Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015"

Transkrypt

1 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 ZNAK POSTĘPOWANIA: 762/GL/LZA/AO/2014 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej: Iwona Sieczka imię i nazwisko Zatwierdzam podpis Strona 1 z 9

2 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Zamawiający PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamienna, adres: Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w całości opłacony. Telefon: (+48 41) , ; Fax.: (+48 41) , Strona internetowa: Godziny urzędowania: od 7 00 do (od poniedziałku do piątku) NUMER POSTĘPOWANIA: 762/GL/LZA/AO/ Przedmiot zamówienia 2.1. Zakup usługi wsparcia serwisowego na poziomie NBD (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie naprawa w następnym dniu) dla dwóch serwerów M5000 oraz rozwiązania klastrowego W zakres serwisu wchodzi: - naprawa serwerów w miejscu instalacji, - naprawa rozwiązania klastrowego, - dostawa części, - wsparcie telefoniczne, - dostęp do aktualizacji systemu operacyjnego Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem Lp. Opis produktu Ilość Strona 2 z 9 Nr seryjny Data wymagalności serwisu Poziom serwisu 1 SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702F 31 grudzień x7 FIX NBD 2 ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702F 31 grudzień x7 FIX NBD 3 SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702C 31 grudzień x7 FIX NBD 4 ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702C 31 grudzień x7 FIX NBD 5 Sun Cluster for E M Server Perpetual - Sun Cluster for M5000 2x lic 1 31 grudzień x7 FIX NBD (CLUIS-320-V929) 6 Sun Cluster Agent for HA Oracle Agent - Cluster Pe - Agent HA (CLAIS-XXR- 9999) 1 31 grudzień x7 FIX NBD 2.4. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zgodnie z kryterium oceny ofert, pkt. 8 oraz zgodnie Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A. 3. Miejsca świadczenia usługi Jako miejsce świadczenia usługi ustala się: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, Wydział Informatyki. 4. Termin realizacji Termin realizacji: przez okres 12 miesięcy Termin płatności: 5.1. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wykonania usługi oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego 5

3 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: (do przesyłania faktur zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r.) W przypadku przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r., wymagane jest podpisanie odrębnego oświadczenia Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 6. Wymagania stawiane Wykonawcom 6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez szczegółową analizę dokumentów przedłożonych przez Wykonawców. 7. Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu 7.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia w PGE Dystrybucja S.A. wyklucza się: Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością; Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z Zamawiającym lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub Spółki GK PGE; Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału postępowaniu określonych przez Zamawiającego; Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidację; Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia Oferta Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania nie będzie rozpatrywana O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 8. Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium: Lp. Kryterium Znaczenie 1. cena brutto 100% 9. Sposób obliczania ceny Cena winna składać się z następujących elementów: 9.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto przedmiotu zamówienia W cenie jednostkowej netto Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy Wartość netto uzyskuje się poprzez pomnożenie ilości jednostek przez cenę jednostkową netto usługi Wykonawca zobowiązany jest określić stawkę podatku VAT. Strona 3 z 9

4 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Wartość podatku VAT uzyskuje się poprzez pomnożenie ceny netto przez stawkę podatku VAT. Wartość podatku VAT zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza Cenę brutto uzyskuje się poprzez dodanie do ceny netto wartości podatku VAT Cenę netto i brutto oferty oraz wartość podatku VAT winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną wartość zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Cenę i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 10. Opis przygotowania oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym Oferta musi być trwale zszyta/spięta Oferta winna zawierać SPIS TREŚCI zawierający: liczbę porządkową, nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje Dokumenty stanowiące ofertę wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Ofertę składa się w jednym egzemplarzu Elementy składowe oferty winny być załączone w kolejności wskazanej w punkcie 11 SIWZ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 11. Elementy składowe oferty Oferta powinna zawierać ułożone w kolejności następujące dokumenty: 11.1 Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) Zaakceptowany wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nie zalega z płaceniem podatków, lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ( za aktualne uważa się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej, należy dołączyć umowę spółki, 11.9 w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w przypadku umowy konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia: a) oznaczenie stron, b) wskazanie lidera i sposobu reprezentowania konsorcjum c) określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, d) oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej uczestników konsorcjum wobec Strona 4 z 9

5 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 Zamawiającego (art. 366 Kodeksu cywilnego), e) okres obowiązywania umowy, nie krótszy niż termin realizacji zamówienia, f) zasady działania uczestników konsorcjum z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia. Dokumenty wymienione w pkt i składa każdy z podmiotów występujących wspólnie. Dokumenty wymienione w pkt wspólne dla podmiotów występujących wspólnie Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat usług ( co najmniej 3 usługi) zgodnie z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w całym tym okresie, o wartości zbliżonej do ceny ofertowej, z podaniem nazwy, adresu odbiorcy oraz wartości poszczególnych usług (Załącznik nr 5) Referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie usług, zgodnie ze złożonym wykazem, o którym mowa w pkt SIWZ Oświadczenie o posiadaniu statusu partnera serwisowego producenta w zakresie urządzeń wymienionych w pkt.2 SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ Oryginał imiennego upoważnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta wraz z załącznikami, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Wymienione wyżej dokumenty należy załączyć w oryginale lub kserokopii z wyłączeniem pkt SIWZ poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli tych podmiotów. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do jej prawdziwości). Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć ten dokument wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 12. Tryb udzielania wyjaśnień Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert. Pytania Wykonawców winny być formułowane na piśmie Zamawiający udzieli odpowiedzi na skierowane przez Wykonawców pytania, jeżeli pismo wpłynie nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert Wszystkie wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) będą umieszczone na stronie Osobami upoważnionymi do porozumiewania się w Wykonawcami są: w sprawach proceduralnych: Artur Osiński tel w sprawach merytorycznych: Sławomir Kotański, tel Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać w zapieczętowanych, nieprzejrzystych opakowaniach do dnia r. do godz. 09:00 w: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka Skarżysko Kamienna sekretariat (II piętro pokój nr 213) Koperta lub opakowanie powinno być oznakowane następująco: Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem Strona 5 z 9

6 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 dnia i godziny złożenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, nieoznaczonych i/lub niezaadresowanych zgodnie w wymogami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 14. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 10:00 w: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko -Kamienna ul. Szydłowiecka 26A Skarżysko Kamienna Świetlica Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert wynikającego z pkt zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 15. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 45 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 16. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli nastąpią okoliczności przewidziane w 31 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. 17. Tryb ogłoszenia wyników postępowania Informacja o wyniku postępowania wyborze najkorzystniejszej oferty, sporządzona zgodnie z 30 ust. 8 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A., zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przesłana ( , fax - zgodnie ze wskazaniem przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym )do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą według kryterium przyjętego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 18. Protesty Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przysługuje protest zgodnie z 46 w terminie 4 dni od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, jednak nie później niż 7 dni od dnia dokonania czynności w postępowaniu Rozpatrzenie protestu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie jest równoznaczny z jego oddaleniem. 19. Aukcja elektroniczna Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zgodnie z 30 ust 9 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Jeżeli zostanie złożona tylko 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający zgodnie z 14 ust 3 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcą. Strona 6 z 9

7 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/ Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres podany w formularzu oferty, instrukcje obsługi systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Oferenta oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PODRĘCZNIKA OFERENTA Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o: pozycji złożonych przez nich ofert, stronie internetowej na której odbędzie się aukcja, https://swpp.gkpge.pl minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej, terminie otwarcia aukcji elektronicznej, terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej, sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej Zamawiający informuje, iż przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena ofertowa [PLN] Zamawiający podaje wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców przystępujących do udziału w aukcji: a) nazwa i NIP Wykonawcy oraz imię, nazwisko, i nr telefonu osoby do kontaktów podczas aukcji Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej: a) Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie: 20 min. b) Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej - pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. c) Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona - o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie. d) Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej dynamicznej, co oznacza, że każda oferta cenowa wykonawcy zostanie przyjęta przy minimalnej wartości postąpienia, tylko wówczas gdy będzie ona niższa od aktualnej oferty Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia ceny uprzednio złożonej oferty. e) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. f) Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej do systemu, aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. g) W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. h) Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie i) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną j) W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję lub ją unieważnić. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres podany w formularzu oferty. k) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych niezbędne do udziału w aukcji: Komputer klasy PC z procesorem min. Pentium 133 Mhz; Pamięć operacyjna min. 64 MB; Strona 7 z 9

8 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 System operacyjny MS-Windows w wersji 98 lub wyższej; Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub MS Explorer w wersji 5.5 SP 1 lub wyższej; Połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 56 kb/s Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po negocjacjach handlowych lub aukcji elektronicznej Jako najkorzystniejsza zostanie wskazana oferta, która po zakończeniu aukcji uzyskała najniższą cenę w danym zadaniu. Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia ostatecznej ceny oferty złożonej w trakcie aukcji. Wykonawca uczestniczący w aukcji dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej ostateczną ofertę - formularz ofertowy po aukcji, podlegającej procesowi aukcyjnemu, tj. na które złożył uprzednio ofertę. Zamawiający prześle formularz ofertowy wraz z zaproszeniem Ofertę po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych Wykonawca może przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu, na adresy/numery korespondencyjne Zamawiającego, podane w SIWZ. Oferta po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych winna być podpisana zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez pełnomocnika W przypadku nie wpłynięcia oferty po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub negocjacji handlowych, Zamawiający przyjmie do porównania ofert Ofertę Wykonawcy złożoną zgodnie z pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych, w sytuacji kiedy oferta najkorzystniejsza po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przekracza zaplanowany na ten cel budżet. 20. Negocjacje handlowe Zamawiający zgodnie z 14 ust 3 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. 20. Umowa Umowa, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 21. Uwagi końcowe Postępowanie o udzielenie zamówienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna jest jawne. Jawność nie obejmuje informacji udostępnionych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ich poufności Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. jest do wglądu od poniedziałku do piątku od godz do w Departamencie Logistyki, Wydział Zamówień pokój 215, ul. Szydłowiecka 26, Skarżysko-Kamienna oraz dostępny na stronie internetowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części zamówienia podwykonawcom Zamawiający dopuszcza składania ofert przez konsorcjum w niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej. 22. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 - formularz ofertowy Załącznik nr 2 - wzór umowy Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Strona 8 z 9

9 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw o wykluczeniu. Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych usług. Załącznik nr 6 - Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem. SIWZ został opracowany przez: Artur Osiński. SIWZ zatwierdzono dnia..... przez..... Strona 9 z 9

10 Ofertę sporządzono dnia. r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 1 (do SIWZ). Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY POSTĘPOWANIE NR 762/GL/LZA/AO/2014 Postępowanie prowadzone według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faksu... nr NIP... nr REGON... Dane dotyczące Zamawiającego PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku-Kamienna, adres: Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w całości opłacony. Telefon: (+48 41) , ; Fax.: (+48 41) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok Zobowiązania Wykonawcy: Zobowiązuję się dokonać wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015, za: cenę netto... zł (słownie:...) podatek VAT... zł (słownie:...) Cenę brutto... zł (słownie:...) Strona 1 z 2

11 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Oświadczam, że zgodne z Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A.: 1. jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia, 3. dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia, 4. znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oświadczam, że: 1. zapoznałem się z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT czynnego. 3. akceptuję wskazany w SIWZ czas związania ofertą. 4. załączone do oferty dokumenty przedstawiają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 5. oferta nie zawiera/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach..oferty. 6. wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować na: ... lub.. 7. w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: (imię i nazwisko) tel.:...., 8. Wadium NIE DOTYCZY 9. imię, nazwisko, i nr telefonu osoby do kontaktów podczas aukcji... Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich rubryk formularza ofertowego, natomiast Zamawiający nie dopuszcza do wprowadzania przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych zapisów (oświadczeń) w Formularzu ofertowym i we Wzorze umowy pod rygorem odrzucenia oferty. *) niepotrzebne skreślić pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Strona 2 z 2

12 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 (do SIWZ) UMOWA NR 762/GL/LZA/AO/2014 Zakup wsparci serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 zawarta w dniu r. w Skarżysku Kamiennej pomiędzy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: zł w pełni opłacony w imieniu której działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, zwany dalej Zamawiającym reprezentowany przez: Wojciech Kurek Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na podstawie pełnomocnictwa z dnia r., zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą:., zarejestrowaną w.., z siedzibą:.., NIP:.., REGON:. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:.., Adres do korespondencji strony określają: Zamawiający: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Skarżysko - Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, Skarżysko - Kamienna, Wydział Inwestycji, Tel. (41) , fax (41) , Wykonawca:.,., tel./fax.., , W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. strony ustalają co następuje: 1 1. Przedmiotem umowy jest zakup na okres 1 roku usługi wsparcia serwisowego na poziomie NBD (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie naprawa w następnym dniu) dla dwóch serwerów M5000 oraz rozwiązania klastrowego na rok W zakres serwisu wchodzi: - naprawa serwerów w miejscu instalacji, - naprawa rozwiązania klastrowego, - dostawa części, - wsparcie telefoniczne, - dostęp do aktualizacji systemu operacyjnego. 3. Realizacja przedmiotu umowy będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Termin realizacji: przez okres 12 miesięcy od dnia do Strona 1 z 5

13 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/ Jako miejsce realizacji przedmiotu umowy ustala się: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, Wydział Informatyki. 5. Wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę wynosi: Wartość umowy netto: zł. (słownie:... zł.,) Wartość umowy brutto:.. zł. (słownie:... zł.) 2 1. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana w cyklach miesięcznych. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wykonania usługi, oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego. Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: (do przesyłania faktur zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r.) W przypadku przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r., wymagane jest podpisanie odrębnego oświadczenia. 3. Cena netto (bez VAT), ustalona w 1 ust. 4 jest stała, nie podlega waloryzacji będzie obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy. 4. Wraz z wynagrodzeniem netto, o którym mowa w 1 ust. 4, Zamawiający zapłaci Wykonawcy będącemu podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, należny podatek VAT 23% w wysokości zł (słownie..) 5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca wystawi fakturę na przedmiot umowy po zmianie przepisów prawa posługując się stawką VAT obowiązującą w momencie wystawienia faktury. Podatek VAT zostanie obliczony od cen netto podanych w ofercie zgodnie z 1 ust W przypadku Wykonawcy zagranicznego niebędącego podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem polskim Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest: Pan Ryszard Frąckiewicz tel , 2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest: Pan/Pani... tel..., Zmiana danych wskazanych w ust. 1, 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony Zamawiający może odstąpić od Umowy: Strona 2 z 5

14 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 a) w razie naruszenia Umowy przez Wykonawcę wskutek zaistnienia okoliczności za które odpowiada Wykonawca, b) w razie świadczenia przez Wykonawcę usługi niezgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie. 4. Odstąpienie od umowy będzie poprzedzone procedurą naprawczą ustaloną przez strony umowy w formie pisemnej W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mają prawo dochodzić kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: w wysokości 1 % od wartości netto umowy (wynikających z 1 ust. 4) w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ w ustalonym terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; w wysokości 1 % wartości netto umowy (wynikających z 1 ust. 4) zareklamowanej w przypadku zwłoki w usunięciu wad jakościowych i/lub ilościowych, licząc od dnia uzgodnionego na usunięcie reklamacji, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. w wysokości 5% wartości netto umowy (wynikających z 1 ust. 4), w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: Wysokości 1 % wartości netto Umowy (wynikającej z 1 ust. 4) zamówionych i nie odebranych urządzeń, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. w wysokości 5 % wartości netto (wynikających z 1 ust. 4) umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 2. Jeżeli wartość kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. W przypadku niedostosowania się Wykonawcy do wyznaczonego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zleceniodawca może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na spółkę Grupy Kapitałowej PGE lub inny podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Strony niniejszym potwierdzają, że w przypadku podpisania przez umowy konsolidacyjnej ze Spółką z Grupy Kapitałowej PGE obejmującej swym zakresem przedmiot niniejszej Umowy, Umowa niniejsza zostanie rozwiązana z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy konsolidacyjnej, pod warunkiem złożenia przez Zleceniodawcę stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zawarciu umowy konsolidacyjnej 7 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności. Strona 3 z 5

15 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/ Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją Umowy oraz innych informacji, o których powziął wiadomość, bez względu na źródło ich pochodzenia w związku z zawarciem bądź wykonaniem Umowy oraz wykorzystania otrzymanych od Zamawiającego informacji tylko w celu wykonania Umowy. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca jest zobowiązany do nie publikowania, przekazywania, ujawniania ani udzielania żadnych informacji, które uzyska w związku z realizacją niniejszej Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania i zabezpieczenia, informacji o których mowa w ust. 1 przed ujawnieniem lub udostępnieniem ich osobom trzecim zarówno w okresie realizacji niniejszej Umowy, jak i bez ograniczeń czasowych po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 3. Wykonawca odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie zobowiązań określonych w niniejszej klauzuli w szczególności przez swoich pracowników oraz podwykonawców oraz inne osoby zatrudnione przez niego do wykonywania przedmiotu Umowy. Wszystkie osoby, które w imieniu Wykonawcy lub pod jego kierownictwem będą uczestniczyły w realizacji Umowy zostaną przez niego zobowiązane do zachowania w tajemnicy tych informacji przynajmniej w takim samym zakresie w jakim zobowiązany jest Wykonawca. 4. Obowiązek dochowania tajemnicy, nie będzie obowiązywał, gdy: informacja, jest powszechnie znana, informacja została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, informacja została ujawniona zgodnie z wymogami obwiązującego prawa lub orzeczenia sądowego 9 Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Oferta Wykonawcy z dnia - - r. na Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015, jak również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz zawiadomienie o wyborze oferty stanowią integralną część niniejszej Umowy. 11 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowa zostaje zawarta na okres od r. do r. 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: Strona 4 z 5

16 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy z dnia Załącznik nr 2 - Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Akceptuję niniejszy wzór umowy bez zastrzeżeń oraz zobowiązuję się do zawarcia umowy nie później niż przed upływem terminu związania ofertą... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 5 z 5

17 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ /nazwa firmy Wykonawcy, telefon kontaktowy lub / OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pn.: Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 Zgodnie z 21 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. w imieniu Wykonawcy tj.: (nazwa wykonawcy) jako upoważniony do reprezentowania oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w zakresie: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia; 3. znajduje(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk (pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych (data) do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

18 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 4 (do SIWZ) (miejscowość data) Wykonawcy) OŚWIADCZENIE (Pieczęć Firmowa do 27 ust 2 Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja S.A. na Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących w szczególności: a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością, b) Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE Dystrybucja S.A. lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz PGE Dystrybucja S.A. lub Spółki GK PGE, c) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, d) Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, e) Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.... (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

19 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Wydział Zamówień Nr postępowania 762/GL/LZA/AO/2014 Załącznik nr 5 (do SIWZ) Ofertę sporządzono dnia.... Pieczęć firmowa Wykonawcy Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zrealizowanych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia (do wykazu należy dołączyć listy referencyjne) Lp. Odbiorca Przedmiot dostawy Wartość Data i miejsce wykonania dostawy pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Strona 1 z 1

20 Załącznik nr 6 do SIWZ postępowanie 762/GL/LZA/AO/2014 I. Wykaz Sprzętu i Oprogramowania Objętego Serwisem Lp. Opis produktu Ilość Nr seryjny Data wymagalności serwisu 1 SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702F 31 grudzień ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702F 31 grudzień SE M GHz 2P16GB 2HDD 1 BCF094702C 31 grudzień ASY,FF2,1X2CPUJ,16GB(2X4X2G1R) 1 BCF094702C 31 grudzień Sun Cluster for E M Server Perpetual - Sun Cluster for M5000 2x lic (CLUIS-320-V929) Sun Cluster Agent for HA Oracle Agent - Cluster Pe - Agent HA (CLAIS-XXR- 9999) 1 31 grudzień grudzień 2013 Poziom serwisu 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD 24x7 FIX NBD II. Wymagania serwisowe w stosunku do serwerów M5000 oraz Sun Clustra a) zapewnienie części zamiennych do serwerów M5000 w cenie kontraktu; b) zapewnienie w razie potrzeb możliwości rozbudowy serwerów M5000 o dodatkowe komponenty (dyski, pamięć cache, porty FC, itp.) i oprogramowanie dostępne w ofercie producenta dla danego modelu urządzenia; c) całodobowy dostęp poprzez Internet do interakcyjnej bazy wiedzy Oracle Support (wcześniej SunSolve); d) całodobowy dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy ; e) całodobowy dostęp internetowy do systemu rejestrowania, monitorowania i analizy zgłoszeń serwisowych udostępnionych przez Wykonawcę; f) dostęp do poprawek systemu operacyjnego Solaris i Sun Cluster (Internet); g) dostęp do nowych wersji systemu operacyjnego Solaris i Sun Cluster(Internet); h) dostępność telefoniczna 7x 24 dedykowanych inżynierów systemowych do bieżących kontaktów z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego; i) przeglądy techniczne (2 w ciągu trwania okresu serwisowego) obejmujące: - sprawdzenie stanu serwerów, - sprawdzenie systemu operacyjnego, - sprawdzenie oprogramowania klastrowego, - aktualizację oprogramowania systemowego w razie konieczności, - aktualizację oprogramowania klastrowego w razie konieczności, - spisanie protokołów potwierdzających brak usterek w systemie. j) kwartalne raportowanie wykonanych usług. k) 3 priorytety zgłoszeń serwisowych czasy priorytetów: Priorytet 1 (krytyczny) - inżynier systemowy odpowiada na zgłoszenie w ciągu 1 godziny od zgłoszenia, - w ciągu 12 godzin inżynier serwisowy pojawia się w miejscu usterki serwera, - w następnym dniu zostaje przywrócona funkcjonalności sprzętu i oprogramowania objętych serwisem, - naprawa uszkodzonego podzespołu lub wymiana w ciągu 4 dni. Priorytet 2 (poważny) - inżynier pomocy technicznej odpowiada na zgłoszenia Zamawiającego dotyczące pomocy technicznej w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia. - jeżeli będzie konieczna pomoc techniczna na miejscu, w następnym dniu inżynier serwisowy zjawia się w miejscu instalacji, - w następnym dniu zostaje przywrócona funkcjonalności sprzętu i oprogramowania objętych serwisem,

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP:

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP: OGŁOSZENIE z dnia 01.03.2007 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj Nr sprawy: 420000-ILGW-253-14/09/BK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

/Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 ZSBC/03/2013 /Projekt umowy/ UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Gliwicach pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PEC Sp. z o.o. w Hajnówce Dostawa miału węglowego energetycznego wraz z transportem i rozładunkiem do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce Spółka z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 28 lipca 2015 r. Numer sprawy: EDO / 11 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów Włoszczowa

Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów Włoszczowa ... (Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP) tel/fax : / e-mail:.. Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa Załącznik Nr 2 Formularz oferty OFERTA PRZETARGOWA na realizację zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 21 stycznia 2015 r. Numer sprawy: EDO / 02 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach 17-300 Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 tel. +48 85 655 28 25 email: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl Siemiatycze dnia 01.06.2017r Dotyczy postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz

DPS.IV Załącznik nr 1 do siwz DPS.IV.3710.5.8.2015 Załącznik nr 1 do siwz (pieczęć firmowa Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Odpowiadając na ogłoszenie z dnia. o zamówieniu publicznym na dostawy artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

3 UMOWA NR.. /NS/2017

3 UMOWA NR.. /NS/2017 Załącznik nr 3 UMOWA NR.. /NS/2017 zawarta w dniu r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o., przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU

WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU WYMAGANIA OFERTOWE DO PRZETARGU ogłoszonego na dzień 15.04.2016 r CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Os. Korfantego PU- 11 44-240 Żory 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP ; (N7I /2015)

Postępowanie nr: WNP ; (N7I /2015) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014)

Postępowanie nr: WNP (N7I /2014) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 17/2016

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 17/2016 Strona internetowa Elbląg, 2016-04-06 Znak sprawy 17/2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo