Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery"

Transkrypt

1 Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje konfiguracjê dwuprocesorow¹. Dziêki uniwersalnej konstrukcji p³yty g³ównej, obs³uguje zarówno najnowsze procesory Intel Pentium III 1,13 GHz z 512 kb Cache oraz starsze procesory Intel Pentium III l GHz z 256 kb. Mo liwoœæ rozbudowy pamiêci RAM do 4 GB oraz szybkie, 64-bitowe gniazda PCI umo liwiaj¹ wykorzystanie tego serwera tak e w zaawansowanych, wymagaj¹cych du ej mocy obliczeniowej aplikacjach. Procesor Intel Pentium III 1,13 GHz Cache 512 kb 128 MB ECC SDRAM Zintegrowany dwukana³owy kontroler Ultra3 SCSI Gniazda PCI 4x64bit, 1x32bit Dwa porty USB Karta sieciowa 10/100 TX NC3163 WOL Obudowa tower OPCJE 128 MB Memory Kit (DIMM, 1x128/133 MHz, SDRAM) cena tel. 18,2 GB Non Pluggable Ultra3 10K dysk twardy (1") cena tel. 36,4 GB Non Pluggable Ultra3 10K dysk twardy (1") cena tel. Intel Pentium III 1,13 GHz (133 MHz FSB, 512k, FCPGA2) cena tel. Dwuprocesorowy serwer o rewelacyjnej relacji ceny do mo liwoœci. Wyposa ony jest w zasilacz wymienny podczas pracy (po zainstalowaniu opcjonalnego, nadmiarowego zasilacza), nadmiarow¹ pamiêæ ROM BIOS, karty sieciowe oraz opcjonalne kontrolery macierzowe, co podnosi jego ci¹g³oœæ pracy. W serwerze mo na zainstalowaç klatkê na szeœæ wymiennych podczas pracy dysków Ultra3 SCSI oraz dodatkow¹ klatkê na dwa dyski, pod³¹czane do oddzielnego kana³u SCSI (mo liwoœæ duplexingu). ¹czna pojemnoœæ pamiêci dyskowej instalowanej wewn¹trz serwera 0,5 TB. Do wyboru obudowa tower lub rack do szaf 19 o wysokoœci 5U. Procesor Intel Pentium III 1.13 GHz Cache 512 KB 128 MB ECC SDRAM Zintegrowany dwukana³owy kontroler Ultra3 SCSI Gniazda PCI 5x64bit, 1x32bit Dwa porty USB Karta sieciowa 10/100 TX NC3163 WOL 1

2 3. COMPAQ PROLIANT DL360 G2 4. COMPAQ PROLIANT SMART ARRAY CLUSTER STORAGE 2 Compaq konsekwentnie unowoczeœnia oferowane serwery wprowadzaj¹c maszyny drugiej generacji. Nowy serwer DL360 drugiej generacji to pod wzglêdem architektury zupe³nie nowa maszyna, w tej samej, ale ju grafitowej obudowie 1U. Jeden lub dwa procesory Intel Pentium III 1,4 GHz, trójdro na magistrala PCI, dwie karty Gigabit Ethernet, kontroler macierzowy Smart Array 5i oraz dwa 64 bitowe/ 66 MHz gniazda na karty rozszerzeñ pozwalaj¹ wykorzystaæ ten p³aski serwer jako platformê dla najbardziej wymagaj¹cych aplikacji. ProLiant DL360 G2 to pierwszy serwer ze zintegrowan¹ kart¹ zdalnej konsoli - RILOE. Zapewnia to pe³ny, zdalny dostêp do tekstowej konsoli, monitorowanie jego pracy i kontrolê zasilania poprzez przegl¹darkê WWW. Ca³a sesja jest kodowana w protokole SSL, a uprawnienia dostêpu dodatkowo kontrolowane. Opcjonalny pakiet ProLiant Essentials ilo Advanced umo liwia zdalne uruchamianie serwera z dyskietki w stacji zarz¹dzaj¹cej, a sprzêtowa, zdalna konsola dzia³a nieprzerwanie, w trybie tekstowym i graficznym. Jest to proste, przystêpne cenowo rozwi¹zanie wspó³dzielonej, zewnêtrznej macierzy dyskowej z interfejsem SCSI. Oparte jest na technologii Smart Array wykorzystywanej w serwerach ProLiant, u ywa tych samych podzespo³ów i oprogramowania. Macierz pozwala pod³¹czyæ jeden lub dwa serwery, umo liwiaj¹c zbudowanie ekonomicznego klastra dla Windows NT/2000, Novell Netware czy Linuxa. Macierz pod³¹czamy przez zintegrowany kontroler Smart Array: 5i lub 532. Dziêki temu koszt pod³¹czenia spada - w przypadku kontrolera 5i nawet do zera! Mo na j¹ rozbudowaæ do MSA1000 wymieniaj¹c kontroler SCSI na Fibre Channel, przez co uzyskujemy sieæ SAN bez dodatkowych kosztów. Urz¹dzenie ma nadmiarowe zasilacze, wentylatory (wymienne podczas pracy) oraz nadmiarowy kontroler macierzowy (opcja). 1TB pamiêci dyskowej - maksymalnie czternaœcie dysków mo e byæ konfigurowane w protoko³ach RAID 0, 1, 0+1, 5 i ADG (praca przy awarii do dwóch dysków). Umo liwia modyfikacjê parametrów w czasie pracy, rozszerzanie pojemnoœci dysków logicznych, dodanie dysku, migracjê poziomu RAID i zmian wielkoœci paska (stripe set). Procesor Intel Pentium III 1,13 GHzProcesor Intel Pentium III 1,4 GHz Cache 512 kb 256 MB ECC SDRAM Miejsce na dwa dyski z mo liwoœci¹ wymiany podczas pracy Zintegrowany kontroler macierzowy Ultra3 Smart Array 5i Dwie zintegrowane karty sieciowe 10/100/1000T NC7780 Dwa gniazda PCI 64 bit / 66MHz Dwa porty USB Zintegrowana, zdalna konsola ilo Obudowa rack 1U Compaq Smart Array Cluster Storage ProLiant DL380 z procesorem Intel Pentium III 1,4 GHz i 256 MB RAM Szeœæ dysków 18,2 GB Ultra3 SCSI ( Obr./Min.)

3 5. COMPAQ PROLIANT DL380 G2 Najnowszej generacji serwer Compaq ProLiant DL380, zoptymalizowany do eksploatacji w szafach 19", ma tylko 2U wysokoœci. Jest ca³kowicie przeprojektowanym rozwi¹zaniem w celu zapewnienia najwy szej wydajnoœci, ci¹g³oœci pracy i prostoty serwisu dotychczas dostêpnych wy³¹cznie w serwerach klasy wy szej. Modularna konstrukcja, wielowariantowoœæ i prostota monta u, innowacyjne narzêdzia do zarz¹dzania powoduj¹, e jest to serwer, który naj³atwiej zainstalowaæ, eksploatowaæ i serwisowaæ. Dziêki wykorzystaniu najnowszej generacji procesorów Intel Pentium* III z pamiêci¹ Cache 512 kb, szybkiej pamiêci SDRAM 133 MHz pracuj¹cej z przeplotem 2:1, 64-bitowym/66 MHz gniazdom PCI oraz najnowszej generacji kontrolerowi macierzowemu Smart-Si i szybkim dyskom Ultra3 SCSI jest to najwydajniejszy serwer tej klasy na rynku. Compaq ProLiant DL380 wykorzystuje nadmiarow¹ pamiêæ RAM (Oniine Spare Memory), bêd¹c¹ pierwsz¹ implementacj¹ architektury Compaq Adyanced Memory Protection. Ca³y szereg cech podnosz¹cych dyspozycyjnoœæ obejmuje tak e mo liwoœæ wymiany w trakcie pracy dysków, kart PCI, zasilacza i wentylatorów. Processor: Intel Pentium III FC-PGA2 1,13 GHz Processor Pamiêæ procesora: 512-KB second level ECC cache (full speed) Rozbudowa procesorów: do dwóch procesorów Pamiêæ: standard 256 MB (PC133-MHz Registered ECC SDRAM memory) (2 x 1 Interleaved Memory), Maximum 6 GB Karta sieciowa: Compaq NC3163 Fast Ethernet NIC (na p³ycie) 10/100 WOL (Wake On LAN) Gniazda rozszerzeñ: I/O (3, 3 dostêpne), 64-bit/66MHz, Hot Plug PCI - 2 szt; 3.3 V 64-bit/33MHz, Non Hot Plug PCI - 1 szt; 5V Kontroler dysków: zintegrowany Compaq Smart Array 5i Controller Option Kit Storage: napêd dyskietek 1.44 MB, CD-ROM 24x IDE CD-ROM Drive (MultiBay) Dyski twarde: brak Maksymalna pojemnoœæ dysków: GB (6 x 72.8 GB Wide Ultra3 1"), mo liwoœæ instalacji wewnêtrznego streamera Hot-Plug - pasuje do 1 kieszeni dyskowej Gniazda wyjœcia/wejœcia: szeregowe 1, mysz 1, grafika 1, klawiatura 1, zewnêtrzne SCSI 1, sieæ RJ-45 1, porty USB 2 Karta graficzna: Integrated ATI Rage XL Video Controller with 8MB SDRAM Video Memory Obudowa: Rack (2U), (3.5-calowy) Zasilanie: 400 Watt-CE Mark Compliant Hot Plug Power Supply Redundancja opcjonalnie Gwarancja: trzyletnia gwarancja z napraw¹ na miejscu u u ytkownika (na czêœci i robociznê) i czasem reakcji do jednego dnia roboczego 3

4 6. StorageWorks by Compaq Modular SAN Array 1000 StorageWorks by Compaq Modular SAN Array 1000 to nazwa nowej macierzy dyskowej o bardzo nowoczesnej architekturze, du ej wydajnoœci oraz bardzo atrakcyjnej cenie. Macierz MSA1000 jest produktem bêd¹cym konkurencj¹ dla popularnych macierzy Raid Array 4x00 istniej¹cych w ofercie Compaq od kilku lat. Macierz MSA1000 sk³ada siê z obudowy (4U) w której znajduje siê dwukana³owa pó³ka dyskowa mieszcz¹ca maksymalnie 14 dysków typu Hot-Plug. Z przodu obudowy znajduje siê tak e miejsce na dwa kontrolery macierzowe Hot-Plug. Ka dy z kontrolerów wyposa ony jest w wyœwietlacz LCD na którym s¹ wyœwietlane komunikaty o aktualnym stanie pracy kontrolera. Z ty³u obudowy znajduj¹ siê dwa zasilacze z wentylatorami (oba typu Hot-Plug) oraz modu³ rozszerzenia sk³adaj¹cy siê z dwóch portów SCSI pozwalaj¹cych do³¹czyæ dodatkowo dwie pó³ki jednokana³owe (wtedy maksymalna pojemnoœc macierzy wyniesie 42 dyski x 72GB = 3TB), lub jedn¹ pó³kê dwukana³ow¹ (wtedy maksymalna pojemnoœæ macierzy wyniesie 28 dysków x 72GB = 2 TB). Dodatkowo z ty³u macierzy znajduj¹ siê dwa miejsca na interfejsy do sieci SAN. Miejsca te mog¹ byæ obsadzone modu³ami "Fibre Channel I/O" posiadaj¹cymi jedno wyjœcie typu "LC" z transceiverem 2Gb/s umo liwiaj¹cym pod³¹czenie do zewnêtrznego Switcha FC w przypadku instalacji macierzy MSA1000 w ju istniej¹cej sieci SAN (Storage Area Network). W przypadku gdy klient nie posiada infrastruktury SAN zamiast stosowaæ modu³y " Fibre Channel I/O" warto zastosowaæ 6-portowy Switch FC w postaci modu³u mieszcz¹cego siê w miejsce zajmowane przez modu³ "Fibre Channel I/O". Jeden port Switch'a jest wykorzystywany jako interfejs do kontrolera macierzy zaœ na zewn¹trz wyprowadzone jest piêæ portów "LC" 2Gb/s z których 4 s¹ obsadzone tranceiverami 2Gb/s. Kontrolery macierzowe pracuj¹ aktualnie w uk³adzie Active-Standby i s¹ wyposa one standardowo w 128MB pamiêci Cache ka dy z mo liwoœci¹ rozbudowy do 256MB. Zawartoœæ pamiêci Cache podtrzymywana jest bateryjnie (do trzech dni przy awarii zasilania). 4

5 Supportowane poziomy RAID to: - RAID 0 (Striping) - RAID1+0 (Striping & Mirroring) - RAID 5 (Distributed Data Guarding) - RAID ADG (Advanced Data Guarding) Macierz MSA1000 posiada kilka wyró niaj¹cych cech o których warto wspomnieæ: DtS (Direct Attached to SAN), technologia umo liwiaj¹ca bezproblemowe prze³o enie dysków z macierzy dyskowych umieszczonych w serwerach (dotyczy kontrolerów Smart Array) do macierzy MSA1000 bez utraty informacji o dyskach logicznych oraz danych. RAID ADG - poziom zabezpieczenia danych na dyskach umo liwiaj¹cy dostêp do danych nawet w przypadku jednoczesnej awarii dwóch dysków w ramach danego dysku logicznego (technologia podobna do RAID5, w uproszczeniu dodatkowo przeznaczamy jeszcze jeden dysk na dodatkow¹ kopiê parzystoœci). SSP - Selective Storage Presentation - dodatkowe narzêdzie zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo danych poprzez przydzielenie dostêpu do stworzonego dysku logicznego wybranemu serwerowi (serwerom - w przypadku konfiguracji klastrowej). Pozosta³e serwery nie wiedz¹ o istnieniu takiego wolumenu logicznego. SANWorks Virtual Replicator - dostarczana bezp³atnie z MSA1000 jedna licencja oprogramowania umo liwiaj¹cego wykonywanie b³yskawicznej kopii wolumenu logicznego - "snapshot" oraz powiêkszenia rozmiaru wolumenu logicznego on-line, bez zatrzymania pracy serwera. Oprogramowanie dzia³a na platformie WinNT/2000. atwe konfigurowanie i monitorowanie pracy macierzy poprzez oprogramowanie Array Configuration Utility oraz Compaq Insight Manager Zapewnienie redundantnej œcie ki dostêpu do danych poprzez wyposa enie konfiguracji w redundantne elementy (dodatkowy kontroler macierzowy, switch, HBA w serwerze) oraz zastosowanie oprogramowania Secure Path. 5

6 7. DL380 PACKAGE CLUSTER W miarê jak systemy IT w coraz wiêkszym stopniu decyduj¹o kondycji biznesowej firmy, odpowiednie zabezpieczenia przed planowanymi i nieplanowanymi wy³¹czeniami staj¹ siê niezbêdne. Propozycja Compaqa gotowy klaster w pude³ku to ekonomiczne rozwi¹zanie zaprojektowane w³aœnie w tym celu zabezpieczenia ci¹g³oœci pracy. Sprzêt, systemy operacyjne, aplikacje... wszêdzie mo e wyst¹piæ awaria, potrzeba rozbudowy czy uaktualnienia wersji. Dlatego potrzeba wy³¹czenia systemu mo e pojawiæ siê zawsze. Rozwi¹zaniem jest zintegrowany klaster Compaqa, dwa serwery wraz z dzielonym systemem dyskowym. Podczas normalnej pracy oba serwery realizuj¹ swoje w³asne zadania, w przypadku awarii b¹dÿ koniecznoœci wy³¹czenia jednego z nich, w celu konserwacji czy serwisu, drugi automatycznie przejmuje jego zadania. W rezultacie u ytkownicy nie doœwiadczaj¹ przerwy w pracy systemu. Prosty i niedrogi, gotowy do pracy klaster Compaqa pracuje z Microsoft CIuster Services, Novell CIuster Services oraz SteelEye LifeKeeper for Linux. Wysoka dyspozycyjnoœæ systemów informatycznych dla ka dego. 2 serwery Compaq ProLiant DL380 Procesor Intel Pentium III 1,26 GHz Cache512 kb 256 MB ECC SDRAM Miejsce na 6 dysków (lub 5 plus streamer) z mo liwoœci¹ wymiany podczas pracy Zintegrowany dwukana³owy kontroler macierzowy UltraS Smart 5i Gniazda PCI 2x64bit/66MHz HotPlug, lx64bit/33mhz, 2xUSB Podwójna karta sieciowa 10/100 TX NC3163 WOL Specjalne z³¹cze do karty RILOE Macierz dyskowa Kaseta na 2x7 dysków z mo liwoœci¹ wymiany podczas pracy Kontroler macierzowy Ultra3 SCSI 4 kana³y SCSI Advanced Data Guarding 128 MB Cache na kontroler Opcjonalny nadmiarowy kontroler macierzowy Nadmiarowe zasilacze i wentylatory ca³oœæ w obudowie Rack 8U. 6

7 Compaq ProLiant ML 350 G2 +NetWare 6 5User Je eli firma zamierza skupiæ siê na prowadzonym biznesie, powinna skorzystaæ z technologii, które pomog¹ w jej rozwoju i zwiêksza przychody. Dlatego te warto zapoznaæ siê z mo liwoœciami oprogramowania Novell Small Business Suite 6. Dziêki niemu zyskuje siê pe³n¹ kontrolê nad sieci¹, ³¹cznoœæ przez Internet z ca³ym œwiatem, mo liwoœci pracy w dowolnym miejscu i czasie - w domu i podro y; za pomoc¹ notebooka czy urz¹dzeñ bezprzewodowych. Pakiet Novell Small Business Suite 6 to kompleksowy zestaw wydajnych, ³atwych w obs³udze narzêdzi, które b³yskawicznie przekszta³ca firmê w sieciowe centrum. Oferuje on wszystkie korzyœci, które s¹ udzia³em przedsiêbiorstw notowanych na liœcie Fortune 500, a przy tym pozbawiony jest nadmiernej z³o onoœci. Dziêki niemu pracownicy, klienci i partnerzy bêd¹ mogli utrzymywaæ kontakty handlowe z firm¹ za poœrednictwem Internetu, Intranetu, a nawet z³¹czy bezprzewodowych. Zapewnia przy tym bezpieczeñstwo i niezawodnoœæ. Najwa niejsze cechy produktu: najwy sza wydajnoœæ komunikacji sieciowej bezkonkurencyjna niezawodnoœæ zmniejszenie liczby problemów z u ytkowaniem sieci i skrócenie czasu przestojów wykorzystanie Internetu do rozwijania dzia³alnoœci organizacja pracy w firmie przy wykorzystaniu wydajnych narzêdzi komunikacyjnych elastyczne ceny i system licencjonowania. Compaq Server ProLiant ML350 G2 dwuprocesorowy serwer oferuj¹cy najnowsze rozwi¹zania wydajnoœciowe. Dedykowany dla ma³ych i œrednich firm oraz wydzielonych grup roboczych w wiêkszych przedsiêbiorstwach. Intel Pentium III FC-PGA GHz 512-KB second level ECC cache 128 MB (PC133-MHz Registered ECC SDRAM memory) 32-bit/33MHz, Hot Plug PCI 64-bit/33MHz, Non Hot Plug PCI - 5 szt Zintegrowany 2-kana³owy Wide Ultra3 SCSI Adapter Obudowa Tower lub Rack (5U). Trzyletnia gwarancja z napraw¹ na miejscu u u ytkownika (na czêœci i robociznê) i czasem reakcji do jednego dnia roboczego 7

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ 1

Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Przedmiot dostawy: dwa serwery i macierz dyskowa Załącznik nr 1 do SIWZ 1 Wymagany zestaw parametrów technicznych zamówienia Zamierzone cele: zbudowanie wydajnej i bezawaryjnej infrastruktury dla wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Załącznik nr 6a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa serwerów, macierzy dyskowej, oprogramowania do wirtualizacji, systemu kopii zapasowych, szafy serwerowej z wyposażeniem, zasilacza UPS

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy Załącznik nr 7... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz formularz rzeczowo - cenowy CZĘŚĆ 1 1. Serwer wysokiej gęstości blade typu 1 2 szt. (z jedną

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo