O ubezpieczeniach na życie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O ubezpieczeniach na życie"

Transkrypt

1 O ubezpieczeniach na życie 1

2 Spis treści Zarys historyczny 3 Mądry Polak po szkodzie 4 Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie 6 Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych 8 Ubezpieczenia ochronne 8 Ubezpieczenia ochronne terminowe 9 Ubezpieczenia ochronne dożywotnie 9 Dodatkowe korzyści: 10 Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe 11 Ubezpieczenia kapitałowe 11 Ubezpieczenia uniwersalne 13 Ubezpieczenia posagowe 14 Ubezpieczenia z kapitałowym funduszem inwestycyjnym 16 Proces zawierania umowy ubezpieczenia 17 Kontakt ze strony pośrednika 17 Spotkanie z pośrednikiem 17 Ankieta medyczna 21 Podsumowanie dobre rady 22 Podstawowe pojęcia (słowniczek) 24 2

3 Zarys historyczny Pierwsza udokumentowana polisa na życie została podpisana 18 czerwca 1583 r. w Londynie. Ubezpieczonym był William Gybbons, trudniący się konserwacją ryb i mięs. Ubezpieczającym i jednocześnie uposażonym był Richard Martin. Ryzyko śmierci Williama wzięła na siebie grupa kupców. Umowa zakładała, że świadczenie zostanie wypłacone w przypadku śmierci Gybbonsa w ciągu 12 miesięcy od daty jej podpisania. Los chciał, że William zmarł tuż przed upływem roku. Kupcy odmówili wypłaty pieniędzy, podając jako powód to, że umowa odnosiła się do roku księżycowego. Sprawa trafiła do sądu, który opowiedział się po stronie Martina i nakazał wypłatę świadczenia. Ze względu na brak umiejętności oszacowania długości życia człowieka, a tym samym określenia stopnia ryzyka, ubezpieczenia na życie rozwijały się dużo wolniej niż te o charakterze majątkowym. Wraz z rozwojem nauk matematycznych, statystycznych oraz medycyny zaczęto prowadzić coraz bardziej zaawansowane badania dotyczące ludzkiej śmiertelności. Bardzo istotnym osiągnięciem w tej dziedzinie było stowrzenie teorii rachunku prawdopodobieństwa, której autorami byli: Christian Huygens, holenderski fizyk, astronom i matematyk, oraz Blaise Pascal, fizyk, matematyk i filozof francuskiego pochodzenia. W tym czasie powstała także teoria ubezpieczeń na życie stworzona przez Holendra Jana de Witta. Przełomowe znaczenie miało jednak zbudowanie przez astronoma Edmunda Halleya w 1693 r. tablicy wymieralności, powstalej na podstawie danych zebranych przez wrocławskiego pastora Kacpra Neumanna. Pierwsze profesjonalne zakłady ubezpieczeń na życie o charakterze zarobkowym powstawały przede wszystkim w Anglii. Rozpoczęły tam działalność założone w 1699 r. Society of Assurances for Widows and Orphans (Towarszystwo ubezpieczeń dla wdów i sierot), w 1705 r. Amicable, a następnie Royal Exchange i London Assurance Corporation. Zmianę jakościową przyniósł rok 1762, kiedy to w Londynie powstało 3

4 towarzystwo wzajemne Equitable. Specjalizowało się w zawieraniu długoterminowych ubezpieczeń na życie, w których składka była ustalana na podstawie kalkulacji śmiertelności wynikającej z wieku ubezpieczanego. W Polsce pierwsze w pełni zorganizowane formy ochrony ubezpieczeniowej pojawiły się w czasach zaborów. W 1873 r. do życia powołane zostało pierwsze polskie prywatne przedsiębiorstwo ubezpieczeń na życie, funkcjonujące pod nazwą VESTA Bank Wzajemnych Zabezpieczeń na Życie. Od początku swojej działalności Vesta osiągała sukcesy, zajmując w 1900 r. 20. miejsce wśród 116 zakładów na rynku pruskim. W czasie I wojny światowej (1915 r.) wprowadziła ubezpieczenie na wypadek śmierci poniesionej w trakcie działań wojennych. Mądry Polak po szkodzie Jak pokazują badania, coraz częściej decydujemy się na ubezpieczenie mieszkania, które pozwoli pokryć koszty związane, np. z zalaniem czy też kradzieżą, wykupujemy polisy turystyczne przed wakacyjnym urlopem, a ze względu na ustawowy obowiązek zawieramy polisy komunikacyjne OC. Zapominamy jednak tak naprawdę o najważniejszej i najcenniejszej wartości, którą posiadamy własnym życiu. Traktujemy ubezpieczenie na życie jako zbędny wydatek, gdyż nie dopuszczamy do siebie faktu, że to nas może wkrótce dotknąć nieszczęście. To przeświadczenie, niestety, często bywa zgubne. Warto zatem poważnie rozważyć wykupienie polisy ubezpieczeniowej na życie, gdyż daje to poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w razie śmierci nie pozostawimy bliskich w trudnej sytuacji. 4

5 Fot. Jean Froidevaux/www.sxc.hu Ubezpieczenie na życie to umowa ochronna pomiędzy ubezpieczonym a towarzystwem ubezpieczeniowym, które za określone w umowie wynagrodzenie (składkę) przejmie na siebie konsekwencje zdarzeń losowych (realizację ryzyk). W przypadku ubezpieczenia na życie podstawowym ryzykiem jest śmierć ubezpieczonego. Główną funkcją polisy ubezpieczeniowej na życie jest zabezpieczenie na wypadek jego śmierci rodziny oraz osób, które pozostają na utrzymaniu ubezpieczonego. Polisa ubezpieczeniowa w swojej czystej formie jest gwarantem tego, że osoby uposażone, wskazane przez ubezpieczonego, nie pozostaną bez środków do życia. Wypłata świadczenia pozwoli utrzymać dotychczasowy poziom życia przez jakiś czas i ułatwi proces adaptacji w nowych warunkach. Środki uzyskane z polisy umożliwią spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek, a także pokryją ewentualne koszty związane z podatkami od spadku. 5

6 W Polsce rynek produktów ubezpieczeniowych stale się rozwija. Dużą rolę w rozpowszechnianiu i popularyzacji ubezpieczeń wśród Polaków odgrywają w ostatnim czasie banki, które wymagają od osób zaciągających np. kredyty hipoteczne zabezpieczenia w postaci polisy ubezpieczeniowej na życie. Wraz z rozwijającym się rynkiem ubezpieczeń w Polsce rośnie zainteresowanie Polaków możliwościami zabezpieczenia się przed szeregiem ryzyk występujących w życiu. Sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku ubezpieczeń na życie Ubezpieczenie na wypadek nieoczekiwanych okoliczności, a w szczególności ubezpieczenie życia to rozwiązane wskazane dla wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy mają niepełnosprawność, czy nie. W teorii każdy ma prawo do nabycia polisy ubezpieczeniowej. Zasady równości i niedyskryminacji są zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektywach Unii Europejskiej, a także w ratyfikowanej we wrześniu 2012 r. przez Prezydenta RP Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Art. 25 pkt e) Konwencji stanowi: Państwa-Strony (...) Zakażą dyskryminowania osób niepełnosprawnych przy udzielaniu ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczenia na życie,w sytuacji, gdy takie ubezpieczenie jest dozwolone przez ustawodawstwo danego kraju i będzie ono udzielone w sposób spawiedliwy i racjonalny. 6

7 Nie da sie jednak ukryć, że osoby z niepełnosprawnością mogą napotkać pewne przeszkody w procesie zawierania umowy ubezpieczeniowej. Z prawnego punktu widzenia zasada swobody umów nie zabrania ubezpieczycielowi odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia, w przypadku gdy mamy do czynienia z umowami dobrowolnymi. Nie należy jednak domniemywać złej woli ubezpieczyciela. Skąd zatem biorą się bariery, które napotykają na swojej drodze osoby z niepełnosprawnością? Towarzystwo ubezpieczeniowe w procesie zawierania umowy z potencjalnym klientem dokładnie weryfikuje i sprawdza stan zdrowia osoby ubiegającej się o polisę na życie. Wynika to z faktu, że niezbędne jest określenie indywidualnego ryzyka ubezpieczeniowego klienta. Za pośrednictwem specjalnej ankiety zostaniemy zapytani o historię ewentualnych chorób, przyjmowane leki, nałogi, a nawet o występowanie w rodzinie np. chorób nowotworowych. W przypadku kiedy wynik ankiety w jakiś sposób odbiega od normy, możemy zostać skierowani na dodatkowe badania. Do każdej osoby specjaliści z firmy ubezpieczeniowej podchodzą indywidualnie, bez względu na to, czy jesteśmy osobą sprawną, czy też nie. Stosowanie restrykcyjnych procedur powoduje, że przypadki schorzeń czy też chorób u osób z niepełnosprawnością są traktowane jako tzw. wykluczenie i uniemożliwiają zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Staje się tak np. w sytuacji, gdy niepełnosprawność jest konsekwencją przebytej choroby nowotworowej. Ryzyko ubezpieczeniowe w tym przypadku jest na tyle duże, że ubezpieczyciel musi wydać decyzję odmowną. W wielu przypadkach stosuje jednocześnie bufor bezpieczeństwa i ustala minimalny okres, który musi upłynąć od momentu zwalczenia nowotworu. Gdy minie czas określony w przepisach, np. 10 lat od ustania choroby, wtedy wykluczenie przestanie działać i będzie można się ubezpieczyć. Zatem istotą problemu nie jest w tej sytuacji niepełnosprawność osoby ubiegającej się o polisę, ale przebyta choroba bezpośrednio zagrażająca życiu. 7

8 W sytuacji kiedy poczujemy się pokrzywdzeni przez ubezpieczyciela i uznamy jego postępowanie za dyskryminujące, możemy dociekać swoich praw w trybie postępowania skargowego. W takiej sytuacji z pomocą przyjdzie Rzecznik Ubezpieczonych (www.rzu.gov.pl). Rodzaje i charakterystyka produktów ubezpieczeniowych Możemy wyróżnić wiele rodzajów ubezpieczeń na życie. Biorąc pod uwagę kryterium czasu trwania umowy, stosujemy podział na ubezpieczenia terminowe i dożywotnie. Ze względu na charakter umowy dzielimy je na ochronne i ochronno-oszczędnościowe. Te drugie możemy podzielić na kilka wariantów, tj. kapitałowe, posagowe, z funduszem inwestycyjnym oraz uniwersalne. W zależności od charakteru zdarzenia wyróżnia się także ubezpieczenia na życie, na dożycie, a także ubezpieczenia łączone. Ubezpieczenia ochronne Przedmiotem ubezpieczenia w tego typu polisach jest życie osoby ubezpieczonej. W przypadku śmierci ubezpieczonego następuje wypłata świadczenia na rzecz osoby uposażonej, wskazanej w dokumencie ubezpieczeniowym. Ubezpieczony może uposażyć więcej niż jedną osobę i procentowo określić podział sumy ubezpieczenia. 8

9 Ubezpieczenia ochronne terminowe W przypadku kiedy polisa ma charakter terminowy, idywidualnie ustalamy okres jej trwania. Najczęściej ta forma ubezpieczenia wykorzystywana jest jako rodzaj zabezpieczenia długoterminowych zobowiązań kredytowych, np. kredytu na mieszkanie. Ubezpieczenia ochronne dożywotnie W przypadku tego rodzaju polis ubezpieczenie obowiązuje do śmierci ubezpieczonego. Niestety, niekiedy ubezpieczyciel zastrzega w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), Fot. Erich Kasten/www.sxc.hu 9

10 że górną granicą obowiązywania ochrony jest np. 85. rok życia. W przypadku niektórych towarzystw obowiązek opłacania składek ustaje wraz z osiągnięciem określonego wieku. np. 70. roku życia, natomiast ubezpieczenie nadal obowiązuje. Dodatkowe korzyści: Z reguły polisy ubezpieczeniowe o charakterze ochronnym mają elastyczną i kompleksową strukturę, dzięki czemu możemy rozszerzać zakres ochrony o dodatkowe umowy, np.: 1. Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku jeśli w trakcie trwania umowy nastąpi śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uposażony otrzyma dodatkowe świadczenie. Najczęściej jest to dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku jeśli na skutek wypadku ubezpieczony dozna uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ustalonego w procentach stopnia uszczerbku czy też niepełnosprawności i sumy ubezpieczenia. 3. Ubezpieczenie na wypadek wystąpienia poważnych zachorowań jeśli w trakcie trwania umowy ubezpieczony poważnie zachoruje, towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości określonej w umowie. 4. Ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznej jeśli w trakcie trwania umowy ubezpieczony będzie zmuszony poddać się specjalistycznej operacji (która objęta jest ubezpieczeniem), towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości określonej w umowie. 5. Ubezpieczenie Assistance niektóre towarzystwa oferują w ramach dodatkowego ubezpieczenia pakiet Assistance, który w zależności od wariantu oferuje np. transport medyczny, opiekę psychologa, pielęgniarki etc. 10

11 Istnieje wiele rodzajów dodatkowych umów ubezpieczeniowych poszerzających zakres ochronny i dodatkowych świadczeń, dzięki czemu możemy kompleksowo zabezpieczyć życie i zdrowie. Pamiętać należy jednak, że każda umowa dodatkowa zwiększa wysokość składki. Konieczne jest także dokładne przeczytanie Ogólnych Warunków Umowy (OWU). To pozwoli upewnić się, że ryzyka, na zabezpieczeniu których najbardziej nam zależy, są objęte ochroną, a także uniknąć niemiłego zaskoczenia i zdenerwowania przy ewentualnej wypłacie świadczeń. Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe Ten typ polis ubezpieczeniowych pozwala chronić życie i równocześnie ma charakter oszczędnościowy. W Polsce ubezpieczenia ochronno-ubezpieczeniowe cieszą się największą popularnością. W tej grupie ubezpieczeń występuje następujący podział: Ubezpieczenia kapitałowe Tego rodzaju umowy ubezpieczeniowe charakteruzuje możliwość zadbania o ochronę życia ubezpieczonego, przy jednoczesnym gromadzeniu oszczędności. Polisy kapitałowe, inaczej zwane mieszanymi lub na życie i dożycie, są zawierane na określony czas. Zazwyczaj minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat, natomiast górny limit przeważnie jest ustalony na poziomie 75 lat. Termin na dożycie wynika z faktu, że polisa gwarantuje wypłatę tzw. wartości odstąpienia (wartość odstąpienia jest kwotowo równa sumie ubezpieczenia), 11

12 w przypadku kiedy dożyjemy końca polisy. Świadczenie o takiej samej wysokości, tj. sumy ubezpieczenia, zostanie wypłacone w sytuacji, kiedy dojdzie do śmierci ubezpieczonego w czasie trwania umowy. Dwuzadaniowość polisy wymaga podziału opłacanej składki. Jedna część pokryje funkcję ochronną, druga zaś zostanie zainwestowana. Dużą zaletą polisy kapitałowej jest fakt, że ryzyko inwestycyjne leży po stronie towarzystwa. W takiej sytuacji ubezpieczyciel zazwyczaj nie podejmuje ryzykownych inwestycji. Gwarantuje to posiadaczowi polisy mniejszy, ale pewny zysk. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają swoim klientom wybór opcji polisy nastawionej bardziej na oszczędzanie lub ochronę życia. W tym celu ustala się proporcje pomiędzy sumą ubezpieczenia a wartością odstąpienia. Fot. Penny Mathews/www.sxc.hu 12

13 W przypadku kiedy ubezpieczonemu bardziej zależy na ochronie życia, może zdecydować, że suma ubezpieczenia będzie 3-krotnie wyższa niż wartość odstąpienia i ustali proporcje na poziomie 3:1. W odwrotnej sytuacji, czyli nastawieniu bardziej proinwestycyjnym, suma odstąpienia będzie trzykrotnie wyższa od sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenia uniwersalne Ubezpieczenie uniwersalne, podobnie jak ubezpieczenie kapitałowe, jest skonstruowane tak, aby realizować równocześnie funkcję ochronną i oszczędnościową. Charakteryzuje się jednak kilkoma istotnymi różnicami. W ubezpieczeniu uniwersalnym nie występuje założenie o określonym czasie trwania polisy, w związku z czym w każdym momencie trwania umowy, ubezpieczony może zdecydować o jej rozwiązaniu i tym samym otrzymać zgromadzoną do tej chwili kwotę, tj. wartość rachunku polisy (wartość odstąpienia). W sytuacji kiedy w trakcie trwania umowy dojdzie do realizacji ryzyka, jakim jest śmierć ubezpieczonego, wtedy osobom uposażonym zostanie wypłacone świadczenie w wysokości równej sumie ubezpieczenia lub sumie wartości jednostek uczestnictwa, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Termin jednostka uczestnictwa pojawia się w tej sytuacji dlatego, że funkcja inwestycyjna polisy jest realizowana za pośrednictwem tzw. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Istotą tego rozwiązania w kontekście ryzyka inwestycyjnego jest fakt, że to klient jest nim obarczony. W procesie zawierania umowy będzie także musiał samodzielnie podjąć decyzję o wyborze danego funduszu. W przypadku polisy uniwersalnej nie istnieje zatem gwarancja wypłaty określonego kapitału po zakończeniu umowy. Termin ubezpieczenie uniwersalne opisuje nie tylko możliwość łączenia funkcji ochronnej i oszczędnościowej, ale także odnosi się 13

14 do elastyczności umowy w zakresie ustalania sumy ubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że klient może zdecydować o przyjęciu dowolnej sumy ubezpieczenia mieszczącej się w określonych wcześniej widełkach. Rozpiętość tego zakresu jest ściśle powiązana z aktualnym wiekiem klienta. Wybór sumy ubezpieczenia z dolnej granicy przedziału sprawi, że polisa będzie w głównej mierze wypełniać zadanie inwestycyjne. Wraz z przesuwaniem tej wartości w górę zakresu (czyli jej zwiększaniem) rosnąć będzie także ochronny charakter polisy. Dodatkowo, jeśli w kolejnych latach trwania umowy zmieniać się będą wymagania klienta lub jego skłonność do ryzyka, ubezpieczyciel umożliwi korektę wielkości sumy ubezpieczenia. W każdą rocznicę polisy towarzystwo przypomni także o możliwości indeksacji. Ważne: Ze względu na fakt, że nasze pieniądze inwestowane za pośrednictwem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nie są objęte gwarancją wypłaty, należy szczególnie dokładnie zapoznać się informacjami udostępnionymi przez towarzystwo na temat poszczególnych funduszy, a przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jakim ryzykiem inwestycyjnym się charakteryzują. Im wyższe ryzyko, tym większe prawdopodobieństwo, że zakładany przez nas plan inwestycyjny się nie zrealizuje. Ubezpieczenia posagowe Ubezpieczenie posagowe to kolejny przykład polisy na życie, która ma charakter ochronno-oszczędnościowy. Konstrukcja tego typu umowy może przedstawiać się dwojako. W pierwszym wariancie osoba wykupująca ubezpieczenie, inaczej zwana fundatorem, 14

15 jest zarówno ubezpieczającym, jak i ubezpieczonym. W drugim zaś ubezpieczającym jest fundator, a ubezpieczonym dziecko. W obu przypadkach jako uposażonego wskazuje się dziecko. Niezależnie od wariantu ten rodzaj ubezpieczenia jest skierowany do rodziców, dziadków, krewnych czy też innych osób, które chcą zapewnić dziecku bezpieczeństwo finansowe. Pod hasłem bezpieczeństwa finansowego kryje się najczęściej możliwość zagwarantowania dziecku godnego startu w dorosłe życie. Pieniądze zgromadzone na polisie mogą zostać spożytkowane np. jako wkład w zakup mieszkania, samochodu czy też pokrycie kosztów studiów. Umowa ma charakter terminowy i bardzo często trwa do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Ustalona przez fundatora (rodzica, dziadka, innego krewnego) składka jest w części inwestowana w tzw. fundusz posagowy, który jest niczym innym jak ubezpieczeniowym funduszem inwestycyjnym lub planem inwestycyjnym. Należy pamiętać, że w tym przypadku ryzyko inwestycyjne również leży po stronie klienta. Można je jednak minimalizować poprzez dobór odpowiedniego funduszu lub planu inwestycyjnego. Mimo że z reguły klienci wybierający ubezpieczenia posagowe koncentrują się na jej funkcji inwestycyjnej, nie należy zapominać o ochronie. Elastyczność umowy pozwala dostosować jej strukturę do potrzeb klienta i wybrać ostatecznie satysfakcjonujące rozwiązanie. W ofertach dotyczących ubezpieczeń posagowych bardzo często pojawia się możliwość wykupu umowy dodatkowej, nazywanej z reguły rentą posagową. Jest to bardzo korzystna opcja, która zapewnia, że w przypadku śmierci fundatora towarzystwo będzie wypłacać dziecku rentę w cyklu miesięcznym. Kwota renty ustalona zostanie na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia oraz stawki procentowej zapisanej w umowie. 15

16 Drugą ciekawą umową dodatkową może być opcja, która zakłada, że w przypadku zgonu fundatora towarzystwo przejmie na siebie obowiązek opłacania składek. Dzięki temu na koniec okresu ubezpieczenia dziecko otrzyma kwotę wynikającą z umowy głównej. Ważne: Jeśli zastanawiasz się nad wykupem ubezpieczenia posagowego dla swojego dziecka, pamiętaj, że im wcześniej zdecydujesz się na ten krok, tym mniejsza suma będzie ci potrzebna w cyklu miesięcznym, aby na koniec uzbierać satysfakcjonującą kwotę. Ubezpieczenia z kapitałowym funduszem inwestycyjnym To ubezpieczenia na życie o charakterze bezterminowym, skonstruowane głównie z myślą o gromadzeniu oszczędności. Ta forma ubezpieczenia pełni także funkcję ochrony życia, zazwyczaj jednak suma ubezpieczenia jest minimalna. Wpłacane składki są przeznaczane na wykup jednostek uczestnictwa, wybranego przez ubezpieczonego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mają w swoich ofertach nawet kilkadziesiąt funduszy o zróżnicowanych strukturach i stopniu ryzyka inwestycyjnego. Klient może zdecydować się na wybór jednego lub kilku funduszy, tworząc tzw. portfel inwestycyjny. Możemy zatem w ramach swojej inwestycji wybrać jednocześnie zarówno fundusze o bardziej ryzykownej formie lokowania kapitału, jak i tych bardziej bezpiecznych. Pamiętać należy, że ryzyko inwestycyjne leży po stronie ubezpieczonego, dlatego wybór funduszy należy potraktować priorytetowo. 16

17 Proces zawierania umowy ubezpieczenia Wraz z dynamicznym rozwojej rynku ubezpieczniowego w Polsce coraz częściej stajemy się odbiorcami procesów sprzedażowych związanych z produktami ubezpieczeniowymi. Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych kontaktują się z nami za pośrednictwem telefonu, a, internetowych i telewizyjnych kampanii reklamowych. Z jednej strony to komfort bogactwa, z drugiej zaś jak wybrać ofertę, która spełnia nasze oczekiwania? Część z nas reaguje negatywnie na próby kontaktu ze strony pośredników ubezpieczeniowych. Każdy ma swoje powody. Ci, którzy odmawiają ze względu na obawę przed nieznanym, skorzystają na poniższej lekturze. Kontakt ze strony pośrednika Pracownicy działu telemarketingu kontaktują się telefonicznie z potencjalnymi klientami i proponują krótkie spotkanie z pośrednikiem (agentem ubezpieczeniowym). Jeśli jesteśmy zainteresowani ubezpieczeniem, wystarczy, że ustalimy dogodny dla nas termin i miejsce spotkania. Spotkanie z pośrednikiem Każdy pośrednik ubezpieczeniowy musi być zarejestrowany w tzw. Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, prowadzonym przez KNF (Komisję Nadzoru Finansowego) 17

18 oraz zobowiązany jest do okazania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego rejestrację. Jeśli więc mamy jakieś obawy, zawsze możemy sprawdzić wiarygodność pośrednika. Na pierwszym spotkaniu przeprowadzona zostanie tzw. analiza potrzeb. Każdy profesjonalny pośrednik ubezpieczeniowy ma przygotowaną listę pytań, które pomogą określić potrzeby klienta, a tym samym przygotować odpowiednie rozwiązanie. 1. Jaki jest Pana/Pani wiek? 2. Czy ma Pan/Pani jakieś ubezpieczenie? 3. Czy jest Pan/Pani głównym żywicielem rodziny? 4. Jaka maksymalna wysokość składki ubezpieczeniowej pozwoliłaby zachować stabilność Pana/Pani budżetu domowego? Pojawiają się także pytania dotyczące naszych przychodów oraz miesięcznych kosztów. Nie mamy obowiązku odpowiadania na nie, jednak dzięki tym danym pośrednik jest w stanie precyzyjnie określić, jaka suma ubezpieczenia jest w naszym przypadku wystarczająca Przykład: Jan Kowalski jest głównym żywicielem rodziny, której miesięczne koszty wynoszą 2 tys. zł. Ma żonę, która pracuje dorywczo, i dwójkę dzieci. Jego życzeniem jest, aby na wypadek śmierci zabezpieczyć finansowe rodzinę do czasu uzyskania przez dzieci 18 lat. W tym celu musi ubezpieczyć się na okres 10 lat. To oznacza, że odpowiednia dla niego suma ubezpieczenia będzie wynosić 2000 zł x 12 miesięcy x 10 lat 240 tys. zł

19 Polisa ubezpieczeniowa Fot. Piotr Stanisławski Niedoświadczeni pośrednicy często zawyżają potrzebną sumę ubezpieczenia, zapominając o tym, że zazwyczaj pracownicy są ubezpieczani przez zakład pracy. Jeśli Jan Kowalski ma np. ubezpieczenie grupowe z zakładu pracy, należy odjąć od kalkulowanej sumy wartość polisy pracowniczej. Po określeniu odpowiedniej sumy ubezpieczenia pośrednik ustali, czy jesteśmy narażeni na dodatkowe ryzyka z tytułu wykonywanego zawodu lub też hobby. Na tym etapie pojawią się pytania typu: 1. Jaki jest Pana/Pani zawód? 5. Czy w ramach wykonywanego zawodu często podróżuje Pan/Pani samochodem? 6. Czy uprawia Pan/Pani sporty ekstremalne? (jeśli tak, to jakie?) 19

20 Zebrane informacje pozwolą precyzyjnie określić potrzeby i będą podstawową do przygotowania korzystnej oferty. Pośrednik ubezpieczeniowy wprowadzi wszelkie dane to specjalnego programu i przygotuje symulację polisy. Dzięki temu uzyskamy informacje o wymaganej składce, sumie ubezpieczenia, a w przypadku umowy inwestycyjnej symulację planu oszczędnościowego. Obowiązkiem agenta jest dołączenie do symulacji Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dokument OWU jest zazwyczaj dość obszernym tekstem, jednak w żadnym wypadku nie należy podpisywać polisy bez uprzedniego zapoznania się z jego treścią. Każdy wniosek o zawarcie umowy ubezpieczeniowej zawiera zapis stanowiący o tym, że klient otrzymał do wglądu dokument OWU i wraz ze złożeniem podpisu akceptuje jego treść. Zatem bardzo istotne jest, aby przed podpisaniem wniosku wszelkie informacje były jasne i zrozumiałe. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie należy podpisywać wniosku. Agent ubezpieczeniowy ma obowiązek odpowiedzi na wszystkie pytania i jego zadaniem jest wytłumaczenie każdej niejasności. 20

21 Ankieta medyczna Integralnym elementem wniosku o ubezpieczenie na życie jest kwestionariusz medyczny. Za jego pośrednictwem ubezpieczyciel uzyska informacje na temat stanu zdrowia klienta i tym samym określi ryzyko ubezpieczeniowe. Ważne: Wszelkie informacje wpisane do ankiety muszą być bezwzględnie zgodne z prawdą, a próby zatajenia istotnych danych mogą być w późniejszym etapie podstawą do niewypłacenia świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Jeśli dane zawarte w ankiecie będą odbiegać od normy, ubezpieczyciel skieruje nas na dodatkowe badania lekarskie. Koszty badań pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe. Towarzystwo ubezpieczeniowe po weryfikacji wniosku i ankiety medycznej oraz zapoznaniu się z ewentualnymi wynikami badań lekarskich określi, czy wcześniej założone wartości składki i sumy ubezpieczenia odpowiadają ustalonemu poziomowi ryzyka ubezpieczeniowego. Jeśli tak, nasz wniosek zostanie spolisowany i po opłaceniu pierwszej składki rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa. 21

22 ! Podsumowanie dobre rady 1. Zanim kupisz polisę, najlepiej porównaj oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych, aby ochronę świadczoną przez ubezpieczyciela dostosować do swoich potrzeb ubezpieczeniowych czyli ryzyk, przed którymi chcemy się zabezpieczyć. 2. Zwróć uwagę na ofertę dodatkowych umów ubezpieczenia, które mogą być zawarte jako integralna część polisy. 3. Dokładnie zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU). Dopóki wszelkie wątpliwości nie zostaną rozwiane, NIE PODPISUJ umowy. 4. Wybieraj towarzystwa ubezpieczeniowe o uznanej renomie. 5. Pamiętaj, że zawsze możesz sprawdzić wiarygodność agenta ubezpieczeniowego, z którym się kontaktujesz. Każdy pośrednik jest wpisany do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 6. Nie zatajaj informacji dotyczących twojego stanu zdrowia. Przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych mogą zweryfikować autentyczność podanych informacji, a wszelkie dane niezgodne z prawdą mogą być podstawą do niewypłacenia świadczeń. 7. Jeśli zastanawiasz się nad wykupem ubezpieczenia posagowego dla swojego dziecka lub polisy o charakterze oszczędnościowym, pamiętaj, że im wcześniej zdecydujesz się na ten krok, tym będzie potrzebna mniejsza suma w cyklu miesięcznym, aby na koniec uzbierać satysfakcjonującą kwotę. 8. Decydując się na polisę inwestycyjną, pamiętaj, że najczęściej ty ponosisz ryzyko inwestycyjne. Dokładnie zapoznaj się ofertą funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym naciskiem na stopień ryzyka, jakim się charakteryzują. 22

23 9. Bądź czujny, jeśli agent ubezpieczeniowy, przedstawijąc ci ofertę polisy inwestycyjnej, obiecuje złote góry i ogromne zyski. 10. Nie podejmuj pochopnej decyzji. Dokładnie zapoznaj się z dokumentacją, zanim podpiszesz wniosek. 11. Ubezpiecz swoje życie. To największa wartość, jaką posiadamy. 23

24 Podstawowe pojęcia (słowniczek) Indeksacja Możliwość podwyższenia składki i sumy ubezpieczenia w roczncę polisy ubezpieczeniowej, stosowana jako ochrona wartości świadczeń przed skutkami inflacji. Jednostka uczestnictwa Tytuł uczestnictwa w funduszu inwestycyjnych. W przypadku kiedy inwestujemy swoje pieniądze za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego, stajemy się jego uczestnikiem w stopniu proporcjonalnym do kwoty, jaką przeznaczamy, a nasze pieniądze są przeliczane na jednostki uczestnictwa. Jeśli wyobrazimy sobie, że fundusz inwestycyjny to ogromny mur, a jedna cegła jest warta 100 zł, to inwestując 2 tys. zł, będziemy mieć 20 cegiełek, czyli jednostek uczestnictwa. W praktyce jest to termin umowny, który jest podzielny i ułatwia obliczenia. Coby się stało, gdybyśmy naprawdę używali cegieł do rozliczenia, a chcieli zainwestować 2010 zł? Musielibyśmy z jednej cegły odłupać kawałek, a dokładnie 1/10. OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia Polisa ubezpieczeniowa Dokument ubezpieczenia stanowiący dowód zawarcia umowy ubezpieczenia i objęcia ochroną ubezpieczeniową na zasadach określonych w OWU. Rocznica polisy Rocznica daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 24

25 Składka Suma pieniężna określona w polisie ubezpieczeniowej, będąca kosztem świadczenia ochrony ubezpieczeniowej na rzecz ubezpieczonego. Może być uiszczana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Suma ubezpieczenia Suma pieniężna określona w umowie ubezpieczenia, będącą podstawą ustalania wysokości świadczenia ubezpieczyciela. Ubezpieczający Podmiot, który zawarł umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczony Osoba fizyczna wymieniona z imienia i nazwiska w dokumencie ubezpieczenia, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia. Ubezpieczyciel Towarzystwo ubezpieczeniowe. Uposażony Podmiot wskazany przez ubezpieczonego jako uprawniony do otrzymania świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wartość odstąpienia Suma pieniężna określona w umowie ubezpieczenia, wypłacana przez towarzystwo w sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy, np. dożycia do końca polisy w przypadku polis na dożycie. 25

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-18-5 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Katarzyna Marczyńska, Arbiter Bankowy redakcja:

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych

Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa. Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja. Konsument na rynku usług różnych Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zakupy w sklepie (nie)łatwa sprawa Najdroższe garnki w życiu, czyli pokazy i akwizycja Zakupy na odległość Konsument na rynku usług różnych Czy mam się obawiać

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek

Karta Produktu Polisa na Dobry Początek Karta Produktu Polisa na Dobry Początek W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu zaopatrzenia dziecka Polisa na Dobry Początek. Karta Produktu nie jest częścią Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk

Podatki i Ubezpieczenia. Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska Karolina Rusiłowicz Ewa Ostaszewska-Żuk Dać radę w Polsce broszura informacyjna dla cudzoziemców Podatki i Ubezpieczenia Prof. dr hab. Irena Rzeplińska,

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA grupowe ubezpieczenie na życie Spis treści 1) Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA indeks GOW/07/11/01 3 2) Ogólne warunki dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Bezpieczna Grupa. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie Ksiazka GRUP 31-05-11 13:43 Page 1 Bezpieczna Grupa Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych OWU Bezpieczna Grupa:Zycie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Polska Polski PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ EMERYTURĄ DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Annika Creutzer Wstęp Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Sztokholm 2013 życie jest pełne pułapek.

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo