OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM w BUDOWIE. z dnia 26 marca 1999 r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM w BUDOWIE. z dnia 26 marca 1999 r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM w BUDOWIE z dnia 26 marca 1999 r. zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Warszawa, styczeń 2004

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna (zwanym dalej WARTĄ) z inwestorem, realizującym inwestycję, określoną w 2 pkt 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez inwestorów zastępczych jako ubezpieczających, na rzecz osób określonych w ust. 1, jako ubezpieczonych. 2 Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia rozumie się : 1) inwestycja - budowa, rozbudowa lub przebudowa domu jednorodzinnego, wielorodzinnego, garażu, budynku gospodarczego lub innej budowli znajdujących się na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja oraz ogrodzenie tej nieruchomości, prowadzona zgodnie z prawem budowlanym, rozpoczęta nie później niż 2 lata od uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że podstawowym jej przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, 2) przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, 3) inwestor - osoba fizyczna realizująca inwestycję w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych lub przedsiębiorca realizujący inwestycję w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób trzecich bez przenoszenia na ich rzecz prawa własności do przedmiotu inwestycji, 4) inwestor zastępczy - osoba fizyczna, spółdzielnia mieszkaniowa lub przedsiębiorca budujący lokale mieszkalne w domach wielorodzinnych lub domy jednorodzinne w imieniu swoich członków na ich potrzeby lub w celu ich odsprzedaży, 5) pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na prowadzenie inwestycji zgodnie z prawem budowlanym, 6) dom jednorodzinny - budynek w układzie wolnostojącym, bliźniaczym, szeregowym, którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,, 7) dom wielorodzinny - budynek o kubaturze do 5 kondygnacji typu kamienica, plomba, do którego tytuł własności w całości posiada jedna osoba fizyczna, prawna, lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, 8) katastrofa budowlana - niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także jego elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, instalacyjnych, izolacyjnych i stałych, 9) wartość odtworzeniowa - wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia zrealizowanego zakresu inwestycji, tj. przywrócenia jej do stanu bezpośrednio sprzed szkody; jest to koszt odbudowy z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, surowców i półfabrykatów realizowanej inwestycji, 10) wartość odtworzeniowa początkowa - wartość inwestycji w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, wynikająca z rzeczywistego, dotychczasowego stopnia realizacji inwestycji, 11) wartość odtworzeniowa końcowa - wartość inwestycji przewidywana na ostatni dzień umowy ubezpieczenia, określona na podstawie deklaracji ubezpieczającego, 12) nieszczęśliwy wypadek - wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależną od woli ubezpieczonego, nagłe zdarzenie, w następstwie którego ubezpieczony zmarł, 2

3 13) ubezpieczony - inwestor na rzecz którego zawarto umowę ubezpieczenia, 14) osoby bliskie ubezpieczonego to: a) małżonek lub osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim (konkubenci), b) dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie, c) rodzice, ojczym, macocha, przysposabiający, 15) osoba uprawniona - osoba fizyczna lub prawna, wskazana przez ubezpieczającego jako upoważniona do otrzymania odszkodowania w razie śmierci ubezpieczonego. W przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej, odszkodowanie przysługuje członkom rodziny wg następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym spadkobiercom ustawowym, 16) akt terrorystyczny użycie przemocy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia, 17) pożar - przedostanie się ognia poza palenisko lub jego powstanie bez paleniska i samorzutne rozprzestrzenienie się, 18) deszcz nawalny - opady o współczynniku wydajności co najmniej 4. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu deszczu nawalnego. Pojedyncze szkody uważa się za będące następstwem deszczu nawalnego tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady deszczu nawalnego lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu, 19) huragan -wiatr o prędkości co najmniej 24,5 m/sek. i wyrządzający masowe szkody. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu, 20) powódź nieprzewidziane, nieregularne zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek: a) nadmiernych opadów atmosferycznych, b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, c) topnienia kry lodowej, d) tworzenia się zatorów lodowych, e) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, 21) uderzenie pioruna wyładowanie elektryczne z atmosfery działające na przedmiot ubezpieczenia, 22) grad - opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych, 23) wybuch gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołana dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników - obowiązuje warunek - aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 24) upadek pojazdu powietrznego katastrofa lub przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku, 3

4 25) lawina gwałtowne zsuwanie się i staczanie po zboczach mas śniegu, lodu, kamieni lub skał, 26) trzęsienie ziemi - gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania ziemi, 27) zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny, a nie w wyniku jakiejkolwiek działalności człowieka, 28) osuwanie się ziemi - ruchy ziemi występujące na stokach nie spowodowane działalnością ludzką. II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia może być: 1) znajdujący się w trakcie budowy, rozbudowy lub przebudowy: a) dom jednorodzinny, b) dom wielorodzinny, c) garaż, d) budynek gospodarczy, e) inne budowle (np. basen, kort tenisowy), łącznie z elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, instalacyjnymi, izolacyjnymi, stałymi, a także f) ogrodzenie w/w terenu nieruchomości, 2) śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. III. ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody powstałe wskutek: 1) zdarzeń losowych, tj. pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenie pioruna, gradu, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, 2) zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, a także za: 3) śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 5 Za szkodę uważa się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia na skutek jednego lub wielu zdarzeń wymienionych w 4. IV. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 6 1. WARTA nie odpowiada za szkody: 1) nieprzekraczające w dniu ustalenia odszkodowania kwoty 300 złotych, 2) wyrządzone przez ubezpieczającego lub osoby jemu bliskie, będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 3) wyrządzone umyślnie lub powstałe na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub jego osób bliskich, 4) wywołane błędem w sztuce budowlanej, wadami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem lub wynikające z zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych, 5) w inwestycjach przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarcze, 4

5 6) powstałe wskutek działań wojennych, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych, 7) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych, przemarzania lub zawilgocenia stałych elementów, 8) powstałe z tytułu pleśni i zagrzybienia budynku, 9) powstałe na skutek powolnego działania czynników, w szczególności termicznych, chemicznych, biologicznych lub geologicznych, 10)powstałe w wyniku działania energii jądrowej, fal elektromagnetycznych i dźwiękowych, 11)górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 12)powstałe w trakcie rozbiórki, 13)związane z funkcjonowaniem służb komunalnych, zakładów użyteczności publicznej i władz publicznych, 14)powstałe w związku z wykonaniem orzeczenia sądowego lub aktu administracyjnego, 15)powstałe wskutek uszkodzenia przez pojazdy mechaniczne (w tym m.in. samochód, dźwig, koparkę). 2. W przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku WARTA nie odpowiada jeśli zaistniała ona na skutek: 1) winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, 2) chorób zawodowych, przewlekłych lub chronicznych, 3) zawału serca, wylewu i udaru mózgu, 4) usiłowania lub popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa, 5) prowadzenia pojazdu mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnień względnie po spożyciu alkoholu lub zażyciu narkotyków bądź innych środków odurzających, 6) zaburzeń psychicznych ubezpieczającego, 7) spożycia alkoholu lub zażycia narkotyków bądź innych środków odurzających, 8) zamieszek, rozruchów i bójek (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej), 9) działań wojennych i stanu wyjątkowego, 10)wyczynowego uprawiania sportu. V. SUMA UBEZPIECZENIA 7 1. Suma ubezpieczenia jest określona przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY. 2. Sumę ubezpieczenia dla przedmiotów, określonych w 3 pkt 1 stanowi wartość odtworzeniowa końcowa. 3. Suma ubezpieczenia realizowanej inwestycji obejmuje także wartość materiałów, surowców i półfabrykatów, służących jej realizacji, pod warunkiem, że są przechowywane i składowane na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja. 4. Sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku określa się na podstawie podanego przez ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie procentu wartości odtworzeniowej końcowej, który nie może być niższy niż 10% i wyższy niż 25%. Suma ubezpieczenia nie może być wyższa niż złotych. 5. W przypadku ubezpieczenia więcej niż jednego przedmiotu, wysokość sumy ubezpieczenia dla ryzyka dotyczącego następstwa nieszczęśliwego wypadku ustala się w odniesieniu do najwyższej wartości odtworzeniowej końcowej ubezpieczonego przedmiotu, zgodnie z postanowieniem ust. 4. 5

6 6. Suma ubezpieczenia może być podwyższona po opłaceniu dodatkowej składki (doubezpieczenie) w przypadku: 1) podwyższenia wartości przedmiotu ubezpieczenia, 2) rozszerzenia zakresu przedmiotu ubezpieczenia, 3) zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku częściowej wypłaty odszkodowania. Podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności WARTY od dnia następnego po opłaceniu dodatkowej składki. VI. ZAWARCIE UMOWY I OKRES UBEZPIECZENIA 8 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie (druk WARTY) wraz z załącznikami do wniosku ustalającymi stopień realizacji inwestycji. 2. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpieczający obowiązany jest: 1) podać do wiadomości WARTY wszystkie znane sobie okoliczności, o które WARTA zapytała w formularzu wniosku, 2) opłacić składkę obliczoną na podstawie obowiązującej Taryfy Stawek z góry za cały okres ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia przyjęto inny sposób opłacenia składki. 3. Jeżeli ubezpieczający wypełnił wniosek lub załączniki do wniosku wadliwie, lub nie podał danych, o które WARTA pytała, WARTA zwraca wniosek lub załączniki do wniosku, wskazując dane, które należy podać, aby umowa mogła być zawarta. Jeżeli WARTA zawarła umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 4. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres: 1) 12 miesięcy dla inwestycji w trakcie budowy, 2) 12 miesięcy lub 6 miesięcy dla inwestycji w trakcie rozbudowy lub przebudowy, nie dłużej niż do momentu uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie. 5. Zawarcie umowy ubezpieczenia WARTA potwierdza polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, którego integralną częścią jest wniosek o ubezpieczenie wraz z załącznikami do wniosku. 6. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy (innego dokumentu ubezpieczenia). 7. Odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub pierwszej jej raty, jeżeli ustalono w umowie taką formę płatności, chyba że w umowie przewidziano późniejszy termin początku odpowiedzialności Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego od obowiązku opłacenia składki za okres, w którym WARTA udzielała ochrony ubezpieczeniowej. 2. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana: 1) przez każdą ze stron w drodze pisemnego miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez WARTĘ odmowy wypłaty odszkodowania, 6

7 2) przez każdą ze stron w drodze pisemnego miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku przejścia na inną osobę prawa własności ubezpieczonej nieruchomości. 3. W razie odstąpienia lub rozwiązania umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wówczas, gdy WARTA nie wypłaciła odszkodowania lub nie jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania. 4. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczy się w pełnych miesiącach ubezpieczenia, poczynając od dnia następnego po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia. Za miesiąc ubezpieczenia przyjmuje się okres 30 dni. Od zwracanej kwoty składki potrąca się koszty manipulacyjne w wysokości 20%, nie więcej jednak niż 150 zł. 5. Kosztów manipulacyjnych, o których mowa w ust. 4, nie potrąca się w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przez WARTĘ. 10 Odpowiedzialność WARTY kończy się: 1) z upływem okresu, na jaki została zawarta, 2) z chwilą doręczenia ubezpieczającemu zawiadomienia o wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, chyba że ubezpieczający zapłacił dodatkową składkę przed upływem tego okresu, zgodnie z 7 ust. 6, 3) w przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki w terminie, określonym w umowie ubezpieczenia - z ostatnim dniem okresu, za który opłacono ostatnią ratę składki, 4) z dniem utraty tytułu prawnego do realizowanej inwestycji, 5) z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na całkowitym zniszczeniu lub utracie przedmiotu/ów ubezpieczenia, 6) z dniem rozwiązania lub odstąpienia od umowy. SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE Wysokość składki ustala się na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Taryfy Stawek, w zależności od: 1) przedmiotu ubezpieczenia, 2) zakresu ubezpieczenia, 3) okresu ubezpieczenia, 4) wysokości wartości odtworzeniowej początkowej oraz końcowej, 5) stopnia zaawansowania inwestycji, 6) wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci zaistniałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku. 2. Na podstawie dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia WARTA może wprowadzić na terenie działania poszczególnych Oddziałów tzw. stawki regionalne. 3. Wysokość składki ogółem stanowi suma składek należnych za ubezpieczenie wszystkich inwestycji wyliczonych w odniesieniu do: 1) wartości odtworzeniowej początkowej, 2) przyrostu wartości odtworzeniowej (tj. różnicy pomiędzy wartością odtworzeniową końcową a wartością odtworzeniową początkową), 7

8 3) powiększona o składkę wynikającą z tytułu ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku. 4. Stosuje się zniżkę składki za co najmniej dwuletni okres ubezpieczenia bez wypłaty odszkodowania. 5. Niezależnie od zniżek wymienionych w ust. 4, na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń oraz oceny ryzyka, mogą być stosowane zniżki specjalne. 6. Stosuje się zwyżkę składki przy płatności składki za ubezpieczenie w ratach. 7. Ratalną płatność składki dopuszcza się wyłącznie dla umów zawartych na 12-miesięczny okres ubezpieczenia. 8. O ile nie umówiono się inaczej, składka lub pierwsza rata składki, powinna być zapłacona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 9. Kolejna rata składki powinna być opłacona w terminie określonym w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia. 10. W przypadku doubezpieczenia, określonego w 7 ust. 6 dodatkowa składka należna do zapłaty naliczana jest proporcjonalnie do końca okresu ubezpieczenia, licząc w pełnych miesiącach ubezpieczenia. 11. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku uzyskania pozwolenia na użytkowanie realizowanej inwestycji przed końcem okresu ubezpieczenia rozliczana proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, liczonego w pełnych miesiącach ubezpieczenia, może zostać przeniesiona na polisę ubezpieczenia domu jednorodzinnego zawartego w oparciu o OWU WARTA DOM SERWIS lub WARTA MIESZKANIE, bez potrącania kosztów manipulacyjnych. 12. Wszelkie zniżki i zwyżki składki oblicza się metodą iloczynową. 13. Łączna obniżka składki nie może przekroczyć 60%. 14. Składkę za ubezpieczenie zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki od 50 groszy włącznie dolicza się do pełnego złotego w górę, a poniżej 50 groszy odlicza się. VIII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY W razie powstania szkody ubezpieczający zobowiązany jest: 1) użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia przed dalszą szkodą przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego, 2) powiadomić niezwłocznie właściwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego o każdym zdarzeniu stanowiącym katastrofę budowlaną w rozumieniu niniejszych OWU, 3) powiadomić właściwą dla miejsca zamieszkania placówkę WARTY o powstaniu szkody w ciągu 3 dni od momentu jej powstania lub uzyskania o niej informacji, 4) złożyć w WARCIE wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia szkody w ciągu 14 dni (jeśli chodzi o szkody osobowe) lub w terminie 7 dni w przypadku szkód rzeczowych, licząc od dnia zaistnienia szkody lub uzyskania informacji o szkodzie, 5) przedstawić do wglądu WARCIE pozwolenie na budowę, dziennik budowy, kosztorys, o ile ubezpieczający jest w jego posiadaniu, ewentualne protokoły odbiorów 8

9 częściowych i końcowych, rachunki zakupu materiałów, surowców i półfabrykatów oraz inne dokumenty uzasadniające roszczenia, w terminie 7 dni od powiadomienia WARTY o powstaniu szkody, 6) nie dokonywać zmian w przedmiocie ubezpieczenia, po zaistnieniu zdarzenia losowego lub wypadku objętego ubezpieczeniem, do czasu przybycia przedstawiciela WARTY w celu ustalenia okoliczności szkody, nie dłużej jednak niż 7 dni od dnia zawiadomienia WARTY o powstaniu szkody, chyba że dokonanie zmian jest konieczne w celu zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed powiększeniem się szkody, 7) zezwolić WARCIE na dokonanie czynności mających na celu ustalenie przyczyn i rozmiarów szkody, 8) złożyć w maksymalnym terminie 3 miesięcy od dnia powstania szkody rachunek napraw, obejmujący zakres uszkodzeń, przyjętych w protokole szkody, do weryfikacji przez WARTĘ. 2. W przypadku śmierci ubezpieczonego niezbędne jest przedłożenie wyciągu aktu zgonu i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego zdarzenia. W przypadku nie wyznaczenia osoby uprawnionej, członkowie rodziny wskazani w 2 pkt 15, zobowiązani są dodatkowo do przedłożenia dokumentu stwierdzającego pokrewieństwo lub powinowactwo. 3. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ust. 1-2, jeżeli miało to wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiaru szkody, WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć jego wysokość. IX. USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY Dla przedmiotów ubezpieczenia określonych w 3 pkt 1 za wysokość szkody przyjmuje się koszty odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego obiektu z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, surowców i półfabrykatów. 2. Za koszty odbudowy, o których mowa w ust. 1 przyjmuje się koszty wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i elektrycznych). Koszty te wyliczone muszą być zgodnie z obowiązującymi zasadami kalkulacji i ustalania cen dla robót budowlanych. W przypadku braku dokumentacji określonej w 12 ust. 1 pkt 5 przy ustalaniu kosztów odbudowy należy uwzględnić średnie ceny rynkowe usług i materiałów obowiązujących na danym terenie, potwierdzone rachunkami wykonawcy i kosztorysem. 3. Jeżeli określona w umowie suma ubezpieczenia jest niższa od wartości odtworzeniowej końcowej ubezpieczonej inwestycji, WARTA odpowiada za szkody w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do wartości odtworzeniowej końcowej w dniu ustalenia odszkodowania. 4. Przy ustalaniu szkody nie uwzględnia się kosztów ulepszeń i unowocześnień przedmiotu ubezpieczenia, chyba że nastąpiło doubezpieczenie zgodnie z 7 ust Wysokość szkody ustala się wg cen obowiązujących w dniu powstania szkody. 6. Termin każdej czynności likwidacyjnej wymagającej dokonania ustaleń na miejscu szkody WARTA jest obowiązana uzgodnić z ubezpieczającym. 9

10 X. USTALENIE ODSZKODOWANIA Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, zgodnie z postanowieniami 13, przy uwzględnieniu następujących zasad: 1) wysokość szkody pomniejsza się o wartość przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą, jeżeli przedmiot ubezpieczenia - z uwagi na rodzaj lub rozmiar uszkodzeń - nadaje się jeszcze do odbudowy lub dalszego wykorzystania, 2) wysokość odszkodowania, w granicach sumy ubezpieczenia, zwiększa się o uzasadnione i udokumentowane koszty dotyczące: a) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia, b) ratunku dotkniętego szkodą przedmiotu ubezpieczenia, w celu niedopuszczenia do zwiększenia strat, c) opracowania ewentualnych ekspertyz, dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową - do wysokości 1% sumy ubezpieczenia. 2. W przypadku, gdy WARTA wypłaciła odszkodowanie za szkodę polegającą na zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, a przed jego naprawieniem nastąpiła ponowna szkoda obejmująca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaca się w wysokości różnicy, jaka występuje między ustalonym na nowo odszkodowaniem, a odszkodowaniem wypłaconym za poprzednią szkodę. XI. WYPŁATA ODSZKODOWANIA Odszkodowanie jest płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez WARTĘ zgłoszenia szkody w trybie określonym w 12 ust. 1 pkt. 4, pod warunkiem, że: 1) ubezpieczony złożył w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o szkodzie rachunek strat i inne dokumenty umożliwiające ustalenie zasadności i wysokości roszczenia. W razie późniejszego złożenia dokumentów, odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia, 2) podany w pkt 1 termin był wystarczający dla wyjaśnienia okoliczności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności WARTY lub wysokości odszkodowania. Jeżeli termin ten nie był wystarczający, odszkodowanie winno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 2. Bezsporną część odszkodowania WARTA wypłaca w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. 3. WARTA obowiązana jest powiadomić pisemnie osobę występującą z roszczeniem o odmowie wypłaty lub o wypłacie odszkodowania w innej wysokości niż w zgłoszonym roszczeniu ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej oraz pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 4. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie. W przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypłata odszkodowania jest uzależniona od istnienia związku przyczynowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią. 10

11 5. Odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego, wypłaca się uprawnionemu po przedłożeniu aktu zgonu ubezpieczonego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej. 6. W przypadku ratalnej płatności składki WARTA może zobowiązać ubezpieczającego do dopłaty składki za cały okres ubezpieczenia. Składka może być potrącona z wypłacanego odszkodowania. 16 Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W porozumieniu z ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne, w zakresie praw i obowiązków stron, od ustalonych w niniejszych OWU. 2. Wszystkie odstępstwa od postanowień niniejszych OWU muszą być sporządzone pisemnie na polisie lub w formie aneksu do polisy pod rygorem ich nieważności. 3. Skargi i zażalenia mogą być składane przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do Oddziału WARTY, który zawarł umowę ubezpieczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub zażalenia jest Dyrektor Oddziału, który pisemnie udziela odpowiedzi osobie składającej skargę lub zażalenie. 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych obowiązujących przepisów prawnych. 5. Niniejsze OWU w powyższym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 stycznia 2004 roku. 11

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011)

Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011) Warunki Ubezpieczenia - przedmiotu kredytowania (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte przedmioty kredytowania

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A.

Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przeznaczone dla Ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia przez Żagiel S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Ubezpieczenie na Życie POLISA DLA CIEBIE Atuty Dożywotnia ochrona na życie ze stałą składką Brak badań lekarskich Prosta forma zawarcia umowy Atrakcyjna prowizja dla Agenta Możliwość gromadzenia środków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM LETNISKOWY. z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM LETNISKOWY. z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA DOM LETNISKOWY z dnia 26 marca 1999 roku zmienione Aneksem Nr 1 z dnia 9 grudnia 2003 roku (tekst jednolity) Warszawa, styczeń 2004 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) GSU/ZUB/2014/01 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie (GSU) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI : WU-39.00

SPIS TREŚCI : WU-39.00 SPIS TREŚCI : Postanowienia ogólne... 1 Definicje... 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 Wyłączenia odpowiedzialności... 5 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 6 Czas trwania odpowiedzialności Towarzystwa...

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:

Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników ustalone uchwałą nr UZ/708/2007 z dnia 13 grudnia 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU SPORTOWEGO POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy.

Nie. Zapytanie 4. Prosimy o uzupełnienie przedstawionej szkodliwości o aktualnie założone rezerwy. Zamawiający Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając w imieniu własnym i Wspólnot Mieszkaniowych ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, tel. 087 563-50-00, fax 087 563-50-79

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. Załącznik nr 11 do Instrukcji wprowadzonej Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 14.02.2006 r. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OSÓB POBIERAJĄCYCH KREDYT RATALNY LUB GOTÓWKOWY W INVEST BANK S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Warunki ubezpieczenia przedmiotów codziennego użytku Pakiet TOREBKA dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM OGÓLNE WARUNKI NA WYPADEK ŚMIERCI W WYNIKU NIESZCZEŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KARTY PŁATNICZEJ WYDANEJ PRZEZ BANK PEKAO S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUCZCIWEGO WYKORZYSTANIA KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ Bank Zachodni WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH OD ZDARZEŃ LOSOWYCH w tym realizowane w ramach umowy zawartej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy o

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ... 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA BANKU MILLENNIUM S.A. Kod warunków: BEGJ31 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1) choroba stan organizmu

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/16/01/01 Formularz do Ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol

Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Parasol ubezpieczenie na życie indeks TP/07/08/10 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Parasol Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone uchwałą Management Board nr 2 z dnia 23/02/2016 Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM NW PLUS Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, jako organ właściwy do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo