I. Podsumowanie prospektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Podsumowanie prospektu"

Transkrypt

1 I. Podsumowanie prospektu Sekcja A Wprowadzenie i ostrzeżenia Sekcja niniejsza stanowi podsumowanie prospektu emisyjnego papierów wartościowych firmy Photon Energy Investments N.V. (dalej również jako PE Investments, emitent lub firma a wspólnie z firmami córkami grupa PE Investments lub koncern PE Investments ). Podsumowanie to zawiera co najmniej dane, które nazwane zostały elementy składowe informacji. Powyższe elementy składowe informacji są rozdzielone do sekcji A E (A.1 E.7). Podsumowanie niniejsze zawiera wszystkie elementy składowe informacji, które należy zawrzeć w podsumowaniu dotyczącym niniejszego rodzaju papierów wartościowych i Emitenta. Ze względu na to, że niektóre elementy informacji nie muszą podlegać opublikowaniu, mogą w numerycznej kolejności oznaczenia elementów informacji powstać luki. I jeżeli nawet element składowy informacji musi zostać w podsumowaniu zawarty ze względu na rodzaj papierów wartościowych i ze względu na emitenta, możliwe jest, że nie mogą być udzielone żadne jednoznaczne informacje. W takim przypadku zamieszcza się w podsumowaniu krótki opis danego elementu składowego informacji z informacją nie dotyczy. A.1 Ostrzeżenia Niniejsze podsumowanie należy rozumieć jako wprowadzenie do prospektu. Inwestor przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w określone papiery wartościowe, powinien podejmować ją w oparciu o prospekt ogólny. Jeżeli miałoby nastąpić dochodzenie przed sądem roszczeń w oparciu o informacje zawarte w niniejszym prospekcie, możliwe jest, że inwestor występujący w charakterze powoda, musiałby przy stosowaniu przepisów prawnych danego państwa członka Europejskiego Obszaru Gospodarczego ponieść koszty tłumaczenia prospektu przed rozpoczęciem procesu. Emitent, który przejął odpowiedzialność za podsumowanie włącznie z jego tłumaczeniem, może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko w przypadku, gdyby podsumowanie wprowadzało w błąd, było nieprawidłowe lub pozostawało w sprzeczności w zestawieniu z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego, lub jeżeli koresponduje z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego, ale nie zawiera wszelkich niezbędnych istotnych informacji. A.2 Zgoda na wykorzystanie prospektu przez pośredników finansowych Emitent wyraził zgodę, aby w okresie od podania prospektu do wiadomości publicznej, do wstępnego terminu zakończenia składania ofert, tzn. do 31. stycznia 2014, pośrednicy finansowi, którzy otrzymają pozwolenie indywidualne mogli używać prospektu do późniejszej sprzedaży na rzecz innej osoby lub definitywnej sprzedaży ułamkowych obligacji na okaziciela w Republice Federalnej Niemiec, w Republice Austrii, w Republice Czeskiej, w Republice Słowacji i w Rzeczpospolitej Polskiej. I odnośnie takich późniejszych kolejnych sprzedaży lub definitywnej sprzedaży ze strony wymienionych pośredników finansowych emitent przejmuje odpowiedzialność za zawartość prospektu. Zgoda na korzystanie z prospektu została już wydana firmie S Broker AG & Co. KG, Carl-Bosch-Str. 10, Wiesbaden, i także Brokerjet Bank AG, Mariahilfer Strasse 121B, 1060 Wien. Termin składania ofert, w czasie którego może nastąpić późniejsza sprzedaż na rzecz innej osoby lub sprzedaż ostateczna, odpowiada terminowi składania ofert według prospektu, tzn. okresowi od 25 lutego 2013 najpóźniej do 31 stycznia Zgoda niniejsza nie jest ograniczona żadnymi innymi warunkami. Informacja o innych pośrednikach finansowych, którym zostanie w ramach wyżej przywołanej zgody udzielone zezwolenie na używanie prospektu a którzy w chwili zatwierdzania prospektu byli nieznani, w terminie natychmiastowym zostanie zamieszczona na stronach internetowych Emitenta (www.photonenergyinvestments.com). Jeżeliby Emitent wydał zgodę na używanie prospektu kolejnym pośrednikom finansowym, również w terminie natychmiastowym zamieści to na swoich stronach 1

2 internetowych. Jeżeli wymagałyby tego przepisy, emitent w takich przypadkach upubliczniłby jeszcze suplement do prospektu emisyjnego zgodnie z 16 WpPG (Ustawa o papierach wartościowych). Jeżeliby pośrednik finansowy przedstawił ofertę, to w chwili przedstawienie oferty jest zobowiązany do poinformowania inwestorów o warunkach oferty. Sekcja B Emitent B.1 Prawne i komercyjne określenie emitenta Nazwa handlowa firmy brzmi Photon Energy Investments N.V.. Firma w większości przypadków występuje pod nazwą handlową Photon Energy Investments. Żadne inne nazwy handlowe nie są stosowane. B.2 Siedziba, forma prawna, odpowiednie przepisy prawa i kraj założenia firmy Firma ma siedzibę w Amsterdamie, Holandia. Firma jest wpisana do Rejestru Handlowego Izby Handlowej Amsterdamu w Holandii pod numerem Firma została założona w Holandii. Firma stanowi spółkę akcyjną zgodnie z prawem holenderskim. Obowiązującym porządkiem prawnym są przepisy obowiązujące w Holandii. B.4b Wszystkie znane do chwili obecnej tendencje, które wpływają na emitenta i gałęzie działalności gospodarczej w których działa Od 30. czerwca 2012 nie nastąpiły żadne istotne zmiany w perspektywach emitenta. Wzrost przychodów z elektrowni fotowoltaicznych w portfelu Emitenta w 3. kwartale 2012 przewyższał wzrost w porównywalnym okresie roku Poprzez nabycie w grudniu 2012 dwóch włoskich elektrowni fotowoltaicznych zyski emitenta od 1. kwartału 2013 według przewidywań kierownictwa firmy jeszcze wzrosną. Trwający spadek cen modułów fotowoltaicznych i innych składników budowy elektrowni fotowoltaicznych wpłynął na obniżenie kosztów inwestycyjnych w przeciągu roku Kontynuacji tego trendu według opinii kierownictwa emitenta można oczekiwać w łagodniejszej formie również w roku 2013, wzrost zdolności konkurencyjnych energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach fotowoltaicznych miałby osiągnąć wymiar ogólnoświatowy. Ponieważ koszty kapitałowe stanowią dominujący czynnik kosztów fabryk fotowoltaicznych, ma ogólny a przede wszystkim długoterminowy poziom stóp procentowych wraz z kosztami inwestycyjnymi decydujący wpływ na koszty wyprodukowania kilowatogodziny. Według przewidywań emitenta należy liczyć sie z długotrwałym niskim poziomem stóp procentowych, co miałoby mieć pozytywny wpływ, zwłaszcza na koszty kapitału zagranicznego. Według twierdzeń emitenta będzie jednocześnie wzrastał krąg inwestorów finansowych, którzy poszukują długoterminowych projektów inwestycyjnych, np. ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia życiowe, którzy będą zachęcać do inwestowania kapitału własnego w te aktywa. Największym czynnikiem niepewności w przemyśle fotowoltaicznym jest w dalszym ciągu oprócz konieczności pozyskiwania obcego kapitału regulacja, przede wszystkim w krajach europejskich, w których do tej pory powstała duża ilość elektrowni fotowoltaicznych w oparciu o krajowe systemy pomocy (np. dotacje lub zielone certyfikaty). Czeski przykład działania wstecznego zmotywował rządy, a właściwie urzędy energetyczne w Hiszpanii, Bułgarii i Grecji do podjęcia podobnych kroków. Również we Francji rozważane jest opodatkowanie wsteczne. We Włoszech rozważane jest wsteczne opodatkowanie, co mogłoby sie odbić niekorzystnie na wartości tamtejszych instalacji fotowoltaicznych. Czeskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu poinformowało, że przygotowuje projekt ustawy o przedłużeniu specjalnego podatku, wprowadzonego uprzednio na okres trzech lat (2011 do 2013), który w chwili obecnej wynosi 26 % od obrotu elektrowni fotowoltaicznych oddanych do eksploatacji w latach 2009 i Do chwili obecnej nie zostały udostępnione żadne szczegółowe informacje, mimo wszystko przedłużenie tego specjalnego podatku miałoby wpływ negatywny na opłacalność i tym samym na wartość czeskiej części portfela emitenta. Ryzyko regulacji w Europie 2

3 powoduje starania kierownictwa Emitenta w kierunku orientacji na rynki pozaeuropejskie, na których energia elektryczna produkowana przez elektrownie fotowoltaiczne jest handlowo konkurencyjna. B.5 Struktura organizacyjna i pozycja emitenta w ramach grupy Emitent jest 100% firmą - córką matki Photon Energy N.V. przedsiębiorstwo grupy Photon Energy i jednocześnie jest między holdingową firmą koncernu PE Investments. Koncern PE Investments stanowi podgrupę w ramach koncernu Photon Energy. Struktura koncernu PE Investments: PhotonEnergyInvestmentsN.V. Słowacja Photon SK SPV 1 s.r.o. Photon SK SPV 2s.r.o. Photon SK SPV 3 s.r.o. SUN4ENERGY ZVB, s.r.o. SUN4ENERGY ZVC, s.r.o. 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 50% 50% ATS Energy s.r.o. EcoPlan 2 s.r.o. EcoPlan 3 s.r.o. Fotonika s.r.o. Solarpark Myjava s.r.o. SolarparkPolianka s.r.o. 100% Photon SPV 1 s.r.o. Onyx Energy s.r.o. Photon SPV 3s.r.o. Onyx Energy projekt II s.r.o. Czechy Photon SPV 8 s.r.o. Exit 90 SPV s.r.o. Photon SPV 4 s.r.o. Photon SPV 10 s.r.o. Photon SPV 11 s.r.o. Photon SPV 6 s.r.o. Włochy Photon IT SPV 1 s.r.l. 100% 100% Photon IT SPV 2 s.r.l. Udziałowcem jest Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. z siedzibą w Pradze. Jednakże Emitent posiada opcje zakupu udziałów w zyskach w Spółce Celowej, i według IAS 27 posiada prawo własności w Spółce Celowej. W ramach koncernu PE Investments emitent jest firmą należącą do holdingu. Jej działalność polega na wyborze (analiza inwestycji, sprzedaż projektu), finansowaniu i realizacji ( inwestycja w budowę) projektów elektrowni fotowoltaicznych, których realizacja przebiega zwykle w oparciu o własne firmy celowe (spółki celowe) i następnie ewidencjonowane są w statusie finansowym. Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych i produkcja energii elektrycznej przebiega w poszczególnych Spółkach Celowych. B.9 Prognozy lub przewidywanie zysku Nie dotyczy, ponieważ nie są dostępne żadne prognozy ani przewidywania zysku. B.10 Ograniczenia w dokumentach potwierdzających Nie dotyczy, ponieważ dokument potwierdzający historyczną informacją finansową nie zawiera żadnych ograniczeń ze strony audytora. B.12 Wybrane historyczne informacje finansowe Wykazy zamieszczone w niniejszej sekcji zawierają wybrane informacje finansowe ze zbadanego śródrocznego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1. czerwca 2012 do 30. czerwca

4 Emitent powstał 1. czerwca Wykaz zysków i strat koncernu i wykaz przepływu kapitału zawarty w śródrocznym sprawozdaniu finansowym koncernu na 30. czerwca 2012 zawiera więc jedynie informacje za okres od 1. czerwca 2012 do 30. czerwca 2012 przy czym słowackie i czeskie Spółki Celowe zostały objęte w śródrocznym sprawozdaniu finansowym koncernu dopiero od 12. czerwca 2012 a właściwie od 19. czerwca Wybrane informacje finansowe z bilansu koncernu Dzień decydujący w tyś. EUR (po audycie) Majątek inwestycyjny Aktywa obrotowe Należności handlowe Środki pieniężne/lokaty w instytucjach kredytowych Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał subskrybowany lub wyemitowany 45 Kapitał własny Bilans całkowity Wybrane informacje finansowe z bilansu zysków i strat koncernu Okres w tyś. EUR (po audycie) Przychody 712 Opłata solarna -120 Koszty materiałowe -181 Wpływy brutto 411 Pozostałe koszty eksploatacyjne -106 Zysk operacyjny 305 finansowy Zysk -167 Przychody z udziałów 23 Wynik przed opodatkowanie 161 Podatek dochodowy -22 Wynik po opodatkowaniu 139 ( podatku Pozostałe przychody (bez Wynik ogółem Wynik finansowy składa się z przychodów odsetkowych bez odsetek i kosztów finansowych Pozostałe przychody (bez opodatkowania) wynikają z nowego oceniania Spółek Celowych w Republice Czeskiej i Słowacji przeprowadzonego przez firmę w oparciu o IAS 16, ich udziały, a właściwie opcje kupna udziałów Emitenta uzyskano w czerwcu Wybrane informacje finansowe z bilansu przepływu kapitału Okres w tyś. EUR (po audycie) Cashflow z bieżącej działalności handlowej 0 Cashflow z działalności inwestycyjnej Cashflow z działalności finansowej 0 Perspektywy emitenta od 30. czerwca 2012, tj. od daty ostatnich potwierdzonych audytem informacji finansowych, nie uległy pogorszeniu. Od 30. czerwca 2012 nastąpiły poniższe zasadnicze zmiany sytuacji finansowej lub pozycji handlowej Emitenta: W dniu 9. listopada 2012 emitent podwyższył wyemitowany i spłacony kapitał z sumy ,- EUR do ,- EUR przez przeniesienie częściowej kwoty rezerw kapitałowych. 4

5 Roszczenia Emitenta wobec czeskich Spółek Celowych dotyczące spłaty kredytów na ogólną sumę około 16,7 mln EUR (stan na 30. czerwiec 2012) zostały emitentowi spłacone na chwilę obecną w wysokości około 6,6 mln EUR, a w wysokości 10 mln EUR zostały skapitalizowane. Pozostała część kredytu w wysokości około 0,1 mln EUR została przeniesiona do tzw. kredytów oznaczonych. Ogólne należności w stosunku do roszczeń Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. (RLRE) nie posiadają priorytetu i są wstrzymane. W dniu 12. listopada 2012 zostały zawarte Umowy ramowe z RLRE dotyczące refinansowania kredytów udzielonych przez grupę RLRE czeskim Spółkom Celowym. Następnie miałyby zostać udzielone kredyty ze strony RLRE, a właściwie Raiffeisen FinCorp (pozostały kredyt wraz z naliczonymi odsetkami: około 31 mln EUR, czas trwania: w większości do 1. stycznia 2016, oprocentowanie: Pribor a 5,45, właściwie 6,45 %) zastąpione najpóźniej 31. grudnia 2012 nowymi kredytami przez instytucję grupy Raiffeisen (kredyty obcego finansowania) z terminem do 1. stycznia 2021 i przy oprocentowaniu 5,19 %. Kredyty obcego finansowania w ogólnej kwocie nominalnej około 36,8 mln EUR zostały w międzyczasie wypłacone przez grupę Raiffeisen odpowiednim czeskim Spółkom Celowym a w ogólnej wysokości 31 mln zostały wykorzystane na całkowitą spłatę pozostałego kredytu RLRE/Raiffeisen FinCorp i na cele częściowej spłaty pożyczek podporządkowanych emitenta. Do pisemnego zawarcia nowych umów kredytowych z odpowiednią Spółką Celową do chwili obecnej nie doszło. Emitent w dniu 13. grudnia 2012 nabył dwie Spółki Celowe we Włoszech, każda z nich posiada jedno dachowe urządzenie fotowoltaiczne (zdolność produkcyjna ogółem 1,25 MWp), za cenę kupna sprzedaży 170 tyś EUR i obu Spółkom Celowym udzielił w dniu 17. grudnia 2012 pożyczki w wysokości 910 tyś. EUR (na okres: 5 lat, oprocentowanie: 3 % p.a.) w celu wyrównania zobowiązań. Pozostałe zobowiązania obu Spółek Celowych (przeważnie wobec firm grupy Photon Energy) wynoszą około 2,9 mln EUR. Wartość Fair Value, określona przez emitenta w oparciu o metodę DCF, wynosi dla obu Spółek Celowych ogółem tyś. EUR. Emitent przedterminowo spłacił pożyczkę pobraną na skrypt dłużny od Photon Energy N.V. na 3,2 mln EUR w kwocie 2,95 mln EUR. W styczniu 2013 sześć słowackich Spółek Celowych przedterminowo spłaciło pożyczki udzielone przez UniCredit Bank Slovakia a.s. w wysokości 634 tyś. EUR. Kwota powyższa nie stanowi sumy przewidzianej do ewentualnej wypłaty dywidendy emitentowi. Emitent zawarł 22. stycznia 2013 porozumienie udziałowców z Jacob Securities Holdings Inc., Toronto, dotyczące wspólnie obecnie tworzonej firmy Photon Energy Investments North America N.C. (PEINA). Emitent w firmie PEINA ma udziały w wysokości 85 %. Zobowiązał się, że firmie PEINA w terminie do 31. marca 2013 udzieli pożyczki ramowej w wysokości do 10 mln dolarów kanadyjskich (około 7,4 mln EUR), która podlegać będzie wycofaniu zgodnie z przyszłymi postanowieniami zarządu inwestycyjnego firmy PEINA i będzie przeznaczona na zapłatę konkretnych transzy powiązanych z projektami, przy oprocentowaniu w wysokości jednego miesięcznego Euriboru plus 300 punktów podstawowych. To wszystko przy założeniu, że fundusze będą pozyskane na drodze wyemitowania obligacji, będących przedmiotem niniejszego prospektu. B.13 Opis wszelkich zdarzeń z ostatniego okresu, które w znacznym stopniu wpływają na ocenę zdolności płatniczych Emitenta W dniu 9. listopada 2012 emitent podwyższył wyemitowany i spłacony kapitał z sumy ,- EUR do ,- EUR przez przeniesienie częściowej kwoty rezerw kapitałowych. Roszczenia Emitenta wobec czeskich Spółek Celowych dotyczące spłaty kredytów na ogólną sumę około 16,7 mln EUR (stan na 30. czerwiec 2012) zostały emitentowi spłacone na chwilę obecną w wysokości około 6,6 mln EUR, a w wysokości 10 mln EUR zostały skapitalizowane. Pozostała część kredytu w wysokości około 0,1 mln EUR została przeniesiona do tzw. kredytów oznaczonych. Ogólne należności w stosunku do roszczeń Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. (RLRE) nie posiadają priorytetu i są wstrzymane. W dniu 12. listopada 2012 zostały zawarte Umowy ramowe z RLRE dotyczące refinansowania kredytów udzielonych przez grupę RLRE czeskim Spółkom Celowym. Następnie miałyby zostać udzielone kredyty ze strony RLRE, a właściwie Raiffeisen FinCorp (pozostały kredyt wraz z naliczonymi odsetkami: około 31 mln EUR, czas trwania: w większości do 1. stycznia 2016, oprocentowanie: Pribor a 5,45, właściwie 6,45 %) zastąpione najpóźniej 31. grudnia 2012 nowymi kredytami przez instytucję grupy Raiffeisen (kredyty obcego finansowania) 5

6 z terminem do 1. stycznia 2021 i przy oprocentowaniu 5,19 %. Kredyty obcego finansowania w ogólnej kwocie nominalnej około 36,8 mln EUR zostały w międzyczasie wypłacone przez grupę Raiffeisen odpowiednim czeskim Spółkom Celowym a w ogólnej wysokości 31 mln zostały wykorzystane na całkowitą spłatę pozostałego kredytu RLRE/Raiffeisen FinCorp i na cele częściowej spłaty pożyczek podporządkowanych emitenta. Do pisemnego zawarcia nowych umów kredytowych z odpowiednią Spółką Celową do chwili obecnej nie doszło. Emitent w dniu 13. grudnia 2012 nabył dwie Spółki Celowe we Włoszech, każda z nich posiada jedno dachowe urządzenie fotowoltaiczne (zdolność produkcyjna ogółem 1,25 MWp), za cenę kupna sprzedaży 170 tyś EUR i obu Spółkom Celowym udzielił w dniu 17. grudnia 2012 pożyczki w wysokości 910 tyś. EUR (na okres: 5 lat, oprocentowanie: 3 % p.a.) w celu wyrównania zobowiązań. Pozostałe zobowiązania obu Spółek Celowych (przeważnie wobec firm grupy Photon Energy) wynoszą około 2,9 mln EUR. Wartość Fair Value, określona przez emitenta w oparciu o metodę DCF, wynosi dla obu Spółek Celowych ogółem tyś. EUR. Emitent przedterminowo spłacił pożyczkę pobraną na skrypt dłużny od Photon Energy N.V. na 3,2 mln EUR w kwocie 2,95 mln EUR. W styczniu 2013 sześć słowackich Spółek Celowych przedterminowo spłaciło pożyczki udzielone przez UniCredit Bank Slovakia a.s. w wysokości 634 tyś. EUR. Kwota powyższa nie stanowi sumy przewidzianej do ewentualnej wypłaty dywidendy Emitentowi. Emitent zawarł 22. stycznia 2013 porozumienie udziałowców z Jacob Securities Holdings Inc., Toronto, dotyczące wspólnie obecnie tworzonej firmy Photon Energy Investments North America N.C. (PEINA). Emitent w firmie PEINA ma udziały w wysokości 85 %. Zobowiązał się, że firmie PEINA w terminie do 31. marca 2013 udzieli pożyczki ramowej w wysokości do 10 mln dolarów kanadyjskich (około 7,4 mln EUR), która podlegać będzie wycofaniu zgodnie z przyszłymi postanowieniami zarządu inwestycyjnego firmy PEINA i będzie przeznaczona na zapłatę konkretnych transzy powiązanych z projektami, przy oprocentowaniu w wysokości jednego miesięcznego Euriboru plus 300 punktów podstawowych. To wszystko przy założeniu, że fundusze będą pozyskane na drodze wyemitowania obligacji, będących przedmiotem niniejszego prospektu. B.14 Uzależnienie emitenta od innych firm koncernu PE Investments Opis grupy Photon Energy i koncernu PE Investments i informacje dotyczące pozycji zajmowanej przez emitenta w ramach struktur grupy Photon Energy i koncernu PE Investments są zamieszczone w punkcie B.5 podsumowania. Z punktu widzenia udziałów emitent jest zależny od jednego jedynego swego akcjonariusza, firmy Photon Energy N.V. i stojącymi za nią pośrednimi akcjonariuszami, Georgiem Hotar i Michaelem Gartner. Następnie, prawie wszystkie usługi związane z działalnością handlową emitenta są wykonywane przez firmy siostry w ramach grupy Photon Energy. Ponieważ świadczenie tych usług może być oferowane niezależnym osobom trzecim, nie występuje bezpośrednie uzależnienie w stosunku do pozostałych firm grupy Photon Energy. Przychody uzyskuje emitent w większości z płatności odsetek od pożyczek (pożyczek w ramach firmy) przez swoje Spółki Celowe i z podziału zysku, więc w tym rozumieniu jest zależny od swych Spółek Celowych. B.15 Opis głównych działalności emitenta Emitent posiada zasadniczą część portfela elektrowni fotowoltaicznych grupy Photon Energy. Firma jest w chwili obecnej posiadaczem udziałów, odpowiednio opcji na udziały w ogółem 23 Spółkach Celowych parków solarnych posiadających ogółem 25 elektrowni fotowoltaicznych w Czechach, na Słowacji i we Włoszech. Firma bowiem występuje jako posiadacz udziałów w urządzeniach PV i jako producent ciągle wytwarzanej za pośrednictwem swych Spółek Celowych energii elektrycznej. Przedmiotem działalności gospodarczej Emitenta jest analiza inwestycyjna, sprzedaż projektów, inwestowanie w budownictwo, prowadzenie księgowości i zarządzanie portfelem elektrowni fotowoltaicznych. Zadaniem, które stoi przed firmą jest rozszerzanie tworzenia i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych. 6

7 B.16 Wskaźniki kontrolne Georg Hotar i Michael Gartner w chwili obecnej posiadają w Photon Energy N.V. udziały w wysokości 48,33 % (Georg Hotar) i 51,67 % (Michael Gartner), czyli pośrednio ogółem 100 % akcji firmy. Łącznie więc pośrednio dysponują taką ilością głosów, która gwarantuje zarządzanie firmą. Dlatego, że w Photon Energy N.V. w zasadzie podejmowanie uchwał odbywa się zwykłą większością głosów, zasadniczy wpływ na kierowanie firmą może wywierać sam Gartner. Środki zapobiegania kontroli nie istnieją. B.17 Rating - ocena PE Investments (koncern) został oceniony przez firmę Creditreform Rating AG, Neuss, ratingem BB-. Odnosi się ta ocena do oceny firmy. Dla samej emisji obligacji, rating nie został przeprowadzony, ani nie jest planowany w przyszłości. Creditreform Rating AG definiuje rating BB- następująco: zadowalająca zdolność kredytowa, średnie ryzyko niewypłacalności. Sekcja C Papiery wartościowe C.1 Opis rodzaju oferowanych papierów wartościowych Oferuje się papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu do finansowania spółki w formie gwarantowanej. Oferta dotyczy obligacji w formie skryptu dłużnego na okaziciela o ogólnej wartości 40 mln EUR. Obligacje są rozdzielone na wzajemnie równowartościowych skryptów dłużnych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 EUR każdy ( ułamkowy skrypt dłużny na okaziciela ). Oferta publiczna przebiega wyłącznie za pośrednictwem emitenta (emisja własna) w Republice Federalnej Niemiec, w Austrii, Czechach, na Słowacji i w Polsce ( oferta publiczna ). Oprócz tego dokonuje się prywatnej sprzedaży wybranym inwestorom w Republice Federalnej Niemiec i w innych krajach europejskich ( sprzedaż prywatna ). C.2. Waluta emisji papierów wartościowych Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela są oferowane w EUR. C.5 Ograniczenia w swobodzie przenoszenia ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela Wierzyciel może swoje ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela całkowicie lub częściowo przenieść na osoby trzecie, odsprzedać, zastawić lub przenieść przed upływem okresu wykupu bez zgody emitenta. Przenoszenie ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela nie jest ograniczone. C.8 Opis praw związanych z papierami wartościowymi włącznie z porządkiem i ograniczeniem tych praw Inwestor jako wierzyciel ma prawo wymagania wobec Emitenta zapłaty oprocentowania od obligacji. Poza tym po upływie okresu do wykupu ma prawo żądać od emitenta zwrotu odpowiadającej kwoty wartości obligacji (wartość nominalna). Przedterminowe wypowiedzenie warunków ze strony wierzyciela jest niemożliwe. W pewnych określonych okolicznościach, zgodnie z warunkami pożyczki, wierzyciele mogą wystąpić z wyjątkowym wypowiedzeniem warunków swoich ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela i wymagać w terminie natychmiastowym wykupu swoich ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela. Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela i płatności oprocentowania stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania emitenta, które znajdują się na jednym poziomie pomiędzy sobą wzajemnie i z wszelkimi pozostałymi niepodporządkowanymi i niezabezpieczonymi zobowiązaniami emitenta, jeżeli według przepisów prawa nie są one priorytetowe. Rozpowszechnianie niniejszego prospektu emisyjnego i oferta ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela może być na podstawie określonego porządku prawnego ograniczona. Osoby, posiadające niniejszy prospekt muszą ograniczenie respektować. C.9 Oprocentowanie i wykup Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela są oprocentowane od początku okresu ważności tj. od dnia 12. marca 2013 (włącznie) do 11. marca 2018 (włącznie) w wysokości 8% w stosunku rocznym zgodnie z wartością nominalną. Oprocentowanie jest naliczane zgodnie z metodą obliczania oprocentowania ACT/ACT (ICMA). Oprocentowanie jest płatne kwartalnie wstecznie w dniach 12. czerwca, 12. września, 12. grudnia i 12. marca (dni wypłaty oprocentowania). Jeżeli dzień wypłaty oprocentowania przypada na dzień, który 7

8 nie jest dniem pracy banku, wtedy dniem wypłaty jest najbliższy następny dzień pracy banku. Pierwsze oprocentowanie przypada na 12. marca 2013 (włącznie) i ten cykl kończy się 11. czerwca 2013 (włącznie). Ostatni cykl oprocentowania obligacji rozpoczyna się 12. grudnia 2017 (włącznie) a kończy 11. marca 2018 (włącznie) Zwrot kapitału w wysokości wartości nominalnej przypada na pierwszy dzień pracy banku po upływie terminu wykupu i dokonuje się w formie przelewu na konto inwestora. Przy obliczaniu indywidualnej rentowności za cały okres, inwestor musi brać pod uwagę różnicę pomiędzy kwotą zwrotu wraz z wypłaconym oprocentowaniem a pierwotnie wpłaconą kwotą nominalną plus normalne oprocentowanie przez czas posiadania obligacji i poniesione koszty transakcji. Odpowiadającą rentowność netto można określić po upływie czasu na wykup dlatego, że zależy od ewentualnych niezbędnych wydatków poniesionych z tytułu zwierania transakcji (np. opłaty bankowe depozytowe). Nazwa przedstawiciela posiadaczy skryptów dłużnych Nie dotyczy, ponieważ emitent do chwili obecnej nie powołał wspólnego przedstawiciela wierzycieli. C.10 Komponenty pochodne Nie dotyczy, ponieważ obligacje przy wypłacie oprocentowania nie posiadają komponentów pochodnych. C.11 Zezwolenie na obrót Emitent planuje prospektywnie, że od 12. marca 2013 wprowadzi ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela na parkiet giełdy niemieckiej Deutsche Börse AG (wolna sprzedaż na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie) w Quotation Board. Emitent nie planuje dopuszczenia lub wprowadzenia ułamkowych skryptów dłużnych na rynek zorganizowany, jednak pozostawia sobie taką możliwość. Sekcja D Ryzyko D.2 Wykaz centralnego ryzyka związanego z Emitentem Poniżej wymienione ryzyka dotyczą ryzyka zasadniczego: Grupa PE Investments jako użytkownik urządzeń fotowoltaicznych jest zależna od rozwoju ekonomicznego rynku fotowoltaicznego, od odpowiednich ramowych warunków regulacji i od dotacji na rzecz rozwoju fotowoltaiki w różnych krajach. Regulacje ustawowe mogą ulegać zmianom w bardzo krótkim okresie czasu, również mogą działać wstecz i może to prowadzić do ograniczenia dochodów z wytwarzania energii elektrycznej. Przede wszystkim istnieje ryzyko, że odprowadzanie opłaty solarnej w wysokości 26 % z dochodu z wytwarzania energii elektrycznej, wprowadzonej w Czechach a obowiązującej czeskie Spółki Celowe grupy PE Investments, zostanie przedłużone na lata po 2013 roku, w niezmienionej lub zmodyfikowanej formie. Emisja obligacji nie może zagwarantować minimalnej kwoty subskrypcji i tym samym żadnych konkretnych wpływów z emisji. Nie można w związku z powyższym wykluczyć, że dochód netto z emisji, który stanowi cel wprowadzenia do obrotu ułamkowych skryptów dłużnych okaże się niewystarczający do zrealizowania strategii wzrostu Emitenta w pełnym zakresie. Oprócz tego istnieje ryzyko, że Emitentowi nie powiedzie się lub całkowicie nie uda się pozyskanie obcego kapitału dla finansowania elektrowni fotowoltaicznych na warunkach do zaakceptowania, w oczekiwanej wysokości i na wymagany okres czasu, aby mógł zrealizować planowane kilkukrotne wykorzystanie swego kapitału, a co za tym idzie również swoją strategię finansowania i rozwoju na istniejącym rynku. Skuteczna realizacja strategii biznesowej i celów biznesowych i związany z tym sukces grupy PE Investments zależy w znacznej mierze od wiedzy, doświadczenia i kontaktów zarządu firmy, przede wszystkim (pośrednich) akcjonariuszy i członków zarządu: Georga Hotara i Michaela Gartnera. Istnieje ryzyko, że odejście jednego z członków zarządu spowoduje pogorszenie dynamiki rozwoju i/lub nastąpi utrata istotnego know-how. Następnie istnieje ryzyko odejścia pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w spółkach siostrach Emitenta i/lub, że firmom tym nie uda się w przyszłości pozyskać odpowiednich specjalistów i 8

9 pracowników na stanowiska kierownicze na warunkach do zaakceptowania i w wystarczającej ilości. Ze względu na istniejące częściowe identyfikowanie się udziałowców, odpowiednio dyrektorów Emitenta i jego spółek sióstr i ze względu na inne związki o charakterze prawnym i ekonomicznym istniejące pomiędzy Emitentem i firmami grupy Photon Energy istnieje w zasadzie możliwość ryzyka konfliktu interesów. Wydajność, a tym samym dochody zakładów operacyjnych grupy PE Investments uzależnione są od warunków meteorologicznych panujących na danej lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej. Istnieje ryzyko, że w przyszłości warunki klimatyczne ulegną zmianie i nie wystąpią zakładane warunki pogodowe i że prognozy dotyczące ilości godzin operowania słońca okażą sie błędne. Spadek dochodów może być również spowodowany wstrzymaniem pracy elektrowni fotowoltaicznych, np. w związku z decyzjami administracyjnymi, awarią lub odłączeniem sieci lub przez to, że operatorzy sieci ustalą wyższe straty przesyłowe niż zakładane. Co więcej zakłady grupy PE Investments mogą być narażone na ryzyko sezonowych wahań dochodów z elektrowni fotowoltaicznych. Zakłady grupy PE Investments są narażone na ryzyko płynące z konkurencji powodowanej przez pozostałe metody produkowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i ze źródeł tradycyjnych. Ograniczenie kosztów tradycyjnych źródeł energii mogłoby spowodować obniżenie ekonomicznej atrakcyjności energii powstającej w elektrowniach fotowoltaicznych. Istnieje ryzyko, że grupa PE Investments nie pozyska wystarczającej ilości ekonomicznie interesujących projektów elektrowni fotowoltaicznych, przez co nie będzie mogła prowadzić ich realizację co negatywnie wpłynie na rozwój portfela zamówień i wzrost grupy PE Investments. Istnieje ryzyko związane z istniejącym obcym finansowaniem portfela czeskiego i słowackiego. Poprzez koncentrowanie finansowania, przez jeden bank w danym kraju, powstaje pewne uzależnienie od danej instytucji finansowej. W przypadku czeskich Spółek Celowych istnieje narzucony wymóg zabezpieczenia, każda ze Spółek Celowych poprzez udzielone poręczenia staje się współ gwarantującym za zobowiązania pozostałych Spółek Celowych a udzielanie indywidualnych poręczeń jest wykluczone. Refinansowanie kredytów bankowych dla Spółek Celowych uzgodnione 12. listopada 2012 zostało zrealizowane, ale do chwili obecnej nie zostało pisemnie określone, istnieje więc ryzyko, że refinansowanie nie będzie przebiegało na tak korzystnych warunkach, jak obiecała to RLRE. Istnieje ryzyko, że zakłady grupy PE Investments lub Photon Energy N.V. będą naruszać zobowiązania/ drugorzędne zobowiązania wynikające z istniejących umów kredytowych i umów o współpracy z bankami lub nie będą spełniać innych warunków, co w efekcie doprowadzi do podwyższenia oprocentowania kredytów lub do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy kredytowej i/lub - w przypadku czeskich Spółek Celowych może w ostateczności doprowadzić do utraty możliwości zakupu. Zakłady grupy PE Investments są narażone na ryzyko związane z budową elektrowni fotowoltaicznych. Przede wszystkim mogą wystąpić braki w trakcie prac budowlanych lub w stosowanych komponentach, które już nie podlegają gwarancji. To samo odnosi się do elektrowni fotowoltaicznych stanowiących część portfela Emitenta. Co więcej, istnieje ryzyko, że nie powiedzie się podłączenie elektrowni fotowoltaicznej do istniejącej sieci. W tym przypadku może nastąpić sytuacja, że nie będzie możliwości wystąpienia o odszkodowanie w całości lub w jakiejś części. Zakłady grupy PE Investments są narażone na istniejące techniczne ryzyka wynikające z długotrwałej eksploatacji modułów solarnych i z ograniczonej żywotności elementów technicznych. Ryzyko płynie z techniki i obsługi urządzeń fotowoltaicznych. Spoczywa również w tym, że urządzenia mogą zostać zniszczone z innych powodów, np. przez zaistnienie ekstremalnych warunków atmosferycznych, trzęsienia ziemi, kradzież, wandalizm. W wyniku nieprawidłowości w dostawie ogólnej prądu elektrycznego może dojść do sytuacji, że dostarczanie prądu za opłatą w ogóle nie będzie możliwe. Opóźnienia przy realizowaniu projektu mogą doprowadzić do opóźnionego oddania elektrowni fotowoltaicznej do eksploatacji. W wyniku tego opóźnienia może zostać obniżona lub cofnięta 9

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo