WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO"

Transkrypt

1 REGULAMIN WYPOŻYCZALNI RENT A GASTRO (obowiązuje od dnia r.) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wynajmu Najemcom sprzętu gastronomicznego i cateringowego ( zwanego dalej Sprzętem ) przez Rent a Gastro Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dobrej 56/66 (00-312), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN w całości wpłacony ( zwaną dalej Wynajmującym ). 2. Najemcą może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także konsument w rozumieniu art. 22 ze zn.1 kc ( posiadający pełną zdolność do czynności prawnych). W rozumieniu ustawy za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 3. Poszczególne postanowienia Regulaminu mające zastosowanie w stosunku do Konsumentów lub mające zastosowanie w zmienionej formie, wyraźnie na to wskazują i są wytłuszczone. Nie narusza to obowiązywania pozostałych zapisów Regulaminu. 2 ZAMÓWIENIE 1. Wynajem Sprzętu odbywa się w siedzibie Firmy w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 lub w miejscu indywidualnie ustalonym z Najemcą. 2. W celu najmu Sprzętu, Najemca składa zamówienie na formularzu Wynajmującego. Przed złożeniem zamówienia Najemca ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad wynajmu obowiązujących u Wynajmującego. 3. Najemca może rezerwować Sprzęt z dowolnym wyprzedzeniem czasowym. Przyjęcie rezerwacji powinno zostać potwierdzone przez Wynajmującego. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia rezerwacji, Wynajmujący nie gwarantuje dostępności zarezerwowanego Sprzętu i Najemca nie może mieć z tego tytułu żadnych roszczeń. 3 CENY 1. Ceny obowiązujące u Wynajmującego, podane w katalogu oraz na stronie internetowej są cenami netto i dotyczą wynajęcia Sprzętu na jedną dobę, chyba że Wynajmujący i Najemca postanowią inaczej i uwzględnią indywidualnie ustalone ceny w formularzu zamówienia. Do wskazanych cen netto każdorazowo dolicza się podatek VAT. 2. W przypadku dostawy Sprzętu przez Wynajmującego do miejsca wskazanego przez Najemcę, do ceny wynajmu każdorazowo dolicza się koszt transportu Sprzętu uzależniony od objętości wynajętego Sprzętu i wyznaczonego odcinka w kilometrach w wysokości indywidualnie ustalanej przez Wynajmującego akceptowanej przez Najemcę.

2 3. Koszty usług rozdzielenia, zebrania, złożenia i rozłożenia Sprzętu są odrębnie naliczane przez Wynajmującego. O wysokości tych kosztów Najemca każdorazowo informuje Wynajmującego przed realizacją zamówienia. 4. Usługa mycia wynajętego Sprzętu wliczona jest w koszt wynajmu. 5. Najemca, za wypożyczony Sprzęt zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty pokrywającej całkowity koszt brutto wynajmu Sprzętu wraz z usługami dodatkowymi, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz transportem, bezpośrednio przy jego odbiorze, na podstawie faktury VAT, chyba że Strony postanowią inaczej. 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany zamówionego Sprzętu na podobny, spełniający takie same funkcje i w tej samej cenie. W przypadku Konsumenta, Wynajmujący dokonuje zamiany dopiero po uzyskaniu od Konsumenta zgody. Zgoda może zostać wyrażona w dowolnej formie. 4 WYDANIE I DOSTAWA SPRZĘTU 1. Wynajmujący zobowiązuje się przygotować i wydać Najemcy Sprzęt, zgodnie ze złożonym przez Najemcę i potwierdzonym przez Wynajmującego zamówieniem. 2. W przypadku zamówienia transportu Sprzętu u Wynajmującego, Najemca ma obowiązek zapewnić możliwość swobodnego dostarczenia Sprzętu, w szczególności dostępność drogi dojazdowej, która musi być przejezdna dla pojazdów dostarczających Sprzęt. 3. Dostawa Sprzętu odbywa się do miejsca wskazanego przez Najemcę, z tym zastrzeżeniem, że do pomieszczeń bez windy od Najemcy pobierana jest dodatkowa opłata uzgodniona wcześniej z Najemcą. 4. Dostawy i odbiory Sprzętu w godzinach nocnych, w dni świąteczne lub wolne od pracy są dodatkowo płatne. 5. Wydanie i odebranie Sprzętu odbywa się w obecności osób upoważnionych przez Wynajmującego i Najemcę. Podpisanie faktury i formularza zamówienia jeśli wcześniej nie zostało ono podpisane przez Najemcę jest równoznaczne z przyjęciem dostarczonego Sprzętu. 5 ODBIÓR SPRZĘTU 1. Najemca lub upoważniona przez niego osoba, winien być obecny przy dostawie Sprzętu i pokwitować jego przyjęcie. 2. Obowiązek sprawdzenia dostawy Sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę. 3. Najemca zobowiązany jest zgłosić jakiekolwiek braki lub wady Sprzętu przy jego przyjęciu od Wynajmującego. 4. Reklamacje zgłaszane przez Najemcę po przyjęciu dostawy Sprzętu nie zostaną uznane. 5. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinie i miejscu ustalonym przez Strony, Wynajmujący może zostawić Sprzęt w miejscu uzgodnionym z Najemcą, jeżeli i będzie to równoznaczne z podpisaniem przez Najemcę formularza Zamówienia Sprzętu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia o odpowiedzialności Najemcy określone w 7 ust. 2 Regulaminu, stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do Konsumentów.

3 6 KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU 1. Najemca zobowiązuje się używać wynajęty Sprzęt w celu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym oraz zgodnie z jego rzeczywistym przeznaczeniem. Najemca nie może podnajmować Sprzętu w całości lub części osobom trzecim. 2. Najemca jest zobowiązany dbać o Sprzęt i przestrzegać środków ostrożności wskazanych przez Wynajmującego. Najemca w szczególności zobowiązuje się zabezpieczyć odpowiednio Sprzęt przed kradzieżą, uszkodzeniem lub jakimikolwiek innymi zagrożeniami od momentu jego dostawy do siedziby Najemcy do momentu jego zwrotu do miejsca wskazanego przez Wynajmującego. W przypadku, gdy Najemca przewozi Sprzęt własnym transportem, odpowiedzialność Najemcy, o której mowa w zdaniu poprzednim trwa od momentu pobrania Sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu do miejsca wskazanego przez Wynajmującego. 7 ZWROT SPRZĘTU 1. Najemca jest zobowiązany zwrócić Wynajmującemu Sprzęt w uzgodnionym przez Strony terminie, w takim samym stanie w jakim został wydany, bez konieczności mycia Sprzętu. Oznacza to również, że Sprzęt powinien zostać posortowany w ten sam sposób w jaki był posortowany przy jego wydaniu. 2. Najemca odpowiada materialnie za utratę lub uszkodzenie najętego Sprzętu. W przypadku, gdy Najemca odda Sprzęt, uszkodzony lub w całości bądź jakiejkolwiek części w stanie nienadającym się do użytku, Najemca pokrywa wartość uszkodzonego Sprzętu bezpośrednio przy zwrocie Sprzętu według Cennika uszkodzenia Sprzętu. Zapisy niniejszego ustępu mają zastosowanie również w przypadku utraty Sprzętu. 3. W przypadku zwrotu Sprzętu nieposortowanego, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości Natomiast jeśli w wyniku nieposortowania Sprzęt uległ zniszczeniu, Najemca zobowiązany będzie dodatkowo do zapłaty wartości Sprzętu wg Cennika uszkodzenia Sprzętu. 4. W przypadku zwrotu Sprzętu w terminie późniejszym niż termin wypożyczenia ustalony w zamówieniu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty podwójnej wartości zamówienia za każdą rozpoczętą dobę. 5. W przypadku, gdy po upływie terminu wypożyczenia, Najemca zwróci Wynajmującemu, odnaleziony, a wcześniej uznany za utracony Sprzęt, nie uchyla to jego odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w zwrocie Sprzętu i skutkuje obowiązkiem uiszczenia zapłaty za okres, w którym pozostawał on w posiadaniu Najemcy, według stawki odrębnie ustalonej przez Wynajmującego. 6. Cennik uszkodzenia Sprzętu dostępny jest na stronie i w siedzibie Wynajmującego. 8 ZALICZKA 1. W przypadku złożenia zamówienia z wyprzedzeniem dłuższym niż tydzień, Wynajmujący może zobowiązać Najemcę do wpłaty zaliczki w wysokości 30% netto wartości wynajętego Sprzętu. 2. Brak wpłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest równoznaczny z rezygnacją Najemcy z najmu Sprzętu, bez konieczności składania w tym zakresie przez Wynajmującego jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy 9 ust. 2 Umowy. 4. Wynagrodzenie za czynności nieobjęte Umową Najmu w postaci wynagrodzenia za zwrot wynajętego Sprzętu przez Najemcę po terminie, jest płatne w terminie i w sposób wskazany przez Wynajmującego na fakturze VAT.

4 5. Zwłoka Najemcy w zapłacie całości lub części należności, powoduje naliczenie przez Wynajmującego odsetek ustawowych od zaległej kwoty. 6. Płatności realizowane winny być w formie gotówkowej, chyba że Strony postanowią inaczej Jeśli Najemca lub Wynajmujący odstąpi od Umowy Najmu w terminie nie później niż 10 dni przed datą dostawy/odbioru Sprzętu, druga Strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto za zamówiony Sprzęt. 2. Jeżeli Najemca lub Wynajmujący odstąpi od Umowy Najmu później niż 10 dni przed datą dostawy/odbioru Sprzętu, druga Strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości wynagrodzenia brutto za zamówiony Sprzęt. 3. W przypadku gdy nie dojdzie do realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Najemcy lub Wynajmującego w postaci działania siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, niezależnych od czyjejkolwiek woli, którym nie można było zapobiec, a które powstały po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia, Najemca i Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności opisanej w tym paragrafie. Wynajmujący jest zobowiązany jedynie do zwrotu pobranej zaliczek. 1. Sprzęt nie jest ubezpieczony przez Wynajmującego Najemca ponosi odpowiedzialność za ogólne szkody, które powstały przez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie wynajętego Sprzętu, jak również za wszelkie następstwa zdarzeń, działań lub zaniechań, tudzież wypadków powstałe w czasie, gdy Sprzęt był w jego posiadaniu oraz za wszelkie przypadki utraty Sprzętu. 3. Najemca może uwolnić się od odpowiedzialności opisanej w ust. 2 zawierając we własnym zakresie stosowną umowę ubezpieczenia Wynajmujący jest uprawniony do ściągnięcia wierzytelności, jeżeli Najemca nie realizuje swoich zobowiązań pieniężnych, popadł w zwłokę z zapłatą, został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Najemcy lub najemca zaprzestał spłaty swoich zobowiązań. W takiej sytuacji Wynajmujący jest uprawniony do żądania od Najemcy informacji o przelanych wierzytelnościach i dłużnikach tych wierzytelności oraz żądania pisemnego oświadczenia o przelewie tych wierzytelności oraz innych dokumentów koniecznych do ściągnięcia wierzytelności. 2. Wynajmujący jest upoważniony również do umieszczenia Najemcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, do Biura Informacji Gospodarczej, Krajowego Rejestru Dłużników bądź innego Rejestru, jako dłużnika. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej nie mają zastosowania do Konsumentów W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez Sąd za pozbawione mocy prawnej, to zostaje ono zastąpione przez odpowiedni przepis prawa obowiązującego, a pozostałe postanowienia Regulaminu nie tracą mocy.

5 3. W wypadku wystąpienia sporów pomiędzy Najemcą i Wynajmującym wynikających z tytułu najmu Sprzętu, Strony dążyć będą do polubownego ich załatwiania. W razie braku porozumienia Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Do Konsumentów nie mają zastosowania zapisy ust. 3 zd Wynajmujący zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku Konsumentów Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania indywidualnie o takiej zmianie przesyłając stosowną informację w wersji elektronicznej. 5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Wynajmującego w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 oraz na stronie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JTB GROUP SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JTB GROUP SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JTB GROUP SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1 Definicje umowne Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia oznaczają: OWS niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wraz

Bardziej szczegółowo

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o.

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. 1. Zastosowanie 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży części i akcesoriów (dalej jako Regulamin ) stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między Eltrans Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Zatwierdził : Prezes Zarządu 1. Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży wyrobów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Amster Global Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Amster Global Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Amster Global Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS ) stanowią dokument określający treść umowy (dalej ; Umowa ) sprzedaży Towarów na obszarze Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Adamietz Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 01.11.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie OWS, mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez, zwanym w dalszej części Sprzedającym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach

Ogólne Warunki Sprzedaży FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach Ogólne Warunki Sprzedaży FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach I Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) mają zastosowanie do umów, jakie zawierane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ABAKUS SP. Z O.O. przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 05 stycznia 2015 roku 1 Postanowienia ogóle 1.1. Ogólne warunki sprzedaży, określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo