Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015"

Transkrypt

1 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 ZNAK POSTĘPOWANIA: 762/GL/LZA/AO/2014 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Iwona Sieczka imię i nazwisko Zatwierdzam podpis Strona 1 z 9

2 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Zamawiający PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamienna, adres: Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w całości opłacony. Telefon: (+48 41) , ; Fax.: (+48 41) , Strona internetowa: Godziny urzędowania: od 7 00 do (od poniedziałku do piątku) NUMER POSTĘPOWANIA: 762/GL/LZA/AO/ Przedmiot zamówienia 2.1. Zakup usługi wsparcia serwisowego na poziomie NBD (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie naprawa w następnym dniu) dla dwóch serwerów M5000 oraz rozwiązania klastrowego W zakres serwisu wchodzi: - naprawa serwerów w miejscu instalacji, - naprawa rozwiązania klastrowego, - dostawa części, - wsparcie telefoniczne, - dostęp do aktualizacji systemu operacyjnego Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem Lp. Opis produktu Ilość Strona 2 z 9 Nr seryjny Data wymagalności serwisu Poziom serwisu 1 SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702F 31 grudzień x7 FIX NBD 2 ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702F 31 grudzień x7 FIX NBD 3 SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702C 31 grudzień x7 FIX NBD 4 ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702C 31 grudzień x7 FIX NBD 5 Sun Cluster for E M Server Perpetual - Sun Cluster for M5000 2x lic 1 31 grudzień x7 FIX NBD (CLUIS-320-V929) 6 Sun Cluster Agent for HA Oracle Agent - Cluster Pe - Agent HA (CLAIS-XXR- 9999) 1 31 grudzień x7 FIX NBD 2.4. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert, pkt. 8 oraz zgodnie Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A. 3. Miejsca świadczenia usługi Jako miejsce świadczenia usługi ustala się: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, Wydział Informatyki. 4. Termin realizacji Termin realizacji: przez okres 12 miesięcy Termin płatności: 5.1. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wykonania usługi oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego 5

3 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: (do przesyłania faktur zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r.) W przypadku przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r., wymagane jest podpisanie odrębnego oświadczenia Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 6. Wymagania stawiane Wykonawcom 6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez szczegółową analizę dokumentów przedłożonych przez Wykonawców. 7. Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu 7.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia w PGE Dystrybucja S.A. wyklucza się: Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością; Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z Zamawiającym lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub Spółki GK PGE; Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału postępowaniu określonych przez Zamawiającego; Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidację; Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie będzie rozpatrywana O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 8. Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium: Lp. Kryterium Znaczenie 1. cena brutto 100% 9. Sposób obliczania ceny Cena winna składać się z następujących elementów: 9.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto przedmiotu zamówienia W cenie jednostkowej netto Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy Wartość netto uzyskuje się poprzez pomnożenie ilości jednostek przez cenę jednostkową netto usługi Wykonawca zobowiązany jest określić stawkę podatku VAT. Strona 3 z 9

4 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Wartość podatku VAT uzyskuje się poprzez pomnożenie ceny netto przez stawkę podatku VAT. Wartość podatku VAT zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza Cenę brutto uzyskuje się poprzez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT Cenę netto i brutto oferty oraz wartość podatku VAT winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną wartość zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Cenę i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 10. Opis przygotowania oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym Oferta musi być trwale zszyta/spięta Oferta winna zawierać SPIS TREŚCI zawierający: liczbę porządkową, nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje Dokumenty stanowiące ofertę wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Ofertę składa się w jednym egzemplarzu Elementy składowe oferty winny być załączone w kolejności wskazanej w punkcie 11 SIWZ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 11. Elementy składowe oferty Oferta powinna zawierać ułożone w kolejności następujące dokumenty: 11.1 Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków, lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ( za aktualne uważa się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej, należy dołączyć umowę spółki, 11.9 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w przypadku umowy konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia: a) oznaczenie stron, b) wskazanie lidera i sposobu reprezentowania konsorcjum c) określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, d) oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej uczestników konsorcjum wobec Strona 4 z 9

5 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 Zamawiającego (art. 366 Kodeksu cywilnego), e) okres obowiązywania umowy, nie krótszy niż termin realizacji zamówienia, f) zasady działania uczestników konsorcjum z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia. Dokumenty wymienione w pkt i składa każdy z podmiotów występujących wspólnie. Dokumenty wymienione w pkt wspólne dla podmiotów występujących wspólnie Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat usług ( co najmniej 3 usługi) zgodnie z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w całym tym okresie, o wartości zbliżonej do ceny ofertowej, z podaniem nazwy, adresu odbiorcy oraz wartości poszczególnych usług (Załącznik nr 5) Referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie usług, zgodnie ze złożonym wykazem, o którym mowa w pkt SIWZ Oświadczenie o posiadaniu statusu partnera serwisowego producenta w zakresie urządzeń wymienionych w pkt.2 SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ Oryginał imiennego upoważnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta wraz z załącznikami, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Wymienione wyżej dokumenty należy załączyć w oryginale lub kserokopii z wyłączeniem pkt SIWZ poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli tych podmiotów. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do jej prawdziwości). Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć ten dokument wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 12. Tryb udzielania wyjaśnień Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert. Pytania Wykonawców winny być formułowane na piśmie Zamawiający udzieli odpowiedzi na skierowane przez Wykonawców pytania, jeżeli pismo wpłynie nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert Wszystkie wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) będą umieszczone na stronie Osobami upoważnionymi do porozumiewania się w Wykonawcami są: w sprawach proceduralnych: Artur Osiński tel w sprawach merytorycznych: Sławomir Kotański, tel Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać w zapieczętowanych, nieprzejrzystych opakowaniach do dnia r. do godz. 09:00 w: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka Skarżysko Kamienna sekretariat (II piętro pokój nr 213) Koperta lub opakowanie powinno być oznakowane następująco: Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem Strona 5 z 9

6 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 dnia i godziny złożenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, nieoznaczonych i/lub niezaadresowanych zgodnie w wymogami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 14. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:00 w: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko -Kamienna ul. Szydłowiecka 26A Skarżysko Kamienna Świetlica Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert wynikającego z pkt zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 15. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 45 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 16. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli nastąpią okoliczności przewidziane w 31 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 17. Tryb ogłoszenia wyników postępowania Informacja o wyniku postępowania wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzona zgodnie z 30 ust. 8 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A., zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przesłana ( , fax - zgodnie ze wskazaniem przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym )do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą według kryterium przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 18. Protesty Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przysługuje protest zgodnie z 46 w terminie 4 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, jednak nie później niż 7 dni od dnia dokonania czynności w postępowaniu Rozpatrzenie protestu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie jest równoznaczny z jego oddaleniem. 19. Aukcja elektroniczna Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zgodnie z 30 ust 9 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Jeżeli zostanie złożona tylko 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający zgodnie z 14 ust 3 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcą. Strona 6 z 9

7 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres podany w formularzu oferty, instrukcje obsługi systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Oferenta oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PODRĘCZNIKA OFERENTA Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o: pozycji złożonych przez nich ofert, stronie internetowej na której odbędzie się aukcja, https://swpp.gkpge.pl minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej, terminie otwarcia aukcji elektronicznej, terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej, sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej Zamawiający informuje, iż przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena ofertowa [PLN] Zamawiający podaje wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców przystępujących do udziału w aukcji: a) nazwa i NIP Wykonawcy oraz imię, nazwisko, i nr telefonu osoby do kontaktów podczas aukcji Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej: a) Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie: 20 min. b) Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. c) Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona - o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie. d) Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej dynamicznej, co oznacza, że każda oferta cenowa wykonawcy zostanie przyjęta przy minimalnej wartości postąpienia, tylko wówczas gdy będzie ona niższa od aktualnej oferty Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia ceny uprzednio złożonej oferty. e) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. f) Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej do systemu, aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. g) W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. h) Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie i) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną j) W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję lub ją unieważnić. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres podany w formularzu oferty. k) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych niezbędne do udziału w aukcji: Komputer klasy PC z procesorem min. Pentium 133 Mhz; Pamięć operacyjna min. 64 MB; Strona 7 z 9

8 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 System operacyjny MS-Windows w wersji 98 lub wyższej; Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub MS Explorer w wersji 5.5 SP 1 lub wyższej; Połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 56 kb/s Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po negocjacjach handlowych lub aukcji elektronicznej Jako najkorzystniejsza zostanie wskazana oferta, która po zakończeniu aukcji uzyskała najniższą cenę w danym zadaniu. Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia ostatecznej ceny oferty złożonej w trakcie aukcji. Wykonawca uczestniczący w aukcji dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej ostateczną ofertę - formularz ofertowy po aukcji, podlegającej procesowi aukcyjnemu, tj. na które złożył uprzednio ofertę. Zamawiający prześle formularz ofertowy wraz z zaproszeniem Ofertę po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych Wykonawca może przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu, na adresy/numery korespondencyjne Zamawiającego, podane w SIWZ. Oferta po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych winna być podpisana zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez pełnomocnika W przypadku nie wpłynięcia oferty po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych, Zamawiający przyjmie do porównania ofert Ofertę Wykonawcy złożoną zgodnie z pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych, w sytuacji kiedy oferta najkorzystniejsza po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przekracza zaplanowany na ten cel budżet. 20. Negocjacje handlowe Zamawiający zgodnie z 14 ust 3 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. 20. Umowa Umowa, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 21. Uwagi końcowe Postępowanie o udzielenie zamówienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna jest jawne. Jawność nie obejmuje informacji udostępnionych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ich poufności Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. jest do wglądu od poniedziałku do piątku od godz do w Departamencie Logistyki, Wydział Zamówień pokój 215, ul. Szydłowiecka 26, Skarżysko-Kamienna oraz dostępny na stronie internetowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części zamówienia podwykonawcom Zamawiający dopuszcza składania ofert przez konsorcjum w niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej. 22. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 2 - wzór umowy Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Strona 8 z 9

9 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw o wykluczeniu. Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych usług. Załącznik nr 6 - Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem. SIWZ został opracowany przez: Artur Osiński. SIWZ zatwierdzono dnia..... przez..... Strona 9 z 9

10 Ofertę sporządzono dnia. r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 1 (do SIWZ). Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY POSTĘPOWANIE NR 762/GL/LZA/AO/2014 Postępowanie prowadzone według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faksu... nr NIP... nr REGON... Dane dotyczące Zamawiającego PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamienna, adres: Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w całości opłacony. Telefon: (+48 41) , ; Fax.: (+48 41) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok Zobowiązania Wykonawcy: Zobowiązuję się dokonać wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015, za: cenę netto... zł (słownie:...) podatek VAT... zł (słownie:...) Cenę brutto... zł (słownie:...) Strona 1 z 2

11 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Oświadczam, że zgodne z Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A.: 1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oświadczam, że: 1. zapoznałem się z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT czynnego. 3. akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą. 4. załączone do oferty dokumenty przedstawiają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 5. oferta nie zawiera/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach..oferty. 6. wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować na: ... lub.. 7. w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: (imię i nazwisko) tel.:...., 8. Wadium NIE DOTYCZY 9. imię, nazwisko, i nr telefonu osoby do kontaktów podczas aukcji... Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich rubryk formularza ofertowego, natomiast Zamawiający nie dopuszcza do wprowadzania przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych zapisów (oświadczeń) w Formularzu ofertowym i we Wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. *) niepotrzebne skreślić pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Strona 2 z 2

12 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 (do SIWZ) UMOWA NR 762/GL/LZA/AO/2014 Zakup wsparci serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 zawarta w dniu r. w Skarżysku Kamiennej pomiędzy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony w imieniu której działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, zwany dalej Zamawiającym reprezentowany przez: Wojciech Kurek Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na podstawie pełnomocnictwa z dnia r., zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą:., zarejestrowaną w.., z siedzibą:.., NIP:.., REGON:. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:.., Adres do korespondencji strony określają: Zamawiający: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko - Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, Skarżysko - Kamienna, Wydział Inwestycji, Tel. (41) , fax (41) , Wykonawca:.,., tel./fax.., , W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. strony ustalają co następuje: 1 1. Przedmiotem umowy jest zakup na okres 1 roku usługi wsparcia serwisowego na poziomie NBD (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie naprawa w następnym dniu) dla dwóch serwerów M5000 oraz rozwiązania klastrowego na rok W zakres serwisu wchodzi: - naprawa serwerów w miejscu instalacji, - naprawa rozwiązania klastrowego, - dostawa części, - wsparcie telefoniczne, - dostęp do aktualizacji systemu operacyjnego. 3. Realizacja przedmiotu umowy będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Termin realizacji: przez okres 12 miesięcy od dnia do Strona 1 z 5

13 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/ Jako miejsce realizacji przedmiotu umowy ustala się: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, Wydział Informatyki. 5. Wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę wynosi: Wartość umowy netto: zł. (słownie:... zł.,) Wartość umowy brutto:.. zł. (słownie:... zł.) 2 1. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana w cyklach miesięcznych. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wykonania usługi, oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego. Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: (do przesyłania faktur zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r.) W przypadku przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r., wymagane jest podpisanie odrębnego oświadczenia. 3. Cena netto (bez VAT), ustalona w 1 ust. 4 jest stała, nie podlega waloryzacji będzie obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy. 4. Wraz z wynagrodzeniem netto, o którym mowa w 1 ust. 4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy będącemu podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, należny podatek VAT 23% w wysokości zł (słownie..) 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca wystawi fakturę na przedmiot umowy po zmianie przepisów prawa posługując się stawką VAT obowiązującą w momencie wystawienia faktury. Podatek VAT zostanie obliczony od cen netto podanych w ofercie zgodnie z 1 ust W przypadku Wykonawcy zagranicznego niebędącego podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem polskim Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Pan Ryszard Frąckiewicz tel , 2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: Pan/Pani... tel..., Zmiana danych wskazanych w ust. 1, 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony Zamawiający może odstąpić od Umowy: Strona 2 z 5

14 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 a) w razie naruszenia Umowy przez Wykonawcę wskutek zaistnienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca, b) w razie świadczenia przez Wykonawcę usługi niezgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie. 4. Odstąpienie od umowy będzie poprzedzone procedurą naprawczą ustaloną przez strony umowy w formie pisemnej W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mają prawo dochodzić kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 1 % od wartości netto umowy (wynikających z 1 ust. 4) w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; w wysokości 1 % wartości netto umowy (wynikających z 1 ust. 4) zareklamowanej w przypadku zwłoki w usunięciu wad jakościowych i/lub ilościowych, licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. w wysokości 5% wartości netto umowy (wynikających z 1 ust. 4), w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: Wysokości 1 % wartości netto Umowy (wynikającej z 1 ust. 4) zamówionych i nie odebranych urządzeń, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. w wysokości 5 % wartości netto (wynikających z 1 ust. 4) umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 2. Jeżeli wartość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. W przypadku niedostosowania się Wykonawcy do wyznaczonego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zleceniodawca może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Strony niniejszym potwierdzają, że w przypadku podpisania przez umowy konsolidacyjnej ze Spółką z Grupy Kapitałowej PGE obejmującej swym zakresem przedmiot niniejszej Umowy, Umowa niniejsza zostanie rozwiązana z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy konsolidacyjnej, pod warunkiem złożenia przez Zleceniodawcę stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zawarciu umowy konsolidacyjnej 7 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. Strona 3 z 5

15 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/ Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją Umowy oraz innych informacji, o których powziął wiadomość, bez względu na źródło ich pochodzenia w związku z zawarciem bądź wykonaniem Umowy oraz wykorzystania otrzymanych od Zamawiającego informacji tylko w celu wykonania Umowy. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca jest zobowiązany do nie publikowania, przekazywania, ujawniania ani udzielania żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania i zabezpieczenia, informacji o których mowa w ust. 1 przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom trzecim zarówno w okresie realizacji niniejszej Umowy, jak i bez ograniczeń czasowych po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 3. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli w szczególności przez swoich pracowników oraz podwykonawców oraz inne osoby zatrudnione przez niego do wykonywania przedmiotu Umowy. Wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy lub pod jego kierownictwem będą uczestniczyły w realizacji Umowy zostaną przez niego zobowiązane do zachowania w tajemnicy tych informacji przynajmniej w takim samym zakresie w jakim zobowiązany jest Wykonawca. 4. Obowiązek dochowania tajemnicy, nie będzie obowiązywał, gdy: informacja, jest powszechnie znana, informacja została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, informacja została ujawniona zgodnie z wymogami obwiązującego prawa lub orzeczenia sądowego 9 Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Oferta Wykonawcy z dnia - - r. na Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015, jak również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz zawiadomienie o wyborze oferty stanowią integralną część niniejszej Umowy. 11 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowa zostaje zawarta na okres od r. do r. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: Strona 4 z 5

16 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy z dnia Załącznik nr 2 - Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Akceptuję niniejszy wzór umowy bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do zawarcia umowy nie później niż przed upływem terminu związania ofertą... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 5 z 5

17 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ /nazwa firmy Wykonawcy, telefon kontaktowy lub / OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pn.: Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 Zgodnie z 21 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. w imieniu Wykonawcy tj.: (nazwa wykonawcy) jako upoważniony do reprezentowania oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w zakresie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia; 3. znajduje(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data) do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

18 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 4 (do SIWZ) (miejscowość data) Wykonawcy) OŚWIADCZENIE (Pieczęć Firmowa do 27 ust 2 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja S.A. na Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących w szczególności: a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością, b) Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE Dystrybucja S.A. lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz PGE Dystrybucja S.A. lub Spółki GK PGE, c) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, d) Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, e) Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.... (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

19 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Wydział Zamówień Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 5 (do SIWZ) Ofertę sporządzono dnia.... Pieczęć firmowa Wykonawcy Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zrealizowanych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia (do wykazu należy dołączyć listy referencyjne) Lp. Odbiorca Przedmiot dostawy Wartość Data i miejsce wykonania dostawy pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Strona 1 z 1

20 Załącznik nr 6 do SIWZ postępowanie 762/GL/LZA/AO/2014 I. Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem Lp. Opis produktu Ilość Nr seryjny Data wymagalności serwisu 1 SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702F 31 grudzień ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702F 31 grudzień SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702C 31 grudzień ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702C 31 grudzień Sun Cluster for E M Server Perpetual - Sun Cluster for M5000 2x lic (CLUIS-320-V929) Sun Cluster Agent for HA Oracle Agent - Cluster Pe - Agent HA (CLAIS-XXR- 9999) 1 31 grudzień grudzień 2013 Poziom serwisu 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD II. Wymagania serwisowe w stosunku do serwerów M5000 oraz Sun Clustra a) zapewnienie części zamiennych do serwerów M5000 w cenie kontraktu; b) zapewnienie w razie potrzeb możliwości rozbudowy serwerów M5000 o dodatkowe komponenty (dyski, pamięć cache, porty FC, itp.) i oprogramowanie dostępne w ofercie producenta dla danego modelu urządzenia; c) całodobowy dostęp poprzez Internet do interakcyjnej bazy wiedzy Oracle Support (wcześniej SunSolve); d) całodobowy dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy ; e) całodobowy dostęp internetowy do systemu rejestrowania, monitorowania i analizy zgłoszeń serwisowych udostępnionych przez Wykonawcę; f) dostęp do poprawek systemu operacyjnego Solaris i Sun Cluster (Internet); g) dostęp do nowych wersji systemu operacyjnego Solaris i Sun Cluster(Internet); h) dostępność telefoniczna 7x 24 dedykowanych inżynierów systemowych do bieżących kontaktów z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego; i) przeglądy techniczne (2 w ciągu trwania okresu serwisowego) obejmujące: - sprawdzenie stanu serwerów, - sprawdzenie systemu operacyjnego, - sprawdzenie oprogramowania klastrowego, - aktualizację oprogramowania systemowego w razie konieczności, - aktualizację oprogramowania klastrowego w razie konieczności, - spisanie protokołów potwierdzających brak usterek w systemie. j) kwartalne raportowanie wykonanych usług. k) 3 priorytety zgłoszeń serwisowych czasy priorytetów: Priorytet 1 (krytyczny) - inżynier systemowy odpowiada na zgłoszenie w ciągu 1 godziny od zgłoszenia, - w ciągu 12 godzin inżynier serwisowy pojawia się w miejscu usterki serwera, - w następnym dniu zostaje przywrócona funkcjonalności sprzętu i oprogramowania objętych serwisem, - naprawa uszkodzonego podzespołu lub wymiana w ciągu 4 dni. Priorytet 2 (poważny) - inżynier pomocy technicznej odpowiada na zgłoszenia Zamawiającego dotyczące pomocy technicznej w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia. - jeżeli będzie konieczna pomoc techniczna na miejscu, w następnym dniu inżynier serwisowy zjawia się w miejscu instalacji, - w następnym dniu zostaje przywrócona funkcjonalności sprzętu i oprogramowania objętych serwisem,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-6/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo