Legal basis of the UFG s operational activity Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76"

Transkrypt

1

2 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE ORGANIZATION OF THE INSURANCE GUARANTEE FUND (UFG) Legal basis of the UFG s operational activity UFG s organisational structure Employment FINANCING AND EXECUTION OF THE UFG S FUNCTIONS Financing Compensatory function Controlling and repressive function Collection and recourse function Informative function Assistance function DOMESTIC AND INTERNATIONAL COOPERATION OF THE UFG Cooperation with domestic financial market institutions UFG s international cooperation in the framework of the Council of Bureaux FINANCIAL STATEMENTS Opinion of the independent statutory auditor UFG s balance sheet Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

3 SPIS TREŚCI Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Funduszu Słowo wstępne Prezes Zarządu Funduszu ROLA FUNDUSZY GWARANCYJNYCH W UBEZPIECZENIACH ORGANIZACJA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO Podstawa prawna działalności UFG Struktura organizacyjna UFG Zatrudnienie FINANSOWANIE I REALIZACJA FUNKCJI UFG Finansowanie Funkcja kompensacyjna Funkcja kontrolno-represyjna Funkcja windykacyjno-regresowa Funkcja informacyjna Funkcja pomocowa WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA UFG Współpraca z krajowymi instytucjami rynku finansowego Współpraca międzynarodowa UFG w ramach Rady Biur SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK Opinia niezależnego biegłego rewidenta Bilans UFG Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa,

4 FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL Dear Sirs and Madams, The credibility and stability of insurance companies, ensured by an effective and efficient system of guarantees set forth statutorily and merged into so-called safety net within the European Union, is of paramount importance to proper operation of insurance market. The particular importance of guarantee institutions is often put to the fore in crisis situations, though their activities are of continuous nature and cover both situations related to twists and turns in financial markets and to the tasks set out in UE Directives. In Poland, the activities in this area are carried out by the Insurance Guarantee Fund (UFG), save that the scope of those activities considerably exceeds the above-mentioned framework. While I present this report to you, I would like to draw your attention to the functions fulfilled by the UFG, which can be defined as: compensatory function, controlling and repressive function, recourse function, informative function, assistance function. System of guarantees set forth statutorily and merged into so-called safety net within the European Union ensures the credibility and stability of insurance companies. The compensatory and informative functions are very important to the Fund s Council. The importance of compensation is confirmed by the requirements imposed on guarantee funds by the European Union and the UFG fulfils those requirements in full. The developed system solutions concerning the settlement of beneficiaries claims in the event of bankruptcy of an insurance company, or the prevention of any situations of this kind, place Poland among the leading countries implementing modern solutions in the scope of insurance market customer protection. We also observe an increasing importance - both in the Fund s operations and in insurance companies business of the Information Center, which has been operating for Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

5 SŁOWO WSTĘPNE PRZEWODNICZĄCEGO RADY FUNDUSZU Szanowni Państwo, Witold Jaworski Przewodniczący Rady Funduszu Wiarygodność i stabilność zakładów ubezpieczeń, zapewniona sprawnym i efektywnym systemem gwarancji określonych ustawowo oraz połączonych w tzw. sieć bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Szczególne znaczenie instytucji gwarancyjnych jest często eksponowane w sytuacjach kryzysu, choć prowadzone przez nie aktywności mają charakter ciągły i obejmują zarówno sytuacje związane z zawirowaniami na rynkach finansowych jak i zadania określone w Dyrektywach Unii Europejskiej. W Polsce działalność w tych obszarach prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), przy czym zakres tej działalności znacząco wykracza poza wspomniane powyżej ramy. Przekazując na Państwa ręce niniejszy raport pragnę zwrócić uwagę na wypełniane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny funkcje, które można ująć jako: funkcję kompensacyjną, funkcję kontrolno- -represyjną, funkcję windykacyjną, funkcję informacyjną, funkcję pomocową. Rada Funduszu szczególną wagę przywiązuje do wykonywania funkcji kompensacyjnej i informacyjnej. System gwarancji określonych ustawowo oraz połączonych w tzw. sieć bezpieczeństwa w Unii Europejskiej zapewnia wiarygodność i stabilność zakładów ubezpieczeń. Znaczenie kompensacji potwierdzają nakładane przez Unię Europejską na fundusze gwarancyjne wymagania, które są w pełni realizowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wypracowane rozwiązania systemowe, odnoszące się do zaspakajania roszczeń osób uprawnionych, w warunkach upadłości zakładu ubezpieczeń lub zapobiegania Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa,

6 FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL five years now. It gathers data concerning insurance policies and insurance events related to motor liability and comprehensive insurance, which accounts for 60% of the property insurance market. An important element of the Fund s strategy development consists in providing and exchanging information. Its utilization by insurance market participants brings measurable benefits and becomes an important centre of cooperation. The UFG s co-operation with market participants, in particular with insurance companies, the Minister of Finance, the Polish Financial Supervision Authority, the Insurance Ombudsman and the Polish Insurance Chamber, is of huge importance for the insurance sector. The Fund has taken active part in consultations and seminars, presenting its position on issues that are important to the insurance market. These activities form only a part of all actions taken by the Fund with the aim to increase the safety of injured persons and beneficiaries. The fulfilment of statutory tasks of the Fund and the consistent building of confidence in the insurance market would not be possible without the help of our Members Insurance Companies, professional and dynamic Executive Board, dedicated Management, and competent Employees. The Fund s Council would like to express its thanks to the Executive Board and to all the Employees for their efforts and actions that help us achieve our goals. The Insurance Guarantee Fund is an institution of sound foundations, which complies with the international standards adopted for guarantee funds. Inviting you to read this report, I truly believe that you will share my opinion. With kind regards, witold Jaworski Chairman of the Fund s Council Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

7 SŁOWO WSTĘPNE PRZEWODNICZĄCEGO RADY FUNDUSZU występowaniu tego rodzaju okoliczności, sytuują Polskę w czołówce państw stosujących nowoczesne rozwiązania ochrony konsumentów rynku ubezpieczeniowego. Funkcjonujący od pięciu lat Ośrodek Informacji, który gromadzi dane dotyczące polis i zdarzeń ubezpieczeniowych OC i AC komunikacyjnego, stanowiących ok. 60% rynku ubezpieczeń majątkowych, odgrywa coraz większe znaczenie zarówno w działalności Funduszu jak i w działalności zakładów ubezpieczeń. Udostępnianie informacji i ich wymiana zajmuje w strategii Funduszu istotne miejsce, a ich wykorzystanie przez podmioty rynku ubezpieczeniowego przynosi wymierne korzyści i staje się ważnym centrum współpracy. Duże znaczenie dla sektora ubezpieczeniowego ma współdziałanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z podmiotami rynku, w tym w szczególności z zakładami ubezpieczeń, Ministrem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Polską Izbą Ubezpieczeń. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny aktywnie uczestniczył w konsultacjach i seminariach prezentując stanowisko w ważnych dla rynku ubezpieczeniowego kwestiach. Wymienione działania stanowią jedynie część podejmowanych przez Fundusz aktywności mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób poszkodowanych i ubezpieczonych. Realizacja zadań statutowych Funduszu oraz konsekwentna budowa zaufania do rynku ubezpieczeniowego, nie byłyby możliwe bez pomocy naszych Członków Zakładów Ubezpieczeń, profesjonalnego i dynamicznego Zarządu, zaangażowanej Kadry Kierowniczej oraz kompetentnych Pracowników. Rada Funduszu pragnie wyrazić swoje podziękowania Zarządowi i wszystkim Pracownikom za ich wysiłek i działania pozwalające realizować założone cele. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją o solidnych podstawach, spełniającą międzynarodowe standardy przyjęte dla funduszy gwarancyjnych. Zapraszając do lektury niniejszego raportu wyrażam głębokie przekonanie, że również Państwo podzielą tę opinię. Z wyrazami szacunku, witold Jaworski Przewodniczący Rady Funduszu Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa,

8 FOREWORD FROM THE PRESIDENT OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD Dear Sirs and Madams, It is my great pleasure to present to you the Annual Report depicting the results of the Insurance Guarantee Fund s operations in Last year was special for the insurance sector. The market was still suffering from crisis fallout and the total gross premium written went down by 13%, though in property insurance a small increase in the gross premium written was recorded: 3.8%, and at the same time the value of benefits and indemnities paid reached a record amount of over 39 billion PLN. Property insurance companies closed the year with technical loss. This situation brought new challenges for the financial market institutions, including the Insurance Guarantee Fund, but we need to stress here that no risk occurred whatsoever that insurance companies operating on the Polish insurance market would become insolvent. Despite a considerable increase in payments due to motor claims, caused by noninsured or unidentified owners of motor vehicles, and with only a slight increase in revenues from the contributions paid by the Fund s Members, the UFG s financial situation was stable. The Fund s financial standing was highly contributed to by a material increase in revenues on account of recourse claims. Last year, the Fund s operations focused on enhanced effectiveness and improved Last year, the Fund s operations focused on enhanced effectiveness and improved standards of insurance information collection as well as on co-operation with domestic and international institutions. The Fund participated in many legislative initiatives and undertakings aimed at increasing the safety of beneficiaries under insurance contracts and injured persons. standards of insurance information collection as well as on co-operation with domestic and international institutions. The Fund participated in many legislative initiatives and undertakings aimed at increasing the safety of beneficiaries under insurance contracts and injured persons. We continued our work on eliminating from the legal system those solutions which give raise to interpretative doubts in application of insurance law, paying special attention to the regulations concerning compulsory insurance, and on preparation and enactment of regulations that aid the insurance sector s safety. The Executive Board of the Insurance Guarantee Fund is constantly developing, with due care and diligence, the activities of the Information Center. Last year, we continued the development and modernisation of the IT systems with the aim of improving the functioning Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

9 SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU FUNDUSZU Szanowni Państwo, Elżbieta Wanat-Połeć Prezes Zarządu Funduszu Z przyjemnością przekazuję Państwu Raport Roczny, w którym przedstawiamy wyniki działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2009 roku. Miniony rok był szczególnym okresem dla sektora ubezpieczeniowego. Rynek nadal odczuwał skutki kryzysu, odnotowano spadek wartości składki przypisanej brutto ogółem o 13%, przy niewielkim wzroście składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach majątkowych o 3,8% i jednocześnie wypłacie rekordowej wartości świadczeń i odszkodowań w wysokości ponad 39 mld zł. Zakłady ubezpieczeń majątkowych zamknęły rok stratą techniczną. Sytuacja ta określiła nowe wyzwania dla instytucji rynku ubezpieczeniowego, w tym dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jakkolwiek co trzeba zaznaczyć - nie wystąpiło ryzyko niewypłacalności zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność na polskim rynku ubezpieczeniowym. Mimo znaczącego wzrostu wypłat z tytułu szkód komunikacyjnych spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych posiadaczy pojazdów mechanicznych, przy niewielkim wzroście przychodów ze składki wpłaconej przez Członków Funduszu, W minionym roku działalność Funduszu była ukierunkowana na zwiększenie efektywności i podniesienie standardów gromadzenia informacji ubezpieczeniowych oraz na współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Fundusz uczestniczył w wielu inicjatywach legislacyjnych oraz w przedsięwzięciach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uprawnionych z umów ubezpieczenia i poszkodowanych. sytuacja finansowa UFG była stabilna. Duże znaczenie dla standingu finansowego Funduszu miał istotny wzrost przychodów z tytułu roszczeń regresowych. W minionym roku działalność Funduszu była ukierunkowana na zwiększenie efektywności i podniesienie standardów gromadzenia informacji ubezpieczeniowych oraz na współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Fundusz uczestniczył w wielu inicjatywach legislacyjnych oraz w przedsięwzięciach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uprawnionych z umów ubezpieczenia i poszkodowanych. Kontynuowano prace związane Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa,

10 FOREWORD FROM THE PRESIDENT OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD and accessibility of the Information Center s databases as well as maximising the utilisation of gathered resources. We also undertook work on: launching tools to enable insurance companies and other insurance market participants the identification of motor liability insurance policies held by motor vehicle owners within a direct portal harmonisation (no need to use the certificates); developing a module for registration of claims via portal and simultaneous feedback to the UFG in form of an or conventional letter; implementing a project which allows insurance companies to obtain information fast; preparing and implementing a project allowing insurance companies to verify data on loss ratio of a motor vehicle owner or a vehicle with regard to motor insurance, which is extremely important for proper application of tariffs. In the international relations sphere, the most important event in the past year was the conference of indemnification authorities and guarantee funds, organised by the Insurance Guarantee Fund and Polish Motor Insurers Bureau under the auspices of the Council of Bureaux, held in Warsaw on 8 October The presentations at the conference included inter alia the results of a survey conducted by the UFG and related to the combating the numbers of non-insured motor vehicle owners in the European Union Member States. I thank the Members and the Fund s Council for the trust they place in us. I also thank the Employees for their commitment, professionalism and day-to-day work and effort towards increasing the value of our institution. I invite you to read the Report. With kind regards, Elżbieta Wanat-Połeć Chairperson of the Executive Board of the UFG 10 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

11 SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU FUNDUSZU z wyeliminowaniem z systemu prawnego rozwiązań budzących wątpliwości interpretacyjne w stosowaniu prawa ubezpieczeniowego, szczególną uwagę zwracając na unormowania dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych oraz związane z przygotowaniem i wdrożeniem regulacji służących bezpieczeństwu sektora ubezpieczeniowego. Z wielką troską i starannością Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego rozwija działalność Ośrodka Informacji. W minionym roku kontynuowano prace w zakresie rozbudowy i unowocześnienia systemów informatycznych, usprawniających działanie i dostępność bazy danych Ośrodka Informacji oraz maksymalizację wykorzystania zgromadzonych zasobów. Podjęte prace objęły również: uruchomienie narzędzi umożliwiających zakładom ubezpieczeń i innym uczestnikom rynku ubezpieczeniowego identyfikację polis OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ramach bezpośredniej harmonizacji portalowej (bez konieczności wykorzystywania certyfikatów), opracowanie modułu do rejestrowania spraw w trybie portalowym i jednocześnie przesyłania przez UFG informacji zwrotnej w formie owej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, wdrożenie projektu pozwalającego na szybkie uzyskanie przez zakłady ubezpieczeń informacji, przygotowanie i uruchomienie projektu umożliwiającego zakładom ubezpieczeń przeprowadzanie weryfikacji danych dotyczących szkodowości posiadacza pojazdu mechanicznego lub pojazdu w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego stosowania taryf. Na płaszczyźnie międzynarodowej najważniejszym wydarzeniem mijającego roku była zorganizowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych konferencja organów odszkodowawczych oraz funduszy gwarancyjnych pod patronatem Rady Biur, która odbyła się w dniu 8 października 2009 r. w Warszawie. W trakcie konferencji zaprezentowano m.in. wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez UFG, dotyczących zwalczania zjawiska nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych w krajach Unii Europejskiej. Dziękuję Członkom i Radzie Funduszu za zaufanie, jakim nas obdarzają, a Pracownikom za zaangażowanie i profesjonalizm oraz codzienny wysiłek budujący wartość naszej instytucji. Zapraszam Państwa do lektury Raportu. Z wyrazami szacunku, Elżbieta Wanat-Połeć Prezes Zarządu UFG Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa, 11

12 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE A guarantee fund is an institution whose task is to provide a specified minimum level of insurance cover when the competent insurer is unable to fulfil the promised performance or when it is not possible to determine the competent insurer or there is no insurer involved at all. Guarantee funds activities enhance the confidence in insurance market, while stabilising the situation in that market at the same time. In terms of fulfilled functions, guarantee funds can be divided as follows: Funds that compensate for the consequences of bankruptcy (pay-box): those which speed up the time needed to fulfil the performance, those which provide performance when there is no bankruptcy estate to do so, those which guarantee the permanence of insurance contract and its terms; Funds that prevent bankruptcy (risk minimisers), Funds that compensate for absent insurance cover (solidarity payers). The operation of guarantee funds is particularly important in the area of compulsory motor liability insurance for motor vehicle owners, where those funds fulfil both compensatory and preventive function. Aside from the already mentioned functions, some of the funds, especially in Europe, act also as Information Center. Their activities stem both from EC The operation of guarantee funds is particularly important in the area of compulsory MTPL insurance, where those funds fulfil both compensatory and preventive function. Aside from the already mentioned functions, some of the funds, especially in Europe, act also as Information Center. regulations (Motor Directives) and domestic regulations. The operations of the so-called insured persons protection funds, governed only by domestic regulations, look slightly difference because at the moment there are no uniform norms in the EU market regarding the obligation to establish such funds. The crisis situation in gave rise to discussions about this problem and, as a result, commencement of work on draft directive concerning the so-called insurance guarantee schemes. The activities of an insured persons protection fund may include both fulfilment of performance when an insolvent insurance company is unable to do so and the ensured continuation of insurance in the event of bankruptcy of an insurance company. Apart from compensation, the funds implement various forms of aid. The area of their activities varies and may cover both property and life insurance or only selected groups of insurance: life or 12 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

13 ROLA FUNDUSZY GWARANCYJNYCH W UBEZPIECZENIACH Fundusz gwarancyjny jest instytucją której zadaniem jest zapewnienie określonego minimalnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej w przypadku niemożności spełnienia przyrzeczonych przez właściwego ubezpieczyciela świadczeń, lub też w przypadku braku możliwości ustalenia właściwego ubezpieczyciela lub jego braku. Działania funduszy gwarancyjnych wzmacniają zaufanie do rynku ubezpieczeniowego i jednocześnie stabilizują sytuację na tym rynku. Z uwagi na pełnione funkcje można dokonać następującego podziału funduszy gwarancyjnych: Fundusze rekompensujące skutki upadłości (tzw. pay-box): przyspieszające czas realizacji świadczenia zapewniające realizację świadczenia w sytuacji braku masy spadkowej na zapewnienie świadczenia gwarantujące trwałość umowy ubezpieczenia i jej warunków, Fundusze zapobiegające upadłościom (tzw. risk minimizer) Fundusze rekompensujące brak ochrony ubezpieczeniowej (tzw. solidarity payer). Działalność funduszy gwarancyjnych jest szczególnie ważna w obszarze ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym pełnią zarówno funkcje kompensacyjne jak i prewencyjne. Obok wymienionych funkcji niektóre z nich, zwłaszcza w Europie, pełnią też rolę Ośrodka Informacji. Prowadzone przez nie działania wynikają zarówno z regulacji unijnych (dyrektyw komunikacyjnych) jak i z regulacji krajowych. Działalność funduszy gwarancyjnych jest szczególnie ważna w obszarze ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym pełnią zarówno funkcje kompensacyjne jak i prewencyjne. Obok wymienionych funkcji niektóre z nich, zwłaszcza w Europie, pełnią też rolę Ośrodka Informacji. Odrębnie kształtuje się działalność tzw. funduszy ochrony ubezpieczonych, która regulowana jest jedynie przepisami krajowymi, bowiem w chwili obecnej w zakresie obowiązku tworzenia takich funduszy brakuje jednolitych unormowań na rynku unijnym. Sytuacja kryzysu lat spowodowała dyskusję wokół tego problemu i w efekcie podjęcie prac nad projektem dyrektywy w sprawie tzw. insurance guarantee schemes. Działania funduszy ochrony ubezpieczonych mogą obejmować zarówno realizację świadczeń w sytuacji niemożności ich spełnienia w związku z niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń lub zapewnienie kontynuacji ubezpieczenia w sytuacji upadłości zakładu Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa, 13

14 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE property. The protection can be offered to individuals only or both individuals and corporate entities. In Poland, the Insurance Guarantee Fund fulfils both compensation and assistancerelated function. The compensatory function is carried out in situations related to a damage cause by unidentified or non-insured perpetrator with regard to motor third party liability insurance (hereinafter reffered to as the MTPL insurance ), by non-insured perpetrator in third party liability insurance of farmers (hereinafter reffered to as the farmers TPL insurance), and in compulsory insurance and life insurance when the insurer goes bankrupt. The assistance function is carried out by offering the ability to incur a repayable loan from the resources of an assistance fund, accumulated for that purpose and managed by the UFG. 14 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

15 ROLA FUNDUSZY GWARANCYJNYCH W UBEZPIECZENIACH ubezpieczeń. Obok kompensacji fundusze implementują różne formy pomocy. Ich zakres działalności jest zróżnicowany i może obejmować ubezpieczenia majątkowe i życiowe czy też wybrane grupy ubezpieczeń majątkowe lub życiowe. Ochrona może być kierowana do osób fizycznych lub do osób fizycznych i prawnych. W Polsce Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni zarówno funkcję kompensacyjną jak i pomocową. Funkcja kompensacyjna jest realizowana w sytuacjach związanych z wyrządzeniem szkody przez niezidentyfikowanego lub nieubezpieczonego sprawcę w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przez nieubezpieczonego sprawcę w ubezpieczeniach OC rolników oraz w sytuacji upadłości ubezpieczyciela w ubezpieczeniach obowiązkowych i w ubezpieczeniach życiowych. Funkcja pomocowa jest wypełniana poprzez możliwość udzielania pożyczek zwrotnych ze środków zgromadzonego na ten cel funduszu pomocowego, którym zarządza UFG. Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa, 15

16 ORGANIZATION OF THE INSURANCE GUARANTEE FUND (UFG) Executive Board of the Insurance Guarantee Fund Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 16 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

17 ORGANIZACJA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO Legal basis of the UFG s operational activity UFG was founded in 1991 pursuant to the Act on Insurance Activity of 28 July 1990, which also set the framework of operation of the modern Polish insurance market and regulated the issues connected with the system of compulsory insurance. Currently, the legal grounds of UFG s operations are the following legal acts: The Act on Compulsory Insurance, the Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers Bureau of 22 May 2003 (Journal of Laws No 124 item 1152, as amended); The Act on Insurance Activity of 22 May 2003 (Journal of Laws No 124 item 1151, as amended), and The Articles of Association of the Fund, adopted on 14 June 2007 by the General Assembly of UFG Members and approved by the decision of the Minister of Finance of 2 August 2007 (Official Journal of the Minister of Finance No 9 of 30 August 2007). Podstawa prawna działalności UFG UFG powstał w 1991 roku z mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku, która wyznaczyła ramy funkcjonowania współczesnego polskiego rynku ubezpieczeniowego i równocześnie regulowała kwestie związane z systemem ubezpieczeń obowiązkowych. W chwili obecnej prawną podstawę działalności UFG stanowią następujące akty prawne: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 Poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124 Poz z późn. zm.) oraz Statut Funduszu uchwalony 14 czerwca 2007 r. przez Zgromadzenie Członków UFG i zatwierdzony przez Ministra Finansów decyzją z dnia 2 sierpnia 2007 r. (Dz.U.MF nr 9 z dnia ). Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa, 17

18 ORGANIZATION OF THE INSURANCE GUARANTEE FUND (UFG) UFG s organisational structure The Guarantee Insurance Fund is a private institution which carries out public tasks. The statutory bodies of the Insurance Guarantee Fund are: General Assembly of the Fund Members, The Fund s Council, The Fund s Executive Board. Within its internal structure, the UFG is divided into: divisions, offices, independent organisational units (departments and posts). Chart 1. Organizational structure of the UFG GENERAL ASSEMBLY OF THE FUND MEMBERS FUND S COUNCIL EXECUTIVE BOARD DIVISIONS OFFICES INDEPENDENT DEPARTMENTS CLAIMS SETTLEMENT AND RECOURSES EXECUTIVE BOARD ADMINISTRATIVE-ECONOMIC PENALTY CHARGES INFORMATION CENTRE LEGAL ACCOUNTING AND FINANCE IT INDEPENDENT UNIT FOR STAFF ADMINISTRATION INDEPENDENT POST FOR INFORMATION SECURITY 18 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

19 ORGANIZACJA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO Struktura organizacyjna UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucja prywatną wypełniającą zadania publiczne. Organami statutowymi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego są: Zgromadzenie Członków Funduszu, Rada Funduszu, Zarząd Funduszu. W ramach struktury wewnętrznej UFG podzielony jest na: piony, biura, samodzielne jednostki organizacyjne (wydziały, stanowiska). Schemat 1. Struktura organizacyjna UFG ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RADA FUNDUSZU ZARZĄD PIONY BIURA SAMODZIELNE WYDZIAŁY LIKWIDACJI SZKÓD I REGRESÓW ZARZĄDU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY OPŁAT OŚRODEK INFORMACJI PRAWNY KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW INFORMATYKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ DS. KADR SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa, 19

20 ORGANIZATION OF THE INSURANCE GUARANTEE FUND (UFG) General Assembly of the Fund Members The General Assembly of the Fund Members is composed of the representatives of insurance companies that are permanent or non-permanent members of the UFG. The permanent members are domestic and international insurance companies which conduct insurance activity in the scope of compulsory MTPL insurance and compulsory farmers TPL insurance in the Republic of Poland, also via a branch (on the principle of freedom of establishment) or otherwise, on the principle of freedom of services. Pursuant to the Articles of Association of the Fund, an insurance company is recognized as a permanent member of the UFG upon concluding the first contract of MTPL insurance or farmers TPL insurance. The insurance company notifies the Fund of concluding the first contract promptly, no later than within 14 days of the date of concluding the contract. Permanent membership of an insurance company expires in the following circumstances: the company does not conclude any contracts on compulsory MTPL insurance or compulsory farmers TPL insurance, The General Assembly of the Fund Members is composed of the representatives of insurance companies that are permanent or non-permanent members of the UFG. Pursuant to the Articles of Association of the Fund, an insurance company is recognized as a permanent member of the UFG upon concluding the first contract for MTPL insurance or farmers TPL insurance. the insurance company adopts a resolution on liquidation, the insurance company is declared bankrupt. the supervision authority withdraws its approval for business activities carried out by the insurance company in the scope of compulsory MTPL insurance or compulsory farmers TPL insurance, the supervision authority orders compulsory liquidation of the insurance company, 20 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual.

Raport. Roczny. KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl. Annual. Raport Roczny KDPW S.A. 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4 tel.: 0 22 537 93 43 fax: 0 22 627 31 11 www.kdpw.pl kdpw@kdpw.pl 2008 Annual Report Raport Roczny 2008 Annual Report Co 4 List Prezesa Zarządu An

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R.

BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE BEZROBOCIE REJESTROWANE I III KWARTAŁ 2012 R. REGISTERED UNEMPLOYMENT I III QUARTER 2012 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo