Legal basis of the UFG s operational activity Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76"

Transkrypt

1

2 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE ORGANIZATION OF THE INSURANCE GUARANTEE FUND (UFG) Legal basis of the UFG s operational activity UFG s organisational structure Employment FINANCING AND EXECUTION OF THE UFG S FUNCTIONS Financing Compensatory function Controlling and repressive function Collection and recourse function Informative function Assistance function DOMESTIC AND INTERNATIONAL COOPERATION OF THE UFG Cooperation with domestic financial market institutions UFG s international cooperation in the framework of the Council of Bureaux FINANCIAL STATEMENTS Opinion of the independent statutory auditor UFG s balance sheet Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

3 SPIS TREŚCI Słowo wstępne Przewodniczącego Rady Funduszu Słowo wstępne Prezes Zarządu Funduszu ROLA FUNDUSZY GWARANCYJNYCH W UBEZPIECZENIACH ORGANIZACJA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO Podstawa prawna działalności UFG Struktura organizacyjna UFG Zatrudnienie FINANSOWANIE I REALIZACJA FUNKCJI UFG Finansowanie Funkcja kompensacyjna Funkcja kontrolno-represyjna Funkcja windykacyjno-regresowa Funkcja informacyjna Funkcja pomocowa WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA UFG Współpraca z krajowymi instytucjami rynku finansowego Współpraca międzynarodowa UFG w ramach Rady Biur SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK Opinia niezależnego biegłego rewidenta Bilans UFG Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa,

4 FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL Dear Sirs and Madams, The credibility and stability of insurance companies, ensured by an effective and efficient system of guarantees set forth statutorily and merged into so-called safety net within the European Union, is of paramount importance to proper operation of insurance market. The particular importance of guarantee institutions is often put to the fore in crisis situations, though their activities are of continuous nature and cover both situations related to twists and turns in financial markets and to the tasks set out in UE Directives. In Poland, the activities in this area are carried out by the Insurance Guarantee Fund (UFG), save that the scope of those activities considerably exceeds the above-mentioned framework. While I present this report to you, I would like to draw your attention to the functions fulfilled by the UFG, which can be defined as: compensatory function, controlling and repressive function, recourse function, informative function, assistance function. System of guarantees set forth statutorily and merged into so-called safety net within the European Union ensures the credibility and stability of insurance companies. The compensatory and informative functions are very important to the Fund s Council. The importance of compensation is confirmed by the requirements imposed on guarantee funds by the European Union and the UFG fulfils those requirements in full. The developed system solutions concerning the settlement of beneficiaries claims in the event of bankruptcy of an insurance company, or the prevention of any situations of this kind, place Poland among the leading countries implementing modern solutions in the scope of insurance market customer protection. We also observe an increasing importance - both in the Fund s operations and in insurance companies business of the Information Center, which has been operating for Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

5 SŁOWO WSTĘPNE PRZEWODNICZĄCEGO RADY FUNDUSZU Szanowni Państwo, Witold Jaworski Przewodniczący Rady Funduszu Wiarygodność i stabilność zakładów ubezpieczeń, zapewniona sprawnym i efektywnym systemem gwarancji określonych ustawowo oraz połączonych w tzw. sieć bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Szczególne znaczenie instytucji gwarancyjnych jest często eksponowane w sytuacjach kryzysu, choć prowadzone przez nie aktywności mają charakter ciągły i obejmują zarówno sytuacje związane z zawirowaniami na rynkach finansowych jak i zadania określone w Dyrektywach Unii Europejskiej. W Polsce działalność w tych obszarach prowadzi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), przy czym zakres tej działalności znacząco wykracza poza wspomniane powyżej ramy. Przekazując na Państwa ręce niniejszy raport pragnę zwrócić uwagę na wypełniane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny funkcje, które można ująć jako: funkcję kompensacyjną, funkcję kontrolno- -represyjną, funkcję windykacyjną, funkcję informacyjną, funkcję pomocową. Rada Funduszu szczególną wagę przywiązuje do wykonywania funkcji kompensacyjnej i informacyjnej. System gwarancji określonych ustawowo oraz połączonych w tzw. sieć bezpieczeństwa w Unii Europejskiej zapewnia wiarygodność i stabilność zakładów ubezpieczeń. Znaczenie kompensacji potwierdzają nakładane przez Unię Europejską na fundusze gwarancyjne wymagania, które są w pełni realizowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wypracowane rozwiązania systemowe, odnoszące się do zaspakajania roszczeń osób uprawnionych, w warunkach upadłości zakładu ubezpieczeń lub zapobiegania Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa,

6 FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL five years now. It gathers data concerning insurance policies and insurance events related to motor liability and comprehensive insurance, which accounts for 60% of the property insurance market. An important element of the Fund s strategy development consists in providing and exchanging information. Its utilization by insurance market participants brings measurable benefits and becomes an important centre of cooperation. The UFG s co-operation with market participants, in particular with insurance companies, the Minister of Finance, the Polish Financial Supervision Authority, the Insurance Ombudsman and the Polish Insurance Chamber, is of huge importance for the insurance sector. The Fund has taken active part in consultations and seminars, presenting its position on issues that are important to the insurance market. These activities form only a part of all actions taken by the Fund with the aim to increase the safety of injured persons and beneficiaries. The fulfilment of statutory tasks of the Fund and the consistent building of confidence in the insurance market would not be possible without the help of our Members Insurance Companies, professional and dynamic Executive Board, dedicated Management, and competent Employees. The Fund s Council would like to express its thanks to the Executive Board and to all the Employees for their efforts and actions that help us achieve our goals. The Insurance Guarantee Fund is an institution of sound foundations, which complies with the international standards adopted for guarantee funds. Inviting you to read this report, I truly believe that you will share my opinion. With kind regards, witold Jaworski Chairman of the Fund s Council Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

7 SŁOWO WSTĘPNE PRZEWODNICZĄCEGO RADY FUNDUSZU występowaniu tego rodzaju okoliczności, sytuują Polskę w czołówce państw stosujących nowoczesne rozwiązania ochrony konsumentów rynku ubezpieczeniowego. Funkcjonujący od pięciu lat Ośrodek Informacji, który gromadzi dane dotyczące polis i zdarzeń ubezpieczeniowych OC i AC komunikacyjnego, stanowiących ok. 60% rynku ubezpieczeń majątkowych, odgrywa coraz większe znaczenie zarówno w działalności Funduszu jak i w działalności zakładów ubezpieczeń. Udostępnianie informacji i ich wymiana zajmuje w strategii Funduszu istotne miejsce, a ich wykorzystanie przez podmioty rynku ubezpieczeniowego przynosi wymierne korzyści i staje się ważnym centrum współpracy. Duże znaczenie dla sektora ubezpieczeniowego ma współdziałanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z podmiotami rynku, w tym w szczególności z zakładami ubezpieczeń, Ministrem Finansów, Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Ubezpieczonych oraz Polską Izbą Ubezpieczeń. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny aktywnie uczestniczył w konsultacjach i seminariach prezentując stanowisko w ważnych dla rynku ubezpieczeniowego kwestiach. Wymienione działania stanowią jedynie część podejmowanych przez Fundusz aktywności mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób poszkodowanych i ubezpieczonych. Realizacja zadań statutowych Funduszu oraz konsekwentna budowa zaufania do rynku ubezpieczeniowego, nie byłyby możliwe bez pomocy naszych Członków Zakładów Ubezpieczeń, profesjonalnego i dynamicznego Zarządu, zaangażowanej Kadry Kierowniczej oraz kompetentnych Pracowników. Rada Funduszu pragnie wyrazić swoje podziękowania Zarządowi i wszystkim Pracownikom za ich wysiłek i działania pozwalające realizować założone cele. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją o solidnych podstawach, spełniającą międzynarodowe standardy przyjęte dla funduszy gwarancyjnych. Zapraszając do lektury niniejszego raportu wyrażam głębokie przekonanie, że również Państwo podzielą tę opinię. Z wyrazami szacunku, witold Jaworski Przewodniczący Rady Funduszu Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa,

8 FOREWORD FROM THE PRESIDENT OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD Dear Sirs and Madams, It is my great pleasure to present to you the Annual Report depicting the results of the Insurance Guarantee Fund s operations in Last year was special for the insurance sector. The market was still suffering from crisis fallout and the total gross premium written went down by 13%, though in property insurance a small increase in the gross premium written was recorded: 3.8%, and at the same time the value of benefits and indemnities paid reached a record amount of over 39 billion PLN. Property insurance companies closed the year with technical loss. This situation brought new challenges for the financial market institutions, including the Insurance Guarantee Fund, but we need to stress here that no risk occurred whatsoever that insurance companies operating on the Polish insurance market would become insolvent. Despite a considerable increase in payments due to motor claims, caused by noninsured or unidentified owners of motor vehicles, and with only a slight increase in revenues from the contributions paid by the Fund s Members, the UFG s financial situation was stable. The Fund s financial standing was highly contributed to by a material increase in revenues on account of recourse claims. Last year, the Fund s operations focused on enhanced effectiveness and improved Last year, the Fund s operations focused on enhanced effectiveness and improved standards of insurance information collection as well as on co-operation with domestic and international institutions. The Fund participated in many legislative initiatives and undertakings aimed at increasing the safety of beneficiaries under insurance contracts and injured persons. standards of insurance information collection as well as on co-operation with domestic and international institutions. The Fund participated in many legislative initiatives and undertakings aimed at increasing the safety of beneficiaries under insurance contracts and injured persons. We continued our work on eliminating from the legal system those solutions which give raise to interpretative doubts in application of insurance law, paying special attention to the regulations concerning compulsory insurance, and on preparation and enactment of regulations that aid the insurance sector s safety. The Executive Board of the Insurance Guarantee Fund is constantly developing, with due care and diligence, the activities of the Information Center. Last year, we continued the development and modernisation of the IT systems with the aim of improving the functioning Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

9 SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU FUNDUSZU Szanowni Państwo, Elżbieta Wanat-Połeć Prezes Zarządu Funduszu Z przyjemnością przekazuję Państwu Raport Roczny, w którym przedstawiamy wyniki działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2009 roku. Miniony rok był szczególnym okresem dla sektora ubezpieczeniowego. Rynek nadal odczuwał skutki kryzysu, odnotowano spadek wartości składki przypisanej brutto ogółem o 13%, przy niewielkim wzroście składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach majątkowych o 3,8% i jednocześnie wypłacie rekordowej wartości świadczeń i odszkodowań w wysokości ponad 39 mld zł. Zakłady ubezpieczeń majątkowych zamknęły rok stratą techniczną. Sytuacja ta określiła nowe wyzwania dla instytucji rynku ubezpieczeniowego, w tym dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jakkolwiek co trzeba zaznaczyć - nie wystąpiło ryzyko niewypłacalności zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność na polskim rynku ubezpieczeniowym. Mimo znaczącego wzrostu wypłat z tytułu szkód komunikacyjnych spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych posiadaczy pojazdów mechanicznych, przy niewielkim wzroście przychodów ze składki wpłaconej przez Członków Funduszu, W minionym roku działalność Funduszu była ukierunkowana na zwiększenie efektywności i podniesienie standardów gromadzenia informacji ubezpieczeniowych oraz na współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Fundusz uczestniczył w wielu inicjatywach legislacyjnych oraz w przedsięwzięciach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uprawnionych z umów ubezpieczenia i poszkodowanych. sytuacja finansowa UFG była stabilna. Duże znaczenie dla standingu finansowego Funduszu miał istotny wzrost przychodów z tytułu roszczeń regresowych. W minionym roku działalność Funduszu była ukierunkowana na zwiększenie efektywności i podniesienie standardów gromadzenia informacji ubezpieczeniowych oraz na współpracę z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Fundusz uczestniczył w wielu inicjatywach legislacyjnych oraz w przedsięwzięciach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa uprawnionych z umów ubezpieczenia i poszkodowanych. Kontynuowano prace związane Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa,

10 FOREWORD FROM THE PRESIDENT OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD and accessibility of the Information Center s databases as well as maximising the utilisation of gathered resources. We also undertook work on: launching tools to enable insurance companies and other insurance market participants the identification of motor liability insurance policies held by motor vehicle owners within a direct portal harmonisation (no need to use the certificates); developing a module for registration of claims via portal and simultaneous feedback to the UFG in form of an or conventional letter; implementing a project which allows insurance companies to obtain information fast; preparing and implementing a project allowing insurance companies to verify data on loss ratio of a motor vehicle owner or a vehicle with regard to motor insurance, which is extremely important for proper application of tariffs. In the international relations sphere, the most important event in the past year was the conference of indemnification authorities and guarantee funds, organised by the Insurance Guarantee Fund and Polish Motor Insurers Bureau under the auspices of the Council of Bureaux, held in Warsaw on 8 October The presentations at the conference included inter alia the results of a survey conducted by the UFG and related to the combating the numbers of non-insured motor vehicle owners in the European Union Member States. I thank the Members and the Fund s Council for the trust they place in us. I also thank the Employees for their commitment, professionalism and day-to-day work and effort towards increasing the value of our institution. I invite you to read the Report. With kind regards, Elżbieta Wanat-Połeć Chairperson of the Executive Board of the UFG 10 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

11 SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU FUNDUSZU z wyeliminowaniem z systemu prawnego rozwiązań budzących wątpliwości interpretacyjne w stosowaniu prawa ubezpieczeniowego, szczególną uwagę zwracając na unormowania dotyczące ubezpieczeń obowiązkowych oraz związane z przygotowaniem i wdrożeniem regulacji służących bezpieczeństwu sektora ubezpieczeniowego. Z wielką troską i starannością Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego rozwija działalność Ośrodka Informacji. W minionym roku kontynuowano prace w zakresie rozbudowy i unowocześnienia systemów informatycznych, usprawniających działanie i dostępność bazy danych Ośrodka Informacji oraz maksymalizację wykorzystania zgromadzonych zasobów. Podjęte prace objęły również: uruchomienie narzędzi umożliwiających zakładom ubezpieczeń i innym uczestnikom rynku ubezpieczeniowego identyfikację polis OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ramach bezpośredniej harmonizacji portalowej (bez konieczności wykorzystywania certyfikatów), opracowanie modułu do rejestrowania spraw w trybie portalowym i jednocześnie przesyłania przez UFG informacji zwrotnej w formie owej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, wdrożenie projektu pozwalającego na szybkie uzyskanie przez zakłady ubezpieczeń informacji, przygotowanie i uruchomienie projektu umożliwiającego zakładom ubezpieczeń przeprowadzanie weryfikacji danych dotyczących szkodowości posiadacza pojazdu mechanicznego lub pojazdu w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego stosowania taryf. Na płaszczyźnie międzynarodowej najważniejszym wydarzeniem mijającego roku była zorganizowana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych konferencja organów odszkodowawczych oraz funduszy gwarancyjnych pod patronatem Rady Biur, która odbyła się w dniu 8 października 2009 r. w Warszawie. W trakcie konferencji zaprezentowano m.in. wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez UFG, dotyczących zwalczania zjawiska nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych w krajach Unii Europejskiej. Dziękuję Członkom i Radzie Funduszu za zaufanie, jakim nas obdarzają, a Pracownikom za zaangażowanie i profesjonalizm oraz codzienny wysiłek budujący wartość naszej instytucji. Zapraszam Państwa do lektury Raportu. Z wyrazami szacunku, Elżbieta Wanat-Połeć Prezes Zarządu UFG Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa, 11

12 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE A guarantee fund is an institution whose task is to provide a specified minimum level of insurance cover when the competent insurer is unable to fulfil the promised performance or when it is not possible to determine the competent insurer or there is no insurer involved at all. Guarantee funds activities enhance the confidence in insurance market, while stabilising the situation in that market at the same time. In terms of fulfilled functions, guarantee funds can be divided as follows: Funds that compensate for the consequences of bankruptcy (pay-box): those which speed up the time needed to fulfil the performance, those which provide performance when there is no bankruptcy estate to do so, those which guarantee the permanence of insurance contract and its terms; Funds that prevent bankruptcy (risk minimisers), Funds that compensate for absent insurance cover (solidarity payers). The operation of guarantee funds is particularly important in the area of compulsory motor liability insurance for motor vehicle owners, where those funds fulfil both compensatory and preventive function. Aside from the already mentioned functions, some of the funds, especially in Europe, act also as Information Center. Their activities stem both from EC The operation of guarantee funds is particularly important in the area of compulsory MTPL insurance, where those funds fulfil both compensatory and preventive function. Aside from the already mentioned functions, some of the funds, especially in Europe, act also as Information Center. regulations (Motor Directives) and domestic regulations. The operations of the so-called insured persons protection funds, governed only by domestic regulations, look slightly difference because at the moment there are no uniform norms in the EU market regarding the obligation to establish such funds. The crisis situation in gave rise to discussions about this problem and, as a result, commencement of work on draft directive concerning the so-called insurance guarantee schemes. The activities of an insured persons protection fund may include both fulfilment of performance when an insolvent insurance company is unable to do so and the ensured continuation of insurance in the event of bankruptcy of an insurance company. Apart from compensation, the funds implement various forms of aid. The area of their activities varies and may cover both property and life insurance or only selected groups of insurance: life or 12 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

13 ROLA FUNDUSZY GWARANCYJNYCH W UBEZPIECZENIACH Fundusz gwarancyjny jest instytucją której zadaniem jest zapewnienie określonego minimalnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej w przypadku niemożności spełnienia przyrzeczonych przez właściwego ubezpieczyciela świadczeń, lub też w przypadku braku możliwości ustalenia właściwego ubezpieczyciela lub jego braku. Działania funduszy gwarancyjnych wzmacniają zaufanie do rynku ubezpieczeniowego i jednocześnie stabilizują sytuację na tym rynku. Z uwagi na pełnione funkcje można dokonać następującego podziału funduszy gwarancyjnych: Fundusze rekompensujące skutki upadłości (tzw. pay-box): przyspieszające czas realizacji świadczenia zapewniające realizację świadczenia w sytuacji braku masy spadkowej na zapewnienie świadczenia gwarantujące trwałość umowy ubezpieczenia i jej warunków, Fundusze zapobiegające upadłościom (tzw. risk minimizer) Fundusze rekompensujące brak ochrony ubezpieczeniowej (tzw. solidarity payer). Działalność funduszy gwarancyjnych jest szczególnie ważna w obszarze ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym pełnią zarówno funkcje kompensacyjne jak i prewencyjne. Obok wymienionych funkcji niektóre z nich, zwłaszcza w Europie, pełnią też rolę Ośrodka Informacji. Prowadzone przez nie działania wynikają zarówno z regulacji unijnych (dyrektyw komunikacyjnych) jak i z regulacji krajowych. Działalność funduszy gwarancyjnych jest szczególnie ważna w obszarze ubezpieczeń obowiązkowych OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w którym pełnią zarówno funkcje kompensacyjne jak i prewencyjne. Obok wymienionych funkcji niektóre z nich, zwłaszcza w Europie, pełnią też rolę Ośrodka Informacji. Odrębnie kształtuje się działalność tzw. funduszy ochrony ubezpieczonych, która regulowana jest jedynie przepisami krajowymi, bowiem w chwili obecnej w zakresie obowiązku tworzenia takich funduszy brakuje jednolitych unormowań na rynku unijnym. Sytuacja kryzysu lat spowodowała dyskusję wokół tego problemu i w efekcie podjęcie prac nad projektem dyrektywy w sprawie tzw. insurance guarantee schemes. Działania funduszy ochrony ubezpieczonych mogą obejmować zarówno realizację świadczeń w sytuacji niemożności ich spełnienia w związku z niewypłacalnością zakładu ubezpieczeń lub zapewnienie kontynuacji ubezpieczenia w sytuacji upadłości zakładu Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa, 13

14 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE property. The protection can be offered to individuals only or both individuals and corporate entities. In Poland, the Insurance Guarantee Fund fulfils both compensation and assistancerelated function. The compensatory function is carried out in situations related to a damage cause by unidentified or non-insured perpetrator with regard to motor third party liability insurance (hereinafter reffered to as the MTPL insurance ), by non-insured perpetrator in third party liability insurance of farmers (hereinafter reffered to as the farmers TPL insurance), and in compulsory insurance and life insurance when the insurer goes bankrupt. The assistance function is carried out by offering the ability to incur a repayable loan from the resources of an assistance fund, accumulated for that purpose and managed by the UFG. 14 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

15 ROLA FUNDUSZY GWARANCYJNYCH W UBEZPIECZENIACH ubezpieczeń. Obok kompensacji fundusze implementują różne formy pomocy. Ich zakres działalności jest zróżnicowany i może obejmować ubezpieczenia majątkowe i życiowe czy też wybrane grupy ubezpieczeń majątkowe lub życiowe. Ochrona może być kierowana do osób fizycznych lub do osób fizycznych i prawnych. W Polsce Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni zarówno funkcję kompensacyjną jak i pomocową. Funkcja kompensacyjna jest realizowana w sytuacjach związanych z wyrządzeniem szkody przez niezidentyfikowanego lub nieubezpieczonego sprawcę w ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przez nieubezpieczonego sprawcę w ubezpieczeniach OC rolników oraz w sytuacji upadłości ubezpieczyciela w ubezpieczeniach obowiązkowych i w ubezpieczeniach życiowych. Funkcja pomocowa jest wypełniana poprzez możliwość udzielania pożyczek zwrotnych ze środków zgromadzonego na ten cel funduszu pomocowego, którym zarządza UFG. Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa, 15

16 ORGANIZATION OF THE INSURANCE GUARANTEE FUND (UFG) Executive Board of the Insurance Guarantee Fund Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 16 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

17 ORGANIZACJA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO Legal basis of the UFG s operational activity UFG was founded in 1991 pursuant to the Act on Insurance Activity of 28 July 1990, which also set the framework of operation of the modern Polish insurance market and regulated the issues connected with the system of compulsory insurance. Currently, the legal grounds of UFG s operations are the following legal acts: The Act on Compulsory Insurance, the Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers Bureau of 22 May 2003 (Journal of Laws No 124 item 1152, as amended); The Act on Insurance Activity of 22 May 2003 (Journal of Laws No 124 item 1151, as amended), and The Articles of Association of the Fund, adopted on 14 June 2007 by the General Assembly of UFG Members and approved by the decision of the Minister of Finance of 2 August 2007 (Official Journal of the Minister of Finance No 9 of 30 August 2007). Podstawa prawna działalności UFG UFG powstał w 1991 roku z mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 roku, która wyznaczyła ramy funkcjonowania współczesnego polskiego rynku ubezpieczeniowego i równocześnie regulowała kwestie związane z systemem ubezpieczeń obowiązkowych. W chwili obecnej prawną podstawę działalności UFG stanowią następujące akty prawne: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 Poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 22 maja 2003 o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124 Poz z późn. zm.) oraz Statut Funduszu uchwalony 14 czerwca 2007 r. przez Zgromadzenie Członków UFG i zatwierdzony przez Ministra Finansów decyzją z dnia 2 sierpnia 2007 r. (Dz.U.MF nr 9 z dnia ). Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa, 17

18 ORGANIZATION OF THE INSURANCE GUARANTEE FUND (UFG) UFG s organisational structure The Guarantee Insurance Fund is a private institution which carries out public tasks. The statutory bodies of the Insurance Guarantee Fund are: General Assembly of the Fund Members, The Fund s Council, The Fund s Executive Board. Within its internal structure, the UFG is divided into: divisions, offices, independent organisational units (departments and posts). Chart 1. Organizational structure of the UFG GENERAL ASSEMBLY OF THE FUND MEMBERS FUND S COUNCIL EXECUTIVE BOARD DIVISIONS OFFICES INDEPENDENT DEPARTMENTS CLAIMS SETTLEMENT AND RECOURSES EXECUTIVE BOARD ADMINISTRATIVE-ECONOMIC PENALTY CHARGES INFORMATION CENTRE LEGAL ACCOUNTING AND FINANCE IT INDEPENDENT UNIT FOR STAFF ADMINISTRATION INDEPENDENT POST FOR INFORMATION SECURITY 18 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

19 ORGANIZACJA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO Struktura organizacyjna UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucja prywatną wypełniającą zadania publiczne. Organami statutowymi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego są: Zgromadzenie Członków Funduszu, Rada Funduszu, Zarząd Funduszu. W ramach struktury wewnętrznej UFG podzielony jest na: piony, biura, samodzielne jednostki organizacyjne (wydziały, stanowiska). Schemat 1. Struktura organizacyjna UFG ZGROMADZENIE CZŁONKÓW RADA FUNDUSZU ZARZĄD PIONY BIURA SAMODZIELNE WYDZIAŁY LIKWIDACJI SZKÓD I REGRESÓW ZARZĄDU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY OPŁAT OŚRODEK INFORMACJI PRAWNY KSIĘGOWOŚCI I FINANSÓW INFORMATYKI SAMODZIELNY ZESPÓŁ DS. KADR SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Raport Roczny 2009 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ul. Płocka 9/11, Warszawa, 19

20 ORGANIZATION OF THE INSURANCE GUARANTEE FUND (UFG) General Assembly of the Fund Members The General Assembly of the Fund Members is composed of the representatives of insurance companies that are permanent or non-permanent members of the UFG. The permanent members are domestic and international insurance companies which conduct insurance activity in the scope of compulsory MTPL insurance and compulsory farmers TPL insurance in the Republic of Poland, also via a branch (on the principle of freedom of establishment) or otherwise, on the principle of freedom of services. Pursuant to the Articles of Association of the Fund, an insurance company is recognized as a permanent member of the UFG upon concluding the first contract of MTPL insurance or farmers TPL insurance. The insurance company notifies the Fund of concluding the first contract promptly, no later than within 14 days of the date of concluding the contract. Permanent membership of an insurance company expires in the following circumstances: the company does not conclude any contracts on compulsory MTPL insurance or compulsory farmers TPL insurance, The General Assembly of the Fund Members is composed of the representatives of insurance companies that are permanent or non-permanent members of the UFG. Pursuant to the Articles of Association of the Fund, an insurance company is recognized as a permanent member of the UFG upon concluding the first contract for MTPL insurance or farmers TPL insurance. the insurance company adopts a resolution on liquidation, the insurance company is declared bankrupt. the supervision authority withdraws its approval for business activities carried out by the insurance company in the scope of compulsory MTPL insurance or compulsory farmers TPL insurance, the supervision authority orders compulsory liquidation of the insurance company, 20 Annual Report 2009 The Insurance Guarantee Fund Płocka St. 9/11, Warsaw,

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2015 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2015 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2015 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2015 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 RAPORT ROCZNY 2011 ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 FINANSOWANIE I REALIZACJA FUNKCJI UFG 12 Finansowanie 12 Funkcja kompensacyjna 18 Funkcja kontrolno-represyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

2 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG

2 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 2012 RAPORT ROCZNY 1 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 4 7 9 NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UFG W 2012 ROKU 14 DZIAŁALNOŚĆ KOMPENSACYJNA 17 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-REPRESYJNA

Bardziej szczegółowo

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były:

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były: Wyniki za 2006 rok Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z treścią art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kot Izabela Michalczyk

Katarzyna Kot Izabela Michalczyk Katarzyna Kot Izabela Michalczyk instytucja powołana w 1990 w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14/2015 Data sporządzenia: 2015%05%15

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14/2015 Data sporządzenia: 2015%05%15 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 14/2015 Data sporządzenia: 2015%05%15 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 % Proposals of Resolutions

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions Podstawa

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor insurance claim record* REGON : 242859870 EKOENERGIA SILESIA S.A. ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I półrocze 2017 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I półrocze 2017 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2017 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor claim record* REGON : 510734049 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. Lubelska

Bardziej szczegółowo

STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1

STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 2014-04-07 Sopot data i miejsce wystawienia Date and place of confirmation issue 311862 L.dz. Confirmation No. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2017 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2017 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2017 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r. Nr 132 (2533) 2010-07-12 Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku ZNUV 2013;33;83-93 83 Aleksandra Wiktorow Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku Streszczenie W 2012 roku wzrosła składka przypisana brutto w prawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: 2014-05-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Proposals of Resolutions

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013 Data sporządzenia: 2013-05-31 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions including

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka zdrowotna dr Adam Kozierkiewicz Zawartość Statystyka sektora ubezpieczeń komercyjnych Opieka długoterminowa wobec starzenia się społeczeństwał ń Podstawy

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r.

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r. Nr 94 (2747) 2011-05-19 Marcin Z. Broda Dla ubezpieczeń majątkowych rok 2010 był rokiem próby. Po latach rozwoju i zysków nadeszło sprawdzenie i weryfikacja przyjętych przez poszczególne zarządy strategii.

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

SYMBIO POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za okres od do roku

SYMBIO POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za okres od do roku SYMBIO POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku Warszawa dn. 26.06.2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. oraz z badania

Bardziej szczegółowo

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku

KULCZYK OIL VENTURES INC. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku KULCZYK OIL Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (systemem ESPI) List of information which has been disclosed to the public during 2012 (filed with Warsaw Stock Exchange information

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Public Procurement Law of 29 January 2004 ( J.L. 2004 No. 19, item 177) 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMITETU DS. INWESTYCJI RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A.

REGULAMIN KOMITETU DS. INWESTYCJI RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Nadzorczej Banku BPH S.A. Nr 42/2014 REGULAMIN KOMITETU DS. INWESTYCJI RADY NADZORCZEJ BANKU BPH S.A. Uchwalony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 42/2014 z dnia 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Marek Monkiewicz Uniwersytet Warszawski Grażyna Sordyl Akademia Leona Koźmińskiego Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych Confirmation of motor insurance claim record

Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach komunikacyjnych Confirmation of motor insurance claim record UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC Paula Malina Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polskiego rynku ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kw. 2016 Warszawa, 05 grudnia 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity)

S T A T U T Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity) S T A T U T Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwane dalej Biurem, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

(Wersja polska na dole dokumentu)

(Wersja polska na dole dokumentu) PRIVACY POLICY (Wersja polska na dole dokumentu) 1. Romuald Margol who conducts business activity under the business name of PolishProperty.eu Margol Romuald with company s seat in Wrocław 50-113, Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. UFG Chronimy poszkodowanych. Identyfikujemy nieubezpieczonych. Wspieramy ubezpieczycieli

Raport Roczny. UFG Chronimy poszkodowanych. Identyfikujemy nieubezpieczonych. Wspieramy ubezpieczycieli 2014 Raport Roczny UFG Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 3 4 5 DZIAŁALNOŚĆ KOMPENSACYJNA

Bardziej szczegółowo

The historical influences Poland-Turkey

The historical influences Poland-Turkey The historical influences Poland-Turkey XIX-XX century W czasie zaborów Turcja często postrzegana była jako kraj sprzyjający sprawie polskiej i potencjalny sojusznik. Turcja nigdy nie uznała rozbiorów

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw Warszawa, 27 października 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance II kw. 2016 Warszawa, 27 października 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance II kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw Warszawa, 30 września 2016 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance I kw. 2016 Warszawa, 30 września 2016 r. Raport Polski rynek bancassurance I kw. 2016 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał Warszawa, 15 grudnia 2017 r.

Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał Warszawa, 15 grudnia 2017 r. Raport PIU Polski Rynek Bancassurance III kwartał 2017 Warszawa, 15 grudnia 2017 r. Raport Polski rynek bancassurance III kw. 2017 Dane przedstawione w prezentacji zostały zebrane przez Polską Izbę Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo