I. Podsumowanie prospektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Podsumowanie prospektu"

Transkrypt

1 I. Podsumowanie prospektu Sekcja A Wprowadzenie i ostrzeżenia Sekcja niniejsza stanowi podsumowanie prospektu emisyjnego papierów wartościowych firmy Photon Energy Investments N.V. (dalej również jako PE Investments, emitent lub firma a wspólnie z firmami córkami grupa PE Investments lub koncern PE Investments ). Podsumowanie to zawiera co najmniej dane, które nazwane zostały elementy składowe informacji. Powyższe elementy składowe informacji są rozdzielone do sekcji A E (A.1 E.7). Podsumowanie niniejsze zawiera wszystkie elementy składowe informacji, które należy zawrzeć w podsumowaniu dotyczącym niniejszego rodzaju papierów wartościowych i Emitenta. Ze względu na to, że niektóre elementy informacji nie muszą podlegać opublikowaniu, mogą w numerycznej kolejności oznaczenia elementów informacji powstać luki. I jeżeli nawet element składowy informacji musi zostać w podsumowaniu zawarty ze względu na rodzaj papierów wartościowych i ze względu na emitenta, możliwe jest, że nie mogą być udzielone żadne jednoznaczne informacje. W takim przypadku zamieszcza się w podsumowaniu krótki opis danego elementu składowego informacji z informacją nie dotyczy. A.1 Ostrzeżenia Niniejsze podsumowanie należy rozumieć jako wprowadzenie do prospektu. Inwestor przy podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w określone papiery wartościowe, powinien podejmować ją w oparciu o prospekt ogólny. Jeżeli miałoby nastąpić dochodzenie przed sądem roszczeń w oparciu o informacje zawarte w niniejszym prospekcie, możliwe jest, że inwestor występujący w charakterze powoda, musiałby przy stosowaniu przepisów prawnych danego państwa członka Europejskiego Obszaru Gospodarczego ponieść koszty tłumaczenia prospektu przed rozpoczęciem procesu. Emitent, który przejął odpowiedzialność za podsumowanie włącznie z jego tłumaczeniem, może być pociągnięty do odpowiedzialności tylko w przypadku, gdyby podsumowanie wprowadzało w błąd, było nieprawidłowe lub pozostawało w sprzeczności w zestawieniu z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego, lub jeżeli koresponduje z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego, ale nie zawiera wszelkich niezbędnych istotnych informacji. A.2 Zgoda na wykorzystanie prospektu przez pośredników finansowych Emitent wyraził zgodę, aby w okresie od podania prospektu do wiadomości publicznej, do wstępnego terminu zakończenia składania ofert, tzn. do 31. stycznia 2014, pośrednicy finansowi, którzy otrzymają pozwolenie indywidualne mogli używać prospektu do późniejszej sprzedaży na rzecz innej osoby lub definitywnej sprzedaży ułamkowych obligacji na okaziciela w Republice Federalnej Niemiec, w Republice Austrii, w Republice Czeskiej, w Republice Słowacji i w Rzeczpospolitej Polskiej. I odnośnie takich późniejszych kolejnych sprzedaży lub definitywnej sprzedaży ze strony wymienionych pośredników finansowych emitent przejmuje odpowiedzialność za zawartość prospektu. Zgoda na korzystanie z prospektu została już wydana firmie S Broker AG & Co. KG, Carl-Bosch-Str. 10, Wiesbaden, i także Brokerjet Bank AG, Mariahilfer Strasse 121B, 1060 Wien. Termin składania ofert, w czasie którego może nastąpić późniejsza sprzedaż na rzecz innej osoby lub sprzedaż ostateczna, odpowiada terminowi składania ofert według prospektu, tzn. okresowi od 25 lutego 2013 najpóźniej do 31 stycznia Zgoda niniejsza nie jest ograniczona żadnymi innymi warunkami. Informacja o innych pośrednikach finansowych, którym zostanie w ramach wyżej przywołanej zgody udzielone zezwolenie na używanie prospektu a którzy w chwili zatwierdzania prospektu byli nieznani, w terminie natychmiastowym zostanie zamieszczona na stronach internetowych Emitenta (www.photonenergyinvestments.com). Jeżeliby Emitent wydał zgodę na używanie prospektu kolejnym pośrednikom finansowym, również w terminie natychmiastowym zamieści to na swoich stronach 1

2 internetowych. Jeżeli wymagałyby tego przepisy, emitent w takich przypadkach upubliczniłby jeszcze suplement do prospektu emisyjnego zgodnie z 16 WpPG (Ustawa o papierach wartościowych). Jeżeliby pośrednik finansowy przedstawił ofertę, to w chwili przedstawienie oferty jest zobowiązany do poinformowania inwestorów o warunkach oferty. Sekcja B Emitent B.1 Prawne i komercyjne określenie emitenta Nazwa handlowa firmy brzmi Photon Energy Investments N.V.. Firma w większości przypadków występuje pod nazwą handlową Photon Energy Investments. Żadne inne nazwy handlowe nie są stosowane. B.2 Siedziba, forma prawna, odpowiednie przepisy prawa i kraj założenia firmy Firma ma siedzibę w Amsterdamie, Holandia. Firma jest wpisana do Rejestru Handlowego Izby Handlowej Amsterdamu w Holandii pod numerem Firma została założona w Holandii. Firma stanowi spółkę akcyjną zgodnie z prawem holenderskim. Obowiązującym porządkiem prawnym są przepisy obowiązujące w Holandii. B.4b Wszystkie znane do chwili obecnej tendencje, które wpływają na emitenta i gałęzie działalności gospodarczej w których działa Od 30. czerwca 2012 nie nastąpiły żadne istotne zmiany w perspektywach emitenta. Wzrost przychodów z elektrowni fotowoltaicznych w portfelu Emitenta w 3. kwartale 2012 przewyższał wzrost w porównywalnym okresie roku Poprzez nabycie w grudniu 2012 dwóch włoskich elektrowni fotowoltaicznych zyski emitenta od 1. kwartału 2013 według przewidywań kierownictwa firmy jeszcze wzrosną. Trwający spadek cen modułów fotowoltaicznych i innych składników budowy elektrowni fotowoltaicznych wpłynął na obniżenie kosztów inwestycyjnych w przeciągu roku Kontynuacji tego trendu według opinii kierownictwa emitenta można oczekiwać w łagodniejszej formie również w roku 2013, wzrost zdolności konkurencyjnych energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach fotowoltaicznych miałby osiągnąć wymiar ogólnoświatowy. Ponieważ koszty kapitałowe stanowią dominujący czynnik kosztów fabryk fotowoltaicznych, ma ogólny a przede wszystkim długoterminowy poziom stóp procentowych wraz z kosztami inwestycyjnymi decydujący wpływ na koszty wyprodukowania kilowatogodziny. Według przewidywań emitenta należy liczyć sie z długotrwałym niskim poziomem stóp procentowych, co miałoby mieć pozytywny wpływ, zwłaszcza na koszty kapitału zagranicznego. Według twierdzeń emitenta będzie jednocześnie wzrastał krąg inwestorów finansowych, którzy poszukują długoterminowych projektów inwestycyjnych, np. ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia życiowe, którzy będą zachęcać do inwestowania kapitału własnego w te aktywa. Największym czynnikiem niepewności w przemyśle fotowoltaicznym jest w dalszym ciągu oprócz konieczności pozyskiwania obcego kapitału regulacja, przede wszystkim w krajach europejskich, w których do tej pory powstała duża ilość elektrowni fotowoltaicznych w oparciu o krajowe systemy pomocy (np. dotacje lub zielone certyfikaty). Czeski przykład działania wstecznego zmotywował rządy, a właściwie urzędy energetyczne w Hiszpanii, Bułgarii i Grecji do podjęcia podobnych kroków. Również we Francji rozważane jest opodatkowanie wsteczne. We Włoszech rozważane jest wsteczne opodatkowanie, co mogłoby sie odbić niekorzystnie na wartości tamtejszych instalacji fotowoltaicznych. Czeskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu poinformowało, że przygotowuje projekt ustawy o przedłużeniu specjalnego podatku, wprowadzonego uprzednio na okres trzech lat (2011 do 2013), który w chwili obecnej wynosi 26 % od obrotu elektrowni fotowoltaicznych oddanych do eksploatacji w latach 2009 i Do chwili obecnej nie zostały udostępnione żadne szczegółowe informacje, mimo wszystko przedłużenie tego specjalnego podatku miałoby wpływ negatywny na opłacalność i tym samym na wartość czeskiej części portfela emitenta. Ryzyko regulacji w Europie 2

3 powoduje starania kierownictwa Emitenta w kierunku orientacji na rynki pozaeuropejskie, na których energia elektryczna produkowana przez elektrownie fotowoltaiczne jest handlowo konkurencyjna. B.5 Struktura organizacyjna i pozycja emitenta w ramach grupy Emitent jest 100% firmą - córką matki Photon Energy N.V. przedsiębiorstwo grupy Photon Energy i jednocześnie jest między holdingową firmą koncernu PE Investments. Koncern PE Investments stanowi podgrupę w ramach koncernu Photon Energy. Struktura koncernu PE Investments: PhotonEnergyInvestmentsN.V. Słowacja Photon SK SPV 1 s.r.o. Photon SK SPV 2s.r.o. Photon SK SPV 3 s.r.o. SUN4ENERGY ZVB, s.r.o. SUN4ENERGY ZVC, s.r.o. 50% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 50% 50% ATS Energy s.r.o. EcoPlan 2 s.r.o. EcoPlan 3 s.r.o. Fotonika s.r.o. Solarpark Myjava s.r.o. SolarparkPolianka s.r.o. 100% Photon SPV 1 s.r.o. Onyx Energy s.r.o. Photon SPV 3s.r.o. Onyx Energy projekt II s.r.o. Czechy Photon SPV 8 s.r.o. Exit 90 SPV s.r.o. Photon SPV 4 s.r.o. Photon SPV 10 s.r.o. Photon SPV 11 s.r.o. Photon SPV 6 s.r.o. Włochy Photon IT SPV 1 s.r.l. 100% 100% Photon IT SPV 2 s.r.l. Udziałowcem jest Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. z siedzibą w Pradze. Jednakże Emitent posiada opcje zakupu udziałów w zyskach w Spółce Celowej, i według IAS 27 posiada prawo własności w Spółce Celowej. W ramach koncernu PE Investments emitent jest firmą należącą do holdingu. Jej działalność polega na wyborze (analiza inwestycji, sprzedaż projektu), finansowaniu i realizacji ( inwestycja w budowę) projektów elektrowni fotowoltaicznych, których realizacja przebiega zwykle w oparciu o własne firmy celowe (spółki celowe) i następnie ewidencjonowane są w statusie finansowym. Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych i produkcja energii elektrycznej przebiega w poszczególnych Spółkach Celowych. B.9 Prognozy lub przewidywanie zysku Nie dotyczy, ponieważ nie są dostępne żadne prognozy ani przewidywania zysku. B.10 Ograniczenia w dokumentach potwierdzających Nie dotyczy, ponieważ dokument potwierdzający historyczną informacją finansową nie zawiera żadnych ograniczeń ze strony audytora. B.12 Wybrane historyczne informacje finansowe Wykazy zamieszczone w niniejszej sekcji zawierają wybrane informacje finansowe ze zbadanego śródrocznego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1. czerwca 2012 do 30. czerwca

4 Emitent powstał 1. czerwca Wykaz zysków i strat koncernu i wykaz przepływu kapitału zawarty w śródrocznym sprawozdaniu finansowym koncernu na 30. czerwca 2012 zawiera więc jedynie informacje za okres od 1. czerwca 2012 do 30. czerwca 2012 przy czym słowackie i czeskie Spółki Celowe zostały objęte w śródrocznym sprawozdaniu finansowym koncernu dopiero od 12. czerwca 2012 a właściwie od 19. czerwca Wybrane informacje finansowe z bilansu koncernu Dzień decydujący w tyś. EUR (po audycie) Majątek inwestycyjny Aktywa obrotowe Należności handlowe Środki pieniężne/lokaty w instytucjach kredytowych Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał subskrybowany lub wyemitowany 45 Kapitał własny Bilans całkowity Wybrane informacje finansowe z bilansu zysków i strat koncernu Okres w tyś. EUR (po audycie) Przychody 712 Opłata solarna -120 Koszty materiałowe -181 Wpływy brutto 411 Pozostałe koszty eksploatacyjne -106 Zysk operacyjny 305 finansowy Zysk -167 Przychody z udziałów 23 Wynik przed opodatkowanie 161 Podatek dochodowy -22 Wynik po opodatkowaniu 139 ( podatku Pozostałe przychody (bez Wynik ogółem Wynik finansowy składa się z przychodów odsetkowych bez odsetek i kosztów finansowych Pozostałe przychody (bez opodatkowania) wynikają z nowego oceniania Spółek Celowych w Republice Czeskiej i Słowacji przeprowadzonego przez firmę w oparciu o IAS 16, ich udziały, a właściwie opcje kupna udziałów Emitenta uzyskano w czerwcu Wybrane informacje finansowe z bilansu przepływu kapitału Okres w tyś. EUR (po audycie) Cashflow z bieżącej działalności handlowej 0 Cashflow z działalności inwestycyjnej Cashflow z działalności finansowej 0 Perspektywy emitenta od 30. czerwca 2012, tj. od daty ostatnich potwierdzonych audytem informacji finansowych, nie uległy pogorszeniu. Od 30. czerwca 2012 nastąpiły poniższe zasadnicze zmiany sytuacji finansowej lub pozycji handlowej Emitenta: W dniu 9. listopada 2012 emitent podwyższył wyemitowany i spłacony kapitał z sumy ,- EUR do ,- EUR przez przeniesienie częściowej kwoty rezerw kapitałowych. 4

5 Roszczenia Emitenta wobec czeskich Spółek Celowych dotyczące spłaty kredytów na ogólną sumę około 16,7 mln EUR (stan na 30. czerwiec 2012) zostały emitentowi spłacone na chwilę obecną w wysokości około 6,6 mln EUR, a w wysokości 10 mln EUR zostały skapitalizowane. Pozostała część kredytu w wysokości około 0,1 mln EUR została przeniesiona do tzw. kredytów oznaczonych. Ogólne należności w stosunku do roszczeń Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. (RLRE) nie posiadają priorytetu i są wstrzymane. W dniu 12. listopada 2012 zostały zawarte Umowy ramowe z RLRE dotyczące refinansowania kredytów udzielonych przez grupę RLRE czeskim Spółkom Celowym. Następnie miałyby zostać udzielone kredyty ze strony RLRE, a właściwie Raiffeisen FinCorp (pozostały kredyt wraz z naliczonymi odsetkami: około 31 mln EUR, czas trwania: w większości do 1. stycznia 2016, oprocentowanie: Pribor a 5,45, właściwie 6,45 %) zastąpione najpóźniej 31. grudnia 2012 nowymi kredytami przez instytucję grupy Raiffeisen (kredyty obcego finansowania) z terminem do 1. stycznia 2021 i przy oprocentowaniu 5,19 %. Kredyty obcego finansowania w ogólnej kwocie nominalnej około 36,8 mln EUR zostały w międzyczasie wypłacone przez grupę Raiffeisen odpowiednim czeskim Spółkom Celowym a w ogólnej wysokości 31 mln zostały wykorzystane na całkowitą spłatę pozostałego kredytu RLRE/Raiffeisen FinCorp i na cele częściowej spłaty pożyczek podporządkowanych emitenta. Do pisemnego zawarcia nowych umów kredytowych z odpowiednią Spółką Celową do chwili obecnej nie doszło. Emitent w dniu 13. grudnia 2012 nabył dwie Spółki Celowe we Włoszech, każda z nich posiada jedno dachowe urządzenie fotowoltaiczne (zdolność produkcyjna ogółem 1,25 MWp), za cenę kupna sprzedaży 170 tyś EUR i obu Spółkom Celowym udzielił w dniu 17. grudnia 2012 pożyczki w wysokości 910 tyś. EUR (na okres: 5 lat, oprocentowanie: 3 % p.a.) w celu wyrównania zobowiązań. Pozostałe zobowiązania obu Spółek Celowych (przeważnie wobec firm grupy Photon Energy) wynoszą około 2,9 mln EUR. Wartość Fair Value, określona przez emitenta w oparciu o metodę DCF, wynosi dla obu Spółek Celowych ogółem tyś. EUR. Emitent przedterminowo spłacił pożyczkę pobraną na skrypt dłużny od Photon Energy N.V. na 3,2 mln EUR w kwocie 2,95 mln EUR. W styczniu 2013 sześć słowackich Spółek Celowych przedterminowo spłaciło pożyczki udzielone przez UniCredit Bank Slovakia a.s. w wysokości 634 tyś. EUR. Kwota powyższa nie stanowi sumy przewidzianej do ewentualnej wypłaty dywidendy emitentowi. Emitent zawarł 22. stycznia 2013 porozumienie udziałowców z Jacob Securities Holdings Inc., Toronto, dotyczące wspólnie obecnie tworzonej firmy Photon Energy Investments North America N.C. (PEINA). Emitent w firmie PEINA ma udziały w wysokości 85 %. Zobowiązał się, że firmie PEINA w terminie do 31. marca 2013 udzieli pożyczki ramowej w wysokości do 10 mln dolarów kanadyjskich (około 7,4 mln EUR), która podlegać będzie wycofaniu zgodnie z przyszłymi postanowieniami zarządu inwestycyjnego firmy PEINA i będzie przeznaczona na zapłatę konkretnych transzy powiązanych z projektami, przy oprocentowaniu w wysokości jednego miesięcznego Euriboru plus 300 punktów podstawowych. To wszystko przy założeniu, że fundusze będą pozyskane na drodze wyemitowania obligacji, będących przedmiotem niniejszego prospektu. B.13 Opis wszelkich zdarzeń z ostatniego okresu, które w znacznym stopniu wpływają na ocenę zdolności płatniczych Emitenta W dniu 9. listopada 2012 emitent podwyższył wyemitowany i spłacony kapitał z sumy ,- EUR do ,- EUR przez przeniesienie częściowej kwoty rezerw kapitałowych. Roszczenia Emitenta wobec czeskich Spółek Celowych dotyczące spłaty kredytów na ogólną sumę około 16,7 mln EUR (stan na 30. czerwiec 2012) zostały emitentowi spłacone na chwilę obecną w wysokości około 6,6 mln EUR, a w wysokości 10 mln EUR zostały skapitalizowane. Pozostała część kredytu w wysokości około 0,1 mln EUR została przeniesiona do tzw. kredytów oznaczonych. Ogólne należności w stosunku do roszczeń Raiffeisen Leasing Real Estate s.r.o. (RLRE) nie posiadają priorytetu i są wstrzymane. W dniu 12. listopada 2012 zostały zawarte Umowy ramowe z RLRE dotyczące refinansowania kredytów udzielonych przez grupę RLRE czeskim Spółkom Celowym. Następnie miałyby zostać udzielone kredyty ze strony RLRE, a właściwie Raiffeisen FinCorp (pozostały kredyt wraz z naliczonymi odsetkami: około 31 mln EUR, czas trwania: w większości do 1. stycznia 2016, oprocentowanie: Pribor a 5,45, właściwie 6,45 %) zastąpione najpóźniej 31. grudnia 2012 nowymi kredytami przez instytucję grupy Raiffeisen (kredyty obcego finansowania) 5

6 z terminem do 1. stycznia 2021 i przy oprocentowaniu 5,19 %. Kredyty obcego finansowania w ogólnej kwocie nominalnej około 36,8 mln EUR zostały w międzyczasie wypłacone przez grupę Raiffeisen odpowiednim czeskim Spółkom Celowym a w ogólnej wysokości 31 mln zostały wykorzystane na całkowitą spłatę pozostałego kredytu RLRE/Raiffeisen FinCorp i na cele częściowej spłaty pożyczek podporządkowanych emitenta. Do pisemnego zawarcia nowych umów kredytowych z odpowiednią Spółką Celową do chwili obecnej nie doszło. Emitent w dniu 13. grudnia 2012 nabył dwie Spółki Celowe we Włoszech, każda z nich posiada jedno dachowe urządzenie fotowoltaiczne (zdolność produkcyjna ogółem 1,25 MWp), za cenę kupna sprzedaży 170 tyś EUR i obu Spółkom Celowym udzielił w dniu 17. grudnia 2012 pożyczki w wysokości 910 tyś. EUR (na okres: 5 lat, oprocentowanie: 3 % p.a.) w celu wyrównania zobowiązań. Pozostałe zobowiązania obu Spółek Celowych (przeważnie wobec firm grupy Photon Energy) wynoszą około 2,9 mln EUR. Wartość Fair Value, określona przez emitenta w oparciu o metodę DCF, wynosi dla obu Spółek Celowych ogółem tyś. EUR. Emitent przedterminowo spłacił pożyczkę pobraną na skrypt dłużny od Photon Energy N.V. na 3,2 mln EUR w kwocie 2,95 mln EUR. W styczniu 2013 sześć słowackich Spółek Celowych przedterminowo spłaciło pożyczki udzielone przez UniCredit Bank Slovakia a.s. w wysokości 634 tyś. EUR. Kwota powyższa nie stanowi sumy przewidzianej do ewentualnej wypłaty dywidendy Emitentowi. Emitent zawarł 22. stycznia 2013 porozumienie udziałowców z Jacob Securities Holdings Inc., Toronto, dotyczące wspólnie obecnie tworzonej firmy Photon Energy Investments North America N.C. (PEINA). Emitent w firmie PEINA ma udziały w wysokości 85 %. Zobowiązał się, że firmie PEINA w terminie do 31. marca 2013 udzieli pożyczki ramowej w wysokości do 10 mln dolarów kanadyjskich (około 7,4 mln EUR), która podlegać będzie wycofaniu zgodnie z przyszłymi postanowieniami zarządu inwestycyjnego firmy PEINA i będzie przeznaczona na zapłatę konkretnych transzy powiązanych z projektami, przy oprocentowaniu w wysokości jednego miesięcznego Euriboru plus 300 punktów podstawowych. To wszystko przy założeniu, że fundusze będą pozyskane na drodze wyemitowania obligacji, będących przedmiotem niniejszego prospektu. B.14 Uzależnienie emitenta od innych firm koncernu PE Investments Opis grupy Photon Energy i koncernu PE Investments i informacje dotyczące pozycji zajmowanej przez emitenta w ramach struktur grupy Photon Energy i koncernu PE Investments są zamieszczone w punkcie B.5 podsumowania. Z punktu widzenia udziałów emitent jest zależny od jednego jedynego swego akcjonariusza, firmy Photon Energy N.V. i stojącymi za nią pośrednimi akcjonariuszami, Georgiem Hotar i Michaelem Gartner. Następnie, prawie wszystkie usługi związane z działalnością handlową emitenta są wykonywane przez firmy siostry w ramach grupy Photon Energy. Ponieważ świadczenie tych usług może być oferowane niezależnym osobom trzecim, nie występuje bezpośrednie uzależnienie w stosunku do pozostałych firm grupy Photon Energy. Przychody uzyskuje emitent w większości z płatności odsetek od pożyczek (pożyczek w ramach firmy) przez swoje Spółki Celowe i z podziału zysku, więc w tym rozumieniu jest zależny od swych Spółek Celowych. B.15 Opis głównych działalności emitenta Emitent posiada zasadniczą część portfela elektrowni fotowoltaicznych grupy Photon Energy. Firma jest w chwili obecnej posiadaczem udziałów, odpowiednio opcji na udziały w ogółem 23 Spółkach Celowych parków solarnych posiadających ogółem 25 elektrowni fotowoltaicznych w Czechach, na Słowacji i we Włoszech. Firma bowiem występuje jako posiadacz udziałów w urządzeniach PV i jako producent ciągle wytwarzanej za pośrednictwem swych Spółek Celowych energii elektrycznej. Przedmiotem działalności gospodarczej Emitenta jest analiza inwestycyjna, sprzedaż projektów, inwestowanie w budownictwo, prowadzenie księgowości i zarządzanie portfelem elektrowni fotowoltaicznych. Zadaniem, które stoi przed firmą jest rozszerzanie tworzenia i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych. 6

7 B.16 Wskaźniki kontrolne Georg Hotar i Michael Gartner w chwili obecnej posiadają w Photon Energy N.V. udziały w wysokości 48,33 % (Georg Hotar) i 51,67 % (Michael Gartner), czyli pośrednio ogółem 100 % akcji firmy. Łącznie więc pośrednio dysponują taką ilością głosów, która gwarantuje zarządzanie firmą. Dlatego, że w Photon Energy N.V. w zasadzie podejmowanie uchwał odbywa się zwykłą większością głosów, zasadniczy wpływ na kierowanie firmą może wywierać sam Gartner. Środki zapobiegania kontroli nie istnieją. B.17 Rating - ocena PE Investments (koncern) został oceniony przez firmę Creditreform Rating AG, Neuss, ratingem BB-. Odnosi się ta ocena do oceny firmy. Dla samej emisji obligacji, rating nie został przeprowadzony, ani nie jest planowany w przyszłości. Creditreform Rating AG definiuje rating BB- następująco: zadowalająca zdolność kredytowa, średnie ryzyko niewypłacalności. Sekcja C Papiery wartościowe C.1 Opis rodzaju oferowanych papierów wartościowych Oferuje się papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu do finansowania spółki w formie gwarantowanej. Oferta dotyczy obligacji w formie skryptu dłużnego na okaziciela o ogólnej wartości 40 mln EUR. Obligacje są rozdzielone na wzajemnie równowartościowych skryptów dłużnych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 EUR każdy ( ułamkowy skrypt dłużny na okaziciela ). Oferta publiczna przebiega wyłącznie za pośrednictwem emitenta (emisja własna) w Republice Federalnej Niemiec, w Austrii, Czechach, na Słowacji i w Polsce ( oferta publiczna ). Oprócz tego dokonuje się prywatnej sprzedaży wybranym inwestorom w Republice Federalnej Niemiec i w innych krajach europejskich ( sprzedaż prywatna ). C.2. Waluta emisji papierów wartościowych Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela są oferowane w EUR. C.5 Ograniczenia w swobodzie przenoszenia ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela Wierzyciel może swoje ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela całkowicie lub częściowo przenieść na osoby trzecie, odsprzedać, zastawić lub przenieść przed upływem okresu wykupu bez zgody emitenta. Przenoszenie ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela nie jest ograniczone. C.8 Opis praw związanych z papierami wartościowymi włącznie z porządkiem i ograniczeniem tych praw Inwestor jako wierzyciel ma prawo wymagania wobec Emitenta zapłaty oprocentowania od obligacji. Poza tym po upływie okresu do wykupu ma prawo żądać od emitenta zwrotu odpowiadającej kwoty wartości obligacji (wartość nominalna). Przedterminowe wypowiedzenie warunków ze strony wierzyciela jest niemożliwe. W pewnych określonych okolicznościach, zgodnie z warunkami pożyczki, wierzyciele mogą wystąpić z wyjątkowym wypowiedzeniem warunków swoich ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela i wymagać w terminie natychmiastowym wykupu swoich ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela. Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela i płatności oprocentowania stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania emitenta, które znajdują się na jednym poziomie pomiędzy sobą wzajemnie i z wszelkimi pozostałymi niepodporządkowanymi i niezabezpieczonymi zobowiązaniami emitenta, jeżeli według przepisów prawa nie są one priorytetowe. Rozpowszechnianie niniejszego prospektu emisyjnego i oferta ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela może być na podstawie określonego porządku prawnego ograniczona. Osoby, posiadające niniejszy prospekt muszą ograniczenie respektować. C.9 Oprocentowanie i wykup Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela są oprocentowane od początku okresu ważności tj. od dnia 12. marca 2013 (włącznie) do 11. marca 2018 (włącznie) w wysokości 8% w stosunku rocznym zgodnie z wartością nominalną. Oprocentowanie jest naliczane zgodnie z metodą obliczania oprocentowania ACT/ACT (ICMA). Oprocentowanie jest płatne kwartalnie wstecznie w dniach 12. czerwca, 12. września, 12. grudnia i 12. marca (dni wypłaty oprocentowania). Jeżeli dzień wypłaty oprocentowania przypada na dzień, który 7

8 nie jest dniem pracy banku, wtedy dniem wypłaty jest najbliższy następny dzień pracy banku. Pierwsze oprocentowanie przypada na 12. marca 2013 (włącznie) i ten cykl kończy się 11. czerwca 2013 (włącznie). Ostatni cykl oprocentowania obligacji rozpoczyna się 12. grudnia 2017 (włącznie) a kończy 11. marca 2018 (włącznie) Zwrot kapitału w wysokości wartości nominalnej przypada na pierwszy dzień pracy banku po upływie terminu wykupu i dokonuje się w formie przelewu na konto inwestora. Przy obliczaniu indywidualnej rentowności za cały okres, inwestor musi brać pod uwagę różnicę pomiędzy kwotą zwrotu wraz z wypłaconym oprocentowaniem a pierwotnie wpłaconą kwotą nominalną plus normalne oprocentowanie przez czas posiadania obligacji i poniesione koszty transakcji. Odpowiadającą rentowność netto można określić po upływie czasu na wykup dlatego, że zależy od ewentualnych niezbędnych wydatków poniesionych z tytułu zwierania transakcji (np. opłaty bankowe depozytowe). Nazwa przedstawiciela posiadaczy skryptów dłużnych Nie dotyczy, ponieważ emitent do chwili obecnej nie powołał wspólnego przedstawiciela wierzycieli. C.10 Komponenty pochodne Nie dotyczy, ponieważ obligacje przy wypłacie oprocentowania nie posiadają komponentów pochodnych. C.11 Zezwolenie na obrót Emitent planuje prospektywnie, że od 12. marca 2013 wprowadzi ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela na parkiet giełdy niemieckiej Deutsche Börse AG (wolna sprzedaż na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie) w Quotation Board. Emitent nie planuje dopuszczenia lub wprowadzenia ułamkowych skryptów dłużnych na rynek zorganizowany, jednak pozostawia sobie taką możliwość. Sekcja D Ryzyko D.2 Wykaz centralnego ryzyka związanego z Emitentem Poniżej wymienione ryzyka dotyczą ryzyka zasadniczego: Grupa PE Investments jako użytkownik urządzeń fotowoltaicznych jest zależna od rozwoju ekonomicznego rynku fotowoltaicznego, od odpowiednich ramowych warunków regulacji i od dotacji na rzecz rozwoju fotowoltaiki w różnych krajach. Regulacje ustawowe mogą ulegać zmianom w bardzo krótkim okresie czasu, również mogą działać wstecz i może to prowadzić do ograniczenia dochodów z wytwarzania energii elektrycznej. Przede wszystkim istnieje ryzyko, że odprowadzanie opłaty solarnej w wysokości 26 % z dochodu z wytwarzania energii elektrycznej, wprowadzonej w Czechach a obowiązującej czeskie Spółki Celowe grupy PE Investments, zostanie przedłużone na lata po 2013 roku, w niezmienionej lub zmodyfikowanej formie. Emisja obligacji nie może zagwarantować minimalnej kwoty subskrypcji i tym samym żadnych konkretnych wpływów z emisji. Nie można w związku z powyższym wykluczyć, że dochód netto z emisji, który stanowi cel wprowadzenia do obrotu ułamkowych skryptów dłużnych okaże się niewystarczający do zrealizowania strategii wzrostu Emitenta w pełnym zakresie. Oprócz tego istnieje ryzyko, że Emitentowi nie powiedzie się lub całkowicie nie uda się pozyskanie obcego kapitału dla finansowania elektrowni fotowoltaicznych na warunkach do zaakceptowania, w oczekiwanej wysokości i na wymagany okres czasu, aby mógł zrealizować planowane kilkukrotne wykorzystanie swego kapitału, a co za tym idzie również swoją strategię finansowania i rozwoju na istniejącym rynku. Skuteczna realizacja strategii biznesowej i celów biznesowych i związany z tym sukces grupy PE Investments zależy w znacznej mierze od wiedzy, doświadczenia i kontaktów zarządu firmy, przede wszystkim (pośrednich) akcjonariuszy i członków zarządu: Georga Hotara i Michaela Gartnera. Istnieje ryzyko, że odejście jednego z członków zarządu spowoduje pogorszenie dynamiki rozwoju i/lub nastąpi utrata istotnego know-how. Następnie istnieje ryzyko odejścia pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w spółkach siostrach Emitenta i/lub, że firmom tym nie uda się w przyszłości pozyskać odpowiednich specjalistów i 8

9 pracowników na stanowiska kierownicze na warunkach do zaakceptowania i w wystarczającej ilości. Ze względu na istniejące częściowe identyfikowanie się udziałowców, odpowiednio dyrektorów Emitenta i jego spółek sióstr i ze względu na inne związki o charakterze prawnym i ekonomicznym istniejące pomiędzy Emitentem i firmami grupy Photon Energy istnieje w zasadzie możliwość ryzyka konfliktu interesów. Wydajność, a tym samym dochody zakładów operacyjnych grupy PE Investments uzależnione są od warunków meteorologicznych panujących na danej lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej. Istnieje ryzyko, że w przyszłości warunki klimatyczne ulegną zmianie i nie wystąpią zakładane warunki pogodowe i że prognozy dotyczące ilości godzin operowania słońca okażą sie błędne. Spadek dochodów może być również spowodowany wstrzymaniem pracy elektrowni fotowoltaicznych, np. w związku z decyzjami administracyjnymi, awarią lub odłączeniem sieci lub przez to, że operatorzy sieci ustalą wyższe straty przesyłowe niż zakładane. Co więcej zakłady grupy PE Investments mogą być narażone na ryzyko sezonowych wahań dochodów z elektrowni fotowoltaicznych. Zakłady grupy PE Investments są narażone na ryzyko płynące z konkurencji powodowanej przez pozostałe metody produkowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i ze źródeł tradycyjnych. Ograniczenie kosztów tradycyjnych źródeł energii mogłoby spowodować obniżenie ekonomicznej atrakcyjności energii powstającej w elektrowniach fotowoltaicznych. Istnieje ryzyko, że grupa PE Investments nie pozyska wystarczającej ilości ekonomicznie interesujących projektów elektrowni fotowoltaicznych, przez co nie będzie mogła prowadzić ich realizację co negatywnie wpłynie na rozwój portfela zamówień i wzrost grupy PE Investments. Istnieje ryzyko związane z istniejącym obcym finansowaniem portfela czeskiego i słowackiego. Poprzez koncentrowanie finansowania, przez jeden bank w danym kraju, powstaje pewne uzależnienie od danej instytucji finansowej. W przypadku czeskich Spółek Celowych istnieje narzucony wymóg zabezpieczenia, każda ze Spółek Celowych poprzez udzielone poręczenia staje się współ gwarantującym za zobowiązania pozostałych Spółek Celowych a udzielanie indywidualnych poręczeń jest wykluczone. Refinansowanie kredytów bankowych dla Spółek Celowych uzgodnione 12. listopada 2012 zostało zrealizowane, ale do chwili obecnej nie zostało pisemnie określone, istnieje więc ryzyko, że refinansowanie nie będzie przebiegało na tak korzystnych warunkach, jak obiecała to RLRE. Istnieje ryzyko, że zakłady grupy PE Investments lub Photon Energy N.V. będą naruszać zobowiązania/ drugorzędne zobowiązania wynikające z istniejących umów kredytowych i umów o współpracy z bankami lub nie będą spełniać innych warunków, co w efekcie doprowadzi do podwyższenia oprocentowania kredytów lub do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy kredytowej i/lub - w przypadku czeskich Spółek Celowych może w ostateczności doprowadzić do utraty możliwości zakupu. Zakłady grupy PE Investments są narażone na ryzyko związane z budową elektrowni fotowoltaicznych. Przede wszystkim mogą wystąpić braki w trakcie prac budowlanych lub w stosowanych komponentach, które już nie podlegają gwarancji. To samo odnosi się do elektrowni fotowoltaicznych stanowiących część portfela Emitenta. Co więcej, istnieje ryzyko, że nie powiedzie się podłączenie elektrowni fotowoltaicznej do istniejącej sieci. W tym przypadku może nastąpić sytuacja, że nie będzie możliwości wystąpienia o odszkodowanie w całości lub w jakiejś części. Zakłady grupy PE Investments są narażone na istniejące techniczne ryzyka wynikające z długotrwałej eksploatacji modułów solarnych i z ograniczonej żywotności elementów technicznych. Ryzyko płynie z techniki i obsługi urządzeń fotowoltaicznych. Spoczywa również w tym, że urządzenia mogą zostać zniszczone z innych powodów, np. przez zaistnienie ekstremalnych warunków atmosferycznych, trzęsienia ziemi, kradzież, wandalizm. W wyniku nieprawidłowości w dostawie ogólnej prądu elektrycznego może dojść do sytuacji, że dostarczanie prądu za opłatą w ogóle nie będzie możliwe. Opóźnienia przy realizowaniu projektu mogą doprowadzić do opóźnionego oddania elektrowni fotowoltaicznej do eksploatacji. W wyniku tego opóźnienia może zostać obniżona lub cofnięta 9

10 w całości dotacja ze strony państwa. W wyniku przerwania inwestycji mogłaby nastąpić utrata już zapłaconych rat. Istnieje ryzyko, że w ramach procesów Due Diligence wystąpią, przy wyborze projektów elektrowni fotowoltaicznych w przyszłości, błędy lub nie zostanie określone właściwie ryzyko lub zostanie źle ocenione. Błędy popełnione przez doradców zewnętrznych nie zawsze skutkują uzyskaniem odszkodowania. Istnieje ryzyko błędnej oceny przy kupnie projektów elektrowni fotowoltaicznych, przy czym błędy mogą być spowodowane niewłaściwym wyborem danych wyjściowych do przeprowadzenia kalkulacji ekonomicznej. Grupa PE Investments i Emitent mogą być narażeni na ryzyko związane z Power Purchase Agreements. Emitent narażony jest na ryzyko związane z jego działalnością w holdingu. Sukces ekonomiczny uzależniony jest od stosunków finansowych i na ekonomicznych sukcesach Spółek Celowych, na wpływach z odsetek od pożyczek (pomiędzy udziałowcami) i/lub podziale zysku. Istnieje ryzyko, że nadwyżki wypracowane przez słowackie Spółki Celowe będą musiały zostać wykorzystane na przedterminowe spłacenie obcych pożyczek, tak więc nie będą mogły być w dyspozycji do podziału zysku dla Emitenta i może również nastąpić ograniczenie wpłat od czeskich lub włoskich Spółek Celowych. Istnieje ryzyko, że Emitent będzie musiał sfinansować ostatnie raty płatne na dzień 1. stycznia 2021 z tytułu spłaty pożyczek czeskich Spółek Celowych w wysokości 14,9 mln EUR. Co więcej, istnieje ryzyko, że niezabezpieczone pożyczki udzielone włoskim Spółkom Celowym w wysokości 910 tyś. EUR staną się pożyczkami trudnymi. Emitent mógłby być narażony na ryzyko związane z ewentualnym poręczaniem w przyszłości lub gwarancjami w stosunku do swoich Spółek Celowych. Emitent mógłby być narażony na ryzyko związane z nową oceną czeskich i słowackich Spółek Celowych według audytu śródrocznego bilansu koncernu na dzień 30. czerwca Dodatkowo mogłyby wystąpić zbyt pozytywne lub błędne szacunki czy zasady nowego oceniania, jeżeliby nieplanowane odpisy okazały się niezbędne. Ocena wewnętrzna powstała podczas nabywania włoskich Spółek Celowych mogłaby okazać się oceną zawyżoną, a kupno okazałoby się ekonomicznie nieuzasadnione. Istnieje ryzyko, że Emitentowi nie powiedzie się wejście na rynek krajów, o które ubiega się, lub że wejście nie nastąpi w wymaganych ramach czasowych lub powiedzie się tylko częściowo. Nie jest rzeczą pewną, że będą dostępne kolejne rynki do rozbudowy portfela elektrowni fotowoltaicznych, które byłyby odpowiednie co do wartości z punktu widzenia wejścia na rynek i/lub warunków ramowych. Rozszerzenie portfela grupy PE Investments o dalsze kraje, może być niekorzystnie dotknięte szeregiem czynników, np. ogólnych politycznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych, prawnych i podatkowych, nieoczekiwanych zmian politycznych i warunków regulacji i taryf, recesją, ograniczoną ochrona własności intelektualnej, trudnościami przy obsadzaniu stanowisk w zagranicznych spółkach córkach lub dotowaniem przez państwo konkurencyjnych zakładów. Następnie mogą wystąpić problemy przy wejściu na nowe rynki i straty przy uruchamianiu tam działalności. Zezwolenia, uzgodnienia, koncesje itd. niezbędne dla prowadzenia działalności zakładów grupy PE Investments mogą zostać wycofane, zawieszone, lub dodatkowo mogą zostać obciążone wtórnymi postanowieniami i/lub zarządzeniami. Co więcej, mogą powstać nowe wymagania w stosunku do zezwoleń. Zakłady grupy PE Investments są narażone na ryzyko oprocentowania związane z finansowaniem swoich projektów elektrowni fotowoltaicznych. Zakłady grupy PE Investments są narażone na ryzyko związane z kursami walut. Zakłady grupy PE Investments są narażone na ryzyko inflacji. W przypadku elektrowni fotowoltaicznych, które nie podlegają finansowej pomocy ze strony państwa, istnieje ryzyko, że cena energii elektrycznej ulegnie obniżce, a co za tym idzie obniży się również rentowność danej elektrowni. 10

11 Istnieje ryzyko, że (pośrednia) struktura akcjonariuszy i stosunki nadzoru Emitenta ulegną zmianie, że nastąpi recesja rozwoju grupy PE Investments. Co więcej, istnieje możliwość wystąpienia ryzyka, że Emitent zostanie zmuszony do szybkiej w tym przypadku spłaty wierzycieli do wysokości 50% lub powyżej z pozostałego kapitału uzyskanego ze sprzedaży obligacji z powodu zawartej opcji spłaty. Emitent mógłby być narażony na ryzyko związane z nabyciem swojego obecnego portfela, przede wszystkim ze względu na niepotwierdzone prawnie posiadanie i brakujące gwarancje ze strony zbywającego. Istnieje ryzyko, że opłaty za management lub rozwój nie będą mogły być generowane przez Emitenta w planowanym zakresie. Zakłady grupy PE Investments są narażone na ryzyko wynikające ze zmniejszających się cen rynkowych za elektrownie fotowoltaiczne. Zakłady grupy PE Investments mogłyby być narażone na ryzyko związane z naruszeniem przepisów o środowisku naturalnym lub związanych z zagrożeniami ekologicznymi występującymi na należących do nich gruntach. Jedna Spółka Celowa w Czechach jest zagrożona ryzykiem związanym z zamkniętym wysypiskiem odpadów znajdującym się na działce i faktem mogącego rozpocząć się wydobycia wapienia, które na tej działce odbywało się w przeszłości. Istnieje ryzyko, że złożoność sytuacji w obszarze fotowoltaiki wpłynie negatywnie na działalność biznesową grupy PE Investments. Zakłady grupy PE Investments mogłyby być narażone na ryzyko spowodowane brakiem ochrony, niedostateczną ochroną lub udzieloną na bardzo niekorzystnych warunkach ochroną ubezpieczeniową. Grupa PE Investments nie posiada własnego systemu zarządzania ryzykiem, ale objęta jest systemem zarządzania ryzykiem grupy Photon Energy. System ten, mógłby okazać się niewystarczający. Zakłady grupy PE Investments mogłyby być narażone na ryzyko podatkowe. Przede wszystkim mogłoby dojść do dopłat z tytułu podatków na skutek kontroli skarbowych przeprowadzanych w zakładzie. Istnieje ryzyko wygaśnięcia praw użytkowania znaku Photon Energy. Co więcej, grupa PE Investments mogła by być narażona na ryzyko związane ze znakiem Photon, który uprzednio został zarejestrowany w niektórych krajach na osobę trzecią. Istnieje ryzyko wygaśnięcia przynależności do grupy Photon Energy, co spowodowałoby pogorszenie lub wygaśnięcie korzyści w zakresie kosztów i/lub efektów synergicznych. Emitent mógłby być narażony na ryzyko wynikające z trwałego wychłodzenia ogólnoświatowej koniunktury i pogorszenia ogólnej sytuacji ekonomicznej. Strajki, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne lub inne przypadki powodowane przez siłę wyższą mogłyby wpłynąć na pogorszenie działalności biznesowej grupy PE Investments. D.3 Dane o ryzyku centralnym dotyczącym ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela Dotrzymywanie zobowiązań płatniczych ze strony Emitenta jest uzależnione od jego zdolności kredytowej. Z kupnem ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela związane jest ryzyko częściowej lub nawet całkowitej utraty inwestycji kapitałowej i oprocentowania. Zbywalność ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela mogłaby być zasadniczo ograniczona lub całkowicie uniemożliwiona. Przede wszystkim nie jest pewne, że ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela znajdą się na Open Market giełdy niemieckiej Deutsche Börse AG (wolny obrót na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie) w Quotation Board lub, że po włączeniu zostaną włączone. Nie istnieje zapewnienie, że po włączeniu ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela do Open Market giełdy niemieckiej Deutsche Börse AG (wolny obrót na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie) w Quotation Board będzie istnieć płynny rynek wtórny. Istnieje ryzyko, że kurs ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela będzie podlegał silnym wahaniom i że inwestorzy sprzedający obligacje przed terminem wykupu poniosą straty. 11

12 Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela nie są zabezpieczone. W przeciwieństwie do tego Emitent, odpowiednio jego Spółki Celowe udzieliły licznych gwarancji na rzecz osób trzecich i w dalszym ciągu mają prawo w dowolnym momencie udzielić gwarancji w oparciu o obiekty w swoich aktywach na rzecz osób trzecich, jeżeli nie dotyczy to zobowiązań rynku kapitałowego. Istnieje ryzyko, że w przypadku upadłości nie będą w dyspozycji żadne lub prawie żadne środki z masy upadłościowej a wierzycielom nie zostaną wypłacone ich roszczenia lub będą wypłacone tylko w niewielkiej części. Emisja kolejnych skryptów dłużnych mogłaby spowodować to, że wyemitowane do chwili obecnej ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela miałyby niższą wartość rynkową ze względu na w ten sposób przygotowaną większą ofertę. Za wyjątkiem poręczenia kapitałem własnym w 8 ust. 3h) warunków emisji obligacji nie występują żadne prawne, umowne lub inne ograniczenia w stosunku do całkowitej sumy zobowiązań, które Emitent lub jego spółki córki mogą podejmować. Każde przyjęcie dodatkowego zadłużenia może mieć wpływ na obniżenie kwoty, którą otrzyma właściciel ułamkowych skryptów dłużnych w przypadku likwidacji lub upadłości Emitenta. Pogorszenie, przerwanie lub wycofanie ratingu Emitenta może mieć negatywny wpływ na wartość rynkową ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela, a więc sprzedaż ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela przed terminem wykupu przyniesie stratę. Cena rynkowa ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela może ulec obniżeniu w wyniku zmian oprocentowania, w związku z tym inwestorzy mogliby otrzymać niższą premię za ryzyko niż oczekiwali. Inwestorzy mogliby ponieść stratę przy sprzedaży przed terminem wykupu. Właściciele oferowanych ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela nie mają prawa uczestniczenia w podejmowaniu decyzji biznesowych przez Emitenta. Inwestorzy nie mają wpływu na wykorzystanie uzyskanych środków ani prawa kierowania w stosunku do Emitenta wymagań dotyczących konkretnego wykorzystania uzyskanego kapitału. Warunki obligacji mogłyby ulec zmianie na żądanie większości wierzycieli. Nie można wykluczyć niekorzystnych zmian przepisów podatkowych w przyszłości lub zmiany podejścia do zarządzania finansami. Może to w stosunku do Emitenta, jego Spółek Celowych ale również inwestorów powodować znaczące nieplanowane obciążenia podatkowe. W przypadku obligacji z określonym umownie terminem wykupu, jak w tym przypadku, zagraża inflacja, w wyniku której może właściciel ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela ponieść stratę. Inwestorom nie przysługuje prawo do wypowiedzenia warunków dotyczących ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela, również inwestorzy przed upływem terminu wykupu ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela nie są uprawnieni do uzyskania zwrotu zainwestowanego kapitału. Miejsca wypłat poza Federalną Republiką Niemiec nie istnieją. Dla inwestorów mieszkających za granicą lub posiadających konto bankowe za granicą istnieje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów, podatków lub opłat. Koszty związane z transakcją mogą obniżyć zysk z ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela. Przy finansowaniu zakupu ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela ze środków obcych może się zdarzyć, że inwestor musi dokonać zwrotu środków obcych, nawet jeżeli jego inwestycja w całości lub części zaniknie. Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela nie są zabezpieczone systemem inwestycji gwarantowanych. 12

13 Sekcja E Oferta E.2b Powody oferty, określenie celu przeznaczenia przychodów, oszacowanie dochodu netto Emitentowi przysługuje w ramach oferty ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela przy pełnym wykupie za wartość nominalną przychód z emisji brutto w wysokości do 40 mln EUR minus koszty zbytu, koszty koncepcyjne i administracyjne, które ponosi Emitent. Powyższe koszty emisyjne w przypadku pełnego wykupu wynoszą do 6,9 % przychodu z emisji brutto. Emitent planuje przychód netto z oferty ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela (w razie zbycia wszystkich ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela za wartość nominalną 37,24 mln EUR) wykorzystać następująco: Zakup, sfinansowanie i realizacja kolejnych projektów elektrowni fotowoltaicznych w Kanadzie, USA i Australii. Zakup, sfinansowanie i realizacja kolejnych projektów elektrowni fotowoltaicznych w Rumunii i Turcji. Dla celów zakupu, sfinansowania i realizacji kolejnych projektów elektrowni fotowoltaicznych przychód z emisji wykorzystany zostanie przede wszystkim na projekty w Kanadzie, USA i Australii. Projekty wybierane są na podstawie oceny zyskowności, przy czym przy jednakowej zyskowności pierwszeństwo ma rynek australijski. W Kanadzie i USA środki zostaną wykorzystane na zakup, sfinansowanie i realizację elektrowni fotowoltaicznych pośrednio przez spółkę córkę Photon Energy Investments North America N.V., która w chwili obecnej jest powoływana do życia wspólnie z Jacob Securities Holdings Inc., Toronto, a której Emitent udziela pożyczki ramowej pomiędzy udziałowcami w wysokości 10 mln dolarów kanadyjskich (około 7,4 mln EUR), jeżeli oczywiście zostanie osiągnięty zakładany przychód z emisji. Emitent zastrzega sobie prawo wykorzystania przychodu z emisji również dla zakupu, sfinansowania i realizacji kolejnych projektów elektrowni fotowoltaicznych na pozostałych rynkach, które w przyszłości zostaną ocenione jako obiecujące. E.3 Warunki oferty Poniżej jest przedstawiony przegląd zasadniczych warunków obligacji: Emitent: Wartość nominalna ogółem: Czas trwania: Oferta: Oferta publiczna przez Emitenta: Publiczna odsprzedaż: Lokowanie prywatne dla wybranych inwestorów: Photon Energy Investments N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia do ,00 EUR 12. marca 2013 do 11. marca 2018 (5 lat) Oferta publiczna w Republice Federalnej Niemiec, w Austrii, Czechach na Słowacji i w Polsce Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela oferuje się za pośrednictwem Emitenta. Wniosek o skrypt znajduje się na stronie internetowej Emitenta (www.photonenergyinvestments.com) należy go wydrukować. Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela oferuje się za pośrednictwem publicznej odsprzedaży, przy której Emitent od wprowadzenia ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela na Open Market giełdy niemieckiej Deutsche Börse AG (wolny obrót handlowy na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie) w Quotation Board publicznie odsprzeda ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela według wolnego wyboru przez kasę i specjalistę ds. obligacji na Frankfurckiej giełdzie papierów wartościowych w imieniu komisji finansowej na OpenMarket giełdy niemieckiej Deutsche Börse AG (wolny obrót handlowy na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie) w Quotation Board. Oprócz tego może dojść do prywatnego lokowania dla wybranych inwestorów w Republice Federalnej Niemiec i innych krajach 13

14 europejskich. Makler giełdowy: W lokowaniu ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela można korzystać z pomocy maklera giełdowego (banki bezpośrednie i banki depozytowe) Ważność oferty: Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela będą oferowane publicznie przypuszczalnie od 25. lutego 2013, a więc: (i) W subskrypcji przez Emitenta od 25. lutego 2013 do 31. stycznia 2014 (włącznie), a (ii) W ramach odsprzedaży publicznej od wprowadzenia ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela do Open Market giełdy niemieckiej Deutsche Börse AG (wolny obrót handlowy na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie) w Quotation Board, przypuszczalnie w okresie od 12. marca 2013, do 31. stycznia 2014 (włącznie), najpóźniej jednak do zupełnego wyczerpania obligacji. Emitent posiada prawo do skrócenia ważności oferty. Ważność oferty przy Ofercie publicznej ulegnie skróceniu i zakończy przed upływem wyżej wymienionych terminów najpóźniej w tym dniu, kiedy popyt na emitowane papiery wartościowe przekroczy podaż. Cena wyjściowa: Rozdział według wartości nominalnych: Przy subskrypcji za pośrednictwem Emitenta cena wyjściowa za każdy ułamkowy skrypt dłużny na okaziciela wynosi 100 % wartości nominalnej ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela, tj ,00 EUR plus ewentualne doliczone oprocentowanie od 12. marca Przy sprzedaży w Publicznej odsprzedaży cena wyjściowa odpowiada cenie giełdowej określonej przez Frankfurcką giełdę papierów wartościowych dla danej sprzedaży i ewentualne doliczone oprocentowanie za akwizycję od 12. marca Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela sprzedawane są w wartości nominalnej po 1.000,- EUR. Oprocentowanie: Okres oprocentowania: Wypłata oprocentowania: Minimalna kwota subskrypcji: Wykup: Kolejność: 8,00 % p.a. Kwartalnie Zawsze 12. czerwca, 12. września, 12. grudnia i 12. marca roku kalendarzowego lub jeżeli dzień nie jest dniem pracy banku, to w dniu następnym pracy banku (dzień wypłaty oprocentowania); pierwszy termin wypłaty oprocentowania to 12. czerwca Minimalna kwota subskrypcji wynosi 1.000,- EUR. Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela podlegają wykupowi za swoją wartość nominalną w dniu 12. marca 2018, jeżeli już wcześniej nie nastąpił częściowy lub całkowity wykup. Ułamkowe skrypty dłużne na okaziciela i płatności oprocentowania nie są zabezpieczone a zobowiązania priorytetowe Emitenta, są równoważne w stosunku do siebie i do pozostałych niezabezpieczonych i priorytetowych zobowiązań Emitenta, jeżeli nie są priorytetowymi w myśl przepisów 14

15 Miejsce płatności: Wypowiedzenie: WKN/ISIN/Skrót giełdowy: Bankhaus Neelmeyer Aktiengesellschaft, Am Markt 14-16, Bremen. Emitent ma prawo przy pewnych założeniach dokonać wyboru innego banku jako miejsca płatności. Przedterminowe, prawidłowe wypowiedzenie ze strony inwestorów nie jest możliwe. Przy określonych warunkach są inwestorzy uprawnienie do złożenia nadzwyczajnego wypowiedzenia (np. Cross-Default, blokada podziału zysku, Change-of-Control, niedomiar kwoty kapitału własnego /stosunek kapitału własnego do sumy kapitału własnego i oprocentowanego kapitału obcego / w koncernie w wysokości 25 %). WKN: A1HELE, ISIN: DE000A1HELE2, skrót giełdowy PEI1 Dla oferty publicznej przewiduje się niniejszy harmonogram: 8. lutego lutego lutego lutego marca marca marca marca stycznia lutego marca 2018 Zatwierdzenie prospektu przez urząd do spraw nadzoru bankowego (BaFin) Upublicznienie zatwierdzonego prospektu na stronach internetowych firmy Początek Oferty publicznej Rozpoczęcie subskrypcji przez Emitenta (z możliwością skrócenia i jeżeli Oferta publiczna nie zostanie zakończona przed terminem) Koniec subskrypcji bez doliczania oprocentowania Początek terminu obowiązywania obligacji Wstępne przekazanie obligacji do obrotu na Open Market / Quotation Board na Frankfurckiej giełdzie papierów wartościowych Wstępny początek okresu Publicznej odsprzedaży (z możliwością skrócenia i jeżeli Oferta publiczna nie zostanie zakończona przed terminem) Koniec Oferty publicznej (jeżeli Oferta publiczna nie zostanie zakończona przed terminem) Upublicznienie wyników Oferty publicznej na stronie internetowej Emitenta ( jeżeli Oferta publiczna zostanie zakończona przed terminem upublicznienie zostanie wykonane w ciągu pięciu dni pracy banków po zamknięciu Oferty publicznej ) Koniec terminu obowiązywania obligacji E.4 Konflikt interesów (Bezpośredni i pośredni) akcjonariusze Emitenta zainteresowani są emisją, ponieważ w razie pozytywnego rozwoju Emitenta nastąpi zwiększenie wartości udziału Emitenta. Oprócz tego wyłączny akcjonariusz Photon Energy N.V. ma jeszcze jedną pozostałą wierzytelność wobec Emitenta w wysokości około 300 tyś. EUR płatną na dzień 1. stycznia 2014 i przejął gwarancje za różne zobowiązania finansowe czeskich Spółek Celowych wobec RLRE, Photon Energy N.V. jest ekonomicznie zainteresowany w pomyślnym przebiegu emisji, w związku z czym może nastąpić konflikt interesów. Placówki uczestniczące są zainteresowane w uzyskiwaniu premii i prowizji, które otrzymują za dobrą działalność handlową. Inne konflikty interesów, które byłyby istotne dla oferty, nie istnieją. E.7 Ocena wydatków, które Emitent lub oferujący naliczy inwestorowi Emitent nie nalicza inwestorowi żadnych kosztów ani opłat związanych z akwizycją oferowanych ułamkowych skryptów dłużnych na okaziciela. 15

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPI GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPI stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPG stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPJ stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji zwykłych Serii D o łącznej wartości 5.400.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji zwykłych Serii D o łącznej wartości 5.400.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji zwykłych Serii D o łącznej wartości 5.400.000,00 Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPK stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Errata do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i raportu rocznego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i raportu rocznego za rok zakończony dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A. OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A. Kielce, 29 września 2017 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Echo Investment

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków)

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA SAB-QSr 3/2004 w tys. zł. Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. U.

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo