorządy, które widzą potrzebę i są gotowe prowadzić mieszkania chronione. Zawierane są kontrakty, warunkujące czas korzystania z mieszkania chronionego, co jest sprzeczne z obowiązującymi obecnie zapisami o ochronie praw lokatorów. Proponowane przez nas zmiany w Ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy mają charakter uzupełniający i dostosowawczy. Sprowadzają się one do: 1. wprowadzenia definicji mieszkania chronionego, 2. zawierania umowy najmu mieszkania chronionego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych j.s.t. wyłącznie na czas oznaczony, 3. ujęcia mieszkań chronionych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Nasze propozycje dają jednostkom samorządu terytorialnego, zainteresowanym utworzeniem mieszkań chronionych w swoim zasobie mieszkaniowym, możliwość wyodrębnienia tej specyficznej kategorii w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym i zawierania umów najmu tych mieszkań na czas oznaczony. Prowadzi to do związania tej kategorii mieszkań trwale z pełnioną przez nie funkcją. Wraz ze zmianą sytuacji życiowej lub stanu osoby niepełnosprawnej możliwe jest w tej formule elastyczne przejście do innej formy wsparcia (całkowicie samodzielne mieszkanie bez wsparcia, rodzinny dom pomocy, czy w ostateczności dom pomocy społecznej). Zabezpieczenie przestrzennego skupienia mieszkań chronionych (usztywnienie tej części zasobu mieszkaniowego gminy) pozwoli na obniżenie kosztów i zwiększy efektywność udzielanego wsparcia. Wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury wypracowaliśmy gotowe propozycje stosownych zmian w Ustawie o ochronie praw lokatorów.

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Brak mieszkań dla najuboższych jest powszechnie postrzegany jako ogromny problem społeczny. Nie jest to przy tym wyłącznie problem samych osób biednych, ale również właścicieli

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO

STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO STAN REALIZACJI PAKIETU ANTYKRYZYSOWEGO W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 roku rząd - wspólnie z partnerami społecznymi - w ramach negocjacji w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych

Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych Krzysztof Balon, Grażyna Rutkowska, Joanna Starga-Piasek, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych Projekt 1.18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Elżbieta Czyż Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Warszawa 1999 Wydanie sponsorowane przez Open Society Institute, Budapeszt Copyright by Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców

dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców dr Agnieszka Dudzińska Najczęstsze pytania dotycza ce kształcenia specjalnego Informator dla rodziców Aktualizacja: Agnieszka Niedźwiedzka, Warszawa 2012 1 Od autorek Prezentowany informator powstał głównie

Bardziej szczegółowo

Proces usamodzielniania. wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Proces usamodzielniania. wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Proces usamodzielniania wychowanków w placówek wymienionych w art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej CZYM JEST USAMODZIELNIENIE? To proces, który rozpoczyna się już z chwilą przyjęcia małoletniego do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do narzędzia Kalkulator Społeczny

Instrukcja do narzędzia Kalkulator Społeczny Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt innowacyjny współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczn

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo