Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Streszczenie: Bancassurance jest form wymiany us ug pomi dzy bankiem a zak adem ubezpiecze, polegaj ca na wzajemnym oferowaniu produktów, ubezpiecze klientom banku i produktów bankowych klientom zak adu ubezpiecze. Abstract: Bancassurance is a form of exchange of services between the bank and insurance company, involving the mutual offering of products, insurance and bank customers banking products and insurance customers. Zakres poj ciowy Bancassurance okre la si w literaturze jako dzia alno polegaj c na wykorzystywaniu banku, jego placówek, us ug i klientów do sprzeda y ubezpiecze, g ównie yciowych i emerytalnych, przy inicjatywie takich dzia a pochodz cej z banków komercyjnych specjalizuj cych si w bankowo ci detalicznej. Tego rodzaju wspó praca banków i ubezpieczycieli stanowi cz szerzej rozumianej dzia alno ci allfinanz, w której sk ad wchodz : bancassurance, assurfinance (poszerzanie oferty towarzystw ubezpieczeniowych o inne us ugi finansowe, nast puj ce z inicjatywy ubezpieczycieli) oraz dzia- alno podmiotów nale cych do gospodarki realnej (np. supermarketów), które na skutek liberalizacji prawa równie mog wiadczy okre lone us ugi po rednictwa finansowego. Niekiedy równie przez poj cie bancassurance rozumie si tak e bankow w asno firmy ubezpieczeniowej b d ubezpieczeniow w asno banku 1. 1 M. liperski, Bancassurance zwi zki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.

2 138 A. Malinowski ALLFINANZ ASSURFINANCE POWI ZANIA POMI DZY INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI INNYMI NI FIRMY UBEZPIECZENIOWE BANCASSURANCE ASSURBANKING POWI ZANIA POMI DZY FIRMAMI UBEZPIECZENIOWYMI A INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI INNYMI NI BANKI Rys. 1. Usystematyzowanie poj z zakresu problematyki powi za instytucji finansowych Fig. 1. Systematizing notions from the scope of issues of connections of financial institutions ród o: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Source: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Allfinanz to powi zania o charakterze zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym, zachodz ce pomi dzy wszelkimi instytucjami rynku finansowego. Assurfinance to powi zania o charakterze zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym, zachodz ce pomi dzy firmami ubezpieczeniowymi a innymi podmiotami sektora finansowego. Assurbanking to strategia dzia ania podejmowana przez towarzystwa ubezpiecze i banki obejmuj ca nast puj ce rodzaje powi za pomi dzy tymi instytucjami: powi zania o charakterze podmiotowym, w których stron dominuj c jest firma ubezpieczeniowa oraz powi zania o charakterze przedmiotowym, przy realizacji których towarzystwo anga uje swoje kana y dystrybucji do sprzeda y lub promocji produktów bankowych. Bancassurance to strategia dzia ania podejmowana przez banki i towarzystwa ubezpiecze obejmuj ca nast puj ce rodzaje powi za pomi dzy tymi instytucjami: powi zania o charakterze podmiotowym, w których stron dominuj c jest bank oraz powi zania o charakterze przedmiotowym, przy realizacji których bank anga uje swoje kana y dystrybucji do sprzeda y lub promocji produktów ubezpieczeniowych. 2 Marek Urbaniak okre la natomiast bancassurance jako dzia alno grup bankowo-ubezpieczeniowych trwale po czonych instytucjonalnie w celu oferowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Bancassurance to oferta skierowana do klienta indywidualnego, gdzie obok produktów takich jak lokaty i kredyty znajduj si równie ubezpieczenia o charakterze inwesty- 2 M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011 ZN nr 89

3 Zastosowanie bancassurance w Polsce 139 cyjno-zabezpieczaj cym. W sprzeda y tych wszystkich produktów zostaje wykorzystana sie placówek bankowych, które s w bezpo rednim kontakcie z klientem. 3 Zgadzam si z nim, e w Polsce przyj realnie nale y szersz definicj, zgodnie z któr pod tym poj ciem mo na rozumie ka d wspó prac banku z towarzystwem ubezpiecze 4. Tabela. 1. Interpretacja terminu bancassurance w literaturze Table 1. Interpretation of the date bancassurance in literature Definicje terminu bancassurance Coopers & Lybrand J. Crooks Gora M. liperski J. Bose O. Kowalewski T.C. Hoschka G. Morgan strategia stosowana przez banki i firmy ubezpieczeniowe, nacelowana na wiadczenie osobom fizycznym us ug w sposób mniej lub bardziej zintegrowany proces tworzenia hybrydowych produktów i us ug bankowo- -ubezpieczeniowych wykorzystanie banku jego placówek, us ug i klientów do sprzeda y ubezpiecze, g ównie yciowych i emerytalnych, przy czym inicjatywa ta pochodzi z banków komercyjnych o detalicznym charakterze oferty czne oferowanie swoich produktów przez bank i firm ubezpieczeniow w ramach jednej organizacji jak tworz trwa e po czenie instytucji bankowej z instytucj ubezpieczeniow, w celu oferowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych w ramach istniej cych struktur bankowych wchodzenie banków w sektor ubezpieczeniowy poprzez oferowanie produktów ubezpieczeniowych dla klientów detalicznych proces, w ramach którego instytucja depozytowo-kredytowa przekszta ca si i nabywa cech grupy bankowo- -ubezpieczeniowej ród o: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Source: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Rozumienie to powinno dotyczy oczywi cie wspó pracy strcite sformalizownej i opartej o ramy instytucjonalne ka dej z instytucji. Komisja Nadzoru Ubezpiecze i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE od wrze nia 2006 roku obowi zki przej a Komisja Nadzoru Finansowego KNF) w swej definicji podkre la przede wszystkim aspekt docelowej grupy klientów w bancassurance oraz struktur s u cych do dystrybucji produktów bankowo-ubezpieczeniowych. Wed ug KNF, pod poj ciem bancassurance nale y rozumie wspó prac banków z towarzystwami ubezpiecze, prowadzon 3 J. Garczarczyk (red.), Instytucje finansowe marketing przedsi biorstwa, Akademia Ekonomiczna, Pozna M. Urbaniak, Bancassurance, Bank, nr 4/ ZN nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011

4 140 A. Malinowski w celu oferowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych wspólnym grupom klientów, z wykorzystaniem istniej cych struktur bankowych (do sprzeda y ubezpiecze ) i ubezpieczeniowych (do wiadczenia us ug). Geneza wspó pracy banków z ubezpieczycielami ród em zmian jest coraz cz ciej odczuwana w spo ecze stwach rozwini tych potrzeba oszcz dzania na przysz o. Niewydolne pa stwowe systemy rent i emerytur u wiadomi y potrzeb zabezpieczenia na przysz o przynajmniej na dwa sposoby: poprzez ustawowe ubezpieczenia oraz zabezpieczenie prywatne z regu y w formie ubezpieczenia na ycie. W efekcie d enia do prywatnego zabezpieczenia, sektor bankowy utraci du cz lokowanych nadwy ek finansowych na rzecz sektora ubezpieczeniowego. Odej cie od tradycyjnych lokat bankowych w wi kszo ci krajów negatywnie wp ywa na rentowno banków komercyjnych. W celu odwrócenia tej tendencji banki zacz y podejmowa decyzje o rozszerzeniu dzia alno ci mi dzy innymi poprzez oferowanie us ug ubezpieczeniowych. Przes ankami do rozwoju bancassurance s : 1. spadek rentowno ci banków i zak adów ubezpiecze poszukiwanie korzystnych kana ów dystrybucji zapewniaj cych atrakcyjne przychody prowizyjne (bank), przychody z przypisu sk adki (zak ad ubezpiecze ), 2. potrzeba wzrostu konkurencyjno ci poprzez rozszerzanie ofert produktów, 3. procesy globalizacyjne i konsolidacyjne, których konsekwencj jest tworzenie uniwersalnych grup kapita owych, 4. potencja wzrostowy sektora ubezpieczeniowego, 5. potrzeba dywersyfikacji róde przychodów, 6. wzrost zamo no ci spo ecze stwa poszukuj cego atrakcyjnych form lokowania nadwy ek finansowych, 7. ch efektywnego wykorzystania baz klientów do sprzeda y krzy owej (cross-sell) i dosprzeda y produktów (up-sell), 8. konkurencja cenowa wyra aj ca si w ch ci oferowania produktów atrakcyjnych cenowo dla klienta, 9. rosn ce potrzeby klientów zwi zane z wygod przeprowadzania transakcji finansowych w jednym miejscu, w trybie ci g ym, przy maksymalnie uproszczonych wymaganiach formalnych, 10. d enie do efektu synergii. Zauwa alny od kilku lat wzrost popytu na ubezpieczenia emerytalne stanowi dla banków dogodn mo liwo zdobycia wolnych rodków pieni nych o charakterze d ugoterminowym oraz odwrócenie niekorzystnej tendencji utraty udzia u w rynku us ug finansowych 5. 5 M. liperski, Zlecenia w strategii bancassurance, Wiadomo ci ubezpieczeniowe, 7/ Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011 ZN nr 89

5 Zastosowanie bancassurance w Polsce 141 Rys. 2. Wielko rynku bancassurance w Polsce i Europie Fig. 2. Size of the market bancassurance in Poland and Europe ród o: opracowanie w asne na podstawie konferencji Bancassurance 2008, Warszawa , prezentacja Santander Consumer Bank. Source: own study on the basis of the conference Bancassurance 2008, Warszawa , prezentacja Santander Consumer Bank. Modelowe rozwi zania Pierwsze grupy bankowo-ubezpieczeniowe powsta y pod koniec lat sze dziesi tych na terenie Wielkiej Brytanii oraz Francji. Do pionierów w formowaniu instytucji bancassurance nale a y w Wielkiej Brytanii Trustee Savingd Bank, Lloyds Bank a Barclays Bank, a we Francji Credit Agricole. Wszystkie te podmioty cechuje fakt, e w pierwszym okresie dzia alno ci koncentrowa y si wy cznie na rynku ubezpiecze na ycie. Odniesione sukcesy na tym rynku by y za bod cem do oferowania wi kszej ilo ci zró nicowanych produktów ubezpieczeniowych. Obecnie wy ej wymienione banki oferuj ubezpieczenia na ycie, maj tkowe i samochodowe. Pocz tek bancassurance w Polsce przypada na lata 90 XX wieku, kiedy to AIG podj o wspó prac z Bankiem Pekao (niepowodzenie ze wzgl du na niski poziom popytu na produkty ubezpieczeniowe). W roku 1993 w bardzo ograniczonym zakresie dzia ania rozpocz BZ WBK wraz z Commercial Union. Kolejne próby realizacji koncepcji bancassurance pojawi y si w Polsce w 1999 roku, kiedy wspóln ofert przedstawi y Pekao i Allianz, Bank BPH i Ergo Hestia oraz BG i AIG. Jednak prze omowym momentem dla Polski by y lata , kiedy to Kredyt Bank i TUiR WARTA stworzy y grup kapita ow KBC. W tym okresie równie najwi ksze polskie towarzy- ZN nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011

6 142 A. Malinowski stwo ubezpieczeniowe PZU nawi za wspó prac z bankiem Millenium i bankiem PKO BP. Banki komercyjne Po rednictwo finansowe Towarzystwa ubezpieczeniowe Ubezpieczenie na ycie z funduszem inwestycyjnym D ugoterminowa lokata bankowa Ubezpieczenie kredytu eksportowego Akredytywa bankowa Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Fundusze inwestycyjne Doradztwo finansowe PTE Rys. 3. Podstawowe obszary podobie stw w aktywno ci banków komercyjnych i towarzystw ubezpiecze Fig. 3. Basic areas of resemblances in the activity of commercial banks and insurance companies ród o: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Source: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011 ZN nr 89

7 Zastosowanie bancassurance w Polsce 143 Do 1999 roku funkcjonowa y dwa przeciwstawne modele uregulowa prawnych odnosz cych si do wspó pracy bankowo-ubezpieczeniowej: model europejski i model ameryka ski. Model ameryka ski opiera si na ustawie Banking Act z 1933 r., która poprzez rozdzia bankowo ci na komercyjn i inwestycyjn, zakazywa a integracji dzia alno ci bankowej i ubezpieczeniowej. Model europejski natomiast respektuj c rozdzia sektora ubezpieczeniowego i bankowego, dopuszcza jednak wyst powanie okre lonych form powi za bankowo-ubezpieczeniowych na poszczególnych rynkach finansowych. Obecnie jednak brak jest wspólnej szczegó owej regulacji prawnej dotycz cej bancassurance dla wszystkich pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej. W Polsce wyst puj dwa modele wspó pracy pomi dzy bankami i zak adami ubezpiecze. W pierwszym modelu bank wyst puje jako ubezpieczaj cy, podstaw prawn jest umowa ubezpieczenia (zazwyczaj grupowa) zawierana pomi dzy bankiem a ubezpieczycielem. W drugim modelu bank jest po rednikiem ubezpieczeniowym, w tym przypadku podstaw prawn jest umowa agencyjna zawierana pomi dzy bankiem a ubezpieczycielem. Dzia alno bancassurance mo na rozpatrywa z dwóch ró nych punktów widzenia w zale no ci od tego, czy ubezpieczyciel i bank powi zani s ze sob kapita owo czy te nie. Dlatego te mówimy o dwóch zasadniczych podej ciach banku do rozwoju tej dzia alno ci: podej ciu kapita owym (zaanga owanie kapita owe w przedsi wzi cie ubezpieczeniowe), podej ciu bezkapita owym (bez zaanga owania jw.) Na podstawie tak okre lonych podej mo emy zatem wyró ni nast puj ce formy budowy dzia alno ci bancassurance przez bank: 1. bezkapita owe zachowuj ce niezale no podmiotów wzgl dem siebie (porozumienia o wspó pracy np. dost p do bazy klientów, porozumienie dystrybucyjne bank jako po rednik firmy ubezpieczeniowej), w Polsce zdecydowana wi kszo, wspó praca w ramach jednej grupy finansowej, jednak wi kszo stanowi powi zania poza wspóln grup finansow, 2. kapita owe przej cie przez instytucj bankow mniejszo ciowych udzia- ów zak adu ubezpiecze jako lokata kapita owa banku, inwestycja kapita u przez bank. W kapita owej formie wspó pracy wyró ni mo emy: 1. zwi zek bankowo-ubezpieczeniowy w drodze powo ania nowej instytucji ubezpieczeniowej a) joint venture równy wk ad kapita owy obu instytucji finansowych, który daje korzy ci polegaj ce na wspólnym wsparciu kapita owym i ograniczeniu ryzyka strat, b) de novo za o enie nowej instytucji ubezpieczeniowej przez bank w ramach w asnych struktur i zasobów, 2. fuzje i przej cia: a) przej cie przez bank wi kszo ciowych udzia ów zak adu ubezpiecze w tym przypadku produkty bankowo-ubezpieczeniowe dostarczane ZN nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011

8 144 A. Malinowski s bezpo rednio w placówkach bankowych lub dodatkowo przez wykorzystanie ubezpieczeniowych kana ów dystrybucji, b) zwi zek bankowo-ubezpieczeniowy o wzajemnych udzia ach kapita- owych, który polega na stworzeniu grupy bankowo-ubezpieczeniowej o wzajemnych udzia ach kapita owych, z przep ywem kadry menad erskiej, prowadz cej wspólne interesy i maj cej wspólny cel. Szacowanie ryzyka Na potrzeby ubezpiecze przyjmuje si, e ryzykiem okre lamy ubezpieczon osob b d przedmiot, jak równie niepewno co do nast pstw okre lonego zdarzenia, gdy istniej wi cej ni dwie mo liwo ci. W przypadku banków ryzyko ma do specyficzny charakter. Wynika to z tego, e raczej trudno jest rozgraniczy poszczególne rodzaje zagro e na jakie nara- one s banki, najprostsza klasyfikacja ryzyka bankowego to: ryzyko kredytowe, ryzyko utraty p ynno ci, ryzyko operacyjne, ryzyko zmiany stopy procentowej, ryzyko kursu walut. 6 Grup ró nic mi dzy dzia alno ci bankow a dzia alno ci ubezpieczeniow w dziale ubezpiecze yciowych dzieli si na trzy mniejsze podgrupy: ró nice koncepcyjne, ró nice osobowe i ró nice przedmiotowe. W bankach ryzyko jest niejako produktem ubocznym, natomiast w firmach ubezpieczeniowych jest ono przedmiotem dzia alno ci tych firm. W przypadku powi za mi dzy bankami a firmami ubezpieczeniowymi mo emy zatem mówi o takich ryzykach, jak: 1. ryzyko niew a ciwych procedur kredytowych w sytuacji wzajemnego finansowania si banku i firmy ubezpieczeniowej, 2. ryzyko deformacji zewn trznych rodków kredytowych przez bank lub firm ubezpieczeniow, 3. ryzyko przedstawienia wyników finansowych konglomeratu nie odpowiadaj cych rzeczywisto ci, 4. ryzyko konfliktów strategicznych interesów mi dzy zarz dami banku i firmy ubezpieczeniowej w zale no ci od stopnia centralizacji konglomeratu, 5. ryzyko dwukrotnego wykorzystania tych samych kapita ów przez bank i firm ubezpieczeniow, 6. ryzyko przeniesienia nieprawid owo ci w funkcjonowaniu z banku do firmy ubezpieczeniowej lub odwrotnie, 7. ryzyko naruszenia tajemnicy bankowej lub ubezpieczeniowej na skutek niekontrolowanego przep ywu informacji mi dzy bankiem a firm ubezpieczeniow. 7 Realizacja wy ej wymienionych rodzajów ryzyk mog aby si wi za z okre lonymi problemami finansowymi nie tylko samych banków i firm ubezpieczeniowych, ale równie ich klientów, (czyli deponentów, kredytobiorców, 6 Portal finansowy: 7 M. liperski, Ubezpieczenia jako bankowo, Przegl d Ubezpiecze Spo ecznych i Gospodarczych nr Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011 ZN nr 89

9 Zastosowanie bancassurance w Polsce 145 ubezpieczonych) oraz innych podmiotów, które by y z nimi w jakikolwiek sposób powi zane. W przypadku realizacji strategii bancassurance poprzez powi zania kapita owe banku i ubezpieczyciela gro nie okaza si mo e ryzyko p ynno ci oraz ryzyko wyniku, z tego wzgl du warto scharakteryzowa je w tym miejscu. Ryzyko p ynno ci oznacza zagro enie utraty p ynno ci przez instytucj finansow. Zwi zane jest ono z dost pem do p ynnych rodków pieni nych w celu zaspokojenia da deponentów dotycz cych wycofania wk adów pieni nych, wyp at na rzecz innych wierzycieli oraz pokrycie uzasadnionego zapotrzebowania na rodki p ynne ze strony po yczkobiorców. Niezdolno do zaspokojenia roszcze finansowych powoduje kryzys p ynno ci w instytucji finansowej. Grupa bankowo-ubezpieczeniowa musi z tego wzgl du ustali poziom rodków p ynnych, który b dzie utrzymywany przez instytucje. Zbyt wysoki poziom rodków pieni nych przyczyni si do zmniejszenia rentowno ci grupy bankowo-ubezpieczeniowej, natomiast zbyt niski mo e spowodowa problemy z p ynno ci. W ustaleniu poziomu rodków p ynnych grupa powinna uwzgl dni zarówno specyfikacje bran y bankowej jak i ubezpieczeniowej. Warto w tym miejscu zwróci uwag, e problem z p ynno ci jest przyczyn bankructwa wi kszo ci du ych banków. Dla 10% upad ych banków ryzyko p ynno ci by o jedn z g ównych przyczyn upadku w 57% przypadków. 8 Poniewa grupy bankowo-ubezpieczeniowe s du ymi podmiotami finansowymi, ryzyko p ynno ci stanowi dla nich jedno z g ównych zagro e. Pod poj ciem ryzyka wyniku definiuje si niebezpiecze stwo nie osi gni cia przez grup bankowo-ubezpieczeniow za o onych celów finansowych. Nie osi gni cie wymaganego poziomu rentowno ci mo e by spowodowane wieloma czynnikami. W ród czynników wewn trznych nale y wymieni wzrost kosztów dzia alno ci oraz ryzyko defraudacji, natomiast w ród zewn trznych - ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko dewizowe. Ka da grupa bankowo-ubezpieczeniowa, w zale no ci od prowadzonej polityki zarz dzania aktywami i pasywami, jest nara ona, w mniejszym lub w wi kszym stopniu, na ró ne ryzyka finansowe, dlatego te musi ustali odpowiednie procedury i wska niki w celu ich ograniczenia. W tym miejscu nale y podkre li, e ryzyko bancassurance mo e zosta ograniczone przez dobór kadr zarówno sektora bankowego jak i ubezpieczeniowego. Praca tych dwóch grup zawodowych w jednym zespole umo liwia lepsze oszacowanie ryzyka i przyczynia si do wzrostu rentowno- ci instytucji. Mówi c o ryzyku dzia alno ci bancassurance nale y tak e wspomnie o zasadniczych ró nicach w istocie bankowo ci i ubezpiecze. Ró nice osobowe odnosz si do charakterystyki pracowników banku i agenta ubezpieczeniowe. Pracownik banku jest zwykle retro aktywny (to znaczy oczekuje na klienta ), za w podejmowaniu decyzji finansowych najcz ciej patrzy krótkookresowo i stara si zawsze unika b d minimalizowa ryzyko. Poza tym bank jest w bezpo rednim kontakcie z klientem o wie- 8 D. Fraser, L. Fraser, Ocena wyników dzia alno ci banku komercyjnego, Zwi zek Banków Polskich, Warszawa ZN nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011

10 146 A. Malinowski le cz ciej ni agent ubezpieczeniowy. Ten ostatni z kolei jest osob pro aktywn (to znaczy wychodzi do klienta ), szacuje i wycenia ryzyko, a w swoich dzia aniach buduje wizje d ugookresowe. Ró nice przedmiotowe w zakresie ryzyka odwo uj si do odmienno ci w charakterze us ug bankowych i ubezpieczeniowych. Inne s cele, w których klienci nabywaj poszczególne us ugi. Us uga bankowa ma bowiem klientowi zapewni, przyk adowo, dochód z lokaty, natomiast us uga ubezpieczeniowa, za cen sk adki, ryzyko klienta (dotycz ce danego zdarzenia ubezpieczeniowego) przenoszone jest z niego na ca e grono ubezpieczonych. Ró nice osobowe odnosz si do charakterystyki pracowników banku i agenta ubezpieczeniowe. Pracownik banku jest zwykle retro aktywny (to znaczy oczekuje na klienta ), za w podejmowaniu decyzji finansowych najcz ciej patrzy krótkookresowo i stara si zawsze unika b d minimalizowa ryzyko. Poza tym bank jest w bezpo rednim kontakcie z klientem o wiele cz ciej ni agent ubezpieczeniowy. Ten ostatni z kolei jest osob pro aktywn (to znaczy wychodzi do klienta ), szacuje i wycenia ryzyko, a w swoich dzia aniach buduje wizje d ugookresowe. Podsumowanie Decyzja o wspó pracy banków z ubezpieczycielami, polegaj ca na oferowaniu wspólnych produktów jest wyj ciem naprzeciw oczekiwaniom rynku. Z drugiej za strony wspó prac nale y postrzega jak dodatkowe ród o dochodu dla obu instytucji, w sytuacji odp ywu kapita u indywidualnego na rynek kapita owy. Nie mniej jednak w sytuacji braku wyra nych rozwi za prawnych dostrzega nale y podwy szony poziom ryzyka dla produktów bancassurance. Bibliografia Biuletyn Miesi czny Komisji Nadzoru Ubezpiecze i Funduszy Emerytalnych, nr 6 (38) wrzesie Fraser D., Fraser L., Ocena wyników dzia alno ci banku komercyjnego, Zwi zek Banków Polskich, Warszawa Garczarczyk J. (red.), Instytucje finansowe marketing przedsi biorstwa, Akademia Ekonomiczna, Pozna Portal finansowy: Swacha-Lech M., Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa liperski M., Bancassurance zwi zki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa liperski M., Ubezpieczenia jako bankowo, Przegl d Ubezpiecze Spo- ecznych i Gospodarczych, 3/2000. liperski M., Zlecenia w strategii bancassurance, Wiadomo ci Ubezpieczeniowe 7/ Urbaniak M., Bancassurance, Bank, 4/2001. Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011 ZN nr 89

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0747),

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0747), C 8 E/396 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.1.2010 Podatek od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych * P6_TA(2008)0457 Rezolucja legislacyjna Parlamentu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz

UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz UBEZPIECZENIA, podręcznik akademicki Red: Jerzy Handschke i Jan Monkiewicz Wstęp Rozdział 1 Przewidywalność, wartość i ryzyko {Bogusław Hadyniak) 1.1. Zdarzenia i ich przewidywalność 1.2. Wartość i skutki

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o:

I. Wstęp. Ilekroć w niniejszej Informacji jest mowa o: Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale - Nederlanden Polska S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA ING Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A. Aktywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH

Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Spis treści Część I. ORGANIZACJA I STRATEGIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 1.1. Pojęcie i cechy 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków 1.3. Model

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TORUNIU obowiązuje od 12 października 2015 roku ROZDZIAŁ I OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KREDYTY NA CELE MIESZKANIOWE ORAZ CELE ZWIĄZANE Z BUDOWNICTWEM

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo