Systemy informatyczne w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców informacje ogólne System Pobyt akty prawne System Pobyt jako zbiór rejestrów, ewidencji i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy informatyczne w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców informacje ogólne System Pobyt akty prawne System Pobyt jako zbiór rejestrów, ewidencji i"

Transkrypt

1 SYSTEM POBYT Biuro Informatyki i Ewidencji Cudzoziemców ul. Koszykowa Warszawa tel fax

2 Systemy informatyczne w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców informacje ogólne System Pobyt akty prawne System Pobyt jako zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców funkcjonalność obecnego systemu Centralny Rejestr Zezwoleń Małego Ruchu Granicznego Rejestr świadczeń przyznawanych cudzoziemcom pozostającym w procedurze o nadanie statusu uchodźcy System Pobyt v. 2 a system zarządzania korespondencją i zadaniami pracowników przykładowe elementy współpracy System Informacyjny Schengen II (SIS II) i Wizowy System Informacyjny (VIS) Infrastruktura, monitoring, backup

3

4 W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC) aktualnie eksploatowane są m. in. następujące systemy informatyczne: System Pobyt jest systemem w którym organy administracji państwowej prowadzą rejestry w sprawach z zakresu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz ich wyjazdu z terytorium RP. Mały Ruch Graniczny (MRG) jest systemem wspomagającym funkcjonowanie małego ruchu granicznego. Rejestr świadczeń przyznanych cudzoziemcom pozostającym w procedurze o nadanie statusu uchodźcy jest rejestrem w którym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi rejestr osób, którym przyznawana jest pomoc socjalna (w tym świadczenia pieniężne).

5

6 Art. 132 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w systemie teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie System Pobyt

7 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, rozporządzenie Rady nr 2725/2000/WE z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (Dz. Urz. WE L 316 z ), rozporządzenie Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

8 rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich rozporządzenie Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (L 239/19 z dnia ) (KWS) rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (w skrócie: rozporządzenie w sprawie VIS)

9 Na podstawie art. 126 ustawy o cudzoziemcach w rejestrach przechowywane są m. in. informacje o wnioskach, informacje o wydanych postanowieniach, decyzjach administracyjnych, wyrokach sądu, dane osobowe cudzoziemców o których mowa w art. 12 ustawy o cudzoziemcach dane dotyczące spersonalizowanych dokumentów (data wydania, numer, seria, termin ważności ), informacje o dacie opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10 imię (imiona) i nazwisko; nazwisko poprzednie; nazwisko rodowe; płeć; imię ojca; imię i nazwisko rodowe matki; data urodzenia; miejsce i kraj urodzenia; odciski linii papilarnych; wizerunek twarzy; rysopis: a) wzrost w centymetrach, b) kolor oczu, c) znaki szczególne; obywatelstwo; narodowość; stan cywilny; wykształcenie; zawód wykonywany; miejsce zamieszkania lub pobytu; numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

11 Rejestry zgodnie z ustawą prowadzą m. in.: komendant placówki Straży Granicznej komendant oddziału Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej, wojewoda, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rada do Spraw Uchodźców każdy w zakresie swojej właściwości.

12 Aplikacja Systemu Pobyt v.2 musi uwzględniać przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W szczególności zadaniem Wykonawcy jest przede wszystkim zapewnienie obsługi zdarzeń rejestrowanych w poszczególnych rejestrach Systemu Pobyt, o których mowa w obowiązujących aktach prawnych.

13 składanych wniosków, decyzji wydawanych przez organ I i II instancji, odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, orzeczeń wydawanych przez WSA, skarg kasacyjnych, wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dokumentów wydawanych cudzoziemcom.

14 składa się z 27 rejestrów prowadzonych przez 11 organów prowadzony jest na podstawie 12 ustaw (w stosunku do których obowiązują 104 akty wykonawcze) oraz 12 aktów prawnych UE

15 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę możliwego wpływu (i w miarę możliwości uwzględnić w Szczegółowej Analizie Wymagań) co najmniej następujących aktów prawnych będących w momencie postępowania przetargowego przedmiotem prac legislacyjnych: nowa ustawa o obywatelstwie polskim uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. (skierowana przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego dnia 27 kwietnia 2009 r.) projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach. Zamawiający będzie dostarczał aktualne wersje aktów prawnych i projektów regulacji prawnych do momentu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę Projektu aplikacji Systemu Pobyt v.2 do odbioru

16 Z uwagi na częste zmiany podstaw prawnych, na podstawie których prowadzone są sprawy w Systemie Pobyt nowa aplikacja musi mieć budowę modułową i być skalowalna by można ją było w przyszłości stosunkowo łatwo uprościć lub rozbudować w zależności od potrzeb.

17

18 Uchodźca Eurodac Obywatelstwo Wykaz Rodak System Pobyt Dublin Repatriant Pobyt moduł Administratora

19 System Pobyt składa się z wymienionych poniżej rejestrów i ewidencji, a wdrożone do eksploatacji oprogramowanie umożliwia organom administracji rządowej prowadzenie tych rejestrów. Moduł Pobyt (1998 r.) 1. rejestry spraw dotyczących: wiz, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, wydania polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydalenia z Rzeczypospolitej Polskiej, osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd na podstawie rt. 21a ust. 1, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego WE, wydania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. ewidencja zaproszeń,

20 3. rejestr spraw o nadanie statusu uchodźcy, 4. rejestr spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy, 5. rejestr spraw o udzielenie azylu, 6. rejestr spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany, 7. rejestr spraw o udzielenie ochrony czasowej, 8. rejestr pobytu obywatela Unii Europejskiej, 9. rejestr kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, 10. rejestr dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu, 11. rejestr kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, 12. rejestr przypadków nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz sankcji za nadużycie tych zasad. Moduł Wykaz (2001 r.) Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Moduł Eurodac (2004 r.) Rejestr osób (dane osobowe cudzoziemców), które zostały daktyloskopowane przez Straż Graniczną lub Policję w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy, nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ubiegały się o nadanie statusu uchodźcy.

21 Moduł Uchodźca (2008 r.) Rejestr wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o przyznanie świadczeń dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Moduł Dublin (2004 r.) Rejestr spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003, wniosków o azyl przyjmowanych przez Polskę od państw członkowskich UE, wniosków o azyl wysyłanych przez Polskę do państw członkowskich UE, decyzji wydanych w tych sprawach. Moduł Repatriant (2000 r.) Rejestr wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach: o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji, o udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa, o uznanie za repatrianta,

22 Moduł Rodak (2000 r.) Ewidencja osób ubiegających się o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji i członków ich rodzin, nieposiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania. Moduł Obywatelstwo (2004 r.) Centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego. Moduł Administratora (1998 r.) Ewidencja użytkowników systemu oraz zarządzanie ich uprawnieniami, Administrowanie słownikami, Zarządzanie funkcjami i uprawnieniami do funkcji, Definiowanie grup uprawnień, Konfiguracja głównych funkcji systemu na podstawie: sprawy, rejestru, organu, roli, instancji, Inne dodatkowe funkcje (łączenie osób, łączenie rodzin, grafik dyżurów).

23 System, od strony funkcjonalnej, został podzielony na moduły, a one na sprawy. Dla każdej sprawy zdefiniowano funkcje, które są wykonywane podczas realizacji danej sprawy. Zgodnie z przepisami prawa, wyróżniono następujące kategorie użytkowników mających dostęp do systemu: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wojewoda Komendant Oddziału SG Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej SG Komendant Wojewódzki / Powiatowy / Miejski Policji Komendant Główny SG Rada do Spraw Uchodźców

24 Każdy użytkownik danej kategorii ma inny zakres funkcjonalny w systemie - to znaczy, że przy realizacji konkretnej sprawy wykonuje swoje funkcje. Użytkownika danej kategorii (np. wojewoda lub komendant Placówki SG) reprezentuje konkretny organ administracji (np. Wojewoda Mazowiecki, komendant Placówki SG w Terespolu). Organ administracji, w ramach konkretnej sprawy, prowadzi swój rejestr (np. Wojewoda Mazowiecki prowadzi rejestr ZAMIESZKANIE, komendant Placówki SG w Terespolu prowadzi rejestr w sprawie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP ). Grupa uprawnień jest zbiorem funkcji, które może wykonać dany użytkownik zgodnie ze swoją kategorią (np. rejestracja wniosku, rejestracja decyzji). Dla tak określonych grup uprawnień przydziela się użytkowników fizycznych, którym nadaje się identyfikator i hasło. Każdy użytkownik fizyczny przydzielony do danej grupy ma identyczne uprawnienia.

25 25

26 26

27 27

28 28

29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36

37 Wielkość bazy danych: Systemu Pobyt: Ilość tablic głównych: 523 Ilość kolumn: 4233 (średnio 8 kolumn na tablicę) Ilość rekordów w bazie: wniosków (stan na r.) Wielkość na dysku: 60 GB Ilość słowników: System Pobyt: około 200 Są to słowniki tworzone przez administratora systemu.

38 System Pobyt liczba kont dostępu do systemu utworzonych przez cały okres eksploatacji Systemu Pobyt liczba aktywnych użytkowników mających bezpośredni dostęp do Systemu Pobyt (stan na dzień 23 listopada 2011 r.) dziennie rejestrowanych jest ponad wniosków dziennie rejestrowanych jest ponad 450 decyzji Wg stanu na dzień 4 listopada br. w Systemie Pobyt zarejestrowanych zostało wniosków o wymianę dokumentu z powodu błędnej personalizacji danych (np. imię, data urodzenia, imię ojca, adres zamieszkania)

39

40

41 Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) prowadzi i udostępnia rejestry: rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wydanych, unieważnionych lub cofniętych zezwoleń, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 1931/2006; rejestr przypadków nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz sankcji za nadużycie tych zasad, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 1931/2006. rozpatruje odwołania od decyzji o wydaleniu.

42 Konsulat RP przyjmuje wnioski od obywateli innych krajów i podejmuje decyzje o wydaniu, odmowie wydania lub cofnięciu zezwolenia. Centrala MSZ pośredniczy w komunikacji pomiędzy placówką konsularną RP a UdSC i jego rejestrami MRG. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CPD MSWiA) personalizuje zezwolenia MRG.

43 Straż Graniczna (SG) prowadzi czynności: kontroli granicznej, sprawdzające i kontrolne wobec cudzoziemców posiadających zezwolenia MRG, nakłada sankcje (zobowiązania, unieważnienia) za nadużycie zasad małego ruchu granicznego, zatrzymuje zezwolenia MRG, rejestruje informacje o utraconych i zniszczonych dokumentach, nakłada mandaty ws. grzywny.

44 Policja - prowadzi czynności: sprawdzające i kontrolne wobec cudzoziemców posiadających zezwolenia MRG, nakłada sankcje (zobowiązania, unieważnienia) za nadużycie zasad małego ruchu granicznego, rejestruje informacje o utraconych i zniszczonych dokumentach, nakłada mandaty ws. grzywny.

45 Wojewodowie wydają oraz rozpatrują: decyzje o wydaleniu, odwołania od decyzji zobowiązania do opuszczenia terytorium RP, odwołania od unieważnień zezwolenia MRG.

46 Punkt konsultacyjny Aplikacja Web posiadają interfejs użytkownika obsługująca Rejestr MRG. Aplikacja Administrator obsługuje słowniki i parametryzację systemu, umożliwia przeglądanie logów.

47

48

49

50 WebServiceCSZMRGAP WebSerwis aplikacyjny rejestrujący dane otrzymane w komunikatach oraz generujący komunikaty zwrotne z bazy do klientów rejestru. WebServiceMRGKOM WebSerwis komunikacyjny pośredniczący w przesyłaniu komunikatów pomiędzy aktorami rejestru, izolujący środowisko zewnętrzne UdSC od serwera aplikacyjnego przechowującego bazę danych CSZMRG.

51 System MRG został w całości wykonany w technologii Microsoft.NET. Fizycznie system znajduje się w lokalizacji UdSC przy ul. Taborowej. Serwery aplikacyjne pracują pod kontrolą systemu MS Windows Server Na serwerach bazodanowych został zainstalowany motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008.

52 Liczba zezwoleń MRG: ponad Liczba tabel w bazie danych (bez słowników): 28 Liczba słowników: 18

53 58 użytkowników średnio w ciągu jednego dnia rejestrowanych jest 48 wniosków, 57 zdarzeń, 47 zleceń personalizacji, 49 decyzji średnio w ciągu jednego dnia kierowanych jest do systemu zapytań

54

55

56 Sterowanie, które decyzje będą wysyłane do CSZ MRG (wraz postulowanym statusem zezwolenia) jest realizowane przez administratora Systemu Pobyt

57

58 Rejestr służy do ewidencji uchodźców ze szczególnym wskazaniem na: dane osobowe był w ośrodku wnioski decyzje adresy świadczenia listy wypłat świadczeń

59 Program opiera się na podstawowej tabeli zawierającej dane osobowe oraz dodatkowych tabelach zawierających dodatkowe informacje: przyznane świadczenia socjalne ośrodki w których przebywa/ł cudzoziemiec adresy pod którymi przebywa/ł cudzoziemiec wnioski złożone przez cudzoziemca (dotyczące świadczeń) wydane decyzje (dotyczące świadczeń) wydane decyzje (dotyczące procedury o nadanie statusu uchodźcy)

60 TABELA PODSTAWOWA DANE OSOBOWE

61

62

63

64

65 TABELE POBOCZNE

66

67

68

69 RAPORTY I STATYSTYKI

70

71

72 SŁOWNIKI

73

74

75

76

77 KWESTIE FINANSOWE Jedną z podstawowych funkcji programu jest generowanie comiesięcznych list wypłat świadczeń pieniężnych z podziałem na poszczególne ośrodki.

78

79

80 System Pobyt v. 2 będzie współpracować bezpośrednio jedynie z systemem zarządzania korespondencją i zadaniami pracowników (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów) a pośrednio z następującymi systemami: Elektroniczną Skrzynką Podawczą na epuap; Biuletynem Informacji Publicznej. System Pobyt v.2 nie będzie zawierać funkcjonalności systemu obiegu dokumentów! System Pobyt v.2 nie będzie współpracować bezpośrednio z BIP! System Pobyt v.2 nie będzie współpracować bezpośrednio z ESP i epuap!

81 Współpraca SEOD z Systemem Pobyt v. 2 na przykładzie składania wniosku o wykreślenie z Wykazu Naczelnik zapoznaje się z wnioskiem i dekretuje do urzędnika Naczelnik akceptuje wykreślenie z Wykazu Dyrektor zatwierdza usunięcie z Wykazu Cudzoziemiec składa wniosek na epuap i odbiera UPP SEOD pobiera wniosek z epuap SEOD przekazuje do Pobytu informacje o usunięciu z Wykazu Cudzoziemiec odbiera odpowiedź z epuap SEOD wysyła odpowiedź na epuap Cudzoziemiec sprawdza stan swojej sprawy na BIP SEOD wysyła stany spraw na BIP Pobyt przekazuje informacje o stanach spraw Urzędnik wprowadza wniosek do SEOD Cudzoziemiec składa wniosek w wersji papierowej i otrzymuje potwierdzenie Urzędnik wysyła odpowiedź do interesanta Urzędnik drukuje odpowiedź Urzędnik przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przygotowuje notatkę o wykreśleniu

82

83 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 767/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych Decyzja Rady (WE) nr 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

84 VIS Visa Information System (CS VIS) KSI Krajowy System Informatyczny CW KSI VIS Centralny Węzeł KSI VIS PK SISII i VIS Polski Komponent SIS II i VIS ICD Interface Control Document dokument definiujący interfejs pomiędzy CS VIS a NS VIS (KSI), aktualna wersja 1.87

85 VIS pozwoli na usprawnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi m.in. w zakresie: wspólnej polityki wizowej, zapobiegania handlu wizami, identyfikacji osób, które mogą nie spełniać warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium UE.

86 UI Użytkownik Instytucjonalny organ administracji państwowej uprawniony do współpracy z VIS za pośrednictwem KSI z wykorzystaniem własnego systemu informatycznego. UIn Użytkownik Indywidualny osoba fizyczna uprawniona w ramach organu lub służby do wykorzystywania danych VIS 16 instytucji krajowych : np. Straż Graniczna, konsulowie, wojewodowie, Policja, ale również sądy, prokuratury, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

87 W VIS będą gromadzone dane dotyczące wnioskodawcy wizy oraz informacji nt.: wniosku wizowego, wizy: wydanej, anulowanej, cofniętej lub przedłużonej, a także, której wydania odmówiono, fotografie, odciski palców, odsyłacze do poprzednich wniosków oraz do wniosków osób podróżujących wspólnie.

88 VIS jest połączony z systemem krajowym każdego państwa członkowskiego przez interfejs krajowy w danym państwie członkowskim Główny centralny VIS, sprawujący nadzór techniczny i administrację, mieści się w Strasburgu, we Francji Każde państwo członkowskie wyznacza organ krajowy, który zapewnia dostęp do VIS właściwym organom Projekt interfejsów SC UI VIS wersja 7.1 z dnia dokument opisujący interfejs CW KSI VIS do komunikacji z systemami centralnymi UI CW KSI VIS (NS VIS) nie posiada bazy danych, zajmuje się jedynie przetwarzaniem i przesyłaniem komunikatów pomiędzy systemami Użytkowników Instytucjonalnych bądź aplikacją VIS WWW a Systemem Centralnym VIS (CS VIS). Wszystkie operacje, które wykonuje użytkownik są faktycznie realizowane przez CS VIS.

89 .

90 Komunikacja pomiędzy systemem CS VIS a NS VIS i systemami Użytkowników Instytucjonalnych polega na przesyłaniu zdefiniowanych w ICD komunikatów XML Komunikat synchroniczny - jest stosowany w przypadku operacji wymagających natychmiastowej biznesowej odpowiedzi. Oznacza to, że aplikacja wywołująca jest zablokowana do czasu uzyskania odpowiedzi. Komunikat asynchroniczny jest stosowany w przypadku operacji, w których odpowiedź może być wysłana z pewnym opóźnieniem wynikającym z czasu przetwarzania komunikatu. Oznacza to, że system zlecający operację nie jest blokowany do czasu jej zakończenia, ale musi posiadać mechanizm pozwalający na odebranie wyniku przetwarzania.

91

92 Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania SIS II Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

93 Dostęp do zasobów systemu SIS był jednym z warunków koniecznych do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej Od dnia 1 września 2007 r. Polska korzysta z zasobów SIS1+ za pośrednictwem rozwiązania SISone4ALL Ze względu na rosnące wymagania w zakresie wielkości i formatów wymienianych danych (w tym konieczność wymiany danych biometrycznych) niezbędne było podjecie prac nad druga generacja systemu SIS SIS II.

94 przeszukiwanie danych tworzenie, aktualizacje i usuwanie alertów (wpisów) bazodanowego obsługę formularzy Biura SIRENE rejestracje czynności w dzienniku zdarzeń oraz funkcje audytorskie generowanie raportów możliwość lokalizacji wersji językowych transliteracje mechanizmy bezpieczeństwa (autoryzacja użytkowników)

95 Dane przechowywane w systemie: a) nazwisko i imię, ewentualnie pseudonimy rejestrowane oddzielnie; b) znaki szczególne, obiektywne i niezmienne; c) pierwsza litera drugiego imienia d) data i miejsce urodzenia; e) płeć; f) obywatelstwo; g) informacja o tym, czy osoby, których to dotyczy, są uzbrojone; h) informacja o tym, czy osoby, których to dotyczy, stosują przemoc; i) przyczyna zgłoszenia danej osoby; j) zalecany sposób postępowania.

96

97

98 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP

99 Legalizujące pobyt np. karta pobytu Tożsamości np. Polskie dokumenty tożsamości dla cudzoziemców Podróży np. polski dokument podróży, Dokumenty podróży przewidziane w Konwencji Genewskiej Inne np. wiza, zaproszenie

100 Organy wydające dokumenty: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Wojewoda Konsul Straż Graniczna

101 obraz twarzy odciski linii papilarnych Zgodność z normami: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), dok. 9303, część 3. ISO/IEC :2005, Biometric Interchange Formats część 4 : Dane dot. obrazu odcisku palca

102 Karta pobytu

103 Dokumenty podróży przewidziane w Konwencji Genewskiej;

104

105 5 serwerów IBM Power macierze dyskowe IBM DS5020 Biblioteka taśmowa IBM TS3200

106 System Operacyjny: IBM AIX ver.6.1 Motor Bazy Danych: IBM DB2 Enterprise Server Edition v.9.7 IBM WebSphere Application Server ver. 7.0

107 WAN 1 WAN 2 VLAN Frontend NDispatcher Inne sieci w UdSC VLAN Backend Firewall UDSC Segment testowy/szkolny/rozwojowy Systemu Pobyt VLAN Test_Servers VLAN APP_Servers_OUT 3750 APP MQ VLAN APP_Servers_IN Segment produkcyjny Systemu Pobyt AP Testowa MQ Testowe, Szkolne i Rozwojowe Baza danych Testowa, Szkolna i Rozwojowa AP Szkolna Baza AP SzkolnaRozwojowa VLAN Database Segment administracyjny VLAN Mgmt_for_Servers Baza danych NIM Monitoring WAS Mgr Backup

108 Serwer C Serwer B Serwer D Serwer A Serwer E 6 x Fc 6 x FC 6 x FC 6 x Fc 4 x FC 4 X FC 6 x FC 6 x FC 4 x FC 4 x FC Switch FC SAN40B-4 1 Switch FC SAN40B x FC 4 x FC 4 x FC 1 x FC 4 x FC 1 x FC Macierz Dyskowa DS Macierz Dyskowa DS BIBLIOTEKA TAŚMOWA TS3200

109 Serwer A - (8 core) Serwer B (8 core) Serwer C (8 core) Serwer D (8 core) Serwer E (8 core) vioa1 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH viob1 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH vioc1 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH viod1 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH vioe1 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobapp1 WAS ND Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #1 CPU: 2; RAM: 28GB; vfc, veth LPAR pobdbp1 DB2 (Acitve) (cluster node #1) CPU: 4; RAM: 36GB; HDD: 2 x 73GB; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH vioa2 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH - dla wszystkich środowisk - środowisko szkoleniowe - środowisko testowe - środowisko produkcyjne - środowisko developerskie LPAR pobnd1 Network Dispatcher (cluster node #1) CPU: 1; RAM: 4GB; vfc, veth LPAR pobapp2 WAS ND Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #2 CPU: 2; RAM: 28GB; vfc, veth Klaster HACMP LPAR pobmqp1 WMB/MQ (Appl Cluster node#1) CPU: 2; RAM: 22GB; vfc, veth LPAR pobtsm BACKUP CPU: 2 RAM: 16GB; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH; vfc viob2 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobnd2 Network Dispatcher (cluster node #2) CPU: 1 RAM: 4GB vfc, veth LPAR pobmqp2 WMB/MQ (Appl Cluster node#2) CPU: 2 RAM: 22GB vfc, veth LPAR pobdbp2 DB2 (Passive) (cluster node #2) CPU: 0,1-3 RAM: 36GB HDD: 2 x 73GB 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobapr1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS CPU: RAM: 8GB vfc, veth LPAR pobdbr1 DB2 CPU: RAM: 8GB; vfc, veth vioc2 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobwasmgr WAS ND (Zarządzanie WAS) CPU: 2 RAM: 8 GB vfc, veth LPAR pobaps1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS CPU: 1 RAM: 20GB vfc, veth LPAR pobdbs1 DB2 CPU: 1 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobapt1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #1 CPU: 1 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobmqt1 WMB/MQ (Appl Cluster node#1) CPU: 1 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbt1 DB2 (Active) (Cluster node#1) CPU: 1 RAM: 24GB veth, vfc viod2 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH Klaster HACMP LPAR pobtcm MONITORING (Tivoli monitoring) CPU: 2 RAM: 20 GB vfc, veth LPAR pobnim NIM CPU: 1 RAM: 8GB vfc, veth LPAR pobapt2 WAS Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #2 CPU:1 RAM: 24GB FC, veth LPAR pobmqt2 WMB/MQ (Appl Cluster node#2) CPU: 1 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbt2 DB2 (Passive) (Cluster node#2) CPU: 0,1-1 RAM: 24GB veth, vfc vioe2 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH

110 WAS ND (Zarządzanie WAS) POBWASMGR Deployment Manager WAS ND cluster node #1 POBAPP WAS ND cluster node #2 POBAPP WAS ND test cluster node #1 POBAPT WAS ND test cluster node #2 POBAPT WAS ND szkol. POBAPS WAS ND POBAPR1 IP: nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent Pobyt01 PobytCL Pobyt02 PobTest01 PobTestCL PobTest02 PobSzkol01 PobDev01 PobytXML01 PobytXMLCL PobytXML02 PobTestXML01 PobTestXMLCL PobTestXML02 PobDevXML01 AskProd01 AskProdCL AskProd02 AskTest01 AskTestCL AskTest02 AskDev01 UipkSisTestCL Uipksis01 Uipksis02 Uipksis01 Uipksis02 UipkSisCL UipksisDev01 AskikPobyt01 AskikPobyt02 AskikTestPobyt02 AskikDevPobyt01 AskikPolicja01 AskikPolicja02 AskikTestPolicja02 AskikDevPolicja01 AskikMrg01 AskikMrg02 AskikTestMrg02 AskikDevMrg01

111 cmp Komunikacja IV.2011 «database» POBYT Użytkownicy typ II Stacje Robocze UdSC Stacje Robocze MSWiA AK COW POBYT Stacje Robocze SG/UW «database» AK COW «system» AK COW «system» POBYT Użytkownicy typ III MSZ INEX MIGRA «database» INEX «system» INEX GUS CSK MRG SG «database» MRG «system» MRG Użytkownicy typ I SIS Policja CPD SG MSZ

112 Użytkownicy z przeglądarkami KSA-PB2 node #1 WAN/LAN Serwer Serwer Użytkownicy z Web Service KSND-PB2 node #1 KSND-PB2 node #1 Klaster Serwera NetworkDispatcher - IBM AIX WAN KSA-PB2 node #1 Klaster Serwera Aplikacji - IBM Websphere application Server - IBM AIX KSK-PB2 node #1 KSK-PB2 node #1 Klaster Serwera Komunikacyjnego - IBM Websphere MQ Processor - IBM Websphere Enterprise Service Bus Processor - IBM AIX KSBD-PB2 node #1 KSBD-PB2 node #1 Klaster Serwera Bazy Danych - IBM DB2 Enterprise Server - IBM AIX

113 Net. Dispatcher POBND i Ruch do aplikacji testowej Szkolnej I rozwojowej Ruch do aplikacji produkcyjnej WAS ND cluster node #1 POBAPP WAS ND cluster node #2 POBAPP WAS ND test cluster node #1 POBAPT WAS ND test cluster node #2 POBAPT WAS ND szkol. POBAPS WAS ND POBAPR1 IP: nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent Pobyt1 PobytCL Pobyt2 PobTest1 PobTest2 PobSzkol PobDev PobytXML1 PobytXMLCL PobytXML2 PobTestXML1 PobTestXML2 PobSzkolXM L PobDevXML AskProd1 AskProdCL AskProd2 AskTest1 AskTest2 AskDev

114 IBM Tivoli Composite Application Manager

115 Architektura Agent Serwer Klient Agenty monitorujące Klient Portalu TEMS Tivoli Enterprise Monitoring Server TEPS Tivoli Enterprise Portal Server Klient Portalu

116 Serwer A - (8 core) Serwer B (8 core) Serwer C (8 core) Serwer D (8 core) Serwer E (8 core) VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobapp1 WAS ND Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #1 CPU: 2 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobdbp1 DB2 (Acitve) (cluster node #1) CPU: 4 (max 5); RAM: 24GB HDD: 2 x 73GB; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH - monitorowane serwery - dla wszystkich środowisk - środowisko szkoleniowe - środowisko testowe - środowisko produkcyjne - środowisko developerskie LPAR pobnd1 Network Dispatcher (cluster node #1) CPU: 1 RAM: 4GB vfc, veth LPAR pobapp2 WAS ND Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #2 CPU: 2 RAM: 24GB vfc, veth Klaster HACMP LPAR pobmqp1 WMB/MQ (Appl Cluster node#1) CPU: 2 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobtsm BACKUP CPU: 2 RAM: 12GB; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobnd2 Network Dispatcher (cluster node #2) CPU: 1 RAM: 4GB vfc, veth LPAR pobmqp2 WMB/MQ (Appl Cluster node#2) CPU: 2 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobdbp2 DB2 (Passive) (cluster node #2) CPU: 0,1-3 RAM: 24GB HDD: 2 x 73GB 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobapr1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS CPU: RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbr1 DB2 CPU: RAM: 24GB; vfc, veth VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobwasmgr WAS ND (Zarządzanie WAS) CPU: 2 RAM: 18 GB vfc, veth LPAR pobaps1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS CPU: 1 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbs1 DB2 CPU: 1 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobapt1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #1 CPU: 1 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobmqt1 WMB/MQ (Appl Cluster node#1) CPU: 1 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbt1 DB2 (Active) (Cluster node#1) CPU: 1 RAM: 24GB veth, vfc VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH Klaster HACMP LPAR pobtcm MONITORING (Tivoli monitoring) CPU: 3 RAM: 18 GB vfc, veth LPAR pobnim NIM CPU: 0,1 0,8 RAM: 6GB vfc, veth LPAR pobapt2 WAS Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #2 CPU:1 RAM: 16GB FC, veth LPAR pobmqt2 WMB/MQ (Appl Cluster node#2) CPU: 0,7 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbt2 DB2 (Passive) (Cluster node#2) CPU: 0,1-1 RAM: 24GB veth, vfc VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie biometrii w. Straży Granicznej. ppor. SG KUPTEL Dorota. Centrum Szkolenia. Straży Granicznej

Rola i znaczenie biometrii w. Straży Granicznej. ppor. SG KUPTEL Dorota. Centrum Szkolenia. Straży Granicznej ul. Gen. W. Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn Rola i znaczenie biometrii w ppor. SG KUPTEL Dorota ZAGADNIENIA: 1. Biometria w dokumentach 2. Systemy informatyczne w których przetwarzane są dane biometryczne

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dziennik Ustaw Nr 151 11692 Poz. 1015 1015 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Na podstawie art. 48g ust. 1 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 30 października 2015, 20:39 PESEL Powszechny Elektronicznym System Ewidencji Ludności Co to jest rejestr PESEL Jakie dane są gromadzone w rejestrze PESEL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r.

UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r. UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu dostosowanie prawa polskiego do regulacji zawartych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2009 r.

USTAWA z dnia 2009 r. Ę ą ę Ó ł ę ę Ż ę ę ć ł ą ą Liczba stron : 1 Data : 2009-12-22 Nazwa pliku : 1211-01A.NK 1 Projekt USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/warunki-pobytu-cudzozie/3914,warunki-pobytu-cudzoziemcow-w-rp. html Wygenerowano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017, 03:36

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS/DEC 231/12/17186,17188,17190 dot. D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępniania przez Straż Graniczną właściwym organom państwowym informacji z zakresu ochrony granicy państwowej,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) Warszawa, dnia 15 listopada 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1

Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 Zasady postępowania Policji wobec cudzoziemców naruszających zasady małego ruchu granicznego 1 1. Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (druk nr 964)

do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (druk nr 964) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (druk nr 964) U S T A W A z dnia 31 stycznia 1959 r. o CMENTARZACH I CHOWANIU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców Dz.U.08.236.1643 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.) Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak. Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 Piotr Ruczkowski

Wykaz skrótów 9. Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak. Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 Piotr Ruczkowski Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Jerzy Stelmasiak Rozdział I. Administracyjnoprawna regulacja wybranych wolności jednostki 15 1. Wolność zgromadzeń 15 1.1. Uwagi ogólne 15 1.2. Wolność zgromadzeń

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1

Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Wydalanie cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 Decyzja o wydaleniu cudzoziemca Decyzję o wydaleniu cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z dnia 19 maja 2009 r.) Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT DO WYDANIA 2

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT DO WYDANIA 2 CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT DO WYDANIA 2 Cudzoziemcy w Polsce Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych Suplement do wydania 2 Warszawa 2016 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 161. Art. 1. Ustawa określa zasady, warunki

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SUPLEMENT Cudzoziemcy w Polsce Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych Suplement Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2015 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Nowy akt prawny zawiera wiele rozwiązań

Nowy akt prawny zawiera wiele rozwiązań Anna Lozia, Katarzyna Papińska DOKUMENTY WYDAWANE CUDZOZIEMCOM W POLSCE W dniu 1 maja 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r., poz. 463),

Bardziej szczegółowo

Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl

Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl Procedury awaryjne Rejestr PESEL, Ewidencja Ludności wersja 1.0 Więcej informacji na stronie www.obywatel.gov.pl W przypadku stwierdzenia awarii Systemu przez Użytkownika prosimy o zastosowanie poniższych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY KARTA USŁUG Symbol karty: 9.WSO.DELiDO.1 Urząd Miejski w Głogowie Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Cel usługi: Kogo dotyczy? Podstawy prawne: Wymagane dokumenty: Zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650, z 2015 r. poz. 1274. o obywatelstwie polskim 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia r. Projekt 16. 06. 2008 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia.. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.3.2013 r. COM(2013) 115 final ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR PESEL. Jakie informacje zawiera zbiór PESEL?

ZBIÓR PESEL. Jakie informacje zawiera zbiór PESEL? ZBIÓR PESEL W jaki sposób powstaje zbiór PESEL? Źródłem zasilania rejestru PESEL są organy gminy, które na mocy Art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych prowadzą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej zapewniającej możliwość dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 8 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14 Komentarz 14 Komentarz 14 OGÓLNE TRENDY 14 Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy i wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. Mimo,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.4.213 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1.1 Wydanie paszportu 1. Czynności paszportowe

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 220 poz z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

Dz.U Nr 220 poz z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2008 Nr 220 poz. 1414 U S T AWA z dnia 17 października 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 10. o zmianie imienia i nazwiska Art. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Studenci z państw trzecich

Studenci z państw trzecich Studenci z państw trzecich Perspektywa Straży Granicznej kpt. SG Iwona Przybyłowicz Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG iwona.przybylowicz@strazgraniczna.pl Rola Straży Granicznej w kontekście studentów z państw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/48 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 165 poz USTAWA. z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Dz.U Nr 165 poz USTAWA. z dnia 24 sierpnia 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2007 Nr 165 poz. 1170 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z 2015 r. poz. 1607. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 161 USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1) Rozdział 1.

Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 161 USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1) Rozdział 1. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2012 r. Pozycja 161 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/87 Dz.U. 2003 Nr 128 poz. 1175 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694. 1) I) o cudzoziemcach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/60 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP

Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP Nielegalny pobyt Nielegalny pobyt pobyt niezgodny z przepisami dotyczącymi warunków wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski i ich pobytu

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIKI. Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 1.4.2014 r. COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wizę objazdową i zmieniającego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 264 15466 Poz. 1573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 września 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 264 15466 Poz. 1573 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 264 15466 Poz. 1573 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1. Czynności paszportowe 1.01 Wydanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz.

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.161 2014-05-01 zm. Dz.U.2013.1650 art. 500 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady,

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ. Co to jest zezwolenie na osiedlenie się. Jakie prawa daje zezwolenie na osiedlenie się ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ Co to jest zezwolenie na osiedlenie się Cudzoziemiec spełniający warunki określone w ustawie o cudzoziemcach może ubiegać się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się. Zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Straż Graniczna i jej zadania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego

Straż Graniczna i jej zadania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego WACŁAW BLUJ Straż Graniczna i jej zadania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Wstęp Straż Graniczna została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990 r., jej funkcjonowanie rozpoczęło się

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców Informacja o działalności Urzędu do Spraw Cudzoziemców w okresie.. - 9.. r. Ochrona międzynarodowa I. Przyjęte o nadanie statusu uchodźcy w RP: TADŻYKISTAN GRUZJA KIRGISTAN.. - 9.. r. PIERWSZE KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady, warunki oraz tryb

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. 2006 Nr 139 poz. 993 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. (1) Ustawa normuje sprawy dowodów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 201 r. Poz. 1961 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 2 grudnia 201 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania lub

Bardziej szczegółowo

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli:

POBYT TOLEROWANY. Kto może uzyskać zgodę na pobyt tolerowany. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, jeżeli: POBYT TOLEROWANY Ustawa z dn.13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem,

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, Ewidencja Ludności Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, - braku

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej

U S T A W A. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz

Bardziej szczegółowo

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r.

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. wyjaśnienia dla powiatowych urzędów pracy kwiecień 2014 r. Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 1)

USTAWA z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414. o zmianie imienia i nazwiska 1) Art. 1. Ustawa określa zasady zmiany imienia lub

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY POBYT NIELEGALNY KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Spis treści 1 Wykorzystany sprzęt i systemy... 3 1.1 Sprzęt serwerowy... 3 1.2 Oprogramowanie systemowe i sterowniki... 3 1.3 Na serwerach fizycznych... 3 1.4 Na maszynach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979) Warszawa, 17 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 979) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Straży

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1

ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 ZATRZYMANIE CUDZOZIEMCA UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA W STRZEŻONYM OŚRODKU ZASTOSOWANIE WOBEC CUDZOZIEMCA ARESZTU W CELU WYDALENIA 1 Zatrzymanie cudzoziemca Cudzoziemiec może być zatrzymany na okres nie dłuższy

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00-564 Warszawa 02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02 tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13 fax. 022 60 174

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr.1 do SIWZ CIS-15/2015 Opis przedmiotu zamówienia SPIS TREŚCI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 1.1. DODATKOWE WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo