Systemy informatyczne w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców informacje ogólne System Pobyt akty prawne System Pobyt jako zbiór rejestrów, ewidencji i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy informatyczne w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców informacje ogólne System Pobyt akty prawne System Pobyt jako zbiór rejestrów, ewidencji i"

Transkrypt

1 SYSTEM POBYT Biuro Informatyki i Ewidencji Cudzoziemców ul. Koszykowa Warszawa tel fax

2 Systemy informatyczne w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców informacje ogólne System Pobyt akty prawne System Pobyt jako zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców funkcjonalność obecnego systemu Centralny Rejestr Zezwoleń Małego Ruchu Granicznego Rejestr świadczeń przyznawanych cudzoziemcom pozostającym w procedurze o nadanie statusu uchodźcy System Pobyt v. 2 a system zarządzania korespondencją i zadaniami pracowników przykładowe elementy współpracy System Informacyjny Schengen II (SIS II) i Wizowy System Informacyjny (VIS) Infrastruktura, monitoring, backup

3

4 W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (UdSC) aktualnie eksploatowane są m. in. następujące systemy informatyczne: System Pobyt jest systemem w którym organy administracji państwowej prowadzą rejestry w sprawach z zakresu wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz ich wyjazdu z terytorium RP. Mały Ruch Graniczny (MRG) jest systemem wspomagającym funkcjonowanie małego ruchu granicznego. Rejestr świadczeń przyznanych cudzoziemcom pozostającym w procedurze o nadanie statusu uchodźcy jest rejestrem w którym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi rejestr osób, którym przyznawana jest pomoc socjalna (w tym świadczenia pieniężne).

5

6 Art. 132 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w systemie teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie System Pobyt

7 ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, rozporządzenie Rady nr 2725/2000/WE z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (Dz. Urz. WE L 316 z ), rozporządzenie Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego, ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

8 rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich rozporządzenie Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (L 239/19 z dnia ) (KWS) rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (w skrócie: rozporządzenie w sprawie VIS)

9 Na podstawie art. 126 ustawy o cudzoziemcach w rejestrach przechowywane są m. in. informacje o wnioskach, informacje o wydanych postanowieniach, decyzjach administracyjnych, wyrokach sądu, dane osobowe cudzoziemców o których mowa w art. 12 ustawy o cudzoziemcach dane dotyczące spersonalizowanych dokumentów (data wydania, numer, seria, termin ważności ), informacje o dacie opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10 imię (imiona) i nazwisko; nazwisko poprzednie; nazwisko rodowe; płeć; imię ojca; imię i nazwisko rodowe matki; data urodzenia; miejsce i kraj urodzenia; odciski linii papilarnych; wizerunek twarzy; rysopis: a) wzrost w centymetrach, b) kolor oczu, c) znaki szczególne; obywatelstwo; narodowość; stan cywilny; wykształcenie; zawód wykonywany; miejsce zamieszkania lub pobytu; numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

11 Rejestry zgodnie z ustawą prowadzą m. in.: komendant placówki Straży Granicznej komendant oddziału Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej, wojewoda, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rada do Spraw Uchodźców każdy w zakresie swojej właściwości.

12 Aplikacja Systemu Pobyt v.2 musi uwzględniać przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W szczególności zadaniem Wykonawcy jest przede wszystkim zapewnienie obsługi zdarzeń rejestrowanych w poszczególnych rejestrach Systemu Pobyt, o których mowa w obowiązujących aktach prawnych.

13 składanych wniosków, decyzji wydawanych przez organ I i II instancji, odwołań, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, orzeczeń wydawanych przez WSA, skarg kasacyjnych, wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dokumentów wydawanych cudzoziemcom.

14 składa się z 27 rejestrów prowadzonych przez 11 organów prowadzony jest na podstawie 12 ustaw (w stosunku do których obowiązują 104 akty wykonawcze) oraz 12 aktów prawnych UE

15 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić analizę możliwego wpływu (i w miarę możliwości uwzględnić w Szczegółowej Analizie Wymagań) co najmniej następujących aktów prawnych będących w momencie postępowania przetargowego przedmiotem prac legislacyjnych: nowa ustawa o obywatelstwie polskim uchwalona przez Sejm na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. (skierowana przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego dnia 27 kwietnia 2009 r.) projekt założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach. Zamawiający będzie dostarczał aktualne wersje aktów prawnych i projektów regulacji prawnych do momentu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę Projektu aplikacji Systemu Pobyt v.2 do odbioru

16 Z uwagi na częste zmiany podstaw prawnych, na podstawie których prowadzone są sprawy w Systemie Pobyt nowa aplikacja musi mieć budowę modułową i być skalowalna by można ją było w przyszłości stosunkowo łatwo uprościć lub rozbudować w zależności od potrzeb.

17

18 Uchodźca Eurodac Obywatelstwo Wykaz Rodak System Pobyt Dublin Repatriant Pobyt moduł Administratora

19 System Pobyt składa się z wymienionych poniżej rejestrów i ewidencji, a wdrożone do eksploatacji oprogramowanie umożliwia organom administracji rządowej prowadzenie tych rejestrów. Moduł Pobyt (1998 r.) 1. rejestry spraw dotyczących: wiz, zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, wydania polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydalenia z Rzeczypospolitej Polskiej, osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd na podstawie rt. 21a ust. 1, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego WE, wydania polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. ewidencja zaproszeń,

20 3. rejestr spraw o nadanie statusu uchodźcy, 4. rejestr spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy, 5. rejestr spraw o udzielenie azylu, 6. rejestr spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany, 7. rejestr spraw o udzielenie ochrony czasowej, 8. rejestr pobytu obywatela Unii Europejskiej, 9. rejestr kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, 10. rejestr dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu, 11. rejestr kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, 12. rejestr przypadków nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz sankcji za nadużycie tych zasad. Moduł Wykaz (2001 r.) Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. Moduł Eurodac (2004 r.) Rejestr osób (dane osobowe cudzoziemców), które zostały daktyloskopowane przez Straż Graniczną lub Policję w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy, nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ubiegały się o nadanie statusu uchodźcy.

21 Moduł Uchodźca (2008 r.) Rejestr wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o przyznanie świadczeń dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Moduł Dublin (2004 r.) Rejestr spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003, wniosków o azyl przyjmowanych przez Polskę od państw członkowskich UE, wniosków o azyl wysyłanych przez Polskę do państw członkowskich UE, decyzji wydanych w tych sprawach. Moduł Repatriant (2000 r.) Rejestr wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach: o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji, o udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa, o uznanie za repatrianta,

22 Moduł Rodak (2000 r.) Ewidencja osób ubiegających się o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji i członków ich rodzin, nieposiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania. Moduł Obywatelstwo (2004 r.) Centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego. Moduł Administratora (1998 r.) Ewidencja użytkowników systemu oraz zarządzanie ich uprawnieniami, Administrowanie słownikami, Zarządzanie funkcjami i uprawnieniami do funkcji, Definiowanie grup uprawnień, Konfiguracja głównych funkcji systemu na podstawie: sprawy, rejestru, organu, roli, instancji, Inne dodatkowe funkcje (łączenie osób, łączenie rodzin, grafik dyżurów).

23 System, od strony funkcjonalnej, został podzielony na moduły, a one na sprawy. Dla każdej sprawy zdefiniowano funkcje, które są wykonywane podczas realizacji danej sprawy. Zgodnie z przepisami prawa, wyróżniono następujące kategorie użytkowników mających dostęp do systemu: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wojewoda Komendant Oddziału SG Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej SG Komendant Wojewódzki / Powiatowy / Miejski Policji Komendant Główny SG Rada do Spraw Uchodźców

24 Każdy użytkownik danej kategorii ma inny zakres funkcjonalny w systemie - to znaczy, że przy realizacji konkretnej sprawy wykonuje swoje funkcje. Użytkownika danej kategorii (np. wojewoda lub komendant Placówki SG) reprezentuje konkretny organ administracji (np. Wojewoda Mazowiecki, komendant Placówki SG w Terespolu). Organ administracji, w ramach konkretnej sprawy, prowadzi swój rejestr (np. Wojewoda Mazowiecki prowadzi rejestr ZAMIESZKANIE, komendant Placówki SG w Terespolu prowadzi rejestr w sprawie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP ). Grupa uprawnień jest zbiorem funkcji, które może wykonać dany użytkownik zgodnie ze swoją kategorią (np. rejestracja wniosku, rejestracja decyzji). Dla tak określonych grup uprawnień przydziela się użytkowników fizycznych, którym nadaje się identyfikator i hasło. Każdy użytkownik fizyczny przydzielony do danej grupy ma identyczne uprawnienia.

25 25

26 26

27 27

28 28

29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36

37 Wielkość bazy danych: Systemu Pobyt: Ilość tablic głównych: 523 Ilość kolumn: 4233 (średnio 8 kolumn na tablicę) Ilość rekordów w bazie: wniosków (stan na r.) Wielkość na dysku: 60 GB Ilość słowników: System Pobyt: około 200 Są to słowniki tworzone przez administratora systemu.

38 System Pobyt liczba kont dostępu do systemu utworzonych przez cały okres eksploatacji Systemu Pobyt liczba aktywnych użytkowników mających bezpośredni dostęp do Systemu Pobyt (stan na dzień 23 listopada 2011 r.) dziennie rejestrowanych jest ponad wniosków dziennie rejestrowanych jest ponad 450 decyzji Wg stanu na dzień 4 listopada br. w Systemie Pobyt zarejestrowanych zostało wniosków o wymianę dokumentu z powodu błędnej personalizacji danych (np. imię, data urodzenia, imię ojca, adres zamieszkania)

39

40

41 Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC) prowadzi i udostępnia rejestry: rejestr wniosków o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wydanych, unieważnionych lub cofniętych zezwoleń, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 1931/2006; rejestr przypadków nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz sankcji za nadużycie tych zasad, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 1931/2006. rozpatruje odwołania od decyzji o wydaleniu.

42 Konsulat RP przyjmuje wnioski od obywateli innych krajów i podejmuje decyzje o wydaniu, odmowie wydania lub cofnięciu zezwolenia. Centrala MSZ pośredniczy w komunikacji pomiędzy placówką konsularną RP a UdSC i jego rejestrami MRG. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (CPD MSWiA) personalizuje zezwolenia MRG.

43 Straż Graniczna (SG) prowadzi czynności: kontroli granicznej, sprawdzające i kontrolne wobec cudzoziemców posiadających zezwolenia MRG, nakłada sankcje (zobowiązania, unieważnienia) za nadużycie zasad małego ruchu granicznego, zatrzymuje zezwolenia MRG, rejestruje informacje o utraconych i zniszczonych dokumentach, nakłada mandaty ws. grzywny.

44 Policja - prowadzi czynności: sprawdzające i kontrolne wobec cudzoziemców posiadających zezwolenia MRG, nakłada sankcje (zobowiązania, unieważnienia) za nadużycie zasad małego ruchu granicznego, rejestruje informacje o utraconych i zniszczonych dokumentach, nakłada mandaty ws. grzywny.

45 Wojewodowie wydają oraz rozpatrują: decyzje o wydaleniu, odwołania od decyzji zobowiązania do opuszczenia terytorium RP, odwołania od unieważnień zezwolenia MRG.

46 Punkt konsultacyjny Aplikacja Web posiadają interfejs użytkownika obsługująca Rejestr MRG. Aplikacja Administrator obsługuje słowniki i parametryzację systemu, umożliwia przeglądanie logów.

47

48

49

50 WebServiceCSZMRGAP WebSerwis aplikacyjny rejestrujący dane otrzymane w komunikatach oraz generujący komunikaty zwrotne z bazy do klientów rejestru. WebServiceMRGKOM WebSerwis komunikacyjny pośredniczący w przesyłaniu komunikatów pomiędzy aktorami rejestru, izolujący środowisko zewnętrzne UdSC od serwera aplikacyjnego przechowującego bazę danych CSZMRG.

51 System MRG został w całości wykonany w technologii Microsoft.NET. Fizycznie system znajduje się w lokalizacji UdSC przy ul. Taborowej. Serwery aplikacyjne pracują pod kontrolą systemu MS Windows Server Na serwerach bazodanowych został zainstalowany motor bazy danych Microsoft SQL Server 2008.

52 Liczba zezwoleń MRG: ponad Liczba tabel w bazie danych (bez słowników): 28 Liczba słowników: 18

53 58 użytkowników średnio w ciągu jednego dnia rejestrowanych jest 48 wniosków, 57 zdarzeń, 47 zleceń personalizacji, 49 decyzji średnio w ciągu jednego dnia kierowanych jest do systemu zapytań

54

55

56 Sterowanie, które decyzje będą wysyłane do CSZ MRG (wraz postulowanym statusem zezwolenia) jest realizowane przez administratora Systemu Pobyt

57

58 Rejestr służy do ewidencji uchodźców ze szczególnym wskazaniem na: dane osobowe był w ośrodku wnioski decyzje adresy świadczenia listy wypłat świadczeń

59 Program opiera się na podstawowej tabeli zawierającej dane osobowe oraz dodatkowych tabelach zawierających dodatkowe informacje: przyznane świadczenia socjalne ośrodki w których przebywa/ł cudzoziemiec adresy pod którymi przebywa/ł cudzoziemiec wnioski złożone przez cudzoziemca (dotyczące świadczeń) wydane decyzje (dotyczące świadczeń) wydane decyzje (dotyczące procedury o nadanie statusu uchodźcy)

60 TABELA PODSTAWOWA DANE OSOBOWE

61

62

63

64

65 TABELE POBOCZNE

66

67

68

69 RAPORTY I STATYSTYKI

70

71

72 SŁOWNIKI

73

74

75

76

77 KWESTIE FINANSOWE Jedną z podstawowych funkcji programu jest generowanie comiesięcznych list wypłat świadczeń pieniężnych z podziałem na poszczególne ośrodki.

78

79

80 System Pobyt v. 2 będzie współpracować bezpośrednio jedynie z systemem zarządzania korespondencją i zadaniami pracowników (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów) a pośrednio z następującymi systemami: Elektroniczną Skrzynką Podawczą na epuap; Biuletynem Informacji Publicznej. System Pobyt v.2 nie będzie zawierać funkcjonalności systemu obiegu dokumentów! System Pobyt v.2 nie będzie współpracować bezpośrednio z BIP! System Pobyt v.2 nie będzie współpracować bezpośrednio z ESP i epuap!

81 Współpraca SEOD z Systemem Pobyt v. 2 na przykładzie składania wniosku o wykreślenie z Wykazu Naczelnik zapoznaje się z wnioskiem i dekretuje do urzędnika Naczelnik akceptuje wykreślenie z Wykazu Dyrektor zatwierdza usunięcie z Wykazu Cudzoziemiec składa wniosek na epuap i odbiera UPP SEOD pobiera wniosek z epuap SEOD przekazuje do Pobytu informacje o usunięciu z Wykazu Cudzoziemiec odbiera odpowiedź z epuap SEOD wysyła odpowiedź na epuap Cudzoziemiec sprawdza stan swojej sprawy na BIP SEOD wysyła stany spraw na BIP Pobyt przekazuje informacje o stanach spraw Urzędnik wprowadza wniosek do SEOD Cudzoziemiec składa wniosek w wersji papierowej i otrzymuje potwierdzenie Urzędnik wysyła odpowiedź do interesanta Urzędnik drukuje odpowiedź Urzędnik przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przygotowuje notatkę o wykreśleniu

82

83 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 767/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych Decyzja Rady (WE) nr 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

84 VIS Visa Information System (CS VIS) KSI Krajowy System Informatyczny CW KSI VIS Centralny Węzeł KSI VIS PK SISII i VIS Polski Komponent SIS II i VIS ICD Interface Control Document dokument definiujący interfejs pomiędzy CS VIS a NS VIS (KSI), aktualna wersja 1.87

85 VIS pozwoli na usprawnienie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi m.in. w zakresie: wspólnej polityki wizowej, zapobiegania handlu wizami, identyfikacji osób, które mogą nie spełniać warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium UE.

86 UI Użytkownik Instytucjonalny organ administracji państwowej uprawniony do współpracy z VIS za pośrednictwem KSI z wykorzystaniem własnego systemu informatycznego. UIn Użytkownik Indywidualny osoba fizyczna uprawniona w ramach organu lub służby do wykorzystywania danych VIS 16 instytucji krajowych : np. Straż Graniczna, konsulowie, wojewodowie, Policja, ale również sądy, prokuratury, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ochrony Rządu oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne.

87 W VIS będą gromadzone dane dotyczące wnioskodawcy wizy oraz informacji nt.: wniosku wizowego, wizy: wydanej, anulowanej, cofniętej lub przedłużonej, a także, której wydania odmówiono, fotografie, odciski palców, odsyłacze do poprzednich wniosków oraz do wniosków osób podróżujących wspólnie.

88 VIS jest połączony z systemem krajowym każdego państwa członkowskiego przez interfejs krajowy w danym państwie członkowskim Główny centralny VIS, sprawujący nadzór techniczny i administrację, mieści się w Strasburgu, we Francji Każde państwo członkowskie wyznacza organ krajowy, który zapewnia dostęp do VIS właściwym organom Projekt interfejsów SC UI VIS wersja 7.1 z dnia dokument opisujący interfejs CW KSI VIS do komunikacji z systemami centralnymi UI CW KSI VIS (NS VIS) nie posiada bazy danych, zajmuje się jedynie przetwarzaniem i przesyłaniem komunikatów pomiędzy systemami Użytkowników Instytucjonalnych bądź aplikacją VIS WWW a Systemem Centralnym VIS (CS VIS). Wszystkie operacje, które wykonuje użytkownik są faktycznie realizowane przez CS VIS.

89 .

90 Komunikacja pomiędzy systemem CS VIS a NS VIS i systemami Użytkowników Instytucjonalnych polega na przesyłaniu zdefiniowanych w ICD komunikatów XML Komunikat synchroniczny - jest stosowany w przypadku operacji wymagających natychmiastowej biznesowej odpowiedzi. Oznacza to, że aplikacja wywołująca jest zablokowana do czasu uzyskania odpowiedzi. Komunikat asynchroniczny jest stosowany w przypadku operacji, w których odpowiedź może być wysłana z pewnym opóźnieniem wynikającym z czasu przetwarzania komunikatu. Oznacza to, że system zlecający operację nie jest blokowany do czasu jej zakończenia, ale musi posiadać mechanizm pozwalający na odebranie wyniku przetwarzania.

91

92 Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania SIS II Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

93 Dostęp do zasobów systemu SIS był jednym z warunków koniecznych do zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej Od dnia 1 września 2007 r. Polska korzysta z zasobów SIS1+ za pośrednictwem rozwiązania SISone4ALL Ze względu na rosnące wymagania w zakresie wielkości i formatów wymienianych danych (w tym konieczność wymiany danych biometrycznych) niezbędne było podjecie prac nad druga generacja systemu SIS SIS II.

94 przeszukiwanie danych tworzenie, aktualizacje i usuwanie alertów (wpisów) bazodanowego obsługę formularzy Biura SIRENE rejestracje czynności w dzienniku zdarzeń oraz funkcje audytorskie generowanie raportów możliwość lokalizacji wersji językowych transliteracje mechanizmy bezpieczeństwa (autoryzacja użytkowników)

95 Dane przechowywane w systemie: a) nazwisko i imię, ewentualnie pseudonimy rejestrowane oddzielnie; b) znaki szczególne, obiektywne i niezmienne; c) pierwsza litera drugiego imienia d) data i miejsce urodzenia; e) płeć; f) obywatelstwo; g) informacja o tym, czy osoby, których to dotyczy, są uzbrojone; h) informacja o tym, czy osoby, których to dotyczy, stosują przemoc; i) przyczyna zgłoszenia danej osoby; j) zalecany sposób postępowania.

96

97

98 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP

99 Legalizujące pobyt np. karta pobytu Tożsamości np. Polskie dokumenty tożsamości dla cudzoziemców Podróży np. polski dokument podróży, Dokumenty podróży przewidziane w Konwencji Genewskiej Inne np. wiza, zaproszenie

100 Organy wydające dokumenty: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Wojewoda Konsul Straż Graniczna

101 obraz twarzy odciski linii papilarnych Zgodność z normami: Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), dok. 9303, część 3. ISO/IEC :2005, Biometric Interchange Formats część 4 : Dane dot. obrazu odcisku palca

102 Karta pobytu

103 Dokumenty podróży przewidziane w Konwencji Genewskiej;

104

105 5 serwerów IBM Power macierze dyskowe IBM DS5020 Biblioteka taśmowa IBM TS3200

106 System Operacyjny: IBM AIX ver.6.1 Motor Bazy Danych: IBM DB2 Enterprise Server Edition v.9.7 IBM WebSphere Application Server ver. 7.0

107 WAN 1 WAN 2 VLAN Frontend NDispatcher Inne sieci w UdSC VLAN Backend Firewall UDSC Segment testowy/szkolny/rozwojowy Systemu Pobyt VLAN Test_Servers VLAN APP_Servers_OUT 3750 APP MQ VLAN APP_Servers_IN Segment produkcyjny Systemu Pobyt AP Testowa MQ Testowe, Szkolne i Rozwojowe Baza danych Testowa, Szkolna i Rozwojowa AP Szkolna Baza AP SzkolnaRozwojowa VLAN Database Segment administracyjny VLAN Mgmt_for_Servers Baza danych NIM Monitoring WAS Mgr Backup

108 Serwer C Serwer B Serwer D Serwer A Serwer E 6 x Fc 6 x FC 6 x FC 6 x Fc 4 x FC 4 X FC 6 x FC 6 x FC 4 x FC 4 x FC Switch FC SAN40B-4 1 Switch FC SAN40B x FC 4 x FC 4 x FC 1 x FC 4 x FC 1 x FC Macierz Dyskowa DS Macierz Dyskowa DS BIBLIOTEKA TAŚMOWA TS3200

109 Serwer A - (8 core) Serwer B (8 core) Serwer C (8 core) Serwer D (8 core) Serwer E (8 core) vioa1 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH viob1 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH vioc1 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH viod1 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH vioe1 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobapp1 WAS ND Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #1 CPU: 2; RAM: 28GB; vfc, veth LPAR pobdbp1 DB2 (Acitve) (cluster node #1) CPU: 4; RAM: 36GB; HDD: 2 x 73GB; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH vioa2 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH - dla wszystkich środowisk - środowisko szkoleniowe - środowisko testowe - środowisko produkcyjne - środowisko developerskie LPAR pobnd1 Network Dispatcher (cluster node #1) CPU: 1; RAM: 4GB; vfc, veth LPAR pobapp2 WAS ND Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #2 CPU: 2; RAM: 28GB; vfc, veth Klaster HACMP LPAR pobmqp1 WMB/MQ (Appl Cluster node#1) CPU: 2; RAM: 22GB; vfc, veth LPAR pobtsm BACKUP CPU: 2 RAM: 16GB; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH; vfc viob2 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobnd2 Network Dispatcher (cluster node #2) CPU: 1 RAM: 4GB vfc, veth LPAR pobmqp2 WMB/MQ (Appl Cluster node#2) CPU: 2 RAM: 22GB vfc, veth LPAR pobdbp2 DB2 (Passive) (cluster node #2) CPU: 0,1-3 RAM: 36GB HDD: 2 x 73GB 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobapr1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS CPU: RAM: 8GB vfc, veth LPAR pobdbr1 DB2 CPU: RAM: 8GB; vfc, veth vioc2 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobwasmgr WAS ND (Zarządzanie WAS) CPU: 2 RAM: 8 GB vfc, veth LPAR pobaps1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS CPU: 1 RAM: 20GB vfc, veth LPAR pobdbs1 DB2 CPU: 1 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobapt1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #1 CPU: 1 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobmqt1 WMB/MQ (Appl Cluster node#1) CPU: 1 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbt1 DB2 (Active) (Cluster node#1) CPU: 1 RAM: 24GB veth, vfc viod2 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH Klaster HACMP LPAR pobtcm MONITORING (Tivoli monitoring) CPU: 2 RAM: 20 GB vfc, veth LPAR pobnim NIM CPU: 1 RAM: 8GB vfc, veth LPAR pobapt2 WAS Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #2 CPU:1 RAM: 24GB FC, veth LPAR pobmqt2 WMB/MQ (Appl Cluster node#2) CPU: 1 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbt2 DB2 (Passive) (Cluster node#2) CPU: 0,1-1 RAM: 24GB veth, vfc vioe2 0,5 x 5,0GHz; 2GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH

110 WAS ND (Zarządzanie WAS) POBWASMGR Deployment Manager WAS ND cluster node #1 POBAPP WAS ND cluster node #2 POBAPP WAS ND test cluster node #1 POBAPT WAS ND test cluster node #2 POBAPT WAS ND szkol. POBAPS WAS ND POBAPR1 IP: nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent Pobyt01 PobytCL Pobyt02 PobTest01 PobTestCL PobTest02 PobSzkol01 PobDev01 PobytXML01 PobytXMLCL PobytXML02 PobTestXML01 PobTestXMLCL PobTestXML02 PobDevXML01 AskProd01 AskProdCL AskProd02 AskTest01 AskTestCL AskTest02 AskDev01 UipkSisTestCL Uipksis01 Uipksis02 Uipksis01 Uipksis02 UipkSisCL UipksisDev01 AskikPobyt01 AskikPobyt02 AskikTestPobyt02 AskikDevPobyt01 AskikPolicja01 AskikPolicja02 AskikTestPolicja02 AskikDevPolicja01 AskikMrg01 AskikMrg02 AskikTestMrg02 AskikDevMrg01

111 cmp Komunikacja IV.2011 «database» POBYT Użytkownicy typ II Stacje Robocze UdSC Stacje Robocze MSWiA AK COW POBYT Stacje Robocze SG/UW «database» AK COW «system» AK COW «system» POBYT Użytkownicy typ III MSZ INEX MIGRA «database» INEX «system» INEX GUS CSK MRG SG «database» MRG «system» MRG Użytkownicy typ I SIS Policja CPD SG MSZ

112 Użytkownicy z przeglądarkami KSA-PB2 node #1 WAN/LAN Serwer Serwer Użytkownicy z Web Service KSND-PB2 node #1 KSND-PB2 node #1 Klaster Serwera NetworkDispatcher - IBM AIX WAN KSA-PB2 node #1 Klaster Serwera Aplikacji - IBM Websphere application Server - IBM AIX KSK-PB2 node #1 KSK-PB2 node #1 Klaster Serwera Komunikacyjnego - IBM Websphere MQ Processor - IBM Websphere Enterprise Service Bus Processor - IBM AIX KSBD-PB2 node #1 KSBD-PB2 node #1 Klaster Serwera Bazy Danych - IBM DB2 Enterprise Server - IBM AIX

113 Net. Dispatcher POBND i Ruch do aplikacji testowej Szkolnej I rozwojowej Ruch do aplikacji produkcyjnej WAS ND cluster node #1 POBAPP WAS ND cluster node #2 POBAPP WAS ND test cluster node #1 POBAPT WAS ND test cluster node #2 POBAPT WAS ND szkol. POBAPS WAS ND POBAPR1 IP: nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent nodeagent Pobyt1 PobytCL Pobyt2 PobTest1 PobTest2 PobSzkol PobDev PobytXML1 PobytXMLCL PobytXML2 PobTestXML1 PobTestXML2 PobSzkolXM L PobDevXML AskProd1 AskProdCL AskProd2 AskTest1 AskTest2 AskDev

114 IBM Tivoli Composite Application Manager

115 Architektura Agent Serwer Klient Agenty monitorujące Klient Portalu TEMS Tivoli Enterprise Monitoring Server TEPS Tivoli Enterprise Portal Server Klient Portalu

116 Serwer A - (8 core) Serwer B (8 core) Serwer C (8 core) Serwer D (8 core) Serwer E (8 core) VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobapp1 WAS ND Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #1 CPU: 2 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobdbp1 DB2 (Acitve) (cluster node #1) CPU: 4 (max 5); RAM: 24GB HDD: 2 x 73GB; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH - monitorowane serwery - dla wszystkich środowisk - środowisko szkoleniowe - środowisko testowe - środowisko produkcyjne - środowisko developerskie LPAR pobnd1 Network Dispatcher (cluster node #1) CPU: 1 RAM: 4GB vfc, veth LPAR pobapp2 WAS ND Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #2 CPU: 2 RAM: 24GB vfc, veth Klaster HACMP LPAR pobmqp1 WMB/MQ (Appl Cluster node#1) CPU: 2 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobtsm BACKUP CPU: 2 RAM: 12GB; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobnd2 Network Dispatcher (cluster node #2) CPU: 1 RAM: 4GB vfc, veth LPAR pobmqp2 WMB/MQ (Appl Cluster node#2) CPU: 2 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobdbp2 DB2 (Passive) (cluster node #2) CPU: 0,1-3 RAM: 24GB HDD: 2 x 73GB 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobapr1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS CPU: RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbr1 DB2 CPU: RAM: 24GB; vfc, veth VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH LPAR pobwasmgr WAS ND (Zarządzanie WAS) CPU: 2 RAM: 18 GB vfc, veth LPAR pobaps1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS CPU: 1 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbs1 DB2 CPU: 1 RAM: 24GB vfc, veth LPAR pobapt1 WAS Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #1 CPU: 1 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobmqt1 WMB/MQ (Appl Cluster node#1) CPU: 1 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbt1 DB2 (Active) (Cluster node#1) CPU: 1 RAM: 24GB veth, vfc VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH Klaster HACMP LPAR pobtcm MONITORING (Tivoli monitoring) CPU: 3 RAM: 18 GB vfc, veth LPAR pobnim NIM CPU: 0,1 0,8 RAM: 6GB vfc, veth LPAR pobapt2 WAS Ser. Aplikacji Web i WS cluster node #2 CPU:1 RAM: 16GB FC, veth LPAR pobmqt2 WMB/MQ (Appl Cluster node#2) CPU: 0,7 RAM: 16GB vfc, veth LPAR pobdbt2 DB2 (Passive) (Cluster node#2) CPU: 0,1-1 RAM: 24GB veth, vfc VIOS 1 0,3 x 5,0GHz; 1GB RAM; 2 x 146GB HDD; 2 x 2-port FC (8Gb); 2 x 2-port ETH

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/256 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. 1), 2) o cudzoziemcach 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/31

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/31 29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 180/31 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo