Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie"

Transkrypt

1 Wykład 4 Temat : Ubezpieczenia na życie Na poprzednim wykładzie omawiałem ubezpieczenia obowiązkowe, obecnie zajmiemy się kolejną, równie specyficzną formą ubezpieczenia jaką jest ubezpieczenie na życie. Rozpocznę od przedstawienia charakterystyki ubezpieczeń na życie, następnie przejdę do umowy ubezpieczenia na życie, oraz klasyfikacji ubezpieczeń, a na koniec opiszę podstawowe produkty ubezpieczeń na życie z jakimi mamy do czynienia na rynku. I. Specyfika ubezpieczenia na życie Ubezpieczenia na życie należą do I grupy ubezpieczeń wg klasyfikacji zawartej w Kodeksie Cywilnym. Ochroną ubezpieczeniową w ich przypadku objęty jest człowiek jego życie, zdrowie. Ubezpieczenia mają na celu zabezpieczenie finansowe ubezpieczającego, bądź jego bliskich przed skutkami niekorzystnych zdarzeń losowych, które mogą się mu przytrafić (od wypadku, uniemożliwiającego pobieranie dochodu, na śmierci kończąc). Przedmiotem ubezpieczenia na życie jest długość trwania życia ubezpieczonego. Jest to cecha nie występująca w żadnych innych ubezpieczeniach. Jeśli przedmiotem jest życie jako proces, to zdarzeniem ubezpieczeniowym może być albo jego zakończenie, albo zakończenie ubezpieczenia przed końcem trwania życia. Stąd ubezpieczenia na życie można najprościej podzielić na : a) na życie (śmierć ubezpieczonego powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz uposażonego) b) na dożycie (dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia na rzecz ubezpieczonego). Istnieją także ubezpieczenia łączące mechanizmy obu w/w typów wówczas świadczenie wypłacane jest zawsze ubezpieczenia takie w zasadzie bliższe są lokatom oszczędnościowym w banku, ich

2 cena również jest znacznie wyższa niż w przypadku ubezpieczeń na życie czy na dożycie. Ad. a) Mechanizm działania ubezpieczenia na życie (rozumianego tutaj jako ubezpieczenia na wypadek śmierci w okresie ubezpieczenia) przewiduje wypłatę świadczenia tylko w sytuacji gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi w okresie trwania ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczeniowa zakłada okres ubezpieczenia od 40 do 80-tego roku życia ubezpieczonego, to gdy dożyje on 81 lat nie przewiduje się wypłaty żadnego świadczenia. Ad b) Ubezpieczenie na dożycie do końca okresu ubezpieczenia przewiduje wypłatę świadczenia tylko pod warunkiem osiągnięcia przez ubezpieczonego określonego w umowie wieku. 1 ) Fundusz Ubezpieczeń Największe różnice pomiędzy ubezpieczeniami na życie a pozostałymi ubezpieczeniami widać jednak z perspektywy zakładu ubezpieczeń. Wystarczy spojrzeć na zdarzenie losowe jakim jest śmierć ubezpieczonego jest ono pewne nie da się jednak przewidzieć kiedy nastąpi. Ubezpieczyciel może zatem statystycznie przewidywać ryzyko śmierci ubezpieczonego w danym okresie czasu, posługując się masowymi statystykami długości trwania życia, analizą stanu zdrowia, niebezpieczeństwa wykonywanej pracy, nawyków. Ubezpieczyciel stara się zatem tak ustalać wysokość składek, sumy ubezpieczeniowe jak i długości okresów trwania ubezpieczenia by z zebranych od ubezpieczonych środków móc pokryć wszystkie zobowiązania z tytułu świadczeń. Bardzo długi w porównaniu do większości innych ubezpieczeń czas trwania ubezpieczenia umożliwia zakładowi ubezpieczeń inwestowanie gromadzonych pieniędzy. Dzięki temu ubezpieczyciel może spełniać później swoje zobowiązania pomimo, że są większe niż w przypadku pozostałych ubezpieczeń (zwykle trzeba wypłacić dużą część potencjalnych świadczeń, co za tym idzie więcej środków, niż się uprzednio zgromadziło). Stąd działalność zakładów ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia na życie opiera się na tworzeniu Towarzystw Ubezpieczeń, których zadaniem jest zarządzanie odpowiednim Funduszem Ubezpieczeń (na którym lokowane są składki i z którego w

3 przyszłości wypłacane będą świadczenia). Gospodarka Funduszu ubezpieczeń opiera się przede wszystkim na dokonywaniu inwestycji długoterminowych, bezpiecznych, gwarantujących stabilny wzrost wartości aktywów Funduszu. Działalność Towarzystw Ubezpieczeń jest ściśle nadzorowana przez KNUiFE, a swoboda inwestowania środków ograniczona jest licznymi obostrzeniami prawnymi. Zakład ubezpieczeń nie może ponadto oferować ubezpieczeń I i II działu jednocześnie, czyli ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia na życie są wyspecjalizowani i zorientowani tylko na taką działalność. Celem takiego rozwiązania jest możliwość skuteczniejszej kontroli gospodarki finansowej Towarzystw Ubezpieczeń. Ponadto ubezpieczyciel oferujący ubezpieczenia I i II działu jednocześnie zawsze byłby obarczony ryzykiem pogorszenia swojej kondycji finansowej (a co za tym idzie niebezpieczeństwem niezdolności do wypłacenia świadczeń z tytułu zawartych umów ubezpieczeń na życie) z powodu niepowodzeń i strat na rynku ubezpieczeń majątkowych (gdzie kontrola i obostrzenia są słabsze). Troska o stabilność finansową zakładów ubezpieczeń na życie wiąże się łatwym do wyobrażenia rozmiarem szkód jakie wywołałoby ich bankructwa czy niezdolność do wypłacenia świadczeń. Gdy z problemami finansowymi boryka się przykładowo zakład ubezpieczeń, oferujący obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne, dużo łatwiej jest pokrywać niewypłacalne świadczenia np. z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy przekazywać część portfela ubezpieczonych innemu zakładowi. Także sam fakt nie wypłacenia odszkodowania za uszkodzenia auta nie jest tak szkodliwy z punktu widzenia człowieka jak utrata gromadzonych przez dziesiątki lat środków, w momencie gdy są one bardzo potrzebne (niska emerytura, bądź utrata żywiciela rodziny). Właśnie niezwykła waga społecznego interesu w przypadku ubezpieczeń na życie determinuje regulacje prawne i metody nadzoru mające zapewnić bezpieczną i stabilną działalność Funduszy Ubezpieczeń. Działalność ubezpieczeniowa i nadzór nad nią zostanie szerzej omówiony na jednym z kolejnych wykładów. 2) Składka w ubezpieczeniach na życie

4 Składka ubezpieczeniowa zawsze związana jest z ryzykiem wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Im większe jest to ryzyko tym większe środki musi zgromadzić ubezpieczyciel aby pokryć swoje zobowiązania. W przypadku ubezpieczeń na życie oczywistym jest, że ryzyko rośnie z wiekiem ubezpieczonego. Oznacza to, że teoretycznie zakład ubezpieczeń powinien pobierać coraz wyższą składkę im starszy jest ubezpieczony. Takie rozwiązanie doprowadziłoby do tego, że produkt atrakcyjny byłby w zasadzie tylko dla tych klientów, którym jest w danym czasie najmniej potrzebny (z racji młodego wieku), natomiast osoby starsze (często dysponujące mniejszym zasobem środków) nie mogłyby sobie na niego pozwolić. Tak skonstruowane ubezpieczenie ciężko by było komukolwiek sprzedać. Stąd wprowadzono uśrednianie składki przez cały okres ubezpieczenia ubezpieczony płaci tę samą wysokość składki do pewnego momentu zawyżoną w stosunku do ryzyka ubezpieczeniowego, a potem wyraźnie niższą (z czasem poziom ryzyka rośnie coraz szybciej). Powstają zatem pojęcia nadwyżki składki nad ryzykiem i deficytu składki na ryzyko. Mechanizm uśredniania składki ubezpieczeniowej obrazuje poniższy rysunek : Krzywa o coraz większych wartościach wraz ze wzrostem wieku ubezpieczonego obrazuje jaka powinna być wysokość składki ubezpieczeniowej, gdyby była ona ustalana w oparciu o istniejące faktyczne ryzyko wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Zastosowanie stałej, uśrednionej składki zmusza zakład

5 ubezpieczeń do tworzenia rezerwy na pokrycie przyszłego deficytu składki. Rezerwę taką stanowią właśnie środki gromadzone w Funduszu Ubezpieczeń. Zwykle ubezpieczony nie posiada prawa dostępu do tej rezerwy. Obecnie jednak ubezpieczenia na życie stają się coraz bardziej elastyczne i pozwalają ubezpieczającemu na coraz większy wpływ na wysokość swojej rezerwy. W związku z rosnącym zaawansowaniem technologicznym procesu zarządzania funduszami, szybszym przepływem informacji itd.. możliwe staje się transferowanie części odpowiedzialności za wysokość przyszłego świadczenia na ubezpieczającego. Pomimo uśredniania składek może on w pewnym zakresie zwiększać, bądź zmniejszać ilość wpłacanych środków mając wpływ na wartość rezerwy i co za tym idzie sumy ubezpieczeniowej. II. Umowa ubezpieczenia na życie Podstawowe uzgodnienia dotyczące przedmiotu, stron, praw i obowiązków, sposobu zawierania i rozwiązywania umów ubezpieczenia na życie znajdują się w Kodeksie Cywilnym. Umowa zobowiązuje ubezpieczyciela do zapłaty określonego świadczenia pieniężnego w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczający natomiast deklaruje, że będzie terminowo opłacał składkę. Ochrona ubezpieczeniowa jest skuteczna przy prawie wszystkich przyczynach śmierci, oprócz samobójstwa. Często stosowane są jedynie klauzule wyłączające zakład ubezpieczeń z odpowiedzialności w wypadku śmierci na wojnie, w masowych rozruchach, udziału w aktach przemocy. Ubezpieczenia na życie mogą także chronić od następstw nieszczęśliwych wypadków, (zwykle trwałej) niezdolności do pracy. Samobójstwo zwalnia ubezpieczyciela z konieczności wypłaty świadczenia tylko w sytuacji gdy zostało popełnione w ciągu 2 lat od zawarcia umowy. W innym przypadku jest bardzo mało prawdopodobne by ktoś ubezpieczył się celowo ponieważ chce odebrać sobie życie (jest to przykład hazardu moralnego) i czekał potem 3 lata. W sytuacji gdy ustalony w umowie uposażony umyślnie przyczyni się do śmierci ubezpieczonego zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia. Obok zagrożenia ze strony ubezpieczenia samobójcy, bądź sprowokowania zabójstwa

6 ubezpieczonego istnieje także ewentualność celowego ubezpieczania np. osób chorych, celem szybkiego wzbogacenia się o bardzo prawdopodobne świadczenie. Z tego powodu obowiązuje całkowity zakaz ubezpieczania innej osoby na siebie. Czyli ubezpieczający i ubezpieczony może być tą samą osobą ale ubezpieczający i uposażony nie, w sytuacji gdy ubezpieczonym jest ktoś inny. Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie zwykle sprowadza się do wypełnienia przez klienta wniosku ubezpieczeniowego, najczęściej podania w odpowiednim kwestionariuszu informacji o stanie zdrowia potencjalnego ubezpieczonego, zagrożeń jego życia i zdrowia związanych z obciążeniami genetycznymi, a także stylem życia i wykonywanym zawodem. Udzielenie nieprawdziwych informacji zwalnia zakład ubezpieczeń z obowiązku wypłaty świadczenia, o ile oczywiście miało to wpływ na zwiększenie ryzyka wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Dzieje się tak jeśli śmierć nastąpiła w ciągu (maksymalnie) 3 lat od zawarcia umowy. Zakład ubezpieczeń potwierdza ważność umowy poprzez wystawienie stosownej polisy ubezpieczeniowej. Obowiązującą umowę może wypowiedzieć tylko ubezpieczający (i to w każdym momencie, z poszanowaniem okresu zawieszenia tego prawa - maksymalnie 2 lata od podpisania umowy). Ubezpieczyciel ma do tego prawo jedynie w sytuacji gdy ubezpieczający pomimo ponownego wezwania nie zapłacił składki (jeśli ubezpieczający nie płaci składek, a ubezpieczyciel się o nie pisemnie nie upomni i nie pouczy o konsekwencjach to umowa nie zostaje wypowiedziana), bądź umyślnie podał nieprawdziwe informacje. Jeśli nie zostanie wypowiedziana, umowa ubezpieczenia na życie wygasa wraz z zakończeniem okresu ubezpieczeniowego lub śmiercią ubezpieczonego. W ubezpieczeniach na życie możliwe jest także stosowanie mechanizmu prawa do wykupienia polisy. Oznacza ono, że ubezpieczający ma możliwość zrezygnowania z ubezpieczenia (wypowiedzenia) i odzyskania części wpłaconych środków (składek). Wówczas zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wypłacić mu pieniężny ekwiwalent rezerwy, czyli nadwyżki składek na ryzyko (patrz wykres powyżej), powiększonej o osiągniętą stopę zwrotu z inwestycji Fundusz Ubezpieczeń. Jest to tzw. wartość wykupu. Prawo do wykupienia polisy jest bardzo

7 istotne w kontekście wieloletniego okresu ubezpieczenia. Zapewnia ubezpieczonemu dużo większe pole manewru, na przykład w sytuacji gdy po kilku latach od zawarcia umowy uzna on, że nie jest z niej zadowolony, czy po prostu nie stać go na takie ubezpieczenie. III. Klasyfikacja ubezpieczeń na życie a) Istotnym kryterium na podstawie którego możemy dokonać podziału ubezpieczeń na życie jest specyfika techniczna ubezpieczenia: Ze względu na konstrukcje samego ubezpieczenia wyróżniamy: Ubezpieczenia czyste zapewniają ochronę ubezpieczeniową, składka jest uśredniona, u ubezpieczony ma nie może korzystać z gromadzonych środków. Ubezpieczenia mieszane oprócz zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej spełniają dodatkowo role oszczędnościową. Ubezpieczony może (w określonym umową ubezpieczenia zakresie) korzystać z odkładanych środków. Do takich ubezpieczeń należą ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym. Biorąc po uwagę to czy składka kalkulowana jest dla ryzyka związanego z indywidualnym klientem, czy dla uśrednionego ryzyka większej ilości ubezpieczonych dzielimy ubezpieczenia na: Indywidualne wymagana jest indywidualna selekcja ryzyka Grupowe procedury oceny ryzyka i kalkulacji składek stosowane są w oparciu o dane statystyczne (ważne jest tutaj tworzenie grup ludzi o podobnym poziomie ryzyka problem klasyfikacji ubezpieczonych). Jest to metoda mniej skomplikowana i tańsza przy czystych ubezpieczeniach na życie. Ostatni podział z technicznego punktu widzenia, czasami nazywany : ubezpieczenia tradycyjne a nowoczesne, wiąże się z problemem

8 wysokości składki przez cały okres trwania ubezpieczenia. Jak już wspomniałem, typowym sposobem rozwiązania tego problemu jest uśrednianie składki (patrz wyżej, Rozdział I Składka w ubezpieczeniach na życie ). Jest on charakterystyczny dla ubezpieczeń terminowych, standardowych ubezpieczeń na życie i na dożycie. Jednak obecnie dochodzi do coraz większego uelastyczniania ubezpieczeń na życie, zwłaszcza ubezpieczeń mieszanych. Ubezpieczony zna wartość gromadzonych przez lata środków, zwiększać lub zmniejszać wysokość i częstotliwość wpłat. Typowym nowoczesnym ubezpieczeniem na życie jest unitlinked life assurance, czyli ubezpieczenie na życie związane z funduszem inwestycyjnym. b) Nadzór ubezpieczeniowy w Polsce dzieli natomiast ubezpieczenia na życie w sposób następujący : Ubezpieczenia na życie (zawiera wszystkie ubezpieczenia, oprócz tych o których mowa poniżej) Ubezpieczenia posagowe i zabezpieczenia dzieci (ubezpieczenia na życie i na dożycie, ubezpieczony jest osobą opiekującą się, zaopatrującą dzieci) Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym (tutaj najistotniejszą różnicą w stosunku do zwykłych ubezpieczeń na życie jest brak obostrzeń prawnych ograniczających swobodę inwestowania przez ubezpieczyciela zgromadzonych środków. Na zwykłe ubezpieczenia na życie takie regulacje nakłada Ustawa o Działalności Ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym następuję więc transfer ryzyka (inwestycji) na ubezpieczonego po prostu zgadza się on, bądź nie na to, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wysokość stopy zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie za poziom przyszłego świadczenia.) Ubezpieczenia rentowe Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (ubezpieczenia te mogą być oferowane przez zakład ubezpieczeniowy oferujący ubezpieczenia I działu tylko jako dodatki do

9 w/w ubezpieczeń na życie. Oznacza to, że nie mogą być sprzedawane jako odrębny produkt, tak jak to robią zakłady ubezpieczeń, które zajmują się ubezpieczeniami II działu, czyli Majątkowe i inne osobowe ) IV. Produkty ubezpieczeń na życie W poniższym rozdziale przedstawione zostaną typowe ubezpieczenia na życie z jakimi można spotkać się na polskim rynku. a) Terminowe ubezpieczenia na życie Ubezpieczenie to zapewnia ochronę uprawnionej przez ubezpieczonego osoby na wypadek jego śmierci w okresie trwania ubezpieczenia. W sytuacji gdy ubezpieczony przeżyje ustalony w umowie okres czasu (zwykle oferowane są ubezpieczenia na czas od 1 roku do 20 lat) nie przysługuje żadne świadczenie pieniężne. Zwykle umowy terminowych ubezpieczeń na życie dopuszczają możliwość wznowienia po upływie okresu ubezpieczenia. Polega ona odnowieniu polisy na kolejny okres, bez konieczności ponownej oceny ryzyka, które z upływem lat w większości przypadków się zwiększa. Opcje wznowienia najczęściej obwarowane są jednak ograniczeniem wiekowym. Stosowana jest także opcja zamiany, dająca ubezpieczonemu możliwość przejścia z ubezpieczenia terminowego na bezterminowe. W takiej sytuacji nowe ubezpieczenie zawiera warunki i ocenę ryzyka poprzedniego. Jednakże sytuacja, w której np. 35 letni klienci (o stosunkowo niskim ryzyku), posiadający 20 letnie ubezpieczenie na życie, w wieku 54 lat próbowali przejść na ubezpieczenie bezterminowe na zasadach z przed 19-tu lat prowadziłaby do antyselekcji ryzyka. Zakłady ubezpieczeniowe bronią się przed nią, uniemożliwiając zastosowania opcji zamiany np. w ciągu 5 ostatnich lat okresu ubezpieczenia. Ubezpieczenia terminowe na życie oferowane są zarówno indywidualnym klientom, jak i grupom. W przypadku ubezpieczeń grupowych mamy zazwyczaj do czynienia z krótkim (1 rok) okresem trwania ubezpieczenia i jednorazową składką.

10 b) Bezterminowe ubezpieczenie na życie W tym ubezpieczeniu zakład ubezpieczeniowy zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w wypadku śmierci ubezpieczonego, niezależnie od tego, kiedy do niej dojdzie (ale przed 100 rokiem życia). W porównaniu do terminowych ubezpieczeń na życie tutaj mamy praktycznie 100% pewność konieczności wypłaty świadczenia. Ubezpieczyciel musi więc odpowiednio ustalać składki i inwestować gromadzone środki, aby pokryć przyszłe świadczenia. Składka w ubezpieczeniach na całe życie może mieć natomiast charakter zarówno ograniczony, jak i nieograniczony. W pierwszym przypadku umowa ubezpieczenia określa np. do którego roku życia ubezpieczony ma obowiązek płacić składki, w drugim składka płacona jest aż do śmierci (lub ukończenia 100 roku życia). c) Ubezpieczenie na dożycie Ubezpieczenie to zakłada wypłatę świadczenia w momencie, gdy ubezpieczony dożyje czasu określonego w umowie. Daje to efekt podobny do oszczędzania, ale z jedną istotną różnicą. Poprzez ubezpieczenie na dożycie można uzyskać zwykle bardziej atrakcyjne świadczenie, aniżeli gdyby samemu gromadzić, czy inwestować środki. Związane to jest z tym, że ubezpieczyciel nie wypłaca świadczenia jeśli ubezpieczony nie dożyje wymaganego wieku, czyli część ubezpieczonych otrzymuje atrakcyjniejsze świadczenie, ponieważ reszta umiera przed końcem okresu ubezpieczenia i zakład ubezpieczeń nie musi nic wypłacać. Ryzykiem ubezpieczonego jest możliwość śmierci zbyt wcześnie, natomiast ryzykiem ubezpieczyciela jest ewentualność dożycia zbyt wielu ubezpieczonych do końca okresu trwania ubezpieczenia. Składka może być jednorazowa, bądź regularna. W niektórych umowach ubezpieczeń na dożycie znajdują się zapisy o zwrocie składek przy określonych przypadkach śmierci. d) Ubezpieczenie na życie i dożycie Zawiera ono w sobie terminowe ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie na dożycie. W umowie ustalony jest okres trwania

11 ubezpieczenia (zwykle do 20 lat), w czasie którego śmierć ubezpieczonego zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia na rzecz uposażonego. Jeśli ubezpieczony dożyje określonego wieku, wówczas zakład ubezpieczeń wypłaca mu świadczenie. Z tego powodu ubezpieczenia na życie i dożycie są zwykle drogie i w zasadzie stanowią rodzaj lokaty inwestycyjnej (przy jednorazowej składce), bądź planu inwestycyjnego (przy regularnie opłacanej składce). e) Ubezpieczenie posagowe i rentowe Jest to ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci. Mechanizm jego działania zakłada wypłatę świadczenia na rzecz uposażonego (dziecka), gdy dożyje ono określonego wieku. Dziecko otrzyma zaopatrzenie niezależnie od tego czy ubezpieczony także dożyje momentu jego wypłaty. Gdyby zmarł wcześniej, zakład ubezpieczeń odstępuje od pobierania składek, ale umowa ubezpieczeniowa jest nadal ważna. W sytuacji śmierci dziecka przed końcem okresu trwania ubezpieczenia umowa wygasa, ubezpieczyciel nie wypłaca świadczenia, ale zwraca ubezpieczonemu wpłacone składki. Świadczenie w ubezpieczeniu zaopatrzenia dzieci może być jednorazowa, bądź ratalna wypłata (np. w czasie trwania studiów ubezpieczenie stypendialne). Ubezpieczenie rentowe uzupełnia omówione wyżej ubezpieczenie o możliwość wypłacania renty dla dziecka w przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie trwania ubezpieczenia. W ubezpieczeniach zaopatrzenia dziecka stosowane są także tzw. opcje inwalidzkie, zakładające wypłatę dożywotniej renty w sytuacji gdy dziecko stanie się inwalidą niezdolnym do pracy (w czasie trwania ubezpieczenia). Ubezpieczonym z opcją inwalidzką może być tylko prawny opiekun. f) Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym Jest to bezterminowe ubezpieczenie na życie. Pewne cechy ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym zostały już wcześniej nakreślone. Teraz pokrótce przedstawię mechanizm jego działania czyli to co odróżnia je od standardowego ubezpieczenia

12 na całe życie (bezterminowego). Ubezpieczyciel nie gwarantuje tutaj wartości polisy (wspomniany już transfer ryzyka na ubezpieczonego). Pieniądze wpłacane są na specjalny rachunek, gdzie pokrywają koszt bieżącego ryzyka i koszty administracyjne i akwizycyjne, a nadwyżka jest inwestowana. Ubezpieczony wybiera w który fundusz chce lokować swoje składki (pozostałem po opłaceniu ryzyka), nabywając za nie jednostki udziału w nim, po ich bieżącej cenie.. Fundusze zobowiązane są do regularnego publikowania ceny jednostek udziału. W ten sposób ubezpieczony wiedząc ile ma jednostek ma zgromadzonych na swoim rachunku zna wartość swojego ubezpieczenia. Wartość polisy zależy od stopy zwrotu z inwestycji w funduszach (czyli wzrostu cen ich jednostek udziału). Zwykle największy wzrost wartości polisy można uzyskać inwestując w tzw. agresywne fundusze, zajmujące się głównie działalnością na rynku papierów wartościowych. Obarczone są jednak najwyższym ryzykiem inwestycyjnym. Bezpieczniejsze są fundusze oparte na skarbowych papierach dłużnych (np. Obligacjach Skarbu Państwa, gdzie jest gwarantowana stopa zwrotu), ale potencjalny zysk jest mniejszy. W przeciwieństwie do pozostałych ubezpieczeń, organ nadzoru nie ingeruje w gospodarkę finansową takich funduszy.

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie - praktycznie

Ubezpieczenia na życie - praktycznie Ubezpieczenia na życie - praktycznie W Polsce do podstawowych ubezpieczeń życiowych zalicza się: 1. Ubezpieczenia na życie i dożycie oraz mieszane tzn. ubezpieczenie zarówno terminowe jak i dożywotnie,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto:

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie jest odpowiednie dla każdego, kto: Indywidualne terminowe ubezpieczenia na życie Posiadając kredyt, pożyczkę lub zobowiązanie w formie leasingu, trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie - najlepiej w formie odpowiedniej polisy na życie. Indywidualne

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota i cel ubezpieczeń na życie. 2. Cechy specyficzne ubezpieczeń na życie. 3. Klasyfikacja ubezpieczeń na życie. 4. Klasyczne ubezpieczenia na życie. 5. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Marek Połeć, 08.12.2010

Marek Połeć, 08.12.2010 Marek Połeć, 08.12.2010 2.1 od następstw nieszczęśliwych wypadków 2.2 na życie W obecnej rozwiniętej formie ubezpieczenia na życie są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Głównymi celami tych

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach)

(Jan Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach) UBEZPIECZENIE Ubezpieczenie to urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u poszczególnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r.

UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r. UBEZPIECZENIA OD A DO Z. Marek Krawczyk Częstochowa, 25.11.2014 r. Kontrakt! PLAN SPOTKANIA: Częstochowa, 25.11.2014 r. 1. CZYM SA UBEZPIECZENIA? A) WSTĘP B) PRZYKŁAD C) HISTORIA D) KTO OFERUJE? 2. RODZAJE

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO PLUS Terminowe Ubezpieczenie na Życie "MONO PLUS" 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe Mono Plus 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjny In Plus

Program Inwestycyjny In Plus PRODUKT NA JAKI OKRES ZAWIERANA JEST UMOWA? DLA KOGO? MINIMALNA SKŁADKA W JAKI SPOSÓB OTWORZYĆ IN PLUS? GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK? DOSTĘPNE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK): W FUNDUSZE JAKICH

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD topp 5²

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD topp 5² Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD topp 5² to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 1 027 436,74 918 272,53 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12013 I Aktywa 1. Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi?

Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi? Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Złoty Środek Pytania i odpowiedzi Jak działa ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi? Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 373 795,60 3 007 469,18 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,77 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,77 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312012 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

Co to jest ubezpieczenie???

Co to jest ubezpieczenie??? SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Co to jest ubezpieczenie??? INSTYTUT BADAŃ i ANALIZ FINANSOWYCH pokój RA 50, tel. (17) 866 15 29 1 jrodzinka@wsiz.rzeszow.pl 2 Słownik języka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie CZĘŚĆ I Rozdział 1. Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie

Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie CZĘŚĆ I Rozdział 1. Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie Wykaz skrótów... 11 Wprowadzenie... 13 CZĘŚĆ I... 19 Rozdział 1. Podstawowe zasady ubezpieczeń na życie... 21 1.1. Pojęcie i klasyfikacje ubezpieczeń na życie... 21 1.2. Funkcje ubezpieczeń na życie...

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00

0,00 0,00 4. Należności 0,00 0,00. Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym ,00 0, Pozostałe 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312014 I Aktywa 867,72 833,88 Lokaty 867,72 833,88 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE

bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE bankowoscosobista.bph.pl PRZEWODNIK KLIENTA PROGRAMY INWESTYCYJNO- -UBEZPIECZENIOWE POZNAJ CECHY PROGRAMÓW INWESTYCYJNO-UBEZPIECZENIOWYCH DOSTĘPNYCH W OFERCIE BANKU BPH. PROGRAMY PROWADZONE SĄ POD PARASOLEM

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741

Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) Kontakt: Maciej Lichoński 509 601 741 Gwarantowana Renta Kapitałowa Co to jest? Gwarantowana Renta Kapitałowa (GRK) to możliwość zasilania swojego domowego budżetu dodatkowymi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego

Ubezpieczenie. Opiekun VIP. Oferta dla klienta indywidualnego Ubezpieczenie Opiekun VIP życie i zdrowie Oferta dla klienta indywidualnego Muzyka nie może się tak po prostu skończyć! / Patrick Süskind Opiekun VIP Opiekun VIP Opiekun VIP to program ubezpieczeniowy,

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 59 662,22 44 204,48 1. lokaty 59 662,22 44 204,48 środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 2 013 797,94 1 740 488,08 1. lokaty 2 013 797,94 1 740 488,08 środki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 13 207 310,03 12 031 954,84 1. lokaty 13 207 310,03 12 031 954,84

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 043 380,38 937 828,00 1. lokaty 1 043 380,38 937 828,00 środki

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO

Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO Terminowe Ubezpieczenie na Życie MONO 1. Dla kogo jest ta polisa indywidualna? 2. Co to jest ubezpieczenie terminowe MONO? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy ubezpieczenia 5. Suma ubezpieczenia i

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. 1409 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym raporcie o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji zakładu ubezpieczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE KALKULACJA SKŁADEK

UBEZPIECZENIE KALKULACJA SKŁADEK Ustalanie składek oraz świadczeń i odszkodowań. Składki, świadczenia i odszkodowania stanowią pozycje główne strumieni finansowych uruchamianych przez działalność ubezpieczeniową, główne pozycje rachunków

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 107 438 118,26 1. Lokaty 0,00 107 138 330,16 2. środki pieniężne 0,00 299 776,80 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie dla seniora tylko do pewnego wieku?

Ubezpieczenie dla seniora tylko do pewnego wieku? https://www. Ubezpieczenie dla seniora tylko do pewnego wieku? Autor: Anna Sokół Data: 13 października 2017 Od dawna podaje się, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Odsetek osób starszych wzrasta,

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 15 688,11 1. Lokaty 0,00 15 688,11 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 9 976,35 1. Lokaty 0,00 9 976,35 2. środki pieniężne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA

Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy SUPER GRUPA Otwarte Ubezpieczenie na Życie z Opcją Funduszy 1. Dla kogo jest ta polisa grupowa? 2. Co to jest program? 3. Korzyści dla Ubezpieczonego 4. Cechy Programu 5. Składki i suma ubezpieczenia tel 58 775 04

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2010 31.12.2011 I Aktywa I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312010 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I Aktywa. 253 383,50 283 645,48 1. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003r.

Bardziej szczegółowo

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2013 31.12.2014 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU w zł Okres poprzedni okres bieżący 312013 I Aktywa 0,00 101 550,28 Lokaty 0,00 101 550,28 Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.9

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy produkt strukturyzowany Elita Europy Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia

Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW. Ogólne warunki ubezpieczenia Premiopolisa EMERYTURA BEZ OBAW Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować?

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Co zrobić, aby dobrze ulokować nasze nadwyżki inwestycyjne? Gdzie zarobimy najwięcej i które z instrumentów finansowych są obarczone najmniejszym ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 12 001 321,36 66 560 138,38 1. Lokaty 10 644 995,48 63 600 319,85 2. Środki pieniężne 770 021,15 2 871 048,75 aktywa za

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa ubezpieczenia oprac. Tomasz A. Winiarczyk ubezpieczenie urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, wywołanych u pewnych jednostek przez odznaczające się pewna prawidłowością

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ WYKŁAD 2 Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1. Istota, pojęcie i podstawy tworzenia rezerw Rezerwy w rachunkowości to potencjalne

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 211 142,99 3 855 968,95 1. Lokaty 4 211 142,99 3 855 968,95 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 446 539,01 573 945,85 1. Lokaty 446 539,01 573 945,85 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo