SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW POLSKIEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW POLSKIEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW POLSKIEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych warunków ubezpieczenia grupowego na życie dla klientów Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., zwanych dalej s.w.u., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. ( Allianz Życie ) przejmuje na siebie ryzyko zgonu oraz poważnego zachorowania Ubezpieczonego. 2. Przez użyte w s.w.u. pojęcia należy rozumieć: 1) akt przemocy skierowanie czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko Ubezpieczonemu, co zniewala go do poddania się woli używającego przemocy i określonego zachowania się, lub przeciwko rzeczy posiadanej przez Ubezpieczonego przez co swoboda woli Ubezpieczonego w zakresie posiadania rzeczy czy władania nią lub korzystania z niej zostaje ograniczona; 2) akt terroru nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy, lub skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych; 3) działanie pod wpływem alkoholu - działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: a) stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu lub b) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 4) matka matka naturalna; 5) poważne zachorowanie w odniesieniu do Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach wariantu podstawowego, poważne zachorowanie oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego objawów choroby/chorób wymienionych i zdefiniowanych w niniejszych szczególnych warunkach lub poddanie się zabiegowi operacyjnemu wyszczególnionemu i zdefiniowanemu w niniejszych szczególnych warunkach pod warunkiem że objawy chorób zdefiniowanych w niniejszych szczególnych warunkach lub chorób będących bezpośrednią lub pośrednią przyczyną dokonania zabiegu operacyjnego wskazanego w niniejszych szczególnych warunkach pojawią się po raz pierwszy w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do tego Ubezpieczonego, a osoba objęta ochroną pozostanie przy życiu przez okres minimum 30 dni od daty pierwszej diagnozy choroby lub poddania się zabiegom operacyjnym; w odniesieniu do Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach wariantu rozszerzonego, poważne zachorowanie oznacza wystąpienie u Ubezpieczonego objawów choroby/chorób wymienionych i zdefiniowanych w niniejszych szczególnych warunkach lub poddanie się zabiegom operacyjnym wymienionym i zdefiniowanym w niniejszych szczególnych warunkach, pod warunkiem że objawy chorób zdefiniowanych w niniejszych szczególnych warunkach lub chorób będących bezpośrednią lub pośrednią przyczyną dokonania zabiegów operacyjnych wskazanych w niniejszych szczególnych warunkach, pojawią się po raz pierwszy w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do tego Ubezpieczonego, a osoba objęta ochroną pozostanie przy życiu przez okres minimum 30 dni od daty pierwszej diagnozy choroby lub poddania się zabiegom operacyjnym;

2 6) składka składka w wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia, przeznaczona na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach umowy ubezpieczenia; 7) umowa ubezpieczenia Umowa Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla Klientów Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zawarta pomiędzy TU Allianz Życie Polska S.A. a Polskim Bankiem Komórek Macierzystych S.A.; 8) suma ubezpieczenia kwota wypłacana w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, polegającego na zgonie lub poważnym zachorowaniu Ubezpieczonego; 9) Ubezpieczony dziecko, którego życie i zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia; 10) Ubezpieczający Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.; 11) Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.; 12) Uposażony osoba wyznaczona przez Ubezpieczonego, uprawniona do otrzymania świadczenia na wypadek zgonu Ubezpieczonego; 13) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia, polegające na: 1) zgonie Ubezpieczonego w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Allianz Życie w odniesieniu do Ubezpieczonego; 2) wystąpieniu poważnego zachorowania w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez Allianz Życie w odniesieniu do Ubezpieczonego. 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością Allianz Życie objęte jest zdarzenie polegające na: 1) zgonie Ubezpieczonego; 2) wystąpieniu poważnego zachorowania Ubezpieczonego w odniesieniu do Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach wariantu podstawowego, ochroną objęte są następujące poważne zachorowania: a) nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami niekontrolowany wzrost liczby komórek nowotworowych, niszczący zdrowe tkanki. Choroba musi być potwierdzona wynikiem badania histopatologicznego. Za datę zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego przyjmuje się datę oceny preparatu przez lekarza histopatologa. Wyłączone są następujące stany chorobowe: nowotwory in situ, nowotwory współistniejące z infekcją HIV, nowotwory skóry (czerniak złośliwy w stadium inwazyjnym, tzn. wyższym niż 1B w klasyfikacji TNM nie podlega wyłączeniu). Uznanie roszczenia przez Allianz Życie z tytułu wystąpienia nowotworu złośliwego z białaczkami i chłoniakami wyklucza możliwość uznania roszczenia z tytułu przeszczepu, do wystąpienia którego przyczynił się nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami; b) przeszczep przeszczep Ubezpieczonemu jako biorcy jednego z następujących narządów pochodzenia ludzkiego: serca (jedynie pełna transplantacja), wątroby, trzustki (z wyłączeniem transplantacji jedynie komórek wysp Langerhansa), płuca, szpiku kostnego oraz krwi pępowinowej (wyłącznie przeszczep autologiczny). Wyłącza się przeszczep narządów sztucznych, a także uzyskanych metodą klonowania komórek lub narządów ludzkich. Dokonanie zabiegu powinno być jednoznacznie potwierdzone dokumentacją medyczną,

3 3) wystąpieniu poważnego zachorowania Ubezpieczonego w odniesieniu do Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach wariantu rozszerzonego, ochroną objęte są następujące poważne zachorowania: a) nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami niekontrolowany wzrost liczby komórek nowotworowych, niszczący zdrowe tkanki. Choroba musi być potwierdzona wynikiem badania histopatologicznego. Za datę zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego przyjmuje się datę oceny preparatu przez lekarza histopatologa. Wyłączone są następujące stany chorobowe: nowotwory in situ, nowotwory współistniejące z infekcją HIV, nowotwory skóry (czerniak złośliwy w stadium inwazyjnym, tzn. wyższym niż 1B w klasyfikacji TNM nie podlega wyłączeniu). Uznanie roszczenia przez Allianz Życie z tytułu wystąpienia nowotworu złośliwego z białaczkami i chłoniakami wyklucza możliwość uznania roszczenia z tytułu przeszczepu, do wystąpienia którego przyczynił się nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami; b) przeszczep przeszczep Ubezpieczonemu jako biorcy jednego z następujących narządów pochodzenia ludzkiego: serca (jedynie pełna transplantacja), wątroby, trzustki (z wyłączeniem transplantacji jedynie komórek wysp Langerhansa), płuca, szpiku kostnego oraz krwi pępowinowej (wyłącznie przeszczep autologiczny). Wyłącza się przeszczep narządów sztucznych, a także uzyskanych metodą klonowania komórek lub narządów ludzkich. Dokonanie zabiegu powinno być jednoznacznie potwierdzone dokumentacją medyczną, c) niewydolność nerek mocznica na skutek przewlekłej niewydolności nerek, wymagająca leczenia dializami przez okres co najmniej 3 miesięcy, lub istnienie pełnych wskazań do przeszczepu nerki. Rozpoznanie powinno być jednoznacznie potwierdzone dokumentacją medyczną; d) zapalenie mózgu ostre zapalenie tkanki mózgowej będące przyczyną co najmniej trzytygodniowej hospitalizacji oraz prowadzące do powstania trwałych, utrzymujących się ponad 3 miesiące ubytków neurologicznych. Rozpoznanie oraz określenie trwałego charakteru uszkodzenia mózgu musi być potwierdzone przez dokumentację medyczną z przeprowadzonego leczenia; e) schyłkowa niewydolność wątroby występowanie klinicznych objawów ostrej lub przewlekłej niewydolności miąższu wątroby będące wyrazem ciężkich zaburzeń funkcji wątroby, wyczerpujących jej możliwości kompensacyjne. Objawy, których łączne i jednoczesne występowanie jest konieczne do uznania roszczenia: żółtaczka, narastanie wodobrzusza, zaburzenia krzepnięcia krwi, encefalopatia wątrobowa. Z zakresu odpowiedzialności wykluczona jest niewydolność wątroby powstała na skutek spożywania alkoholu lub umyślnego zatrucia lekami; f) cukrzyca cukrzyca nabyta insulinozależna, o etiologii autoimmunologicznej, trwająca co najmniej 3 miesiące; g) dystrofia mięśniowa dystrofia mięśniową typu Duchenne a (najczęściej występująca i najcięższa postać dystrofii). Konieczne jednoznaczne rozpoznanie potwierdzone wyczerpującą dokumentacją medyczną; h) guzy śródczaszkowe niezłośliwe guzy śródczaszkowe będące przyczyną stałych ubytków neurologicznych. Wykluczone są torbiele, ziarniniaki, malformacje śródczaszkowe, guzy przysadki oraz guzy rdzenia; i) śpiączka stan głębokiej utraty świadomości z brakiem reakcji na bodźce bólowe z zewnątrz oraz brakiem odruchu rogówkowego, trwający co najmniej 96 godzin, wymagający zastosowania sprzętu podtrzymującego funkcje życiowe, doprowadzający do trwałego deficytu neurologicznego powodującego upośledzenie stopnia sprawności Ubezpieczonego; oraz stan śpiączki trwający dłużej niż 60 dni, niezależnie od występowania ubytku neurologicznego. Wykluczone są: śpiączka powstała bezpośrednio lub pośrednio wskutek spożycia alkoholu, użycia leków, narkotyków, innych środków chemicznych; stan śpiączki

4 wywołany lub przedłużany sztucznie w celach terapeutycznych. Dla uznania roszczenia konieczna jest dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego, zawierająca ocenę stanu neurologicznego przy wypisie. Uznanie odpowiedzialności Allianz Życie z tytułu wystąpienia tego schorzenia eliminuje możliwość uznania roszczenia z tytułu śpiączki do wystąpienia której przyczyni się każde inne poważne zachorowanie z katalogu; j) paraliż całkowita i nieodwracalna utrata władzy w dwóch lub więcej kończynach wskutek porażenia spowodowanego uszkodzeniem rdzenia kręgowego, powstała w przebiegu choroby lub wypadku. O trwałości porażenia można orzekać na podstawie badania specjalisty neurologa po upływie 6 miesięcy od zajścia zdarzenia; k) utrata mowy całkowita, nieodwracalna i nienaprawialna utrata zdolności mowy wskutek: Resekcji narządu mowy (krtani); Przewlekłej choroby krtani; Uszkodzenia ośrodka mowy w mózgu. Utrata zdolności mowy musi trwać nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy i być potwierdzona badaniem specjalistycznym. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadków spowodowanych zaburzeniami psychicznymi oraz utraty zdolności mowy, która może być skorygowana, również częściowo przy zastosowaniu procedur terapeutycznych; l) utrata kończyn całkowita fizyczna utrata kończyn wskutek choroby lub wypadku. Warunkiem uznania roszczenia jest utrata co najmniej 2 kończyn, przy czym w odniesieniu do kończyn górnych, zakresem ochrony objęta jest utrata kończyn powyżej nadgarstków, zaś w odniesieniu do kończyn dolnych, zakresem ochrony objęta jest utrata kończyn powyżej stawów skokowych; m) utrata wzroku całkowita, nieodwracalna i nienaprawialna obustronna utrata wzroku (VO=0, z brakiem poczucia światła lub z poczuciem światła bez lokalizacji) wskutek choroby lub urazu. O trwałości schorzenia orzeka lekarz okulista po upływie 6 miesięcy od jego wystąpienia; n) utrata słuchu całkowita, nieodwracalna i nienaprawialna utrata słuchu w obu uszach trwająca w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 6 miesięcy. Rozpoznanie musi być potwierdzone specjalistycznym badaniem lekarza otolaryngologa i badaniem audiometrycznym; o) oparzenia skóry głębokie oparzenia skóry wymagające hospitalizacji i obejmujące: a) ponad 50% powierzchni ciała dla oparzeń II stopnia oraz II i III stopnia łącznie lub b) ponad 20% powierzchni ciała dla oparzeń III stopnia. Rozległość oparzeń oceniana jest na podstawie dokumentacji z leczenia szpitalnego i w oparciu o przyjęte tabele oceny wielkości powierzchni ciała (reguła dziewiątek lub tablica Lunda i Brondera). Jako datę zdarzenia przyjmuje się datę wypadku prowadzącego do oparzeń spełniających powyższe kryteria. Zakres ochrony nie obejmuje oparzeń słonecznych. z zastrzeżeniem postanowień 8 niniejszych s.w.u. 3 Objęcie ochroną ubezpieczeniową 1. Ochroną ubezpieczeniową może być objęta osoba, od której pobrano krew pępowinową i którego matka podpisała z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych S.A. umowę na usługę profilaktyczno terapeutyczną polegającą na kwalifikacji i preparatyce krwi pępowinowej oraz przechowywaniu komórek macierzystych.

5 2. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona przez Allianz Życie w odniesieniu do każdego z Ubezpieczonych rozpoczyna się w dniu jego narodzin, pod warunkiem że: 1) Allianz Życie otrzyma deklarację przystąpienia do ubezpieczenia danej osoby; 2) Ubezpieczony jest wymieniony w raporcie, osób przystępujących do ubezpieczenia, sporządzonym za miesiąc, w którym urodziła się dana osoba, przekazanym do Allianz Życie do 60 dni po zakończeniu miesiąca, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa; 3) do 15 tego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym dana osoba się urodziła, zapłacona została przez Ubezpieczającego na rzecz tej osoby składka; 4) wysokość składki przekazanej na rachunek Allianz Życie jest nie niższa niż wynikająca z liczby osób, wymienionych w raporcie. 3. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do każdego z Ubezpieczonych świadczona jest przez Allianz Życie przez okres jednego roku od dnia narodzin tego Ubezpieczonego i ulega automatycznemu przedłużeniu na następny roczny okres ubezpieczenia pod warunkiem opłacenia składki za kolejny roczny okres, chyba że Ubezpieczony złoży Ubezpieczającemu oświadczenie o rezygnacji z automatycznego przedłużenia ochrony, nie później niż na 30 dni przed automatycznym, przedłużeniem ochrony. 4. Ubezpieczony ma prawo wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania, składając Ubezpieczającemu oświadczenie o wystąpieniu. Oświadczenie o wystąpieniu skutkuje wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej w ostatnim dniu miesiąca w którym złożono oświadczenie. 5. Ubezpieczony, wypełniając deklarację przystąpienia do ubezpieczenia, zostaje objęty ochroną w zakresie: 1) zgonu, oraz 2) poważnego zachorowania w wariancie podstawowym, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 2) albo w wariancie rozszerzonym, o którym mowa w 2 ust. 2 pkt 3). 4 Składka 1. Z tytułu świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przez Allianz Życie, Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacania składek w wysokości i terminach określonych w umowie ubezpieczenia. 2. Wysokość stopy składki jest ustalana przez Allianz Życie na każdy rok obowiązywania umowy ubezpieczenia. W razie zmiany stopy składki Allianz Życie poinformuje Ubezpieczającego zmianie stopy składki obowiązującej w następnym roku obowiązywania umowy ubezpieczenia, nie później niż na dwa miesiące przed upływem każdego roku obowiązywania umowy ubezpieczenia. Nowa wysokość składki będzie obowiązywała w odniesieniu do wszystkich składek wymagalnych w następnym rocznym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, należnych zarówno z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej osobom nowoprzystępującym do umowy ubezpieczenia, jak i osobom, wobec których ochrona uległa automatycznemu przedłużeniu. 3. Jeżeli Ubezpieczający po otrzymaniu od Allianz Życie informacji o wysokości stopy składki na następny rok obowiązywania umowy ubezpieczenia doręczy Allianz Życie, najpóźniej na 30 dni przed upływem danego roku obowiązywania umowy, pisemne oświadczenie o niewyrażeniu zgody na proponowaną przez Allianz Życie wyso-

6 kość stopy składki, oświadczenie takie będzie traktowane jako oświadczenie o niewyrażaniu woli na odnowienie umowy ubezpieczenia. 4. W razie złożenia oświadczenia opisanego w 3 ust. 3 przez Ubezpieczonego, traktuje się je jako jego rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej świadczonej w następnym rocznym okresie ochrony. 5. Allianz Życie, informując Ubezpieczającego i Ubezpieczonych o zmianie stopy składki obowiązującej w następnym roku obowiązywania umowy, jednocześnie poda do wiadomości skutki niewyrażenia zgody na proponowaną zmianę opisane w ust. 3 i Niedoręczenie Allianz Życie przez Ubezpieczającego pisemnego oświadczenia o odmowie akceptacji proponowanej wysokości stopy składki w terminie określonym w ust. 3, będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na: 1) odnowienie umowy ubezpieczenia na następny roczny okres; 2) oraz na wysokość stopy składki zaproponowaną przez Allianz Życie, obowiązującą w następnym rocznym okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. W przypadku Ubezpieczonego, brak pisemnego oświadczenia o odmowie akceptacji proponowanej wysokości składki, oznacza wolę kontynuowania umowy ubezpieczenia na zmienionych warunkach zaproponowanych przez Allianz Życie w kolejnym rocznym okresie ochrony. 7. Ubezpieczony może wyrazić zgodę na proponowane zmiany wysokości składki w następnym rocznym okresie ochrony lub też złożyć oświadczenia, o których mowa w ust. 4, osobiście lub za pośrednictwem innej umocowanej w tym zakresie osoby (pełnomocnika). 5 Suma ubezpieczenia - wysokość świadczeń Suma ubezpieczenia wynosi: Wariant ubezpieczenia Zgon Ubezpieczonego Poważne zachorowanie Ubezpieczonego Suma ubezpieczenia 1 000,00 zł ,00 zł 6 Uprawnienia do świadczenia i wypłata świadczenia 1. Z tytułu zgonu Ubezpieczonego Allianz Życie wypłaca osobie uprawnionej świadczenie w wysokości 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 2. W razie wystąpienia poważnego zachorowania Allianz Życie wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości ,00 (słownie: sto tysięcy) złotych. 3. Osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia w razie zgonu Ubezpieczonego są Uposażeni albo osoby wymienione w ust. 9.

7 4. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego jako osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia na wypadek jego śmierci, może też to wskazanie zmienić w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia. Allianz Życie jest związany dokonaną zmianą, począwszy od dnia wpłynięcia oświadczenia o zmianie Uposażonego do Allianz Życie. 5. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w świadczeniu nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie świadczenia na wypadek zgonu są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w dyspozycji przez Ubezpieczonego. 6. Uposażony, który umyślnie przyczynił się do zgonu Ubezpieczonego, traci prawo do świadczenia. 7. Uposażony nabywa prawo do otrzymania świadczenia z chwilą zgonu Ubezpieczonego. 8. W razie śmierci Uposażonego przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego lub też utraty przez niego prawa do świadczenia, prawo do wypłaty części świadczenia przypadającej zmarłemu Uposażonemu przejmują pozostali Uposażeni, z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w dyspozycji przez Ubezpieczonego. 9. Jeżeli Ubezpieczony nie wskazał Uposażonego lub w chwili zgonu Ubezpieczonego brak Uposażonych lub też utracili oni prawo do świadczenia, świadczenie przysługuje członkom rodziny zmarłego według następującej kolejności: a) w równych częściach rodzicom Ubezpieczonego, b) w równych częściach rodzeństwu Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, c) w równych częściach innym spadkobiercom Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej. 10. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub inne osoby uprawnione do otrzymania świadczenia są zobowiązane powiadomić Allianz Życie o tym zdarzeniu. 11. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Allianz Życie informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Allianz Życie lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 12. Osoba zgłaszająca roszczenie zobowiązana jest wypełnić druk zgłoszenia roszczenia. 13. Osoba zgłaszająca roszczenie z tytułu zgonu Ubezpieczonego, zobowiązana jest dołączyć do druku zgłoszenia roszczenia posiadane dokumenty wskazane przez Allianz Życie, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, do których należą: 1) odpis aktu zgonu Ubezpieczonego; 2) dokument potwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie; 3) inne dokumenty niezbędne do rzetelnego rozpatrzenia roszczenia i ustalenia zobowiązań Allianz Życie wskazane przez Allianz Życie na piśmie po wpłynięciu zawiadomienia o zajściu zdarzenia.

8 14. Osoba zgłaszająca roszczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania jest zobowiązana dołączyć do druku zgłoszenia roszczenia posiadane dokumenty wskazane przez Allianz Życie, niezbędne do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, do których należą: 1) kompletną dokumentację medyczną związaną z rozpoznanym poważnym zachorowaniem; 2) wyniki badań, potwierdzające zgodność jednostki chorobowej z przyjętą przez Allianz Życie definicją; 3) dokumentację medyczną z przebiegu ciąży; 4) dokument potwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej roszczenie; 5) inne dokumenty niezbędne do rzetelnego rozpatrzenia roszczenia i ustalenia zobowiązań Allianz Życie wskazane przez Allianz Życie na piśmie po wpłynięciu zawiadomienia o zajściu zdarzenia. 15. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez jedną z niżej wymienionych osób: 1) pracownika instytucji wystawiającej dany dokument; 2) notariusza; 3) pracownika działu kadr, kadry kierowniczej lub księgowości Ubezpieczającego; 4) osobę obsługującą polisę u Ubezpieczającego; 5) uprawnione osoby wskazane przez Allianz Życie. 16. Na podstawie przesłanych dokumentów Allianz Życie przeprowadzi postępowanie dotyczące: a) potwierdzenia faktu zaistnienia zdarzenia; b) potwierdzenia zasadności zgłoszonych roszczeń; c) ustalenia wysokości świadczenia; d) ustalenia osoby lub osób uprawnionych do otrzymania świadczenia; e) ustalenia sposobu przekazania świadczenia. 17. Allianz Życie wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust Gdyby w powyższym terminie wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Allianz Życie wypłaca w terminie przewidzianym w ust Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Allianz Życie poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną, uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty świadczenia. Osoba uprawniona ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 20. W razie wystąpienia poważnego zachorowania, Ubezpieczony powinien poddać się opiece lekarskiej i postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie zgłoszenia roszczenia Allianz Życie zastrzega sobie prawo do oceny pozyskanych informacji medycznych oraz możliwość poddania Ubezpieczonego obserwacji klinicznej lub badaniom medycznym przez powołanego przez Allianz Życie lekarza w zakresie i o częstotliwości uzasadnionych względami medycznymi. Wymienione w tym ustępie działania mogą mieć miejsce w każdym czasie w trakcie rozpatrywania roszczenia i będą się odbywać w placówkach medycznych wskazanych przez Allianz Życie. Odmowa poddania się

9 tym działaniom może skutkować odmową uznania roszczenia i wypłaty świadczenia. Wymienione tu działania są przeprowadzane na koszt Allianz Życie. 21. W czasie trwania odpowiedzialności Allianz Życie z tytułu umowy ubezpieczenia może być wypłacone tylko jedno świadczenie z powodu tego samego poważnego zachorowania Ubezpieczonego (tej samej jednostki chorobowej lub tego samego zabiegu operacyjnego). Odpowiedzialność Allianz Życie z tytułu wystąpienia kolejnych poważnych zachorowań dotyczy tylko sytuacji, w której kolejne poważne zachorowania, zgodnie z wiedzą medyczną, nie wynikają bezpośrednio lub pośrednio z poważnego zachorowania, za które wypłacono świadczenie, oraz nie stanowią tej samej jednostki chorobowej lub tego samego zabiegu operacyjnego, za które wypłacono świadczenie. 7 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej 1. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do danego Ubezpieczonego kończy się, niezależnie od innych postanowień umowy ubezpieczenia: 1) w dniu zgonu Ubezpieczonego; 2) z dniem ukończenia przez Ubezpieczonego 18 roku życia; 3) z końcem dnia, w którym upłynął okres ochrony ubezpieczeniowej, za który została opłacona składka; 4) z ostatnim dniem miesiąca, w którym Ubezpieczony wystąpił z umowy ubezpieczenia. 5) z datą rozwiązania umowy z PBKM S.A. przez Matkę Ubezpieczonego Dziecka, bądź z ramienia PBKM S.A. 2. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt 2-4 powyżej, Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu część składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ochrony. 8 Wyłączenia odpowiedzialności Allianz Życie 1. Odpowiedzialność Allianz Życie jest wyłączona w przypadku, gdy zajście zdarzenia objętego ubezpieczeniem nastąpiło bezpośrednio lub pośrednio w wyniku: 1) samobójstwa Ubezpieczonego, które miało miejsce w ciągu dwóch pierwszych lat od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową; 2) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach, aktach wojny (w tym wojny domowej) stanach wojennych, rebelii, strajkach, przestępstwach, aktach terroru lub sabotażu, rewolucji albo powstania zbrojnego lub prawnie uzasadnionych działań sił zbrojnych; 3) działania Ubezpieczonego, który pozostawał pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, za wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie lub zażycie tych środków nastąpiło zgodnie z zaleceniami lekarza; 4) eksplozji atomowej, napromieniowania, promieniowania jonizującego, skażenia toksycznego lub skażenia radioaktywnego pochodzącego z paliwa jądrowego lub odpadów nuklearnych lub sprzętu nuklearnego; 5) umyślnego lub rażącego niedbałego niezastosowania się Ubezpieczonego do zaleceń poddania się opiece lekarskiej lub postępowania niezgodnie z zaleceniami lekarza;

10 6) uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach sportowych z wykorzystaniem wszelkich pojazdów silnikowych jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasażer, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych lub testowych; 7) uprawiania następujących niebezpiecznych sportów lub aktywności fizycznej: sporty motorowe lub motorowodne, sporty powietrzne, nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, skoki na gumowej linie, speleologia, wspinaczka górska lub skałkowa, rafting i wszystkie jego odmiany, heliskiing, uczestniczenie w wyprawach survivalowych;, 8) wypadku lotniczego; nie dotyczy to sytuacji, gdy Ubezpieczony był pasażerem samolotu pasażerskiego licencjonowanych linii lotniczych; 9) próby samobójstwa Ubezpieczonego, umyślnego samookaleczenia Ubezpieczonego niezależnie od tego czy dokonane ono zostało w stanie poczytalności czy niepoczytalności, lub uszkodzenia ciała dokonanego przez osobę trzecią na prośbę Ubezpieczonego; 10) wszelkich chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania Ubezpieczonego w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 (F 00-F99); 11) poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba że przeprowadzenie go było zalecane przez lekarza. 2. Allianz Życie jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu poważnych zachorowań, jeżeli będą one następstwem choroby leczonej lub zdiagnozowanej, lub której objawy ujawniły się w okresie ciąży matki Ubezpieczonego. 3. Odpowiedzialność Allianz Życie z tytułu zgonu Ubezpieczonego nie obejmuje urodzenia się martwego dziecka. 9 Postanowienia końcowe 1. Zawiadomienia i oświadczenia w związku z umową ubezpieczenia powinny być, pod rygorem nieważności, składane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłane listem poleconym. 2. Ubezpieczający, Ubezpieczony i Allianz Życie są zobowiązani informować się wzajemnie o każdej zmianie adresu siedziby lub zamieszkania. W razie niedopełnienia obowiązku określonego powyżej wszelkie oświadczenia i zawiadomienia wysłane pod ostatnio znany adres uważa się za wysłane prawidłowo. 3. Postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych s.w.u. mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia w porozumieniu z Ubezpieczającym i Ubezpieczonymi odrębnym aneksem. 4. Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat. 5. Bieg przedawnienia roszczeń przerywa się przez zgłoszenie Allianz Życie roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi s.w.u. mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11 7. Skargi lub zażalenia, związane z zawieraniem lub wykonywaniem umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia może zgłaszać do Allianz Życie. Jednostką właściwą do rozpatrzenia skarg lub zażaleń jest centrala TU Allianz Życie Polska S.A. ( Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1). Niezwłocznie po rozpatrzeniu skargi lub zażalenia, Allianz Życie powiadamia w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób osobę, która zgłosiła skargę lub zażalenie o sposobie jej rozpatrzenia. Niezależnie od powyższego trybu, skargi lub zażalenia mogą być również wnoszone do Rzecznika Ubezpieczonych. 8. Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej (sąd właściwy miejscowo dla siedziby Allianz Życie w Warszawie), albo przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego, Uposażonego Zastępczego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 9. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na życie dla klientów Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. wchodzą w życie od dnia 1 września 2014 roku.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina (indeks GZ 10) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Zakres podstawowy..............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie z Klasą Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres odpowiedzialności Allianz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych indeks NNWS/08/05/15 Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY RAT POŻYCZKI FIRMOWEJ DLA POŻYCZKOBIORCÓW BRE BANKU S.A. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Pożyczki Firmowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW DOGODNA RATA SP. Z O.O. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie Klientów Dogodna Rata sp. z o.o. (zwane dalej: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA

SUPER GRUPA OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA SUPER GRUPA OGÓLNE WARUNKI OTWARTEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJĄ FUNDUSZY SUPER GRUPA POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejsze warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umów Otwartego Ubezpieczenia na Życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia KP1-G45 Grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna przyszłość Spis treści Str. Wzór Dokument 3 OWU-G45 9 ZNW-G45 11 ZUU-G45 13 TUN-G45 15 TUP-G45 17 TZU-G45 19 TIC-G45 21 SZU-G45

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY Szczególne Warunki Ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY SPIS TREŚCI I. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie WARTA EKSTRABIZNES PLUS...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE SPIS TREŚCI OGÓLNE WARUNKI UMOWY INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE...3 WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY

PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY PROGRAM UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH PROGRAM OCHRONNY Ogólne Warunki Programu Ubezpieczeń Dodatkowych - Program Ochronny SPIS TREŚCI 1. Postanowienia wspólne Ogólnych Warunków Programu Ubezpieczeń Dodatkowych...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców Credit Agricole Bank Polska S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pożyczkobiorców/Kredytobiorców

Bardziej szczegółowo

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331

www.bankmillennium.pl TeleMillennium 801 331 331 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI W BANKU MILLENNIUM (zwana dalej: WU) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia spłaty pożyczki w Banku Millennium (zwane dalej WU) regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KAPITAŁOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Ogólne warunki indywidualnego kapitałowego ubezpieczenia na życie, zwane dalej OWU, stosuje się do umów indywidualnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Inteligo Udzielonych przez Pko Bp S.a. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia, mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku Warunki Grupowego Ubezpieczenia Utraty Pracy dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Pko Bp Sa od dnia 1 czerwca 2011 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pożyczkobiorców LUKAS Finanse S.A. stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210

POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD: PGNL-BOŚ 01/12 OS/OW118/1210 Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy albo Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Pożyczkobiorców Pożyczek Gotówkowych Udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia Spłaty Pożyczki na Wypadek Utraty Pracy lub Czasowej Niezdolności do Pracy dla Pożyczkobiorców Alior Bank S.A. Kod: PGN-ALR 01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo