PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL. Sławomir Dadas

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL. Sławomir Dadas 30.01.2012"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD WYBRANYCH BAZ NOSQL Sławomir Dadas

2 PLAN PREZENTACJI Bazy dokumentowe (document store): MONGODB ORIENTDB Bazy klucz-wartośd (key-value store): REDIS ORACLE NOSQL DATABASE Bazy grafowe (graph database): NEO4J

3

4 strona oficjalna: wersje dla 32 i 64 bitowych systemów operacyjnych sterowniki dla większości popularnych języków programowania (C/C++, Java, Scala, Python, Ruby, Perl itd.) oficjalne wsparcie w springu (spring-data-mongodb) obecnie jedna z najpopularniejszych baz NoSQL

5 Ograniczenia: wersja 32 bitowa nie nadaje się do zastosowao produkcyjnych (ograniczenie wielkości bazy do 2.5 GB) ograniczenie na rozmiar pojedynczego dokumentu (odpowiednik wiersza w bazie relacyjnej) starsze wersje 4 MB, nowsze 16 MB

6 Elastyczna baza dokumentowa będąca alternatywą dla baz relacyjnych. pojedyncza instancja mongo może zawierad wiele baz (odpowiednik schematów) bazy składają się z kolekcji (odpowiedników tabel) kolekcje zawierają dokumenty (odpowiedniki wierszy) dokumenty posiadają pola (odpowiedniki kolumn)

7 Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji. Uruchamianie serwera mongo: mongod --dbpath [sciezka] lub mongod --config [sciezka] Uruchamianie domyślnego klienta (shell bazujący na JavaScripcie): mongo

8 Schema-less. Nie jest wymagane definiowanie struktury danych w kolekcji. Do każdej kolekcji możliwe jest wstawianie dowolnych dokumentów, zawierających dowolny zestaw atrybutów. Natywną reprezentacją danych w dokumentach jest BSON (Binary JSON) JSON zserializowany do postaci binarnej. Obiekty są serializowane i deserializowane przez bazę, użytkownik może posługiwad się zwykłą reprezentacją JSON. {type: 'monster', name: 'goblin', attack: 5, defense: 1}

9 Wstawianie dokumentu do kolekcji : db.monsters.insert({name: 'goblin', attack: 5}) Kolekcja jest tworzona automatycznie po dodaniu pierwszego dokumentu. Każdy dokument posiada unikalne pole _id: { "_id" : ObjectId("4f2460d47d69f6b5db16b55b"), "name" : "goblin", "attack" : 5 } Identyfikator może byd nadany przez użytkownika (dowolna unikalna wartośd). W przeciwnym przypadku zostanie wygenerowany automatycznie.

10 Wyszukiwanie dokumentów w kolekcji: db.monsters.find() db.monsters.find({name: 'goblin'}) db.monsters.find({name: {$ne: 'vampire'}, attack: {$gt: 4, $lt: 10}}) db.monsters.find({defense: {$exists: false}}) db.monsters.find($or: [name: 'goblin', likes: 'chocolate']) Polecenie zwraca kursor. Kursor służy do iteracji po wynikach zapytania. Wyniki nie są zwracane od razu. Możliwe jest ustawienie dodatkowych opcji na kursorze przed pobraniem wyników.

11 Możliwe jest wyszukiwanie elementów tablic oraz zagnieżdżonych obiektów. db.monsters.insert({name: 'dragon', likes: ['virgins', 'sheep', 'lollypops'], attack: {type: 'fire', damage: 12}}) db.monsters.find({likes: 'virgins', 'attack.type': 'fire'}) Możliwośd wykonywania dowolnie skomplikowanych zapytao: przekazywanie funkcji javascriptowej jako argumentu zapytania. f = function() { return this.attack > 3; } db.monsters.find(f);

12 Tworzenie indeksów. db.monsters.ensureindex({attack:1}); Rodzaje indeksów: standardowe unikalne (unique) rzadkie (sparse) indeksują tylko te dokumenty w kolekcji, które zawierają indeksowane pole przestrzenne (geospatial) indeksowane po parach współrzędnych, umożliwiają wykonywanie zapytao z operatorami $near oraz $within

13 Sortowanie i paginacja: db.monsters.find().sort({attack: 1}) db.monsters.find().limit(10).skip(20) Wykonywanie update (zastępowanie i aktualizacja): db.monsters.update({name: 'goblin'}, {attack: 10}) db.monsters.update({name: 'goblin'}, {$set: {attack: 10}}) Brak operacji JOIN. Dwa podejścia w przypadku łączenia dokumentów: przechowywanie listy pól _id zależnych rekordów, manualne pobieranie przechowywanie listy obiektów DBRef, automatyczne pobieranie przez bazę

14 Inne możliwości: Replikacja danych pomiędzy serwerami na kilku maszynach. Sharding, dzielenie danych na kilka maszyn w celu poprawy wydajności. Operacje atomowe na bazie Wparcie dla map/reduce do agregacji i przetwarzania dużych ilości danych

15 Gdzie szukad informacji? Manual Java Tutorial Java API api.mongodb.org/java/current The Little Mongo Book openmymind.net/mongodb.pdf

16

17 strona oficjalna: działa na JVM przechowywane dokumenty są obiektami javowymi może działad w trybie embedded (wystarczy dodad jedno dependency do mavena) lub jako oddzielny proces natywnie wspiera przechowywanie dowolnych obiektów javowych

18 Baza z szerokim zestawem funkcjonalności, doskonale zintegrowana z javą. Trzy poziomy abstrakcji danych, realizowane przez trzy różne API dostępu do bazy: baza dokumentowa Document API, najniższy poziom, manualne tworzenie dokumentów baza obiektowa Object API, automatyczne zapisywanie dowolnych obiektów javowych baza grafowa Graph API, opakowuje obiekty javowe do postaci wierzchołków oraz krawędzi grafu

19 Obiekty w bazie zorganizowane są klastrach (cluster) oraz klasach (class) : Klasy definiują logiczną organizację danych (grupują wszystkie obiekty danego typu np. obiekty tej samej klasy javowej lub dokumenty z tym samym zestawem pól) Klastry definiują fizyczną lub logiczną organizację danych (grupują obiekty reprezentujące wspólny zbiór dokumentów, są odpowiednikiem tabeli w bazie relacyjnej). Mogą zawierad obiekty z różnych klas.

20 Klastry są numerowane, podobnie jak dokumenty. Każdy dokument zawiera unikalny RecordID wygenerowany przez bazę danych. RecordID jest postaci: [numer_klastra]:[numer_dokumentu_w_klastrze] np. 5:11, 3:128, 1:0...

21 Zapisywanie rekordów. Dla Document API: ODocument monster = new ODocument(db, "Monster"); monster.field("name", "Goblin"); monster.field("attack", 5); monster.field("likes", new ODocument(db, "Food").field("name", "apple")); monster.save(); Dla Object API: Monster monster = new Monster(); monster.setname("goblin"); monster.setattack(5); monster.setlikes(arrays.aslist(new Food().setName("apple")); db.save(monster);

22 Orient domyślnie działa w trybie schema-less, ale umożliwia zdefiniowanie schematów dla wszystkich klas lub tylko dla pewnego podzbioru. W zależności od preferencji programisty, można definiowad bazy: schema-less schema-full schema-hybrid OSchema schema = database.getmetadata().getschema(); OClass keywordclass = schema.createclass(okeyword.class); keywordclass.createproperty("language", OType.STRING); keywordclass.createproperty("name", OType.STRING); keywordclass.createproperty("key", OType.STRING); keywordclass.createindex("idx_kc_key", OClass.INDEX_TYPE.UNIQUE, "key");

23 Łączenie obiektów realizowane jest na dwa sposoby: embedded relationship - zagnieżdżanie obiektów podrzędnych wewnątrz obiektu nadrzędnego referenced relationship - przechowywanie referencji do zależnych obiektów Łączenie obiektów wykonywane jest automatycznie. Domyślnie orient leniwie pobiera zależne obiekty (w momencie odwołania do tych obiektów). Możliwe jest zdefiniowanie planów zapytania (fetch plan), które określają, w jaki sposób pobierad zależności.

24 Orient wspiera SQL*. Zapytania można definiowad w postaci natywnych javowych obiektów zapytao lub za pomocą pseudo-sql: select from Monster order by name desc select * from Monster order by name desc select * from animal where races contains (name.tolowercase().substring(0,1) = 'e') select from profile where any() like '%danger%' update Profile remove nick update Account put addresses = 'Luca', #12:0 Dla Graph API dostępne są dodatkowe grafowe języki zapytao np. gremlin. * język zapytao, który przypomina SQL

25 Tworzenie indeksów: CREATE INDEX user.id UNIQUE; CREATE INDEX thumbsvalue ON Movie (thumbs by value) NOTUNIQUE; CREATE INDEX books ON Book (author, title, publicationyear) DICTIONARY; Rodzaje indeksów: NOTUNIQUE standardowy nieunikalny indeks UNIQUE indeks unikalny, nie pozwala na dodawanie duplikatów FULLTEXT indeks pełnotekstowy, indeksuje wszystkie słowa w polach typu String DICTIONARY indeks unikalny z zastępowaniem rekordów

26 Optymalizacja wydajności. Orient może byd przełączony w tryb optymalizacji operacji odczytu lub zapisu danych. Tryb masowego zapisu: declare intent massiveinsert Tryb masowego odczytu: declare intent massiveread Powrót do domyślnego trybu: declare intent null

27 Inne możliwości: Wsparcie dla dziedziczenia klas, wyszukiwanie po klasach dziedziczących Security, możliwośd tworzenia użytkowników i nadawania im uprawnieo Transakcje Wsparcie dla dokumentów zawierających pliki (pola typu BLOB)

28 Jeszcze więcej możliwości: Możliwośd definiowania hooków implementowanych w javie (odpowiednik triggerów w bazach relacyjnych) Replikacja i sharding Konfiguarowalny automatyczny backup danych Dostęp do bazy przez interfejs RESTowy Konfigurowalne logowanie do plików

29

30 strona oficjalna: redis.io wydajna baza typu klucz-wartośd działająca w pamięci operacyjnej zaimplementowana w ANSI C, wspierana przez VMware oficjalne wsparcie w springu (spring-data-redis) brak oficjalnego wydania na systemy Windows

31 Redis przechowuje wszystkie dane w pamięci operacyjnej (i w pamięci wirtualnej). Dane te są okresowo zapisywane na dysk. Awaria bazy powoduje utratę części danych Możliwe jest wyszukiwanie tylko po kluczach. Wartości znajdujące się pod kluczami nie mają większego znaczenia. Wartości mogą byd jednym z pięciu zdefiniowanych typów danych. Do typów tych należą stringi (skalary, lub typy proste) oraz cztery różne kolekcje typów prostych.

32 Klucze mogą byd tylko łaocuchami znaków. Redis nie wymusza formatu kluczy, ale przyjęta jest konwencja: [sciezka_oddzielona_dwukropkami]:[id_obiektu]:[opcja_atrybut_obiektu] np. user:12 user:jacekplacek user:jacekplacek:roles user:roles:45 publication:15:keyword:name:12

33 Pięd typów danych. Każdy posiada własny zestaw operacji. Wszystkie operacje na danych są atomowe. Typy danych: stringi, typy proste (strings) tablice haszujące (hashes) listy (lists) zbiory (sets) posortowane zbiory (sorted sets)

34 Skalary, typy proste (strings) Natywną reprezentacją wartości dla typów prostych jest tablica bajtów. Wartości mogą byd czymkolwiek: Zserializowanymi obiektami Javy Łaocuchami znakowymi Dokumentami w formacie JSON itd. set user:jacekplacek "{name: 'jacek', surname: 'placek'}" get user:jacekplacek strlen user:jacekplacek append user:jacekplacek "a to sobie dopisze"

35 Tablice hashujące (hashes) Zbiór par klucz-wartośd. Operacje: Dodawanie i pobieranie wartości dla klucza Usuwanie kluczy, sprawdzanie czy klucz istnieje Pobieranie wszystkich kluczy i inne hset moj:hash pole "ala ma kota" hget moj:hash pole hkeys moj:hash hgetall moj:hash

36 Listy (lists) Uporządkowany zbiór skalarów. Operacje: Dodawanie elementów na początek i koniec listy Pobieranie elementów listy Zamiana elementów, pobieranie zakresu elementów (paginacja) i inne rpush moja:lista "element na koniec" lpush moja:lista "element na pocz¹tek" ltrim moja:lista 0 10 llen moja:lista lrange moja:lista 0 10

37 Zbiory (sets) Nieuporządkowany zbiór skalarów z szybkimi operacjami pobierania i modyfikacji elementów. Operacje: Dodawanie, usuwanie, pobieranie, przenoszenie elementów Operacje sumy, przecięcia, różnicy zbiorów Pobieranie losowych elementów i inne sadd przyjaciele:gosia jacek agatka monika natasza sismember przyjaciele:gosia jacek sinter przyjaciele:gosia przyjaciele:krysia sinterstore przyjaciele:gosia przyjaciele:krysia przyjaciele:jacek

38 Posortowane zbiory (sorted sets) Zbiór skalarów uporządkowany według wag. Operacje: Dodawanie, usuwanie, pobieranie elementów Zliczanie, pobieranie, usuwanie elementów po przedziałach wag Operacje sumy, przecięcia zbiorów i inne zadd przyjaciele:gosia 100 jarek 99 ewa 12 krysia zrank przyjaciele:gosia ewa zrangebyscore przyjaciele:gosia zrangebyscore przyjaciele:gosia -inf +inf

39 Inne możliwości: Wsparcie dla transakcji Liczniki (odpowiedniki sekwencji w bazach relacyjnych) Tworzenie kluczy czasowych (expiration) dane będą automatycznie usuwane po upłynięciu określonej liczby sekund Pipelining przesyłanie do serwera wielu poleceo na raz Replikacja i tworzenie klastrów maszyn

40 Gdzie szukad informacji? lista poleceo (dla każdego informacja o złożoności obliczeniowej) redis.io/commands dokumentacja redis.io/documentation sterownik dla Javy github.com/xetorthio/jedis The Little Redis Book openmymind.net/redis.pdf

41

42 strona oficjalna: baza NoSQL firmy Oracle zbudowana na podstawie Berkeley DB, popularnej bazy typu klucz-wartośd wspieranej przez Oracle

43 Klucze składają się z dwóch części: Major components częśd klucza reprezentująca identyfikator kolekcji lub zbioru atrybutów Minor components częśd klucza reprezentująca elementy kolekcji lub atrybuty Key key = Key.createKey("monster", "goblin"); byte [] value = SerializationUtils.serialize(goblinObject); store.put(key, value);

44 Wartości są tablicami bajtów. Można w nich przechowywad pliki, zserializowane obiekty, łaocuchy znaków itd. Możliwe jest zwracanie wartości dla konkretnego klucza lub wszystkich wartości dla major component i opcjonalnie zakresu minor components. Iterator<KeyValueVersion> iterator = store.multigetiterator(direction.forward, 1000, Key.createKey("monster"), null, Depth.PARENT_AND_CHILDREN); SortedMap<Key, ValueVersion> results = store.multiget(key.createkey("monster"), null, Depth.PARENT_AND_CHILDREN);

45 Inne możliwości: Transakcyjnośd w obrębie pojedynczego major component Replikacja oraz sharding Konsola administracyjna w postaci aplikacji webowej

46 Gdzie szukad informacji? Manual docs.oracle.com/cd/nosql/html/gettingstartedguide Administracja docs.oracle.com/cd/nosql/html/adminguide Java API docs.oracle.com/cd/nosql/html/javadoc/index.html

47

48 strona oficjalna: neo4j.org baza przechowująca dane o strukturze grafowej: obiekty przechowywane w bazie reprezentują wierzchołki lub krawędzie grafu działa w trybie embedded lub jako oddzielny proces zaimplementowana w Javie oficjalne wsparcie w springu (spring-data-neo4j)

49 Neo4j przeznaczony jest do przechowywania obiektów (dokumentów) oraz zależności między nimi. Sprawdza się najlepiej w przypadku danych z dużą liczbą powiązao. Wierzchołki i krawędzie w grafie są obiektami i mogą posiadad dowolną liczbę atrybutów. Poza wydajnymi operacjami łączenia obiektów (wydajniejszymi od relacyjnych JOINów), neo4j umożliwia również tworzenie indeksów na atrybutach i wyszukiwanie obiektów z ich użyciem.

50 Neo4j posiada dedykowane narzędzie Neoclipse do łączenia się z bazą, modelowania struktury danych, wykonywania zapytao itp. Jest to zmodyfikowana wersja Eclipsa.

51 Neo4j umożliwia wykonywanie zapytao w językach zaprojektowanych do wyszukiwania danych w bazach grafowych. Domyślnym językiem tego typu opracowanym dla Neo4j jest cypher. Wspierany jest również inny popularny język przeszukiwania grafów gremlin.

52 Inne możliwości: Transakcje Wbudowane implementacje popularnych algorytmów grafowych (wyszukiwanie ścieżek, dijkstra, A*) Webowa aplikacja do administracji bazą Dodatkowe funkcjonalności związane z utrzymaniem bazy (np. automatyczne backupy w wersji Enterprise) API RESTowe

53 Gdzie szukad informacji? neo4j manual docs.neo4j.org/chunked/milestone Java API api.neo4j.org/current spring-data-neo4j

54 TESTY WYDAJNOŚCI Przetestowane bazy: MONGODB ORIENTDB (W WERSJI EMBEDDED) REDIS ORACLE NOSQL DATABASE Przetestowano na domyślnej konfiguracji, na sprzęcie dostępnym w pracy, w środowisku Windows.

55 WSTAWIANIE DANYCH INSERT 3M INSERT 300K 506, , , ,776 90,101 85,373 9,49 13,28 12,371 7,03 6,82 220,192 24,32 51,101 MongoDB Embedded MongoDB References OrientDB References Redis Embedded Redis References Oracle Embedded Oracle References

56 ODCZYT DANYCH READ 3M READ 300K 1582, , , ,334 98,825 85,307 1,869 14,294 5,938 8,557 12,322 23,171 1,848 3,271 MongoDB Embedded MongoDB References OrientDB References Redis Embedded Redis References Oracle Embedded Oracle References

57 DOSTĘP DO DANYCH PO KLUCZACH RANDOM ACCESS 100K RANDOM ACCESS 10K 52,112 35,515 33,256 26,05 19,153 7,151 8,53 0,662 1,879 1,139 0,85 2,619 3,664 4,754 MongoDB Embedded MongoDB References OrientDB References Redis Embedded Redis References Oracle Embedded Oracle References

58 DOSTĘP DO DANYCH PO INDEKSIE INDEX ACCESS 100K INDEX ACCESS 10K 9,525 9,545 4,389 0,858 0,939 1,206 MongoDB Embedded MongoDB References OrientDB References

59 dziękuję za uwagę

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych.

Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Programowanie aplikacji przetwarzających w chmurze. Bazy danych. Chmura jako koncepcja Koncepcja znana do dawna Główne powody szukania rozwiązań chmurowych Koszty infrastruktury Koszty utrzymania i administracji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe.

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. 1 1. Baza danych część szpitalna 1 licencja bez asysty. Producent... Model... lp. Charakterystyka (wymagania minimalne)

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html

http://www.oracle.com/technology/software/products/workflow/htdocs/winclient.html Workflow knowledge Skąd pobrać... 2 Jak uruchomić / zatrzymać workflow z poziomu kodu... 2 Przekazywanie parametrów pomiędzy klockami workflow... 3 Jak odczytać / zapisać wartość atrybutu globalnego (ItemType)...

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo