Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Artur Malinowski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zastosowanie bancassurance w Polsce Bancassurance in Poland Streszczenie: Bancassurance jest form wymiany us ug pomi dzy bankiem a zak adem ubezpiecze, polegaj ca na wzajemnym oferowaniu produktów, ubezpiecze klientom banku i produktów bankowych klientom zak adu ubezpiecze. Abstract: Bancassurance is a form of exchange of services between the bank and insurance company, involving the mutual offering of products, insurance and bank customers banking products and insurance customers. Zakres poj ciowy Bancassurance okre la si w literaturze jako dzia alno polegaj c na wykorzystywaniu banku, jego placówek, us ug i klientów do sprzeda y ubezpiecze, g ównie yciowych i emerytalnych, przy inicjatywie takich dzia a pochodz cej z banków komercyjnych specjalizuj cych si w bankowo ci detalicznej. Tego rodzaju wspó praca banków i ubezpieczycieli stanowi cz szerzej rozumianej dzia alno ci allfinanz, w której sk ad wchodz : bancassurance, assurfinance (poszerzanie oferty towarzystw ubezpieczeniowych o inne us ugi finansowe, nast puj ce z inicjatywy ubezpieczycieli) oraz dzia- alno podmiotów nale cych do gospodarki realnej (np. supermarketów), które na skutek liberalizacji prawa równie mog wiadczy okre lone us ugi po rednictwa finansowego. Niekiedy równie przez poj cie bancassurance rozumie si tak e bankow w asno firmy ubezpieczeniowej b d ubezpieczeniow w asno banku 1. 1 M. liperski, Bancassurance zwi zki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.

2 138 A. Malinowski ALLFINANZ ASSURFINANCE POWI ZANIA POMI DZY INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI INNYMI NI FIRMY UBEZPIECZENIOWE BANCASSURANCE ASSURBANKING POWI ZANIA POMI DZY FIRMAMI UBEZPIECZENIOWYMI A INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI INNYMI NI BANKI Rys. 1. Usystematyzowanie poj z zakresu problematyki powi za instytucji finansowych Fig. 1. Systematizing notions from the scope of issues of connections of financial institutions ród o: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Source: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Allfinanz to powi zania o charakterze zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym, zachodz ce pomi dzy wszelkimi instytucjami rynku finansowego. Assurfinance to powi zania o charakterze zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym, zachodz ce pomi dzy firmami ubezpieczeniowymi a innymi podmiotami sektora finansowego. Assurbanking to strategia dzia ania podejmowana przez towarzystwa ubezpiecze i banki obejmuj ca nast puj ce rodzaje powi za pomi dzy tymi instytucjami: powi zania o charakterze podmiotowym, w których stron dominuj c jest firma ubezpieczeniowa oraz powi zania o charakterze przedmiotowym, przy realizacji których towarzystwo anga uje swoje kana y dystrybucji do sprzeda y lub promocji produktów bankowych. Bancassurance to strategia dzia ania podejmowana przez banki i towarzystwa ubezpiecze obejmuj ca nast puj ce rodzaje powi za pomi dzy tymi instytucjami: powi zania o charakterze podmiotowym, w których stron dominuj c jest bank oraz powi zania o charakterze przedmiotowym, przy realizacji których bank anga uje swoje kana y dystrybucji do sprzeda y lub promocji produktów ubezpieczeniowych. 2 Marek Urbaniak okre la natomiast bancassurance jako dzia alno grup bankowo-ubezpieczeniowych trwale po czonych instytucjonalnie w celu oferowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Bancassurance to oferta skierowana do klienta indywidualnego, gdzie obok produktów takich jak lokaty i kredyty znajduj si równie ubezpieczenia o charakterze inwesty- 2 M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011 ZN nr 89

3 Zastosowanie bancassurance w Polsce 139 cyjno-zabezpieczaj cym. W sprzeda y tych wszystkich produktów zostaje wykorzystana sie placówek bankowych, które s w bezpo rednim kontakcie z klientem. 3 Zgadzam si z nim, e w Polsce przyj realnie nale y szersz definicj, zgodnie z któr pod tym poj ciem mo na rozumie ka d wspó prac banku z towarzystwem ubezpiecze 4. Tabela. 1. Interpretacja terminu bancassurance w literaturze Table 1. Interpretation of the date bancassurance in literature Definicje terminu bancassurance Coopers & Lybrand J. Crooks Gora M. liperski J. Bose O. Kowalewski T.C. Hoschka G. Morgan strategia stosowana przez banki i firmy ubezpieczeniowe, nacelowana na wiadczenie osobom fizycznym us ug w sposób mniej lub bardziej zintegrowany proces tworzenia hybrydowych produktów i us ug bankowo- -ubezpieczeniowych wykorzystanie banku jego placówek, us ug i klientów do sprzeda y ubezpiecze, g ównie yciowych i emerytalnych, przy czym inicjatywa ta pochodzi z banków komercyjnych o detalicznym charakterze oferty czne oferowanie swoich produktów przez bank i firm ubezpieczeniow w ramach jednej organizacji jak tworz trwa e po czenie instytucji bankowej z instytucj ubezpieczeniow, w celu oferowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych w ramach istniej cych struktur bankowych wchodzenie banków w sektor ubezpieczeniowy poprzez oferowanie produktów ubezpieczeniowych dla klientów detalicznych proces, w ramach którego instytucja depozytowo-kredytowa przekszta ca si i nabywa cech grupy bankowo- -ubezpieczeniowej ród o: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Source: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Rozumienie to powinno dotyczy oczywi cie wspó pracy strcite sformalizownej i opartej o ramy instytucjonalne ka dej z instytucji. Komisja Nadzoru Ubezpiecze i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE od wrze nia 2006 roku obowi zki przej a Komisja Nadzoru Finansowego KNF) w swej definicji podkre la przede wszystkim aspekt docelowej grupy klientów w bancassurance oraz struktur s u cych do dystrybucji produktów bankowo-ubezpieczeniowych. Wed ug KNF, pod poj ciem bancassurance nale y rozumie wspó prac banków z towarzystwami ubezpiecze, prowadzon 3 J. Garczarczyk (red.), Instytucje finansowe marketing przedsi biorstwa, Akademia Ekonomiczna, Pozna M. Urbaniak, Bancassurance, Bank, nr 4/ ZN nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011

4 140 A. Malinowski w celu oferowania produktów bankowych i ubezpieczeniowych wspólnym grupom klientów, z wykorzystaniem istniej cych struktur bankowych (do sprzeda y ubezpiecze ) i ubezpieczeniowych (do wiadczenia us ug). Geneza wspó pracy banków z ubezpieczycielami ród em zmian jest coraz cz ciej odczuwana w spo ecze stwach rozwini tych potrzeba oszcz dzania na przysz o. Niewydolne pa stwowe systemy rent i emerytur u wiadomi y potrzeb zabezpieczenia na przysz o przynajmniej na dwa sposoby: poprzez ustawowe ubezpieczenia oraz zabezpieczenie prywatne z regu y w formie ubezpieczenia na ycie. W efekcie d enia do prywatnego zabezpieczenia, sektor bankowy utraci du cz lokowanych nadwy ek finansowych na rzecz sektora ubezpieczeniowego. Odej cie od tradycyjnych lokat bankowych w wi kszo ci krajów negatywnie wp ywa na rentowno banków komercyjnych. W celu odwrócenia tej tendencji banki zacz y podejmowa decyzje o rozszerzeniu dzia alno ci mi dzy innymi poprzez oferowanie us ug ubezpieczeniowych. Przes ankami do rozwoju bancassurance s : 1. spadek rentowno ci banków i zak adów ubezpiecze poszukiwanie korzystnych kana ów dystrybucji zapewniaj cych atrakcyjne przychody prowizyjne (bank), przychody z przypisu sk adki (zak ad ubezpiecze ), 2. potrzeba wzrostu konkurencyjno ci poprzez rozszerzanie ofert produktów, 3. procesy globalizacyjne i konsolidacyjne, których konsekwencj jest tworzenie uniwersalnych grup kapita owych, 4. potencja wzrostowy sektora ubezpieczeniowego, 5. potrzeba dywersyfikacji róde przychodów, 6. wzrost zamo no ci spo ecze stwa poszukuj cego atrakcyjnych form lokowania nadwy ek finansowych, 7. ch efektywnego wykorzystania baz klientów do sprzeda y krzy owej (cross-sell) i dosprzeda y produktów (up-sell), 8. konkurencja cenowa wyra aj ca si w ch ci oferowania produktów atrakcyjnych cenowo dla klienta, 9. rosn ce potrzeby klientów zwi zane z wygod przeprowadzania transakcji finansowych w jednym miejscu, w trybie ci g ym, przy maksymalnie uproszczonych wymaganiach formalnych, 10. d enie do efektu synergii. Zauwa alny od kilku lat wzrost popytu na ubezpieczenia emerytalne stanowi dla banków dogodn mo liwo zdobycia wolnych rodków pieni nych o charakterze d ugoterminowym oraz odwrócenie niekorzystnej tendencji utraty udzia u w rynku us ug finansowych 5. 5 M. liperski, Zlecenia w strategii bancassurance, Wiadomo ci ubezpieczeniowe, 7/ Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011 ZN nr 89

5 Zastosowanie bancassurance w Polsce 141 Rys. 2. Wielko rynku bancassurance w Polsce i Europie Fig. 2. Size of the market bancassurance in Poland and Europe ród o: opracowanie w asne na podstawie konferencji Bancassurance 2008, Warszawa , prezentacja Santander Consumer Bank. Source: own study on the basis of the conference Bancassurance 2008, Warszawa , prezentacja Santander Consumer Bank. Modelowe rozwi zania Pierwsze grupy bankowo-ubezpieczeniowe powsta y pod koniec lat sze dziesi tych na terenie Wielkiej Brytanii oraz Francji. Do pionierów w formowaniu instytucji bancassurance nale a y w Wielkiej Brytanii Trustee Savingd Bank, Lloyds Bank a Barclays Bank, a we Francji Credit Agricole. Wszystkie te podmioty cechuje fakt, e w pierwszym okresie dzia alno ci koncentrowa y si wy cznie na rynku ubezpiecze na ycie. Odniesione sukcesy na tym rynku by y za bod cem do oferowania wi kszej ilo ci zró nicowanych produktów ubezpieczeniowych. Obecnie wy ej wymienione banki oferuj ubezpieczenia na ycie, maj tkowe i samochodowe. Pocz tek bancassurance w Polsce przypada na lata 90 XX wieku, kiedy to AIG podj o wspó prac z Bankiem Pekao (niepowodzenie ze wzgl du na niski poziom popytu na produkty ubezpieczeniowe). W roku 1993 w bardzo ograniczonym zakresie dzia ania rozpocz BZ WBK wraz z Commercial Union. Kolejne próby realizacji koncepcji bancassurance pojawi y si w Polsce w 1999 roku, kiedy wspóln ofert przedstawi y Pekao i Allianz, Bank BPH i Ergo Hestia oraz BG i AIG. Jednak prze omowym momentem dla Polski by y lata , kiedy to Kredyt Bank i TUiR WARTA stworzy y grup kapita ow KBC. W tym okresie równie najwi ksze polskie towarzy- ZN nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011

6 142 A. Malinowski stwo ubezpieczeniowe PZU nawi za wspó prac z bankiem Millenium i bankiem PKO BP. Banki komercyjne Po rednictwo finansowe Towarzystwa ubezpieczeniowe Ubezpieczenie na ycie z funduszem inwestycyjnym D ugoterminowa lokata bankowa Ubezpieczenie kredytu eksportowego Akredytywa bankowa Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Fundusze inwestycyjne Doradztwo finansowe PTE Rys. 3. Podstawowe obszary podobie stw w aktywno ci banków komercyjnych i towarzystw ubezpiecze Fig. 3. Basic areas of resemblances in the activity of commercial banks and insurance companies ród o: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Source: M. Swacha-Lech, Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011 ZN nr 89

7 Zastosowanie bancassurance w Polsce 143 Do 1999 roku funkcjonowa y dwa przeciwstawne modele uregulowa prawnych odnosz cych si do wspó pracy bankowo-ubezpieczeniowej: model europejski i model ameryka ski. Model ameryka ski opiera si na ustawie Banking Act z 1933 r., która poprzez rozdzia bankowo ci na komercyjn i inwestycyjn, zakazywa a integracji dzia alno ci bankowej i ubezpieczeniowej. Model europejski natomiast respektuj c rozdzia sektora ubezpieczeniowego i bankowego, dopuszcza jednak wyst powanie okre lonych form powi za bankowo-ubezpieczeniowych na poszczególnych rynkach finansowych. Obecnie jednak brak jest wspólnej szczegó owej regulacji prawnej dotycz cej bancassurance dla wszystkich pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej. W Polsce wyst puj dwa modele wspó pracy pomi dzy bankami i zak adami ubezpiecze. W pierwszym modelu bank wyst puje jako ubezpieczaj cy, podstaw prawn jest umowa ubezpieczenia (zazwyczaj grupowa) zawierana pomi dzy bankiem a ubezpieczycielem. W drugim modelu bank jest po rednikiem ubezpieczeniowym, w tym przypadku podstaw prawn jest umowa agencyjna zawierana pomi dzy bankiem a ubezpieczycielem. Dzia alno bancassurance mo na rozpatrywa z dwóch ró nych punktów widzenia w zale no ci od tego, czy ubezpieczyciel i bank powi zani s ze sob kapita owo czy te nie. Dlatego te mówimy o dwóch zasadniczych podej ciach banku do rozwoju tej dzia alno ci: podej ciu kapita owym (zaanga owanie kapita owe w przedsi wzi cie ubezpieczeniowe), podej ciu bezkapita owym (bez zaanga owania jw.) Na podstawie tak okre lonych podej mo emy zatem wyró ni nast puj ce formy budowy dzia alno ci bancassurance przez bank: 1. bezkapita owe zachowuj ce niezale no podmiotów wzgl dem siebie (porozumienia o wspó pracy np. dost p do bazy klientów, porozumienie dystrybucyjne bank jako po rednik firmy ubezpieczeniowej), w Polsce zdecydowana wi kszo, wspó praca w ramach jednej grupy finansowej, jednak wi kszo stanowi powi zania poza wspóln grup finansow, 2. kapita owe przej cie przez instytucj bankow mniejszo ciowych udzia- ów zak adu ubezpiecze jako lokata kapita owa banku, inwestycja kapita u przez bank. W kapita owej formie wspó pracy wyró ni mo emy: 1. zwi zek bankowo-ubezpieczeniowy w drodze powo ania nowej instytucji ubezpieczeniowej a) joint venture równy wk ad kapita owy obu instytucji finansowych, który daje korzy ci polegaj ce na wspólnym wsparciu kapita owym i ograniczeniu ryzyka strat, b) de novo za o enie nowej instytucji ubezpieczeniowej przez bank w ramach w asnych struktur i zasobów, 2. fuzje i przej cia: a) przej cie przez bank wi kszo ciowych udzia ów zak adu ubezpiecze w tym przypadku produkty bankowo-ubezpieczeniowe dostarczane ZN nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011

8 144 A. Malinowski s bezpo rednio w placówkach bankowych lub dodatkowo przez wykorzystanie ubezpieczeniowych kana ów dystrybucji, b) zwi zek bankowo-ubezpieczeniowy o wzajemnych udzia ach kapita- owych, który polega na stworzeniu grupy bankowo-ubezpieczeniowej o wzajemnych udzia ach kapita owych, z przep ywem kadry menad erskiej, prowadz cej wspólne interesy i maj cej wspólny cel. Szacowanie ryzyka Na potrzeby ubezpiecze przyjmuje si, e ryzykiem okre lamy ubezpieczon osob b d przedmiot, jak równie niepewno co do nast pstw okre lonego zdarzenia, gdy istniej wi cej ni dwie mo liwo ci. W przypadku banków ryzyko ma do specyficzny charakter. Wynika to z tego, e raczej trudno jest rozgraniczy poszczególne rodzaje zagro e na jakie nara- one s banki, najprostsza klasyfikacja ryzyka bankowego to: ryzyko kredytowe, ryzyko utraty p ynno ci, ryzyko operacyjne, ryzyko zmiany stopy procentowej, ryzyko kursu walut. 6 Grup ró nic mi dzy dzia alno ci bankow a dzia alno ci ubezpieczeniow w dziale ubezpiecze yciowych dzieli si na trzy mniejsze podgrupy: ró nice koncepcyjne, ró nice osobowe i ró nice przedmiotowe. W bankach ryzyko jest niejako produktem ubocznym, natomiast w firmach ubezpieczeniowych jest ono przedmiotem dzia alno ci tych firm. W przypadku powi za mi dzy bankami a firmami ubezpieczeniowymi mo emy zatem mówi o takich ryzykach, jak: 1. ryzyko niew a ciwych procedur kredytowych w sytuacji wzajemnego finansowania si banku i firmy ubezpieczeniowej, 2. ryzyko deformacji zewn trznych rodków kredytowych przez bank lub firm ubezpieczeniow, 3. ryzyko przedstawienia wyników finansowych konglomeratu nie odpowiadaj cych rzeczywisto ci, 4. ryzyko konfliktów strategicznych interesów mi dzy zarz dami banku i firmy ubezpieczeniowej w zale no ci od stopnia centralizacji konglomeratu, 5. ryzyko dwukrotnego wykorzystania tych samych kapita ów przez bank i firm ubezpieczeniow, 6. ryzyko przeniesienia nieprawid owo ci w funkcjonowaniu z banku do firmy ubezpieczeniowej lub odwrotnie, 7. ryzyko naruszenia tajemnicy bankowej lub ubezpieczeniowej na skutek niekontrolowanego przep ywu informacji mi dzy bankiem a firm ubezpieczeniow. 7 Realizacja wy ej wymienionych rodzajów ryzyk mog aby si wi za z okre lonymi problemami finansowymi nie tylko samych banków i firm ubezpieczeniowych, ale równie ich klientów, (czyli deponentów, kredytobiorców, 6 Portal finansowy: 7 M. liperski, Ubezpieczenia jako bankowo, Przegl d Ubezpiecze Spo ecznych i Gospodarczych nr Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011 ZN nr 89

9 Zastosowanie bancassurance w Polsce 145 ubezpieczonych) oraz innych podmiotów, które by y z nimi w jakikolwiek sposób powi zane. W przypadku realizacji strategii bancassurance poprzez powi zania kapita owe banku i ubezpieczyciela gro nie okaza si mo e ryzyko p ynno ci oraz ryzyko wyniku, z tego wzgl du warto scharakteryzowa je w tym miejscu. Ryzyko p ynno ci oznacza zagro enie utraty p ynno ci przez instytucj finansow. Zwi zane jest ono z dost pem do p ynnych rodków pieni nych w celu zaspokojenia da deponentów dotycz cych wycofania wk adów pieni nych, wyp at na rzecz innych wierzycieli oraz pokrycie uzasadnionego zapotrzebowania na rodki p ynne ze strony po yczkobiorców. Niezdolno do zaspokojenia roszcze finansowych powoduje kryzys p ynno ci w instytucji finansowej. Grupa bankowo-ubezpieczeniowa musi z tego wzgl du ustali poziom rodków p ynnych, który b dzie utrzymywany przez instytucje. Zbyt wysoki poziom rodków pieni nych przyczyni si do zmniejszenia rentowno ci grupy bankowo-ubezpieczeniowej, natomiast zbyt niski mo e spowodowa problemy z p ynno ci. W ustaleniu poziomu rodków p ynnych grupa powinna uwzgl dni zarówno specyfikacje bran y bankowej jak i ubezpieczeniowej. Warto w tym miejscu zwróci uwag, e problem z p ynno ci jest przyczyn bankructwa wi kszo ci du ych banków. Dla 10% upad ych banków ryzyko p ynno ci by o jedn z g ównych przyczyn upadku w 57% przypadków. 8 Poniewa grupy bankowo-ubezpieczeniowe s du ymi podmiotami finansowymi, ryzyko p ynno ci stanowi dla nich jedno z g ównych zagro e. Pod poj ciem ryzyka wyniku definiuje si niebezpiecze stwo nie osi gni cia przez grup bankowo-ubezpieczeniow za o onych celów finansowych. Nie osi gni cie wymaganego poziomu rentowno ci mo e by spowodowane wieloma czynnikami. W ród czynników wewn trznych nale y wymieni wzrost kosztów dzia alno ci oraz ryzyko defraudacji, natomiast w ród zewn trznych - ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko dewizowe. Ka da grupa bankowo-ubezpieczeniowa, w zale no ci od prowadzonej polityki zarz dzania aktywami i pasywami, jest nara ona, w mniejszym lub w wi kszym stopniu, na ró ne ryzyka finansowe, dlatego te musi ustali odpowiednie procedury i wska niki w celu ich ograniczenia. W tym miejscu nale y podkre li, e ryzyko bancassurance mo e zosta ograniczone przez dobór kadr zarówno sektora bankowego jak i ubezpieczeniowego. Praca tych dwóch grup zawodowych w jednym zespole umo liwia lepsze oszacowanie ryzyka i przyczynia si do wzrostu rentowno- ci instytucji. Mówi c o ryzyku dzia alno ci bancassurance nale y tak e wspomnie o zasadniczych ró nicach w istocie bankowo ci i ubezpiecze. Ró nice osobowe odnosz si do charakterystyki pracowników banku i agenta ubezpieczeniowe. Pracownik banku jest zwykle retro aktywny (to znaczy oczekuje na klienta ), za w podejmowaniu decyzji finansowych najcz ciej patrzy krótkookresowo i stara si zawsze unika b d minimalizowa ryzyko. Poza tym bank jest w bezpo rednim kontakcie z klientem o wie- 8 D. Fraser, L. Fraser, Ocena wyników dzia alno ci banku komercyjnego, Zwi zek Banków Polskich, Warszawa ZN nr 89 Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011

10 146 A. Malinowski le cz ciej ni agent ubezpieczeniowy. Ten ostatni z kolei jest osob pro aktywn (to znaczy wychodzi do klienta ), szacuje i wycenia ryzyko, a w swoich dzia aniach buduje wizje d ugookresowe. Ró nice przedmiotowe w zakresie ryzyka odwo uj si do odmienno ci w charakterze us ug bankowych i ubezpieczeniowych. Inne s cele, w których klienci nabywaj poszczególne us ugi. Us uga bankowa ma bowiem klientowi zapewni, przyk adowo, dochód z lokaty, natomiast us uga ubezpieczeniowa, za cen sk adki, ryzyko klienta (dotycz ce danego zdarzenia ubezpieczeniowego) przenoszone jest z niego na ca e grono ubezpieczonych. Ró nice osobowe odnosz si do charakterystyki pracowników banku i agenta ubezpieczeniowe. Pracownik banku jest zwykle retro aktywny (to znaczy oczekuje na klienta ), za w podejmowaniu decyzji finansowych najcz ciej patrzy krótkookresowo i stara si zawsze unika b d minimalizowa ryzyko. Poza tym bank jest w bezpo rednim kontakcie z klientem o wiele cz ciej ni agent ubezpieczeniowy. Ten ostatni z kolei jest osob pro aktywn (to znaczy wychodzi do klienta ), szacuje i wycenia ryzyko, a w swoich dzia aniach buduje wizje d ugookresowe. Podsumowanie Decyzja o wspó pracy banków z ubezpieczycielami, polegaj ca na oferowaniu wspólnych produktów jest wyj ciem naprzeciw oczekiwaniom rynku. Z drugiej za strony wspó prac nale y postrzega jak dodatkowe ród o dochodu dla obu instytucji, w sytuacji odp ywu kapita u indywidualnego na rynek kapita owy. Nie mniej jednak w sytuacji braku wyra nych rozwi za prawnych dostrzega nale y podwy szony poziom ryzyka dla produktów bancassurance. Bibliografia Biuletyn Miesi czny Komisji Nadzoru Ubezpiecze i Funduszy Emerytalnych, nr 6 (38) wrzesie Fraser D., Fraser L., Ocena wyników dzia alno ci banku komercyjnego, Zwi zek Banków Polskich, Warszawa Garczarczyk J. (red.), Instytucje finansowe marketing przedsi biorstwa, Akademia Ekonomiczna, Pozna Portal finansowy: Swacha-Lech M., Bancassurance Sprzeda Produktów Bankowo-Ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa liperski M., Bancassurance zwi zki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa liperski M., Ubezpieczenia jako bankowo, Przegl d Ubezpiecze Spo- ecznych i Gospodarczych, 3/2000. liperski M., Zlecenia w strategii bancassurance, Wiadomo ci Ubezpieczeniowe 7/ Urbaniak M., Bancassurance, Bank, 4/2001. Seria: Administracja i Zarz dzanie (16)2011 ZN nr 89

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Dominika Brózda A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 MECHANIZM TRANSMISJI MONETARNEJ W STREFIE EURO POPRZEZ KANA KREDYTOWY W CZASIE GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO WST P W prawid

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Krzysztof Firlej 1 Katedra Strategii Zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo