Barbara Rogińska. Program terapii pedagogicznej realizowany w przedszkolu. O pomyślny start dziecka w szkole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Barbara Rogińska. Program terapii pedagogicznej realizowany w przedszkolu. O pomyślny start dziecka w szkole"

Transkrypt

1 Barbara Rogińska Program terapii pedagogicznej realizowany w przedszkolu O pomyślny start dziecka w szkole Białystok, grudzień 2004

2 Rozwój dziecka, to nieustanny proces, w którym obserwuje się zmiany ilościowe i jakościowe, prowadzące do coraz lepszego funkcjonowania, zdobywania wiadomości, umiejętności oraz sprawności. W rozwoju tym obserwuje się stałą kolejność przechodzenia od prostych czynności do wyższych form działania. Bez działania podstawowych funkcji fizycznych i psychicznych nie mogą rozwijać się procesy wyższe. Aby osiągnąć umiejętność pisania dziecko rozwija sprawność manualną. Odpowiedni poziom rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej pozwoli dziecku rozpoznać i zapamiętać głoski, litery, cyfry, znaki. Znając głoski, litery opanuje analizę i syntezę wyrazów, procesy niezbędne do nauki czytania i pisania. Tak więc poziom rozwoju podstawowych funkcji, ma dla postępów w rozwoju i zdobywaniu wiedzy przez dziecko, istotne znaczenie. Zadanie jakie stawia sobie przedszkole jest wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka. Jego końcowym efektem jest dojrzałość szkolna, na którą składa się rozwój emocjonalno społeczny, psychomotoryczny, umysłowy osiągany w ciągu czterech lat pobytu wychowanka w przedszkolu. Jednak nie wszystkie dzieci objęte czteroletnim cyklem edukacji przedszkolnej osiągają zgodnie z założeniem dojrzałość szkolną. Liczne sygnały płynące od nauczycieli pedagogów psychologów, terapeutów oraz rodziców stały się kolejnym przyczynkiem do dyskusji nad problemami związanymi z gotowością do nauki szkolnej. Zarząd Warszawskiego Oddziału Nr 1 Towarzystwa Dysleksji wspólnie z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Dysleksji zorganizował w dniu r. w Warszawie ogólnopolską konferencję naukową nt.: O pomyślny start ucznia w szkole. Program koncentrował się na udzielaniu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek wszystkim zainteresowanym pomocą dzieciom, będącym u progu szkoły i dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja stała się również głosem w sprawie dyskusji na temat objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym. Uczestnicy konferencji podkreślili ogromne znaczenie podjęcia decyzji, objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem szkolnym. Podejmując tę decyzję należy mieć świadomość, że doświadczenia z pierwszych lat nauki mają poważny wpływ na przyszłość dziecka. Doświadczenia pozytywne mobilizują i rozbudzają ciekawość poznawczą dziecka, zaś trudności znacznie przekraczające jego możliwości mogą je nawet załamać. Ustawa o systemie oświaty w roku szkolnym 2004/2005 wprowadziła obowiązek szkolny. Art. 14 ust. 3 Dziecko w wieku sześciu lat jest obowiązane odbyć roczne 2

3 przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowany w szkole podstawowej. Wczesne rozpoznanie i interwencja mają zatem kapitalne znaczenie na pierwszym etapie edukacji. Jeśli nie podejmie się działań stymulujących rozwój w zakresach, w których obserwowano zmniejszoną aktywność dziecka i niższy poziom wykonywania czynności, wówczas dysharmonie rozwojowe nie maleją, lecz mają tendencję do pogłębiania się. Przypadki nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego, czego przyczyną są parcjalne opóźniania rozwoju funkcji uczestniczących w czytaniu i pisaniu, można dostrzec u dzieci już w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Spowodowane są one wpływem różnych czynników patogennych, wśród których wymienić należy: 1. Geny (zaburzenie programu genetycznego) 2. Czynniki szkodliwe działające na dziecko w okresie prenatalnym: niedotlenienie; zatrucie; wirusowe zakażenia płodu; awitaminozy i niedotlenienie matki w czasie ciąży; wylewy śródczaszkowe w czasie porodu i po porodzie; bezpośrednie urazy czaszki. 3. Przedwczesny poród 4. Infekcje i choroby zakaźne przebyte we wczesnym dzieciństwie: zapalenie mózgu; zapalenie opon mózgowych; zaburzenia gruczołów dokrewnych. Mogą one powodować zmiany i zaburzenia trwałe i głębokie, jak również nieznaczne i przemijające mikrouszkodzenia. Objawia się to w opóźnionym rozwoju psychomotorycznym pod postacią parcjalnego lub fragmentarycznego opóźnienia niektórych funkcji poznawczych głównie tych, które uczestniczą w procesie czytania i pisania: słuchowo-językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz ich integracji. Dodatkowo pojawić się może opóźnienie funkcji językowych oraz wyraźne zakłócenia rozwoju wzrokowego i integracji wszystkich funkcji. Odkąd do programu dydaktycznego wprowadzono naukę czytania trudności szkolne mogą pojawić się już na etapie edukacji przedszkolnej, zapowiadając specyficzne 3

4 trudności w czytaniu i pisaniu, na dalszych etapach kształcenia, określane jako ryzyko dysleksji. Znając specyfikę objawów wskazujących na istnienie deficytów rozwojowych należy podjąć szybką interwencję. Dzieci w przypadku nieharmonijnego rozwoju psychoruchowego charakteryzują się między innymi: 1. opóźnieniem rozwoju ruchowego, małą sprawnością ruchową i koordynacją ruchów podczas wykonywania czynności samoobsługowych i zabaw, małą sprawnością manualną charakteryzującą się niechęcią do zabaw klockami, układankami oraz niechęcią do rysowania i odtwarzania wzorów graficznych i szlaczków; 2. opóźnieniem rozwoju mowy oraz słabszymi umiejętnościami językowymi w wypowiadaniu złożonych wyrazów, zapamiętaniem wierszyków i piosenek, z samodzielnym budowaniem dłuższych wypowiedzi (np: opowiadania zdarzeń), błędami gramatycznymi; 3. trudnościami z zapamiętaniem nazw, imion i nazwisk lub uporczywym ich zniekształcaniem, trudnościami z zapamiętywaniem szeregu nazw (np: dni tygodnia, miesięcy). Ukończone przeze mnie Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej i wiedza, którą osiągnęłam w tym zakresie oraz wieloletnia praca w zawodzie nauczycielki przedszkola, pozwolą mi na wczesne rozpoznanie dziecka z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym i podjęcie terapii w zakresie zaburzonych funkcji. Program O pomyślny start dziecka w szkole przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych i integracyjnych. Powstał na bazie podstawy programowej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. nr 2 z 17 stycznia 2000 poz. 18). W związku z reformą programową zastał on dostosowany do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz odpowiada zaleceniom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole 4

5 programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Program ma na celu wiązanie treści programowych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z określonym obszarem oddziaływań terapeutycznych: sfery emocjonalno społecznej, sfery poznawczej, sfery ruchowej, Poznawanie możliwości i potrzeb każdego dziecka pozwala nauczycielce na takie planowanie pracy terapeutycznej, by maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał dziecka, a także stworzyć mu warunki i możliwości doświadczania w różnych warunkach i sytuacjach, by usprawniać lub kompensować zaburzone czy też opóźnione funkcje. Cele główne programu: 1. Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. 2. Integrowanie dziecka z otoczeniem, jego środowiskiem rówieśniczym. 3. Diagnoza specyfiki rozwoju i umiejętność stymulowania i wspomagania tego rozwoju. Cele szczegółowe: stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka; wyrównywanie dysharmonii rozwojowych; - ćwiczenie koncentracji uwagi, - rozwijanie spostrzegawczości, - usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej, - usprawnienie spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej, - rozwijanie percepcji słuchowej, - usprawnianie analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo ruchowej i słuchowo wzrokowej, - czytanie sylab i wyrazów, - czytanie zdań, włączenie do współdziałania w grupie; 5

6 ułatwianie dzieciom opanowania tych wiadomości, umiejętności, które są przewidziane programem nauczania; wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym; rozbudzanie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki. Metody, formy i zasady pracy wykorzystywane przy realizacji programu Realizację programu zależy zacząć od diagnozy na podstawie opracowanego kwestionariusza. Taka diagnoza, to warunek wczesnej interwencji niezbędnej przy usprawnianiu zaburzonych funkcji podczas zajęć korekcyjno kompensacyjnych. Niezbędną pomocą w przypadku głębszych dysfunkcji jest współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu zbadania i opracowana diagnozy lekarskiej, psychologicznej i pedagogicznej. Pozwoli to ustalić głębokość zaburzonych funkcji i możliwe sposoby kompensowania braków rozwojowych i uczenie się o charakterze zindywidualizowanym. Wśród grup metod, które pomogą nauczycielce w realizacji wyznaczonego celu określonego w założeniach programu, można wyróżnić: wspierające rozwój dziecka, stymulujące rozwój dziecka, kompensujące, aktywizujące, usprawniające. Bogaty wachlarz metod, jakie spotykamy w metodyce wychowania przedszkolnego czy terapii pedagogicznej pozwala nauczycielce na dobranie metody do indywidualnych potrzeb dziecka. Znajomość tych metod pozwala nauczycielce na wybieranie oraz łączenie wielu z nich. Realizując program: O pomyślny start dziecka w szkole, korzystam z wielu metod psychologicznych i pedagogicznych, które wzbogacam własnymi przemyśleniami i pomysłami. Są to między innymi: elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona; 6

7 elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz; program rozwijający percepcję wzrokową Frostig Horn; ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz; ćwiczenia H. Tymichowej usprawniające technikę rysowania i pisania; elementy metody Pedagogika zabawy; terapia zabawą J Baran. Każdy nauczyciel, prowadząc pracę wychowawczo dydaktyczno - terapeutyczną przy wyborze metod kieruje się przede wszystkim ich skutecznością i własnym doświadczeniem. Obowiązuje go jednak stosowanie zasad dydaktyki, służące realizacji celów kształcenia Realizacja programu opiera się na zasadach: 1. indywidualizacji środków i metod, 2. powolnego stopniowania trudności, 3. korekcji zaburzeń, 4. kompensacji zaburzeń, 5. ciągłości działań, 6. systematyczności ćwiczeń. Przewidywane osiągnięcia Zastosowanie przedstawionych zasad terapii pedagogicznej, opracowane przez Irenę Czajkowską i Kazimierza Herdę oraz trafnie postawiona diagnoza i dobrze prowadzone zajęcia gwarantują skuteczną terapię. Aby osiągnąć pełen sukces podczas realizacji programu prowadzonego w placówce, należy zaangażować do procesu integracji i terapii, rodziców. 7

8 Program zajęć terapii pedagogicznej I. Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej - zachęcanie dziecka do brania udziału w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych organizowanych z całą grupą; - zabawy rytmiczne polegające na wyrażaniu ruchem, zachęcanie do ekspresji ruchowej; - zabawy przy muzyce w formie aerobiku, powtarzanie i odtwarzanie ruchów osoby prowadzącej; - sprawne chodzenie i bieganie po podłożu równym i zróżnicowanym; wymijanie przeszkód slalomy, poruszanie się po określonym torze; - podskoki obunóż i na jednej nodze oraz bardziej zrównoważone; - skoki obunóż i na jednej nodze - pojedyncze i w seriach po kilka; - przeskakiwanie przeszkód ćwiczenia ze skakanką; - zeskoki z różnych wysokości; - czołganie się, chodzenie na czworakach, przełażenie przez obręcze; - ćwiczenia równoważne: po desce, ławeczce, narysowanej ścieżce, linii; - ćwiczenia rąk: wymachy do przodu, do tyłu, krążenie ramion; - chwyty oburącz i jedną ręką (przedmiotów rzucanych do dziecka); - rzuty dowolne i do celu z odległości dowolnej i określonej; - podrzucanie, odbijanie, toczenie piłki, obręczy; - upuszczanie i podnoszenie; - bieg do celu z wykonywaniem określonych czynności. II. Zajęcia manualne 1. Malowanie; rozluźnienie napięcia mięśniowego rąk, - wypełnienie kolorem całej powierzchni papieru, - malowanie form kolistych, - malowanie form falistych, - malowanie dużych konturowych rysunków, 2. Usprawnianie końcówek palców; - stukanie czubkami palców, 8

9 - malowanie suchym palcem, - malowanie pęczkiem waty, - modelowanie w plastelinie, - wyrywanki i naklejanki, - nawlekanie koralików, - wyszywanie z wykorzystaniem wyszywanki bez igły, 3. Ćwiczenia graficzne; - kreślenie form kolistych, - kreślenie prostych linii łączących wyznaczone punkty trafianie do celu, - malowanie kredkami konturowych rysunków, - kreślenie linii w ograniczonym polu, - kopiowanie rysunków, - rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter. III. Usprawnianie spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej 1. Rozpoznawanie treści obrazków ukazywanych w krótkich ekspozycjach; 2. Dobieranie par jednakowych obrazków; - swobodne dobieranie par, - domino obrazkowe, - dokładanka, - dobieranka, - loteryjka obrazkowa, - dobieranka odkrywanka, 3. Układanie obrazków po lewej i prawej stronie; - układanie poprzedzone pokazem czynności, - rozpoznawanie i układanie obrazków według instrukcji słownej, - określenie położenia obrazka, 4. Układanie obrazków w szeregu według kolejności w jakiej były pokazywane; 5. Dobieranie części do całego obrazka; 6. Układanie obrazka z części; 7. Dobieranie jednakowych form geometrycznych; 8. Układanie kompozycji z oddzielnych figur geometrycznych; 9

10 9. Układanie kompozycji geometrycznych z części; - układanie według wzoru cały czas widocznego, - układanie z pamięci, - układanie według instrukcji słownej, 10. Odtwarzanie linii różnie ukierunkowanych; 11. Rysowanie kompozycji geometrycznych za pomocą szablonów; 12. Kończenie zaczętych rysunków; 13. Rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru; IV. Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej, koordynacji słuchowo - ruchowej i słuchowo wzrokowej. 1. Odtwarzanie rytmu i wiązanie go z układem przestrzennym; - odtwarzanie rytmu ilustrowanego układem przestrzennym, - rozpoznawanie układu przestrzennego odpowiadającego wystukanemu rytmowi, - rozpoznawanie rytmu zgodnego z układem przestrzennym, - odtwarzanie w układzie przestrzennym wystukanego rytmu, - wystukiwanie rytmu według podanego układu przestrzennego, - graficzne odtwarzanie wysłuchanego rytmu, 2. Analiza zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby; - układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy, - rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniach, - dzielenie wyrazów na sylaby z jednoczesnym stukaniem w rytm wypowiadanych sylab, - liczenie sylab, - porównywanie liczb sylab, - kończenie i zaczynanie wyrazów dwusylabowych, - tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby, - sztafeta sylab, - rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalanie miejsca jej położenia, 3. Rozpoznawanie i wyodrębnianie głosek z wyrazów; - wybieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od podanej głoski, - rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie pierwszej głoski, - wydzielanie pierwszej głoski z nazwy obrazka, 10

11 - dobieranie par obrazków, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską, - podawanie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski, - wybieranie obrazków, których nazwy kończą się wybraną głoską, - rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie ostatniej głoski, - wydzielanie ostatniej głoski z nazwy obrazka, - rozpoznawanie, w którym wyrazie określona głoska znajduje się na początku, a w którym na końcu, - dobieranie par obrazków, w których nazwa drugiego rozpoczyna się taką samą głoską jaką kończy się nazwa pierwszego, - rozpoznawanie samogłosek w wyrazach jednosylabowych, - rozpoznawanie głosek wewnątrz wyrazów o różnej liczbie sylab, - rozpoznawanie określonej głoski położonej w dowolnym miejscu wyrazu, - różnicowanie głosek, - określenie miejsca położenia w wyrazie rozpoznawanej głoski, - rozpoznawanie głoski powtarzającej się w wyrazie, - dokładniejsze określenie miejsca położenia głoski w wyrazie, V. Czytanie sylab i wyrazów. 1. Utrwalenie znajomości liter i różnicowanie samogłosek i spółgłosek; - dobieranie par jednakowych liter, - segregowanie liter, - wyszukiwanie podanej litery w tekście, - układanie pociętych liter (alfabet, układanka obrazkowo - literowa), - rozpoznawanie i nazywanie liter, - dobieranki obrazkowo literowe utrwalające znajomość liter, - wykonywanie plansz i albumów ilustrujących litery, - dobieranie liter wielkich do małych, - dobieranie par z liter drukowanych i pisanych, - wprowadzenie pojęcia samogłoski i spółgłoski, - utrwalenie samogłosek i spółgłosek odkrywanka literowa, - dobieranie samogłosek do wyrazów jednosylabowych co tu się schowało?, 2. Czytanie sylab i wyrazów; - tworzenie sylab dwuliterowych otwartych, 11

12 - podstawianie spółgłosek do stałej samogłoski, - podstawianie samogłosek do stałej spółgłoski, - rozpoznawanie i czytanie całych sylab dwuliterowych, - utrwalenie czytania sylab dwuliterowych, - czytanie sylab dwuliterowych i łączenie ich z podanymi słowami w nowe wyrazy za pomocą rebusów, - tworzenie wyrazów dwusylabowych z sylab otwartych dwuliterowych przez podstawianie sylab początkowych do stałej sylaby końcowej, - tworzenie wyrazów dwusylabowych z sylab otwartych dwuliterowych przez podstawianie sylab końcowych do stałej sylaby początkowej, - czytanie sylab dwuliterowych i tworzenie z nich wyrazów wypowiadanych przez nauczyciela, - czytanie sylab dwuliterowych i tworzenie z nich wyrazów przy zastosowaniu loteryjek obrazkowo sylabowych i obrazkowo wyrazowych, - samodzielne układanie dowolnych wyrazów przez dziecko z sylab dwuliterowych otwartych, - usprawnianie czytania sylab i tworzenia dowolnych wyrazów dwusylabowych, - tworzenie trzyliterowych sylab zamkniętych przez podstawianie różnych elementów do stałej części sylaby, - tworzenie sylab trzyliterowych z różnych sylab dwuliterowych i spółgłosek, - rozpoznawanie i czytanie jednosylabowych wyrazów cztero i pięcioliterowych, - przekształcanie wyrazów przez zmianę lub dostawianie sylab, - rozpoznawanie i czytanie całych wyrazów dwusylabowych, VI. Czytanie zdań i dłuższych tekstów; - układanie zdań z podanych wyrazów, - uzupełnianie niedokończonych zdań ilustracją i napisem, - czytanie wydzielonych zdań poprzedzone dzieleniem na wyrazy, - układanie zdań rozwiniętych z podanych wyrazów, - dobieranie całych zdań do obrazków, - dobieranie podpisów do ilustracji przedstawiających historyjkę obrazkową, - podporządkowanie zdań opisujących akcje całego obrazka, - podporządkowanie zdań bez pomocy ilustracji. 12

13 Bibliografia Biuletyn informacyjny Oddziału Warszawskiego. Polskie Towarzystwo Dysleksji. Grudzień 1993 Biuletyn informacyjny Polskie Towarzystwo Dysleksji wydanie specjalne pod redakcją Wojciecha Brejnaka Październik 2002 Baran J., Terapia zabawą, CMPP MEN, Warszawa 1996 Bartkowska T., Rozwój wymowy dziecka przedszkolnego, PZWS, Warszawa 1998 Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu, WSiP, Gdańsk 1975 Bogdanowicz M., Metoda Veroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP, Warszawa 1992 Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji problem i diagnozowanie, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2002 Chmielewska E., Zabawy logopedyczne i nie tylko. Poradnik dla nauczycieli i rodziców, Kielecka Oficyna Wydawnicza MAC, Kielce 1996 Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno kompensacyjne w szkole, WSiP, Warszawa 1996 Gąsowska T. Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu WSiP, Warszawa 1994 Gruszczyk Kolczyńska E., Dziecięca matematyka program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych, WSiP, Warszawa 1999 Komorowska H., O programie prawie wszystko, WSiP, Warszawa1999 Łada Grodzicka A., ABC... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku, WSiP. Warszawa 2001 Waszkiewicz E., Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych, CMPP, Warszawa

Kartka z kalendarza - luty

Kartka z kalendarza - luty LUTY 2017 Kartka z kalendarza - luty 2 lutego - Dzień Pozytywnego Myślenia 9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy 9 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu 10 lutego - Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w nauce czytania i pisania. ( artykuł dla rodziców dzieci kl. O )

Jak pomóc dziecku w nauce czytania i pisania. ( artykuł dla rodziców dzieci kl. O ) Jak pomóc dziecku w nauce czytania i pisania. ( artykuł dla rodziców dzieci kl. O ) Rodzice posyłając dziecko do szkoły oczekują od niego dobrych wyników w nauce. Wielu dzieciom nauka nie sprawia trudności,

Bardziej szczegółowo

poradnik Pedagogiczno Terapeutyczny dla Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. J. M. Szancera w Warszawie

poradnik Pedagogiczno Terapeutyczny dla Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. J. M. Szancera w Warszawie poradnik Pedagogiczno Terapeutyczny dla Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 im. J. M. Szancera w Warszawie Nr 1/2017 /październik, listopad, grudzień/ EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Program zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu,,indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

Bardziej szczegółowo

6 - LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WIĘCEJ POTRAFIĘ

6 - LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WIĘCEJ POTRAFIĘ PROGRAM WSPIERAJĄCY ROZWÓJ DZIECI 6 - LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WIĘCEJ POTRAFIĘ Program wspierający rozwój dzieci 6 - letnich Celem wychowania przedszkolnego jest udzielanie pomocy dziecku w realizacji

Bardziej szczegółowo

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kart indywidualnych potrzeb ucznia informacji od wychowawców i rodziców.

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kart indywidualnych potrzeb ucznia informacji od wychowawców i rodziców. PROGRAM ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU, W TYM ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI W RAMACH PROJEKTU Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas

Bardziej szczegółowo

PERCEPCJA WZROKOWA- ROZWÓJ I ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH.

PERCEPCJA WZROKOWA- ROZWÓJ I ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH. PERCEPCJA WZROKOWA- ROZWÓJ I ZABURZENIA FUNKCJI WZROKOWYCH. Spostrzeganie wzrokowe- to zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych oraz ich interpretowania w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

Bardziej szczegółowo

Moduł IIIb. Rozpoznawanie ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się. Wg materiałów prof. Marty Bogdanowicz

Moduł IIIb. Rozpoznawanie ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się. Wg materiałów prof. Marty Bogdanowicz Moduł IIIb Rozpoznawanie ryzyka występowania specyficznych trudności w uczeniu się Wg materiałów prof. Marty Bogdanowicz (prezentacja wykorzystana na kursie e-learningowym nt. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu Ćwiczenia procesów analizy i syntezy wzrokowej 1. Sortowanie lub segregowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH (w ramach spotkań z pedagogiem szkolnym)

PROGRAM ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH (w ramach spotkań z pedagogiem szkolnym) PROGRAM ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH (w ramach spotkań z pedagogiem szkolnym) autor programu: mgr Iwona Koj (pedagog szkolny) Tytuł programu: Zajęcia grupowe dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Program zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu,,indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej 1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

Bardziej szczegółowo

Zajęcia specjalistów TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia specjalistów TERAPIA LOGOPEDYCZNA Zajęcia specjalistów TERAPIA LOGOPEDYCZNA Prawidłowy rozwój mowy uwarunkowany jest właściwym rozwojem intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym. Opanowanie właściwej techniki mówienia, wyraziste wymawianie

Bardziej szczegółowo

Justyna Michałowska. Program dla dziecka przewlekle chorego w przedszkolu

Justyna Michałowska. Program dla dziecka przewlekle chorego w przedszkolu Justyna Michałowska Program dla dziecka przewlekle chorego w przedszkolu Program dla dziecka przewlekle chorego w przedszkolu Justyna Michałowska psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie,

Bardziej szczegółowo

USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ RODZICE! Sukcesy Waszego dziecka w przedszkolu a później w szkole zależą w dużym stopniu od Was samych. Jeżeli chcecie, aby Wasze dziecko rozwijało się harmonijnie i osiągnęło

Bardziej szczegółowo

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Indywidualny program rewalidacji został opracowany dla ucznia klasy piątej szkoły podstawowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Czas przeznaczony na realizację 29 godzin CEL GŁÓWNY Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA UCZNIA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM Uczeń klasy drugiej gimnazjum zakwalifikowany do kształcenia specjalnego ze względu na obniżenie rozwoju sprawności umysłowych

Bardziej szczegółowo

Kaja Kasprzak. Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji

Kaja Kasprzak. Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji Kaja Kasprzak Diagnoza dziecka z grupy ryzyka dysleksji Kaja Kasprzak pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rogoźnie Analiza problemu: I. Informacje o dziecku Oskar, uczeń klasy II szkoły podstawowej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH PROGRAM PRACY Z UCZNIEM/UCZENNICĄ ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE

Bardziej szczegółowo

Program zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla uczniów z deficytami rozwojowymi stwierdzona dysleksja (klasy I III gimnazjum)

Program zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla uczniów z deficytami rozwojowymi stwierdzona dysleksja (klasy I III gimnazjum) 1 Program zajęć korekcyjno kompensacyjnych dla uczniów z deficytami rozwojowymi stwierdzona dysleksja (klasy I III gimnazjum) Wstęp Niepodejmowanie odpowiednich działań w stosunku do uczniów o specjalnych

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ )

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) Zajęcia prowadzone w tym okresie obejmowały ćwiczenia i zabawy powiązane treściowo z materiałem nauczania dla klasy trzeciej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA KLAS I-III

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA KLAS I-III PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA KLAS I-III Opracowała: Jadwiga Kozieł Kształcenie zintegrowane Publiczna szkoła Podstawowa nr 9 W Radomiu WSTĘP Pierwszy etap kształcenia szkolnego jest niezmiernie

Bardziej szczegółowo

DYSLEKSJA PORADY DLA RODZICÓW

DYSLEKSJA PORADY DLA RODZICÓW DYSLEKSJA PORADY DLA RODZICÓW CO TO JEST DYSLEKSJA? Dysleksja rozwojowa jest to zespół zaburzeń występujących w procesie uczenia się, czytania i pisania u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. U podstaw

Bardziej szczegółowo

Czytam i piszę. Program terapii pedagogicznej dla dzieci 6-letnich z trudnościami w nauce czytania i pisania. Opracowała: mgr Anna Karpińska- Piwko

Czytam i piszę. Program terapii pedagogicznej dla dzieci 6-letnich z trudnościami w nauce czytania i pisania. Opracowała: mgr Anna Karpińska- Piwko Czytam i piszę Program terapii pedagogicznej dla dzieci 6-letnich z trudnościami w nauce czytania i pisania. Opracowała: mgr Anna Karpińska- Piwko Rok szkolny 2016/2017 1 Wstęp Dzieci znowu lenie ponownie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA DZIECI 5-, 6- LETNICH KTÓRE PODJĘŁY NAUKĘ W ODDZIAŁACH ZEROWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA DZIECI 5-, 6- LETNICH KTÓRE PODJĘŁY NAUKĘ W ODDZIAŁACH ZEROWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA DZIECI 5-, 6- LETNICH KTÓRE PODJĘŁY NAUKĘ W ODDZIAŁACH ZEROWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OPRACOWANIE: Dorota Baran Dorota Dziechciarz WSTĘP Dzieci

Bardziej szczegółowo

Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa PRACA PROJEKTOWA Z przedmiotu: TERAPIA PEDAGOGICZNA Temat pracy: Diagnoza ucznia klasy I szkoły podstawowej mającego trudności

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Ewa Tarkowska. Charakterystyka programu :

Opracowała: Ewa Tarkowska. Charakterystyka programu : Program pracy na zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, opracowany do realizacji projektu W przyszłość bez barier- POKL/09.01.02-14-071/13

Bardziej szczegółowo

Marzena Dobek-pedagog, logopeda. 1. Ćwiczenia sprawności manualnej. Ćwiczenia rozmachowe

Marzena Dobek-pedagog, logopeda. 1. Ćwiczenia sprawności manualnej. Ćwiczenia rozmachowe Pragnę zaprezentować przykładowe ćwiczenia, które mogą być wykorzystywane w toku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych czy przez samego rodzica na terenie domu. Życzę miłego spędzania czasu

Bardziej szczegółowo

Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo

Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo Rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo Niedorozwój umysłowy (upośledzenie umysłowe ) charakteryzuje się istotnie niższym niż przeciętne funkcjonowaniem intelektualnym z jednocześnie współwystępującym

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wstępna ucznia klasy I

Diagnoza wstępna ucznia klasy I Literka.pl Diagnoza wstępna ucznia klasy I Data dodania: 2009-06-04 17:43:26 Autor: Elżbieta Ciszewska Ocena przygotowania Dominiki do nauki w klasie pierwszej. Badany obszar Poziom Trudności, które wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską opiera się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi z zaburzona komunikacją językową.

Metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską opiera się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi z zaburzona komunikacją językową. Metoda Krakowska Metoda opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską opiera się na wieloletnich doświadczeniach w pracy z dziećmi z zaburzona komunikacją językową. Jest to metoda sylabowa oparta na wspomaganiu

Bardziej szczegółowo

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). GOTOWOŚĆ DZIECI 5-6 LETNICH DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE Opracowała mgr Sylwia Wojnarowska Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU Opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECKA Z ZABURZONĄ FUNKCJĄ ANALIZATORA WZROKOWEGO

PROGRAM PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECKA Z ZABURZONĄ FUNKCJĄ ANALIZATORA WZROKOWEGO PROGRAM PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECKA Z ZABURZONĄ FUNKCJĄ ANALIZATORA WZROKOWEGO 1. Wstęp 2. Diagnoza problemu 3. Program pracy opracowały: mgr Małgorzata Janusz mgr Teresa Jabłońska I. Istotne

Bardziej szczegółowo

kształcenie świadomości fonologicznej u dzieci 6-letnich; podnoszenie sprawności artykulacyjnej;

kształcenie świadomości fonologicznej u dzieci 6-letnich; podnoszenie sprawności artykulacyjnej; I. Wstęp Jednym z podstawowych zadań oddziaływania dydaktycznego wobec uczniów klasy 0 jest przygotowanie ich do opanowania umiejętności czytania i pisania. Istota tych procesów związana jest z przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

Akademia Rozwoju Małego Dziecka

Akademia Rozwoju Małego Dziecka Aktualnie zbieram grupy na następujące zajęcia: Akademia Rozwoju Małego Dziecka 1. Maluszkowo - zajęcia dla dzieci do 2 roku życia - czas trwania zajęć: 45 minut / dziecko+dorosły opiekun zajęcia stymulujące

Bardziej szczegółowo

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie

Podstawowym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie Rewalidacja - to termin pochodzenia łacińskiego (re znów, validus mocny, silny) oznacza oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną chorobą lub urazem. Pojęcia rewalidacja

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w klasach 0 - III Szkoły Podstawowej

Program pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w klasach 0 - III Szkoły Podstawowej Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Program pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w klasach 0 - III Szkoły Podstawowej Założenia... 4 Nabyte umiejętności... 5 Klasa

Bardziej szczegółowo

Model dziecka dojrzałego do szkoły

Model dziecka dojrzałego do szkoły Model dziecka dojrzałego do szkoły Rozważając problematykę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole należy zwrócić uwagę na pojęcie: dojrzałość szkolna. Określenie dojrzałości dotyczy poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

TERESA TRYPUĆ NIEZBĘDNIK O DYSLEKSJI I TERAPII

TERESA TRYPUĆ NIEZBĘDNIK O DYSLEKSJI I TERAPII 1 TERESA TRYPUĆ NIEZBĘDNIK O DYSLEKSJI I TERAPII 2 Copyright by Teresa Trypuć Wydawca: self-publishing ISBN 978-83-7859-311-9 Wszelkie prawa zastrzeżone Wydanie II 2014 3 Spis treści CZĘŚĆ I WSTĘP... 7

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GŁOJSCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Opracowała : mgr Elżbieta Książkiewicz-Mroczka

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Luzinie. Oferta zakres działalności:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Luzinie. Oferta zakres działalności: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Luzinie Oferta zakres działalności: Interdyscyplinarna diagnoza psychologiczno pedagogiczno - logopedyczna. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i

Bardziej szczegółowo

(materiał wykorzystany na kursie e-learningowym nt. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji )

(materiał wykorzystany na kursie e-learningowym nt. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji ) (materiał wykorzystany na kursie e-learningowym nt. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji ) Propozycja arkusza do analizy zebranego materiału diagnostycznego jako podstawy do planowania działań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców Percepcja wzrokowa jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Nie jest wyłącznie zdolnością do dokładnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI DYSKALKULIA

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI DYSKALKULIA SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI DYSKALKULIA DEFINICJA DYSKALKULII Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mającym swe źródło w genetycznych lub wrodzonych

Bardziej szczegółowo

METODA DOBREGO STARTU

METODA DOBREGO STARTU METODA DOBREGO STARTU w kontekście nowej PODSTAWY PROGRAMOWEJ Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański Kraków 2010 Geneza MDS - uczenie polisensoryczne - pionierzy J.A.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZPOZNAĆ DZIECKO Z RYZYKA DYSLEKSJI?

JAK ROZPOZNAĆ DZIECKO Z RYZYKA DYSLEKSJI? JAK ROZPOZNAĆ DZIECKO Z RYZYKA DYSLEKSJI? Ryzyko dysleksji oznacza zagrożenie wystąpienia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Terminu tego używa się wobec dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowa publikacja na rynku! Dlaczego PEWNY START?

Wyjątkowa publikacja na rynku! Dlaczego PEWNY START? Dlaczego PEWNY START? PEWNY START Wydawnictwa Szkolnego PWN to kompleksowy, specjalistyczny zestaw ćwiczeń przygotowany z myślą o dzieciach i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOSCI I SPRAWNOŚCI NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI PISANIA

UMIEJĘTNOSCI I SPRAWNOŚCI NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI PISANIA UMIEJĘTNOSCI I SPRAWNOŚCI NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI PISANIA Dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej bardzo często nie mają gotowości, dojrzałości szkolnej (mowa tutaj o prawidłowym rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOJRZAŁOŚĆ EDUKACYJNA DZIECKA W TEORII I PRAKTYCE

DOJRZAŁOŚĆ EDUKACYJNA DZIECKA W TEORII I PRAKTYCE DOJRZAŁOŚĆ EDUKACYJNA DZIECKA W TEORII I PRAKTYCE LISTA WSKAŹNIKÓW DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA ANALIZA POZIOMU SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ W SZKOLE Co dziecko powinno umieć

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GŁOSKOWA umiejętność rozkładania słów na poszczególne elementy składowe głoski, które odpowiadają fonemom (najmniejszym cząstkom języka).

ANALIZA GŁOSKOWA umiejętność rozkładania słów na poszczególne elementy składowe głoski, które odpowiadają fonemom (najmniejszym cząstkom języka). A ANALIZA I SYNTEZA ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe oraz scalania tych elementów w całość. Czynności te dotyczą też procesów poznawczych, analizy i syntezy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU Każde dziecko na początku szkolnej edukacji powinno nauczyć się czytać i pisać. Jest to warunek niezbędny do

Bardziej szczegółowo

Program pracy terapeutycznej dla dziecka o zaburzonej koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej. Opracowała: Beata Cejmańska

Program pracy terapeutycznej dla dziecka o zaburzonej koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej. Opracowała: Beata Cejmańska Program pracy terapeutycznej dla dziecka o zaburzonej koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej Opracowała: Beata Cejmańska Wstęp: Koordynacja wzrokowo ruchowa i sprawność manualna to umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Przedszkolak u progu szkoły. Informacja dla rodziców

Przedszkolak u progu szkoły. Informacja dla rodziców Przedszkolak u progu szkoły Informacja dla rodziców Dobry start w szkole jest niezwykle ważny dla rozwoju dziecka. Jeśli jest ono psychicznie i fizycznie gotowe do podjęcia nauki, bez trudu i z radością

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B . Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Program logopedyczny przedszkola Przyjaciół Książki dla dzieci 4,5 i 6 letnich Mówimy ładnie

Program logopedyczny przedszkola Przyjaciół Książki dla dzieci 4,5 i 6 letnich Mówimy ładnie Program logopedyczny przedszkola Przyjaciół Książki dla dzieci 4,5 i 6 letnich Mówimy ładnie Opracowała: mgr Agnieszka Sokółka Wstęp Umiejętność poprawnego mówienia jest w naszych czasach szczególnie ważna.

Bardziej szczegółowo

Moduł IV. Metody pracy wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wg materiałów Renaty Czabaj

Moduł IV. Metody pracy wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wg materiałów Renaty Czabaj Moduł IV Metody pracy wspierające uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Wg materiałów Renaty Czabaj (prezentacja wykorzystana na kursie e-learningowym nt. Rozpoznawanie ryzyka dysleksji )

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza PLANOWANE DZIAŁANIA A B - Ćwiczenia oddechowe mające na

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość intelektualna dzieci 7-letnich;diagnoza wstępna.

Dojrzałość intelektualna dzieci 7-letnich;diagnoza wstępna. Gradzik Grażyna Jurecka Jolanta Szczepanowice Dojrzałość intelektualna dzieci 7-letnich;diagnoza wstępna. Badania diagnostyczne rozwoju ucznia powinny być prowadzone na początku roku szkolnego (początek

Bardziej szczegółowo

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B Opracowała mgr Anna Śladowska Termin Temat Zadania (treści) Wrzesień słuchu fonematycznego. -podział wyrazów na sylaby -liczenie sylab -tworzenie sylab otwartych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowa jakość edukacji w Pyskowicach. Opracowanie: mgr Katarzyna Dajcier Klimala mgr Katarzyna Iwanicka

Nowa jakość edukacji w Pyskowicach. Opracowanie: mgr Katarzyna Dajcier Klimala mgr Katarzyna Iwanicka a1 PROGRAM PRACY Z UCZNIEM \ UCZENNICĄ ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOSCIAMI W UCZENIU SIĘ NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W PYSKOWICACH REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU: WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM

Bardziej szczegółowo

Co to jest dysleksja rozwojowa?

Co to jest dysleksja rozwojowa? Ryzyko dysleksji Spis treści Pojęcie dysleksji Czynniki sprzyjające dysleksji Funkcje odpowiedzialne za naukę czytania i pisania Symptomy ryzyka dysleksji w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym Symptomy ryzyka

Bardziej szczegółowo

Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii. III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r

Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii. III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r Szkoła a Podstawowa im. gen. bryg. Mieczysława Boruty

Bardziej szczegółowo

Dokumenty elektroniczne CD-ROM

Dokumenty elektroniczne CD-ROM Dokumenty elektroniczne CD-ROM Sygnatura: Płk 116 Opracowany materiał zawiera 260 ćwiczeń z wyrazami oraz 70 fabularyzowanych ćwiczeń ze zdaniami. Jedna sesja ćwiczeń przewidziana jest na 20 minut pracy,

Bardziej szczegółowo

CZY NASZE DZIECKO MOŻE

CZY NASZE DZIECKO MOŻE CZY NASZE DZIECKO MOŻE JUŻ IŚĆ DO SZKOŁY? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach OBOWIĄZEK SZKOLNY W KRAJACH EUROPEJSKICH GOTOWOŚĆ SZKOLNA Osiągnięcie przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 6-LETNIEGO (wspomaganie rozwoju i zapobieganie powstawania dysharmonii w róŝnych sferach rozwoju)

PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 6-LETNIEGO (wspomaganie rozwoju i zapobieganie powstawania dysharmonii w róŝnych sferach rozwoju) PROGRAM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 6-LETNIEGO (wspomaganie rozwoju i zapobieganie powstawania dysharmonii w róŝnych sferach rozwoju) PROGRAM OPRACOWAŁA MRG KATARZYNA WADOWSKA - SMYCZYŃSKA Wczesne

Bardziej szczegółowo

Test ma formę kwestionariusza, który zawiera 21 stwierdzeń dotyczących objawów ryzyka dysleksji, które należy ocenić wg 4- stopniowej skali.

Test ma formę kwestionariusza, który zawiera 21 stwierdzeń dotyczących objawów ryzyka dysleksji, które należy ocenić wg 4- stopniowej skali. Kochani Rodzice! Poniższy test to Skala Ryzyka Dysleksji - opracowany przez profesor Martę Bogdanowicz. Test ma formę kwestionariusza, który zawiera 21 stwierdzeń dotyczących objawów ryzyka dysleksji,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Kraina Magii

Przedszkole Kraina Magii Przedszkole Kraina Magii Przedszkole Kraina Magii jest nowo powstałym niepublicznym przedszkolem prowadzonym przez Spółdzielnie Socjalną Aktywni. Do przedszkola zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat. Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne).

Moduł I. Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 40 godz. (10 wykłady, 10 ćwiczenia audytoryjne, 20 ćwiczeń laboratoryjne). OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej - 5 zadań. Tematyka i terminy realizacji:

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata

ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH. Krakowska Małgorzata ZASADY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Krakowska Małgorzata REGULACJE PRAWNE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r.

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r. Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej stan na 01.09.2017 r. Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA .. pieczątka przedszkola DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA Rok szkolny... Dane o dziecku Imię i nazwisko... Data urodzenia :... Wiek

Bardziej szczegółowo

Dysleksje Metoda 18 struktur wyrazowych

Dysleksje Metoda 18 struktur wyrazowych Dysleksje Metoda 18 struktur wyrazowych Metoda 18 struktur wyrazowych przedstawia pracę korekcyjnokompensacyjną stosowaną i sprawdzoną przez autorki w ciągu ostatnich siedmiu lat. Jest to metoda przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące od 1 września 2017 r.

Obowiązujące od 1 września 2017 r. ZMIANY W SPRAWIE UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Obowiązujące od 1 września 2017 r. Opracowano na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ORIENTACJA PRZESTRZENNA U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

ORIENTACJA PRZESTRZENNA U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORIENTACJA PRZESTRZENNA U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W artykule przedstawione są ćwiczenia rozwijające orientację przestrzenną przeznaczone dla trzylatków, czterolatków, pięciolatków i sześciolatków.

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ KL I - III OPRACOWAŁA mgr Anna Żarnowska nauczycielka Szkoły Podstawowej im.króla Władysława Jagiełły

Bardziej szczegółowo

INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM INTERWENCJA TERAPEUTYCZNA W PRZYPADKU OPÓŹNIONEGO ROZWOJU MOWY U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY zjawisko dotyczące wolniejszego wykształcenia się zdolności percepcyjnych lub/i ekspresyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNA TERAPIA RĘKI WSPIERANIE SAMODZIELNOŚCI DZIECKA

FUNKCJONALNA TERAPIA RĘKI WSPIERANIE SAMODZIELNOŚCI DZIECKA Konferencja Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Bądźmy Razem FUNKCJONALNA TERAPIA RĘKI WSPIERANIE SAMODZIELNOŚCI DZIECKA MGR MAŁGORZATA WŁODARCZYK PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W POLICACH PEDAGOG,

Bardziej szczegółowo

Co to jest dysleksja rozwojowa?

Co to jest dysleksja rozwojowa? Co to jest dysleksja rozwojowa? DYSLEKSJA ROZWOJOWA to nazwa całego zespołu trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, w uproszczeniu zwanego dysleksją. Określenie rozwojowa

Bardziej szczegółowo

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt Diagnoza wstępna ucznia klasy pierwszej Imię i nazwisko ucznia. Klasa Dojrzałość społeczno- emocjonalna Zachowania dzieci Liczba punktów otocz łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami 0 1 chętnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Lp. 1 2 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY dla ucznia realizującego

Bardziej szczegółowo

Organizacja procesu terapeutycznego

Organizacja procesu terapeutycznego Literka.pl Organizacja procesu terapeutycznego Data dodania: 2005-03-02 10:30:00 Problem niepowodzeń szkolnych to zagadnienie, z którym często spotykamy się już w początkowym okresie edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Cel nadrzędny programu: umożliwienie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

METODA DOBREGO STARTU (MDS) MARTY BOGDANOWICZ

METODA DOBREGO STARTU (MDS) MARTY BOGDANOWICZ METODA DOBREGO STARTU (MDS) MARTY BOGDANOWICZ Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez Martę Bogdanowicz w czasie bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolach, szkole, poradni zdrowia psychicznego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA

PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA TYTUŁ PROGRAMU: GŻEGŻÓŁKA CZYLI ODKRYWANIE TAJEMNIC. Autor programu: mgr Violetta Jasińska

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

czyli wyruszam do szkoły

czyli wyruszam do szkoły czyli wyruszam do szkoły Dojrzałość szkolna Gotowość dziecka do podjęcia obowiązków i zadań, jakie stawia przed nim szkoła. Osiągniecie przez dziecko odpowiedniego stopnia rozwoju fizycznego, intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach Rok szkolny 2015/2016 Zespół ds. ewaluacji Mirosława Frydecka Elżbieta Bednorz Magdalena Mięsok Wymagania wobec przedszkoli załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30kwiecień 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.6-WP-TPiPZ-MDiTP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji

Reforma edukacji Reforma edukacji Zmiana programowa 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo