Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015"

Transkrypt

1 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 ZNAK POSTĘPOWANIA: 762/GL/LZA/AO/2014 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Iwona Sieczka imię i nazwisko Zatwierdzam podpis Strona 1 z 9

2 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Zamawiający PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamienna, adres: Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w całości opłacony. Telefon: (+48 41) , ; Fax.: (+48 41) , Strona internetowa: Godziny urzędowania: od 7 00 do (od poniedziałku do piątku) NUMER POSTĘPOWANIA: 762/GL/LZA/AO/ Przedmiot zamówienia 2.1. Zakup usługi wsparcia serwisowego na poziomie NBD (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie naprawa w następnym dniu) dla dwóch serwerów M5000 oraz rozwiązania klastrowego W zakres serwisu wchodzi: - naprawa serwerów w miejscu instalacji, - naprawa rozwiązania klastrowego, - dostawa części, - wsparcie telefoniczne, - dostęp do aktualizacji systemu operacyjnego Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem Lp. Opis produktu Ilość Strona 2 z 9 Nr seryjny Data wymagalności serwisu Poziom serwisu 1 SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702F 31 grudzień x7 FIX NBD 2 ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702F 31 grudzień x7 FIX NBD 3 SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702C 31 grudzień x7 FIX NBD 4 ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702C 31 grudzień x7 FIX NBD 5 Sun Cluster for E M Server Perpetual - Sun Cluster for M5000 2x lic 1 31 grudzień x7 FIX NBD (CLUIS-320-V929) 6 Sun Cluster Agent for HA Oracle Agent - Cluster Pe - Agent HA (CLAIS-XXR- 9999) 1 31 grudzień x7 FIX NBD 2.4. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert, pkt. 8 oraz zgodnie Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A. 3. Miejsca świadczenia usługi Jako miejsce świadczenia usługi ustala się: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, Wydział Informatyki. 4. Termin realizacji Termin realizacji: przez okres 12 miesięcy Termin płatności: 5.1. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wykonania usługi oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego 5

3 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: (do przesyłania faktur zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r.) W przypadku przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r., wymagane jest podpisanie odrębnego oświadczenia Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 6. Wymagania stawiane Wykonawcom 6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez szczegółową analizę dokumentów przedłożonych przez Wykonawców. 7. Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu 7.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia w PGE Dystrybucja S.A. wyklucza się: Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością; Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z Zamawiającym lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub Spółki GK PGE; Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału postępowaniu określonych przez Zamawiającego; Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidację; Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie będzie rozpatrywana O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 8. Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium: Lp. Kryterium Znaczenie 1. cena brutto 100% 9. Sposób obliczania ceny Cena winna składać się z następujących elementów: 9.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto przedmiotu zamówienia W cenie jednostkowej netto Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy Wartość netto uzyskuje się poprzez pomnożenie ilości jednostek przez cenę jednostkową netto usługi Wykonawca zobowiązany jest określić stawkę podatku VAT. Strona 3 z 9

4 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Wartość podatku VAT uzyskuje się poprzez pomnożenie ceny netto przez stawkę podatku VAT. Wartość podatku VAT zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza Cenę brutto uzyskuje się poprzez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT Cenę netto i brutto oferty oraz wartość podatku VAT winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną wartość zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Cenę i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 10. Opis przygotowania oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym Oferta musi być trwale zszyta/spięta Oferta winna zawierać SPIS TREŚCI zawierający: liczbę porządkową, nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje Dokumenty stanowiące ofertę wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Ofertę składa się w jednym egzemplarzu Elementy składowe oferty winny być załączone w kolejności wskazanej w punkcie 11 SIWZ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 11. Elementy składowe oferty Oferta powinna zawierać ułożone w kolejności następujące dokumenty: 11.1 Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków, lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ( za aktualne uważa się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej, należy dołączyć umowę spółki, 11.9 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w przypadku umowy konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia: a) oznaczenie stron, b) wskazanie lidera i sposobu reprezentowania konsorcjum c) określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, d) oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej uczestników konsorcjum wobec Strona 4 z 9

5 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 Zamawiającego (art. 366 Kodeksu cywilnego), e) okres obowiązywania umowy, nie krótszy niż termin realizacji zamówienia, f) zasady działania uczestników konsorcjum z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia. Dokumenty wymienione w pkt i składa każdy z podmiotów występujących wspólnie. Dokumenty wymienione w pkt wspólne dla podmiotów występujących wspólnie Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat usług ( co najmniej 3 usługi) zgodnie z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w całym tym okresie, o wartości zbliżonej do ceny ofertowej, z podaniem nazwy, adresu odbiorcy oraz wartości poszczególnych usług (Załącznik nr 5) Referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie usług, zgodnie ze złożonym wykazem, o którym mowa w pkt SIWZ Oświadczenie o posiadaniu statusu partnera serwisowego producenta w zakresie urządzeń wymienionych w pkt.2 SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ Oryginał imiennego upoważnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta wraz z załącznikami, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Wymienione wyżej dokumenty należy załączyć w oryginale lub kserokopii z wyłączeniem pkt SIWZ poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli tych podmiotów. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do jej prawdziwości). Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć ten dokument wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 12. Tryb udzielania wyjaśnień Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert. Pytania Wykonawców winny być formułowane na piśmie Zamawiający udzieli odpowiedzi na skierowane przez Wykonawców pytania, jeżeli pismo wpłynie nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert Wszystkie wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) będą umieszczone na stronie Osobami upoważnionymi do porozumiewania się w Wykonawcami są: w sprawach proceduralnych: Artur Osiński tel w sprawach merytorycznych: Sławomir Kotański, tel Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać w zapieczętowanych, nieprzejrzystych opakowaniach do dnia r. do godz. 09:00 w: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka Skarżysko Kamienna sekretariat (II piętro pokój nr 213) Koperta lub opakowanie powinno być oznakowane następująco: Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem Strona 5 z 9

6 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 dnia i godziny złożenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, nieoznaczonych i/lub niezaadresowanych zgodnie w wymogami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 14. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:00 w: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko -Kamienna ul. Szydłowiecka 26A Skarżysko Kamienna Świetlica Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert wynikającego z pkt zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 15. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 45 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 16. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli nastąpią okoliczności przewidziane w 31 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 17. Tryb ogłoszenia wyników postępowania Informacja o wyniku postępowania wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzona zgodnie z 30 ust. 8 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A., zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przesłana ( , fax - zgodnie ze wskazaniem przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym )do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą według kryterium przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 18. Protesty Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przysługuje protest zgodnie z 46 w terminie 4 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, jednak nie później niż 7 dni od dnia dokonania czynności w postępowaniu Rozpatrzenie protestu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie jest równoznaczny z jego oddaleniem. 19. Aukcja elektroniczna Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zgodnie z 30 ust 9 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Jeżeli zostanie złożona tylko 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający zgodnie z 14 ust 3 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcą. Strona 6 z 9

7 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres podany w formularzu oferty, instrukcje obsługi systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Oferenta oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PODRĘCZNIKA OFERENTA Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o: pozycji złożonych przez nich ofert, stronie internetowej na której odbędzie się aukcja, https://swpp.gkpge.pl minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej, terminie otwarcia aukcji elektronicznej, terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej, sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej Zamawiający informuje, iż przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena ofertowa [PLN] Zamawiający podaje wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców przystępujących do udziału w aukcji: a) nazwa i NIP Wykonawcy oraz imię, nazwisko, i nr telefonu osoby do kontaktów podczas aukcji Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej: a) Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie: 20 min. b) Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. c) Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona - o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie. d) Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej dynamicznej, co oznacza, że każda oferta cenowa wykonawcy zostanie przyjęta przy minimalnej wartości postąpienia, tylko wówczas gdy będzie ona niższa od aktualnej oferty Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia ceny uprzednio złożonej oferty. e) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. f) Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej do systemu, aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. g) W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. h) Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie i) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną j) W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję lub ją unieważnić. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres podany w formularzu oferty. k) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych niezbędne do udziału w aukcji: Komputer klasy PC z procesorem min. Pentium 133 Mhz; Pamięć operacyjna min. 64 MB; Strona 7 z 9

8 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 System operacyjny MS-Windows w wersji 98 lub wyższej; Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub MS Explorer w wersji 5.5 SP 1 lub wyższej; Połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 56 kb/s Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po negocjacjach handlowych lub aukcji elektronicznej Jako najkorzystniejsza zostanie wskazana oferta, która po zakończeniu aukcji uzyskała najniższą cenę w danym zadaniu. Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia ostatecznej ceny oferty złożonej w trakcie aukcji. Wykonawca uczestniczący w aukcji dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej ostateczną ofertę - formularz ofertowy po aukcji, podlegającej procesowi aukcyjnemu, tj. na które złożył uprzednio ofertę. Zamawiający prześle formularz ofertowy wraz z zaproszeniem Ofertę po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych Wykonawca może przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu, na adresy/numery korespondencyjne Zamawiającego, podane w SIWZ. Oferta po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych winna być podpisana zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez pełnomocnika W przypadku nie wpłynięcia oferty po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych, Zamawiający przyjmie do porównania ofert Ofertę Wykonawcy złożoną zgodnie z pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych, w sytuacji kiedy oferta najkorzystniejsza po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przekracza zaplanowany na ten cel budżet. 20. Negocjacje handlowe Zamawiający zgodnie z 14 ust 3 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. 20. Umowa Umowa, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 21. Uwagi końcowe Postępowanie o udzielenie zamówienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna jest jawne. Jawność nie obejmuje informacji udostępnionych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ich poufności Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. jest do wglądu od poniedziałku do piątku od godz do w Departamencie Logistyki, Wydział Zamówień pokój 215, ul. Szydłowiecka 26, Skarżysko-Kamienna oraz dostępny na stronie internetowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części zamówienia podwykonawcom Zamawiający dopuszcza składania ofert przez konsorcjum w niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej. 22. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 2 - wzór umowy Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Strona 8 z 9

9 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw o wykluczeniu. Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych usług. Załącznik nr 6 - Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem. SIWZ został opracowany przez: Artur Osiński. SIWZ zatwierdzono dnia..... przez..... Strona 9 z 9

10 Ofertę sporządzono dnia. r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 1 (do SIWZ). Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY POSTĘPOWANIE NR 762/GL/LZA/AO/2014 Postępowanie prowadzone według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faksu... nr NIP... nr REGON... Dane dotyczące Zamawiającego PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamienna, adres: Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w całości opłacony. Telefon: (+48 41) , ; Fax.: (+48 41) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok Zobowiązania Wykonawcy: Zobowiązuję się dokonać wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015, za: cenę netto... zł (słownie:...) podatek VAT... zł (słownie:...) Cenę brutto... zł (słownie:...) Strona 1 z 2

11 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Oświadczam, że zgodne z Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A.: 1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oświadczam, że: 1. zapoznałem się z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT czynnego. 3. akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą. 4. załączone do oferty dokumenty przedstawiają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 5. oferta nie zawiera/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach..oferty. 6. wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować na: ... lub.. 7. w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: (imię i nazwisko) tel.:...., 8. Wadium NIE DOTYCZY 9. imię, nazwisko, i nr telefonu osoby do kontaktów podczas aukcji... Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich rubryk formularza ofertowego, natomiast Zamawiający nie dopuszcza do wprowadzania przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych zapisów (oświadczeń) w Formularzu ofertowym i we Wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. *) niepotrzebne skreślić pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Strona 2 z 2

12 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 (do SIWZ) UMOWA NR 762/GL/LZA/AO/2014 Zakup wsparci serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 zawarta w dniu r. w Skarżysku Kamiennej pomiędzy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony w imieniu której działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, zwany dalej Zamawiającym reprezentowany przez: Wojciech Kurek Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na podstawie pełnomocnictwa z dnia r., zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą:., zarejestrowaną w.., z siedzibą:.., NIP:.., REGON:. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:.., Adres do korespondencji strony określają: Zamawiający: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko - Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, Skarżysko - Kamienna, Wydział Inwestycji, Tel. (41) , fax (41) , Wykonawca:.,., tel./fax.., , W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. strony ustalają co następuje: 1 1. Przedmiotem umowy jest zakup na okres 1 roku usługi wsparcia serwisowego na poziomie NBD (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie naprawa w następnym dniu) dla dwóch serwerów M5000 oraz rozwiązania klastrowego na rok W zakres serwisu wchodzi: - naprawa serwerów w miejscu instalacji, - naprawa rozwiązania klastrowego, - dostawa części, - wsparcie telefoniczne, - dostęp do aktualizacji systemu operacyjnego. 3. Realizacja przedmiotu umowy będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Termin realizacji: przez okres 12 miesięcy od dnia do Strona 1 z 5

13 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/ Jako miejsce realizacji przedmiotu umowy ustala się: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, Wydział Informatyki. 5. Wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę wynosi: Wartość umowy netto: zł. (słownie:... zł.,) Wartość umowy brutto:.. zł. (słownie:... zł.) 2 1. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana w cyklach miesięcznych. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wykonania usługi, oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego. Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: (do przesyłania faktur zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r.) W przypadku przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r., wymagane jest podpisanie odrębnego oświadczenia. 3. Cena netto (bez VAT), ustalona w 1 ust. 4 jest stała, nie podlega waloryzacji będzie obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy. 4. Wraz z wynagrodzeniem netto, o którym mowa w 1 ust. 4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy będącemu podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, należny podatek VAT 23% w wysokości zł (słownie..) 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca wystawi fakturę na przedmiot umowy po zmianie przepisów prawa posługując się stawką VAT obowiązującą w momencie wystawienia faktury. Podatek VAT zostanie obliczony od cen netto podanych w ofercie zgodnie z 1 ust W przypadku Wykonawcy zagranicznego niebędącego podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem polskim Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Pan Ryszard Frąckiewicz tel , 2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: Pan/Pani... tel..., Zmiana danych wskazanych w ust. 1, 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony Zamawiający może odstąpić od Umowy: Strona 2 z 5

14 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 a) w razie naruszenia Umowy przez Wykonawcę wskutek zaistnienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca, b) w razie świadczenia przez Wykonawcę usługi niezgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie. 4. Odstąpienie od umowy będzie poprzedzone procedurą naprawczą ustaloną przez strony umowy w formie pisemnej W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mają prawo dochodzić kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 1 % od wartości netto umowy (wynikających z 1 ust. 4) w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; w wysokości 1 % wartości netto umowy (wynikających z 1 ust. 4) zareklamowanej w przypadku zwłoki w usunięciu wad jakościowych i/lub ilościowych, licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. w wysokości 5% wartości netto umowy (wynikających z 1 ust. 4), w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: Wysokości 1 % wartości netto Umowy (wynikającej z 1 ust. 4) zamówionych i nie odebranych urządzeń, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. w wysokości 5 % wartości netto (wynikających z 1 ust. 4) umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 2. Jeżeli wartość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. W przypadku niedostosowania się Wykonawcy do wyznaczonego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zleceniodawca może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Strony niniejszym potwierdzają, że w przypadku podpisania przez umowy konsolidacyjnej ze Spółką z Grupy Kapitałowej PGE obejmującej swym zakresem przedmiot niniejszej Umowy, Umowa niniejsza zostanie rozwiązana z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy konsolidacyjnej, pod warunkiem złożenia przez Zleceniodawcę stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zawarciu umowy konsolidacyjnej 7 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. Strona 3 z 5

15 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/ Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją Umowy oraz innych informacji, o których powziął wiadomość, bez względu na źródło ich pochodzenia w związku z zawarciem bądź wykonaniem Umowy oraz wykorzystania otrzymanych od Zamawiającego informacji tylko w celu wykonania Umowy. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca jest zobowiązany do nie publikowania, przekazywania, ujawniania ani udzielania żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania i zabezpieczenia, informacji o których mowa w ust. 1 przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom trzecim zarówno w okresie realizacji niniejszej Umowy, jak i bez ograniczeń czasowych po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 3. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli w szczególności przez swoich pracowników oraz podwykonawców oraz inne osoby zatrudnione przez niego do wykonywania przedmiotu Umowy. Wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy lub pod jego kierownictwem będą uczestniczyły w realizacji Umowy zostaną przez niego zobowiązane do zachowania w tajemnicy tych informacji przynajmniej w takim samym zakresie w jakim zobowiązany jest Wykonawca. 4. Obowiązek dochowania tajemnicy, nie będzie obowiązywał, gdy: informacja, jest powszechnie znana, informacja została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, informacja została ujawniona zgodnie z wymogami obwiązującego prawa lub orzeczenia sądowego 9 Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Oferta Wykonawcy z dnia - - r. na Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015, jak również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz zawiadomienie o wyborze oferty stanowią integralną część niniejszej Umowy. 11 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowa zostaje zawarta na okres od r. do r. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: Strona 4 z 5

16 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy z dnia Załącznik nr 2 - Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Akceptuję niniejszy wzór umowy bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do zawarcia umowy nie później niż przed upływem terminu związania ofertą... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 5 z 5

17 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ /nazwa firmy Wykonawcy, telefon kontaktowy lub / OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pn.: Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 Zgodnie z 21 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. w imieniu Wykonawcy tj.: (nazwa wykonawcy) jako upoważniony do reprezentowania oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w zakresie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia; 3. znajduje(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data) do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

18 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 4 (do SIWZ) (miejscowość data) Wykonawcy) OŚWIADCZENIE (Pieczęć Firmowa do 27 ust 2 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja S.A. na Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących w szczególności: a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością, b) Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE Dystrybucja S.A. lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz PGE Dystrybucja S.A. lub Spółki GK PGE, c) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, d) Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, e) Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.... (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

19 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Wydział Zamówień Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 5 (do SIWZ) Ofertę sporządzono dnia.... Pieczęć firmowa Wykonawcy Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zrealizowanych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia (do wykazu należy dołączyć listy referencyjne) Lp. Odbiorca Przedmiot dostawy Wartość Data i miejsce wykonania dostawy pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Strona 1 z 1

20 Załącznik nr 6 do SIWZ postępowanie 762/GL/LZA/AO/2014 I. Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem Lp. Opis produktu Ilość Nr seryjny Data wymagalności serwisu 1 SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702F 31 grudzień ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702F 31 grudzień SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702C 31 grudzień ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702C 31 grudzień Sun Cluster for E M Server Perpetual - Sun Cluster for M5000 2x lic (CLUIS-320-V929) Sun Cluster Agent for HA Oracle Agent - Cluster Pe - Agent HA (CLAIS-XXR- 9999) 1 31 grudzień grudzień 2013 Poziom serwisu 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD II. Wymagania serwisowe w stosunku do serwerów M5000 oraz Sun Clustra a) zapewnienie części zamiennych do serwerów M5000 w cenie kontraktu; b) zapewnienie w razie potrzeb możliwości rozbudowy serwerów M5000 o dodatkowe komponenty (dyski, pamięć cache, porty FC, itp.) i oprogramowanie dostępne w ofercie producenta dla danego modelu urządzenia; c) całodobowy dostęp poprzez Internet do interakcyjnej bazy wiedzy Oracle Support (wcześniej SunSolve); d) całodobowy dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy ; e) całodobowy dostęp internetowy do systemu rejestrowania, monitorowania i analizy zgłoszeń serwisowych udostępnionych przez Wykonawcę; f) dostęp do poprawek systemu operacyjnego Solaris i Sun Cluster (Internet); g) dostęp do nowych wersji systemu operacyjnego Solaris i Sun Cluster(Internet); h) dostępność telefoniczna 7x 24 dedykowanych inżynierów systemowych do bieżących kontaktów z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego; i) przeglądy techniczne (2 w ciągu trwania okresu serwisowego) obejmujące: - sprawdzenie stanu serwerów, - sprawdzenie systemu operacyjnego, - sprawdzenie oprogramowania klastrowego, - aktualizację oprogramowania systemowego w razie konieczności, - aktualizację oprogramowania klastrowego w razie konieczności, - spisanie protokołów potwierdzających brak usterek w systemie. j) kwartalne raportowanie wykonanych usług. k) 3 priorytety zgłoszeń serwisowych czasy priorytetów: Priorytet 1 (krytyczny) - inżynier systemowy odpowiada na zgłoszenie w ciągu 1 godziny od zgłoszenia, - w ciągu 12 godzin inżynier serwisowy pojawia się w miejscu usterki serwera, - w następnym dniu zostaje przywrócona funkcjonalności sprzętu i oprogramowania objętych serwisem, - naprawa uszkodzonego podzespołu lub wymiana w ciągu 4 dni. Priorytet 2 (poważny) - inżynier pomocy technicznej odpowiada na zgłoszenia Zamawiającego dotyczące pomocy technicznej w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia. - jeżeli będzie konieczna pomoc techniczna na miejscu, w następnym dniu inżynier serwisowy zjawia się w miejscu instalacji, - w następnym dniu zostaje przywrócona funkcjonalności sprzętu i oprogramowania objętych serwisem,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj Nr sprawy: 420000-ILGW-253-14/09/BK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 21 stycznia 2015 r. Numer sprawy: EDO / 02 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 28 lipca 2015 r. Numer sprawy: EDO / 11 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 października 2013 r.

Warszawa, 16 października 2013 r. ZAPROSZENIE do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym w zakresie realizacji Projektu polegającego na wykonaniu usług programistycznych związanych z wykonaniem e-usługi MotoMobi oraz świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt.

1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą - 1 szt. Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 Nysa, 22.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 na: Wykonanie nadruku i dostawę 60 sztuk notesów kołowych zamykanych na magnes. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1 PT-2371/5/04 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 32. NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890 ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II Ostrów Wielkopolski, 18.03.2015r. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ WĘGLA KAMIENNEGO M II 1. ZAMAWIAJĄCY: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Usługi prawnicze 2014/S 134-241584. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Rzeszów: Usługi prawnicze 2014/S 134-241584. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:241584-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Usługi prawnicze 2014/S 134-241584 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo